Byla 2-215-807/2011

1Vilniaus miesto 4 apylinkės teismo teisėja Diana Savickienė, sekretoriaujant Aldonai Daudaitei, dalyvaujant ieškovo atstovei advokato padėjėjai O. S., atsakovo atstovams – uždarosios akcinės bendrovės „Austaka“ direktoriui M. M. ir advokatei A. K.,

2teismo posėdyje išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Jono statyba“ ieškinį atsakovui uždarajai akcinei bendrovei „Austaka“ dėl delspinigių priteisimo,

Nustatė

3ieškovas kreipėsi į teismą, prašydamas priteisti iš atsakovo 40 232,11 Lt delspinigių už darbų užbaigimo termino pažeidimą, 3 025,22 Lt defektų šalinimo išlaidų, 6 proc. metinių palūkanų nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad tarp šalių 2009-11-23 sudaryta rangos sutartimi atsakovas įsipareigojo atlikti statybos darbus mokykloje, esančioje Vilniaus g. 5, Sužionių k., Vilniaus r. sav., tačiau prisiimtų įsipareigojimų tinkamai, kokybiškai, laiku ir pilna apimtimi neįvykdė. Tarp šalių sudarytos sutarties 6.4 punktas numato rangovo atsakomybės priemonę už darbų atlikimo terminų pažeidimą dėl rangovo kaltės – 0,2 proc. delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną. Taip pat ieškovas nurodo patyręs 3 025,22 Lt nuostolius savarankiškai šalindamas atsakovo atliktų darbų trūkumus (defektus).

4Atsakovas atsiliepime į ieškinį nurodė su juo nesutinkąs. Paaiškino, kad darbų defektai buvo nustatyti jo atstovui nedalyvaujant, apie defektus nebuvo tinkamai pranešta, nebuvo suteiktas terminas defektams pašalinti.

5Teismo posėdyje atsakovo atstovai papildomai nurodė, kad rangos darbai buvo atlikti laiku, tačiau darbų priėmimo-perdavimo aktų pasirašymas buvo vilkinamas ieškovo. Generalinis rangovas darbus priėmė iki 2009-12-31, todėl ieškovas nuostolių neturėjo patirti. Tai, kad atsakovas visus sutartyje numatytus darbus atliko laiku, iki 2009-12-29, patvirtina atsakovo pateikti dokumentai, t. y. UAB „Sanda“ 2011-01-10 raštas, kuriame nurodyta, kad visi atlikti darbų perdavimo-priėmimo aktai pasirašyti 2009 m. gruodžio 29 d. Darbų užsakovas buvo Sužionių mokykla, kuri pagal sutartį pasamdė J. J. individualią įmonę, ši pasamdė UAB „Jono statyba“, o ši pasamdė atsakovą UAB „Austaka“. Remiantis Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktika ir CK 6.258 str. 3 d., netesybos turi būti sumažintos iki nulio, nes ieškovas nepatyrė jokių nuostolių, o darbai, kaip rodo pateikti įrodymai, buvo atlikti laiku ir ieškovas juos perdavė subrangovui laiku.

6Ieškinys atmestinas.

7Iš byloje esančių rašytinių įrodymų matyti, kad 2009-11-23 tarp šalių buvo sudaryta darbų rangos sutartis, kuria atsakovas įsipareigojo objekte - mokykloje adresu Vilniaus g. 5, Sužionių k., Vilniaus r. sav., - atlikti tokius rekonstrukcijos darbus: grindų betonavimas pagal suderintus mazgus, laiptų betonavimas, pandusos metalo konstrukcijos, aptvarų gaminimas, montavimas, kiti darbai (konkretūs darbai ir jų apimtys buvo numatyti lokalinėse sąmatose – b.l. 10-15). Rangovas įsipareigojo aukščiau nurodytus darbus baigti iki 2009-12-30; jei atliekant darbus ne dėl rangovo kaltės atsiranda būtinybė keisti darbų atlikimo terminus, tai įforminama papildomu susitarimu (sutarties 3.2, 3.3 punktai). Baigiamasis atliktų darbų aktas surašomas rangovui atlikus visus darbus, pateikus medžiagų sertifikatus ir kitą išpildomąją dokumentaciją, užpildžius statybų darbų žurnalą (sutarties 4.4 p.). Jei užsakovas atsisako pasirašyti atliktų darbų aktą, jis privalo raštiškai pagrįsti priežastis, dėl kurių darbai nepriimami, ir dalyvauti abiejų šalių atstovams aiškinantis šias priežastis (sutarties 5.1.3. p.). Sutarties 5.1.6. punkte taip pat įtvirtinta užsakovo pareiga nurodyti defektų, susijusių su netinkamu darbų atlikimu, pašalinimo terminus. Sutarties 6.4 punktu taip pat buvo sulygta, kad dėl rangovo kaltės pažeidus sutartyje numatytus darbų atlikimo terminus, rangovas privalo mokėti užsakovui delspinigius po 0,2 proc. nuo darbų kainos už kiekvieną pavėluotą dieną.

