Byla I-1537-402/2018
Dėl administracinio akto panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus

1Regionų apygardos administracinio teismo Kauno rūmų teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Gintaro Čekanausko, Janinos Vitunskienės ir Nataljos Zelionkienės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja), sekretoriaujant Jūratei Žvinklei, dalyvaujant pareiškėjos Kauno V. B. pradinės mokyklos tarybos atstovui D. V. ir advokatei R. V., atsakovės Kauno miesto savivaldybės administracijos atstovei K. K.,

2viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo administracinę bylą pagal pareiškėjos Kauno V. B. pradinės mokyklos tarybos skundą atsakovei Kauno miesto savivaldybės administracijai, trečiajam suinteresuotam asmeniui Kauno miesto savivaldybės biudžetinei įstaigai Kauno V. B. pradinei mokyklai dėl administracinio akto panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus.

3Teisėjų kolegija

Nustatė

4Pareiškėja skundu prašo:

51) panaikinti atsakovės 2017 m. lapkričio 17 d. sprendimą Nr. (33.205)R-3718;

62) įpareigoti atsakovę iš naujo išnagrinėti Kauno V. B. pradinės mokyklos tarybos 2017 m. spalio 18 d. prašymo II, III ir IV dalis bei pateikti teisės aktais ir faktiniais duomenimis pagrįstą sprendimą, pareiškėjos prašytą suteikti informaciją bei dokumentus;

73) įpareigoti atsakovę kreiptis į Kultūros paveldo departamentą prie Kultūros ministerijos dėl UAB Š. K. projektavimo studijos (įmonės kodas ( - )) parengtų Kauno V. B. pradinės mokyklos pastato priestato statybos projektinių pasiūlymų suderinimo;

84) įpareigoti atsakovę per 3 mėnesius nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos pateikti Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijai atsakovės Savivaldybės įsteigtos švietimo įstaigos – Kauno V. B. pradinės mokyklos pastato ( - ), remonto ir modernizavimo darbų investicijų, siūlomų įrašyti į Valstybės investicijų programą, projektą;

95) įpareigoti atsakovę per 3 mėnesius nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos skirti iš Kauno miesto savivaldybės finansuojamų įstaigų veiklos programos lėšų, reikiamų finansuoti bei organizuoti Kauno V. B. pradinės mokyklos pastato ( - ), remonto ir modernizavimo darbus;

106) įpareigoti atsakovę per 3 mėnesius nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos skirti iš K. Ž. seniūnijos viešosios infrastruktūros kompleksinės plėtros 2014–2020 metų investicinės programos lėšų, reikiamų finansuoti bei organizuoti Kauno V. B. pradinės mokyklos pastato ( - ), remonto ir modernizavimo darbus;

117) įpareigoti atsakovę per 3 mėnesius nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos skirti iš Kauno miesto savivaldybės integruotų teritorijų vystymo programos Aleksoto ir Žaliakalnio seniūnijoms lėšų, reikiamų finansuoti bei organizuoti Kauno V. B. pradinės mokyklos pastato Savanorių pr. 91, Kaune, remonto ir modernizavimo darbus;

128) įpareigoti atsakovę per 3 mėnesius nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos skirti reikiamų lėšų ir organizuoti Kauno V. B. pradinės mokyklos pastato ( - ), remonto ir modernizavimo darbus.

13Pareiškėjos atstovai teismo posėdžio metu visiškai palaikė skunde išdėstytas aplinkybes ir paaiškino, kad iš atsakovės 2017 m. lapkričio 17 d. atsakymo matyti akivaizdus atsakovės atsisakymas veikti nusprendus, jog Kauno V. B. pradinės mokyklos (toliau – ir Mokykla) pastato remontuoti ir rūpintis Mokyklos išsaugojimu esamame pastate nebūtina, ir lėšų tam ji neskirs, į Kultūros paveldo departamentą prie Kultūros ministerijos dėl projektinių pasiūlymų suderinimo nesikreips. Pažymėjo, jog tokiam neveikimui nėra pagrindo.

14Pareiškėja nurodė, jog ji daug kartų kreipėsi į atsakovę su raštais dėl Mokyklos pastato modernizavimo, reikiamo remonto ir kitais rūpimais klausimais, tačiau tinkamo dėmesio ir atsakymų taip ir nesulaukė.

15Teigė, kad 2017 m. sausio 23 d. pareiškėja pati kreipėsi į Kultūros paveldo departamentą prie Kultūros ministerijos, kuris savo 2017 m. vasario 8 d. rašte nurodė, jog atsakovė nesikreipė į jį, t. y. atsakovė nevykdė Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo

169 straipsnio 1 ir 2 dalių bei 10 straipsnio reikalavimų, – gavusi projektinius pasiūlymus (ar projektą), nepranešė apie tai nei Departamentui, nei jo Kauno skyriui.

17Iš bylos duomenų ir Kauno miesto savivaldybės mero 2015 m. birželio 10 d. rašto teiginių matyti, kad atsakovė visiškai nesidomi, kokios patalpos Mokykloje realiai yra, kaip Mokykla funkcionuoja, kas rūpi Mokyklos bendruomenei, kokie yra jos interesai ir lūkesčiai. Atsakovė, būdama viešojo administravimo subjektu, be kita ko, yra saistoma gero administravimo principo imperatyvų. Iš gero administravimo principo išplaukia, kad valstybės institucijos, priimdamos administracinius sprendimus, privalo dirbti rūpestingai ir veikti taip, kad administracinėje procedūroje būtų laikomasi visų teisės aktų nuostatų. Pagal gero administravimo principą valstybės institucijos turi vykdyti procedūrą nešališkai ir objektyviai. Pažymėta, kad Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo 8 straipsnio 1 dalies nuostatos taip pat įtvirtina viešojo administravimo subjektams pareigą priimtame administraciniame sprendime nurodyti pagrindinius faktus, argumentus ir įrodymus, pateikti teisinį pagrindą, kuriuo viešojo administravimo subjektas rėmėsi, priimdamas administracinį aktą; motyvų išdėstymas turi būti adekvatus, aiškus ir pakankamas. Be to, ši teisės norma siejama su teisėtumo principu, pagal kurį reikalaujama, kad viešojo administravimo subjektai savo veikla nepažeistų teisės aktų reikalavimų, kad jų sprendimai būtų pagrįsti, o sprendimų turinys atitiktų teisės normų reikalavimus (žr. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2010 m. spalio 14 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A502-1037/2010, 2008 m. birželio 12 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A756-700/2008, 2009 m. balandžio 2 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A756-422/2009).

18Pažymėjo, kad iš ginčijamo atsakovės 2017 m. lapkričio 17 d. sprendimo akivaizdu, jog atsakovė atsisako veikti, t. y. iš akivaizdžiai dar nesamų, nepateikiamų ir sprendime nenurodomų faktinių duomenų sprendžia, jog Mokyklos pastato remontuoti ir rūpintis Mokyklos išsaugojimu esamame pastate nebūtina, ir lėšų tam ji neskirs, į Kultūros paveldo departamentą prie Kultūros ministerijos dėl projektinių pasiūlymų suderinimo nesikreips. Tačiau tokiam neveikimui nėra teisinio pagrindo. Priešingai, pagal Lietuvos Respublikos statybos įstatymo ir poįstatyminių aktų nuostatas, taip pat Lietuvos Respublikos nekilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos įstatymo 23 straipsnio

1910 dalyje nustatyta, kad „Kultūros paveldo objekte atliekamų tvarkybos darbų projekto vykdymo eigą ir kokybę kontroliuoja valdytojas, Departamentas ir savivaldybės paveldosaugos padalinys“. Šio įstatymo prasme Mokyklos pastato valdytojas (savininkas) pagal Nekilnojamojo turto registro duomenis yra atsakovės taryba, kaip „kultūros paveldo objekto ir kitų nekilnojamųjų daiktų, esančių pavienio ar kompleksinio objekto teritorijoje arba vietovėje, savininkas ar kitoks valdymo teisių turėtojas“ (2 str. 39 d.). Įstatymo 14 straipsnio 3 dalis taip pat nustato, kad Mokyklos savininko „pareiga yra rūpintis kultūros paveldo objekto išsaugojimu. Valdytojas privalo: 1) prižiūrėti kultūros paveldo objektą, jo teritoriją, vietovę: laiku šalinti atsiradusius defektus ir apsaugoti statinius nuo neigiamo aplinkos poveikio; patalpose, kurių interjeras vertingas, palaikyti reikiamą mikroklimatą; laiku atnaujinti želdynus ir želdinius, šalinti savaime užaugančius augalus, teritorijoje šienauti žolę ir genėti medžius, valyti šiukšles, šalinti taršos šaltinius; 2) pranešti už apsaugą atsakingai institucijai apie nekilnojamajai kultūros vertybei iškilusią grėsmę, kurios pats pašalinti nepajėgia arba tam neturi reikiamos kvalifikacijos ar leidimo; (...)“.

