Byla eI-2709-320/2019
Dėl nutarimo, kuriuo paskirta ekonominė sankcija, panaikinimo

1Regionų apygardos administracinio teismo Panevėžio rūmų teisėja Irena Varžinskienė,

2sekretoriaujant Irenai Žemaitienei,

3dalyvaujant pareiškėjos atstovui D. K.,

4atsakovo atstovui Gintarui Kliaugai,

5viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo administracinę bylą pagal pareiškėjos uždarosios akcinės bendrovės „Kelio servisas Panevėžyje“ skundą atsakovui Aplinkos apsaugos departamentui prie Aplinkos ministerijos dėl nutarimo, kuriuo paskirta ekonominė sankcija, panaikinimo.

6Teismas

Nustatė

7pareiškėja uždaroji akcinė bendrovė „Kelio servisas Panevėžyje“ (toliau – ir pareiškėja, ir UAB „Kelio servisas Panevėžyje“, ir Bendrovė) teismui paduotu skundu teismo prašė panaikinti Aplinkos apsaugos departamento prie Aplinkos ministerijos (toliau- ir Aplinkos apsaugos departamentas) Teisės departamento Panevėžio administracinių bylų nagrinėjimo skyriaus (toliau- ir AAD TD Panevėžio skyrius) vyriausiojo specialisto 2018-11-19 nutarimą „Dėl sankcijos skyrimo juridinio asmens padaryto aplinkos apsaugą ir gamtos išteklių naudojimą reglamentuojančių teisės aktų pažeidimo byloje Nr.PAN-10/2018“ (toliau- ir Nutarimas), kuriuo Bendrovei paskirta 225 eurų dydžio bauda. Pareiškėja skunde nurodė, kad nagrinėjant ekonominės sankcijos skyrimo klausimą, pareiškėjai nebuvo sudaryta galimybė susipažinti su bylos medžiaga, atsakovas neatsižvelgė į pareiškėjos pareikštus prašymus, tuo atsakovo pareigūnas pažeidė Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatymo 48 straipsnyje nustatytą tvarką bei priėmė neteisėtą ir nepagrįstą sprendimą. Bendrovė, vykdydama transporto priemonių techninę priežiūrą ir remontą, pagal sudarytą sutartį parduoda padangų ir ratų balansavimo paslaugas uždarajai akcinei bendrovei „Padangų profesionalai“ (toliau- ir UAB „Padangų profesionalai“) , kuri realizuoja padangas savo klientams. Bendrovė paslaugas (padangų montavimo ir balansavimo) teikia tik juridiniams asmenims ir tik krovininiams automobiliams. Padangos yra nepavojinga atlieka, ir ji gali būti atiduodama klientams. Kiekviena įmonė, matydama, jog padanga tinkama restauracijai, servise jos nepalieka, o pasiima sau. Bendrovė importavo iš Latvijos restauruotas padangas, paskutinės 4 padangos buvo importuotos 2017 m. I ketvirtį, ir jas realizuojant atliekų nesusidarė. Atliekos turi būti apskaitomos tada, kai jos susidaro, o Bendrovės veikloje atliekų nesusidarė.

8Atsakovas Aplinkos apsaugos departamentas su pareiškėjos skundu nesutiko. Savo atsiliepime teismui nurodė ir jo atstovas teismo posėdyje paaiškino, kad atsakovo pareigūnas, 2018-05-10 atlikęs pareiškėjo planinį patikrinimą, nustatė, jog pareiškėjas atlieka padangų remonto ir montavimo paslaugas, nepapildęs veiklos vykdytojo, vykdančio transporto priemonių techninę priežiūrą ir remontą, deklaracijos, taip pat nustatė, jog pareiškėjo 2017-2018 m. veikloje susidarė padangų atliekos, tačiau pareiškėjas nevykdė padangų atliekų susidarymo apskaitos. Bendrovei 2018-05-28 buvo duotas rašytinis įspėjimas, kurį iš dalies vykdydama, pareiškėja papildė veiklos vykdytojo, vykdančio transporto priemonių techninę priežiūrą ir remontą, deklaraciją, tačiau nesutiko su įspėjime nurodytais argumentais, jog pas jį susidaro padangų atliekos ir jis turi vykdyti padangų atliekų susidarymo apskaitą. Dėl to Bendrovei buvo surašytas 2018-10-23 juridinio asmens padaryto aplinkos apsaugą ir gamtos išteklių naudojimą reglamentuojančių teisės aktų pažeidimo protokolas Nr.PAN-10/2018 (toliau- ir Protokolas) ir Nutarimu skirta ekonominė sankcija. Pagal Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymo (toliau- ir Atliekų tvarkymo įstatymas) 34-18 straipsnio 8 dalies nuostatas, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 m. liepos 13 d. įsakymu Nr.D1-405 patvirtinto Aplinkos apsaugos reikalavimų transporto priemonių techninei priežiūrai ir remontui aprašo (toliau- ir Aprašas) 25 punkto nuostatas, Bendrovė, teikdama padangų remonto ir montavimo paslaugas, privalo priimti visas tokios veiklos metu susidariusias pavojingas atliekas ir nepavojingas atliekas ( išskyrus tinkamas pakartotiniam naudojimui detales), įskaitant ir panaudotas padangas, kurios laikomos atliekomis ir turi būti apskaitomos pagal Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. gegužės 3 d. įsakymu Nr.D1-367 patvirtintų Atliekų susidarymo ir tvarkymo apskaitos ir ataskaitų teikimo taisyklių (toliau- ir Taisyklės) reikalavimus, o būtent GPAIS sistemoje.

