Byla 2-2183-528/2011
Dėl skolos priteisimo

1Kauno miesto apylinkės teismo teisėja Virginija Baškienė, sekretoriaujant Jūratei Rudnickytei, teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo AB banko „Snoras“ ieškinį atsakovui O. J. dėl skolos priteisimo ir

Nustatė

2Ieškovas pareiškė ieškinį, kuriuo prašo priteisti iš atsakovo 9037,54 Lt pagal sutartį likusių mokėjimų, 1551,02 Lt delspinigių, 318,-Lt žyminį mokestį ir kitas išlaidas, susijusias su bylos nagrinėjimu bei 6% dydžio metines palūkanas už priteistą likusių mokėjimų sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (b.l.3,4).

3Ieškovas į parengiamąjį posėdį neatvyko, apie posėdį informuotas teismo šaukimu (b.l.36). 2011 02 19 teisme gautas ieškovo prašymas bylą nagrinėti jo atstovui nedalyvaujant, taip pat nurodoma, jog ieškovas ieškinį palaiko pilnai ir prašo: ieškinį tenkinti visiškai; priimti sprendimą už akių, jeigu atsakovas neatvyks į parengiamąjį posėdį, nagrinėti bylą ieškovo atstovui nedalyvaujant; sutinka dėl skolos išdėstymo dalimis ne ilgiau kaip vienų metų laikotarpiui (b.l.38-41).

4Atsakovas į parengiamąjį posėdį neatvyko, apie posėdį informuotas teismo šaukimu Lietuvos Respublikos CPK 123 str. 3d. tvarka (b.l.37). Atsiliepime į ieškinį atsakovas yra nurodęs, kad sutinka su pareikštu ieškiniu iš dalies ir prašo: taikyti 6 mėn. ieškinio senatį delspinigiams ir 5% metinių palūkanų normą, sumažinti delspinigius iki 1000,-Lt; nepriimti sprendimo už akių, nagrinėti bylą jam nedalyvaujant, spaudoje apie bylą neskelbti; priimant sprendimą sprendimo vykdymą išdėstyti dvejiems metams, mokant kas mėnesį lygiomis dalimis (b.l.21,22).

5Kadangi abi šalys prašo bylą nagrinėti joms nedalyvaujant, tai laikytina, jog papildomi pasirengimo bylai nagrinėti veiksmai yra nereikalingi ir yra abiejų šalių sutikimas išspręsti bylą iš esmės (CPK 3 str. 6d., 7str., 231 str. 5d.).

6Ieškinys tenkintinas visiškai.

7Iš bylos medžiagos matyti, kad 2007 12 07 šalys sudarė Naudojimosi pirkimo išsimokėtinai kortelės sutartį Nr.SL071026K992776, kuria ieškovas suteikė atsakovui kreditinę kortelę Maestro/SNORO lizingas su 10000,-Lt dydžio kredito limitu, o atsakovas įsipareigojo laiku grąžinti kreditą, mokėdamas 500,-Lt dydžio mėnesio įmokas, palūkanas ir kitus įkainiuose numatytus mokesčius (b.l.5,6). 2010 01 04 pretenzija ieškovas ragino atsakovą grąžinti kreditą, priskaičiuotas palūkanas ir delspinigius, taip pat atsakovui siuntė paraginimus dėl netinkamai vykdomų Sutarties sąlygų (b.l.7-9). Už savalaikį sutartinių įsipareigojimų nevykdymą ieškovas priskaičiavo 4553,02 Lt delspinigių (b.l.11).