20Pažymėjo, kad atsakovė nesiekė realaus bendradarbiavimo ir interesų derinimo su Mokykla, jos bendruomene. Šių teisės normose nustatytų pareigų nevykdymas sukelia atsakovės neveikimo rezultatą – Mokyklos pastato ilgamečio nemodernizavimo ydingumą, t. y. šio neveikimo nepagrįstumą ir neteisėtumą bei jo pripažinimo teismo keliu neteisėtu neveikimu pagrindą. Ignoruojant Mokyklos bendruomenės interesus, nesvarstant jų argumentų, buvo pažeisti veiklos skaidrumo, gero administravimo principai.

21Atsakovė su skundu nesutinka, prašo atmesti jį kaip nepagrįstą. Atsakovės atstovė teismo posėdžio metu paaiškino, kad pagal Kauno miesto savivaldybės tarybos 2016 m. vasario 23 d. sprendimo Nr. T-81 „Dėl Kauno miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos 2016–2020 metų bendrojo plano patvirtinimo“, kuriuo buvo patvirtintas Kauno miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos 2016–2020 metų bendrasis planas, dalį yra numatyta reorganizuoti Kauno miesto savivaldybės biudžetinę įstaigą Kauno V. B. pradinę mokyklą, prijungiant ją prie biudžetinės įstaigos K. Ž. progimnazijos iki 2016 m. rugpjūčio 31 d.

22Kauno miesto savivaldybės taryba 2016 m. kovo 15 d. sprendimu Nr. T-116 „Dėl Kauno V. B. pradinės mokyklos reorganizavimo“ nusprendė sutikti, kad Kauno miesto savivaldybės biudžetinė įstaiga Kauno V. B. pradinė mokykla būtų reorganizuota iki 2016 m. rugpjūčio 31 d., prijungiant ją prie biudžetinės įstaigos K. Ž. progimnazijos. Šiuo sprendimu buvo nustatyta, kad reorganizavimo būdas – Kauno V. B. pradinė mokykla prijungiama prie K. Ž. progimnazijos, o reorganizavimo tikslas – racionalesnis ir efektyvesnis turimų išteklių panaudojimas; reorganizuojama biudžetinė įstaiga – Kauno V. B. pradinė mokykla; reorganizavime dalyvaujanti biudžetinė įstaiga – K. Ž. progimnazija.

23Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo 40 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta nuostata, kad mokymosi aplinka mokykloje ir mokinių mokymosi krūvis turi atitikti higienos normas ir teisės aktų nustatytus mokinių saugos bei sveikatos reikalavimus ir laiduoti švietimo programų vykdymą. Kauno miesto savivaldybė nusprendė reorganizuoti Kauno V. B. pradinę mokyklą būtent dėl to, kad Mokyklos pastatas yra nusidėvėjęs, jis nebeatitinka galiojančiais teisės aktais keliamų reikalavimų mokyklos pastatui. Jo rekonstrukcija, siekiant pastatą pritaikyti mokymo reikmėms, t. y. kad jis atitiktų visus ugdymo įstaigos pastatams keliamus reikalavimus, pareikalautų neproporcingai didelių finansinių išlaidų. Šie motyvai ir buvo įvertinti priimant sprendimus dėl Kauno V. B. pradinės mokyklos reorganizavimo.

24Mokyklų, vykdančių formaliojo švietimo programas, tinklo kūrimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. birželio 29 d. nutarimu Nr. 768 „Dėl Mokyklų, vykdančių formaliojo švietimo programas, tinklo kūrimo taisyklių patvirtinimo“, 25.3 punkte įtvirtinta nuostata, kad Mokykla turi būti aprūpinta bendrojo ugdymo programoms įgyvendinti reikalinga mokymo įranga ir mokymo priemonėmis, sukurta tinkama edukacinė aplinka. Dėl pirmiau nurodytos priežasties tokios aplinkos negalima sukurti Kauno V. B. pradinės mokyklos patikėjimo teise valdomame pastate.

25Pareiškėja su Kauno miesto savivaldybės tarybos sprendimais reorganizuoti mokyklą nesutiko ir nesutinka.

26Kauno V. B. pradinės mokyklos taryba 2017 m. spalio 18 d. pakartotinai kreipėsi į Kauno miesto savivaldybės administraciją su prašymu, kuriame iš esmės dar kartą nesutikdama su Kauno miesto savivaldybės sprendimu reorganizuoti Kauno V. B. pradinę mokyklą kaip juridinį asmenį ir šios mokyklos mokinių ugdymą tęsti K. Ž. progimnazijoje prašė informuoti ir pateikti kopijas dokumentų, susijusių su K. Ž. progimnazijos pastato evakuacinių kelių ir išėjimų patikra, imtis veiksmų pastatui išsaugoti, rasti reikiamus remonto ir modernizavimo darbų finansavimo sprendimus, pranešti, kada bus sprendžiamas klausimas dėl turto perdavimo ( - ) progimnazijai, taip pat buvo prašoma kreiptis į Kultūros paveldo departamentą prie Kultūros ministerijos dėl UAB Š. K. projektavimo studijos parengtų Kauno V. B. pradinės mokyklos pastato priestato statybos projektinių pasiūlymų suderinimo, pateikti Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijai atsakovės Savivaldybės įsteigtos švietimo įstaigos Kauno V. B. pradinės mokyklos pastato ( - ), remonto ir modernizavimo darbų investicijų, siūlomų įrašyti į Valstybės investicijų programą, projektą, skirti iš Kauno miesto savivaldybės finansuojamų įstaigų veiklos programos lėšų, reikiamų finansuoti bei organizuoti Kauno V. B. pradinės mokyklos pastato ( - ), remonto ir modernizavimo darbus; skirti iš Žaliakalnio seniūnijos viešosios infrastruktūros kompleksinės plėtros 2014–2020 metų investicinės programos lėšų, reikalingų finansuoti bei organizuoti Kauno V. B. pradinės mokyklos pastato ( - ), remonto ir modernizavimo darbus; skirti iš Kauno miesto savivaldybės integruotų teritorijų vystymo programos Aleksoto ir Žaliakalnio seniūnijoms lėšų, reikiamų finansuoti bei organizuoti Kauno V. B. pradinės mokyklos pastato ( - ), remonto ir modernizavimo darbus; skirti reikiamų lėšų ir organizuoti Kauno V. B. pradinės mokyklos pastato ( - ), remonto ir modernizavimo darbus.

27Kauno V. B. pradinės mokyklos tarybai buvo išsamiai atsakyta Kauno miesto savivaldybės administracijos 2017 m. lapkričio 17 d. raštu Nr. (33.205)R-3718.

28Šioje administracinėje byloje kilęs ginčas iš esmės identiškas ginčams jau išnagrinėtose administracinėse bylose Nr. eI-117-428/2017 ir Nr. I-1190-402/2017. Pareiškėja skundžia raštus, kurie yra susiję su priimtais sprendimais, inicijuoja vis naujus teisinius ginčus ir taip piktnaudžiauja savo procesinėmis teisėmis.

29Kauno miesto savivaldybės administracijos 2015 m. sausio 20 d., 2015 m. kovo 6 d.,

302015 m. balandžio 16 d. raštuose kalbama apie lėšų skyrimą būtiniems remonto darbams finansuoti, šilumos punktui modernizuoti ir pastato asbestcemenčių lakštų dangos keitimo darbams finansuoti. Raštuose taip pat nurodoma, kokias procedūras ir veiksmus turi atlikti Kauno V. B. pradinė mokykla, kad lėšų, apie kurias kalbama raštuose, būtų skirta. Lėšų mokyklai nebuvo skirta dėl pačios mokyklos nepateiktų dokumentų Kauno miesto savivaldybei, – tai išsamiai buvo išnagrinėta administracinėje byloje Nr. eI-117-428/2017.

31Dėl teismo taikytų reikalavimo užtikrinimo priemonių administracinėje byloje

32Nr. eI-117-428/2017 pagal pareiškėjos reikalavimą, siekiant iš esmės pratęsti Mokyklos veiklą šiame pastate maksimaliai ilgą laiką, negali tęsti Mokyklos reorganizavimo ir mokinių perkelti į tinkamas ir saugias patalpas. Sprendimas dėl turto perdavimo K. Ž. progimnazijai galėtų būti priimtas tik pasibaigus ginčui teismuose ir tęsiant toliau Mokyklos reorganizavimo procedūras. Biudžetinės įstaigos reorganizavimą reglamentuoja Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymo 14 straipsnis.

33Nesuprantama, kuo skunde nurodyti argumentai apie K. Ž. progimnazijos sporto salės statybą susiję su skundžiamu Kauno miesto savivaldybės administracijos atsakymu, kadangi pareiškėja 2017 m. spalio 18 d. prašyme Kauno miesto savivaldybės administracijai dėl minėtos sporto salės statybos jokių reikalavimų ar prašymų nepateikė.

34Teigė, jog Kauno miesto savivaldybė neketina atlikti šio kultūros paveldo objekto (mokyklos pastato) tvarkybos, siekdama pritaikyti pastatą, tinkamą bendrojo ugdymo paslaugoms teikti, nes nenumato toliau organizuoti šių paslaugų teikimo Kauno V. B. pradinės mokyklos patikėjimo teise valdomame pastate. UAB Š. K. projektavimo studijos parengtas projektinis pasiūlymas negali būti laikomas Kauno miesto savivaldybės parengtu projektiniu pasiūlymu, o juo labiau jo įgyvendinimui Savivaldybė nėra pritarusi ir nenumato pritarti, todėl nepagrįstas pareiškėjos skunde nurodytas motyvas, kad Kauno miesto savivaldybė įpareigotina teikti minėtą projektinį pasiūlymą derinti Kultūros paveldo departamentui prie Kultūros ministerijos.

