Byla 2-2060-364/2012
Dėl Pensijų kaupimo sutarties Nr. VB 10030459 pripažinimo negaliojančia ir bylinėjimosi išlaidų priteisimo

1Kauno miesto apylinkės teismo teisėja Regina Agrba, sekretoriaujant Ievai Slušnienei, nedalyvaujant ieškovo UAB „SEB Investicijų valdymas“ atstovui, nedalyvaujant atsakovui R. D., teismo posėdyje, žodinio proceso tvarka, išnagrinėjo civ. bylą pagal ieškovo UAB „SEB Investicijų valdymas” pareiškimą atsakovui R. D. dėl Pensijų kaupimo sutarties Nr. VB 10030459 pripažinimo negaliojančia ir bylinėjimosi išlaidų priteisimo, ir

Nustatė

2Ieškovas UAB „SEB Investicijų valdymas“ pareiškė Kauno miesto apylinkės teisme ieškinį atsakovui R. D., kuriuo prašė pripažinti negaliojančia Pensijų kaupimo sutartį Nr. VB 10030459 bei priteisti visas turėtas bylinėjimosi išlaidas.

32012-04-12 šalys pateikė Kauno miesto apylinkės teismui tvirtinti jų sudarytą taikos sutartį bei prašė civ. bylą Nr. 2-2060-364/2012 nutraukti.

4Ieškovo UAB „SEB Investicijų valdymas“ atstovas bei atsakovas R. D. į teismo posėdį neatvyko.

5Prašymas tenkintinas.

6Lietuvos Respublikos CPK 140 str. 3 d. numato, kad šalys bet kurioje civilinio proceso stadijoje gali baigti bylą taikos sutartimi.

7Įvertinus ieškovo UAB „SEB Investicijų valdymas“ ir atsakovo R. D. pateiktus dokumentus bei šalių sudarytos taikos sutarties turinį, darytina išvada, kad taikos sutarties sudarymas įstatymui neprieštarauja, šalių ar kitų asmenų interesų nepažeidžia (LR CPK 42 str.). Šalims civ. bylos nutraukimo pasekmės žinomos. Remiantis tuo, ieškovo UAB „SEB Investicijų valdymas“ ir atsakovo R. D. sudaryta taikos sutartis tvirtintina, o civ. byla Nr. 2-2060-364/2012 nutrauktina (LR CPK 293 str. 1 d. 5 p.).

8Šalims sudarius taikos sutartį, remiantis LR CPK 87 str. 2 d., ieškovui grąžintini 75 % sumokėto žyminio mokesčio – 105,00 Lt.

9Teismas, vadovaudamasis LR CPK 42 str., 87 str., 140 str., 290 str.,

Nutarė

10Patvirtinti UAB „SEB Investicijų valdymas“ (į.k. 125277981, buveinė: Gedimino pr. 12, Vilnius) ir atsakovo R. D. (a.k. ( - )), gyv. ( - )) sudarytą taikos sutartį civ. byloje Nr. 2-2060-364/2012, tokiomis sąlygomis:

  1. Ieškovas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 140 str. 1 d., atsisako visų ieškinio reikalavimų atsakovo atžvilgiu. Šalys susitaria, kad 2008-02-08 sudaryta Pensijų kaupimo sutartis, kuri buvo įregistruota Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyboje prie Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau - VSDF valdyba) 2008-06-09 laikoma negaliojančia ab initio. Atsižvelgiant į tai, ieškovas, į kurio valdomą pensijų fondą pagal antros pakopos pensijų kaupimo sutartį VSDF valdyba, remdamasi jos tvarkomame Lietuvos Respublikos Pensijų kaupimo sutarčių registre (toliau - Sutarčių registras) esančia informacija apie dalyvių sudarytas pensijų kaupimo sutartis ir jų pasirinktus pensijų fondus, pervedė už atsakovą priskaičiuotas valstybinio socialinio draudimo įmokas (toliau - Įmokos), grąžins VSDF valdybai visas įmokas pirmą darbo dieną mėnesio, einančio po to mėnesio, kurį įsigalios Kauno miesto apylinkės teismo nutartis, kuria bus patvirtinta taikos sutartis (toliau - Pervedimo diena). Šalys patvirtina, kad supranta, jog ieškovui, kaip pensijų kaupimo bendrovei, už atsakovo pensijų kaupimo sutarties administravimą mokėtinas administravimo mokestis buvo mokamas iš VSDF valdybos pervestų ieškovui įmokų sumos, todėl, grąžinus visas įmokas VSDF valdybai, bus faktiškai grąžinami ir ieškovo išskaityti administravimo mokesčiai.
  2. Šalys susitaria, kad investicinį nuostolį, susidariusį, investuojant iš VSDF valdybos už atsakovą pervestą įmokų sumą, padengs ieškovas. Susidaręs investicinis pelnas bus paliekamas ieškovo valdomame pensijų fonde arba grąžinamas VSDF valdybai.
  3. Ieškovas įsipareigoja per 10 (dešimt) darbo dienų nuo pervedimo dienos atsakovo nurodytu adresu išsiųsti atsakovui paštu ataskaitą apie per visą laikotarpį nuo pensijų kaupimo sutarties įregistravimo ir įmokų mokėjimo pradžios iki pervedimo dienos, VSDF valdybos ieškovui pervestas bei pervedimo dieną ieškovo VSDF valdybai grąžintas įmokas.
  4. Kadangi jokie papildomi mokesčiai ieškovui iš atsakovo įmokų nebuvo mokami, atsakovas patvirtina, jog grąžinus, kaip nurodyta aukščiau, įmokas į VSDF valdybą, atsakovas bus grąžintas į tokią situaciją kokia būtų buvusi, jeigu atsakovas nebūtų dalyvavęs pensijų kaupime pagal pensijų kaupimo sutartį.
  5. Šalys susitaria, kad ieškovas padengs su Kauno miesto apylinkės teisme nagrinėjama civiline byla susijusias ir šalių faktiškai patirtas pagrįstas bylinėjimosi išlaidas, įskaitant, bet tuo neapsiribojant, žyminį mokestį, išlaidas advokato pagalbai (jeigu tokių buvo) apmokėti, procesinių dokumentų siuntimo išlaidas ir kt. Šalys susitaria, kad ieškovas taip pat apmokės bylinėjimosi išlaidas, patirtas valstybės ir mokėtinas valstybei, įskaitant su procesinių dokumentų įteikimu susijusias išlaidas.
  6. Atsakovas pareiškia ir patvirtina, kad neturi ir neturės jokių pretenzijų ir (ar) reikalavimų ieškovui ir po šios taikos sutarties įsigaliojimo neteiks ieškovui prašymų ar pareiškimų bei nereikš ieškinių, susijusių su pensijų kaupimo sutartimi, įskaitant, bet neapsiribojant, dėl aukščiau nurodytų VSDF valdybai grąžintinos įmokų, administravimo mokesčių sumos, įmokų grąžinimo tvarkos, taip pat pačios pensijų kaupimo sutarties sudarymo, įregistravimo, jos vykdymo, jos pripažinimo negaliojančia. Atsakovas taip pat patvirtina, kad neskelbs ir nekomentuos šios sutarties sąlygų ir bylos aplinkybių jokiems tretiesiems asmenims, įskaitant, bet neapsiribojant, valstybės ir savivaldos institucijas, įstaigas, organizacijas, kitus viešus ir privačius juridinius ir fizinius asmenis.
  7. Ieškovas pareiškia ir patvirtina, kad neturi ir neturės jokių pretenzijų ir (ar) reikalavimų atsakovui ir po šios taikos sutarties įsigaliojimo neteiks atsakovui prašymų ar pareiškimų bei nereikš ieškinių, susijusių su pensijų kaupimo sutartimi, įskaitant, bet neapsiribojant, dėl įmokų, administravimo mokesčių sumos, įmokų grąžinimo tvarkos, taip pat pačios pensijų kaupimo sutarties sudarymo, įregistravimo, jos vykdymo, jos pripažinimo negaliojančia. Ieškovas taip pat patvirtina, kad neskelbs ir nekomentuos šios sutarties sąlygų ir bylos aplinkybių jokiems tretiesiems asmenims, įskaitant, bet neapsiribojant, valstybės ir savivaldos institucijas, įstaigas, organizacijas, kitus viešus ir privačius juridinius ir fizinius asmenis.
  8. Šalys taikos sutartimi patvirtina, jog įsigaliojus taikos sutarčiai jos neturės viena kitai jokių pretenzijų ir (ar) reikalavimų, įskaitant, bet neapsiribojant visus ir bet kokius finansinius reikalavimus, susijusių su byla, esamais ar buvusiais šalių ginčais, ir jokių kitokių reikalavimų dėl bet kokios atsakomybės šalims taikymo, bet kokių nuostolių, turtinės ar (ir) neturtinės žalos atlyginimo. Šalys šia taikos sutartimi susitaria nereikšti vienos kitai ar su šalimis susijusiems asmenims pretenzijų, susijusių su šios taikos sutarties dalyku, objektu bei šalių tarpusavio ginču susijusiomis aplinkybėmis ir iš jų kylančiomis pasekmėmis, nepriklausomai nuo šių aplinkybių ir (ar) pasekmių paaiškėjimo momento. Šio punkto nuostatos netaikomos taikos sutartimi nustatytiems įsipareigojimams ir jų vykdymui.
  9. Šalys patvirtina, kad taikos sutartis atitinka jos šalių interesus, yra parengta vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymais, ir nepažeidžia bylos šalių bei kitų suinteresuotų asmenų interesų bei viešųjų interesų. Kartu šalys patvirtina, kad joms yra išaiškintos ir žinomos taikos sutarties sudarymo ir jos patvirtinimo teisme bei bylos nutraukimo procesinės pasekmės, numatytos Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 139 str., 140 str., 293 str., 294 str., 297 str. bei 584 str. bei Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso 6.983 str., 6.984 str. ir 6.985 str.
  10. Šalys, pasirašydamos taikos sutartį, patvirtina, kad visas taikos sutarties sąlygų turinys šalims yra suprantamas, aiškus ir atitinka jų tikrąją valią. Sutarties šalys taip pat konstatuoja, pareiškia ir garantuoja, kad (i) visos taiko sutarties sąlygos yra priimtos abipusių derybų būdu ir visos iki taikos sutarties sudarymo dienos tarp šalių vykusios derybos buvo sąžiningos, Šalims nebuvo jokio psichologinio, fizinio ir (ar) ekonominio spaudimo, jokių grasinimų ar kitokios neleistinos įtakos darymo, kuriam esant taikos sutartis nebūtų buvusi sudaryta, (ii) su visomis taikos sutarties sąlygomis kiekviena iš šalių aiškiai sutinka ir šalių santykiuose taikos sutarties sąlygos šalių geranorišku ir laisvu susitarimu nebus traktuojamos kaip netikėtos (siurprizinės), (iii) šalys dės maksimalias pastangas taikos sutarčiai visiškai įvykdyti, t.y. kiekviena šalis esant reikalui privalės imtis tokių pastangų, kokių būtų ėmęsis tokiomis pat aplinkybėmis protingas asmuo, (iv) taikos sutarties sudarymo metu, jos sąlygos nepagrįstai nesuteikė nė vienai iš šalių perdėto teisinio, ekonominio ar kitokio panašaus pobūdžio pranašumo ir jos visiškai atitinka šalių interesus, šalių sąžiningos verslo praktikos principus bei laisvai išreikštą jų valią.

11Civilinę bylą Nr. 2-2060-364/2012 nutraukti.

12Įpareigoti Valstybinę mokesčių inspekciją prie LR FM (į.k. 188659752) grąžinti ieškovui UAB „SEB Investicijų valdymas“ (į.k. 125277981, buveinė: Gedimino pr. 12, Vilnius) 75 % sumokėto žyminio mokesčio – 105,00 Lt (vienas šimtas Lt).

13Nutartis atskiruoju skundu per 7 dienas gali būti skundžiama Kauno apygardos teismui per Kauno miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai