Byla II-43-655/2012
Dėl Lietuvos metrologijos inspekcijos Vilniaus apskrities skyriaus 2012-01-20 nutarimo Nr. N-495(VII) panaikinimo

1Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo teisėja Ainora Kornelija Macevičienė, sekretoriaujant Ligitai Kunigėlytei, dalyvaujant pareiškėjui D. Ž., jo atstovei advokatei Dovilei Greblikienei, Lietuvos metrologijos inspekcijos atstovui Igoriui Tkačenko, viešame teismo posėdyje išnagrinėjusi D. Ž. atstovės advokatės Dovilės Greblikienės skundą dėl Lietuvos metrologijos inspekcijos Vilniaus apskrities skyriaus 2012-01-20 nutarimo Nr. N-495(VII) panaikinimo,

Nustatė

22012-02-13 Vilniaus miesto 2 apylinkės teisme gautas D. Ž. atstovės advokatės Dovilės Greblikienės skundas dėl Lietuvos metrologijos inspekcijos Vilniaus apskrities skyriaus 2012-01-20 nutarimo Nr. N-495(VII), kuriuo pareiškėjas buvo nubaustas pagal ATPK 1897str. 1 d. 1 100 Lt bauda, panaikinimo. Skunde nurodoma, kad minėtas nutarimas naikintinas, kadangi buvo priimtas pažeidžiant administracinio teisės pažeidimo bylos nagrinėjimo taisykles: D. Ž. nebuvo pranešta apie administracinio teisės pažeidimo bylos nagrinėjimo vietą ir laiką, tokiu būdu pažeidžiant jo teisę į gynybą; priimant nutarimą buvo remtasi patikrinimo aktu, kuris teismo sprendimu yra pripažintas neteisėtu. Kartu pareiškėjai pažymi, kad priimant nutarimą nebuvo atsižvelgta į tai, kad D. Ž. veikoje nėra administracinio teisės pažeidimo sudėties: pareigūnai neįrodė administracinio teisės pažeidimo objektyviosios pusės, kadangi UAB „Vilniaus energija“ pagal galiojančius teisės aktus neturi pareigos atlikti jai nepriklausančių vandens skaitiklių metrologinę patikrą; D. Ž. nėra administracinio teisės pažeidimo subjektas; nėra įrodyta subjektyvioji administracinio teisės pažeidimo pusė, t. y. asmens kaltės buvimas, kadangi Vilniaus mieste karšto vandens apskaita nėra tinkamai sutvarkyta dėl neaiškaus teisinio reglamentavimo.

3Atsiliepime į pateiktą skundą Lietuvos metrologijos inspekcijos Vilniaus apskrities skyriaus viršininkas nurodė, kad administracinė nuobauda D. Ž. buvo paskirta pagrįstai, kadangi jo veiksmai atitinka ATPK 1897str. 1 d. numatyto administracinio teisės pažeidimo sudėtį. Vadovaujantis LR Šilumos ūkio įstatymu ir Šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklių 163 p., karšto vandens tiekėjas savo lėšomis įrengia, prižiūri karšto vandens skaitiklius ir atlieka jų metrologinę patikrą, todėl neaišku kodėl UAB „Vilniaus energija“ nevykdo imperatyvių įstatymo reikalavimų. Atsiliepime yra atkreipiamas dėmesys į tai, kad Vilniaus apygardos administracinio teismo sprendimu panaikinta tik dalis nurodymo, t. y. sudaryti skaitiklių patikros grafikus. Kita nurodymo dalis – parengti atsiskaitymams su vartotojais už suvartoto karšto vandens kiekį naudojamų butuose įrengtų karšto vandens skaitiklių sąrašus, patvirtinti juos vadovo parašu, teismas nepanaikino.

4Teismo posėdžio metu pareiškėjo atstovė advokatė D. Greblikienė palaikė skunde išdėstytus argumentus, akcentuodama, kad įmonė negali tikrinti tų skaitiklių, kurie priklauso butų savininkams. UAB „Vilniaus energija“ negali tikrinti jai nuosavybės teise nepriklausančius skaitiklius. Visi kiti skaitikliai, kurie nuosavybės teise priklauso UAB „Vilniaus energija“, yra tinkamai prižiūrimi. Be to, advokatė pažymėjo, kad nuobauda yra paskirta nepagrįstai dar ir dėl to, kad UAB „Vilniaus energija“ nesinaudoja tais skaitikliais. Pagal CK naudojimasis - savininko prerogatyva, kurios jis nėra perleidęs įmonei. UAB „Vilniaus energija“ apskaito viso namo karšto vandens kiekį, o ne surašo kas mėnesį skaitliuko duomenų. Tą daro pats vartotojas. Skaitiklis nėra atsiskaitomasis.

5Pareiškėjas D. Ž. teismo posėdžio metu papildomai nurodė, kad nesutinka su nutarimu, kadangi yra visiškai neaišku ko iš įmonės yra reikalaujama. Pačiame nutarime yra nurodyta, kad skaitikliai įmonei nepriklauso. Jeigu jų negalima naudoti, kiekvienam gyventojui turėtų būti nustatytas karšto vandens naudojimo normatyvas.

6Teismo posėdžio metu Lietuvos metrologijos inspekcijos atstovas palaikė atsiliepime į skundą išdėstytus argumentus. Papildomai paaiškino, kad administracinio teisės pažeidimo protokolas buvo surašytas būtent D. Ž., kadangi atvykęs į Lietuvos metrologijos inspekcijos Vilniaus skyrių pastarasis asmuo pateikė įsakymą, patvirtinantį, kad jis yra atsakingas už karšto vandens tiekimo apskaitos prietaisų atitikimą galiojančių teisės aktų reikalavimams ir metrologijos įstatymams. Administracinio teisės pažeidimo protokolo surašymo metu D. Ž. buvo paaiškintos jo teisės ir pareigos, išaiškintas ATPK 272 str. turinys. D. Ž. atsisakius pasirašyti protokolą, bylos nagrinėjimas buvo baigtas. Negavus administracinėn atsakomybėn traukiamo asmens prašymo dėl bylos nagrinėjimo atidėjimo, buvo priimtas nutarimas.

7Skundas netenkintinas.

8Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo 2 straipsnio 1 dalis numato, kad atsiskaitomieji šilumos ir (ar) karšto vandens apskaitos prietaisai – vartotojams patiektos šilumos ir (ar) karšto vandens kiekio matavimo priemonės, pagal kurių rodmenis atsiskaitoma su tiekėju. Šio įstatymo 12 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad šilumos vartotojai atsiskaito su šilumos tiekėju už patiektą šilumą ir (ar) karštą vandenį pagal atsiskaitomųjų šilumos ir (ar) karšto vandens apskaitos prietaisų rodmenis. Taigi, teismas konstatuoja, kad vartotojai su karšto vandens tiekėju UAB „Vilniaus energija“ atsiskaito pagal karšto vandens apskaitos prietaisų (karšto vandens skaitiklių), įrengtų butuose, rodmenis, todėl minėti skaitikliai, priešingai negu, kad nurodo pareiškėjas, laikytini atsiskaitomaisiais. Tuo tarpu Šilumos ūkio įstatymo 16 straipsnio 1 dalis numato, kad šilumos ir (ar) karšto vandens tiekėjas savo lėšomis įrengia atsiskaitomuosius šilumos ir (ar) karšto vandens apskaitos prietaisus, užtikrina jų tinkamą techninę būklę, reikalaujamą matavimų tikslumą ir organizuoja patikrą. Šilumos įstatymo 28 straipsnio 2 dalies 2 punkte nustatyta šilumos ir karšto vandens tiekėjo pareiga užtikrinti atsiskaitomųjų šilumos ir (ar) karšto vandens apskaitos prietaisų techninę būklę, atitinkančią teisės aktų reikalavimus. Šilumos įstatymo 16 straipsnio 5 dalis nustato, jog atsiskaitomieji šilumos ir karšto vandens apskaitos, taip pat pristatomo į pastato šilumos punktą šilumnešio parametrus registruojantys prietaisai yra valstybinės metrologinės matavimo priemonių kontrolės objektas. Taisyklių 163 punktas nustato, jog šilumos tiekėjas organizuoja karšto vandens skaitiklių patikrą. Šilumos pirkimo-pardavimo sutarčių su buitiniais šilumos vartotojais standartinių sąlygų, patvirtintų Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2003 m. liepos 10 d. Nr. 4-289, 28.5 punktas taip pat nustato, jog šilumos tiekėjas <...> organizuoja atsiskaitomųjų šilumos apskaitos prietaisų patikrą, o 31.4 punktas nustato, jog karšto vandens tiekėjas <...> užtikrina atsiskaitomųjų karšto vandens apskaitos prietaisų techninę būklę, reikalaujamą matavimų tikslumą, organizuoja patikrą. Taisyklių 174 punktas nustato, jog pastato buto ar kitų patalpų savininkui <...> iki Taisyklių įsigaliojimo priklausantys karšto vandens skaitikliai, kurių metrologinė patikra nepasibaigusi, perduodami (parduodami) karšto vandens teikėjų nuosavybėn. Vartotojui atsisakius perduoti (parduoti) karšto vandens skaitiklį su galiojančia metrologine patikra, karšto vandens tiekėjas privalo įrengti savo karšto vandens skaitiklį (Taisyklių 175 p.). Atsižvelgiant į aukščiau išdėstytą, darytina išvada, kad bet kokiu atveju vandens skaitiklis turi būti su galiojančia metrologine patikra, už kurios organizavimą yra atsakingas karšto vandens tiekėjas, šiuo atveju UAB „Vilniaus energija“, tad Lietuvos Metrologijos inspekcija pagrįstai konstatavo Metrologijos įstatymo 15 str. 1 d., 17 str. 2 d. pažeidimus (2012-03-01 Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo nutartis Nr. A6-1288/2012, 2010-10-25 Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo nutartis Nr. A444-1178/2010).

9Teismas pažymi, kad skirtingai negu, kad nurodo pareiškėjas, 2012-01-20 nutarimas Nr. N-495(V11) D. Ž. buvo surašytas ne dėl 2011-08-09 bei 2011-08-03 patikrinimo aktuose išdėstytų nurodymų, kurie buvo panaikinti atitinkamais teismo sprendimais, nevykdymo, bet dėl patikrinimo metu konstatuotų Metrologijos įstatymo pažeidimų. Tuo tarpu nei 2012-02-13, nei 2012-01-20 Vilniaus apygardos administracinio teismo sprendimuose nėra nurodoma, kad Metrologijos įstatymo pažeidimai Lietuvos metrologijos inspekcijos buvo konstatuoti nepagrįstai. 2012-01-20 sprendimu Nr. 1-984-624/2012 teismas panaikino 2011-08-03 patikrinimo akte Nr. PA-2590 (V11) išdėstytus privalomus nurodymus pasisakydamas dėl Metrologijos įstatymo taikymo tik tiek, kiek jis reglamentuoja Lietuvos metrologijos inspekcijos veiklą, o 2012-02-13 teismo sprendimu Nr. 1-1003-189/2012 buvo panaikinta tik dalis 2011-08-09 patikrinimo akto Nr. PA-2490 (V11) nurodymų, kitą dalį paliekant nepakeistą.

10Teismui nustačius, kad vartotojai su karšto vandens tiekėju UAB „Vilniaus energija“ atsiskaito pagal karšto vandens skaitiklių, įrengtų butuose, rodmenis, t. y. kad UAB „Vilniaus energija“ naudoja pastaruosius duomenis sąskaitų formavimui, D. Ž. laikytinas tinkamu administracinio teisės pažeidimo, numatyto ATPK 1897str. 1 d. subjektu.

11Atsižvelgdamas į aukščiau išdėstytą, teismas daro išvadą, kad D. Ž. administracinė nuobauda buvo paskirta pagrįstai.

12Kartu teismas pažymi, kad Lietuvos metrologijos inspekcijos Vilniaus skyriuje bylos išnagrinėjimas nedalyvaujant D. Ž. ir tinkamai neinformavus jo apie bylos nagrinėjimo laiką ir vietą vertintinas kaip procesinis administracinio teisės pažeidimo bylos nagrinėjimo pažeidimas. Tačiau teismui iš esmės išnagrinėjus pareiškėjo skunde bei Lietuvos metrologijos inspekcijos atsiliepime į jį išdėstytus motyvus ir konstatavus, kad D. Ž. įvykdė teisės pažeidimą, numatytą ATPK 1897str. 1 d., aukščiau nurodytas pažeidimas nėra laikytinas pakankamu tam, kad būtų panaikintas iš esmės teisėtas ir pagrįstas nutarimas.

13Vadovaudamasis ATPK 302 str. 1 d. 1 p., teismas

Nutarė

14Netenkinti D. Ž. atstovės advokatės Dovilės Greblikienės skundo dėl Lietuvos metrologijos inspekcijos Vilniaus apskrities skyriaus 2012-01-20 nutarimo Nr. N-495(VII) panaikinimo

15Nutartis per 20 dienų nuo jos paskelbimo gali būti skundžiama Vilniaus apygardos teismui, skundą paduodant per Vilniaus miesto 2 apylinkės teismą.

Proceso dalyviai