Byla I-2075-365/2013
Dėl nutarimo panaikinimo

1Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Gintaro Dzedulionio (kolegijos pirmininko ir pranešėjo), Mefodijos Povilaitienės ir Henriko Sadausko, dalyvaujant pareiškėjos atstovams advokatams Vitalijui Bedugniui (Vitalij Bedugnis) ir Rasai Zaščiurinskaitei, atsakovės atstovams Povilui Kazlauskui ir Tomui Milašauskui, trečiojo suinteresuoto asmens atstovui Egidijui Purliui, viešame teismo posėdyje nagrinėdama administracinę bylą pagal pareiškėjos AB ( - ) skundą atsakovei Valstybinei kainų ir energetikos kontrolės komisijai, trečiajam suinteresuotam asmeniui Lietuvos Respublikos energetikos ministerijai dėl nutarimo panaikinimo

Nustatė

2Pareiškėja AB ( - ) kreipėsi į teismą su skundu, prašydama: 1) panaikinti Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2012 m. spalio 16 nutarimo Nr. O3-299 „Dėl viešuosius interesus atitinkančių paslaugų ir kainų 2013 metams nustatymo“ 1.1.1, 1.2, 1.5, 1.7, 2 ir 3 punktus; 2) priteisti iš atsakovės Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos visas pareiškėjos turėtas išlaidas, susijusias su bylos nagrinėjimu, įskaitant žyminį mokestį ir atstovavimo išlaidas.

3Teisminio nagrinėjimo metu pareiškėjos atstovai prašė sustabdyti bylos nagrinėjimą ir kreiptis:

41) į LR Konstitucinį Teismą su prašymu ištirti: ar LR Vyriausybės 2012-09-17 nutarimu Nr. 1157 patvirtinto Viešuosius interesus atitinkančių paslaugų elektros energetikos sektoriuje lėšų administravimo tvarkos aprašo (Nr. 1157, Žin. 2012, Nr. 113-5704; Nr. 1537, Žin., 2012, Nr. 150-7693, Nr. 171, Žin., 2013, Nr. 22-1064) (toliau - VIAP administravimo aprašas) 16.3, 16.4, 17 ir 20 punktai, nustatantys, kad VIAP lėšos surenkamos iš elektros energijos gamintojų už jų pačių pasigamintą elektros energiją, kurią (i) gamintojai suvartoja savo ūkiniams poreikiams tenkinti ir (ii) kurią gamintojas tiesioginėmis linijomis patiekia asmenims jų ūkiniams poreikiams tenkinti, ir Vyriausybės 2012-07-18 nutarimu Nr. 916 patvirtinto Viešuosius interesus atitinkančiu paslaugu elektros energetikos sektoriuje teikimo tvarkos aprašo (Nr. 916, Žin., 2012, Nr. 88-4609; Nr. 1471, Žin., 2012, Nr. 143-7386; Nr. 1536, Žin., 2012, Nr. 150-7692; Nr. 170, Žin., 2013, Nr. 22-1063) (toliau - VIAP teikimo tvarkos aprašas) 19 punktas tiek, kiek jame įtvirtintas reguliavimas, susijęs su VIAP administravimo aprašo 16.3, 16.4, 17 ir 20 punktų nuostatomis, neprieštarauja Elektros energetikos įstatymo 2 straipsnio 48 daliai, 3 straipsnio 2 ir 9 punktams, 6 straipsnio 1 dalies 5–7 punktams, 44 straipsnio 3 daliai, 46 straipsnio 5 ir 6 dalims, 69 straipsnio 7 daliai, 70 straipsnio 2 daliai, Konkurencijos įstatymo 4 straipsnio 1 ir 2 daliai ir Konstitucijos 46 straipsnio 2 ir 4 dalims, 94 straipsnio 7 daliai;

52) kreiptis į LVAT su prašymu ištirti:

62.1) ar Viešuosius interesus atitinkančių paslaugų elektros energetikos sektoriuje kainos nustatymo metodikos (toliau – Metodika) (Žin., 2012, Nr. 115-5858, Žin., 2012, Nr. 152-7819) 7.1, 7.8, 7.9, 7.10, 10, 11.1.4., 11.8, 11.9, 11.10 punktai ir jų papunkčiai, nustatantys, kad VIAP lėšų poreikis ir kaina apskaičiuojama atsižvelgiant į VIAP teikimo tvarkos aprašo 7.1, 7.8 ir 7.9 punktus bei įvertinant VIAP lėšų administravimo sąnaudas, kurias patiria VIAP lėšų administratorius, neprieštarauja Elektros energetikos įstatymo 74 straipsnio 1 ir 2 dalims tiek, kiek VIAP lėšų poreikio ir VIAP kainos nustatymo tikslais į skaičiavimus numato įtraukti lėšas toms paslaugoms, kurios pagal Elektros energetikos įstatymo 74 straipsnio 1 dalį nėra laikomos VIAP, t. y. lėšas perdavimo sistemos ir skirstomųjų tinklų operatoriams (i) už atsinaujinančių elektros energijos išteklių energijos balansavimą, (ii) elektros energijos iš atsinaujinančių energijos išteklių gamintojų prijungimą prie elektros tinklų ir (iii) lėšas už jų atliekamą elektros tinklų optimizavimą, plėtrą ir (ar) rekonstrukciją, kuri užtikrina gamybos, naudojant atsinaujinančius energijos išteklius, plėtrą bei (iv) lėšas VIAP lėšų administratoriui už VIAP lėšų administravimą. Šių lėšų įtraukimas nepagrįstai didina skundžiamu nutarimu nustatytą VIAP mokestį, todėl LVAT pripažinus, kad VIAP mokesčio nustatymo metodika yra neteisėta, teismui nekils abejonių dėl skundžiamo nutarimo, taip pat dėl jo 1.1.2, 1.6 ir 1.7 punktuose nustatytų lėšų, neteisėtumo;

72.2) ar Metodikos (Žin., 2012, Nr. 115-5858, Žin., 2012, Nr. 152-7819) 9.3 ir 10.3 punktai, nustatantys, kad nustatydama VIAP kainą Komisija įvertina VIAP teikimo tvarkos aprašo 20.1 ir/ar 21 punktuose nurodytų asmenų ketinamą suvartoti elektros energijos kiekį, t. y. įvertina elektros energijos kiekį, kurį pagamina ir savo ūkiniams poreikiams suvartoja elektros energijos gamintojai, taip įskaičiuodama, kad šie gamintojai mokės VIAP mokestį nuo jų pagamintos (ne nupirktos) ir savo poreikiams sunaudotos elektros energijos, neprieštarauja:

82.2.1) Elektros energetikos įstatymo (redakcijos, galiojančios nuo 2012-02-07) 3 straipsnio 2 ir 9 punktams ir 6 straipsnio 1 dalies 5–7 punktams, kurie nustato, kad Elektros energetikos įstatymo tikslas nustatyti (i) elektros energetikos sektoriaus dalyvių teises ir pareigas ir jų tarpusavio santykių teisinius pagrindus ir (ii) VIAP teisinius pagrindus ir objektyviai pagrįstus, aiškius ir skaidrius reikalavimus bei įpareigojimus elektros energetikos sektoriuje, taip pat apibrėžia Vyriausybės kompetenciją VIAP reguliavimo srityje,

92.2.2) Elektros energetikos įstatymo (redakcijos, galiojančios nuo 2012-02-07) 2 straipsnio 48 daliai, 44 straipsnio 3 daliai, 46 straipsnio 5 ir 6 dalims, 69 straipsnio 7 daliai ir 70 straipsnio 2 daliai, kurie nustato VIAP mokesčio mokėtojus (vartotojai) ir atvejus, kada šie mokėtojai moka VIAP mokestį (kai perka elektros energiją), taip pat Konkurencijos įstatymo (Nr. XI-1937, Žin., 2012, Nr. 42-2041) 4 straipsnio 1 ir 2 dalims bei Konstitucijos 46 straipsnio 2 ir 4 dalims (t. 2, b. l. 114–122) (2013 m. birželio 27 d. teismo posėdžio garso įrašas).

10Atsakovės atstovai pareiškėjo prašymą dėl bylos nagrinėjimo stabdymo prašė spręsti teismo nuožiūra (2013 m. birželio 27 d. teismo posėdžio garso įrašas).

11Trečiojo suinteresuoto asmens atstovas prašė pareiškėjo prašymo netenkinti ir bylos nagrinėjimo nestabdyti, siekiant išvengti bylos nagrinėjimo vilkinimo (2013 m. birželio 27 d. teismo posėdžio garso įrašas).

12Byla stabdytina.

13Pagal Administracinių bylų teisenos įstatymo 98 straipsnio 1 dalies 3 punktą, teismas sustabdo bylą, kai negalima nagrinėti tos bylos, kol bus išspręsta kita byla, nagrinėjama civiline, baudžiamąja ar administracine tvarka.

14Nagrinėjamoje administracinėje byloje yra keliamas ginčas dėl Komisijos 2012-10-16 nutarimo Nr. O3-299 „Dėl viešuosius interesus atitinkančių paslaugų lėšų ir kainų 2013 metams nustatymo“ (Žin., 2012, Nr. 122-6179, Žin., 2012, Nr. 152-7821) (toliau – ir Nutarimas) 1.1.1, 1.2, 1.5, 1.7, 2 ir 3 p. pagrįstumo bei teisėtumo.

15Ginčijamo Nutarimo 1.1.1 p. nustatyta, kad elektros energijos gamintojams už pagamintą ir į tinklus patiektą elektros energiją, naudojant atsinaujinančius energijos išteklius, skiriama 161,544 mln. Lt VIAP lėšų suma; 1.2 p. nustatyta, kad bendriems šilumos ir elektros energijos gamintojams skiriama 168,202 mln. Lt VIAP lėšų suma; 1.5 p. nustatyta, kad strateginių elektros energetikos sektoriaus projektų, susijusių su energetinio saugumo didinimu, įrengiant jungiamąsias linijas su kitų valstybių elektros energetikos sistemomis ir (ar) sujungiant Lietuvos Respublikos elektros energetikos sistemas su kitų valstybių narių elektros energetikos sistemomis, įgyvendinimui skiriama 85,0 mln. Lt VIAP lėšų suma; 1.7 p. nustatyta, kad VIAP lėšų administratoriui VIAP lėšų administravimo sąnaudoms padengti skiriama 0,5 mln. Lt VIAP lėšų suma; 2 p. nustatyta, kad visiems asmenims, išskyrus asmenis, nurodytus VIAP teikimo tvarkos aprašo 21 punkte, nustatoma 9,377 ct/kWh be PVM VIAP kaina; 3 p. nustatyta, kad visiems asmenims, nurodytiems VIAP teikimo tvarkos aprašo 21 punkte, nustatoma 3,119 ct/kWh be PVM VIAP kaina.

16Vadovaudamasi minėtomis Nutarimo nuostatomis, Bendrovė, būdama termofikacinės elektros energijos gamintoja bei elektros energijos naudotoja (taip pat ir savo pagamintos elektros energijos), privalo apskaičiuoti ir sumokėti Nutarimo 2 ir 3 p. nustatyto tarifo VIAP mokesčius už savo pačios pagamintą energiją, kuris perskirstomas ir išmokamas Nutarimo 1 p. nurodytiems subjektams.

17Skundžiamas nutarimas priimtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymo (Žin., 2000, Nr. 66-1984; 2012, Nr. 17-752) 9 straipsnio 3 dalies 7 punktu, Viešuosius interesus atitinkančių paslaugų elektros energetikos sektoriuje teikimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. liepos 18 d. nutarimu Nr. 916 (Žin., 2012, Nr. 88-4609) (toliau – VIAP teikimo tvarkos aprašas), Viešuosius interesus atitinkančių paslaugų elektros energetikos sektoriuje administravimo tvarkos aprašu, patvirtintu Vyriausybės 2012 m. rugsėjo 19 d. nutarimu Nr. 1157 (Žin., 2012, Nr. 113-5704), Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. rugpjūčio 29 d. nutarimu Nr. 1035 „Dėl viešuosius interesus atitinkančių paslaugų teikėjų ir viešuosius interesus atitinkančių paslaugų teikimo apimties 2013 metams nustatymo“ (Žin., 2012, Nr. 102-5196), Viešuosius interesus atitinkančių paslaugų elektros energetikos sektoriuje kainos nustatymo metodika, patvirtinta Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2012 m. rugsėjo 28 d. nutarimu Nr. O3-279 (Žin., 2012, Nr. 115-5858), Komisijos 2011 m. liepos 29 d. nutarimu Nr. O3-232 „Dėl investicijų projekto „Tarpsisteminė jungtis Lietuva–Švedija“ derinimo“, atsižvelgdama į Komisijos Dujų ir elektros departamento Elektros skyriaus 2012 m. spalio 11 d. pažymą Nr. O5-287 „Dėl viešuosius interesus atitinkančių paslaugų biudžeto ir kainos 2013 metams nustatymo“ nuostatomis.

18Vilniaus apygardos administraciniame teisme nagrinėjama administracinė byla Nr. I-2267-426/2013 pagal pareiškėjos AB ( - ) skundą atsakovei Valstybinei kainų ir energetikos kontrolės komisijai (trečiasis suinteresuotas asmuo Energetikos ministerija) dėl sprendimo panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus, kurioje ginčijamas ir teismo prašoma panaikinti Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2012 m. spalio 16 nutarimo Nr. O3-299 „Dėl viešuosius interesus atitinkančių paslaugų ir kainų 2013 metams nustatymo“ 1.1.1, 1.2, 1.5, 1.7, 2 ir 3 punktus. Minėtoje byloje teismas bylos nagrinėjimą sustabdė ir kreipėsi į Lietuvos Respublikos Konstitucinį Teismą. Pažymėtina, kad šioje nagrinėjamoje byloje ginčijamas tas pats aktas kaip ir administracinėje byloje Nr. I-2267-426/2013.

19Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo pirmininkas 2013 m. birželio 11 potvarkiu priėmė Vilniaus apygardos administracinio teismo prašymą ištirti, ar Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. liepos 18 d. nutarimu Nr. 916 patvirtinto Viešuosius interesus atitinkančių paslaugų elektros energetikos sektoriuje teikimo tvarkos aprašo 7.1 punktas tiek, kiek jame nustatyta, kad viešuosius interesus atitinkančios paslaugos apima elektros energijos balansavimą, 7.8, 7.9 punktai neprieštarauja (-avo) Lietuvos Respublikos Konstitucijos 5 straipsnio 2 daliai, 94 straipsnio 7 daliai, konstituciniam teisinės valstybės principui, Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymo (2012 m. sausio 17 d. redakcija) 74 straipsnio 1, 2 dalims, Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo 20 straipsnio 1 daliai.

20Atsižvelgusi į nurodytas aplinkybes, teisėjų kolegija daro išvadą, kad Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo sprendimas dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. liepos 18 d. nutarimu Nr. 916 patvirtinto Viešuosius interesus atitinkančių paslaugų elektros energetikos sektoriuje teikimo tvarkos aprašo 7.1 punkto tiek, kiek jame nustatyta, kad viešuosius interesus atitinkančios paslaugos apima elektros energijos balansavimą, 7.8, 7.9 punktų konstitucingumo reikšmingas nagrinėjamai administracinei bylai, todėl byla sustabdytina, kol Konstitucinis Teismas išnagrinės minėtą Vilniaus apygardos administracinio teismo prašymą (bylai suteiktas Nr. 13/2013) Vilniaus apygardos administracinio teismo administracinėje byloje Nr. I-2267-426/2013.

21Teismas, vadovaudamasis Administracinių bylų teisenos įstatymo 98 straipsnio 1 dalies 3 punktu, 99 straipsniu, 149 straipsniu,

Nutarė

22Administracinę bylą sustabdyti, kol bus Vilniaus apygardos administracinio teisme išnagrinėta administracinė byla Nr. I-2267-426/2013.

23Nutartis per 7 dienas nuo paskelbimo dienos gali būti atskiruoju skundu skundžiama Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui, skundą paduodant per Vilniaus apygardos administracinį teismą.

Proceso dalyviai
1. Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. Pareiškėja AB ( - ) kreipėsi į teismą su skundu, prašydama: 1) panaikinti... 3. Teisminio nagrinėjimo metu pareiškėjos atstovai prašė sustabdyti bylos... 4. 1) į LR Konstitucinį Teismą su prašymu ištirti: ar LR Vyriausybės... 5. 2) kreiptis į LVAT su prašymu ištirti:... 6. 2.1) ar Viešuosius interesus atitinkančių paslaugų elektros energetikos... 7. 2.2) ar Metodikos (Žin., 2012, Nr. 115-5858, Žin., 2012, Nr. 152-7819) 9.3 ir... 8. 2.2.1) Elektros energetikos įstatymo (redakcijos, galiojančios nuo... 9. 2.2.2) Elektros energetikos įstatymo (redakcijos, galiojančios nuo... 10. Atsakovės atstovai pareiškėjo prašymą dėl bylos nagrinėjimo stabdymo... 11. Trečiojo suinteresuoto asmens atstovas prašė pareiškėjo prašymo... 12. Byla stabdytina.... 13. Pagal Administracinių bylų teisenos įstatymo 98 straipsnio 1 dalies 3... 14. Nagrinėjamoje administracinėje byloje yra keliamas ginčas dėl Komisijos... 15. Ginčijamo Nutarimo 1.1.1 p. nustatyta, kad elektros energijos gamintojams už... 16. Vadovaudamasi minėtomis Nutarimo nuostatomis, Bendrovė, būdama... 17. Skundžiamas nutarimas priimtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos elektros... 18. Vilniaus apygardos administraciniame teisme nagrinėjama administracinė byla... 19. Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo pirmininkas 2013 m. birželio 11... 20. Atsižvelgusi į nurodytas aplinkybes, teisėjų kolegija daro išvadą, kad... 21. Teismas, vadovaudamasis Administracinių bylų teisenos įstatymo 98 straipsnio... 22. Administracinę bylą sustabdyti, kol bus Vilniaus apygardos administracinio... 23. Nutartis per 7 dienas nuo paskelbimo dienos gali būti atskiruoju skundu...