8Darbų priėmimas-perdavimas buvo įformintas šalims sudarant 2009-12-01, 2010-01-07 aktus (b.l. 88-93), kuriuose jokie darbų trūkumai nebuvo aptarti.

9Taip pat iš bylos medžiagos matyti, kad 2010-06-14 buvo surašytas defektinis aktas, kuriame aptarti atsakovo atliktų darbų trūkumai ir nustatytas terminas iki 2010-06-21 defektams pašalinti; defektinį aktą pasirašė ir atsakovo bendrovės direktorius M. M. (b.l. 17-18). Defektiniame akte taip pat buvo numatyta, kad atsakovui nustatytu terminu neatlikus defektiniame akte numatytų darbų, nepašalinus atliktų darbų trūkumų, juos atsakovo sąskaita pašalins (reikalingus papildomus darbus atliks) UAB „Jono statyba“.

10Vis dėlto iš teismui pateiktų rašytinių įrodymų taip pat matyti, kad pranešimas apie defektų nustatymą atsakovui buvo įteiktas tik 2010-06-14 (b.l. 38), t. y. defektinio akto surašymo datą. Be to, atsakovas pateikė savo defektinio akto egzempliorių (b.l. 39-40), kuriame nurodyta, kad M. M. nustatant, konstatuojant defektus nedalyvavo. Atsakovas teigia, kad defektinio akto nuorašas jam buvo išsiųstas paštu 2010-06-30, įteiktas 2010-07-02 (b.l. 41), t. y. jau pasibaigus defektiniame akte numatytam defektų šalinimo terminui. Sąskaita už išlaidas, patirtas šalinant atsakovo nepašalintus darbų defektus, buvo išrašyta 2010-06-30 (b.l. 42). Šie atsakovo pateikti rašytiniai įrodymai, jų vertinimas ieškovo ir atsakovo (jų atstovų) paaiškinimų bei byloje esančiuose rašytiniuose dokumentuose užfiksuotų duomenų visumoje leidžia teismui labiau tikėti atsakovo nurodyta įvykių versija, pagal kurią atsakovo bendrovės direktorius M. M. sudarant 2010-06-14 defektinį aktą, 2010-06-14 konstatuojant rangos darbų trūkumus nedalyvavo, o defektinio akto nuorašas atsakovo bendrovės administracijai buvo įteiktas tik 2010-07-02. Tokią išvadą leidžia daryti byloje esantys du skirtingi defektinio akto egzemplioriai, registruoto laiško voko nuorašas su jame esančiomis laiško išsiuntimo ir įteikimo datomis (atitinkamai 2010-06-30 ir 2010-07-02), nebuvimas, ieškovo nepateikimas duomenų apie tai, kad 2010-06-30 jis atsakovui siuntė kitokią korespondenciją, o ne defektinio akto nuorašą.

11Tad, sprendžiant iš bylos medžiagos, galima konstatuoti tokią nagrinėjamoje byloje analizuojamų įvykių seką: 1) rangovo atlikti darbai neaptariant jų trūkumų buvo priimti 2009-12-01 ir 2010-01-07; 2) po darbų priėmimo-perdavimo pradėjo ryškėti atsakovo atliktų darbų trūkumai (įrengtų šaligatvio plytelių susmegimas, vejos bortų išsikraipymas, panduso polių iškilimas virš žemės lygio, išmūšų sienose atsiradimas ir kt.), kurie galop aptarti 2010-06-14 defektiniame akte; 3) defektinio akto nuorašas atsakovui įteiktas jau po to, kai buvo išrašyta PVM sąskaita-faktūra dėl atsakovo atliktų darbų trūkumų pašalinimo ieškovo lėšomis.