35Kauno miesto savivaldybė nenumato remontuoti ir modernizuoti mokyklos taip, kad ji atitiktų keliamus reikalavimus šiuolaikinei mokyklai. Dar kartą pabrėžia, kad šio įstatymo prasme nekilnojamojo kultūros paveldo valdytojas taip pat yra ir trečiasis asmuo šioje byloje, todėl būtent turto patikėtinis privalo tausoti ir remontuoti patikėjimo teise valdomą turtą.

36Kauno V. B. pradinės mokyklos taryba nėra turto patikėtinis, kuriam būtų perduotas patikėjimo teise valdyti ir naudoti Savivaldybei nuosavybės teise priklausantis nekilnojamasis turtas. Todėl ši mokyklos savivaldos institucija negali spręsti nei turto savininko, nei turto patikėtinio kompetencijai priklausančių klausimų.

37Kauno miesto savivaldybės tarybos 2013 m. birželio 26 d. sprendimu Nr. T-373 buvo pritarta Kauno miesto integruotos teritorijos vystymo programos Aleksoto ir Žaliakalnio seniūnijoms rengimui ir šios programos bendrajam finansavimui. Minėtu teisės aktu buvo tik pritarta Kauno miesto integruotos teritorijos vystymo programos Aleksoto ir Žaliakalnio seniūnijoms rengimui, o ne Kauno V. B. pradinės mokyklos dalyvavimui integruotų teritorijų vystymo programose. Taip pat pažymi, kad Kauno miesto savivaldybės tarybos 2015 m. rugsėjo 8 d. sprendimu Nr. T-470 buvo pritarta 2014–2020 metų Kauno miesto integruotos teritorijos vystymo programos projektui. Šis sprendimas yra paskelbtas Teisės aktų registre (TAR, Nr. 13657). Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2016 m. sausio 15 d. įsakymu Nr. 1V-32 buvo patvirtinta Kauno miesto integruota teritorijų vystymo programa. Kauno miesto savivaldybė negali ir neturi pagrindo skirti iš Kauno miesto savivaldybės integruotų teritorijų vystymo programos Aleksoto ir Žaliakalnio seniūnijoms lėšų, reikiamų finansuoti bei organizuoti Kauno V. B. pradinės mokyklos pastato ( - ), remonto ir modernizavimo darbus dėl to, kad patvirtintais teisės aktais nėra numatytos tokios galimybės.

38Nesuprantamas pareiškėjos reikalavimas atsakovei kreiptis į Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministeriją dėl pastato Savanorių pr. 91, Kaune, įrašymo į Valstybės investicijų programą, kadangi nei pareiškėjos 2017 m. spalio 18 d. prašyme, nei skunde teismui nėra nurodytas tokio prašymo teisinis pagrindas.

39Įpareigojimas Kauno miesto savivaldybės administracijai skirti lėšų iš vienų ar kitų programų negalėtų būti įgyvendintas, kadangi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo

4016 straipsnio 2 dalies 15 ir 17 punktuose nurodyta, kad savivaldybės biudžeto tvirtinimas, kitų pajamų ir lėšų skyrimas yra Kauno miesto savivaldybės tarybos kompetencija, o Kauno miesto savivaldybės administracijos direktorius, vadovaudamasis minėto įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 5 punktu, administruoja savivaldybės biudžeto asignavimus ir kitus piniginius išteklius, organizuoja savivaldybės biudžeto vykdymą. Prašo skundą atmesti.

41Skundas netenkintinas.

42Pareiškėja prašo:

431) panaikinti atsakovės 2017 m. lapkričio 17 d. sprendimą Nr. (33.205)R-3718;

442) įpareigoti atsakovę iš naujo išnagrinėti Kauno V. B. pradinės mokyklos tarybos 2017 m. spalio 18 d. prašymo II, III ir IV dalis bei pateikti teisės aktais ir faktiniais duomenimis pagrįstą sprendimą, pareiškėjos prašytą suteikti informaciją bei dokumentus;

453) įpareigoti atsakovę kreiptis į Kultūros paveldo departamentą prie Kultūros ministerijos dėl UAB Š. K. projektavimo studijos (įmonės kodas ( - )) parengtų Kauno V. B. pradinės mokyklos pastato priestato statybos projektinių pasiūlymų suderinimo;

464) įpareigoti atsakovę per 3 mėnesius nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos pateikti Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijai atsakovės Savivaldybės įsteigtos švietimo įstaigos – Kauno V. B. pradinės mokyklos pastato ( - ), remonto ir modernizavimo darbų investicijų, siūlomų įrašyti į Valstybės investicijų programą, projektą;

475) įpareigoti atsakovę per 3 mėnesius nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos skirti iš Kauno miesto savivaldybės finansuojamų įstaigų veiklos programos lėšų, reikiamų finansuoti bei organizuoti Kauno V. B. pradinės mokyklos pastato ( - ), remonto ir modernizavimo darbus;

486) įpareigoti atsakovę per 3 mėnesius nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos skirti iš K. Ž. seniūnijos viešosios infrastruktūros kompleksinės plėtros 2014–2020 metų investicinės programos lėšų, reikiamų finansuoti bei organizuoti Kauno V. B. pradinės mokyklos pastato ( - ), remonto ir modernizavimo darbus;

497) įpareigoti atsakovę per 3 mėnesius nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos skirti iš Kauno miesto savivaldybės integruotų teritorijų vystymo programos Aleksoto ir Žaliakalnio seniūnijoms lėšų, reikiamų finansuoti bei organizuoti Kauno V. B. pradinės mokyklos pastato ( - ), remonto ir modernizavimo darbus;

508) įpareigoti atsakovę per 3 mėnesius nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos skirti reikiamų lėšų ir organizuoti Kauno V. B. pradinės mokyklos pastato ( - ), remonto ir modernizavimo darbus (1 t., b. l. 2–6).

51Teisėjų kolegija pažymi, kad, atsižvelgiant į byloje ginčijamo teisės akto pobūdį bei turinį, akivaizdu, jog jis gali būti susijęs su gana plataus rato subjektų teisėmis ir interesais, nes ir pareiškėja skunde pažymėjo, jog skundu gina „ne tik Mokyklos bendruomenės teises bei teisėtus interesus, bet ir viešąjį interesą“ (1 t., b. l. 2), todėl nagrinėjamos bylos kontekste yra būtina pirmiausia apibrėžti bylos teisminio nagrinėjimo ribas pagal tai, kiek šis sprendimas yra susijęs būtent su pareiškėjos subjektinėmis teisėmis ir interesais.

52Nagrinėjant šią bylą, būtina nustatyti šalių pažeistas teises ir interesus, susijusius su byloje iškeltais reikalavimais. Teismas pažymi, jog pagal suformuotą Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktiką pripažįstama, kad nagrinėdamas administracines bylas, teismas kiekvienu konkrečiu atveju turi nustatyti, ar asmuo, kuris kreipėsi dėl pažeistos teisės (intereso) gynimo, turi jo nurodytas teises (įstatymų saugomus interesus) ir ar šios teisės (interesai) yra pažeisti asmens nurodytu būdu, nes tik nustatęs tokias aplinkybes, teismas gali apginti asmens teises. Priešingu atveju, asmens skundas turi būti atmetamas (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2008 m. gegužės 29 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A502-836/2008, 2005 m. balandžio 19 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A11-443/2005 ir kt.).

53Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 5 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad kiekvienas suinteresuotas subjektas turi teisę įstatymų nustatyta tvarka kreiptis į teismą, kad būtų apginta pažeista ar ginčijama jo teisė arba įstatymų saugomas interesas.

54Administracinių bylų teisenos įstatymo 5 straipsnio 3 dalies 1 ir 3 punktuose numatyta, kad teismas imasi nagrinėti administracinę bylą: 1) pagal asmens arba jo atstovo, kuris kreipiasi, kad būtų apginta jo teisė arba įstatymų saugomas interesas, skundą ar prašymą; 2) pagal prokuroro, viešojo administravimo subjektų, organizacijų bei fizinių asmenų pareiškimą dėl viešojo intereso arba valstybės, savivaldybės ir asmenų teisės bei įstatymų saugomų interesų gynimo. To paties įstatymo 55 straipsnio 1 dalis numato, kad įstatymų nustatytais atvejais prokuroras, viešojo administravimo subjektai, organizacijos ar fiziniai asmenys gali kreiptis į teismą su pareiškimu, kad būtų apgintas viešasis interesas arba apgintos valstybės, savivaldybės ir asmenų teisės bei įstatymų saugomi interesai.

55Teisėjų kolegija pažymi, jog, ginant viešąjį interesą ir asmens subjektinę teisę ar įstatymų saugomą interesą, administracinių bylų teisenos taisyklės skiriasi. Todėl konkrečioje byloje yra svarbu nustatyti, dėl ko pareiškėja kreipėsi į administracinį teismą – gindama viešąjį interesą ar subjektinę teisę, ar įstatymų saugomą interesą ir, kaip jau minėta, pagal tai apibrėžti ginčo nagrinėjimo ribas.

56Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas savo praktikoje laikosi nuostatos, jog tada, kai pareiškėjas savo reikalavimą grindžia savo privačių subjektyvių teisių ar interesų pažeidimu, vertintina, jog pareiškėjas kreipėsi Administracinių bylų teisenos įstatymo 5 straipsnio 1 dalies tvarka gindamas savo paties pažeistą ar ginčijamą subjektinę teisę arba įstatymų saugomą interesą. O tais atvejais, kai pareiškėjas savo skundą grindžia tuo, kas yra reikšminga, reikalinga, vertinga visuomenei ar jos daliai, vertintina, kad pareiškėjas kreipėsi į teismą Administracinių bylų teisenos įstatymo

575 straipsnio 3 dalies 3 punkto ir 55 straipsnio 1 dalies pagrindu gindamas viešąjį interesą (žr., pvz., Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2007 m. sausio 19 d. sprendimą administracinėje byloje Nr. A3-64-07).

58Iš pareiškėjos skundo teisinės argumentacijos matyti, kad ji siekia apginti savo subjektines teises, o ne viešąjį interesą. Todėl teismas šioje byloje svarstys, ar yra pažeistos pareiškėjos Kauno V. B. pradinės mokyklos tarybos skunde nurodytos subjektinės teisės, ir nenagrinės pareiškėjos teiginių, kad ginčijamas aktas pažeidžia ne tik jos, bet ir kitų pradinės mokyklos darbuotojų bei joje besimokiusių ir besimokančių mokinių (jų tėvų), taip pat visos bendruomenės interesus (kadangi pastatas yra kultūros paveldas).

59Pirmiausia atkreiptinas dėmesys į tai, jog pareiškėja nėra įgaliota reikšti skundą ginti kitų asmenų teises, tokių duomenų byloje nepateikta, todėl teismas apibrėžia nagrinėjimo ribas ir bylą nagrinės tik dėl pareiškėjos teisių pažeidimo.

60Pareiškėja kreipėsi į teismą, prašydama panaikinti atsakovės 2017 m. lapkričio 17 d. sprendimą Nr. (33.205)R-3718 (1 t., b. l. 7–8) ir įpareigoti atsakovę iš naujo išnagrinėti Kauno V. B. pradinės mokyklos tarybos 2017 m. spalio 18 d. prašymo II, III ir IV dalis bei pateikti teisės aktais ir faktiniais duomenimis pagrįstą sprendimą, pareiškėjos prašytą suteikti informaciją bei dokumentus. Šia administracine byla pareiškėja siekia, kad priimtas sprendimas būtų panaikintas kaip neteisėtas. Kiti šios bylos reikalavimai laikomi išvestiniais ir „lydinčiais“ reikalavimais, tiesiogiai susijusiais su reikalavimu dėl ginčijamo rašto panaikinimo.

61Kauno miesto savivaldybės taryba 2015 m. balandžio 30 d. sprendimu Nr. T-214 „Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2012 m. sausio 26 d. sprendimo Nr. T-18 „Dėl Kauno miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos 2012–2015 metų bendrojo plano patvirtinimo“ pakeitimo“ (1 t., b. l. 173) nusprendė pakeisti Kauno miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos 2012–2015 metų bendrąjį planą ir jame nurodė, kad pradedamas Kauno V. B. pradinės mokyklos reorganizavimo procesas. Minėto sprendimo teisėtumą pareiškėja skundė teismui (administracinė byla Nr. eI-3276-406/2015). Teismas skundą atmetė.

62Pagal Kauno miesto savivaldybės tarybos 2016 m. vasario 23 d. sprendimo Nr. T-81 „Dėl Kauno miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos 2016–2020 metų bendrojo plano patvirtinimo“ (1 t., b. l. 55), kuriuo buvo patvirtintas Kauno miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos 2016–2020 metų bendrasis planas, dalį yra numatyta reorganizuoti Kauno miesto savivaldybės biudžetinę įstaigą Kauno V. B. pradinę mokyklą, prijungiant ją prie biudžetinės įstaigos K. Ž. progimnazijos iki 2016 m. rugpjūčio 31 d.

63Kauno miesto savivaldybės taryba 2016 m. kovo 15 d. sprendimu Nr. T-116 „Dėl Kauno V. B. pradinės mokyklos reorganizavimo“ (2 t., b. l. 136) nusprendė sutikti, kad Kauno miesto savivaldybės biudžetinė įstaiga Kauno V. B. pradinė mokykla būtų reorganizuota iki 2016 m. rugpjūčio 31 d., prijungiant ją prie biudžetinės įstaigos K. Ž. progimnazijos. Šiuo sprendimu buvo nustatyta, kad reorganizavimo būdas – Kauno V. B. pradinė mokykla prijungiama prie K. Ž. progimnazijos, o reorganizavimo tikslas – racionalesnis ir efektyvesnis turimų išteklių panaudojimas; reorganizuojama biudžetinė įstaiga – Kauno V. B. pradinė mokykla; reorganizavime dalyvaujanti biudžetinė įstaiga – K. Ž. progimnazija.

64Kauno miesto savivaldybės tarybos 2016 m. kovo 15 d. sprendimas Nr. T-116 „Dėl Kauno V. B. pradinės mokyklos reorganizavimo“ buvo priimtas įgyvendinant Kauno miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos 2016–2020 metų bendrojo plano, patvirtinto Kauno miesto savivaldybės tarybos 2016 m. vasario 23 d. sprendimu Nr. T-81 „Dėl Kauno miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos 2016–2020 metų bendrojo plano patvirtinimo“ (toliau – ir Mokyklų tinklo pertvarkos planas), programines nuostatas. Kauno miesto savivaldybės taryba 2016 m. kovo 15 d. sprendimą Nr. T-116 dėl Kauno V. B. pradinės mokyklos reorganizavimo priėmė, įgyvendindama jai suteiktą teisę švietimo tinklo kūrimo reorganizacijos įgyvendinimo procese. 2016 m. kovo 15 d. sprendimu Nr. T-116 Kauno miesto savivaldybės taryba nusprendė sutikti, kad Kauno miesto savivaldybės biudžetinė įstaiga Kauno V. B. pradinė mokykla būtų reorganizuota iki 2016 m. rugpjūčio 31 d., prijungiant ją prie biudžetinės įstaigos K. Ž. progimnazijos. Kauno V. B. pradinės mokyklos prijungimu prie K. Ž. progimnazijos buvo siekiama racionalesnio ir efektyvesnio turimų išteklių panaudojimo. Minėtame sprendime buvo numatyta, kad reorganizuojama biudžetinė įstaiga – Kauno V. B. pradinė mokykla, reorganizavime dalyvaujanti biudžetinė įstaiga – K. Ž. progimnazija, kuri veiks po reorganizavimo. Sprendime buvo aptarti reikiami organizaciniai klausimai. Šios aplinkybės, susijusios su atsakovės priimtu sprendimu Nr. T-116, išsamiai išnagrinėtos administracinėje byloje Nr. eI-117-428/2017 ir šioje byloje neanalizuojamos.

65Kauno apygardos administracinis teismas 2017 m. balandžio 19 d. priėmė sprendimą administracinėje byloje Nr. eI-117-428/2017, kuriuo skundas atmestas kaip nepagrįstas. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2018 m. vasario 23 d. nutartimi Kauno apygardos administracinio teismo 2017 m. balandžio 19 d. sprendimą paliko nepakeistą. Taigi, ginčijamų minėtoje administracinėje byloje sprendimų teisėtumas išspręstas, priimti sprendimai nenuginčyti, įstatymų nustatyta tvarka nepanaikinti ir yra galiojantys, todėl klausimas dėl Kauno V. B. pradinės mokyklos reorganizavimo yra išspręstas jau išnagrinėtoje byloje ir iš naujo neanalizuojamas.

66Savivaldybių įgaliojimai bendrojo ugdymo srityje yra apibrėžti Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 7 straipsnio 7 punkte, Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo 28, 44 ir 58 straipsniuose, Mokyklų, vykdančių formaliojo švietimo programas, tinklo kūrimo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. birželio 29 d. nutarimu Nr. 768 (toliau – ir Taisyklės). Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo 28 straipsnio 3 dalis numato, jog švietimo teikėjų tinklas formuojamas plėtojant švietimo programų ir švietimo įvairovę; koordinuojant teikiamas švietimo programas; steigiant, reorganizuojant, likviduojant, pertvarkant mokyklas ir atliekant jų struktūros pertvarką. Mokyklos struktūros pertvarka vykdoma valstybinės ir savivaldybės mokyklos savininko teises ir pareigas įgyvendinančios institucijos sprendimu.

67Pagal Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo 44 straipsnio 2 dalį, savivaldybės taryba bendrojo ugdymo mokyklas (biudžetines įstaigas) reorganizuoja, likviduoja ar pertvarko taip pat vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintomis Mokyklų, vykdančių formaliojo švietimo programas, tinklo kūrimo taisyklėmis. Mokyklų (išskyrus aukštąsias mokyklas), vykdančių formaliojo švietimo programas, tinklas kuriamas vadovaujantis Vyriausybės patvirtintomis Taisyklėmis.

68Taisyklių 34 punkte numatyta, jog mokyklų tinklo kūrimo planavimo ir įgyvendinimo procesas susideda iš trijų stadijų: inicijavimo, įgyvendinimo ir įtvirtinimo. Minėtose Taisyklėse mokyklų tinklo kūrimas ir įgyvendinimas yra suprantamas kaip tęstinis procesas, susidedantis iš įvardytų stadijų, kuriose yra atliekami tam tikri teisės aktuose numatyti mokyklų tinklo kūrimo veiksmai. Inicijavimo stadijoje rengiamas mokyklų tinklo pertvarkos bendrojo plano projektas: pagrindžiama planuojama mokyklų tinklo pertvarka, nustatomas jos strateginis tikslas, uždaviniai, prioritetai, pagrindinių rezultatų rodikliai ir numatomas mokyklų tinklo pertvarkos vertinimas, mokyklų tinklo pertvarkos bendrojo plano ir jo priedų projektai viešai svarstomi, derinami su mokyklų bendruomenėmis ir kitomis interesų grupėmis (Taisyklių 35 p.).

69Taisyklių 36 punktas numato, jog įgyvendinimo stadijoje savivaldybės ir Švietimo ir mokslo ministerija priima ir įgyvendina sprendimus dėl konkrečių mokyklų steigimo, reorganizavimo, likvidavimo, pertvarkymo ar jų struktūrinių pertvarkymų pagal mokyklų steigimo, reorganizavimo, likvidavimo, pertvarkymo ir struktūrinių pertvarkymų planą, mokytojų kvalifikacijų atnaujinimo ir įdarbinimo planą ir mokinių vežiojimo užtikrinimo planus.

70Pažymėtina, kad Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo 40 straipsnio 1 dalis įpareigoja atsakovę užtikrinti, kad mokymosi aplinka mokykloje, mokinių mokymosi krūvis atitiktų higienos normas ir teisės aktų nustatytus mokinių saugos bei sveikatos reikalavimus ir laiduotų švietimo programų vykdymą. Taisyklių 25.3 punkte įtvirtinta nuostata, kad mokykla turi būti aprūpinta bendrojo ugdymo programoms įgyvendinti reikalinga mokymo įranga ir mokymo priemonėmis, sukurta tinkama edukacinė aplinka. Institucijų, vykdančių bendrojo ugdymo programų proceso organizavimą, pareiga užtikrinti higienos normų laikymąsi bei sudaryti saugias ugdymo sąlygas numatyta Lietuvos higienos normos HN 21:2011 2, 3 ir 6 punktuose.

71Minimoje išnagrinėtoje byloje nustatyta, taip pat ir pareiškėjos ginčijamame rašte nurodyta, jog pastatas ( - ), yra netinkamas bendrojo ugdymo programą įgyvendinančiai mokyklai.

72Kauno V. B. pradinės mokyklos reorganizavimo pagrindinė priežastis buvo susijusi su tuo, kad mokyklos patalpos neatitinka Lietuvos higienos normos HN 21:2011 reikalavimų, neužtikrinamas tinkamas ugdymo proceso vykdymas Kauno V. B. pradinės mokyklos patalpose.

73Pareiškėja 2017 m. spalio 18 d. pakartotinai (pareiškėjai buvo atsakyta Kauno miesto savivaldybės administracijos 2017 m. sausio 9 d. raštu Nr. (33.205)R-110 ir minėto rašto pagrįstumą išnagrinėjo Kauno apygardos administracinis teismas 2017 m. gruodžio 4 d. sprendimu, kuriuo skundą atmetė administracinė byla Nr. I-1190-402/2017) kreipėsi į Kauno miesto savivaldybės administraciją su prašymu, kuriame iš esmės dar kartą nesutikdama su Kauno miesto savivaldybės sprendimu reorganizuoti Kauno V. B. pradinę mokyklą kaip juridinį asmenį ir šios mokyklos mokinių ugdymą tęsti K. Ž. progimnazijoje prašė informuoti ir pateikti kopijas dokumentų, susijusių su K. Ž. progimnazijos pastato evakuacinių kelių ir išėjimų patikra, imtis veiksmų pastatui išsaugoti, rasti reikiamus remonto ir modernizavimo darbų finansavimo sprendimus, pranešti, kada bus sprendžiamas klausimas dėl turto perdavimo Žaliakalnio progimnazijai, taip pat buvo prašoma kreiptis į Kultūros paveldo departamentą prie Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos dėl UAB Š. K. projektavimo studijos parengtų Kauno V. B. pradinės mokyklos pastato priestato statybos projektinių pasiūlymų suderinimo, pateikti Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijai atsakovės Savivaldybės įsteigtos švietimo įstaigos Kauno V. B. pradinės mokyklos pastato ( - ), remonto ir modernizavimo darbų investicijų, siūlomų įrašyti į Valstybės investicijų programą, projektą, skirti iš Kauno miesto savivaldybės finansuojamų įstaigų veiklos programos lėšų, reikiamų finansuoti bei organizuoti Kauno V. B. pradinės mokyklos pastato ( - ), remonto ir modernizavimo darbus; skirti iš Žaliakalnio seniūnijos viešosios infrastruktūros kompleksinės plėtros 2014–2020 metų investicinės programos lėšų, reikalingų finansuoti bei organizuoti Kauno V. B. pradinės mokyklos pastato ( - ), remonto ir modernizavimo darbus; skirti iš Kauno miesto savivaldybės integruotų teritorijų vystymo programos Aleksoto ir Žaliakalnio seniūnijoms lėšų, reikiamų finansuoti bei organizuoti Kauno V. B. pradinės mokyklos pastato ( - ), remonto ir modernizavimo darbus; skirti reikiamų lėšų ir organizuoti Kauno V. B. pradinės mokyklos pastato ( - ), remonto ir modernizavimo darbus.

74Pareiškėjai buvo atsakyta Kauno miesto savivaldybės administracijos 2017 m. lapkričio

7517 d. raštu Nr. (33.205)R-3718 (1 t., b. l. 7–8).

76Pareiškėja teigė, kad Kauno miesto savivaldybės administracijos 2015 m. sausio 20 d.,

772015 m. kovo 6 d., 2015 m. balandžio 16 d. raštuose kalbama apie lėšų skyrimą būtiniems remonto darbams finansuoti, šilumos punktui modernizuoti ir pastato asbestcemenčių lakštų dangos keitimo darbams finansuoti. Raštuose taip pat nurodoma, kokias procedūras ir veiksmus turi atlikti pati Kauno V. B. pradinė mokykla, kad lėšų, apie kurias kalbama raštuose, būtų skirta. Minėti raštai, kaip ir aplinkybės, kad minėtų lėšų mokyklai nebuvo skirta dėl pačios mokyklos nepateiktų dokumentų Kauno miesto savivaldybei, išsamiai buvo išnagrinėtos administracinėje byloje Nr. eI-117-428/2017. Iš esmės pareiškėja vėl kelia ginčą dėl jau nagrinėtų aplinkybių. Įrodymų, kad lėšų mokyklos pastato remontui nebuvo skirta dėl atsakovės kaltės, pareiškėja nepateikė nagrinėjant administracinę bylą Nr. eI-117-428/2017, nepateikia ir šioje byloje.

78Pareiškėja teigė, jog atsakovė nesilaiko jos pačios nustatytų terminų dėl mokyklos reorganizavimo. Atkreiptinas dėmesys į tai, jog dėl teismo taikytų reikalavimo užtikrinimo priemonių administracinėje byloje Nr. eI-117-428/2017 pagal pareiškėjos reikalavimą, siekiant iš esmės pratęsti mokyklos veiklą šiame pastate maksimaliai ilgą laiką, atsakovė toliau negali tęsti mokyklos reorganizavimo ir mokinių perkelti į tinkamas ir saugias patalpas. Nors pareiškėja skunde ir nurodo, kad būtent Kauno miesto savivaldybė sąmoningai neveikia, t. y. kas metai nepertraukiamai organizuoja ugdymo procesą mokyklos pastate ( - ), tačiau jo neremontuoja (nors lėšų mokyklos pastato remontui nebuvo skirta dėl mokyklos neveikimo ir tai buvo išsamiai išnagrinėta administracinėje byloje Nr. eI-117-428/2017), akivaizdu, kad būtent dėl pareiškėjos reikalavimo buvo taikytos reikalavimo užtikrinimo priemonės ir būtent dėl šios priežasties atsakovė negalėjo tęsti, kaip buvo numatyta, mokyklos reorganizacijos. Atsakovės atsakymas pareiškėjai į tai, kada bus priimtas sprendimas dėl turto perdavimo K. Ž. progimnazijai, yra visiškai pagrįstas. Atsakyme aiškiai nurodyta, kad dėl teismo taikytų reikalavimo užtikrinimo priemonių Kauno miesto savivaldybė negali priimti sprendimų, kuriais būtų sprendžiama dėl tolesnio Kauno V. B. pradinės mokyklos reorganizavimo. Sprendimas dėl turto perdavimo K. Ž. progimnazijai galėtų būti priimtas tik pasibaigus ginčui teismuose ir tęsiant toliau mokyklos reorganizavimo procedūras. Biudžetinės įstaigos reorganizavimą reglamentuoja Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymo 14 straipsnis.

79Pareiškėja prašymu prašė kreiptis į Kultūros paveldo departamentą prie Kultūros ministerijos dėl UAB Š. K. projektavimo studijos parengtų Kauno V. B. pradinės mokyklos pastato priestato statybos projektinių pasiūlymų suderinimo. Pažymėtina, jog Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatyme įtvirtinta nuostata, kad turto valdytojas yra kultūros paveldo objekto ir kitų nekilnojamųjų daiktų, esančių pavienio ar kompleksinio objekto teritorijoje arba vietovėje, savininkas ar kitoks valdymo teisių turėtojas. Šio įstatymo 5 straipsnio 10 dalies 16 punkte nurodyta, kad Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos per mėnesį nuo pateikimo dienos teikia išvadas, ar valdytojų, ketinančių vykdyti kultūros paveldo objektų tvarkybą, parengti projektiniai siūlymai atitinka paveldosaugos reikalavimus. Iš skundžiamo rašto spręstina, jog Kauno miesto savivaldybė neketina atlikti šio kultūros paveldo objekto tvarkybos, siekiant pritaikyti pastatą, tinkamą bendrojo ugdymo paslaugoms teikti, nes nenumato toliau organizuoti šių paslaugų teikimo Kauno V. B. pradinės mokyklos patikėjimo teise valdomame pastate. UAB Š. K. projektavimo studijos parengtas projektinis pasiūlymas negali būti laikomas Kauno miesto savivaldybės parengtu projektiniu pasiūlymu, jo įgyvendinimui Savivaldybė nėra pritarusi, todėl nepagrįstas pareiškėjos skunde nurodytas motyvas, kad Kauno miesto savivaldybė įpareigotina teikti minėtą projektinį pasiūlymą derinti Kultūros paveldo departamentui prie Kultūros ministerijos.

80Teigė, jog Kauno miesto savivaldybė nevykdo savo pareigų būdama nekilnojamojo turto valdytoja, kuri įstatymo prasme suprantama kaip kultūros paveldo objekto ir kitų nekilnojamųjų daiktų, esančių pavienio ar kompleksinio objekto teritorijoje arba vietovėje, savininkė. Tačiau pareiškėja šiam savo argumentui pagrįsti nepateikė įrodymų. Kauno miesto savivaldybė nenumato remontuoti ir modernizuoti mokyklos taip, kad ji atitiktų keliamus reikalavimus šiuolaikinei mokyklai. Minėto įstatymo prasme nekilnojamojo kultūros paveldo valdytojas taip pat yra ir trečiasis asmuo šioje byloje, todėl būtent turto patikėtinis privalo tausoti ir remontuoti patikėjimo teise valdomą turtą.

81Kauno miesto savivaldybės tarybos 2013 m. birželio 26 d. sprendimu Nr. T-373 buvo pritarta Kauno miesto integruotos teritorijos vystymo programos Aleksoto ir Žaliakalnio seniūnijoms rengimui ir šios programos bendrajam finansavimui, o ne Kauno V. B. pradinės mokyklos dalyvavimui integruotų teritorijų vystymo programose. Kauno miesto savivaldybės tarybos 2015 m. rugsėjo 8 d. sprendimu Nr. T-470 buvo pritarta 2014–2020 metų Kauno miesto integruotos teritorijos vystymo programos projektui (sprendimas paskelbtas Teisės aktų registre, Nr. 13657). Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2016 m. sausio 15 d. įsakymu Nr. 1V-32 buvo patvirtinta Kauno miesto integruota teritorijų vystymo programa. Kauno miesto savivaldybė negali skirti iš Kauno miesto savivaldybės integruotų teritorijų vystymo programos Aleksoto ir Žaliakalnio seniūnijoms lėšų, reikiamų finansuoti bei organizuoti Kauno V. B. pradinės mokyklos pastato ( - ), remonto ir modernizavimo darbus dėl to, kad patvirtintais teisės aktais nėra numatytos tokios galimybės. Be to, įpareigojimas Kauno miesto savivaldybės administracijai skirti lėšų iš vienų ar kitų programų negalėtų būti įgyvendintas, nes Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 15 ir 17 punktuose nurodyta, kad savivaldybės biudžeto tvirtinimas, kitų pajamų ir lėšų skyrimas yra Kauno miesto savivaldybės tarybos kompetencija, o Kauno miesto savivaldybės administracijos direktorius, vadovaudamasis minėto įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 5 punktu, administruoja savivaldybės biudžeto asignavimus ir kitus piniginius išteklius, organizuoja savivaldybės biudžeto vykdymą.

82Pareiškėja nenurodė teisinio pagrindo, kuriuo vadovaudamasi Kauno miesto savivaldybė įpareigotina kreiptis į Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministeriją siekdama, kad pastatas Savanorių pr. 91, Kaune, būtų įrašytas į Valstybės investicijų programą. Taip pat skunde nurodyti argumentai apie K. Ž. progimnazijos sporto salės statybą nesusiję su skundžiamu Kauno miesto savivaldybės administracijos atsakymu, kadangi pareiškėja 2017 m. spalio 18 d. prašyme Kauno miesto savivaldybės administracijai dėl minėtos sporto salės statybos jokių reikalavimų ar prašymų nepateikė. Neaiškiai, nenurodant teisinio pagrindo atsakovei suformuluoti reikalavimai sukelia neaiškią ir teisiškai nepagrįstą situaciją, todėl tokiu atveju nėra pagrindo iš atsakovės reikalauti aiškaus, teisės aktais pagrįsto atsakymo.

83Teisėjų kolegija pažymi, jog tiesiogines pasekmes pareiškėjai vis dėlto turėjo ne šioje byloje ginčijamas aktas (atsakymas į prašymą), o jau minėtas Kauno miesto savivaldybės tarybos 2016 m. kovo 15 d. sprendimas Nr. T-116 „Dėl Kauno V. B. pradinės mokyklos reorganizavimo“, kuris po teisminių ginčų liko nepakeistas ir šiuo metu yra galiojantis. Taigi, klausimas dėl mokyklos reorganizavimo išspręstas. Kaip jau minėta, pagal Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo 44 straipsnio 2 dalį, savivaldybės taryba bendrojo ugdymo mokyklas (biudžetines įstaigas) reorganizuoja, likviduoja ar pertvarko taip pat vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintomis Mokyklų, vykdančių formaliojo švietimo programas, tinklo kūrimo taisyklėmis. Mokyklų (išskyrus aukštąsias mokyklas), vykdančių formaliojo švietimo programas, tinklas kuriamas vadovaujantis Vyriausybės patvirtintomis Taisyklėmis. Kauno miesto savivaldybės taryba yra Kauno miesto mokyklų tinklą formuojanti institucija, o taip pat pastato, kuriame yra įsikūrusi Kauno V. B. pradinė mokykla, savininkė. Kauno V. B. pradinės mokyklos taryba nėra turto patikėtinė, kuriai būtų perduotas patikėjimo teise valdyti ir naudoti Savivaldybei nuosavybės teise priklausantis nekilnojamasis turtas. Todėl ši mokyklos savivaldos institucija negali spręsti nei turto savininko, nei turto patikėtinio kompetencijai priklausančių klausimų. Teisėjų kolegija pažymi, kad, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 3 straipsnio 2 dalimi, bylą nagrinėjantis administracinis teismas negali vertinti ginčijamo administracinio akto politinio ar ekonominio tikslingumo, todėl šiuo aspektu pareiškėjos argumentai dėl mokyklos reorganizacijos tikslingumo ir pagrįstumo, taip pat, kaip jau minėta, argumentai, susiję su ginčijamo akto įtaka kitų asmenų teisėms ir pareigoms, nevertintini.

84Pareiškėja teigė, jog atsakovė nesvarstė jos pateikto pasiūlymo ir lėšų mokyklos remontui skyrimo racionalumo. Tačiau byloje nėra duomenų, jog yra priimtas sprendimas dėl Kauno V. B. pradinės mokyklos remonto, tokių įrodymų šalys byloje nepateikė.