8Šalys turi teisę laisvai sudaryti sutartis ir savo nuožiūra nustatyti tarpusavio teises ir pareigas, sutarties sąlygas, išskyrus imperatyvių teisės normų nustatytas tam tikras sutarties sąlygas (CK 6.156 str. 1,4d.). Kaip matyti, 2007 12 17 tarp šalių susiklostę santykiai kvalifikuotini kaip vartojimo kredito santykiai, o jų pasirašyta sutartis atitinka tokios sutarties formai bei turiniui keliamus reikalavimus (CK 6.886, 6.887 str.). Šiuo atveju atsakovas sutinka su ieškovo reikalaujama likusių įmokų suma 9037,54 Lt, tačiau dalinai nesutinka su ieškovo reikalaujamų priteisti delspinigių ir palūkanų dydžiu, nes jie per didelio dydžio, be to, jo finansinė padėtis sunki, jis neturi nuolatinio darbo, turi du mažamečius vaikus bei įsipareigojimus už būsto paskolą kitam bankui (b.l.21,22). Kaip minėta, šalys turi teisę sudaryti sutartis laisva valia, o byloje nėra jokių duomenų ar įrodymų, kad atsakovas būtų kokiu nors būdu verčiamas imti kreditą, pasirašyti sutartį ar nebūtų supažindintas su sutarties sąlygomis. Priešingai, sutartyje juodesniu šriftu, po kuriuo atsakovas yra pasirašęs, nurodyta, jog sutartis ir įkainiai atsakovo yra įdėmiai perskaityti, sutarties, įkainių bei sutarties sudarymo pasekmės aiškios, atsakovas su jais sutinka, o sutarties preambulėje nurodytos sąlygos individualiai aptartos (b.l.5). Nors vartojimo sutartys dažniausiai sudaromos prisijungimo būdu, naudojant individualiai neaptariamas standartines sutarčių sąlygas, tačiau šiuo atveju atsakovas savo parašu patvirtino, jog sąlygas aptarė individualiai, su sutarties sąlygomis, įkainiais susipažino, su jais sutinka, pasekmes supranta, todėl nėra pagrindo jas pripažinti prieštaraujančiomis sąžiningumo kriterijams, o kitų aplinkybių, dėl kurių šalių sudarytos sutarties sąlygos turėtų būti laikomos nesąžiningomis, atsakovas nėra nurodęs, taipogi ir teismas tokių aplinkybių nenustatė (CK 6.188 str. 1,2d., CPK 177, 178, 185 str.).

9Atsakovas teigia, kad ieškovo prašomos priteisti netesybos – delspinigiai yra aiškiai per dideli ir prašo jiems taikyti ieškinio senatį. Ieškiniams dėl netesybų yra taikytinas 6 mėnesių ieškinio senaties terminas, o šalių pasirašytos sutarties 9.10. punkte nustatyta, jog praleidęs sutartyje numatytus terminus kortelės turėtojas (atsakovas) privalo mokėti bankui 0,1% dydžio delspinigius nuo visų nesumokėtų sumų už kiekvieną pradelstą dieną, taigi, ieškovo prašomi priteisti delspinigiai – 1551,02 Lt neviršija šalių sutarto dydžio, skaičiuojant už 6 mėnesius /9037,54x0,1%x180=1626,76/ (CK 1.125 str. 5d.1p., b.l.6). Civilinis kodeksas numato teismui teisę sumažinti netesybas, jei jos yra aiškiai ar neprotingai didelės arba prievolė iš dalies įvykdyta, tačiau tik tiek, kad jos netaptų mažesnės už nuostolius, patirtus dėl prievolės neįvykdymo ar netinkamo įvykdymo (CK 6.73 str. , 6.258 str. 3d.). Teismų praktikoje šalių teisė iš anksto susitarti dėl netesybų reiškia, jog kreditoriui nereikia įrodinėti savo patirtų nuostolių dydžio, nes sutartimi sulygtos netesybos laikomos iš anksto nustatytais būsimais kreditoriaus nuostoliais, kurie gali būti pripažinti minimaliais nuostoliais (LAT nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-304/2007). Šiuo atveju šalys susitarė dėl 0,1% delspinigių dydžio, nuo sutarties sudarymo 2007 12 17 atsakovas šią sutarties sąlygą žinojo, tačiau jos neginčijo, o sudarydamas sutartį atsakovas privalėjo įvertinti savo galimybes ją įvykdyti, juolab, suprasdamas, jog pinigų skolinimas yra ieškovo verslas, iš kurio jis gauna pajamas. Manytina, kad šalių sutartas delspinigių dydis nėra lupikiškas ar neproporcingai didelis ir iš esmės atitinka teismų praktikoje pripažįstamus atitinkančiais protingumo kriterijus dydžius bei iš esmės nepažeidžia šalių teisių ir pareigų pusiausvyros (CPK 185 str.). Atsakovo argumentai dėl sunkios finansinės padėties atmestini, nes: ieškovas nėra kaltas dėl atsakovo finansinės padėties ar darbo neturėjimo; atsakovas nepateikė įrodymų apie darbo praradimą bei apie tai, jog iki tol buvo tinkamai vykdomi įsipareigojimai ir įsiskolinimas yra susijęs būtent su darbo praradimu; pagal prašomų priteisti iš atsakovo grąžintinų mokėjimų sumą, su kuria atsakovas sutinka, matyti, jog per 3 metus atsakovas ieškovui yra grąžinęs tik nežymią įsiskolinimo dalį; nepilnamečius vaikus atsakovas turėjo jau sudarydamas sutartį su ieškovu ir tik jis pats galėjo įvertinti savo galimybes dėl paskolos sutarties būtinumo bei galėjimo ją tinkamai vykdyti; įrodymų dėl kreipimosi į banką dėl kasmėnesinių įmokų mažinimo atsakovas teismui nėra pateikęs. Šalys turi įrodyti aplinkybes, kuriomis grindžia savo reikalavimus ar atsikirtimus į juos, o teismas vadovaujasi tais įrodymais, kurie yra pateikti byloje, todėl, nesant kitokių įrodymų, darytina išvada, kad atsakovo prašymas dėl delspinigių sumažinimo iki 1000,-Lt nepagrįstas ir neįrodytas, todėl netenkintinas (CPK 177, 178, 185 str.).

10Terminą įvykdyti piniginę prievolę praleidęs skolininkas privalo mokėti 5% dydžio metines palūkanas už sumą, kurią sumokėti praleistas terminas, jeigu įstatymai ar sutartis nenustato kitokio palūkanų dydžio, o šalių pasirašytos sutarties 9.11. punkte nurodyta, jog tuo atveju, kai bet kuri sutarties šalis kreipiasi į teismą dėl pagal sutartį mokėtinos sumos išieškojimo, kita šalis privalo nuo kreipimosi į teismą dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo mokėti 6% dydžio metines palūkanas nuo išieškomos sumos (CK 6.210 str. 1d., b.l.6). Taigi, esant tokiam šalių susitarimui, turi būti laikomasi šalių susitarimo, juolab, kad sąlyga dėl palūkanų, sutartyje išreikšta aiškiai ir suprantamai, o įstatymai nenumato teisės teismui mažinti sutartas palūkanas (CK 6.156 str. 5d., 6.193, 6.210 str., CPK 185 str.).

11Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, darytina išvada, kad, atsakovui nevykdant įsipareigojimų sutartyje nustatyta tvarka grąžinti kreditą ir sumokėti kitas sutartas sumas, ieškovas turi teisę reikalauti grąžinti visą likusią kredito sumą, o taip pat sumokėti sutartimi numatytus delspinigius ir palūkanas, todėl ieškovo reikalavimas laikytinas pagrįstu ir tenkintinas visiškai - ieškovui iš atsakovo priteistina 9037,54 Lt pagal sutartį likusių mokėjimų, 1551,02 Lt delspinigių, 6% metinės palūkanos už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos 2010 12 08 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.2 str., 6.37 str. 2,3d., 6.38, 6.71 str., 6.73 str. 1d.,6.189 str. 1 d 6.205, 6.256, 6.870, 6.872-6.874, 6.886, 6.889 str., CPK 177, 178, 185 str., 2007 12 07 Naudojimosi pirkimo išsimokėtinai kortelės sutarties Nr.SL071026K992776, 3.1.8., 9.10., 9.11. punktai).

12Visiškai patenkinus ieškinį, iš atsakovo ieškovui priteistinas 318,-Lt žyminis mokestis, o valstybei iš atsakovo priteistinos 23,50 Lt išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu (CPK 79 str., 80 str. 1d. 1p., 88 str. 1d. 3,6p., 93 str. 1d., 96, 98 str., b.l.13).

13Atsižvelgiant į atsakovo prašymą dėl įsiskolinimo ieškovui sumokėjimo išdėstymo, pateiktus argumentus dėl turtinės padėties, įsiskolinimų sumą bei sutartyje numatytus atsiskaitymų terminus, taip pat į tai, kad ieškovas neprieštarauja skolos mokėjimo išdėstymui ne ilgesniam negu vienerių metų laikotarpiui, darytina išvada, jog yra pagrindas sprendimo įvykdymą dalyje dėl priteisiamų iš atsakovo ieškovui sumų 10906,56 Lt (9037,54+1551,02+318=10906,56) išdėstyti ir teisingu bei protingu laikotarpiu laikytinas pusantrų metų (arba aštuoniolikos mėnesių) terminas, todėl ši sprendimo dalis išdėstytina sekančiai: atsakovas įpareigotinas nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos aštuoniolika mėnesių mokėti ieškovui po 605,92 Lt /10906,56:18=605,92/ kas mėnesį, o aštuonioliktą mėnesį sumokėti dar ir 6% dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos 2010 07 08 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CPK 2 str., 3 str. 1,7d., 177, 178, 185 str., 271 str. 1d., b.l.22,33,39).

14Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 259, 263-271 str.,

Nutarė

151. Ieškinį tenkinti visiškai.

162. Priteisti iš atsakovo O. J. (a.k( - ) gyv. ( - )) ieškovui AB bankui „SNORAS“ (įmonės kodas 112025973, buveinė Vilniuje, A.Goštauto g.40A, atsiskaitomoji sąskaita Nr.LT300075899501904542, AB banke „SNORAS“, banko kodas 00758) 9037,54 Lt (devynis tūkstančius trisdešimt septynis litus 54ct) pagal sutartį likusių mokėjimų, 1551,02 Lt (vieną tūkstantį penkis šimtus penkiasdešimt vieną litą 02ct) delspinigių, 6 (šešių) procentų dydžio metines palūkanas už priteistą likusių mokėjimų sumą (9037,54 Lt) nuo bylos iškėlimo teisme dienos 2010 12 08 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 318,-Lt (trijų šimtų aštuoniolikos litų) žyminį mokestį.

17Šios sprendimo dalies įvykdymą išdėstyti 1,5 (pusantrų) metų laikotarpiui sekančiai: atsakovą O. J. įpareigoti nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos 18 (aštuoniolika) mėnesių mokėti ieškovui AB bankui „SNORAS“ po 605,92 Lt (šešis šimtus penkis litus 92ct) kas mėnesį, o aštuonioliktą mėnesį sumokėti dar ir 6% dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos 2010 12 08 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

183. Priteisti iš atsakovo O. J. (a.k( - ) gyv. ( - )) 23,50 Lt (dvidešimt trijų litų 50ct) išlaidas, susijusias su procesinių dokumentų įteikimu, valstybei (Valstybinė mokesčių inspekcija prie LR FM, įmonės kodas 188659752, sąskaitos Nr.LT247300010112394300 AB „Swedbank”, banko kodas 73000, įmokos kodas 5660). Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas Kauno apygardos teismui per Kauno miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai