Byla II-189-817/2012
Dėl kurio priimtas nutarimas administracinio teisės pažeidimo byloje, K. T., asmens, dėl kurio priimtas nutarimas administracinio teisės pažeidimo byloje, atstovei advokatei J. J., Viešųjų pirkimų tarnybos atstovui R. Z., viešame teismo posėdyje išnagrinėjusi asmens, dėl kurio priimtas nutarimas administracinio teisės pažeidimo byloje, K. T. atstovės advokatės J. J. skundą

1Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo teisėja Ieva Gavelytė - Kalytienė, sekretoriaujant Živilei Vološinienei, dalyvaujant asmeniui, dėl kurio priimtas nutarimas administracinio teisės pažeidimo byloje, K. T., asmens, dėl kurio priimtas nutarimas administracinio teisės pažeidimo byloje, atstovei advokatei J. J., Viešųjų pirkimų tarnybos atstovui R. Z., viešame teismo posėdyje išnagrinėjusi asmens, dėl kurio priimtas nutarimas administracinio teisės pažeidimo byloje, K. T. atstovės advokatės J. J. skundą,

Nustatė

2K. T. skundu prašo panaikinti Viešųjų pirkimų tarnybos 2012-08-01 nutarimą administracinio teisės pažeidimo byloje Nr. 2P/77-77, kuriuo K. T. buvo pripažintas padaręs Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso (toliau – LR ATPK) 1713 str. 1 d. pažeidimą, ir iškeltą administracinio teisės pažeidimo bylą nutraukti.

3Skunde nurodoma, kad skunde išdėstytais motyvais ginčijamas nutarimas buvo priimtas suėjus LR ATPK 35 str. 1 d. įtvirtintam administracinės nuobaudos skyrimo terminui, Viešųjų pirkimų tarnyba neįrodė pareiškėjo padaryto administracinio teisės pažeidimo sudėties, dėl ko priėmė nemotyvuotą nutarimą, be to Viešųjų pirkimų tarnyba priimdama ginčijamą nutarimą pareiškėjui nedalyvaujant pažeidė LR ATPK 272 str. reikalavimus.

4Viešųjų pirkimų tarnyba nesutiko su skundo reikalavimais, nurodė, jog pažeidimas, už kurį pareiškėjas buvo patrauktas administracinėn atsakomybėn, buvo įvykdytas 2011-09-15, o nustatytas Viešųjų pirkimų tarnybai 2012-02-08 surašius vertinimo išvadą. Atsižvelgiant į tai, Viešųjų pirkimų tarnybos nuomone, administracinės nuobaudos skyrimo terminas nebuvo praleistas. Viešųjų pirkimų tarnyba taip pat nurodė, kad administracinėn atsakomybėn traukiamas asmuo žinojo, kad bus sprendžiamas jo administracinės atsakomybės klausimas, buvo kviečiamas į bylos nagrinėjimą, tačiau neatvyko, neatvykimo priežastys nebuvo pripažintos svarbiomis, todėl byla išnagrinėta. Viešųjų pirkimų tarnyba nurodė, kad pareiškėjas sąmoningai įvykdė administracinį teisės pažeidimą, tai buvo pagrįstai konstatuota ir įrodyta tiek administracinio teisės pažeidimo protokole, tiek nutarime.

5Teismo posėdžio metu K. T. ir jo atstovė advokatė J. J. prašė skundą tenkinti jame išdėstytais motyvais.

6Teismo posėdyje Viešųjų pirkimų tarnybos atstovas R. Z. prašė skundą atmesti atsiliepime į skundą išdėstytais motyvais.

7Skundas tenkintinas, nutarimas panaikintinas, administracinė byla nutrauktina.

8Teismas nustatė, kad Viešųjų pirkimų tarnybos 2012-08-01 nutarimu Nr. 2P/77-77, K. T. skirta 700 Lt bauda už LR ATPK 1713 straipsnio 1 dalies pažeidimą (b. l. 25-26). Nuobauda skirta už tai, kad UAB „Vilniaus energija“ (toliau - Perkančioji organizacija) organizuojant ir vykdant viešąjį pirkimą supaprastintų neskelbiamų derybų būdu „Krovinių pristatymo E2, E3 geležinkelio privažiavimo keliais ir gautų krovinių muitinimas“ (toliau – Pirkimas) buvo pažeisti Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (Žin., 1996, Nr. 84-2000; 2006, Nr. 4-102) (toliau - Įstatymas) reikalavimai (Viešųjų pirkimų tarnybos 2012-02-08 raštas Nr. 4S-612 „Dėl viešojo pirkimo dalinio įvertinimo“): Perkančiosios organizacijos Viešojo pirkimo komisija (toliau - Komisija), kurios nariu buvo K. T., 2011-09-15 posėdyje (Komisijos 2011-09-15 posėdžio protokolas b/n) nutarė Pirkimą vykdyti vadovaujantis įstatymo 92 straipsnio 3 dalies 3 punktu, t. y. kai „dėl įvykių, kurių perkančioji organizacija negalėjo iš anksto numatyti, būtina skubiai įsigyti reikalingų prekių, paslaugų ar darbų. Aplinkybės, kuriomis grindžiama ypatinga skuba, negali priklausyti nuo perkančiosios organizacijos“. Komisijos 2011-09-15 posėdžio protokole nurodyta, kad „2011 m. liepos 1 d. paskelbtas „Valstybės žinios“ leidinyje „Informaciniai pranešimai“ Nr. 52 „Krovinių pristatymas E2. E3 geležinkelio privažiavimo keliais ir gautų krovinių muitinimas, kreditavimas“ paslaugų pirkimas (pirkimo Nr. 1077521 (toliau – Pirkimas) yra neužbaigtas, kadangi yra netikslumų Pirkimo dokumentuose. Pirkimo dokumentuose numatyta klaidinga ekonominio naudingumo apskaičiavimo formulė, nes formulėje didesnis lyginamasis svoris buvo suteiktas paslaugos kainai, o ne paslaugos suteikimo laikui. Šis faktorius yra svarbesnis, nes bendrovė dėl paslaugos suteikimo laiko patirs didelius nuostolius, kurie suminėje išraiškoje viršys pačios paslaugos kainą. Išaiškėjus tokiam faktui ir tai, kad su UAB „Unigela“ galiojanti sutartis „Dėl TGM4 ir TGM6A šilumvežių ir AB „Lietuvos geležinkeliai“ privažiavimo keliu - E2 ir E3 objektuose manevravimas, vagonų ir cisternų pristatymas ir paėmimas, svėrimas, šilumvežių techninė ir periodinė apžiūra, remontas, krovinių muitinimas ir kreditavimas“ yra ekonomiškai nenaudinga, siekiant racionaliai naudoti pirkimui skirtas lėšas bei įvertinant perkamo objekto svarbą viešajam interesui (suprantama kaip nauda visuomenei), nes pagal Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2009 m. liepos 8 d. nutarimu Nr. 03-96 patvirtinta Šilumos kainų nustatymo metodiką galutinės šilumos kainos skaičiavimuose taikomos faktinės kuro transportavimo sąnaudos, tikslinga nutraukti Pirkimo procedūras ir skubiai organizuoti kitą pirkimą, kadangi pagal mazuto tiekimo sutartį su Oilwide OŪ yra 2011 m. liepos 26 d. užsakyta 16000 tonų mazuto ir tiekėjas bet kuriuo momentu gali jį pristatyti. To pasėkoje bendrovė patirtų papildomų nuostolių dėl vagonų prastovų, t. y. mokesčiai už vagonų naudojimą ir saugojimą AB „Lietuvos geležinkeliai“ <...>“. Atsižvelgiant į 2011-09-15 Komisijos posėdžio protokole nurodytus paaiškinimus, konstatuotina, jog aplinkybės, kuriomis grindžiama ypatinga skuba, priklausė nuo Perkančiosios organizacijos, nes Komisijos 2011-09-15 posėdžio protokole minimos aplinkybės nėra įvykiai, kurių Perkančioji organizacija negalėjo iš anksto numatyti (priimant sprendimą dėl Pirkimo vykdymo dar galiojo sutartis su UAB „Unigela“, Perkančioji organizacija 2011 m. liepos 26 d. pati užsakė 16000 tonų mazuto, nors skelbimas apie viešąjį pirkimą Nr. 107752 buvo paskelbtas 2011 m. liepos 1 d. ir tai, kad tiekėjas bet kuriuo momentu gali pristatyti užsakytą mazutą buvo žinoma Perkančiajai organizacijai ir priklausė nuo jos, viešojo pirkimo Nr. 107752 (skelbtas 2011 m. liepos 1 d. „Valstybės žinios“ leidinyje „Informaciniai pranešimai“ Nr. 52) dokumentuose numatyta klaidinga ekonominio naudingumo apskaičiavimo formulė (pažymėtina, kad viešojo pirkimo dokumentų rengimas yra perkančiosios organizacijos pareiga ir atsakomybė), todėl Komisijos narys K. T., nutaręs Pirkimą vykdyti supaprastintų neskelbiamų derybų būdu, pažeidė Įstatymo 92 straipsnio 3 dalies 3 punktą, neužtikrino tiekėjų konkurencingumo, pažeidė Įstatymo 3 straipsnio 1 dalyje įtvirtintus skaidrumo, lygiateisiškumo ir nediskriminavimo principus, tuo nepasiekė Įstatymo 3 straipsnio 2 dalyje nustatyto viešųjų pirkimų tikslo - vadovaujantis Įstatymo reikalavimais sudaryti viešojo pirkimo-pardavimo sutartį, leidžiančią įsigyti perkančiajai organizacijai reikalingu prekių, paslaugų ar darbų. Pažymėtina, kad Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2009 m. lapkričio 13 d. nutartyje (civilinė byla Nr. 3K-3-505/2009) pažymėjo, jog „Neskelbiamų derybų procedūrų sąlygos aiškinamos ir taikomos kaip išimtinės nuostatos. Remiantis Europos Komisijos parengtu vadovu dėl Bendrijos taisyklių, taikomų viešojo darbų pirkimo sutarčių sudarymui, nenumatytais įvykiais reikėtų laikyti tokius įvykius, kurie neapsakomai viršija įprastines ekonominio ir socialinio gyvenimo ribas, pavyzdžiui, žemės drebėjimai ar potvyniai“. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2005 m. rugsėjo 21 d. nutartyje (civilinė byla Nr. 3K-3-416/2005), 2008 m. gruodžio 23 d. nutartyje (civilinė byla Nr. 3K-3-583/2008) yra pažymėjęs, kad viešųjų pirkimų principų pažeidimas prilyginamas imperatyviųjų nuostatų pažeidimui, būtent dėl to, kad šie, kaip ir kitos Įstatymo imperatyvios nuostatos, susiję su viešojo intereso apsauga.

9LR ATPK 35 str. 1 d. nustatyta, kad administracinė nuobauda už LR ATPK 1713 str. 1 d. padarytus pažeidimus gali būti skiriama ne vėliau kaip per šešis mėnesius nuo pažeidimo nustatymo dienos (jeigu nuo pažeidimo padarymo dienos iki jo nustatymo dienos nėra praėję daugiau kaip vieneri metai). Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas yra konstatavęs, kad administracinių teisės pažeidimų bylų teisena prasideda ne nuo administracinio teisės pažeidimo protokolo surašymo, o nuo to momento, kai pareigūnai, turintys įgaliojimus surašyti administracinio teisės pažeidimo protokolus, gauna informaciją apie galimai padarytą pažeidimą (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo nutartis byloje Nr. N575-1253/2010). Informaciją apie galimai padarytus Pirkimo pažeidimus Viešųjų pirkimų tarnyba gavo 2011-11-28, kuomet į ją kreipėsi pirkime dalyvavusi UAB „Unigela“ (t. 1, b. l. 84) todėl, administracinės nuobaudos skyrimo terminai turi būti skaičiuojami nuo minėtos datos, o ne nuo šio viešojo pirkimo 2012-02-08 vertinimo Nr. 4S-612 (t. 1, b. l. 65-66) datos. Administracinės nuobaudos skyrimo terminai laiku nebuvo pratęsti, todėl skundžiamas 2012-08-01 nutarimas skirti nuobaudą už LR ATPK 1713 str. 1 d. pažeidimą priimtas pasibaigus administracinės nuobaudos skyrimo terminams. Atsižvelgiant į išdėstytus argumentus, administracinio teisės pažeidimo byla šioje dalyje nutrauktina (LR ATPK 250 straipsnio 1 dalies 7 punktas).

