Byla I-324-386/2019
Dėl Lietuvos administracinių ginčų komisijos Klaipėdos apygardos skyriaus sprendimo panaikinimo

1Regionų apygardos administracinio teismo Klaipėdos rūmų teisėja Laimutė Jokubauskaitė, sekretoriaujant teismo posėdžių sekretorei Renatai Šarkauskienei, dalyvaujant pareiškėjos atstovui advokatui Vidmantui Žylei,

22019 m. vasario 20 d. viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo administracinę bylą pagal pareiškėjos uždarosios akcinės bendrovės „Ladida” skundą atsakovei Valstybinei maisto ir veterinarijos tarnybai, trečiajam suinteresuotam asmeniui uždarajai akcinei bendrovei „Kretingos žvėrininkystės ūkis” dėl Lietuvos administracinių ginčų komisijos Klaipėdos apygardos skyriaus sprendimo panaikinimo.

3Teismas

Nustatė

4Pareiškėja uždaroji akcinė bendrovė „Ladida” (toliau – ir UAB “Ladida”, ir pareiškėja) skundu kreipėsi į teismą ir prašo panaikinti Lietuvos administracinių ginčų komisijos Klaipėdos apygardos skyriaus (toliau – ir Komisija) 2018 m. liepos 19 sprendimą Nr. 3R2-35 (AG2-27/14-2018) bei išspręsti ginčą iš esmės - panaikinti Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos Kretingos valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos (toliau – ir Tarnyba) 2018 m. gegužės 29 d. sprendimą Nr. 38SV-7 (toliau – ir skundžiamas sprendimas).

5Pareiškėja nurodo, jog Tarnyba skundžiamu sprendimu uždraudė 54 950 kg šalutinių gyvūninių produktų (toliau – ir galvijų skerdiena), sandėliuojamų pareiškėjos nuomojamame šaldytuve (kameros 2, 3, 4), esančiame UAB “Kretingos žuvininkystės ūkis” (( - )), nepaženklintų atitinkamų šalutinių gyvūninių produktų ženklu ir be dokumentų, įrodančių, kad iš galvijų skerdienos yra pašalintos specifinės pavojingos medžiagos (stuburai, stuburo smegenys), tiekimą rinkai.

6Komisijos 2018 m. liepos 19 d. sprendimu Nr. 3R2-35 (AG2-27/14-2018) atmestas kaip nepagrįstas pareiškėjos skundas dėl Tarnybos 2018 m. gegužės 29 d. sprendimo Nr. 38SV-7 panaikinimo. Pareiškėja teigia, kad Komisijos sprendimas yra neteisėtas ir nepagrįstas, nes jis atkartoja Tarnybos 2018 m. gegužės 29 d. sprendimo motyvaciją, nesigilinant į pareiškėjos pateiktų įrodymų apie lydinčius dokumentus, esančius atsakovės ir Klaipėdos apygardos prokuratūros dispozicijoje, svarbą.

7Pareiškėja nurodo, jog skundžiamas sprendimas negalėjo būti priimtas galiojant 2018 m. kovo 28 d. ŠGP/SGPG atsekamumo užtikrinimo aktui, kurio pagrindu 2018 m. balandžio 18 d. Klaipėdos apygardos prokuratūros 2-ojo baudžiamojo persekiojimo skyriaus nutarimu buvo leista realizuoti skerdieną teisės aktų nustatyta tvarka, nutarimo vykdymo dalį dėl turto konfiskavimo pavedant Klaipėdos apskrities valstybinei mokesčių inspekcijai. Šiai inspekcijai atsisakius vykdyti prokuratūros nutarimą ir prokuratūros nurodymu, remiantis jau kitu Tarnybos 2018 m. gegužės 29 d. sprendimu Nr.38SV-7, buvo uždraustas galvijų skerdienos tiekimas rinkai. Pareiškėja teigia, kad viešojo administravimo subjekto (verinarijos tarnybos) sprendimas dėl to paties dalyko negalėjo būti pakeistas. Pažymi, jog minima skerdiena buvo tikrinama ne kartą, t. y. ji buvo žiūrėta muitinės veterinarijos tarnybos bei atsakovės specialistų. Dėl galvijų skerdienos turėjo būti paskirta nepriklausoma veterinarijos specialistų ekspertizė, siekiant pašalinti prieštaravimus atsakovės priimtuose sprendimuose. Pareiškėja nurodo, jog skundžiamu sprendimu yra apribota jos nuosavybės teisė į nurodytus mėsos produktus, kuriuos Klaipėdos apygardos prokuratūros 2-ojo baudžiamojo persekiojimo skyriaus prokurorės 2018 m. birželio 4 d. priimtu nutarimu ikiteisminiame tyrime Nr. 01-1-01944-18 siekiama sunaikinti, kaip neturinčius produktų kilmę ir sveikumą įrodančių dokumentų ir šalutinių gyvūninių produktų važtaraščių. Pareiškėjos teigimu, nesant produkcijos kilmę įrodančių dokumentų, veterinarijos specialistai negali nuspręsti dėl kokių priežasčių jos tiekimas uždraustas rinkai. Pažymi, jog šiuo atveju prekių kilmė nebuvo tirta, produktų netinkamumą rinkai nustatė ikiteisminiui tyrimui vadovaujanti prokurorė, neturinti tam specialių žinių. Pareiškėjos teigimu, prokurorė nurodė veterinarijos tarnybai vykdyti neplaninius patikrinimus jos nuomojamuose sandėliuose, įtariant, jog sandėliuojama produkcija įgyta kontrabandos būtu. Panaikinus Tarnybos 2018 m. gegužės 29 d. sprendimą, atsirastų nauja esminė aplinkybė, dėl kurios prokurorės nutarimas turėtų būti panaikintas ir priimtas naujas nutarimas, leidžiantis UAB “Ladida” realizuoti minėtą produkciją.

8Atsakovė Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba (minėta, toliau – ir Tarnyba, ir atsakovė) atsiliepime nurodo, kad nesutinka su pareiškėjos skundu (b. l. 19-25).

9Atsakovė nurodo, kad Tarnyba, gavusi iš Klaipėdos apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kriminalinės policijos Ekonominių nusikaltimų tyrimo valdybos (toliau – ir Klaipėdos apskrities VPK KP ENTV) informaciją, kad pareiškėja, galimai pažeisdama teisės aktų reikalavimus, užsiima šaldytų gyvūninės kilmės maisto produktų (mėsos, žuvies ir kitų jūros gėrybių), kurie importuojami iš trečiųjų šalių į Lietuvą (Europos Sąjungą), juos deklaruojant muitinėje, kaip šalutinius gyvūninius produktus, netinkamus žmonių maistui, realizavimu, 2018 m. kovo 28 d. kartu su Klaipėdos apskrities VPK KP ENTV pareigūnais atliko UAB „Ladida“, esančios ( - ), neplaninį patikrinimą (toliau - Patikrinimas), kurio metu patikrinti pareiškėjos iš UAB „Kretingos žvėrininkystės ūkis“ nuomojami sandėliai. Patikrinimo metu nustatyta, kad UAB „Ladida“ šaldymo kamerose Nr. 2, 3, 4 laikomi sušaldyti 3 kategorijos šalutiniai gyvūniniai produktai - galvijų skerdenos dalys-pusės (toliau - ŠGP), kurie paženklinti nesilaikant 2009 m. spalio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1069/2009, kuriuo nustatomos žmonėms vartoti neskirtų šalutinių gyvūninių produktų ir jų gaminių sveikumo taisyklės ir panaikinamas Reglamentas (EB) Nr. 1774/2002 (OL 2009 L 300, p. 1) (toliau – ir Reglamentas (EB) Nr. 1069/2009) reikalavimų bei atliktas jų svėrimas. Patikrinimo metu rasta 42 950 kg ŠGP ir dar 12 000 kg ŠGP, kurios Klaipėdos apskrities VPK KP ENTV iniciatyva buvo sugrąžintos iš kelyje sulaikytos kelių transporto priemonės be krovinio gabenimo dokumentų, kurias galimai buvo bandoma realizuoti žmonių maistui (iš viso 54 950 kg).

10Tarnyba, nustačiusi minėtus ŠGP ženklinimo pažeidimus, konstatavo, kad pažeisti Šalutinių gyvūninių produktų ir perdirbtų šalutinių gyvūninių produktų, skirtų pašarų gamybai ir gyvūnų šėrimui, gamybos, tiekimo rinkai ir naudojimo taisyklių, patvirtintų Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2006 m. gegužės 22 d. įsakymu Nr. B1-352 „Dėl Šalutinių gyvūninių produktų ir perdirbtų šalutinių gyvūninių produktų, skirtų pašarų gamybai ir gyvūnų šėrimui, gamybos, tiekimo rinkai ir naudojimo taisyklių patvirtinimo“ (toliau – ir Taisyklės) 44 punkto reikalavimai.

