Byla 2-162-454/2011
Dėl žalos atlyginimo, atsakovams Kauno miesto savivaldybės administracijai, UAB „Žaidas“, tretieji asmenys UAB DK „Seesam Lietuva“, Kauno miesto savivaldybė

1Kauno miesto apylinkės teismo teisėjas Artūras Šafronas, sekretoriaujant D. M., dalyvaujant ieškovo Restruktūrizuojamos UAB „Noresko valdos“ atstovui advokatui P. V., atsakovo UAB „Žaidas“ atstovei A. M., nedalyvaujant Kauno miesto savivaldybės administracijos atstovui, nedalyvaujant trečiajam asmeniui UAB DK „Seesam Lietuva“ atstovui, dalyvaujant trečiojo asmens Kauno miesto savivaldybės atstovei J. R. viešame teismo posėdyje nagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo RUAB „Noresko valdos“ ieškinį dėl žalos atlyginimo, atsakovams Kauno miesto savivaldybės administracijai, UAB „Žaidas“, tretieji asmenys UAB DK „Seesam Lietuva“, Kauno miesto savivaldybė ir

Nustatė

2Ieškovas prašė priteisti iš atsakovų solidariai 2315,10Lt žalos, 6% metinių palūkanų nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 726,-Lt išlaidų advokato pagalbai apmokėti (IIt b.l. 57-59).

3Ieškovo atstovas paaiškino, kad ieškovo nuomojamose patalpose, unikalus Nr. 1990-0003-7056:0002 esančiose ( - ), Kaune, 2010-02-01 įvyko vandens avarija – trūkus vandens įvadui. Vanduo sugadino ieškovui priklausantį turtą. Turtinės žalos ieškovui padaryta 2215,10Lt. Faktinių aplinkybių konstatavimui ieškovas sumokėjo 100,-Lt. Viso ieškovas prašo priteisti iš atsakovų solidariai 2315,10Lt.

4Ieškovo atstovas nurodė, jog atsakovas UAB „Žaidas“ 2006-03-02 Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. A-787 pagrindu yra paskirtas namo, unikalus Nr. 1990-0003-7023, esančio ( - ), Kaune, butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios dalinės nuosavybės administratoriumi, tai yra, atsakingas už įvykusį gedimą ir jo sukeltus padarinius.

5Pagal Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18str., kuris numato, kad viešojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūra nuosavybės teise priklauso savivaldybės kontroliuojamai įmonei. Todėl žalą privalo solidariai atlyginti Kauno miesto savivaldybė.

6Atsakovo UAB „Žaidas“ atstovė ieškinį prašė atmesti kaip nepagrįstą.

7Atstovė paaiškino, jog atsakovas yra 2006-03-02 Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. A-787 pagrindu yra paskirtas namo, unikalus Nr. 1990-0003-7023, esančio ( - ), Kaune, butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios dalinės nuosavybės administratoriumi. Todėl nėra atsakingas už nuomojamose patalpose (garaže) įvykusią vandens avariją. Pagal CK 4.82str. 1d. ir Lietuvos Respublikos daugiabučių namų savininkų bendrijų įstatymo 2str. detalizuota kokie objektai priklauso bendros dalinės nuosavybės teise. Atsakovas administruoja ir eksploatuoja tik gyvenamojo daugiabučio namo, esančio ( - ), Kaune bendrojo naudojimo objektus.

8Ieškovas nepateikė įrodymų, patvirtinančių CK 6.266str. taikymo pagrįstumą atsakovo atžvilgiu. CK 4.253str. numatyta, jog nekilnojamieji daiktai, šiuo atveju šalto ir karšto vandens vamzdynai, yra registruotini daiktai. Byloje pateiktame centrinio duomenų banko išraše nėra nurodyta, jog šiam daugiabučiui būtų priskirti vamzdynai iki įvadų į namą. Viešojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastrutūra nuosavybės teise priklauso savivaldybei, kurios teritorijoje vykdomas viešas vandens tiekimas arba šios savivaldybės kontroliuojamai įmonei ( Lietuvos Respublikos geriamojo vandens tiekimo ir nuotėkų tvarkymo įstatytmo 18str.). Todėl atsakovui nekyla ir negali kilti atsakomybė pagal CK 6.266str., nes minimi vamzdynai yra už administruojamo namo ribų.

9Ieškovas nurodė, jog trūko UAB „Žaidas“ valdomi karšto ir šalto vandens įvadai. Tačiau tokie ieškovo teiginiai nepagrįsti įrodymais. Byloje pateiktame išraše iš registracijos žurnalo užfiksuota gedimas name, esančiame ( - ), įvado trūkimas. Bet iš pateikto darbų atlikimo akto matyti, jog buvo atliekami šalto vandens magistralinio vamzdžio keitimas. Byloje ieškovas nepateikė jokių įrodymų, kurie patvirtintų koks 2010-02-01 buvo turtas garaže. Aktas apie turtą ir faktinių aplinkybių konstatavimas atlikti žymiai vėliau, nei įvykusi avarija.

10Žalos dydį ieškovas grindžia tik vienašališkai sudarytu inventoriaus sugadinimo aktu. Atsakovo kvietimas apžiūrėti padarytą žalą įteiktas praėjus 25 dienom. Ieškovo nerūpestingas neatsargumas padėjo atsirasti žalai ar jai didėti. Faktinės aplinkybės konstatuotos praėjus dviems mėnesiams nuo žalos atsiradimo. Todėl dėl ieškovo kaltų veiksmų galėjo kilti žala ar padidėti.

11Tretysis asmuo UAB DK „Seesam Lietuva“, posėdyje nedalyvavo. Teisme gautas prašymas bylą nagrinėti jų atstovui nedalyvaujant, ieškinį prašė atmesti. Atsiliepime į ieškinį nurodė, jog byloje nėra patvirtinančių įrodymų, jog vamzdynas, einantis per ieškovo nuomojamą garažą priklauso UAB „Žaidas“. Ieškovas įvertindamas žalą, nepateikė patvirtinančių įrodymų, jog sugadinto turto inventoriniame akte nurodytas turtas yra sunaikintas, praradęs savo vertę, negali būti naudojamas pagal paskirtį. Konstatuojant faktines aplinkybes, nurodyta, kad garaže jaučiamas stiprus drėgmės ir pelėsių kvapas, iš lubų viršuje esančio vamzdžio laša vanduo. Iešovas nesiėmė jokių veiksmų žalai sumažinti. Byloje nepateikta jokių įrodymų, jog sugadintas turtas buvo avarijos metu.

12Tretysis asmuo Kauno miesto savivaldybė ieškinį prašė atmesti. Atstovė paaiškino, kad ginčo vamzdynas nepriklauso nuosavybės teise trečiajam asmeniui ar jį valdo UAB“Žaidas“. Sugadinto inventoriaus dydis grindžiamas vienašališkai sudarytu aktu, įvertinta subjektyviai. Žalos įvertinimas ir faktinių aplinkybių konstatavimas atlikti daug vėliau nei įvyko avarija. Ieškovo didelis neatsargumas lėmė atsirasti žalai ar jai padidėti. Ieškovas sugadintus daiktus nepašalino iš patalpos, o visą laikė užlietoje patalpoje, leido žalai didėti.

13Taip pat, pagal Lietvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6str. 30 punkte yra numatyta, jog prie savarankiškų savivaldybės funkcijų yra priskiriama šilumos ir geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo organizavimas. To paties įstatymo 20 str. 2 dalies 2 punktą meras, savivaldybės tarybos veiklos reglamente nustatyta tvarka, atstovauja pats arba įgalioja kitus asmenis atstovauti savivaldybei teisme. Todėl pradinis atsakovas Kauno miesto savivaldybės administracija nėra tinkamas atsakovas šioje byloje ir keistinas į Kauno miesto savivaldybę.

14Ieškinys atmestinas.

15Ieškovo nuomojamose patalpose, unikalus Nr. 1990-0003-7056:0002 esančiose ( - ), Kaune, 2010-02-01 įvyko vandens avarija – trūkus vandens įvadui (It b.l. 5,6). Vanduo sugadino ieškovui priklausantį turtą. Turtinės žalos ieškovui padaryta 2215,10Lt (It b.l. 17). Turtinės žalos dydis įrodinėjamas ieškovo pateiktu 2010-03-01 sugadinto inventoriaus aktu. Šis aktas surašomas praėjus mėnesiui po įvykusios vandens avarijos. Šio turto didesnio sugadinimo išvengiant, rūpestingas ir atidus savininkas turėjo imtis veiksmų, žalai išvengti ar jai didėti. Praėjus mėnesiui po avarijos, tie daiktai nebuvo išnešti iš užlietos vandeniu patalpos, sąmoningai buvo leidžiama drėgmei gadinti daiktus. Konstatuojant faktines aplinkybes, 2010-03-31 daiktai dar tebebuvo toje pačioje patalpoje. Iš esmės padėtis nepasikeitė, trečiajam asmeniui UAB DK „Seesam Lietuva“ atvykus apžiūrėti įvykio vietą. Byloje pateiktos kopijos fotonuotraukų, kuriose matyti fotografavimo data – 2010-06-09 (It b.l. 132-138). Ieškovas nesiėmė jokių veiksmų, kad žala nedidėtų, elgėsi nerūpestingai ir aplaidžiai (CK 6.253str., 6.282str.).

16Atsakovas UAB“Žaidas“ yra 2006-03-02 Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. A-787 pagrindu yra paskirtas namo, unikalus Nr. 1990-0003-7023, esančio ( - ), Kaune, butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios dalinės nuosavybės administratoriumi. O avarija įvyko ieškovo nuomojamose patalpose, kurių unikalus Nr. 1990-0003-7056:0002. Pagal CK 4.82str. 1d. ir Lietuvos Respublikos daugiabučių namų savininkų bendrijų įstatymo 2str. detalizuota kokie objektai priklauso bendros dalinės nuosavybės teise. Atsakovas administruoja ir eksploatuoja tik gyvenamojo daugiabučio namo, esančio ( - ), Kaune bendrojo naudojimo objektus. Atsakovui, kaip eksploatavimo ir administravimo objektas garažas bei per garažą einantys magistarliniai vamzdžiai, nepriklauso. Kitų byloje įrodymų, jog atsakovas UAB „Žaidas“ valdo ginčo magistralinį vamzdyną nepateikta. Ataskovas valdo, rūpinasi priežiūra ir atsako už padarytą žalą tik daugiabutyje esančius objektus priklausančius bendra daline nuosavybės teise. Nepateikta įrodymų, patvirtinančių CK 6.266str. taikymo pagrįstumą atsakovo UAB „Žaidas“ atžvilgiu. CK 4.253str. numatyta, jog nekilnojamieji daiktai, šiuo atveju šalto ir karšto vandens vamzdynai, yra registruotini daiktai. Byloje pateiktame centrinio duomenų banko išraše nėra nurodyta, jog šiam daugiabučiui būtų priskirti vamzdynai iki į vadų į namą. Viešojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastrutūra nuosavybės teise priklauso savivaldybei, kurios teritorijoje vykdomas viešas vandens tiekimas arba šios savivaldybės kontroliuojamai įmonei ( Lietuvos Respublikos geriamojo vandens tiekimo ir nuotėkų tvarkymo įstatytmo 18str.). UAB „Žaidas“ neadministruojant šios vamzdyno atkarpos nekyla ir negali kilti atsakomybė pagal CK 6.266str., minimi vamzdynai yra už administruojamo namo ribų. Todėl šioje dalyje ieškovo reikalavimas atmestinas kaip neįrodytas.

17Pagal Lietvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6str. 30 punktą yra numatyta, jog prie savarankiškų savivaldybės funkcijų yra priskiriama šilumos ir geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo organizavimas. To paties įstatymo 20 str. 2 dalies 2 punktą meras, savivaldybės tarybos veiklos reglamente nustatyta tvarka, atstovauja pats arba įgalioja kitus asmenis atstovauti savivaldybei teisme. Pagal Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo 2 straipsnio 15 punktą, geriamajam vandeniui tiekti skirti vamzdynai, šuliniai, apskaitos prietaisai yra laikomi vandens tiekimo infrastruktūra. Pagal šio įstatymo 18 straipsnio 2 dalį, viešojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūra nuosavybės teise priklauso savivaldybei, kurios teritorijoje vykdomas viešasis vandens tiekimas, arba šios savivaldybės (savivaldybių) kontroliuojamai įmonei. Pagal įstatymo 18 straipsnio 3 dalį, viešajam vandens tiekėjui, kuris yra savivaldybės (savivaldybių) kontroliuojama įmonė, savivaldybei nuosavybės teise priklausanti viešojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūra perduodama patikėjimo teise. Todėl pradinis atsakovas Kauno miesto savivaldybės administracija nėra tinkamas atsakovas šioje byloje. Byloje nepatekita įrodymų, jog patikėjimo teise valdo ar yra atsakinga Kauno miesto savivaldybės administracija pagal jai priskiriamą kompetenciją. Ieškovas, pasinaudodamas savo teise, atsisakė pakeisti tinkamu atsakovu, tai yra, nurodant atsakovą Kauno miesto savivaldybę CPK 45str. 1d., 3d.). Kauno miesto savivaldybės administracija nėra tinkama šalis. Ieškovo reikalavimas priteisti iš Kauno miesto savivaldybės administracijos yra neįrodytas ir nepagrįstas, todėl atmestinas.

18Atmetus ieškinį iš ieškovo priteistinos bylinėjimosi išlaidos (CPK 93str. 1d.).

19Iš ieškovo valstybei priteistina 21,75Lt išlaidų, susijusių su šaukimų siuntimu (CPK 88str. ld. 8p.).

20Iš ieškovo priteistina atsakovo UAB „Žaidas“ 150,-Lt plius 21% PVM bylinėjimosi išlaidų (CPK 88str. 1d. 8p.) (IIt b.l. 77,78).

21Iš ieškovo priteistina trečiojo asmens UADB „Seesam Lietuva“ 202,-Lt kelionės išlaidų (CPK 88str. ld. 8p.) (It b.l. 140, IIt b.l. 53).

22Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 259str.

Nutarė

23Ieškovo Restruktūrizuojamos UAB „Noresko valdos“ ieškinį atmesti.

24Priteisti iš ieškovo Restruktūrizuojamos UAB „Noresko valdos“ (į.k. 135604424, buveinė ( - ), Kaune, a.s. ( - )) 21,75Lt bylinėjimosi išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu valstybės naudai (pinigus sumokant Valstybinei mokesčių inspekcijai prie FM (įmokos kodas 5660) į biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą Nr. ( - ), esančią AB banke Swedbank).

25Priteisti iš ieškovo Restruktūrizuojamos UAB „Noresko valdos“ (į.k. 135604424, buveinė ( - ), Kaune, a.s. ( - )) 150,-Lt plius 21% PVM bylinėjimosi išlaidų atsakovo UAB „Žaidas“ (į.k. 149650823, buveinė ( - ), Alytuje, a.s.( - )) naudai.

26Priteisti iš ieškovo Restruktūrizuojamos UAB „Noresko valdos“ (į.k. 135604424, buveinė ( - ), Kaune, a.s. ( - )) 202,-Lt bylinėjimosi išlaidų trečiojo asmens UADB „Seesam Lietuva“ (į.k. 111631975, buveinė ( - ), Vilniuje, a.s. ( - )) naudai.

27Sprendimas per 30 d. apeliaciniu skundu gali būti skundžiamas Kauno apygardos teismui per Kauno miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
1. Kauno miesto apylinkės teismo teisėjas Artūras Šafronas, sekretoriaujant D.... 2. Ieškovas prašė priteisti iš atsakovų solidariai 2315,10Lt žalos, 6%... 3. Ieškovo atstovas paaiškino, kad ieškovo nuomojamose patalpose, unikalus Nr.... 4. Ieškovo atstovas nurodė, jog atsakovas UAB „Žaidas“ 2006-03-02 Kauno... 5. Pagal Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18str., kuris numato,... 6. Atsakovo UAB „Žaidas“ atstovė ieškinį prašė atmesti kaip... 7. Atstovė paaiškino, jog atsakovas yra 2006-03-02 Kauno miesto savivaldybės... 8. Ieškovas nepateikė įrodymų, patvirtinančių CK 6.266str. taikymo... 9. Ieškovas nurodė, jog trūko UAB „Žaidas“ valdomi karšto ir šalto... 10. Žalos dydį ieškovas grindžia tik vienašališkai sudarytu inventoriaus... 11. Tretysis asmuo UAB DK „Seesam Lietuva“, posėdyje nedalyvavo. Teisme gautas... 12. Tretysis asmuo Kauno miesto savivaldybė ieškinį prašė atmesti. Atstovė... 13. Taip pat, pagal Lietvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6str. 30 punkte... 14. Ieškinys atmestinas.... 15. Ieškovo nuomojamose patalpose, unikalus Nr. 1990-0003-7056:0002 esančiose ( -... 16. Atsakovas UAB“Žaidas“ yra 2006-03-02 Kauno miesto savivaldybės... 17. Pagal Lietvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6str. 30 punktą yra... 18. Atmetus ieškinį iš ieškovo priteistinos bylinėjimosi išlaidos (CPK 93str.... 19. Iš ieškovo valstybei priteistina 21,75Lt išlaidų, susijusių su šaukimų... 20. Iš ieškovo priteistina atsakovo UAB „Žaidas“ 150,-Lt plius 21% PVM... 21. Iš ieškovo priteistina trečiojo asmens UADB „Seesam Lietuva“ 202,-Lt... 22. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 259str.... 23. Ieškovo Restruktūrizuojamos UAB „Noresko valdos“ ieškinį atmesti.... 24. Priteisti iš ieškovo Restruktūrizuojamos UAB „Noresko valdos“ (į.k.... 25. Priteisti iš ieškovo Restruktūrizuojamos UAB „Noresko valdos“ (į.k.... 26. Priteisti iš ieškovo Restruktūrizuojamos UAB „Noresko valdos“ (į.k.... 27. Sprendimas per 30 d. apeliaciniu skundu gali būti skundžiamas Kauno apygardos...