Byla eI3-23-739/2020
Dėl sprendimo panaikinimo

1Regionų apygardos administracinio teismo Panevėžio rūmų teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Dalios Pranckienės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja), Irenos Varžinskienės ir Dalytės Zlatkuvienės, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo administracinę bylą pagal pareiškėjos bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Super Montes“ skundą atsakovui Aplinkos apsaugos departamentui prie Aplinkos ministerijos, trečiajam suinteresuotam asmeniui viešajai įstaigai „Pakuočių tvarkymo organizacija“, dėl sprendimo panaikinimo.

2Teismas

Nustatė

3Pareiškėja uždaroji akcinė bendrovė „Super Montes“ (toliau – ir pareiškėja, ir Bendrovė) teismui pateiktu skundu prašė panaikinti Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos ministerijos Panevėžio regiono aplinkos apsaugos departamento (toliau – ir Panevėžio regiono aplinkos apsaugos departamentas) 2018 m. kovo 1 d. sprendimą Nr. (17)-V3-296 „Dėl patikrinimo akto tvirtinimo“ (toliau – ir Sprendimas).

4Pareiškėja skunde paaiškino, kad ji iš įvairių įmonių ir fizinių asmenų surenka pakuočių atliekas, jas išrūšiuoja ir perdirba. Ji 2016 metais buvo įrašyta į Turinčių teisę išrašyti gaminių ir (ar) pakuočių atliekų sutvarkymą įrodančius dokumentus atliekų tvarkytojų sąrašą ir turėjo teisę išrašyti pakuočių atliekų sutvarkymą įrodančius dokumentus. Skundžiamu Sprendimu Panevėžio regiono aplinkos apsaugos departamentas nusprendė patvirtinti 2017 m. lapkričio 6 d./gruodžio 29 d. Patikrinimo aktą Nr. E1-17/2-122 (toliau – ir Patikrinimo aktas Nr. E1-17/2-122) ir pripažinti negaliojančia dalį pareiškėjos išduoto dokumento Nr. 1618KA0001-5644-5513. Patikrinimo aktu Nr. E1-17/2-122 buvo nustatyta, kad 2016 m. medinių pakuočių (15 01 03) likutis, už kurį būtų galima išduoti atliekų sutvarkymą įrodančius dokumentus, yra 0 tonų. Nustatyta, kad per 2016 m. surinktas medinių pakuočių kiekis, už kurį Bendrovė galėjo išduoti pakuočių atliekų sutvarkymą įrodančius dokumentus, yra 1649,21 t, o ji išdavė daugiau, t. y. už 1656,170 t medinių pakuočių atliekų. Konstatuota, kad už 6,96 t medinių pakuočių atliekų pareiškėjos išduoti VšĮ „Pakuočių atliekų tvarkymo organizacija“ sutvarkymą įrodantys dokumentai laikomi negaliojančiais, todėl nuspręsta panaikinti dalį pareiškėjos išrašyto atliekų sutvarkymą įrodančio dokumento Nr. 1618KA0001-5644-5513. Pareiškėja paaiškino, kad ir Patikrinimo akte Nr. E1-17/2-122, ir Sprendime, kuriuo nuspręsta jį patvirtinti, išvada dėl neteisėtai išrašyto dokumento, patvirtinančio medinių pakuočių atliekų sutvarkymą, yra padaryta remiantis Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos ministerijos Kauno regiono aplinkos apsaugos departamento (toliau – Kauno regiono aplinkos apsaugos departamentas) Mokesčių ir atliekų kontrolės skyriaus 2017 m. rugsėjo 6 d. atlikto patikrinimo (Patikrinimo aktas Nr. MAKP-54) duomenimis. Panevėžio regiono aplinkos apsaugos departamentas nepagrįstai rėmėsi vien minėto Patikrinimo akto Nr. MAKP-54 duomenimis, kadangi kaip matyti iš paties Panevėžio regiono aplinkos apsaugos departamento Patikrinimo akto Nr. E1-17/2-122, Panevėžio regiono aplinkos apsaugos departamentas turėjo Bendrovės atliekų apskaitos duomenis: 2016 m. atliekų tvarkymo ataskaitas, žurnalus, taip pat pirminius atliekų pirkimo bei pardavimo dokumentus. Vadovaujantis Bendrovės atliekų apskaitos duomenimis, matyti, kad išvada dėl 6,96 t medinės pakuotės atliekų sutvarkymą įrodančio dokumento panaikinimo yra neteisinga. Pagal Bendrovės atliekų apskaitos duomenis, per 2016 m. ji surinko didesnį medinių pakuočių atliekų kiekį nei kiekį, už kurį išrašė atliekų sutvarkymą įrodančius dokumentus. Todėl, pareiškėjos nuomone, nėra pagrindo pripažinti Bendrovės išduotą atliekų sutvarkymą įrodantį dokumentą kaip išduotą neteisėtai. Minėtame Patikrinimo akte Nr. MAKP-54 esantys duomenys ir išvados yra nepagrįstos. Pareiškėja paaiškino, kad ji yra pateikusi skundą Regionų apygardos administracinio teismo Kauno rūmams dėl Kauno regiono aplinkos apsaugos departamento 2017 m. lapkričio 6 d. sprendimo Nr. S12-20 „Dėl patikrinimo akto tvirtinimo“ (toliau – ir Kauno regiono aplinkos apsaugos departamento Sprendimas), kuriuo buvo patvirtintas minėtas Patikrinimo aktas Nr. MAKP-54, prašydama šį sprendimą panaikinti, kadangi jis yra neteisėtas – prieštarauja Lietuvos Respublikos aplinkos atliekų tvarkymo įstatymo (toliau – Atliekų tvarkymo įstatymas) 3425 straipsnio 2 daliai, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. gegužės 3 d. įsakymu Nr. D1-367 patvirtintoms Atliekų susidarymo ir tvarkymo apskaitos ir ataskaitų teikimo taisyklėms, Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo (toliau –Viešojo administravimo įstatymas) 1 punktui, 2 punktui, 8 straipsnio 1 daliai, ir yra nagrinėjama administracinė byla Nr. I-1422-505/2018. Pareiškėja teigė, kad atsižvelgiant į tai, jog Kauno regiono aplinkos apsaugos departamento Sprendimo ir Patikrinimo akto Nr. MAKP-54 teisėtumo ir pagrįstumo klausimai dar nėra išspręsti, Panevėžio regiono aplinkos apsaugos departamento Patikrinimo aktas Nr. E1-17/2-122, kuriame remiamasi vien ginčijamame Kauno regiono aplinkos apsaugos departamento Patikrinimo akte Nr. MAKP-54 nustatytomis aplinkybėmis, negali būti laikomas teisėtu ir pagrįstu. Atsižvelgdama į tai, kas nurodyta, pareiškėja prašė teismą sustabdyti administracinės bylos nagrinėjimą iki įsiteisės priimtas sprendimas Regionų apygardos administracinio teismo Kauno rūmuose nagrinėjamoje administracinėje byloje Nr. I-1422-505/2018 ir panaikinti Panevėžio regiono aplinkos apsaugos departamento Sprendimą.

5Atsakovas Aplinkos apsaugos departamentas prie Aplinkos ministerijos (toliau – ir atsakovas, ir Aplinkos apsaugos departamentas) atsiliepime į skundą nesutiko su skundu ir prašė atmesti jį kaip nepagrįstą, o Panevėžio regiono aplinkos apsaugos departamento Sprendimą palikti galioti. Atsiliepime nurodė, kad Kauno regiono aplinkos apsaugos departamentas atliko Bendrovės patikrinimą dėl gaminių ir (ar) pakuočių atliekų sutvarkymą įrodančių dokumentų išrašymo teisėtumo už 2014–2015 m. laikotarpį ir nustatė pakuočių atliekų likučius 2016 m. sausio 1 d. datai, už kuriuos 2016 m. būtų galima išduoti pakuočių atliekų sutvarkymą įrodančius dokumentus, tai užfiksuota Kauno regiono aplinkos apsaugos departamento Patikrinimo akte Nr. MAKP-54. Panevėžio regiono aplinkos apsaugos departamentas, atlikdamas Bendrovės 2016 metų patikrinimą, netikrino 2015 ar ankstesnių metų duomenų teisingumo, todėl rėmėsi šiais Kauno regiono aplinkos apsaugos departamento nustatytais duomenimis, nors Bendrovės 2016 m. atliekų apskaitos ataskaitoje, pateiktoje per e-ATSA, yra nurodyti pakuočių atliekų likučiai 2016 m. pradžioje, tačiau ne už visas likutines pakuočių atliekas buvo galima teisėtai išduoti pakuočių atliekų sutvarkymą įrodančius dokumentus. Atsakovas paaiškino, kad teisės aktuose (Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės įstatyme, Viešojo administravimo įstatyme, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. vasario 18 d. įsakymu Nr. D1-145 patvirtintame Ūkio subjektų veiklos planinių ir neplaninių patikrinimų, vykdant aplinkos apsaugos valstybinę kontrolę, reikalavimų apraše, Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatyme (toliau – Mokesčių administravimo įstatymas) nenustatyta galimybė sustabdyti ūkio subjektų veiklos patikrinimo procedūrą, atidedant sprendimo priėmimą dėl patikrinimo aktų rezultatų patvirtinimo. Panevėžio regiono aplinkos apsaugos departamento direktorius, įvertinęs visas reikšmingas sprendimo priėmimui faktines aplinkybes, įskaitant ir kitus galiojančius bei teismine tvarka nenuginčytus, sprendimus ir jais nustatytas faktines aplinkybes, privalėjo priimti sprendimą dėl patikrinimo akto tvirtinimo. Sprendimas yra pagrįstas ir teisėtas.

6Atsakovas Aplinkos apsaugos departamentas 2020 m. kovo 10 d. rašytiniuose paaiškinimuose, pateiktuose po to, kai buvo atnaujintas administracinės bylos nagrinėjimas išnykus bylos sustabdymo pagrindui, kai Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2020 m. vasario 5 d. nutartimi administracinėje byloje Nr. eA-159-556/2020 paliko nepakeistą Regionų apygardos administracinio teismo Kauno rūmų 2018 m. gegužės 16 d. sprendimą, priimtą administracinėje byloje Nr. I-1422-505/2018, kuriuo buvo panaikintas Kauno regiono aplinkos apsaugos departamento Sprendimas, prašė pareiškėjos skundą tenkinti iš dalies: panaikinti Panevėžio regiono aplinkos apsaugos departamento Sprendimą ir pavesti Aplinkos apsaugos departamentui priimti naują sprendimą. Rašytiniuose paaiškinimuose nurodė, kad pripažinus Kauno regiono aplinkos apsaugos departamento Sprendimą, kuriuo buvo patvirtintas Kauno regiono aplinkos apsaugos departamento Patikrinimo aktas Nr. MAKP-54, neteisėtu, tenka vertinti, kad medinių pakuočių atliekų likutis (15 01 03) 2016 m. sausio 1 d. yra ne 0 tonų, o kaip nurodyta pareiškėjos ataskaitoje – 45,441 t. Šį likutį įvertinus, pareiškėja galėjo išduoti atliekų sutvarkymą įrodančius dokumentus 1 694,651 t medinių pakuočių atliekų kiekiui. Pripažinus Kauno regiono aplinkos apsaugos departamento Sprendimą neteisėtu, keičiasi faktiniai duomenys, todėl Panevėžio regiono aplinkos apsaugos departamento Patikrinimo aktu Nr. E1-17/2-122 nustatytos aplinkybės turėtų būti vertinamos iš naujo ir priimamas sprendimas dėl patikrinimo akto.

7Trečiasis suinteresuotas asmuo viešoji įstaiga „Pakuočių tvarkymo organizacija“ (toliau – ir trečiasis suinteresuotas asmuo, ir VšĮ „Pakuočių tvarkymo organizacija“) teismo nustatytu terminu atsiliepimo į skundą nepateikė, o 2018 m. gegužės 7 d. pateikė prašymą ir pranešimą. Pranešimą prašė laikyti jo pozicija šioje byloje. Trečiasis suinteresuotas asmuo pranešime teigė, kad jis atsiriboja nuo pareiškėjos teiginių apie pakuotės atliekų sutvarkymo kiekių faktinį buvimą ir sutvarkymo apimtis bei negali patvirtinti šių duomenų patikimumo remiantis tik jam išduotais įrodančiais dokumentais, pateiktais paties atliekų tvarkytojo. VšĮ „Pakuočių tvarkymo organizacija“ išduoda patvirtinančius pakuotės sutvarkymo dokumentus gamintojams ir importuotojams, remdamasi paties tvarkytojo pateiktais duomenimis, regionų aplinkos apsaugos departamentams atlikus patikrinimus už praėjusius metus ir panaikinus sutvarkytus kiekius, VšĮ „Pakuočių tvarkymo organizacija“ pripažįsta regiono aplinkos apsaugos departamento duomenis.

8Teismas konstatuoja:

9Uždarajai akcinei bendrovei „Super Montes“ įgijus bankrutavusios bendrovės statusą, o Panevėžio regiono aplinkos apsaugos departamentą prijungus prie Aplinkos apsaugos departamento po skundo ir atsiliepimo į skundą pateikimo, 2020 m. vasario 14 d. teismo nutartimi nutarta šioje administracinėje byloje pareiškėja laikyti bankrutavusią uždarąją akcinę bendrovę „Super Montes“, o atsakovu – Aplinkos apsaugos departamentą.

10Byloje nėra ginčijamos aplinkybės, nurodytos pareiškėjos skunde, kad pareiškėja yra nepavojingų atliekų tvarkytoja, vykdanti nepavojingų atliekų tvarkymo ūkinę veiklą pagal Kauno regiono aplinkos apsaugos departamento 2007 m. gruodžio 21 d. išduotą Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimą Nr. 5/25 (paskutinį kartą koreguotas 2013 m. rugsėjo 24 d.) (skundo 3 priedas), pareiškėja iš įmonių bei fizinių asmenų surenka nepavojingas atliekas, įskaitant ir pakuočių (medinių ir kitų) atliekas, pareiškėja į Turinčių teisę išrašyti gaminių ir (ar) pakuočių atliekų sutvarkymą įrodančius dokumentus atliekų tvarkytojų sąrašą buvo įrašyta Aplinkos apsaugos agentūros direktoriaus 2013 m. lapkričio 28 d. įsakymu Nr. AV.275, 2013 m. gruodžio 18 d. įsakymu Nr. AV.292, 2014 m. birželio 26 d. įsakymu Nr. AV-202, 2014 m. spalio 24 d. įsakymu Nr. AV-345, iš šio sąrašo išbraukta Aplinkos apsaugos agentūros direktoriaus 2017 m. lapkričio 30 d. sprendimu Nr. (27)-TS-115, tad pareiškėja 2016 m. laikotarpiu turėjo teisę išrašyti pakuočių atliekų sutvarkymą įrodančius dokumentus.

11Iš pareiškėjos pateiktų skundo priedų nustatyta, kad Kauno regiono aplinkos apsaugos departamento Mokesčių ir atliekų kontrolės skyriaus vedėja ir vyriausioji specialistė – vyresniosios valstybinės aplinkos apsaugos inspektorės, atlikusios Bendrovės neplaninį patikrinimą dėl gaminių ir (ar) pakuočių atliekų sutvarkymą įrodančių dokumentų išrašymo teisėtumo už 2014–2015 m. laikotarpį, dalyvaujant Bendrovės direktoriui ir konsultantui, surašė 2017 m. rugsėjo 6 d. Patikrinimo aktą Nr. MAKP-54 (skundo 5 priedas), kuriame nurodė, be kita ko, kad dėl 2015 m. neteisingai vykdytos atliekų tvarkymo apskaitos perskaičiuoti pakuočių atliekų likučiai 2016 m. sausio 1 d., priedas Nr. 7, o priedo Nr. 7 lentelėje „Perskaičiuoti atliekų likučiai 2016 m. sausio 1 d.“ nurodė, kad medinės pakuotės (15 01 03) perskaičiuotas likutis 2016 m. sausio 1 d. yra 0 tonų.

12Medinės pakuotės kodas 15 01 03 yra nurodomas pagal Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. liepos 14 d. įsakymu Nr. 217 patvirtintų Atliekų tvarkymo taisyklių 1 priede pateiktą Atliekų sąrašą.

13Kauno regiono aplinkos apsaugos departamento direktorius, išnagrinėjęs Patikrinimo aktą Nr. MAKP-54 ir įvertinęs Bendrovės pateiktas rašytines pastabas dėl šio patikrinimo akto, priėmė 2017 m. lapkričio 6 d. sprendimą Nr. S12-20 „Dėl patikrinimo akto tvirtinimo“, kuriuo iš dalies patvirtino Patikrinimo aktą Nr. MAKP-54 (skundo 4 priedas).

14Byloje nustatyta, kad Panevėžio regiono aplinkos apsaugos departamento Mokesčių ir atliekų kontrolės skyriaus vyriausiosios specialistės – vyresniosios valstybinės aplinkos apsaugos inspektorės, atlikusios Bendrovės planinį teminį patikrinimą dėl 2016 m. gaminių/pakuočių atliekų sutvarkymą įrodančių dokumentų išrašymo, dalyvaujant Bendrovės konsultantui, surašė 2017 m. lapkričio 6 d./gruodžio 29 d. Patikrinimo aktą Nr. E1-17/2-122 (skundo 2 priedas, atsakovo atsiliepimo 1 priedas), kurio 1 punkte nurodė, kad pakuočių atliekų sutvarkymo pagrįstumas tikrinamas pagal Bendrovės pateiktus duomenis, ir, kad patikrinimui naudojama, be kita ko, Bendrovės 2016 m. atliekų tvarkymo apskaitos ataskaita; 3 punkte lentelėje nurodė, kad surinktas medinės pakuotės (15 01 03) kiekis yra 1649,21 t, išduota minėtos pakuotės atliekų sutvarkymą įrodančių dokumentų už 1656,170 t. Tame pačiame 3 punkte nurodė, kad pagal Kauno regiono aplinkos apsaugos departamento Mokesčių ir atliekų kontrolės skyriaus 2017 m. rugsėjo 6 d. atliktą patikrinimą (Patikrinimo aktas Nr. MAKP-54) nustatyta, kad 2016 m. sausio 1 d. medinių pakuočių (15 01 03) likutis, už kurį būtų galima išduoti pakuočių atliekų sutvarkymą įrodančius dokumentus – 0 t; per 2016 m. surinktas kiekis, už kurį Bendrovė galėjo išduoti pakuočių atliekų sutvarkymą įrodančius dokumentus, yra 1649,21 t, o ji išdavė daugiau, t. y. už 1656,170 t; todėl už 6,96 t medinių pakuočių atliekų išduoti VšĮ „Pakuočių tvarkymo organizacija“ sutvarkymą įrodantys dokumentai laikomi negaliojančiais; naikinama dalis dokumento Nr. 1618KA0001-5644-5513. Padarė išvadą, kad per 2016 m. surinktas kiekis, už kurį Bendrovė galėjo išduoti pakuočių atliekų sutvarkymą įrodančius dokumentus, yra 1649,21 t, o išdavė daugiau, t. y. už 1656,170 t; todėl už 6,96 t medinių pakuočių atliekų išduoti VšĮ „Pakuočių tvarkymo organizacija“ sutvarkymą įrodantys dokumentai, vadovaujantis Atliekų tvarkymo įstatymo 3425 straipsnio 2 dalies 6 punktu, laikomi negaliojančiais; naikinama dalis dokumento Nr. 1618KA0001-5644-5513.

15Bendrovės 2016 m. atliekų tvarkymo apskaitos ataskaitos (skundo 2 priedas) (kurios duomenys, kaip teigiama 2017 m. lapkričio 6 d./gruodžio 29 d. Patikrinimo akte Nr. E1-17/2-122, buvo naudojami atliekant šį patikrinimą) 3.1 papunktyje esančioje lentelėje yra pateikti atliekų likučiai metų pradžioje, ir yra nurodyta, kad medinės pakuotės (15 01 03) likutis yra 45,441 t.

16Bendrovė, pasinaudodama Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo 131 straipsnio 1 dalyje jai suteikta teise, Panevėžio regiono aplinkos apsaugos departamentui pateikė 2018 m. vasario 1 d. rašytines pastabas dėl Patikrinimo akto Nr. E1-17/2-122 (atsakovo atsiliepimo 3 priedas), kuriose prašė jo netvirtinti ir nenaikinti Bendrovės išrašyto atliekų sutvarkymą įrodančio dokumento Nr. 1618KA0001-5644-5513 dalies, iki bus išnagrinėta Regionų apygardos administracinio teismo Kauno rūmuose nagrinėjama administracinė byla Nr. I-1422-505/2018. Rašytinėse pastabose nurodė, jog Patikrinimo akte Nr. E1-17/2-122 padarant išvadą nepagrįstai remtasi Kauno regiono aplinkos apsaugos departamento atlikto patikrinimo (Patikrinimo aktas Nr. MAKP-54) duomenimis, kadangi kaip matyti iš paties Patikrinimo akto Nr. E1-17/2-122, Panevėžio regiono aplinkos apsaugos departamentas turėjo Bendrovės atliekų apskaitos duomenis: 2016 m. atliekų tvarkymo ataskaitas, žurnalus, taip pat pirminius atliekų pirkimo bei pardavimo dokumentus. Nurodė, kad pagal Bendrovės atliekų apskaitos duomenis, per 2016 m. Bendrovė surinko didesnį medinių pakuočių atliekų kiekį, nei kiekį, už kurį išrašė atliekų sutvarkymą įrodančius dokumentus. Vadinasi, nėra pagrindo pripažinti jos išduotą medinės pakuotės atliekų sutvarkymą įrodantį dokumentą kaip išduotą neteisėtai. Pažymėjo, kad ji yra pateikusi skundą Regionų apygardos administracinio teismo Kauno rūmams dėl Kauno regiono aplinkos apsaugos departamento Sprendimo, kuriuo buvo patvirtintas Patikrinimo aktas Nr. MAKP-54, prašydama šį sprendimą panaikinti, kadangi jis yra neteisėtas, ir yra nagrinėjama administracinė byla Nr. I-1422-505/2018 pagal minėtą jos skundą.

17Panevėžio regiono aplinkos apsaugos departamento direktorius, išnagrinėjęs Patikrinimo aktą Nr. E1-17/2-122 ir įvertinęs Bendrovės pateiktas rašytines pastabas dėl šio patikrinimo akto, priėmė 2018 m. kovo 1 d. sprendimą Nr. (17)-V3-296 „Dėl patikrinimo akto tvirtinimo“ (skundo 1 priedas), kuriuo patvirtino Patikrinimo aktą Nr. E1-17/2-122. Sprendime nurodė, kad pagal Kauno regiono aplinkos apsaugos departamento atliktą patikrinimą (Patikrinimo aktas Nr. MAKP-54) nustatyta, kad 2016 m. sausio 1 d. medinių pakuočių (15 01 03) likutis, už kurį būtų galima išduoti pakuočių atliekų sutvarkymą įrodančius dokumentus – 0 t; per 2016 m. surinktas kiekis, už kurį Bendrovė galėjo išduoti pakuočių atliekų sutvarkymą įrodančius dokumentus, yra 1649,21 t, o išdavė už 1656,170 t; todėl už 6,96 t medinių pakuočių atliekų išduoti VšĮ „Pakuočių tvarkymo organizacija“ sutvarkymą įrodantys dokumentai, vadovaujantis Atliekų tvarkymo įstatymo 3425 straipsnio 2 dalies 6 punktu, laikomi negaliojančiais, kadangi 6,96 t medinės pakuotės kiekis nebuvo surinktas; naikinama dalis dokumento Nr. 1618KA0001-5644-5513. Tai, yra rėmėsi Patikrinimo akte Nr. E1-17/2-122 nurodytais duomenimis ir išvada.

18Pareiškėja, nesutikdama su tokiu Panevėžio regiono aplinkos apsaugos departamento Sprendimu, pateikė skundą teismui, prašydama sustabdyti šios administracinės bylos nagrinėjimą iki bus priimtas įsiteisėjęs sprendimas Regionų apygardos administracinio teismo Kauno rūmuose nagrinėjamoje administracinėje byloje Nr. I-1422-505/2018, ir panaikinti šį Sprendimą.

19Priėmus pareiškėjos skundą, bylos nagrinėjimas 2018 m. gegužės 10 d. teismo nutartimi buvo sustabdytas iki įsiteisės teismo procesinis sprendimas, priimtas Regionų apygardos administracinio teismo Kauno rūmuose nagrinėjamoje administracinėje byloje Nr. I-1422-505/2018, nagrinėjamoje pagal pareiškėjos Bendrovės skundą atsakovui Kauno regiono aplinkos apsaugos departamentui, tretiesiems suinteresuotiems asmenims viešosioms įstaigoms „Žaliasis taškas“ ir „Pakuočių tvarkymo organizacija“ dėl sprendimo panaikinimo, kuriuo pareiškėja prašė panaikinti Kauno regiono aplinkos apsaugos departamento 2017 m. lapkričio 6 d. sprendimą Nr. S12-20 „Dėl patikrinimo akto tvirtinimo“ (kuriuo buvo iš dalies patvirtintas Patikrinimo aktas Nr. MAKP-54).

20Regionų apygardos administracinio teismo Kauno rūmai, išnagrinėję administracinę bylą Nr. I-1422-505/2018, 2018 m. gegužės 16 d. priėmė sprendimą, kuriuo pareiškėjos skundą tenkino – panaikino minėtą Kauno regiono aplinkos apsaugos departamento Sprendimą, kuriuo buvo iš dalies patvirtintas Patikrinimo aktas Nr. MAKP-54.

21Bylos nagrinėjimas 2020 m. vasario 14 d. teismo nutartimi buvo atnaujintas išnykus bylos sustabdymo pagrindui, nes Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2020 m. vasario 5 d. nutartimi administracinėje byloje Nr. eA-159-556/2020 paliko nepakeistą Regionų apygardos administracinio teismo Kauno rūmų 2018 m. gegužės 16 d. sprendimą.

22Atliekų tvarkymo įstatymo 3425 2 dalies 6 punktas (redakcija, galiojusi nuo 2013 m. birželio 1 d. iki 2019 m. sausio 1 d.) nustatė, kad neteisėtu gaminių ir (ar) pakuočių atliekų sutvarkymą įrodančio dokumento išrašymu laikoma, kai toks dokumentas yra išrašytas už tą gaminių ir (ar) pakuočių atliekų kiekį, kuris gaminių ir (ar) pakuočių atliekų sutvarkymą įrodančio dokumento išrašymo metu dar nebuvo sutvarkytas.

23Ginčui aktualios redakcijos Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013m. gegužės 20d. įsakymu Nr.D1-359“Dėl gaminių ir(ar) pakuočių atliekų sutvarkymą įrodančių dokumentų išrašymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ 41 punkte nustatyta, kad Regiono aplinkos apsaugos departamentas patikrina dokumentus išduodančius atliekų surinkėjus, naudotojus (perdirbėjus), eksportuotojus ir (ar) mišrių komunalinių atliekų apdorotojus, kaip laikomasi Aprašo nustatytų reikalavimų. Aprašo 42 punktas nustato, kad jei atliekų surinkėjai, naudotojai(perdirbėjai), eksportuotojai ir(ar) mišrių komunalinių atliekų apdorotojai išrašė dokumentus, pažeisdami bent vieną iš Atliekų tvarkymo įstatymo 34 25 straipsnyje ir Aprašo 11,16,20,25,30,35,39 punktuose nurodytų reikalavimų, laikoma, kad dokumentai, įskaitant išrašytus remiantis pažeidžiant minėtus reikalavimus išrašytais dokumentais, išrašyti neteisėtai. Sprendimus dėl neteisėtai išrašytų dokumentų pripažinimo negaliojančiais, vadovaudamasis Aprašo 42 punktu, priima RAAD( Aprašo 43 punktas). Aprašo 44 punkte nustatyta, kad dokumentų pripažinimas negaliojančiais įforminamas patikrinimo aktu, kuris patvirtinamas regiono aplinkos apsaugos departamento direktoriaus ar jo įgalioto asmens sprendimu, teisės aktų nustatyta tvarka ir terminais. Pagal Aprašo 3 punktą, dokumentų teisėtumas ir jų duomenų teisingumas turi būti pagrįstas sąskaitomis faktūromis, PVM sąskaitomis faktūromis, važtaraščiais, priėmimo-perdavimo aktais ir kitais atitinkamais dokumentais. Patvirtinimai turi būti pagrįsti galiojančiais dokumentais.

24Iš pirmiau nustatytų duomenų matyti, kad Panevėžio regiono aplinkos apsaugos departamentas, surašydamas Patikrinimo aktą Nr. E1-17/2-122 (kuris buvo patvirtintas skundžiamu Sprendimu), nors ir teigė, kad pakuočių atliekų sutvarkymo pagrįstumas tikrinamas pagal Bendrovės pateiktus duomenis, ir patikrinimui naudojama, be kita ko, Bendrovės 2016 m. atliekų tvarkymo apskaitos ataskaita (o joje buvo nurodytas medinių pakuočių (15 01 03) likutis 2016 metų pradžioje 45,441 t), tačiau ir šiame Patikrinimo akte Nr. E1-17/2-122, ir skundžiamame Sprendime iš esmės rėmėsi tik Kauno regiono aplinkos apsaugos departamento Patikrinimo akte Nr. MAKP-54 nurodytais duomenimis, jog 2016 m. sausio 1 d. medinių pakuočių (15 01 03) likutis, už kurį būtų galima išduoti pakuočių atliekų sutvarkymą įrodančius dokumentus, yra 0 t. Nustatęs, kad medinių pakuočių likutis, už kurį būtų galima išduoti pakuočių atliekų sutvarkymą įrodančius dokumentus, yra 0 t, Panevėžio regiono aplinkos apsaugos departamentas, vadovaudamasis pirmiau nurodyta Atliekų tvarkymo įstatymo 3425 2 dalies 6 punkto nuostata, nustatė pažeidimą – jog per 2016 m. surinktas kiekis, už kurį Bendrovė galėjo išduoti pakuočių atliekų sutvarkymą įrodančius dokumentus, yra 1649,21 t, o išdavė už 1656,170 t, todėl už 6,96 t medinių pakuočių atliekų išduoti VšĮ „Pakuočių tvarkymo organizacija“ sutvarkymą įrodantys dokumentai laikomi negaliojančiais, kadangi 6,96 t medinės pakuotės kiekis nebuvo surinktas (ir dėl to panaikino dalį dokumento Nr. 1618KA0001-5644-5513).

25Taigi, Panevėžio regiono aplinkos apsaugos departamentas, nustatydamas pažeidimą, vadovavosi Kauno regiono aplinkos apsaugos departamento Patikrinimo akte Nr. MAKP-54 nurodytais duomenimis, tačiau Kauno regiono aplinkos apsaugos departamento Sprendimas, kuriuo buvo patvirtintas minėtas Patikrinimo aktas Nr. MAKP-54, šiuo metu yra panaikintas teismine tvarka (Regionų apygardos administracinio teismo Kauno rūmų sprendimas dėl jo panaikinimo įsiteisėjo 2020 m. vasario 5 d., Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui išnagrinėjus bylą apeliacine tvarka), todėl daroma išvada, kad Panevėžio regiono aplinkos apsaugos departamentas Patikrinimo aktą Nr. E1-17/2-122 ir ginčijamą Sprendimą priėmė, remdamasis nepagrįstais duomenimis.

26Lietuvos Respublikos Viešojo administravimo įstatymo 8 straipsnio 1 dalis įpareigoja viešojo administravimo subjektą priimamą individualų administracinį aktą pagrįsti objektyviais duomenimis(faktais) ir teisės aktų normomis, o taikomos poveikio priemonės turi būti motyvuotos.

27Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ABTĮ) 91 straipsnio 1 dalies 3 punktas nustato, kad skundžiamas teisės aktas (ar jo dalis) turi būti panaikintas, jeigu jis yra neteisėtas dėl to, kad jį priimant buvo pažeistos pagrindinės procedūros, ypač taisyklės, turėjusios užtikrinti objektyvų visų aplinkybių įvertinimą ir sprendimo pagrįstumą.

28Remdamasis nustatytomis faktinėmis aplinkybėmis ir teisiniu reglamentavimu, teismas sprendžia, kad Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos ministerijos Panevėžio regiono aplinkos apsaugos departamento 2018 m. kovo 1 d. sprendimas Nr. (17)-V3-296 „Dėl patikrinimo akto tvirtinimo“ yra nepagrįstas ir neteisėtas, nes nustatyta, kad buvo pažeistos taisyklės, turėjusios užtikrinti objektyvų visų aplinkybių įvertinimą ir sprendimo pagrįstumą(ABTĮ 91 straipsnio 1 dalies 3 punktas). Todėl pareiškėjos skundas tenkinamas, Sprendimas panaikinamas (ABTĮ 88 straipsnio 2 punktas). Nors atsakovas rašytiniuose paaiškinimuose prašė pavesti jam priimti naują sprendimą, tačiau administracinė byla yra nagrinėjama pagal pareiškėjos skundą, kuriuo prašoma panaikinti Sprendimą, todėl teismas neturi pagrindo viršyti pareikšto skundo ribas, o skundžiamo teisės akto panaikinimo teisines pasekmes numato ABTĮ 94 straipsnis.

29Pareiškėjas skunde nesuformulavo prašymo atlyginti jam bylinėjimosi išlaidas, todėl dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo nesprendžiama.

30Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 87 straipsniu, 88 straipsnio 2 punktu, 132 straipsnio 1 dalimi, 133 straipsniu,

Nutarė

31Skundą patenkinti.

32Panaikinti Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos ministerijos Panevėžio regiono aplinkos apsaugos departamento 2018 m. kovo 1 d. sprendimą Nr. (17)-V3-296 „Dėl patikrinimo akto tvirtinimo“.

33Sprendimas per trisdešimt kalendorinių dienų nuo jo paskelbimo dienos apeliacine tvarka gali būti skundžiamas Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui per Regionų apygardos administracinio teismo Panevėžio rūmus.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Regionų apygardos administracinio teismo Panevėžio rūmų teismo teisėjų... 2. Teismas... 3. Pareiškėja uždaroji akcinė bendrovė „Super Montes“ (toliau – ir... 4. Pareiškėja skunde paaiškino, kad ji iš įvairių įmonių ir fizinių... 5. Atsakovas Aplinkos apsaugos departamentas prie Aplinkos ministerijos (toliau... 6. Atsakovas Aplinkos apsaugos departamentas 2020 m. kovo 10 d. rašytiniuose... 7. Trečiasis suinteresuotas asmuo viešoji įstaiga „Pakuočių tvarkymo... 8. Teismas konstatuoja:... 9. Uždarajai akcinei bendrovei „Super Montes“ įgijus bankrutavusios... 10. Byloje nėra ginčijamos aplinkybės, nurodytos pareiškėjos skunde, kad... 11. Iš pareiškėjos pateiktų skundo priedų nustatyta, kad Kauno regiono... 12. Medinės pakuotės kodas 15 01 03 yra nurodomas pagal Lietuvos Respublikos... 13. Kauno regiono aplinkos apsaugos departamento direktorius, išnagrinėjęs... 14. Byloje nustatyta, kad Panevėžio regiono aplinkos apsaugos departamento... 15. Bendrovės 2016 m. atliekų tvarkymo apskaitos ataskaitos (skundo 2 priedas)... 16. Bendrovė, pasinaudodama Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo... 17. Panevėžio regiono aplinkos apsaugos departamento direktorius, išnagrinėjęs... 18. Pareiškėja, nesutikdama su tokiu Panevėžio regiono aplinkos apsaugos... 19. Priėmus pareiškėjos skundą, bylos nagrinėjimas 2018 m. gegužės 10 d.... 20. Regionų apygardos administracinio teismo Kauno rūmai, išnagrinėję... 21. Bylos nagrinėjimas 2020 m. vasario 14 d. teismo nutartimi buvo atnaujintas... 22. Atliekų tvarkymo įstatymo 3425 2 dalies 6 punktas (redakcija, galiojusi nuo... 23. Ginčui aktualios redakcijos Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013m.... 24. Iš pirmiau nustatytų duomenų matyti, kad Panevėžio regiono aplinkos... 25. Taigi, Panevėžio regiono aplinkos apsaugos departamentas, nustatydamas... 26. Lietuvos Respublikos Viešojo administravimo įstatymo 8 straipsnio 1 dalis... 27. Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau –... 28. Remdamasis nustatytomis faktinėmis aplinkybėmis ir teisiniu reglamentavimu,... 29. Pareiškėjas skunde nesuformulavo prašymo atlyginti jam bylinėjimosi... 30. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos... 31. Skundą patenkinti.... 32. Panaikinti Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos ministerijos Panevėžio... 33. Sprendimas per trisdešimt kalendorinių dienų nuo jo paskelbimo dienos...