11Atsižvelgiant į tai, kad pareiškėja neužtikrino, jog ŠGP būtų paženklintos teisės aktuose nustatyta tvarka, ir daliai ŠGP negalint pateikti gabenimo dokumentų, t. y. nesant pakankamai ŠGP atsekamumą ir sveikumą patvirtinančių duomenų, 2018 m. kovo 28 d. Patikrinimo akte Nr. ŠGP-4 (toliau – ir Patikrinimo aktas Nr. ŠGP-4) Tarnyba nurodė, kad „Iki atskiro VMVT leidimo draudžiamas bei koks ŠGP tvarkymas“, t. y. nurodymas buvo skirtas būtent pareiškėjai, kad ji laikinai nesiimtų jokių ŠGP tvarkymo veiksmų. Vėliau Tarnybos 2018 m. gegužės 29 d. Nr. 38SV-7 buvo priimtas ŠGP, kaip pavojų galinčio kelti žmonėms, gyvūnams ir aplinkai produkto, atžvilgiu.

12Kretingos VMVT viršininkas - valstybinis veterinarijos inspektorius 2018 m. gegužės 10 d. įsakymu Nr. 38A2-53 „Dėl veterinarinio patvirtinimo sustabdymo“, sustabdė pareiškėjai suteiktą veterinarinio patvirtinimo numerį, t. y. pareiškėja prarado teisę verstis ŠGP tvarkymo veikla.

13Tarnyba, siekdama apsaugoti visuomenės interesus, kad į rinką nepatektų nesaugūs ŠGP ar mėsos produktai, pareiškėjos atžvilgiu priėmė skundžiamą sprendimą, kuriuo uždraudė Patikrinimo metu rastus pareiškėjos ŠPG produktus tiekti rinkai kaip pavojingiausios (1 kategorijos) ŠGP.

14Kretingos VMVT viršininko - valstybinio veterinarijos inspektoriaus 2017 m. kovo 7 d. įsakymu Nr. 38A2-31 „Dėl veterinarinio patvirtinimo“, pareiškėjai buvo suteiktas veterinarinio patvirtinimo numeris LT-26-56-002, suteikiantis teisę pareiškėjai užsiimti minėtame įsakyme nurodyta 3 kategorijos ŠGP tvarkymo veikla (ŠGP tarpinė tvarkymo/sandėliavimo veikla, ŠGP surinkimas, buvę maisto produktai ir kiti neperdirbti šalutiniai gyvūniniai produktai), todėl Patikrinimo metu iš pradžių buvo preziumuota ir Patikrinimo akte Nr. ŠGP-4 nurodyta, kad Produktai yra būtent 3 kategorijos ŠGP, nes tik tokios kategorijos (t. y. mažiausiai pavojingus) pareiškėja turėjo teisę tvarkyti pagal jai suteiktą veterinarinio patvirtinimo numerį.

15Atsakovė pažymi, kad Tarnyba Patikrinimo akte Nr. ŠGP-4 nesprendė dėl pas pareiškėją rastų ŠGP konfiskavimo ar kitų su nuosavybės teisėmis ir pasikeitimu susijusių klausimų. Be to, visoms ŠGP kategorijoms, nepriklausomai nuo to kam jie priklauso, pagal Reglamento (EB) Nr. 1069/2009) II skyrių nustatyti šalinimo bei naudojimo reikalavimai, t. y. naudojimo, jei tokie ŠGP galimi tiekti į rinką, ir šalinimo (visais kitais atvejais), kai ŠGP netiekiami rinkai.

16Atsakovė šiais ir kitais atsiliepime detaliau nurodytais argumentais prašo pareiškėjos skundą atmesti kaip nepagrįstą.

17Trečiasis suinteresuotas asmuo UAB „Kretingos žvėrininkystės ūkis” atsiliepimo į pareiškėjos skundą nepateikė.

18Atsakovės ir trečiojo suinteresuoto asmens atstovai į teismo posėdį neatvyko, apie bylos nagrinėjimo vietą ir laiką pranešta tinkamai. Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ir ABTĮ) 77 straipsnio 3 dalyje numatyta, kad bylos šalių ar jų atstovų neatvykimas į teismo posėdį, jeigu jiems apie posėdį buvo tinkamai pranešta, nėra kliūtis bylai nagrinėti ir sprendimui priimti.

19Teismas

konstatuoja:

20Nagrinėjamoje administracinėje byloje ginčas yra dėl Lietuvos administracinių ginčų komisijos Klaipėdos apygardos skyriaus 2018 m. liepos 19 d. sprendimo Nr. 3R2-35(AG2-27/14-2018) (toliau – ir Komisijos sprendimas) teisėtumo ir pagrįstumo.

21Lietuvos administracinių ginčų komisijos Klaipėdos apygardos skyrius (minėta, toliau – ir Komisija) 2018 m. liepos 19 d. sprendimu, vadovaujantis Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo 18 straipsnio 1 dalies 1 punktu, nusprendė atmesti pareiškėjos UAB „Ladida” skundą dėl Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos Kretingos valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos 2018 m. gegužės 29 d. sprendimo Nr. 38SV-7 panaikinimo (b. l. 5-13 ir 26-27).

22Teismas iš administracinės bylos medžiagos bei pareiškėjos atstovų paaiškinimų teismo posėdžiuose nustatė, kad Tarnyba 2018 m. gegužės 29 d. sprendimu Nr.38SV-7 uždraudė 54 950 kg. šalutinių gyvūninių produktų, sandėliuojamų pareiškėjos nuomojamame šaldytuve (kameros 2, 3, 4), esančiame UAB “Kretingos žuvininkystės ūkis” (( - )), nepaženklintų atitinkamų šalutinių gyvūninių produktų ženklu ir be dokumentų, įrodančių, kad iš galvijų skerdienos yra pašalintos specifinės pavojingos medžiagos (stuburai, stuburo smegenys) tiekimą rinkai (b. l. 26-27). Šiuo atveju atsakovė, atlikusi neplaninį patikrinimą vietoje, surašė Patikrinimo aktą Nr. ŠGP-4, kurio pagrindu ir buvo priimtas minėtas Tarnybos 2018 m. gegužės 29 d. sprendimas.

23Iš pareiškėjos pateikto Klaipėdos apygardos prokuratūros antrojo baudžiamojo persekiojimo skyriaus 2018 m. balandžio 18 d. nutarimo dėl ikiteisminio tyrimo Nr. 01-1-01944-18 nustatyta, jog Klaipėdos apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kriminalinės policijos Ekonominių nusikaltimų tyrimo valdyboje atliekamas ikiteisminis tyrimas Nr. 01-1-01944-18 pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso (toliau – ir BK) 199 straipsnio 1 dalį, 222 straipsnio 1 dalį. Nustatyta, kad ikiteisminis tyrimas pradėtas gavus duomenų, kad pareiškėja galimai užsiima šaldytų maisto produktų kontrabanda iš trečiųjų šalių į Lietuvą. Ikiteisminio tyrimo metu atliekant kratas sandėlyje, adresu ( - ), rasta sandėliuojama šaldyta produkcija – 54 950 kg. galvijų skerdienos dalių, minėtą produkciją nutarta realizuoti teisės aktų nustatyta tvarka. Nutarimo vykdymas dalyje dėl turto konfiskavimo pavestas Klaipėdos apskrities valstybinei mokesčių inspekcijai (b. l. 59-60).

24Ginčo teisinius santykius reglamentuoja 2011 m. vasario 25 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 142/2011, kuriuo įgyvendinami Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1069/2009, kuriuo nustatomos žmonėms vartoti neskirtų šalutinių gyvūninių produktų ir jų gaminių sveikumo taisyklės, ir Tarybos direktyva 97/78/EB dėl tam tikrų mėginių ir priemonių, kuriems netaikomi veterinariniai tikrinimai pasienyje pagal tą direktyvą (OL L 54,2001.2.26 p.l) (toliau - ir Reglamentas (ES) Nr. 142/2011), 2001 m. gegužės 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 999/2001, nustatantis tam tikrų užkrečiamųjų spongiforminių encefalopatijų prevencijos, kontrolės ir likvidavimo taisykles (OL L 147 2001.5.31 p. 1), 2009 m. spalio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1069/2009, kuriuo nustatomos žmonėms vartoti neskirtų šalutinių gyvūninių produktų ir jų gaminių sveikumo taisyklės ir panaikinamas Reglamentas (EB) Nr. 1774/2002,2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 882/2004 dėl oficialios kontrolės, kuri atliekama siekiant užtikrinti, kad būtų įvertinama, ar laikomasi pašarus ir maistą reglamentuojančių teisės aktų, gyvūnų sveikatos ir gerovės taisyklių (OL 2004 m. specialusis leidimas, 3 skyrius, 45 tomas, p. 200) (toliau - ir Reglamentas (EB) Nr. 882/2004) su paskutiniais pakeitimais padarytais 2014 m. gegužės 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 652/2014 (OL 2014 L 189, p. 1) (toliau - ir Reglamentas (ES) Nr. 652/2014).

25Reglamento (EB) Nr. 1069/2009 3 straipsnio 1 punkte nurodoma, kad šalutiniai gyvūniniai produktai - gyvūnų kūnai arba jų dalys, gyvūniniai produktai arba kiti iš gyvūnų gauti produktai, neskirti vartoti žmonėms, taip pat oocitai, embrionai ir sperma. Šio Reglamento (1) ir (2) dalyse konstatuojama, jog žmonėms vartoti neskirti šalutiniai gyvūniniai produktai gali kelti pavojų visuomenės ir gyvūnų sveikatai bei aplinkai, todėl yra būtinybė šį pavojų tinkamai kontroliuoti saugiai šalinant tokius produktus arba juos naudojant kitiems tikslams, su sąlyga, kad laikomasi griežtų sąlygų, mažinančių pavojų sveikatai. Šalutiniai gyvūniniai produktai yra skirstomi į konkrečias tris kategorijas atsižvelgiant į pavojaus visuomenės ir gyvūnų sveikatai, kylančio dėl tokių produktų, lygį (Reglamento (EB) Nr. 1069/2009 7 straipsnio 1 dalis, 8-10 straipsniai). Nagrinėjamu atveju pažymėtina, kad 1 kategorijos medžiagų (specifinių pavojingų medžiagų, nurodytų Reglamento (EB) Nr. 999/2001 (iš dalies pakeisto 2007 m. birželio 25 d. Komisijos reglamentu (EB) Nr. 722/2007) 3 straipsnyje bei V priede) mišiniai su 2 arba 3 kategorijos arba abiejų šių kategorijų medžiagomis yra priskirtini 1 kategorijos ŠGP (Reglamento (EB) Nr. 1069/2009 8 straipsnio b punktas ir g punktas).

26Priklausomai nuo ŠGP keliamo pavojaus laipsnio, šių produktų skirstymas į konkrečias tris kategorijas nulemia konkrečios kategorijos ŠGP identifikavimo (žymėjimo) bei tvarkymo reikalavimus. Lietuvos Respublikoje saugomos ir transportuojamos ŠGP ir jų gaminių siuntos turi būti ženklinamos pagal Reglamento (ES) Nr. 142/2011 VIII priedo II skyriaus reikalavimus (Tvarkymo ir apskaitos reikalavimų 13 punktas). Šio Reglamento VIII priedo II skyriaus 1 dalyje nustatytas reikalavimas imtis visų reikiamų priemonių siekiant užtikrinti, kad šalutinių gyvūninių produktų ir jų gaminių siuntos būtų identifikuotos bei paženklintos nenutrinamu spalviniu kodu (jei tai 1 kategorijos medžiagos - naudojant juodą spalvą; jei tai 2 kategorijos medžiagos (ne mėšlas ir virškinimo trakto turinys) - naudojant geltoną spalvą; jei tai 3 kategorijos medžiagos - naudojant žalią spalvą su didele mėlynos spalvos priemaiša, kad ji aiškiai išsiskirtų iš kitų spalvų). Vežant ir saugant etiketėje ant pakuotės, talpyklos ar transporto priemonės turi būti aiškiai nurodyta šalutinių gyvūninių produktų ar jų gaminių kategorija; ir ant pakuotės, talpyklos ar transporto priemonės aiškiai ir įskaitomai įrašyti atitinkamai šie žodžiai; jei tai 3 kategorijos medžiagos - frazė „neskirta vartoti žmonėms“; jei tai 2 kategorijos medžiagos (išskyrus mėšlą ir virškinamojo trakto turinį) ir jų gaminiai - frazė „neskirta vartoti gyvūnams“. Tais atvejais, kai 2 kategorijos medžiaga skirta gyvūnų, nurodytų Reglamento (EB) Nr. 1069/2009 18 straipsnio 1 dalyje, pašarams pagal tame straipsnyje numatytas sąlygas, etiketėje vietoj „šerti ...“ nurodomas konkrečios rūšies gyvūnų, kurie šeriami ta medžiaga, pavadinimas; jei tai 1 kategorijos medžiaga ir 1 kategorijos medžiagų gaminiai, kurie skirti naikinti – nurodoma frazė „tik sunaikinti“; gyvūnų augintinių ėdalui gaminti - frazė „tik gyvūnų augintinių ėdalui gaminti“; skirti Reglamento (EB)Nr. 1069/2009 36 straipsnyje nurodytam šalutinio gyvūninio produkto gaminiui gaminti - frazė „tik šalutinių gyvūninių produktų gaminiams gaminti. Neskirta žmonėms ar gyvūnams vartoti ar berti į dirvą“ (Reglamento (ES) Nr. 142/2011 VIII priedo II skyriaus 2 dalis). Patikrinimo aktuose nurodytų Taisyklių 44 punkto reikalavimai atitinka reglamentų nuostatas. Vadovaujantis Reglamento (ES) Nr. 142/2011 17 straipsnio 1 dalimi, ūkio subjektams nustatyta pareiga užtikrinti, kad šalutiniai gyvūniniai produktai ir jų gaminiai atitiktų šio Reglamento Vm priedo I ir II skyriuose nustatytus rinkimo, vežimo ir identifikavimo reikalavimus, o vežami būtų su pridedamais prekybos dokumentais ir (ar) sveikumo sertifikatais pagal Reglamento VIII priedo III skyriuje nustatytus reikalavimus.

27Tarnybos 2018 m. kovo 14 d. ir 2018 m. kovo 28 d. atliktų patikrinimų metu nustatyta, jog sandėliuojami produktai tinkamai nesuženklinti (žr. prijungtos Komisijos bylos lapai 36-39, 52-55). Komisija sprendime, įvertinusi nurodytų teisės aktų reikalavimus, padarė išvadą, jog pareiškėja turėjo pareigą užtikrinti, kad jos įsigyta ir sandėliuojama, kaip nurodoma prekybos dokumentuose (žr. prijungtos Komisijos bylos lapai 17-22), 3 kategorijos ŠGP (galvijų skerdena) būtų paženklinta atitinkamu spalviniu kodu, vežama būtų su prekybos dokumentais, sveikumo sertifikatais bei laikymo ir transportavimo metu prie transporto priemonės, konteinerio ar pakuotės būtų pritvirtinta etiketė, kurioje aiškiai matytųsi užrašai: “3 kategorijos šalutiniai gyvūniniai produktai“, „neskirti vartoti žmonėms“ (Taisyklių 44 punktas). ŠGP nesuženklinimas, kaip pagrindas uždrausti pareiškėjos sandėliuojamos 54 950 kg ŠGP (galvijų skerdenos) tiekimą rinkai, nurodytas ir Tarnybos 2018 m. gegužės 29 d. sprendime.

28Lietuvos Respublikos maisto įstatymo 11 straipsnio 7 dalyje numatyta, kad nustačiusi šio įstatymo ar kitų teisės aktų pažeidimus, Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba jos nustatyta tvarka taip pat turi teisę pagal kompetenciją taikyti 2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (EB) Nr. 882/2004 dėl oficialios kontrolės, kuri atliekama siekiant užtikrinti, kad būtų įvertinama, ar laikomasi pašarus ir maistą reglamentuojančių teisės aktų, gyvūnų sveikatos ir gerovės taisyklių, nustatytas administracinio poveikio priemones:1) laikiną maisto tvarkymo subjekto ar su maistu besiliečiančių gaminių ir medžiagų gamintojo ar tiekėjo veiklos sustabdymą; 2) maisto tvarkymo subjekto ar su maistu besiliečiančių gaminių ir medžiagų gamintojo ar tiekėjo veiklos uždraudimą; 3) maisto ar su maistu besiliečiančių gaminių ir medžiagų pateikimo į rinką sustabdymą; 4) maisto ar su maistu besiliečiančių gaminių ir medžiagų pateikimo į rinką uždraudimą. Nagrinėjamu atveju atsakovė, nustačiusi vieną iš galimų sprendimo dėl produkto (-ų) tiekimo rinkai uždraudimo priėmimo priežasčių - ūkio subjektas tiekia produktą, kuris neatitinka juslinių, sudėties ir (ar) kitų reikalavimų, nesusijusių su produkto sauga, ir negali per protingą terminą pašalinti produkto netinkamumo vartoti priežasčių ar per protingą terminą šių priežasčių nepašalino (Aprašo 14.3 papunktis), pritaikė pareiškėjai administracinio poveikio priemonę.

29Komisija sprendime pažymėjo, kad pareiškėjos atstovas Rolandas Trimailovas neginčijo ir byloje nėra pateikta duomenų, jog pareiškėja buvo įgyvendinusi Taisyklių 44 punkto nuostatas. Komisija konstatavo, jog pareiškėjos argumentai dėl Tarnybos sprendimo priėmimo negalimumo galiojant 2018 m. kovo 28 d. ŠGP/ŠGPG siuntų atsekamumo užtikrinimo patikrinimo aktui Nr. ŠGP-4 ir prieštaravimų atsakovės priimtuose sprendimuose yra. nepagrįsti, o patikrinimų aktuose bei sprendime konstatuotos aplinkybės ir išvados yra iš esmės tapačios. Komisijos sprendime nurodyta, jog pareiškėjos atstovas Rolandas Trimailovas neginčijo ir byloje nėra duomenų, jog pareiškėja turi ir pateikė atsakovei dokumentus, patvirtinančius, kad iš galvijų skerdenų yra pašalintos specifinės pavojingos medžiagos. Klaipėdos teritorinės muitinės patikrinimo akte (žr. prijungtos Komisijos bylos lapą 13) taip pat nurodoma, kad nepateikti veterinariniai įvežimo dokumentai. Komisija įvertino, kad Komisijos posėdžio metu pareiškėjos atstovas Rolandas Trimailovas teigė žinojęs, jog pareiškėjos įsigyta ŠGP - galvijų skerdena yra su stuburais, tačiau nežino ar iš šios skerdenos yra pašalintos stuburų smegenys. Pažymėtina, jog Komisija, įvertinusi šias aplinkybes bei Reglamento (EB) Nr. 1069/2009 nuostatas dėl ŠPG skirstymo į kategorijas, padarė tinkamą išvadą, jog skundžiamame sprendime pagrįstai konstatuojama, kad galvijų skerdienos, turinčios specifinių pavojingų medžiagų (stuburai, stuburo smegenys) turi būti priskiriamos 1 kategorijos ŠGP ir saugiai tvarkomos, t. y. perdirbamos, deginamos 1 kategorijos ŠGP perdirbimo ar deginimo įmonėje.

30Teismas, įvertinęs nurodytas teisės aktų nuostatas, sprendžia, kad produktų tinkamumą tiekti rinkai privalėjo įrodyti pareiškėja.

31Atsižvelgus į tai, patikrinus bylą teisės taikymo ir įrodymų vertinimo aspektu, darytina išvada, kad priimdama ginčijamą sprendimą Komisija rėmėsi įstatymo nustatyta tvarka surinktais ir bylos nagrinėjimo metu patikrintais įrodymais, sprendime nuosekliai ir išsamiai išdėstė, kuriais įrodymais grindžiamos Komisijos išvados, visapusiškai ir objektyviai išanalizavo bei įvertino Komisijos posėdyje ištirtus įrodymus. Teismas, iš esmės sutikdamas su Komisijos atliktu įrodymų vertinimu bei teisės taikymu, pritaria išankstinio ginčų nagrinėjimo ne teismo tvarka sprendimo motyvams ir jų nebekartoja. Pažymėtina, kad pareiškėjos skunde teismui nėra jokių argumentų, kurių pagrindu reikėtų Komisijos ištirtus įrodymus vertinti iš naujo, keisti ar naikinti ginčijamą sprendimą, pareiškėja naujų aplinkybių, kurių nebūtų įvertinusi Komisija, iš esmės nenurodė. Tiek atsakovės, tiek Komisijos sprendimai yra atitinkantys šiuos teisinius santykius reglamentuojančių teisės normų reikalavimus, o tuo pačiu pagrįsti bei teisingi. Komisija ginčijamą sprendimą įvertino ir pagal Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo reikalavimus. Ištyrus bylos rašytinius įrodymus, nenustatyta Lietuvos administracinių ginčų komisijos Klaipėdos apygardos skyriaus sprendimo neteisėtumo pagrindų (Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 91 straipsnis), todėl nėra pagrindo jo panaikinti. Netenkinus šio pareiškėjos reikalavimo, netenkinamas ir jos reikalavimas panaikinti Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos Kretingos valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos 2018 m. gegužės 29 d. sprendimą Nr. 38SV-7. Pareiškėjos skundas atmetamas kaip nepagrįstas (Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 88 straipsnio 1 punktas).

32Pažymėtina, jog Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikoje ne kartą nurodyta, kad teismo pareiga pagrįsti priimtą spendimą neturėtų būti suprantama kaip reikalavimas detaliai atsakyti į kiekvieną argumentą (žr., pvz., Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2011 m. lapkričio 14 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A261-3555/2011 ir kt.).

33Teismas, adovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 84, 86 - 87 straipsniais, 88 straipsnio 1 punktu, 132 straipsnio 1 dalimi,

Nutarė

34atmesti kaip nepagrįstą pareiškėjos uždarosios akcinės bendrovės „Ladida” skundą atsakovei Valstybinei maisto ir veterinarijos tarnybai, trečiajam suinteresuotam asmeniui uždarajai akcinei bendrovei „Kretingos žvėrininkystės ūkis” dėl Lietuvos administracinių ginčų komisijos Klaipėdos apygardos skyriaus sprendimo panaikinimo.

35Sprendimas per 30 kalendorinių dienų nuo paskelbimo dienos gali būti apskųstas Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui, paduodant apeliacinį skundą per Regionų apygardos administracinio teismo Klaipėdos rūmus.

Proceso dalyviai
1. Regionų apygardos administracinio teismo Klaipėdos rūmų teisėja Laimutė... 2. 2019 m. vasario 20 d. viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka... 3. Teismas... 4. Pareiškėja uždaroji akcinė bendrovė „Ladida” (toliau – ir UAB... 5. Pareiškėja nurodo, jog Tarnyba skundžiamu sprendimu uždraudė 54 950 kg... 6. Komisijos 2018 m. liepos 19 d. sprendimu Nr. 3R2-35 (AG2-27/14-2018) atmestas... 7. Pareiškėja nurodo, jog skundžiamas sprendimas negalėjo būti priimtas... 8. Atsakovė Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba (minėta, toliau – ir... 9. Atsakovė nurodo, kad Tarnyba, gavusi iš Klaipėdos apskrities vyriausiojo... 10. Tarnyba, nustačiusi minėtus ŠGP ženklinimo pažeidimus, konstatavo, kad... 11. Atsižvelgiant į tai, kad pareiškėja neužtikrino, jog ŠGP būtų... 12. Kretingos VMVT viršininkas - valstybinis veterinarijos inspektorius 2018 m.... 13. Tarnyba, siekdama apsaugoti visuomenės interesus, kad į rinką nepatektų... 14. Kretingos VMVT viršininko - valstybinio veterinarijos inspektoriaus 2017 m.... 15. Atsakovė pažymi, kad Tarnyba Patikrinimo akte Nr. ŠGP-4 nesprendė dėl pas... 16. Atsakovė šiais ir kitais atsiliepime detaliau nurodytais argumentais prašo... 17. Trečiasis suinteresuotas asmuo UAB „Kretingos žvėrininkystės ūkis”... 18. Atsakovės ir trečiojo suinteresuoto asmens atstovai į teismo posėdį... 19. Teismas... 20. Nagrinėjamoje administracinėje byloje ginčas yra dėl Lietuvos... 21. Lietuvos administracinių ginčų komisijos Klaipėdos apygardos skyrius... 22. Teismas iš administracinės bylos medžiagos bei pareiškėjos atstovų... 23. Iš pareiškėjos pateikto Klaipėdos apygardos prokuratūros antrojo... 24. Ginčo teisinius santykius reglamentuoja 2011 m. vasario 25 d. Komisijos... 25. Reglamento (EB) Nr. 1069/2009 3 straipsnio 1 punkte nurodoma, kad šalutiniai... 26. Priklausomai nuo ŠGP keliamo pavojaus laipsnio, šių produktų skirstymas į... 27. Tarnybos 2018 m. kovo 14 d. ir 2018 m. kovo 28 d. atliktų patikrinimų metu... 28. Lietuvos Respublikos maisto įstatymo 11 straipsnio 7 dalyje numatyta, kad... 29. Komisija sprendime pažymėjo, kad pareiškėjos atstovas Rolandas Trimailovas... 30. Teismas, įvertinęs nurodytas teisės aktų nuostatas, sprendžia, kad... 31. Atsižvelgus į tai, patikrinus bylą teisės taikymo ir įrodymų vertinimo... 32. Pažymėtina, jog Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikoje ne... 33. Teismas, adovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos... 34. atmesti kaip nepagrįstą pareiškėjos uždarosios akcinės bendrovės... 35. Sprendimas per 30 kalendorinių dienų nuo paskelbimo dienos gali būti...