Byla T-67-369/2012
Dėl nuteistojo P. M., gim. (duomenys neskelbtini), a. k. (duomenys neskelbtini) lygtinio paleidimo iš laisvės atėmimo vietų

1Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo teisėjas Ovidijus Ramanauskas, sekretoriaujant Jurgai Dringelytei, dalyvaujant prokurorei Jurgitai Jasiūnienei, Lukiškių tardymo izoliatoriaus – kalėjimo administracijos atstovui Ernestui Tylertui, nuteistajam P. M.,

2viešame teismo posėdyje išnagrinėjęs Lukiškių tardymo izoliatoriaus – kalėjimo administracijos teikimą dėl nuteistojo P. M., gim. ( - ), a. k. ( - ) lygtinio paleidimo iš laisvės atėmimo vietų,

Nustatė

3P. M., nuteistas 2006-11-22 Vilniaus apygardos teismo nuosprendžiu pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso (toliau BK) 153 str., 149 str. 4 d.,, vadovaujantis BK 63 str. 4 d., 5 d. 2 p., 6 d., 64 str. 2 d., septynerių metų laisvės atėmimo bausme. Nuteistasis laisvės atėmimo bausmę atlieka Lukiškių tardymo izoliatoriuje – kalėjime nuo 2006-02-10, o nuo 2007-06-26 šioje įstaigoje jis paliktas ūkio darbams atlikti. Per laisvės atėmimo bausmės laikotarpį buvo vieną kartą skatintas ir keturis kartus baustas. Šiuo metu galiojančių nuobaudų neturi. Bausmę atlieka paprastojoje grupėje. Vykdomųjų raštų neturi. Palaiko santykius su artimaisiais. Išėjęs į laisvę, grįžtų gyventi pas mamą, planuoja ieškotis darbo per darbo biržą arabą dirbti pagal verslo liudijimą. Dėl įvykdyto nusikaltimo kaltę neigia, nelinkęs gailėtis dėl praeities.

4Lukiškių tardymo izoliatoriaus – kalėjimo administracijos atstovas teismo posėdžio metu nurodė, kad nors ir buvo kreiptasi dėl P. M. lygtinio paleidimo iš laisvės atėmimo vietų, tačiau jie netarpininkauja dėl šio asmens paleidimo anksčiau laiko.

5Nuteistasis prašo teikimą tenkinti.

6Prokuroras siūlo teikimo netenkinti.

7Teikimas netenkintinas.

8Pagal LR BVK 157 str. 3 d. 3 p. asmenys gali būti paleisti lygtinai, kurie laikomi pataisos namuose paprastosios grupės sąlygomis, – kai jie yra faktiškai atlikę ne mažiau kaip du trečdalius paskirtos laisvės atėmimo bausmės.

9Lietuvos Respublikos BVK 157 str. numato lygtinio paleidimo iš pataisos įstaigų sąlygas. Šio straipsnio pirmojoje dalyje numatytos laisvės atėmimo bausmės dalies atlikimas yra tik formalus pagrindas teismui svarstyti nuteistojo lygtinio paleidimo iš pataisos įstaigos klausimą, tačiau šis pagrindas pats savaime neįpareigoja teismo priimti sprendimo dėl lygtinio paleidimo. Teismas lygtinai paleidžia iš pataisos įstaigos nuteistąjį, atlikusį Lietuvos Respublikos BVK 157 str. 1 d. nustatytą laisvės atėmimo bausmės dalį, tik tuomet, kai padaro išvadą, kad bausmės tikslai nuteistojo atžvilgiu gali būti pasiekti toliau jį taisant prižiūrimą, tačiau neizoliuotą nuo visuomenės. Lietuvos Respublikos bausmių vykdymo kodeksas neįtvirtina konkrečių kriterijų, kurie turi būti vertinami sprendžiant šį klausimą. Teismų praktikoje, sprendžiant lygtinio paleidimo klausimus, visapusiškai vertinama nuteistojo asmenybė, atsižvelgiama į ankstesnius teistumus, taip pat į nusikaltimų, už kuriuos šiuo metu yra atliekama bausmė, pobūdį, padarymo būdą, nuteistojo požiūrį į padarytus nusikaltimus, likusios neatliktos bausmės dalį, nusikaltimu padarytos žalos atlyginimą. Be to, pasitelkiant bausmės atlikimo vietos administracijos išvadą bei pataisos namų psichologinės tarnybos išvadą, vertinamas nuteistojo elgesys pataisos namuose – atsižvelgiama į galiojančias ir išnykusias nuobaudas, jų pobūdį, turimus paskatinimus, norą dirbti, mokytis, adaptuotis visuomenėje. Atsižvelgiama į turimus nuteistojo socialinius ryšius bei kitas svarbias aplinkybes (Vilniaus apygardos teismo 2007 m. liepos 18 d. nutartis Nr.1A-787/2007).

10Atkreiptinas dėmesys į tai, jog įstatymu numatytos bausmės dalies atlikimas yra tik formalusis pagrindas sprendžiant nuteistojo lygtinio paleidimo iš pataisos įstaigos klausimą, todėl vien ši nustatyta aplinkybė, neduoda pagrindo Lukiškių tardymo izoliatoriaus – kalėjimo administracijos teikimo tenkinti. Taip pat pažymėtina, kad norint, jog asmuo būtų lygtinai paleistas iš pataisos įstaigos, turi būti nustatytas ir materialusis pagrindas, t. y. teismo išvada, kad nuteistąjį įmanoma toliau taisyti neizoliuotą nuo visuomenės. Nustatyta, kad P. M. atliko jau didesniąją dalį teismo paskirtos laisvės atėmimo bausmės. Atlikdamas bausmę, nuteistasis dalyvauja socialinės reabilitacijos programose, lanko teisinio ir socialinio švietimo bei integracijos į darbo rinką užsiėmimus, bendruosius nuteistųjų užsiėmimus. Dalyvavo Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos vykdomame projekte „Mano kelias 2“. Nuo 2007-06-26 Lukiškių tardymo izoliatoriuje-kalėjime atlieka ūkio darbus. Buvo vieną kartą skatintas. Atliekamos bausmės laikotarpiu palaikė ir iki šiol palaiko tvirtus socialinius ryšius su artimaisiais. Visos šios aplinkybės leidžia nuteistąjį charakterizuoti teigiamai, tačiau sprendžiant nuteistojo lygtinio paleidimo iš pataisos įstaigos klausimą, teismas atsižvelgia į tai, jog P. M. buvo pripažintas kaltu ir nubaustas septynerių metų laisvės atėmimo bausme už nesunkių ir labai sunkių nusikaltimų padarymą, t. y. pagal BK 153 str., 149 str. 4 d., už nusikaltimus padarytus prieš mažamečius jo šeimos narius. Nors šiuo metu galiojančių nuobaudų neturi, tačiau per atliktos laisvės atėmimo bausmės laikotarpį buvo keturis kartus baustas drausmine tvarka už vidaus tvarkos taisyklių ir dienotvarkės reikalavimų pažeidimus. Įkalinimo įstaigoje paliktas ūkio darbams atlikti, tačiau jo motyvacija darbui vertinama tik patenkinamai. Psichologinės tarnybos išvadoje pažymima, kad dėl įvykdyto nusikaltimo nuteistasis kaltę neigia ir yra nelinkęs gailėtis dėl praeities, o patirtas nesėkmes vertina kaip pamokas. Teismo vertinimu, šios aplinkybės rodo, kad nuteistasis nėra įvertinęs savo praeities ir padaręs reikiamas išvadas. Pažymėtina ir tai, kad Lukiškių tardymo izoliatoriaus-kalėjimo administracija netarpininkauja dėl nuteistojo P. M. lygtinio paleidimo iš įkalinimo įstaigos. Visos šios išvardintos aplinkybės, teismui neduoda pagrindo daryti išvados, jog nuteistasis gali būti taisomas neizoliuotas nuo visuomenės, bet prižiūrimas. Vienas iš kriminalinės bausmės tikslų yra kaltininko nubaudimas, tai reiškia, kad dėl padarytos nusikalstamos veikos (šiuo atveju, nesunkių ir labai sunkių nusikaltimų) jis privalo patirti tam tikrus suvaržymus ir kitas neigiamas pasekmes, kitaip būtų iškreipta kriminalinės bausmės esmė. Teismo manymu, jeigu būtų patenkintas nuteistojo prašymas, bausmės bendrosios ir specialiosios prevencijos tikslai šiuo konkrečiu atveju taptų deklaratyvūs ir nepasiekiami.

11Teismas spręsdamas nuteistojo P. M. lygtinio paleidimo iš laisvės atėmimo vietų klausimą, įvertinęs jo asmenybę, įvykdytų nusikalstamų veikų sunkumą, už kurių padarymą jis buvo pripažintas kaltu ir nuteistasis, teismas daro išvadą, jog nuteistasis nėra įvertinęs savo praeities ir padaręs reikiamas išvadas, bei pasiruošęs doru elgesiu įrodyti jog pasitaisys.

12LR BK 41 str. teigiama, kad bausmė yra valstybės prievartos priemonė, skiriama teismo nuosprendžiu nusikaltimą ar baudžiamąjį nusižengimą padariusiam asmeniui. Jos paskirtis yra ne tik nubausti asmenį už atitinkamos nusikalstamos veikos padarymą, bet užtikrinti teisingumo principo įgyvendinimą ir taip paveikti asmenį, kad pastarasis laikytųsi įstatymų ir vėl nenusikalstų. Tik nuteistojo rašytinis įsipareigojimas dar nėra pakankamas pagrindas jo atžvilgiu taikyti lygtinį paleidimą iš pataisos įstaigos, todėl teisėjo vertinimu nors P. M. atitinka formalųjį lygtinio paleidimo iš pataisos įstaigos pagrindą, tačiau šiuo metu jis dar negali būti taisomas neizoliavus jo nuo visuomenės, todėl Lukiškių tardymo izoliatoriaus – kalėjimo administracijos teikimas netenkintinas.

13Remiantis išdėstytu ir vadovaudamasis LR BVK 157 str., LR BPK 360 str., 362 str. teismas,

Nutarė

14n e t e n k i n t i Lukiškių tardymo izoliatoriaus – kalėjimo administracijos teikimo dėl nuteistojo P. M., a. k. ( - ) paleidimo iš laisvės atėmimo vietos.

15Nutartis per 5 dienas gali būti skundžiama Vilniaus apygardos teismui skundą paduodant per Vilniaus miesto 2 apylinkės teismą.

Proceso dalyviai