9Skundas atmestinas.

10Aplinkos apsaugos departamento prie Aplinkos ministerijos Teisės departamento Panevėžio administracinių bylų nagrinėjimo skyriaus vyriausiojo specialisto 2019-01-10 nutarimu „Dėl sankcijos skyrimo juridinio asmens padaryto aplinkos apsaugą ir gamtos išteklių naudojimą reglamentuojančių teisės aktų pažeidimo byloje Nr.PAN-10/2018“ uždarajai akcinei bendrovei „Kelio servisas Panevėžyje“ už Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatymo 93 straipsnio 1 dalies pažeidimą (Atliekų susidarymo ir (ar) tvarkymo apskaitos vykdymas nesilaikant teisės aktuose nustatytų reikalavimų po to, kai juridinis asmuo apie pažeidimą buvo įspėtas raštu) paskirta 225 eurų dydžio bauda. Nutarimu konstatuota, kad 2018-05-10 atlikto patikrinimo metu nustatyta, kad Bendrovėje atliekamos ir padangų montavimo paslaugos; per 2017-2018 metus atliekant padangų montavimo paslaugas, susidarė padangų atliekos, tačiau įmonė neveda padangų atliekų susidarymo apskaitos, tuo Bendrovė pažeidė Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. gegužės 3 d. įsakymu Nr.D1-367 patvirtintų Atliekų susidarymo ir tvarkymo apskaitos ir ataskaitų teikimo taisyklių 9 ir 14 punktų reikalavimus; Bendrovė 2018-05-28 raštu buvo įspėta pašalinti nustatytus pažeidimus iki 2018-06-26, tačiau nurodytu terminu pažeidimas nebuvo pašalintas.

11Byloje nėra ginčo, kad Bendrovė teikia padangų montavimo paslaugas, t.y. yra asmuo, teikiantis transporto priemonių techninės priežiūros ir remonto paslaugas kitiems asmenims ir jam taikomos Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 m. liepos 13 d. įsakymu Nr.D1-405 patvirtinto Aplinkos apsaugos reikalavimų transporto priemonių techninei priežiūrai ir remontui aprašo nuostatos. Aprašas nustato aplinkos apsaugos reikalavimus transporto priemonių techninės apžiūros ir remonto dirbtuvių įrengimui, transporto priemonių techninės priežiūros ir remonto metu susidarančių atliekų ir nuotekų tvarkymui, aplinkos oro apsaugai. Aprašo 17 punkte įtvirtinta, kad veiklos vykdytojas privalo vykdyti atliekų susidarymo apskaitą ir teikti atliekų susidarymo apskaitos metines ataskaitas vadovaujantis Atliekų susidarymo ir tvarkymo apskaitos ir ataskaitų teikimo taisyklėse, patvirtintose Aplinkos ministro 2011 m. gegužės 3 d. įsakymu Nr.D1-367, nustatytais reikalavimais. Taisyklių 6.3 punktas nustato, kad atliekų susidarymo apskaitą atskirai Vieningoje gaminių, pakuočių ir atliekų apskaitos informacinėje sistemoje (GPAIS) turi vykdyti įmonės (jų padaliniai), kurios atlieka transporto priemonių techninę priežiūrą ir remontą, kai šios veiklos vykdymo metu susidaro atliekos. Pagal Taisyklių 7 punktą, atliekų susidarymo apskaita vykdoma elektroniniu būdu naudojantis GPAIS, pildant atliekų susidarymo apskaitos žurnalą. Taisyklių 9 punktas nustato, kad į atliekų susidarymo apskaitą įtraukiamos visos Taisyklių 6.1.-6.8. punktuose nurodytų įmonių, įmonių struktūrinių padalinių (filialų, atstovybių) ar atskirų įmonės padalinių (skyrių) veikloje susidariusios atliekos <...>. Pagal Taisyklių 14 punktą (redakcija, galiojusi nuo 2018-01-01 iki 2018-12-06, t.y. pažeidimo nustatymo dienai), susidaręs pavojingųjų atliekų kiekis atliekų susidarymo apskaitos žurnale registruojamas ne rečiau kaip kartą per vieną savaitę, o nepavojingųjų – ne rečiau kaip kartą per dvi savaites. Jei pavojingųjų atliekų susidaro rečiau kaip kartą per savaitę, o nepavojingųjų atliekų – rečiau kaip kartą per dvi savaites, susidaręs atliekų kiekis registruojamas iš karto, kai tik susidaro. Susidariusios atliekos, prieš jas perduodant atliekų tvarkytojui ar Taisyklių 17 punkte nustatyta tvarka, turi būti registruotos Atliekų susidarymo apskaitos žurnale. Atliekų susidarymo apskaitos žurnale nurodoma: žurnalo pildymo data, atliekos kodas, pavadinimas, susidaręs atliekų kiekis, kiti GPAIS nurodyti duomenys, reikalingi tinkamai užpildyti atliekų susidarymo apskaitos žurnalą.

12Pareiškėja savo skundą grindžia iš esmės tuo, kad jos veikloje nebuvo susidarę atliekų, nes padangas montavo išskirtinai uždarosios akcinės bendrovės „Padangų profesionalai“ klientams pagal UAB „Kelio servisas Panevėžyje“ ir UAB „Padangų profesionalai“ sudarytą sutartį. UAB „Padangų profesionalai“ yra padangų pardavėja, todėl netinkamas naudoti padangas pasiimdavo pati, o tinkamas pakartotiniam naudojimui padangas pasiimdavo klientai, nes ir panaudota krovininio automobilio padanga turi vertę. UAB „Padangų profesionalai“ padangų atliekas apskaito ir perduoda jas utilizavimui nustatyta tvarka. Vertindamas pareiškėjos pateiktą tarp UAB „Kelio servisas Panevėžyje“ ir UAB „Padangų profesionalai“ sudarytą 2013 m. rugsėjo 19 d. pirkimo-pardavimo sutartį Nr.P6 bei šios sutarties 2013 m. rugsėjo 30 d. priedą Nr.1 (toliau- ir Sutartis), teismas pažymi, jog šia Sutartimi šalys įsipareigojo viena kitai teikti tam tikras paslaugas: UAB „Kelio servisas Panevėžyje“ – montuoti padangas minėtos įmonės klientams, UAB „Padangų profesionalai“ – surinkti ir iš Bendrovės teritorijos išvežti padangų atliekas. Sutartis patvirtina (Priedo Nr.1 4 p.), kad netinkamos panaudoti (nudėvėtos) padangos buvo priimamos būtent Bendrovės teritorijoje. Taigi, pagal Sutartį UAB „Padangų profesionalai“ atliko tik tarpininko vaidmenį, Bendrovės veikloje susidariusias padangų atliekas perduodant atliekų tvarkytojui, tačiau Sutartis nepaneigia paties padangų atliekų susidarymo Bendrovės veikloje fakto. Pareiškėjos pateiktas Atliekų susidarymo ir tvarkymo žurnalas, pildytas popierine forma, patvirtina aplinkybę, kad Bendrovės veikloje 2017 – 2018 metais susidarė padangų atliekos ne tik iš veiklos, susijusios su UAB „Padangų profesionalai“ teikiamomis paslaugomis, bet ir iš kitos veiklos (minėtame žurnale atliekų susidarymo šaltinis įvardintas UAB „Kelio servisas Panevėžyje“), kurios buvo perduodamos UAB „Padangų profesionalai“.

13Be to, Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau- ir ABTĮ) 58 straipsnio 2 dalis nustato, kad faktai, nustatyti įsiteisėjusiu teismo sprendimu vienoje administracinėje ar civilinėje byloje, iš naujo neįrodinėjami nagrinėjant kitas administracines bylas, kuriose dalyvauja tie patys asmenys. Pagal Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo formuojamą praktiką, į ABTĮ 58 straipsnio 2 dalimi reglamentuojamus teisinius santykius patenka ir faktai, nustatyti įsiteisėjusiu nutarimu administracinių nusižengimų bylose; pirmesnėje administracinių nusižengimų byloje nustatyti faktai pripažintini prejudiciniais faktais tik tada, kai jie toje byloje buvo įrodinėjimo dalykas ar bent dalis; svarbu, kad įrodinėjamas faktas būtų reikšmingas abiejose bylose (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2011 m. sausio 13 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A-502-99/2011, 2012 m. kovo 19 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A-602-229/2012). Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, suformuluodamas teismo sprendimo prejudicinę galią patvirtinančias nuostatas, yra pažymėjęs, jog įsiteisėjusiais teismų sprendimais nustatytos aplinkybės kitose bylose prejudicinę galią sukuria ir abiejose bylose tais pačiais asmenimis nedalyvaujantiems asmenims, kai jiems teismo sprendimas sukuria teisines pasekmes; pirmesnėje civilinėje byloje nustatyti faktai pripažintini prejudiciniais tik tada, kai jie toje byloje buvo įrodinėjimo dalykas ar bent jo dalis, svarbu, kad nustatinėjamas faktas būtų reikšmingas abiejose bylose (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009-04-02 nutartis civilinėje byloje Nr.3K-3-97/2009, 2010-04-08 nutartis civilinėje byloje Nr.3K-3-155/2010; 2010-07-02 nutartis civilinėje byloje Nr.3K-3-306/2010 ir kt). Byloje pateiktu 2018 m. gegužės 28 d. administracinio nusižengimo protokolu Nr.AM-PAN-P-155-2018 Bendrovės atsakingas asmuo P. K., be kitų pažeidimų, buvo nubaustas pagal Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 247 straipsnio 37 dalį (atliekų susidarymo ar tvarkymo apskaitos netvarkymas ar netinkamas tvarkymas), remiantis 2018-05-10 atlikto patikrinimo rezultatais.

14Aukščiau aptartas teisinis reglamentavimas bei nustatytos aplinkybės patvirtina, kad Bendrovė privalėjo laikytis Taisyklių 9, 14 punktų reikalavimų, t.y., vykdyti atliekų susidarymo apskaitą naudojantis GPAIS. Bendrovė šių reikalavimų nesilaikė, 2018-05-28 raštu buvo įspėta pašalinti nustatytus pažeidimus iki 2018-06-26, tačiau nurodytu terminu pažeidimas nebuvo pašalintas, todėl jai pagrįstai Nutarimu buvo paskirta Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatymo 93 straipsnio 1 dalyje numatyta ekonominė sankcija. Nenustačius sunkinančių ir lengvinančių aplinkybių, pareiškėjai buvo paskirtas Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatymo 93 straipsnio 1 dalyje numatytos baudos vidurkis.

15Atmestinas kaip nepagrįstas pareiškėjos teiginys, kad pareiškėja buvo atsakovo suklaidinta ir taip pažeista jos teisė gintis, Nutarime nurodant kitus pažeistų Taisyklių punktus nei buvo įvardinti Protokole. Protokole įvardinta pažeidimo esmė yra tapati nustatytai Nutarimu. Iš Taisyklių 6.3 punkto turinio matyti, kad jame įtvirtintos nuostatos tik papildo Nutarime nurodytus 9 bei 14 punktus, pažeidimo kvalifikavimo aplinkybės yra motyvuotai aptartos Nutarime. Iš pareiškėjos atsakovui teiktų paaiškinimų bei dokumentų matyti, kad pareiškėja tinkamai suprato, kuo yra kaltinama. Todėl nėra jokio pagrindo teigti, kad ši pareiškėjos nurodyta aplinkybė galėjo pareiškėją suklaidinti.

16Iš Nutarimo turinio matyti, kad Bendrovės atstovai dalyvavo ekonominės sankcijos skyrimo nagrinėjimo posėdyje, todėl nepagrįstas pareiškėjos teiginys, jog buvo pažeista pareiškėjos teisė būti išklausytai. Vien tik ta aplinkybė, kad nebuvo patenkintas pareiškėjos prašymas į bylos nagrinėjimą kviesti jos pageidaujamus liudytojus, bylos nagrinėjimo procedūros nedaro neteisėta.

17Remdamasis tuo, kas išdėstyta, teismas konstatuoja, kad Nutarimas yra teisėtas ir pagrįstas, jo naikinti nėra pagrindo.

18Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 84, 86 ir 87 straipsniais, 88 straipsnio1 punktu, 132 straipsnio 1 dalimi, 133 straipsniu,

Nutarė

19uždarosios akcinės bendrovės „Kelio servisas Panevėžyje“ skundą atsakovui Aplinkos apsaugos departamentui prie Aplinkos ministerijos dėl nutarimo, kuriuo paskirta ekonominė sankcija, panaikinimo, atmesti kaip nepagrįstą.

20Sprendimas per trisdešimt kalendorinių dienų nuo jo paskelbimo dienos apeliaciniu skundu gali būti skundžiamas Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui per Regionų apygardos administracinio teismo Panevėžio rūmus.

Proceso dalyviai
Ryšiai