85Lietuvos Respublikos Konstitucijos 30 straipsnyje įtvirtinta teisinės gynybos garantija – asmens, kurio konstitucinės teisės ar laisvės pažeistos, teisė kreiptis į teismą su skundu, prašymu, pareiškimu. Nors Konstitucijos 30 straipsnis įtvirtino žmogaus galimybę kreiptis į teismą, tačiau tokia teisė nėra besąlyginė – ji realizuojama esant tam tikriems įstatymų įtvirtintiems pagrindams. Teismas konstatuoja, kad teisę kreiptis į administracinį teismą reglamentuoja Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ir ABTĮ) 5 straipsnis. ABTĮ 5 straipsnio 1 dalyje numatyta, jog kiekvienas suinteresuotas subjektas turi teisę įstatymų nustatyta tvarka kreiptis į teismą, kad būtų apginta pažeista ar ginčijama jo teisė arba įstatymų saugomas interesas. Pagal ABTĮ 23 straipsnio 1 dalį skundą dėl viešojo ar vidaus administravimo subjekto priimto administracinio akto ar veiksmo (neveikimo) turi teisę paduoti asmenys, kai jie mano, kad jų teisės ar įstatymų saugomi interesai yra pažeisti. Išvardytos ABTĮ nuostatos garantuoja asmeniui teisę kreiptis į administracinį teismą ir taip pat nustato, kad tokiam kreipimuisi pakanka, jog asmuo mano, kad jo teisės ar įstatymų saugomi interesai yra pažeisti – pakankamas asmens subjektyvus suvokimas apie jo teisių ar interesų pažeidimą. Darytina išvada, kad administracinis teismas, nagrinėdamas administracines bylas, privalo nustatyti, kuo pasireiškia pareiškėjo nurodytas pažeidimas – kiekvienu konkrečiu atveju nustatyti, ar asmuo, kuris kreipėsi dėl pažeistos teisės ar įstatymų saugomų interesų gynimo, turi jo nurodytas teises ar įstatymų saugomus interesus, ar šios teisės (interesai) objektyviai yra pažeistos asmens nurodytu būdu. Tik nustatęs nurodytas aplinkybes, teismas gali tinkamai apginti pareiškėjų teises vienu iš ABTĮ 88 straipsnio 2–4 punktuose numatytų būdų (ABTĮ 57 str.). Nenustatęs šių aplinkybių, teismas turi atmesti skundą kaip nepagrįstą ABTĮ 88 straipsnio 1 punkto pagrindu (ABTĮ 13 ir 20 str., Teismų įstatymo 33 str., LVAT 2006 m. liepos 27 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A11-1192/2006, 2009 m. sausio 22 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A442-712/2009 ir kt.).

86Atsakovė šioje administracinėje byloje pagal vykdomų funkcijų apimtį bei paskirtį, veiklos pobūdį, turimus įgaliojimus priskirtina viešojo administravimo subjektui, todėl savo veikloje (taip pat priimdama administracinius aktus) privalo vadovautis ir Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo nuostatomis. Viešojo administravimo įstatymo 3 straipsnio 1 punkte nustatytas įstatymo viršenybės principas, kuris reiškia, kad viešojo administravimo subjektų kompetencija turi būti nustatyta įstatymu, o veikla atitikti įstatyme išdėstytus teisinius pagrindus, kad administraciniai aktai, susiję su asmenų teisių ir pareigų įgyvendinimu, visais atvejais turi būti pagrįsti įstatymais. Iš to plaukia, jog atsakovė privalo užtikrinti, kad, atliekant viešojo administravimo veiksmus bei priimant sprendimus, būtų laikomasi Viešojo administravimo įstatymo 3 straipsnyje numatytų viešojo administravimo principų, taip pat objektyvumo principo, reiškiančio, jog sprendimo priėmimas ir kiti oficialūs viešojo administravimo subjekto veiksmai turi būti nešališki ir objektyvūs – atitikti faktines aplinkybes, kurias patvirtina surinktų ir objektyviai įvertintų įrodymų visuma. Teismas, vertindamas viešojo administravimo organo priimto ginčijamo administracinio akto teisėtumą, pirmiausia privalo nustatyti, ar jis atitinka Viešojo administravimo įstatymo 3 straipsnyje, 8 straipsnio 1 dalyje įtvirtintus teisėtumo bei pagrįstumo kriterijus. LVAT ne kartą pabrėžė, kad individualiame administraciniame akte turi būti nurodomi pagrindiniai faktai, argumentai ir įrodymai, pateikiamas teisinis pagrindas, kuriuo viešojo administravimo subjektas rėmėsi priimdamas administracinį aktą, motyvų išdėstymas turi būti adekvatus, aiškus, logiškas ir pakankamas, taip pat nesudarantis galimybių asmeniui, dėl kurio jis priimtas, dėl neaiškių išvadų elgtis dviprasmiškai (ABTĮ 13, 20 ir 57 str.). Ši teisės norma tiesiogiai siejama su teisėtumo principu, pagal kurį reikalaujama, kad viešojo administravimo subjektai savo veikla nepažeistų teisės aktų reikalavimų, kad jų sprendimai būtų pagrįsti, o sprendimų turinys atitiktų teisės normų reikalavimus. Teismui ABTĮ nustato imperatyvią pareigą patikrinti, ar nėra ABTĮ 89 straipsnyje nurodytų pagrindų, kuriems esant viešojo administravimo metu priimtas sprendimas (įsakymas, aktas ir t. t.) yra naikintinas (LVAT 2010 m. lapkričio 24 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A63-1610/2010 ir kt.). Teismas, įvertinęs atsakovės rašto – atsakymo turinį, taip pat įvertinęs jį pareiškėjos prašymo ir paaiškinimų, atsakovės atsiliepimo bei atsakovės atstovės paaiškinimo teismo posėdyje kontekste, daro išvadą, kad ginčijamame rašte atsakovė argumentus išdėstė aiškiai, logiškai, rišliai, nedviprasmiškai, jie pakankamai argumentuoti. Raštas yra aiškus ir pareiškėjai nesukelia teisiškai neaiškios situacijos.

87Iš šių teisės normų turinio, nustatytų aplinkybių bei ginčijamo rašto turinio matyti, jog tai yra viešojo administravimo subjekto surašytas dokumentas, atsakant pareiškėjai į jos prašymą, kuriame nėra viešojo administravimo subjekto patvarkymų (įpareigojimų pareiškėjai), t. y. šis dokumentas neatitinka Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo 8 straipsnio reikalavimų. Pareiškėjai raštu tiesiog yra pranešta, kad atsakovė yra priėmusi sprendimą Nr. T-116 (apie kurį pareiškėjai yra žinoma), kuriuo nuspręsta mokyklą reorganizuoti (bet ne remontuoti), todėl ir lėšų remontui negali būti skiriama, pareiškėja išsamiai informuojama dėl jos prašyme iškeltų reikalavimų (analizuoti pirmiau), sprendimo teisėtumas nustatytas teismo sprendimu. Taigi, pareiškėjos ginčijamas atsakymas (1 t., b. l. 7–8) į jos prašymą nesukuria jai teisinių pasekmių. Patenkinus pareiškėjos skundą ir panaikinus ginčijamą sprendimą, lieka galioti sprendimas Nr. T-116, kuriuo nuspręsta mokyklą reorganizuoti, dėl lėšų skyrimo mokyklos remontui sprendimo nepriimta. Įpareigojus atsakovę, kaip prašo pareiškėja, išnagrinėti jos prašymą iš naujo, jos teisių daugiau neatsirastų.

88Pirmiau išanalizuotų teisės normų sisteminis vertinimas leidžia teigti, kad į administracinį teismą asmuo turi teisę kreiptis tik dėl jam teisines pasekmes sukeliančių individualių teisės aktų, priimtų viešojo administravimo srityje. Pažymėtina, kad, nagrinėdamas skundus dėl teisinių pasekmių negalinčių sukelti ir nesukeliančių aktų ar veiksmų, teismas asmens teisių apginti negalėtų, nes net ir patenkinus skundą asmens teisių ir pareigų apimtis nepasikeistų, o pats procesas būtų iš esmės beprasmis. Todėl Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas laikosi nuoseklios praktikos, jog viešojo administravimo subjekto surašytas dokumentas, kuriame nėra viešojo administravimo subjekto patvarkymų (įpareigojimų asmeniui), negali būti bylos nagrinėjimo dalyku, o byla, kurioje yra ginčijamas toks dokumentas, nenagrinėtina teismų (žr. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2010 m. balandžio 6 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS822-172/2010, 2010 m. spalio 22 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS143-560/2010, 2011 m. kovo 10 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS62-180/2011).

89Pareiškėjos reikalavimai dėl įpareigojimo atlikti veiksmus yra išvestiniai reikalavimai, todėl netenkinant pagrindinio reikalavimo dėl ginčijamo rašto (1 t., b. l. 7–8) panaikinimo, atmestini ir išvestiniai reikalavimai, skundas netenkintinas.

90Visus likusius proceso dalyvių argumentus teismas laiko pertekliniais, nesusijusiais su skundo pagrindu ir dalyku, neturinčiais teisinės reikšmės skundo atmetimui (patenkinimui). Dėl šios priežasties šie argumentai detaliau nedėstytini ir neanalizuotini. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo jurisprudencijoje aiškinant Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo normas taip pat ne kartą buvo imperatyviai pažymėta, kad įstatymo reikalavimas motyvuoti

91teismo sprendimą nereiškia įpareigojimo teismui atsakyti į kiekvieną proceso dalyvio argumentą (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2008 m. gruodžio 5 d. nutartis administracinėje byloje Nr. P444-196/2008, 2009 m. liepos 24 d. nutartis administracinėje byloje Nr. P756-151/2009,

922009 m. lapkričio 6 d. nutartis administracinėje byloje Nr. P525-194/2009, 2013 m. vasario 11 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A146-216/2013 ir kt.).

93Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo

9485–87 straipsniais, 88 straipsnio 1 punktu, teisėjų kolegija

Nutarė

95Pareiškėjos skundą atmesti kaip nepagrįstą.

96Sprendimas per vieną mėnesį nuo jo paskelbimo apeliacine tvarka gali būti skundžiamas Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Regionų apygardos administracinio teismo Kauno rūmų teisėjų kolegija,... 2. viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo administracinę... 3. Teisėjų kolegija... 4. Pareiškėja skundu prašo:... 5. 1) panaikinti atsakovės 2017 m. lapkričio 17 d. sprendimą Nr.... 6. 2) įpareigoti atsakovę iš naujo išnagrinėti Kauno V.... 7. 3) įpareigoti atsakovę kreiptis į Kultūros paveldo departamentą prie... 8. 4) įpareigoti atsakovę per 3 mėnesius nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo... 9. 5) įpareigoti atsakovę per 3 mėnesius nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo... 10. 6) įpareigoti atsakovę per 3 mėnesius nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo... 11. 7) įpareigoti atsakovę per 3 mėnesius nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo... 12. 8) įpareigoti atsakovę per 3 mėnesius nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo... 13. Pareiškėjos atstovai teismo posėdžio metu visiškai palaikė skunde... 14. Pareiškėja nurodė, jog ji daug kartų kreipėsi į atsakovę su raštais... 15. Teigė, kad 2017 m. sausio 23 d. pareiškėja pati kreipėsi į Kultūros... 16. 9 straipsnio 1 ir 2 dalių bei 10 straipsnio reikalavimų, – gavusi... 17. Iš bylos duomenų ir Kauno miesto savivaldybės mero 2015 m. birželio 10 d.... 18. Pažymėjo, kad iš ginčijamo atsakovės 2017 m. lapkričio 17 d. sprendimo... 19. 10 dalyje nustatyta, kad „Kultūros paveldo objekte atliekamų tvarkybos... 20. Pažymėjo, kad atsakovė nesiekė realaus bendradarbiavimo ir interesų... 21. Atsakovė su skundu nesutinka, prašo atmesti jį kaip nepagrįstą. Atsakovės... 22. Kauno miesto savivaldybės taryba 2016 m. kovo 15 d. sprendimu Nr. T-116... 23. Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo 40 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta... 24. Mokyklų, vykdančių formaliojo švietimo programas, tinklo kūrimo... 25. Pareiškėja su Kauno miesto savivaldybės tarybos sprendimais reorganizuoti... 26. Kauno V. B. pradinės mokyklos taryba 2017 m. spalio 18 d.... 27. Kauno V. B. pradinės mokyklos tarybai buvo išsamiai... 28. Šioje administracinėje byloje kilęs ginčas iš esmės identiškas ginčams... 29. Kauno miesto savivaldybės administracijos 2015 m. sausio 20 d., 2015 m. kovo 6... 30. 2015 m. balandžio 16 d. raštuose kalbama apie lėšų skyrimą būtiniems... 31. Dėl teismo taikytų reikalavimo užtikrinimo priemonių administracinėje... 32. Nr. eI-117-428/2017 pagal pareiškėjos reikalavimą, siekiant iš esmės... 33. Nesuprantama, kuo skunde nurodyti argumentai apie K. Ž.... 34. Teigė, jog Kauno miesto savivaldybė neketina atlikti šio kultūros paveldo... 35. Kauno miesto savivaldybė nenumato remontuoti ir modernizuoti mokyklos taip,... 36. Kauno V. B. pradinės mokyklos taryba nėra turto... 37. Kauno miesto savivaldybės tarybos 2013 m. birželio 26 d. sprendimu Nr. T-373... 38. Nesuprantamas pareiškėjos reikalavimas atsakovei kreiptis į Lietuvos... 39. Įpareigojimas Kauno miesto savivaldybės administracijai skirti lėšų iš... 40. 16 straipsnio 2 dalies 15 ir 17 punktuose nurodyta, kad savivaldybės biudžeto... 41. Skundas netenkintinas.... 42. Pareiškėja prašo:... 43. 1) panaikinti atsakovės 2017 m. lapkričio 17 d. sprendimą Nr.... 44. 2) įpareigoti atsakovę iš naujo išnagrinėti Kauno V.... 45. 3) įpareigoti atsakovę kreiptis į Kultūros paveldo departamentą prie... 46. 4) įpareigoti atsakovę per 3 mėnesius nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo... 47. 5) įpareigoti atsakovę per 3 mėnesius nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo... 48. 6) įpareigoti atsakovę per 3 mėnesius nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo... 49. 7) įpareigoti atsakovę per 3 mėnesius nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo... 50. 8) įpareigoti atsakovę per 3 mėnesius nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo... 51. Teisėjų kolegija pažymi, kad, atsižvelgiant į byloje ginčijamo teisės... 52. Nagrinėjant šią bylą, būtina nustatyti šalių pažeistas teises ir... 53. Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 5 straipsnio 1... 54. Administracinių bylų teisenos įstatymo 5 straipsnio 3 dalies 1 ir 3... 55. Teisėjų kolegija pažymi, jog, ginant viešąjį interesą ir asmens... 56. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas savo praktikoje laikosi... 57. 5 straipsnio 3 dalies 3 punkto ir 55 straipsnio 1 dalies pagrindu gindamas... 58. Iš pareiškėjos skundo teisinės argumentacijos matyti, kad ji siekia apginti... 59. Pirmiausia atkreiptinas dėmesys į tai, jog pareiškėja nėra įgaliota... 60. Pareiškėja kreipėsi į teismą, prašydama panaikinti atsakovės 2017 m.... 61. Kauno miesto savivaldybės taryba 2015 m. balandžio 30 d. sprendimu Nr. T-214... 62. Pagal Kauno miesto savivaldybės tarybos 2016 m. vasario 23 d. sprendimo Nr.... 63. Kauno miesto savivaldybės taryba 2016 m. kovo 15 d. sprendimu Nr. T-116... 64. Kauno miesto savivaldybės tarybos 2016 m. kovo 15 d. sprendimas Nr. T-116... 65. Kauno apygardos administracinis teismas 2017 m. balandžio 19 d. priėmė... 66. Savivaldybių įgaliojimai bendrojo ugdymo srityje yra apibrėžti Lietuvos... 67. Pagal Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo 44 straipsnio 2 dalį,... 68. Taisyklių 34 punkte numatyta, jog mokyklų tinklo kūrimo planavimo ir... 69. Taisyklių 36 punktas numato, jog įgyvendinimo stadijoje savivaldybės ir... 70. Pažymėtina, kad Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo 40 straipsnio 1... 71. Minimoje išnagrinėtoje byloje nustatyta, taip pat ir pareiškėjos... 72. Kauno V. B. pradinės mokyklos reorganizavimo pagrindinė... 73. Pareiškėja 2017 m. spalio 18 d. pakartotinai (pareiškėjai buvo atsakyta... 74. Pareiškėjai buvo atsakyta Kauno miesto savivaldybės administracijos 2017 m.... 75. 17 d. raštu Nr. (33.205)R-3718 (1 t., b. l. 7–8).... 76. Pareiškėja teigė, kad Kauno miesto savivaldybės administracijos 2015 m.... 77. 2015 m. kovo 6 d., 2015 m. balandžio 16 d. raštuose kalbama apie lėšų... 78. Pareiškėja teigė, jog atsakovė nesilaiko jos pačios nustatytų terminų... 79. Pareiškėja prašymu prašė kreiptis į Kultūros paveldo departamentą prie... 80. Teigė, jog Kauno miesto savivaldybė nevykdo savo pareigų būdama... 81. Kauno miesto savivaldybės tarybos 2013 m. birželio 26 d. sprendimu Nr. T-373... 82. Pareiškėja nenurodė teisinio pagrindo, kuriuo vadovaudamasi Kauno miesto... 83. Teisėjų kolegija pažymi, jog tiesiogines pasekmes pareiškėjai vis dėlto... 84. Pareiškėja teigė, jog atsakovė nesvarstė jos pateikto pasiūlymo ir... 85. Lietuvos Respublikos Konstitucijos 30 straipsnyje įtvirtinta teisinės gynybos... 86. Atsakovė šioje administracinėje byloje pagal vykdomų funkcijų apimtį bei... 87. Iš šių teisės normų turinio, nustatytų aplinkybių bei ginčijamo rašto... 88. Pirmiau išanalizuotų teisės normų sisteminis vertinimas leidžia teigti,... 89. Pareiškėjos reikalavimai dėl įpareigojimo atlikti veiksmus yra išvestiniai... 90. Visus likusius proceso dalyvių argumentus teismas laiko pertekliniais,... 91. teismo sprendimą nereiškia įpareigojimo teismui atsakyti į kiekvieną... 92. 2009 m. lapkričio 6 d. nutartis administracinėje byloje Nr. P525-194/2009,... 93. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo... 94. 85–87 straipsniais, 88 straipsnio 1 punktu, teisėjų kolegija... 95. Pareiškėjos skundą atmesti kaip nepagrįstą.... 96. Sprendimas per vieną mėnesį nuo jo paskelbimo apeliacine tvarka gali būti...