10Taip pat pažymėtina, kad skundžiamame nutarime yra nurodyta, jog „Komisijos narys K. T., nutaręs Pirkimą vykdyti supaprastintų neskelbiamų derybų būdu, pažeidė Įstatymo 92 straipsnio 3 dalies 3 punktą, neužtikrino tiekėjų konkurencingumo, pažeidė Įstatymo 3 straipsnio 1 dalyje įtvirtintus skaidrumo, lygiateisiškumo ir nediskriminavimo principus, tuo nepasiekė Įstatymo 3 straipsnio 2 dalyje nustatyto viešųjų pirkimų tikslo - vadovaujantis Įstatymo reikalavimais sudaryti viešojo pirkimo-pardavimo sutartį, leidžiančią įsigyti perkančiajai organizacijai reikalingų prekių, paslaugų ar darbų“. Teismas pažymi, kad Viešųjų pirkimų įstatymo 92 str. 3 d. 3 p. įtvirtina, jog neskelbiant apie pirkimą gali būti perkamos prekės, paslaugos ar darbai, kai dėl įvykių, kurių perkančioji organizacija negalėjo iš anksto numatyti, būtina skubiai įsigyti reikalingų prekių, paslaugų ar darbų. Aplinkybės, kuriomis grindžiama ypatinga skuba, negali priklausyti nuo perkančiosios organizacijos, Įstatymo 3 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad perkančioji organizacija užtikrina, kad atliekant pirkimo procedūras ir nustatant laimėtoją būtų laikomasi lygiateisiškumo, nediskriminavimo, abipusio pripažinimo, proporcingumo ir skaidrumo principų, o Įstatymo 3 straipsnio 2 dalyje numatyta, kad pirkimų tikslas – vadovaujantis šio įstatymo reikalavimais sudaryti pirkimo sutartį, leidžiančią įsigyti perkančiajai organizacijai (atlikti pirkimą įgaliojusiai perkančiajai organizacijai) ar tretiesiems asmenims reikalingų prekių, paslaugų ar darbų, racionaliai naudojant tam skirtas lėšas. Taigi Viešųjų pirkimų tarnyba, nurodydama, kad K. T. dėl savo veiksmų nepasiekė Įstatymo 3 straipsnio 2 dalyje nustatyto viešųjų pirkimų tikslo – „vadovaujantis Įstatymo reikalavimais sudaryti viešojo pirkimo-pardavimo sutartį, leidžiančią įsigyti perkančiajai organizacijai reikalingų prekių, paslaugų ar darbų“, nepilnai nurodė, Įstatymo nuostatą, įtvirtinančią, kad pirkimų tikslas – vadovaujantis šio įstatymo reikalavimais sudaryti pirkimo sutartį, leidžiančią įsigyti perkančiajai organizacijai (atlikti pirkimą įgaliojusiai perkančiajai organizacijai) ar tretiesiems asmenims reikalingų prekių, paslaugų ar darbų, racionaliai naudojant tam skirtas lėšas. Būtent lėšų panaudojimo racionalumu, o taip pat ir viešuoju interesu buvo grindžiamas viešojo pirkimo būdo pasirinkimas, tačiau Viešųjų pirkimų tarnyba šio viešojo pirkimo komisijos (kurios nariu buvo K. T.) argumento neanalizavo ir netyrė, nors jis buvo aiškiai išdėstytas 2011-09-15 viešojo pirkimo komisijos posėdžio protokole. Be to Viešųjų pirkimų tarnyba K. T. nei dėl šios, nei dėl kitų aplinkybių neapklausė, teismo posėdyje Viešųjų pirkimų komisijos atstovas pripažino, kad surašant administracinio teisės pažeidimo protokolą K. T. nebuvo užduotas nei vienas klausimas. Tam, kad pažeidimas galėtų būti kvalifikuojamas pagal LR ATPK 1713 str. 1 d. be kitų požymių būtina nustatyti administracinėn atsakomybėn patraukto asmens kaltę. Viešųjų pirkimų tarnyba skundžiamame nutarime nurodė, kad remiantis Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktika, neskelbiamų derybų procedūrų sąlygos aiškinamos ir taikomos kaip išimtinės nuostatos, o remiantis Europos Komisijos parengtu vadovu dėl Bendrijos taisyklių, taikomų viešojo darbų pirkimo sutarčių sudarymui, nenumatytais įvykiais reikėtų laikyti tokius įvykius, kurie neapsakomai viršija įprastines ekonominio ir socialinio gyvenimo ribas, pavyzdžiui, žemės drebėjimai ar potvyniai“. Tačiau Viešųjų pirkimų įstatymas, dėl kurio pažeidimo K. T. yra skirta administracinė nuobauda, aiškiai neįtvirtina šių skundžiamame nutarime Viešųjų pirkimų tarnybos nurodytų nuostatų. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas daug kartų yra pažymėjęs, kad tuo atveju, kai teisės norminiai aktai aiškios tvarkos, leidžiančios teisinių santykių subjektams aiškiai suvokti savo teises ir pareigas, dėl teisinio reglamentavimo spragų ar kitų priežasčių nenustato, atsakomybė už tokios tvarkos pažeidimą negali būti taikoma. Teisiniai draudimai ar įpareigojimai, už kurių nesilaikymą gali būti taikoma griežta atsakomybė, turi būti formuluojami nedviprasmiškai, suvokiami visiems teisinių santykių subjektams (Lietuvos Vyriausiojo administracinio teismo sprendimai bylose Nr. N(12)-150/2004; Nr. N(3)-1257/2007, Nr. N62-1914/2011 ir kt.). Šiuo atveju tarp Viešųjų pirkimų tarnybos ir skundą pateikusio asmens kilo ginčas dėl Įstatymo 92 str. 3 d. 3 p. aiškinimo. Tačiau neaiškių teisinių sąvokų interpretacijos skirtumai negali užtraukti administracinės atsakomybės, o nesant aiškaus teisinio reguliavimo, visos abejonės turi būti traktuojamos traukiamo atsakomybėn asmens naudai (in dubio pro reo). Atsižvelgiant į tai, skundžiamas nutarimas panaikinamas, o administracinio teisės pažeidimo bylos teisena nutrauktina ir dėl to, kad šiuo atveju nėra administracinio teisės pažeidimo įvykio ir sudėties (LR ATPK 250 straipsnio 1 dalies 1 punktas).

11Teismas, atsižvelgdamas į išdėstytus argumentus, sprendžia, kad skundas yra tenkintinas, skundžiamas nutarimas naikintinas, o administracinė byla nutrauktina (LR ATPK 302 straipsnio 1 dalies 2 punktas).

12Teismas, vadovaudamasis LR ATPK 302 straipsnio 1 dalies 2 punktu,

Nutarė

13Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus pavaduotojos S. V. 2012-08-01 nutarimą administracinio teisės pažeidimo byloje Nr. 2P/77-77 panaikinti ir bylą K. T. nutraukti.

14Nutarimas per 20 dienų gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos teismui tiesiogiai arba per Vilniaus miesto 2 apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai