Byla eI-1759-739/2018

1Regionų apygardos administracinio teismo Panevėžio rūmų teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Dalios Pranckienės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja), Irenos Varžinskienės ir Dalytės Zlatkuvienės, sekretoriaujant Virginijai Kriukovienei, dalyvaujant Panevėžio rajono savivaldybės administracijos atstovei I. K., viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka spręsdama dėl taikos sutarties patvirtinimo ir nutraukimo administracinės bylos dėl sprendimo dalių panaikinimo pagal pareiškėjo S. U. (toliau – pareiškėjas) skundą atsakovui Medžiojamųjų gyvūnų padarytai žalai apskaičiuoti Panevėžio rajone komisijai (toliau – ir Komisija), tretiesiems suinteresuotiems asmenims Panevėžio rajono savivaldybės administracijai, R. T., A. T., Lloyd‘s of London Limited, atstovaujamai UADBB „Colemont draudimo brokeris“,

Nustatė

2Pareiškėjas, atstovaujamas advokato Alberto Kručkausko, kreipėsi į teismą su skundu ir galutinai sutikslinęs skundo reikalavimus, prašė panaikinti Komisijos medžiojamųjų gyvūnų padarytai žalai apskaičiuoti Panevėžio rajone 2017m. gruodžio 11d. protokolo Nr. ( - ) 14 ir 30 punktus bei 3 priedo lentelės 3 ir 4 punktus.

3Pareiškėjas, Komisija, tretieji suinteresuoti asmenys teismui pateikė 2018 m. rugsėjo 14 d. sudarytą taikos sutartį Regionų apygardos administracinio teismo Panevėžio rūmuose nagrinėjamoje administracinėje byloje Nr. eI-1759-739/2018 (toliau – Taikos sutartis) ir prašė ją tvirtinti.

4Trečiojo suinteresuoto asmens atstovė teismo posėdyje paaiškino, kad buvo pripažinta, jog atsakovei Medžiojamųjų gyvūnų padarytai žalai apskaičiuoti Panevėžio rajone komisijai, priimant sprendimus, įformintus pareiškėjo skundžiamo 2017m. gruodžio 11d. protokolo Nr. ( - ) 14 ir 30 punktuose bei 3 priedo lentelės 3 ir 4 punktuose, buvo pažeistos pagrindinės procedūros, taisyklės, turėjusios užtikrinti objektyvų aplinkybių įvertinimą ir pagrįstų sprendimų priėmimą. Todėl Komisija ir Panevėžio rajono savivaldybės administracija sutiko, kad skundžiami sprendimai būtų panaikinti ir proceso šalys susitarė dėl jų panaikinimo. Tačiau panaikinus skundžiamus sprendimus dėl to, kad buvo padaryti esminiai procedūriniai pažeidimai, tretieji suinteresuoti asmenys R. T. ir A. T. praranda galimybę reikalauti, kad pareiškėjas jiems atlygintų dėl sunaikintų pasėlių patirtą žalą. Komisija dėl objektyvių priežasčių nebegali dar kartą apžiūrėti pažeistų pasėlių ir iš naujo apskaičiuoti bei laikantis teisės aktų reikalvimų įforminti pasėlių pažeidimo faktus bei nustatyti padarytą žalą, todėl dėl Komisijos padarytų procedūrinių pažeidimų, ūkininkai patiria turtinę žalą. Siekiant išvengti naujų teisminių ginčų dėl šios žalos atlyginimo bei su tuo susijusių papildomų teisminių išlaidų, susitarta, kad tretiesiems suinteresuotiems asmenims žalą ir dalį patirtų teisinių paslaugų išlaidų apmokės Panevėžio rajono savivaldybės administracija, kurios direktoriaus įsakymu yra sudaryta Komisija, nes pati Komisija neturi juridinio asmens statuso ir nuosavų lėšų. Trečiojo suinteresuoto asmens atstovė prašo taikos sutartį tvirtinti ir administracinę bylą nutraukti.

5Administracinių bylų teisenos įstatymo 51 straipsnio 1 dalis numato, kad administracinė byla bet kurioje stadijoje gali būti baigiama taikos sutartimi. Taikos sutartis turi neprieštarauti imperatyvioms įstatymų ir kitų teisės aktų nuostatoms, viešajam interesui, nepažeisti trečiųjų suinteresuotų asmenų teisių ar teisėtų interesų. Remiantis šiomis nuostatomis, atsižvelgdamas į taikos sutarties turinį ir Panevėžio rajono savivaldybės administracijos atstovės paaiškinimus teismo posėdyje, teismas sprendžia, kad pateikta tvirtinti Taikos sutartimi bylos proceso dalyviai išsprendė administracinėje byloje Nr. eI-1759-739/2018 nagrinėjamą ginčą dėl Komisijos medžiojamųjų gyvūnų padarytai žalai apskaičiuoti Panevėžio rajone 2017 m. gruodžio 11d. medžiojamųjų gyvūnų padarytai žalai apskaičiuoti Panevėžio rajone protokolo Nr. ( - ) 14 ir 30 punktų bei 3 priedo lentelės 3 ir 4 punktų panaikinimo, susitarė, kad jie yra naikinami, o taip pat susitarė dėl su tuo susijusių klausimų ir kilusių pasekmių išsprendimo, kas atitinka teisingumo ir protingumo kriterijus. Taip pat proceso šalys raštu Taikos sutartyje patvirtino, jog joms yra žinomos Taikos sutarties sudarymo ir patvirtinimo teisinės pasekmės.

6Daroma išvada, kad Taikos sutarties šalių sulygtos sąlygos neprieštarauja imperatyvioms įstatymo nuostatoms ir viešajam interesui. Taikos sutartį pasirašė įgalioti asmenys. Esant nurodytoms aplinkybėms, Taikos sutartis tvirtinama (ABTĮ 51 straipsnio 1 dalis).

7Patvirtinus Taikos sutartį, administracinė byla Nr. eI-1759-739/2018 nutraukiama (ABTĮ 103 straipsnio 5 punktas).

8Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 51 straipsnio 1 dalimi, 103 straipsnio 5 punktu, 104, 107, 108, 149 straipsniais,

Nutarė

9I.

10Patvirtinti proceso šalių 2018 m. rugsėjo 14 d. sudarytą Taikos sutartį Regionų apygardos administracinio teismo Panevėžio rūmų nagrinėjamoje administracinėje byloje Nr. eI-1759-739/2018, kuria ginčas tarp šalių išsprendžiamas tokiomis sąlygomis:

111.

12Medžiojamųjų gyvūnų padarytai žalai Panevėžio rajone apskaičiuoti komisijai sutinkant su pareiškėjo S. U. skundo reikalavimu dėl Panevėžio rajono savivaldybės administracijos medžiojamųjų gyvūnų žalos apskaičiavimo komisijos 2017 m. gruodžio 11 d. protokolo Nr. ( - ) 14 ir 30 punktų bei 3 priedo lentelės 3 ir 4 punktų panaikinimo, naikinami Panevėžio rajono savivaldybės administracijos medžiojamųjų gyvūnų žalos apskaičiavimo komisijos 2017 m. gruodžio 11 d. protokolo Nr. ( - ) 14 ir 30 punktai bei 3 priedo lentelės 3 ir 4 punktai.

132.

14Panevėžio rajono savivaldybės administracija sumoka trečiajam suinteresuotam asmeniui R. T., a.k. ( - ), 788,84 Eur (septynių šimtų aštuoniasdešimt aštuonių eurų ir aštuoniasdešimt keturių euro centų) žalos atlyginimą ir 200 Eur (dviejų šimtų eurų) išlaidų, patirtų advokato pagalbai byloje apmokėti, atlyginimą per 30 kalendorinių dienų nuo Taikos sutarties patvirtinimo teisme, pinigus pervedant į R. T. atsiskaitomąją sąskaitą Nr. ( - ), Luminor Bank AB.

153.

16Panevėžio rajono savivaldybės administracija sumoka trečiajam suinteresuotam asmeniui A. T., a.k. ( - ), 277,92 Eur (dviejų šimtų septyniasdešimt septynių eurų ir devyniasdešimt dviejų euro centų) žalos atlyginimą ir 500 Eur (penkių šimtų eurų) išlaidų, patirtų advokato pagalbai byloje apmokėti, atlyginimą per 30 kalendorinių dienų nuo Taikos sutarties patvirtinimo teisme, pinigus pervedant į A. T. atsiskaitomąją sąskaitą Nr. ( - ), Luminor Bank AB.

174.

18Panevėžio rajono savivaldybės administracija sumoka pareiškėjui S. U., a.k. ( - ), su bylos nagrinėjimu susijusias išlaidas, patirtas advokato pagalbai apmokėti – 500 Eur (penkis šimtus eurų), ir penkiasdešimt procentų sumokėto žyminio mokesčio – 11,25 Eur (vienuolika eurų ir dvidešimt penkis euro centus) per 30 kalendorinių dienų nuo Taikos sutarties patvirtinimo, pinigus pervedant į S. U. atsiskaitomąją sąskaitą Nr. ( - ), Luminor Bank AB.

195.

20Tretieji suinteresuoti asmenys R. T., A. T. ir UADBB „Colemont draudimo brokeris“, atstovaujantis Lloyd‘s of London draudiką, sutinka su žalos atlyginimo dydžiu, jos atlyginimo tvarka ir terminais.

216.

22Pareiškėjas S. U. sutinka, kad Panevėžio rajono savivaldybės administracija sumokėtų tretiesiems suinteresuotiems asmenims R. T. ir A. T. Taikos sutartyje nurodytas žalos bei su bylos nagrinėjimu susijusių išlaidų atlyginimo sumas bei jam atlygintų aukščiau aptartas su bylos nagrinėjimu susijusias išlaidas.

237.

24Tretieji suinteresuoti asmenys R. T. ir A. T. pareiškia, kad gavę Taikos sutartyje nurodyto dydžio sumas, jie nebeturi ir nereiškia jokių pretenzijų dėl žalos ir išlaidų advokato pagalbai apmokėti atlyginimo nei Komisijai, nei tretiesiems suinteresuotiems asmenims.Panevėžio rajono savivaldybės administracijai tinkamai neatsiskaičius su R. T. ir A. T. Taikos sutarties numatyta tvarka, R. T. ir A. T. negali reikalauti žalos ir kitų su bylos nagrinėjimu susijusių išlaidų atlyginimo iš pareiškėjo S. U..

25II.

26Administracinę bylą nutraukti.

27III.

28Proceso dalyviams išaiškinti, kad teismui patvirtinus taikos sutartį ir nutraukus administracinę bylą, vėl kreptis į teismą dėl ginčo tarp tų pačių ginčo šalių, dėl to paties dalyko ir tuo pačiu pagrindu neleidžiama.

29Nutartis per septynias kalendorines dienas nuo jos patvirtintos kopijos įteikimo gali būti skundžiama atskiruoju skundu Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui per Regionų apygardos administracinio teismo Panevėžio rūmus.

Proceso dalyviai
1. Regionų apygardos administracinio teismo Panevėžio rūmų teisėjų... 2. Pareiškėjas, atstovaujamas advokato Alberto Kručkausko, kreipėsi į teismą... 3. Pareiškėjas, Komisija, tretieji suinteresuoti asmenys teismui pateikė 2018... 4. Trečiojo suinteresuoto asmens atstovė teismo posėdyje paaiškino, kad buvo... 5. Administracinių bylų teisenos įstatymo 51 straipsnio 1 dalis numato, kad... 6. Daroma išvada, kad Taikos sutarties šalių sulygtos sąlygos neprieštarauja... 7. Patvirtinus Taikos sutartį, administracinė byla Nr. eI-1759-739/2018... 8. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos... 9. I.... 10. Patvirtinti proceso šalių 2018 m. rugsėjo 14 d. sudarytą Taikos sutartį... 11. 1.... 12. Medžiojamųjų gyvūnų padarytai žalai Panevėžio rajone apskaičiuoti... 13. 2.... 14. Panevėžio rajono savivaldybės administracija sumoka trečiajam... 15. 3.... 16. Panevėžio rajono savivaldybės administracija sumoka trečiajam... 17. 4.... 18. Panevėžio rajono savivaldybės administracija sumoka pareiškėjui S. U.,... 19. 5.... 20. Tretieji suinteresuoti asmenys R. T., A. T. ir UADBB „Colemont draudimo... 21. 6.... 22. Pareiškėjas S. U. sutinka, kad Panevėžio rajono savivaldybės... 23. 7.... 24. Tretieji suinteresuoti asmenys R. T. ir A. T. pareiškia, kad gavę Taikos... 25. II.... 26. Administracinę bylą nutraukti.... 27. III.... 28. Proceso dalyviams išaiškinti, kad teismui patvirtinus taikos sutartį ir... 29. Nutartis per septynias kalendorines dienas nuo jos patvirtintos kopijos...