Byla 2-480-530/2011

1Kauno miesto apylinkės teismo teisėja Danutė Giačaitė

2sekretoriaujant Aušrai Sedekerskienei,

3dalyvaujant atsakovės P. T. R. atstovui ir atsakovui V. R. ,

4nedalyvaujant atsakovei P. T. R., ieškovo AB „City Service“ atstovei, trečiųjų asmenų UAB „Žaidas“, UAB „Panemunės butų ūkis“ atstovams, kuriems apie teismo posėdį pranešta tinkamai,

5teismo posėdyje išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovo AB „City Service“ ieškinį atsakovams V. R., P. T. R., tretieji asmenys UAB „Žaidas“, UAB „Panemunės butų ūkis“ dėl skolos priteisimo, ir

Nustatė

6Ieškovas pateikė teismui ieškinį dėl skolos priteisimo solidariai iš atsakovų, ieškinio suma — 1184,31 Lt (b. l. 50-52).

7Ieškinyje nurodoma, kad ieškovas pagal Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2006-04-28 įsakymą Nr. A-1557, yra paskirtas namo, kurio unikalus Nr. (duomenys neskelbtini),esančio (duomenys neskelbtini), butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios dalinės nuosavybės administratoriumi ir teikia namo savininkų bendrosios dalinės nuosavybės administravimo, eksploatavimo ir komunalines paslaugas. Atsakovai yra buto, kurio unikalus Nr. (duomenys neskelbtini), esančio adresu (duomenys neskelbtini), bendrasavininkai. Taip pat atsakovams bendrosios dalinės nuosavybės teise priklauso namo, esančio Kaune, Partizanų g. 45, bendrojo naudojimo objektai, kuriuos atsakovai privalo išlaikyti, mokėti mokesčius bei kitas rinkliavas už jų priežiūrą. Pagal Daugiabučių namų savininkų bendrijų įstatymo 2 str., Kauno miesto daugiabučių gyvenamųjų namų naudojimo taisyklių, patvirtintų Kauno miesto savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T-55, 4-5 p., butų ir kitų patalpų savininkams bendrosios dalinės nuosavybės teise priklauso namo bendro naudojimo patalpos, bendrosios namo konstrukcijos, bendroji inžinerinė įranga. Pagal Butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administravimo nuostatus, patvirtintus Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 603, Kauno miesto butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administravimo nuostatus, patvirtintus Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2009-12-15 įsakymu Nr. A-4671 bei Kauno miesto daugiabučių gyvenamųjų namų naudojimo taisykles butų ir kitų patalpų savininkai privalo proporcingai savo daliai apmokėti išlaidas namui išlaikyti ir išsaugoti, mokėti mokesčius, rinkliavas ir kitas įmokas, taip pat reguliariai daryti atskaitymus kaupti lėšas, kurios bus skiriamos namui atnaujinti. Ieškovas pagal Butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administravimo nuostatus ir Kauno miesto butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administravimo nuostatus kiekvieną mėnesį apskaičiuoja ir paskirsto mokesčius už bendrosios nuosavybės administravimą, eksploatavimą ir kitas komunalines paslaugas. Ieškovas kiekvieną mėnesį atsakovui pateikia mokėjimo pranešimus su priskaičiuotomis mokėti sumomis, kuriuose nurodytos sumos turi būti sumokėtos iki mėnesio, einančio po mėnesio, kurį buvo suteiktos paslaugos, paskutinės dienos. Atsakovų įsiskolinimas už laikotarpį iki 2010-03-31 priskaičiuotus mokesčius už bendrosios dalinės nuosavybės administravimą, eksploatavimą ir suteiktas komunalines paslaugas yra 1184,31 Lt. Nors ieškovas atsakovams ne kartą teikė pranešimus apie prievolę atsiskaityti su ieškovu už šio suteiktas paslaugas, tačiau atsakovai prievolės nevykdo, mokesčių nemoka, todėl ieškovas prašo teismą solidariai iš atsakovų priteisti skolą už priskaičiuotus mokesčius už bendrosios dalinės nuosavybės administravimą, eksploatavimą ir suteiktas komunalines paslaugas — 1184,31 Lt.

8Ieškinyje išdėstytas aplinkybes ir ieškinio reikalavimus ieškovas įrodinėja teismui pateiktais rašytiniais įrodymais: 2008-11-27 mokėjimo nurodymu už žyminį mokestį — 13 Lt (1 t, b. l. 3), Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko 2010-02-24 išrašais (1 t, b. l. 4-7), Suvestiniu apyvartų žiniaraščiu (1 t, b. l. 8), 2005-07-11 Nekilnojamojo turto registro duomenų teikimo internetu sutartimi ir susitarimu (1 t, b. l. 9-10, 14), 2005-17-11 Asmens duomenų teikimo sutartimi, asmens duomenų teikimo sąlygomis, atlyginimo už registro duomenų vienetą dydžiu (1 t, b. l. 11-12), Juridinių asmenų registro trumpuoju išrašu (1 t, b. l. 13), 2010-03-31 mokėjimo nurodymu už žyminį mokestį — 52 Lt (1 t, b. l. 31), Suvestiniu apyvartų žiniaraščiu (b. l. 53), Pranešimais apie bendrosios nuosavybės administravimo bei techninės priežiūros darbus ir tarifus (b. l. 54-57), Paskyromis – užduotimis adresu Partizanų g. 45-79 (1 t, b. l. 58-60), Buto, esančio (duomenys neskelbtini), mokesčių suvestine (1 t, b. l. 90), Paskyromis – užduotimis laikotarpiu nuo 2006-07-01 iki 2010-03-31 (1 t, b. l. 91-120, 127-128), Skolų suvestine (1 t, b. l. 125-126).

9Atsakovai 2010-07-30 atsiliepime į ieškinį nurodė, kad su pareikštu ieškiniu nesutinka. Atsakovas prašydamas priimti sprendimą už akių teismui paaiškino, kad atsakovai 2008-01-18 raštu informavo ieškovę, kad jai tinkamai nevykdant daugiabučio namo, esančio (duomenys neskelbtini), bendrosios dalinės nuosavybės administravimo, t. y. neužtikrinant, kad būtų pašalintas stogo gedimas (vandens pratekėjimas), atsakovai pasirinko Civilinio kodekso 6.46 str. 2 dalyje numatytą teisinės gynybos priemonę - prievolės vykdymo sustabdymas. Ieškovė tuo pačiu buvo informuota, kad vadovaujantis CK 6.208 str. 4 dalimi mokėjimai nebus atnaujinti kol minėtas gedimas nebus pašalintas bei nebus atlyginta dėl jo atsakovų butui atsiradusi žala, tačiau ieškovė apsiribojo formaliais atsirašymais ir jokių realių remonto darbų neatliko, bei neatsiliepė į siūlymą suderinti dėl ieškovės neveikimo atsiradusius nuostolius. Ieškovė žino apie savo neįvykdytas prievoles, todėl neturi teisės reikalauti, kad jai butų sumokėta už paslaugas, kurių ji nesuteikė (CK 4.242 6.1, 6.38, 6.46, 6.58 straipsniai). CK 4.82 straipsnio 3 dalyje nustatyta prievolė butų ir kitų patalpų savininkams proporcingai savo bendrosios nuosavybės daliai apmokėti išlaidas namui išlaikyti ir išsaugoti, mokėti mokesčius, rinkliavas ir kitas įmokas yra neatsiejamai susijusi su CK 4.83 straipsnio 3 dalyje nustatyta pareiga butų ir kitų patalpų savininkams (naudotojams) bendrojo naudojimo objektus valdyti, tinkamai prižiūrėti, remontuoti ar kitaip juos tvarkyti. Būtent šią pareigą valdyti, tinkamai prižiūrėti, remontuoti ir kitaip tvarkyti įgyvendina pagal CK 4.84 straipsnį paskirtas administratorius, t.y. ieškovė. Ir būtent tik su šios pareigos vykdymu susijusias išlaidas apmokama patalpų savininkai pagal CK 4.84 straipsnio 4 dalį. Ieškovė privalo daugiabučių namų patalpų savininkų (bendrasavininkių) bendrąją nuosavybę administruoti taip, kad atitiktų įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytus privalomuosius statinių naudojimo ir priežiūros reikalavimus. Šie reikalavimai nustatyti Statybos įstatyme, aplinkos ministro 2002 m. liepos 1 d. įsakymu Nr. 351 patvirtintame Statybos techniniame reglamente STR 1.12.05:2002 „Gyvenamųjų namų naudojimo ir priežiūros privalomieji reikalavimai ir jų įgyvendinimo tvarka" (toliau — Reglamentas). Nurodytas Reglamentas apibrėžia gyvenamųjų namų naudojimo ir priežiūros privalomuosius reikalavimus (1 punktas), yra privalomas įmonėms, įgaliotoms administruoti daugiabučių gyvenamųjų namų bendrąją nuosavybę pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 4.84 straipsnį, ir t. t. (2 punktas). Pagal Reglamento 11 punktą privalomų reikalavimų visumą sudaro: 1) reikalavimai išlaikyti gyvenamojo namo konstrukcijas ir inžinerinių sistemų savybes, atitinkančias esminius statinio reikalavimus: mechaninio atsparumo ir pastovumo; gaisrinės saugos; higienos, sveikatos ir aplinkos apsaugos; saugaus naudojimo; apsaugos nuo triukšmo; energijos taupymo ir šilumos išsaugojimo (11.1-11.1.6 papunkčiai); 2) reikalavimai gyvenamąjį namą ir jo aplinką naudoti, prižiūrėti ir tvarkyti taip, kad: patalpų naudojimas atitiktų paskirtį, įregistruotą Nekilnojamojo turto kadastre; būtų išlaikyta estetiška namo ir jo aplinkos išvaizda; būtų nepažeistos trečiųjų asmenų gyvenimo ir veiklos sąlygos (11.2-11.2.3 papunkčiai). Šių reikalavimų įgyvendinimas, be kita ko, užtikrinamas avarinės būklės likvidavimo darbais (13.4 punktas). Ieškovė neužtikrinusi, kad būtų pašalintas stogo gedimas (vandens pratekėjimas), pažeidė Reglamentą ir CK 4.242 straipsnį, todėl atsakovai teisėtai ir pagrįstai pasinaudojo CK 6.46 str. 2 dalyje numatyta teisinės gynybos priemonė – prievolės vykdymo sustabdymas, dėl ko nėra pagrindo konstatuoti prievolės atsiskaityti pažeidimo ir priteisti skolą. Ieškovė per visą administravimo laikotarpį nėra pateikusi atsakovams, o taip pat ir kitiems patalpų, esančių (duomenys neskelbtini), savininkams metinių administravimo ataskaitų, tuo būdu nevykdė Vyriausybės 2001 m. gegužes 23 d. nutarimu Nr. 603 patvirtintų Daugiabučių namų patalpų savininkų (bendrasavininkių) bendrosios nuosavybės administravimo pavyzdinių nuostatų (Žin., 2002, Nr. 54-2123; 2001, Nr. 45-1584) 7.3 punkto. Todėl atsakovai turi teisę apginti šią pažeistą teisę teisme ir gali prašyti teismo, jog jis įpareigotų ieškovę įvykdyti minėtą prievolę ir kad ieškovė pateiktų administravimo ataskaitas į už visą administravimo laikotarpį, kurios apimtų ir duomenis apie pagal Reglamento 15 I punktą privalomus atlikti gyvenamojo namo būklės ir jos atitikimo privalomųjų reikalavimų visumai įvertinimus bei už pastato techninei priežiūrai per administravimo laikotarpį surinktas lėšas įvykdytus darbus bei darbus, kuriems buvo papildomai renkamos lėšos iš šio namo bendrasavininkių. Šiais duomenimis grindžiama aplinkybė, kad ieškovė netinkamai vykdė prievolę administruoti daugiabutį namą, esantį(duomenys neskelbtini), ir neužtikrino savalaikio remonto. Ieškovės kartu su ieškiniu pateiktame lape „Bendrosios nuosavybės administravimo bei techninės priežiūros darbai ir tarifai“ už 2009 ir 2010 m., kuriame nėra nei surašymo datos, nei kitų rašytiniam dokumentui privalomų rekvizitų, yra tik bendro pobūdžio informacija, kad atsakovų aukščiau paminėti darbai turėjo būti vykdomi, tačiau jame nėra konkrečios informacijos, kokie konkrečiai darbai, kada ir už kokia kaina buvo atlikti, nėra nei darbų priėmimų aktų nei sąskaitų, todėl šis lapas neįrodo, kad kokie nors darbai būtų buvę atlikti adresu (duomenys neskelbtini). Ieškovė ieškiniu prašo priteisti iš atsakovų skolą pagal ieškovės pateiktą Suvestinį apyvartų žiniaraštį (2010.07.13 09:37), kuriame nurodytos tik sumos, nenurodant valiutos ar kito mato vieneto. Šis ieškovės pateiktas Suvestinis apyvartų žiniaraštis negali būti pripažintas objektyviu ir neginčytinu įrodymu, patvirtinančiu skolą, kadangi ieškovė nepateikė jokių paskaičiavimų jos nurodytoms sumoms pagrįsti. Ieškovė nepateikė jokių dokumentų, kurie įrodytų, jog pastatų techninės priežiūros darbai ir šildymo sistemų priežiūros darbai būtų buvę atlikti. Nėra pateitą duomenų už kurį laikotarpį yra prašoma priteisti administravimo ir kitos išlaidos, be to, Suvestinio apyvartų žiniaraščio stulpeliai „Suma“ ir „Iš viso“ yra akivaizdžiai neteisingai susumuoti paskutinėje eilutėje „Iš viso“. Todėl ieškovės reikalavimai yra atmestini, kaip nepagrįsti. Ieškovė nepateikė duomenų, įrodančių, kad patyrė išlaidas dėl dviejų registrų išrašų peržiūros ekrane ir kad būtų gavusi Gyventojų registro tarnybos išrašus apie atsakovus, ir kad tokios ieškovės išlaidos būtų buvusios būtinos ieškiniui pareikšti. Nesutinka su mokesčiais kurie buvo skaičiuojami už teritorijos valymą, kadangi nebuvo nužymėtų plotų, nebuvo galima skaičiuoti mokesčių už teritorijos valymą. (b. l. 67-70).

10Tretysis asmuo UAB „Panemunės butų ūkis“ atsiliepime į ieškinį sutiko su ieškiniu. Nurodė, kad atsakovai V. R. ir P. T. R. yra buto adresu (duomenys neskelbtini) savininkai. Pagal LR vyriausybės 2001 m. gegužės 23 d. nutarimą Nr. 603, bei jo pakeitimus, pagal LR CK 4.82 str. 3 d. butų ir kitų patalpų savininkai privalo mokėti mokesčius daugiabučiam namui, bei daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektams išlaikyti ir išsaugoti, mokėti mokesčius, rinkliavas ir kitas įmokas. Daugiabučių namų butų ir negyvenamų patalpų savininkai ir nuomininkai pagal Kauno miesto valdybos 1996 m. rugsėjo 17 d. įsakymo Nr. 904 2 punktą buvo apmokestinti „ < ...> už namų valdų ir prie jų esančių gatvių, šaligatvių valymą ir priežiūrą (faktinės išlaidos kiekvienai valdai proporcingos naudojamų patalpų plotui) <...>“. Nutarimo 3 punkte buvo nuspęsta „Nustatyti valomų plotų dydį pagal namų valdos techninės apskaitos bylas, o jei jų nėra, valdos plotą išmatuoti vietoje.“ Minėto nutarimo 5 punktu buvo nuspęsta „nustatyti namų valdų priežiūros darbų periodiškumą pagal 1 priedą". Minėto nutarimo 7 punktu nuspręsta „mokėti už teritorijos priežiūros darbus pagal LR Vyriausybės nustatyto dydžio minimalų valandinį atlygį“. Teritorijos priežiūros mokestis namui adresu Partizanų g. 45, Kaunas, KSĮ „Panemunės butų ūkis“ buvo skaičiuojamas pagal šiam namui priskirtas valomas teritorijas. Valomų plotų dydis buvo nustatytas, vadovaujantis 1996-09-17 Kauno miesto valdybos sprendimo Nr. 904 3 punktu, t. y. išmatavus plotą vietoje. 2006 m. liepos 1 d. buvo išmatuotas 4019 m2 valomos teritorijos prie daugiabučio adresu (duomenys neskelbtini) plotas. 2007 m. kovo 5 d. plotas buvo patikslintas 4147 m2. 2007 m. sausio 22 d. žiemos sezonui buvo apmatuota valyti 1243 m2 teritorijos ploto. 2008 m. sausio 2 d. žiemos sezonui buvo apmatuota valyti 572 m2 teritorijos ploto. 2008 m. kovo 1 d. vasaros sezonui buvo apmatuota valyti 4147 m2 teritorijos ploto. 2009 m. sausio 2 d. buvo apmatuota valyti žiemos sezonui 472 m2 teritorijos ploto. Skaičiuojant teritorijos priežiūros mokestį KSĮ „Panemunės butų ūkis“ vadovavosi 1996 m. rugsėjo 17 d. Kauno m. valdybos sprendimu Nr. 904 ir jo priedais, bei 2007 liepos 19 d. Kauno m. savivaldybės Tarybos sprendimu Nr. T-397. 1996 m. rugsėjo 17 d. Kauno m. valdybos sprendimo Nr. 904 punktas nurodo laiko normas, kurias, pagal sprendimo 7-tą punktą padauginę iš LR Vyriausybės nustatyto minimalaus valandinio atlygio, gaudavo vienetinius įkainius 100-ui m2 atitinkamos dangos. Mokestis nebuvo pastovaus dydžio, o svyruodavo tam tikrose ribose, nes skyrėsi darbo dienų skaičius per mėnesį, sezoniškumas (vienetiniai įkainiai vasaros ir žiemos periodams buvo skirtingi), taip pat įskaičiuojamos faktinės lapų, šakų, šieno išvežimo, transporto išlaidos bei šienavimo išlaidos. Pagal KSĮ „Panemunės butų ūkis“ direktoriaus 2006 m. birželio 21 d. įsakymą Nr. 44 a į teritorijos priežiūros mokestį buvo įskaičiuojamos ir pridėtinės išlaidos, kurios sudarė 35-40 % priskaičiuoto kiemsargio (-ės) darbo užmokesčio, atsižvelgiant į faktines kiemo teritorijos priežiūros išlaidas. Pridėtines išlaidas sudarė: darbo užmokesčio išlaidos už kiemsargio(-ės) eilines atostogas, nedarbingumo pašalpos iš darbdavio lėšų, įvairios kompensacijos (už nepanaudotas atostogas, išeitinėms pašalpoms ir kt), darbo apmokėjimas švenčių dienomis; išlaidos darbo įrankiams, priemonėms bei apsaugos priemonėms; administracijos- ūkio išlaidos (popierius kiemsargių paskyroms, spausdinimo juostelės, diskai bei kiti kanceliariniai reikmenys; patalpų valymas, apšvietimas, apšildymas, vandentiekis, kanalizacija ir kt.); pašto, ryšių, transporto, sveikatos tikrinimo, sanitarinės-higienos išlaidos; bankų ir statistikos valdybos išlaidos; palūkanos už kapitalą; mokestis už aplinkos teršimą; garantinio fondo lėšos; prietaisų ir įrangos amortizaciniai atsiskaitymai, nusidėvėjimas, remontas, priežiūra ir pervežimas; darbų organizavimo išlaidos. Taip pat įskaičiuojami priskaitymai Sodrai (31,11 % kiemsargio (ės) atlyginimo) bei 10 % linijinio personalo darbo užmokesčio, t. y. kiemsargių vadybininkų atlyginimai. Pasikeitus minimaliam valandiniam atlygiui, tokiu pačiu procentu KSĮ „Panemunės butų ūkis“ privalėjo padidinti kiemsargio atlyginimą, priskaitymus soc. draudimui ir visas kitas išlaidas, o tuo pačiu ir mokesčius už teritorijos priežiūrą. Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2008 m. lapkričio 13 d. įsakymu Nr. A-4109 Kauno miesto valdybos 1996 m. rugsėjo 17 d. sprendimas Nr. 904 ir jį keitę teisės aktai pripažinti netekusiais galios nuo 2009 m. kovo 1 d. Kaip nustatyta LR CK 1.7 str. 2 d. civiliniai įstatymai ir kiti civilinius santykius reglamentuojantys teisės aktai negalioja atgaline tvarka, vadinasi, iki 2009 m. kovo 1 d. minėtas sprendimas buvo galiojantis, teisėtas ir nenuginčytas teisės aktų nustatyta tvarka, todėl juo buvo privaloma vadovautis tiek ieškovui kaip daugiabučių namų administratoriui, tiek atsakovui kaip daugiabučio namo bendrosios dalinės nuosavybės subjektui (2 t, b.l. 34).

11Atsiliepime išdėstytas aplinkybes pagrindė rašytiniais įrodymais: 1996-09-17 Kauno miesto valdybos sprendimu Nr. 904 „Dėl daugiabučių namų valdų priežiūros ir valymo“ ir jo priedais (2 t, b. l. 6-8), 2006-06-21 KSĮ „Panemunės butų ūkis“ direktoriaus įsakymu Nr. 44A „Dėl teritorijos priežiūros mokesčių“ (2 t, b. l. 9), Teritorijos mokesčio paskaičiavimų 2006 m. rugpjūčio, liepos, rugsėjo, spalio, lapkričio, gruodžio, 2007 m. sausio, vasario, kovo, balandžio, gegužės, birželio, liepos, rugpjūčio, rugsėjo, spalio, lapkričio, gruodžio, 2008 m. sausio, vasario, kovo, balandžio, gegužės, liepos, rugpjūčio, rugsėjo, spalio, lapkričio, gruodžio, vasario, sausio mėn. žiniaraščiais (2 t, b. l. 9-89).

12Tretysis asmuo UAB „Žaidas“ atsiliepime į ieškinį sutiko su ieškiniu. Nurodė, jog butų ir kitų patalpų savininkai privalo proporcingai savo daliai apmokėti išlaidas namui išlaikyti ir išsaugoti, mokėti mokesčius, rinkliavas ir kitas įmokas, taip pat reguliariai daryti atskaitymus kaupti lėšas, kurios bus skiriamos namui atnaujinti. CK 4.83 str. 3 d. numatyta, kad buto ir kitų patalpų savininkai (naudotojai) bendrojo naudojimo objektus privalo valdyti, tinkamai prižiūrėti, remontuoti ar kitaip tvarkyti. CK 4.84 str. 1 d. nurodyta, jog jeigu butų ir kitų patalpų savininkai neįsteigia gyvenamojo namo butų ir kitų patalpų savininkų bendrijos arba nesudaro jungtinės veiklos sutarties, taip pat jei bendrija likviduota arba nutraukta jungtinės veiklos sutartis, skiriamas bendrojo naudojimo objektų administratorius. CK 4.84 str. 2 d. nurodo, jog administratorių skiria savivaldybės meras (valdyba) arba jo įgaliotas asmuo. 2006 m. balandžio 28 d. Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. A-1557 AB „City Service“ buvo paskirtas namo, esančio (duomenys neskelbtini), bendrojo naudojimo objektų priežiūros administratoriumi. LR Vyriausybės 2001-05-23 nutarimu Nr. 603 patvirtintų Butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administravimo pavyzdinių nuostatų (toliau - pavyzdiniai nuostatai) 4 p., ir 2005 m. kovo 4 d. Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. A-788 patvirtintų Kauno miesto butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administravimo nuostatų (toliau - Kauno miesto administravimo nuostatai) 4 p. nurodyta, jog administratoriaus uždavinys yra įgyvendinti LR įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytus privalomuosius reikalavimus, susijusius su daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų, taip pat LR įstatymų nustatyta tvarka namui priskirto žemės sklypo naudojimu ir priežiūra. Tiek pavyzdinių nuostatų IV skyrius, tiek Kauno miesto administravimo nuostatų IV skyrius numato, jog administratorius proporcingai patalpų savininkų bendrosios nuosavybės daliai apskaičiuoja mėnesines įmokas už bendrosios nuosavybės administravimą, eksploatavimą ir kitas komunalines paslaugas. Ieškinyje nurodoma, jog už laikotarpį iki 2010 m. kovo 31 d. priskaičiuotus mokesčius už bendrosios dalinės nuosavybės administravimą, eksploatavimą ir suteiktas komunalines paslaugas, tenkantis atsakovų butui yra 1184,31 Lt. Teigtina, kad AB „City Service“ turi viešu administraciniu aktu suteiktus įgaliojimus rūpintis daugiabučio gyvenamojo namo, esančio (duomenys neskelbtini) bendrojo naudojimo objektais bei juos prižiūrėti. Ieškovas, vykdydamas jam, kaip namo administratoriui, Kauno miesto savivaldybės priskirtas funkcijas, patyrė ir patiria išlaidas. Pavyzdiniai administravimo nuostatai ir Kauno miesto administravimo nuostatai reglamentuoja mokesčių paskirstymo už administratoriaus teikiamas paslaugas tvarką, tai yra nustato, kad administratoriaus patirtos išlaidos bei mokestis už administravimą yra paskirstomas administruojamų daugiabučių gyvenamųjų namų (įskaitant ir (duomenys neskelbtini) namą) bendraturčiams, proporcingai jų nuosavybės teise turimų patalpų plotui. Ieškovo į byla pateikti duomenys patvirtina, kad dėl atsakovų, kurie yra daugiabučio gyvenamojo namo (duomenys neskelbtini) bendraturčiai, vengimo vykdyti LR CK 4.82 str. 3 d. numatytą imperatyvią pareigą - išlaikyti bendrąją dalinę nuosavybę ir mokėti visus su tuo susijusius mokesčius - AB „City Service“ susidarė įsiskolinimas, kurį prisiteisti byloje ir siekia ieškovas. Trečiojo asmens nuomone, atsakovų argumentas, susijęs su savavališku prievolės išlaikyti bendrąją dalinę nuosavybę sustabdymu LR CK 6.46 str. pagrindu, yra niekinis. (2 t, b. l. 97-98).

13Ieškovas pateikė 2011-02-07 prašymą atidėti teismo posėdį, kadangi jo atstovė Giedrė Kazlauskaitė serga, jai išduotas nedarbingumo pažymėjimas. CPK 246 str. 1 d. numato, kad neatvykimas dėl ligos paprastai nelaikomas svarbia priežastimi. Atsižvelgiant į tai, kad ieškovas yra juridinis asmuo, be to teismas jau kartą buvo atidėjęs bylos nagrinėjimą dėl tos pačios priežasties, laikytina, jog juridinis asmuo galėjo pasirūpinti tinkamu atstovavimu teisme, nevilkinant proceso. Todėl teismas sprendžia, kad ieškovės atstovės neatvykimo į teismo posėdį priežastis nėra svarbi ir priimtinas sprendimas už akių.

14Atsakovės P. T. R. interesams byloje atstovauja solidarus bendraatsakovis ( sūnus) V. R., kuris teismui pateikė įgaliojimą ir teisės mokslų baigimo diplomą. Atstovaudamas atsakovės interesus prašo priimti sprendimą už akių.

15Esant įstatyme numatytiems atvejams priimtinas teismo sprendimas už akių (CPK 246 str. 1 d., 153 str. 2 d., 285, 286 str.).

16Atlikus formalų byloje pateiktų įrodymų vertinimą darytina išvada, kad pasitvirtinus minėtų ieškovo, trečiųjų asmenų pateiktiems įrodymams ir jų turiniui, yra pagrindas ieškinį tenkinti visiškai.

17Ieškinys tenkintinas.

18Ieškovas pagal Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2006-04-28 įsakymą Nr. A-1557, yra paskirtas namo, kurio unikalus Nr. (duomenys neskelbtini), esančio (duomenys neskelbtini), butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios dalinės nuosavybės administratoriumi ir teikia namo savininkų bendrosios dalinės nuosavybės administravimo, eksploatavimo ir komunalines paslaugas. Atsakovai yra buto, kurio unikalus Nr. (duomenys neskelbtini), esančio adresu (duomenys neskelbtini), bendrasavininkai. Taip pat atsakovams bendrosios dalinės nuosavybės teise priklauso namo, esančio (duomenys neskelbtini), bendrojo naudojimo objektai, kuriuos atsakovai privalo išlaikyti, mokėti mokesčius bei kitas rinkliavas už jų priežiūrą. Bendrosios nuosavybės teisę ir įstatyminį bendraturčių tarpusavio santykių sureguliavimo režimą reglamentuoja CK IV knygos „Daiktinė teisė“ V skyriaus „Nuosavybės teisė“ IV skirsnio „Bendrosios nuosavybės teisė“ normos. Jos reglamentuoja ir daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų nuosavybės teisę, butų ir kitų patalpų savininkų teises ir pareigas naudojantis bendrąja nuosavybe bei bendrosios nuosavybės teisės įgyvendinimą. Įstatymuose, reglamentuojančiuose daugiabučio gyvenamojo namo butų ir kitų patalpų savininkų pareigas bendrosios dalinės nuosavybės teisėje, yra įtvirtinta bendroji taisyklė, jog bendraturtis privalo proporcingai prisidėti prie visų išlaidų, skirtų namui bei bendrosios dalinės nuosavybės objektams išlaikyti, išsaugoti, atnaujinti, jų būtiniems pagerinimams atlikti. Atsakovai teigia, jog administratorius nevykdė savo kaip administratoriaus pareigų , tai yra nesuremontavo namo stogo, per kurį tekėjo vanduo, dėl to atsakovai sustabdė prievolės vykdymą vadovaudamiesi LR CK 6.46 str. ir 6.207str. , tai yra nemokėjo administratoriaus paskaičiuotų mokesčių. Tokie atsakovų argumentai yra nepagrįsti ir atmestini. Administratorius turtą administruoja CK 4.240 straipsnio pagrindu ir jo veiklai mutatis mutandis taikomos CK IV knygos XIV skyriaus nuostatos (CK 4.84 straipsnio 2, 6 dalys). Viena iš administratoriaus funkcijų yra apskaičiuoti mėnesinius mokesčius už suteiktas paslaugas ir pateikti patalpų savininkams ir valstybės ar savivaldybių gyvenamųjų patalpų nuomininkams informaciją apie suteiktas paslaugas, jų kainą, tvarkyti mokesčių surinkimo ir naudojimo apskaitą (Pavyzdinių nuostatų 5.7 punktas). Šias funkcijas administratorius atlieka vadovaudamasis Pavyzdinių nuostatų 8 punktu, pagal kurį administratorius proporcingai bendrosios dalinės nuosavybės daliai (patalpų naudingam plotui) apskaičiuoja patalpų savininkų ir nuomininkų, kai nuomojamas savivaldybės būstas, mėnesinius mokesčius, jeigu sutartyse su paslaugų tiekėjais nenustatyta kitaip, ir nustato tokio mokesčio sudėtines dalis. Atsakovas teismui patvirtino jog sąskaitas su apskaičiuotais mokesčiais gaudavo laiku. Ieškovas pateikė teismui rašytinius įrodymus, kuriais pagrindė, kad vykdė administratoriaus funkcijas tinkamai, į gautus pranešimus dėl gautų skundų reaguodavo laiku, pasitelkdamas trečiuosius asmenis namo priežiūrai ir remonto darbams atlikti( t.1.b.l. 58-60, 91-120). Ištirtų įrodymų visuma patvirtina, jog namo stogas buvo remontuotas 2007-05-10 ir 2008-02-14, tačiau net ir atlikus remonto darbus, atsakovai prievolės mokėti mokesčius nevykdė visiškai( t.1.b.l. 90), teigdami jog ieškovo prievolė nebuvo atlikta tinkamai suremontuoti namo stogą. Atsakovai šiems atsikirtimų teiginiams pagrįsti nepateikė jokių įrodymų. Ieškovo pateikti rašytiniai įrodymai patvirtina, jog namo esančio (duomenys neskelbtini) savininkai ( viso 80 butų) mokesčius mokėjo, skolų turi tik keletas gyventojų. Buto esančio (duomenys neskelbtini) savininkų (atsakovų) skola didžiausia- 1184,31Lt, tai patvirtina ieškovo teiginius ieškinyje , jog kiti namo gyventojai nusiskundimų namo administravimu neturėjo, mokesčius mokėjo laiku( b.l.125-126, t.1). LR CK 4.82 str. 3 d. numatyta bendraturčių pareiga yra imperatyvi ir negali būti apribota. Analogiškos pozicijos savo praktikoje laikosi ir Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, konstatuodamas, kad „įstatymuose, reglamentuojančiuose daugiabučio gyvenamojo namo butų ir kitų patalpų savininkų pareigas bendrosios dalinės nuosavybės teisėje, yra įtvirtinta bendroji taisyklė, jog bendraturtis privalo proporcingai prisidėti prie visų išlaidų, skirtų namui bei bendrosios dalinės nuosavybės objektams išlaikyti, išsaugoti, atnaujinti, jų būtiniems pagerinimams atlikti. Šiai taisyklei taikyti yra teisiškai nereikšminga atitinkamų bendrosios dalinės nuosavybės objektų, dėl kurių daromos nurodytos išlaidos, funkcinė paskirtis, taip pat bendraturčio, kuriam ji taikytina, naudojimosi ar nesinaudojimo tais objektais aplinkybės.“ (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009 m. lapkričio mėn. 27 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-7-515/2009). CK 4.82 straipsnio 1 ir 3 dalies nuostatos bei CK6.3 straipsnyje užfiksuoti pagrindiniai prievolių atsiradimo principai neatleidžia atsakovų, kaip bendrosios dalinės nuosavybės patalpų savininko, nuo prievolės dėl jam priklausančios patalpų dalies administravimo, eksploatavimo ir komunalinių paslaugų mokesčių mokėjimo, nes priešingu atveju atsakovai nepagrįstai praturtėtų trečiųjų asmenų, t.y. kitų bendrosios dalinės nuosavybės savininkų (ginčo atveju namo gyventojų ir jų bendrijos) sąskaita (CK 6.242 straipsnio 1 dalis)( Kauno apygardos teismo CBS kolegijos 2010-04-06 nutartis civ.byloje Nr. 2A-570-395/2010). Nors atsakovas teismui teigė, kad dėl ieškovo kaltės atsakovas patyrė žalą, tačiau jokių šias aplinkybes pagrindžiančių įrodymų nepateikė, todėl tokie atsakovo argumentai atmestini kaip nepagrįsti. Atsakovas teismui pateikė informaciją, kad (duomenys neskelbtini) namo šilumos punkto technologiniai įrenginiai priklauso AB „Kauno energija“, tačiau pateikta informacija bendro pobūdžio, nėra duomenų nuo kada AB „Kauno energija „ šilumos punkto technologinius įrenginius įsigijo, ir kas šiuos įrenginius prižiūrėjo, todėl šis rašytinis įrodymas nepaneigia to fakto, kad ieškovas šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūrai buvo pasitelkęs paslaugų tiekėją UAB „Žaidas“ ir už priežiūrą buvo imamas mokestis. Teismas nesutinka su atsakovo argumentu, jog ieškovas neteikė ataskaitų namo gyventojams apie atliktus darbus per ataskaitinį laikotarpį, nes tai paneigia ieškovo pateikti rašytiniai įrodymai( b.l. 54-57, t.1.). Atsakovas nepateikė teismui jokių įrodymų, kad jis būtų kreipęsis į ieškovą dėl informacijos gavimo per laikotarpį nuo 2006m.liepos mėnesio iki 2010-03-31( bendrijos įsisteigimo dienos) ir pastaroji būtų atsisakiusi tokią informaciją pateikti. Teismas taip pat sutinka, jog atsakovai yra skolingi už teritorijos valymą nuo 2006m.liepos mėnesio iki 2009m. kovo mėnesio. Namo teritorijos priežiūrą atliko pasitelktas paslaugų tiekėjas – Kauno SĮ „Panemunės butų ūkis“, kurio pateikti rašytiniai įrodymai patvirtina jog buvo pamatuoti valomi plotai, teritorija valoma(2 t, b. l. 9-89). Dėl norminio akto Kauno miesto valdybos 1996 m. rugsėjo 17 d. sprendimo teisėtumo yra pasisakęs Kauno apygardos teismo CBS kolegija 2010-05-11 nutartyje civ.byloje Nr. 2A-843-230/2010, kad nėra nustatyta prieštaravimo jo taikymo laikotarpiu galiojusiems įstatymams ar Vyriausybės nutarimams, darytina išvada, jog ieškovas, vykdydamas administravimo funkcijas, pagrįstai juo rėmėsi ir pagrįstai skaičiavo mokesčius už teritorijos tvarkymą. Atsakovai rėmėsi 2001-11-16 Kauno apygardos administracinio teismo sprendimu, kuriuo buvo pripažinta Kauno miesto valdybos 1996m.rugsėjo 17d. sprendimo nr.904 2p. ta apimtimi, kuria nuspręsta apmokestinti daugiabučių namų butų savininkus ir nuomininkus už prie namų valdų esančių gatvių ir šaligatvių valymą ir priežiūrą, prieštaraujančiu tuo metu galiojusiems norminiams aktams ir šio sprendimo 2 ir 5p.p. panaikino. Tačiau šiuo kokrečiu atveju atsakovas nepateikė jokių įrodymų, jog ieškovas būtų skaičiavęs mokesčius ir už šaligatvių ar gatvių valymą, todėl šie atsakovaų argumentai atmestini.