12CK 6.663 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad rangos darbų rezultatas jo perdavimo užsakovui momentu turi turėti rangos sutartyje numatytas ar įprastai reikalaujamas savybes ir turi būti tinkamas naudoti pagal paskirtį protingą terminą. Rangovas atsako už defektus, nustatytus per garantinį terminą, jeigu neįrodo, kad jie atsirado dėl objekto ar jo dalių normalaus susidėvėjimo, jo netinkamo naudojimo ar užsakovo arba jo pasamdytų asmenų netinkamai atlikto remonto arba dėl užsakovo ar jo pasamdytų asmenų kitokių kaltų veiksmų (CK 6.697 str. 3 d.). Kai nėra nustatytas garantinis terminas, darbų rezultato trūkumai turi būti nustatyti per protingą terminą, bet ne ilgesnį kaip dveji metai nuo darbų rezultato perdavimo, jeigu įstatymas ar rangos sutartis nenustato kitokio termino (CK 6.666 str. 2 d.). Statybos rangos atveju įstatymas numato penkerių metų terminą defektams nustatyti (CK 6.698 str. 1 d. 1 p.). Užsakovas, per garantinį laiką nustatęs objekto defektus, privalo per protingą terminą nuo jų nustatymo pareikšti pretenziją rangovui (CK 6.697 str. 5 d.). CK 6.665 straipsnio 1 dalyje taip pat numatyta, kad jeigu darbai atlikti nukrypstant nuo sutarties sąlygų, dėl kurių darbų rezultatas negali būti naudojamas pagal sutartyje nurodytą paskirtį arba pablogėja jo naudojimo pagal sutartyje nurodytą paskirtį galimybės (sąlygos), o jeigu paskirtis sutartyje nenurodyta, – pagal normalią paskirtį, tai užsakovas savo pasirinkimu turi teisę, jei įstatymas ar sutartis nenustato ko kita, reikalauti iš rangovo: 1) neatlygintinai pašalinti trūkumus per protingą terminą; 2) atitinkamai sumažinti darbų kainą; 3) atlyginti trūkumų šalinimo išlaidas, jeigu užsakovo teisė pašalinti trūkumus buvo numatyta rangos sutartyje.

13Nagrinėjamoje byloje nustatyta, kad rašytinė pretenzija dėl atsakovo atliktų darbų trūkumų (tokios pretenzijos pareiškimu iš esmės galime laikyti 2010-06-14 defektinio akto išsiuntimą atsakovui) buvo pareikšta 2010-06-30, ji atsakovui įteikta 2010-07-02, tačiau tai, kad PVM sąskaita-faktūra dėl atsakovo atliktų darbų trūkumų pašalinimo ieškovo lėšomis buvo išrašyta 2010-06-30 (b.l. 19), leidžia daryti išvadą, kad atsakovui nebuvo suteiktas protingas terminas nustatytiems defektams pašalinti. Kadangi tarp šalių buvo susiklostę statybos rangos teisiniai santykiai (todėl CK 6.697 straipsnio 5 dalies norma laikytina specialiąja CK 6.665 straipsnio 1 dalies normų atžvilgiu), be to, tarp šalių sudarytoje sutartyje nebuvo numatyta užsakovo teisė pašalinti rangos darbų trūkumus, pirma nepasiūlius to padaryti rangovui, darytina išvada, kad užsakovas savarankiškai šalinti rangos darbų trūkumus galėjo tik raštu pareiškęs pretenziją atsakovui dėl darbų trūkumų pašalinimo ir per pretenzijoje nustatytą terminą arba protingą terminą rangovui nesiėmus veiksmų pašalinti šiuos trūkumus. Tad reikalavimą atlyginti nuostolius, patirtus savarankiškai šalinant rangos darbų trūkumus, ieškovas reiškia nepagrįstai.

14Kartu ieškovui išaiškintina, kad jo reikalavimo priteisti darbų trūkumų šalinimo išlaidas pripažinimas nepagrįstu neužkerta kelio reikalauti rangovo atitinkamai sumažinti darbų kainą (CK 6.665 straipsnio 1 dalies 2 punktas).

15Tarp šalių sudaryta sutartimi buvo sulygta, kad rangos darbai turi būti baigti ir užsakovui perduoti iki 2009-12-30, tuo tarpu dalį darbų rangovas užsakovui perdavė tik 2010-01-07 (b.l. 89-93). Vis dėlto, atsižvelgiant į tai, kad iš atsakovo pateiktų rašytinių įrodymų matyti, jog generalinis rangovas UAB „Sanda“ visus Sužionių vidurinėje mokykloje atliktinus rangos darbus iš rangovo J. J. IĮ „Jonas“ priėmė iki 2009-12-29 (b.l. 95), turint omenyje atsakovo atstovų nurodytas aplinkybes dėl to, kad generalinis rangovas UAB „Sanda“ statybos rangos darbams nurodytoje mokykloje atlikti pasamdė rangovą J. J. IĮ „Jonas“ (b.l. 79-80), ši įmonė savo ruožtu pasamdė UAB „Jono statyba“ (b.l. 81-84), o pastaroji įmonė statybos rangos darbams atlikti pasamdė atsakovą UAB „Austaka“ (b.l. 7-9), darytina išvada, kad atsakovas visus sulygtus statybos rangos darbus atliko tarp šalių sudarytoje sutartyje numatytu terminu. Tad, atsižvelgiant į šią aplinkybę, į tai, kad atliktų darbų priėmimas-perdavimas buvo įformintas 2010-01-07, t. y. tik neženkliai praleidžiant sutartyje numatytą terminą, pripažintina, kad ieškovas dėl darbų priėmimo-perdavimo pavėluoto (8 dienomis) įforminimo nuostolių neturėjo patirti, kadangi generalinio rangovo UAB „Sanda“ 2011-01-10 raštas leidžia pagrįstai manyti, kad visi statybos rangos darbai Sužionių vidurinėje mokykloje buvo atlikti ir generaliniam rangovui perduoti laiku. Netgi konstatavus, kad tarp šalių 2009-12-01 ir 2010-01-07 sudarytais atliktų rangos darbų priėmimo-perdavimo aktais buvo įformintas ne visų sulygtų rangos darbų priėmimas-perdavimas (kadangi lokalinėse sąmatose (b.l. 10-15) nurodytų atliktinų darbų bendra vertė – 87 843,04 Lt, o 2009-12-01 ir 2010-01-07 sudarytais atliktų rangos darbų priėmimo-perdavimo aktais (b.l. 88-93) perduotų darbų bendra vertė – 65 938,41 Lt), tai nesudaro pagrindo taikyti tarp šalių sudarytos sutarties 6.4 punkte numatytas netesybas, kadangi generalinio rangovo raštas patvirtina, kad visi rangos darbai Sužionių vidurinėje mokykloje buvo atlikti ir perduoti laiku, tuo tarpu netesybų priteisimas remiantis vien ta aplinkybe, kad kai kurių darbų priėmimas-perdavimas tarp ginčo šalių buvo įformintas šiek tiek vėliau arba apskritai kol kas neįformintas, turint omenyje generalinio rangovo UAB „Sanda“ 2011-01-10 rašto turinį, prieštarautų protingumo, teisingumo bei sąžiningumo kriterijams.

16Išdėstytų motyvų pagrindu ieškovo reikalavimai dėl 40 232,11 Lt delspinigių už darbų užbaigimo termino pažeidimą ir dėl 3 025,22 Lt defektų šalinimo išlaidų, o taip pat išvestiniai reikalavimai dėl procesinių palūkanų ir bylinėjimosi išlaidų priteisimo atmestini.

17Atmetus visus ieškinio reikalavimus, iš ieškovo atsakovo naudai priteistina 1 500 Lt išlaidų advokatės teisinei pagalbai ir atstovavimui apmokėti (CPK 88 str. 1 d. 6 p., 93 str. 1 d., 98 str. 1 d.).

18Iš ieškovo į valstybės pajamas priteistina 1 298 Lt žyminio mokesčio, kurio mokėjimas buvo atidėtas Vilniaus miesto 4 apylinkės teismo 2010-10-01 nutartimi (b.l. 27; CPK 84 str.).

19Sprendimui įsiteisėjus, naikintinos Vilniaus miesto 4 apylinkės teismo 2010-10-01 nutartimi (b.l. 25-26) taikytos laikinosios apsaugos priemonės – atsakovui priklausančių nekilnojamųjų ir/ar kilnojamųjų daiktų bei turtinių teisių, o jų nesant ar esant nepakankamai – piniginių lėšų areštas 43 257,33 Lt sumai (CPK 150 str. 1 d.).

20Remdamasis tuo, kas išdėstyta, ir vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 186-188, 197, 250, 259, 263, 268, 270, 279 straipsniais, teismas

Nutarė

21ieškinį atmesti.

22Priteisti iš ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Jono statyba“ atsakovui uždarajai akcinei bendrovei „Austaka“ 1 500 Lt (vieną tūkstantį penkis šimtus litų) bylinėjimosi išlaidų.

23Priteisti iš ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Jono statyba“, įmonės kodas 123439153, į valstybės pajamas 1 298 Lt (vieną tūkstantį du šimtus devyniasdešimt aštuonis litus) žyminio mokesčio.

24Išaiškinti ieškovui, kad į valstybės pajamas priteistas bylinėjimosi išlaidas jis privalo sumokėti pavedimu į Vilniaus apskrities Valstybinės mokesčių inspekcijos surenkamąją sąskaitą Nr. LT24 7300 0101 1239 4300, esančią „Swedbank“, AB, įmokos kodas 5660, ir mokėjimo kvitą pateikti teismui.

25Panaikinti Vilniaus miesto 4 apylinkės teismo 2010-10-01 nutartimi taikytas laikinąsias apsaugos priemones – atsakovui uždarajai akcinei bendrovei „Austaka“, įmonės kodas 123220533, buveinės adresas: Genių g. 18-21, Vilnius, priklausančių nekilnojamųjų ir/ar kilnojamųjų daiktų bei turtinių teisių, o jų nesant ar esant nepakankamai – piniginių lėšų areštą 43 257,33 Lt sumai.

26Sprendimas per 30 (trisdešimt) dienų gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Vilniaus apygardos teismui per šį apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus miesto 4 apylinkės teismo teisėja Diana... 2. teismo posėdyje išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovo uždarosios... 3. ieškovas kreipėsi į teismą, prašydamas priteisti iš atsakovo 40 232,11 Lt... 4. Atsakovas atsiliepime į ieškinį nurodė su juo nesutinkąs. Paaiškino, kad... 5. Teismo posėdyje atsakovo atstovai papildomai nurodė, kad rangos darbai buvo... 6. Ieškinys atmestinas.... 7. Iš byloje esančių rašytinių įrodymų matyti, kad 2009-11-23 tarp šalių... 8. Darbų priėmimas-perdavimas buvo įformintas šalims sudarant 2009-12-01,... 9. Taip pat iš bylos medžiagos matyti, kad 2010-06-14 buvo surašytas defektinis... 10. Vis dėlto iš teismui pateiktų rašytinių įrodymų taip pat matyti, kad... 11. Tad, sprendžiant iš bylos medžiagos, galima konstatuoti tokią... 12. CK 6.663 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad rangos darbų rezultatas jo... 13. Nagrinėjamoje byloje nustatyta, kad rašytinė pretenzija dėl atsakovo... 14. Kartu ieškovui išaiškintina, kad jo reikalavimo priteisti darbų trūkumų... 15. Tarp šalių sudaryta sutartimi buvo sulygta, kad rangos darbai turi būti... 16. Išdėstytų motyvų pagrindu ieškovo reikalavimai dėl 40 232,11 Lt... 17. Atmetus visus ieškinio reikalavimus, iš ieškovo atsakovo naudai priteistina... 18. Iš ieškovo į valstybės pajamas priteistina 1 298 Lt žyminio mokesčio,... 19. Sprendimui įsiteisėjus, naikintinos Vilniaus miesto 4 apylinkės teismo... 20. Remdamasis tuo, kas išdėstyta, ir vadovaudamasis Lietuvos Respublikos... 21. ieškinį atmesti.... 22. Priteisti iš ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Jono statyba“... 23. Priteisti iš ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Jono statyba“,... 24. Išaiškinti ieškovui, kad į valstybės pajamas priteistas bylinėjimosi... 25. Panaikinti Vilniaus miesto 4 apylinkės teismo 2010-10-01 nutartimi taikytas... 26. Sprendimas per 30 (trisdešimt) dienų gali būti skundžiamas apeliaciniu...