19Šalys privalo joms tenkančias prievoles vykdyti sąžiningai, protingai ir tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų reikalavimus (CK 6.38 str. 1 d., 6.189 str., 6.256 str. 2 d.). Teismas konstatuoja, kad ieškovas teisės aktais jam nustatytas prievoles įvykdė, todėl įgijo teisę reikalauti iš atsakovų apmokėjimo už suteiktas paslaugas, nes atsakovai nustatytais terminais neįvykdė jam tenkančių prievolių pagal teisės aktus atsiskaityti už suteiktas paslaugas su ieškovu (CK 4.82, 4.83, 4.84, 6.38, 6.583, 6.584 str.). Vienašališkai atsisakyti įvykdyti prievolę draudžiama. Atsakovai pažeidė teisės aktais imperatyviai nustatytas prievoles ir prievolių vykdymo principus teisės aktų nustatyta tvarka neatsiskaitydamas už ieškovo suteiktas paslaugas. Todėl ieškovo reikalavimai pripažintini pagrįstais, ieškinys tenkintinas ir solidariai iš atsakovų ieškovui už bendrosios dalinės nuosavybės administravimą priskaičiuotus mokesčius, eksploatavimą ir suteiktas komunalines paslaugas priteistina skola — 1184,31 Lt bei penkių procentų dydžio metinės palūkanos už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos, 2010-02-26, iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 4.82, 4.83, 4.84, 6.37, 6.38 str., 6.63 str. 1 d. 2 p., 6.200, 6.205, 6.210, 6.583, 6.584 str., CPK 137, 177, 185, 265 str.).

20Patenkinus ieškinį iš atsakovų ieškovui priteistinos bylinėjimosi išlaidos — 76,80 Lt, kurias sudaro žyminis mokestis — 65 Lt, kitos būtinos ir pagrįstos išlaidos — 11,80 Lt, valstybei bylinėjimosi išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu – 38 Lt (CPK 79 str., 80 str. 1 d. 1 p., 88 str. 1 d. 3 p., 8 p., 93 str. 1 d., 96 str.).

21Teismas, vadovaudamasis išdėstytu, LR CPK 246 str.1d., 285, 286 str., 307str.,310str.,

Nutarė

22Ieškinį tenkinti.

23Priteisti solidariai iš atsakovų V. R., asmens kodas (duomenys neskelbtini) gyv. (duomenys neskelbtini), P. T. R., asmens kodas (duomenys neskelbtini) gyv. (duomenys neskelbtini), ieškovui AB „City service“, įmonės kodas 123905633, buveinė Konstitucijos pr. 7, Vilnius, atsiskaitomosios sąskaitos Nr. LT75 7300 0100 7050 4902, naudai skolą — 1184,31 Lt (vieną tūkstantį vieną šimtą aštuoniasdešimt keturis litus 31 ct), penkių procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą (1184,31 Lt) nuo bylos iškėlimo teisme dienos, 2010-02-26, iki teismo sprendimo visiško įvykdymo,

24Priteisti iš atsakovų V. R., asmens kodas (duomenys neskelbtini) gyv. (duomenys neskelbtini), P. T. R., asmens kodas (duomenys neskelbtini) gyv. (duomenys neskelbtini), ieškovui AB „City service“, įmonės kodas 123905633, buveinė Konstitucijos pr. 7, Vilnius, atsiskaitomosios sąskaitos Nr. LT75 7300 0100 7050 4902, naudai bylinėjimosi išlaidas — po 38,40 Lt (trisdešimt aštuonis litus 40 ct) iš kiekvieno atsakovo.

25Priteisti iš atsakovų V. R., asmens kodas (duomenys neskelbtini) gyv. (duomenys neskelbtini), ir P. T. R., asmens kodas (duomenys neskelbtini) gyv. (duomenys neskelbtini), valstybei, atstovaujamai išieškotojo Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, įmonės kodas 188659752, biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą Nr. LT24 7300 0101 1239 4300, įmokos kodas — 5660, bylinėjimosi išlaidas, susijusias su procesinių dokumentų įteikimu — po 19 Lt (devyniolika litų) iš kiekvieno atsakovo.

26Ieškovas turi teisę per dvidešimt dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos sprendimą už akių priėmusiam Kauno miesto apylinkės teismui paduoti pareiškimą, atitinkantį LR CPK 287 str. 2 ir 3 dalių reikalavimus, dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

27Atsakovai turi teisę per trisdešimt dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos sprendimą už akių skųsti Kauno apygardos teismui apeliaciniu skundu per Kauno miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno miesto apylinkės teismo teisėja Danutė Giačaitė... 2. sekretoriaujant Aušrai Sedekerskienei,... 3. dalyvaujant atsakovės P. T. R. atstovui ir atsakovui V. R. ,... 4. nedalyvaujant atsakovei P. T. R., ieškovo AB „City Service“ atstovei,... 5. teismo posėdyje išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovo AB „City... 6. Ieškovas pateikė teismui ieškinį dėl skolos priteisimo solidariai iš... 7. Ieškinyje nurodoma, kad ieškovas pagal Kauno miesto savivaldybės... 8. Ieškinyje išdėstytas aplinkybes ir ieškinio reikalavimus ieškovas... 9. Atsakovai 2010-07-30 atsiliepime į ieškinį nurodė, kad su pareikštu... 10. Tretysis asmuo UAB „Panemunės butų ūkis“ atsiliepime į ieškinį sutiko... 11. Atsiliepime išdėstytas aplinkybes pagrindė rašytiniais įrodymais:... 12. Tretysis asmuo UAB „Žaidas“ atsiliepime į ieškinį sutiko su ieškiniu.... 13. Ieškovas pateikė 2011-02-07 prašymą atidėti teismo posėdį, kadangi jo... 14. Atsakovės P. T. R. interesams byloje atstovauja solidarus bendraatsakovis (... 15. Esant įstatyme numatytiems atvejams priimtinas teismo sprendimas už akių... 16. Atlikus formalų byloje pateiktų įrodymų vertinimą darytina išvada, kad... 17. Ieškinys tenkintinas.... 18. Ieškovas pagal Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus... 19. Šalys privalo joms tenkančias prievoles vykdyti sąžiningai, protingai ir... 20. Patenkinus ieškinį iš atsakovų ieškovui priteistinos bylinėjimosi... 21. Teismas, vadovaudamasis išdėstytu, LR CPK 246 str.1d., 285, 286 str.,... 22. Ieškinį tenkinti.... 23. Priteisti solidariai iš atsakovų V. R., asmens kodas (duomenys neskelbtini)... 24. Priteisti iš atsakovų V. R., asmens kodas (duomenys neskelbtini) gyv.... 25. Priteisti iš atsakovų V. R., asmens kodas (duomenys neskelbtini) gyv.... 26. Ieškovas turi teisę per dvidešimt dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos... 27. Atsakovai turi teisę per trisdešimt dienų nuo šio sprendimo priėmimo...