Byla eI-4506-554/2018
Dėl sprendimų panaikinimo, įpareigojimo atlikti veiksmus

1Regionų apygardos administracinio teismo Kauno rūmų teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Rimanto Giedraičio, Dainos Kukalienės ir Algio Markevičiaus (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas), sekretoriaujant Neringai Musinienei, dalyvaujant pareiškėjai – I.U., pareiškėjos atstovei advokatei A.M., atsakovo – Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Marijampolės skyriaus atstovei V.Š., nedalyvaujant trečiojo suinteresuoto asmens – Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos atstovui,

2viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo administracinę bylą pagal pareiškėjos I.U. skundą atsakovui Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Marijampolės skyriui dėl sprendimų panaikinimo, įpareigojimo atlikti veiksmus.

3Teismas

Nustatė

4Pareiškėja 2018 m. gegužės 16 d. skundu kreipėsi į teismą ir prašė:

51) panaikinti Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Marijampolės skyriaus 2018 m. vasario 14 d. sprendimą „Dėl valstybinio socialinio draudimo senatvės pensijos skyrimo I. U." Nr. (10.1) VPE_SP1-712;

62) panaikinti Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos 2018 m. balandžio 17 d. sprendimą "Dėl Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Marijampolės skyriaus 2018 m. vasario 14 d. sprendimo Nr. (10.1) VPE_SP1-712” Nr. (6.5) I-2360;

73) įpareigoti Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Marijampolės skyrių perskaičiuoti pareiškėjai I.U. senatvės pensiją nuo 2017 m. gruodžio 1 d. (perskaičiavimą darant pagal teisės aktus, galiojusius 2017 m. gruodžio 1 d.), į valstybinio socialinio pensijų draudimo stažą įskaitant 1954 m. liepos 1 d. - 1957 m. liepos 1 d. laikotarpius, nurodytus Marijampolės savivaldybės administracijos teisės departamento 2017 m. lapkričio 21 d. išduotoje pažymoje apie darbo stažą Nr. TL-1081.

8Pareiškėja skunde nurodė, taip pat pareiškėja ir jos atstovė paaiškino teismo posėdžio metu, kad Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Marijampolės skyrius (toliau – ir Marijampolės skyrius) 2018 m. vasario 14 d. sprendimu „Dėl valstybinio socialinio draudimo senatvės pensijos skyrimo I.U." Nr. (10.1) VPE_SP1-712 (toliau – ir Marijampolės skyriaus sprendimas) nepagrįstai atsisakė įskaityti į valstybinio socialinio pensijų draudimo stažą pareiškėjos darbą laikotarpiu nuo 1954 m. liepos 1 d. iki 1957 m. liepos 1 d. Dėl to pareiškėja pateikė skundą Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybai prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – ir VSDFV), kuri 2018 m. balandžio 17 d. sprendimu "Dėl Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Marijampolės skyriaus 2018 m. vasario 14 d. sprendimo

9Nr. (10.1) VPE_SP1- 712” Nr. (6.5) I-2360 (toliau - ir VSDFV sprendimas) pareiškėjos skundą atmetė.

10Nurodė, kad Marijampolės skyriaus ir VSDFV sprendimai nepagrįsti, kadangi pareiškėjos santuoka sudaryta 1961 m. gruodžio 23 d., todėl laikotarpiu nuo 1954 m. liepos 1 d. iki 1957 m. liepos 1 d. pareiškėjos pavardė Darbadienių apskaitos knygoje visiškai pagrįstai nurodoma ne U., bet R.. Aplinkybė, kad Marijampolės savivaldybės administracijos archyve Kapsuko rajono „( - )" kolūkio darbadienių apskaitos knygoje įrašas apie I.R. darbą 1954-1957 metais įrašytas pieštuku, o ne tušinuku ir/ar pan. jokios esminės reikšmės, sprendžiant pareiškėjos darbo stažo klausimą, neturi. Nei pareiškėja pildė nurodytą knygą, nei ji yra atsakinga, už tai, kad toks pildymas būtų buvęs daromas viena ar kita rašymo priemone. Joks teisės aktas ginčo laikotarpiu nenumatė, kad darbadienių apskaitos knyga privalėjo būti pildoma viena ar kita rašymo priemone, ir kad pieštukas - netinkama rašymo priemonė darbadienių apskaitos knygos pildymui. Negali likti neįvertintas ir tas faktas, kad Kapsuko rajono „( - ) " kolūkio darbadienių apskaitos knyga buvo saugoma ne pareiškėjos, bet Marijampolės savivaldybės administracijos archyve. Dėl to pareiškėja jokios įtakos nurodytam dokumentui (jo turiniui) negalėjo turėti. Kadangi Kapsuko rajono „( - ) " kolūkio darbadienių apskaitos knygos duomenys (tame tarpe - duomenys apie pareiškėjos darbą 1954-1957 metais) nėra nuginčyti įstatymo nustatyta tvarka, todėl negalima jų laikyti neteisėtais ir/ar neišsamiais. Be to, ne pareiškėja yra atsakinga už darbadienių apskaitos knygos, saugojamos archyvo fondo 320 apyraše 2, galimą neatitikimą teisės aktams (jų keliamiems reikalavimams). Dėl to net ir nusprendus, kad knyga neatitinka darbo stažo ir uždarbio apskaitos knygos formos, kuri turėjo būti vedama kolūkio buhalterijoje, toks neatitikimas per se negali būti laikomas, kaip paneigiantis knygoje įrašytų duomenų teisingumą ir tokiu būdu sukeliant pareiškėjai neigiamas pasekmes. Be to, Marijampolės skyrius jokių motyvų, kodėl Darbadienių apskaitos knyga, saugoma archyvo fondo 320 apyraše 2, neatitinka darbo stažo ir uždarbio apskaitos knygos formos, kuri turėjo būti vedama kolūkio buhalterijoje, nepateikė. Kaip ir nepateikė motyvų, kaip tai galėjo įtakoti nurodytoje knygoje pateiktų duomenų apie pareiškėjos darbą 1954-1957 metais pagrįstumą. Todėl net ir nusprendus, kad knyga turi vienokių ar kitokių formos trūkumų, tokie trūkumai vertintini tik kaip formalūs. Nežiūrint to, kad Kapsuko rajono „( - ) " darbo apskaitos ir atsiskaitymo su kolūkiečiais knygos už 1954-1957 archyvui saugoti neperduotos, atsižvelgiant į tai, kad Marijampolės savivaldybės administracijos archyve yra išlikusi Kapsuko rajono „( - ) " kolūkio darbadienių apskaitos knyga, kurioje yra įrašas apie pareiškėjos darbą 1954-1957 metais, laikytina, kad esamų aplinkybių kontekste Marijampolės savivaldybės administracijos archyve saugomos Kapsuko rajono „( - ) " kolūkio darbadienių apskaitos knygos, sprendžiant klausimą dėl pareiškėjos darbo 1954-1957 metais, pilnai pakanka, išvadoms apie pareiškėjos darbą 1954-1957 metais padaryti. Aplinkybė, kad Darbadienių apskaitos knygoje prie įrašų apie I.R. darbą 1954-1957 metais nenurodyti tokie duomenys, kaip kad I.R. gimimo data, tėvo vardas, profesija ir kiti duomenys, priešingai nei teigiama VSDFV sprendime, netrukdo identifikuoti pareiškėjos. Kadangi Darbadienių apskaitos knygoje nurodytas vardas, pavardė - sutampa su pareiškėjos vardu ir tuo metu buvusia pavarde. Be to, nurodytą aplinkybę, kad 1954-1957 metais ( - ) kolūkyje dirbo būtent pareiškėja, o ne kitas asmuo, patvirtina apklausti liudytojai.

11Akcentavo, kad nei VSDFV, nei Marijampolės skyrius nepateikė jokių įrodymų, jog ( - ) kolūkyje 1954-1957 metais dirbo (galėjo dirbti) kita I.R. (ne pareiškėja). Pareiškėja nėra kalta, kad Darbadienių apskaitos knygą pildęs asmuo nenurodė daigiau duomenų apie ją. VSDFV nepateikia jokių pagrįstų įrodymų, kad Darbadienių apskaitos knygoje tokie duomenys, apie kuriuos kalbama VSDFV sprendime, apskritai turėjo būti nurodyti. Kadangi prie visų Darbadienių apskaitos knygoje įrašytų asmenų tokių duomenų nėra, manytina, kad jie, priešingai nei to reikalauja šiai dienai VSDFV, ir neturėjo būti nurodyti.

12Pareiškėja ginčo dėl laikotarpių nuo 1964 iki 1968 m. nekelia, kadangi ji iš tikrųjų ( - ) kolūkyje tuo metu nedirbo. Marijampolės savivaldybės administracijos teisės departamentas 2017 m. lapkričio 21 d. išduotoje pažymoje Nr. TL-1081 per klaidą (dėl duomenų stokos) laikotarpius nuo 1964 iki 1968 m. įskaičiavo į pareiškėjos darbo stažą. Kiek pareiškėjai yra žinoma, tuo metu ( - ) kolūkyje galimai dirbo kita I.R., kuri 1954-1957 laikotarpiu ( - ) kolūkyje dirbti negalėjo, kadangi turėjo būti per mažo amžiaus.

13Atsakovas atsiliepime į skundą, taip pat atsakovo atstovė teismo posėdžio metu prašė pareiškėjos skundą atmesti kaip nepagrįstą.

14Atsiliepime į skundą nurodė, taip pat atsakovo atstovė paaiškino teismo posėdžio metu, kad pareiškėja į Marijampolės skyrių pirmą kartą su prašymu dėl senatvės pensijos skyrimo kreipėsi 1995 m. gruodžio 5 d. Su prašymu buvo pateikti dokumentai, įrodantys pareiškėjos darbo stažą, iš kurių 2 dokumentai buvo išduoti ( - ) žemės ūkio bendrovės - Darbo stažo pažymėjimas, kuriuo pažymima, kad I.U. buvo ( - ) kolūkio narė nuo 1958 metų ir jos darbo stažas kolūkyje yra nuo 1958 sausio 1 d. iki 1963 m. gruodžio 31 d. (įrašo pagrindas – Atsiskaitymų už darbą ir darbo stažo apskaitos knygos (2 priedas)) ir ( - ) žemės ūkio bendrovės 1994 m. gruodžio 31 d. išduota pažyma apie I.U. išdirbtas darbo dienas ir jai išmokėtas sumas laikotarpiu 1958-1963 m. Abu dokumentai pasirašyti ( - ) žemės ūkio bendrovės darbuotojų ir patvirtinti bendrovės antspaudu. Marijampolės skyriaus 1996 m. sausio 17 d. sprendimu Nr. 1557 pareiškėjai nuo 1995 m. gruodžio 15 d. buvo paskirta 130,32 Lt dydžio senatvės pensija. Į pareiškėjos pensijų draudimo stažą buvo įtrauktas laikotarpis nuo 1958 m. sausio 1 d. iki 1963 m. gruodžio 31 d. išdirbtas ( - ) kolūkyje. 2008 m. sausio 29 d. pareiškėja pakartotinai kreipėsi į Marijampolės skyrių su prašymu perskaičiuoti senatvės pensiją ir pateikė darbo stažo dokumentus. Pagal Marijampolės apskrities archyvo 2008 m. sausio 23 d. išduotą pažymą Nr.7R-232 ir 2008 m. sausio 18 d. Marijampolės savivaldybės archyvo išduotą Kapsuko rajono ( - ) kolūkio darbadienių apskaitos knygos kopiją už 1964 metus pareiškėjai Marijampolės skyriaus 2008 vasario 25 d. sprendimu Nr. 53-870 buvo paskirta 641,83 Lt dydžio senatvės pensija, į pensijų draudimo stažą įskaitant laikotarpį nuo 1964 m. sausio 1 d. iki 1964 m. birželio 4 d., išdirbtą Kapsuko rajono ( - ) kolūkyje. 2017 m. lapkričio 23 d. pareiškėja pakartotinai kreipėsi į Marijampolės skyrių su prašymu perskaičiuoti senatvės pensiją ir pateikė papildomus dokumentus: Marijampolės savivaldybės administracijos Teisės departamento 2017 m. lapkričio 22 d. raštą Nr. SA-11410, Marijampolės savivaldybės administracijos Teisės departamento 2017 m. lapkričio 21 d. pažymą apie darbo stažą Nr. TL-1081. 2018 m. vasario 14 d. buvo surašyta dokumentų, esančių Marijampolės savivaldybės administracijos archyve, patikrinimo pažyma. Buvo nustatyta, kad įrašuose (F 320, ap. 2, apskaitos knygos Nr. 1, 90-91 psl.) apie I.R. darbą nėra nurodyta asmens gimimo data ar tėvo vardas. Įrašai apie I.R. darbą apskaitos knygoje (90 psl.) už 1954-1957 m. padaryti pieštuku. Prie įrašo apie I.R. darbą apskaitos knygoje (91 psl.) nenurodyti metai, už kuriuos šie įrašai padaryti. Be to, įrašas apie darbą Kapsuko rajono ( - ) kolūkyje 1964-1968 metais neatitiko faktinių aplinkybių – nurodyta pavardė R., nors 1961 m. gruodžio 23 d. I.R. sudarė santuoką ir pakeitė pavardę į U.. 2018 m. vasario 14 d. Marijampolės skyriaus sprendimu Nr. (10.1)VPE_SP1-712 buvo nuspręsta nuo 2018 m. vasario 1 d. skirti 314,37 Eur senatvės pensiją, atsižvelgiant į įgytą 44.0286 m. stažą. Sprendimo 1 punktu buvo nuspręsta neįskaityti į pareiškėjos pensijų stažą laikotarpio nuo 1954 m. liepos 1 d. iki 1957 m. liepos 1 d., nes įrašas pirminiame dokumente – apskaitos knygos 90 psl. apie I.R. darbą kolūkyje yra padarytas pieštuku.

15Pažymėjo, jog įrašas pieštuku dokumente negali būti laikomas tinkamu, nes dokumentai paprastai pagal nusistovėjusią tvarką buvo pildomi šratinuku ar parkeriu, t. y. tokiomis rašymo priemonėmis, kurių rašalas nėra lengvai pašalinamas. Tuo tarpu įrašas pieštuku gali būti lengvai įrašomas (įterpiamas), pakeičiamas, ištrinamas. Be to, visi įrašai apskaitos knygos 90-91 psl. yra padaryti rašymo priemone. Taigi, nėra daugiau nei vieno įrašo, padaryto pieštuku. Todėl šis įrašas kelia pagrįstų abejonių jo tikrumu. Taip pat atkreipė dėmesį, kad nelogiškas atrodo apskaitos knygos pildymas, kai iš kairės į dešinę darant įrašus, iš pradžių užpildomi M. S. duomenys (1963-1964 m.), o po to atsiranda I.R. duomenys (1954-1957 m.). Be to, įrašą apie pareiškėjos darbą 1954-1957 m. paneigia išlikę ( - ) kolūkio dokumentai. ( - ) kolūkio 1952-1961 metų narių visuotinių susirinkimų ir valdybos posėdžių protokolai įrodo, jog pareiškėja laikotarpiu 1954-1957 m. nedirbo ( - ) kolūkyje, nes 1952-1961 m. nėra jokių duomenų apie I.R. (U.) priėmimą į darbą ar į kolūkio narius. Kita vertus, yra ( - ) kolūkio dokumentas (išduotas 1994 m., kai ( - ) kolūkio dokumentai nebuvo perduoti į archyvą), kuris patvirtina, kad pareiškėjos darbo stažas kolūkyje yra nuo 1958 m. sausio 1 d., bet ne nuo 1954 m. liepos 1 d., kaip tvirtina pareiškėja. Anksčiau minėti ( - ) kolūkio dokumentai paneigia pareiškėjos tvirtinimą, kad ji dirbo ( - ) kolūkyje laikotarpiu 1954-1957 m. Pareiškėjos teigimu ( - ) kolūkyje dirbo dvi I. R., tačiau tam pagrįsti ji nepateikia jokių įrodymų. VSDFV, išnagrinėjusi pareiškėjos skundą, pagrįstai nusprendė, kad pareiškėjos skundo reikalavimai nesudaro pagrindo naikinti skundžiamą Marijampolės skyriaus sprendimą.

16Pareiškėjos skundas atmestinas kaip nepagrįstas.

17Byloje ginčas kilo dėl Marijampolės skyriaus sprendimo bei išankstinio neteisminio nagrinėjimo tvarka priimto VSDFV sprendimo, kuriuo nuspręsta atsisakyti įskaityti į pareiškėjos valstybinio socialinio pensijų draudimo stažą laikotarpį nuo 1954 m. liepos 1 d. - 1957 m. liepos 1 d., teisėtumo ir pagrįstumo.

18Administracinės bylos faktiniai duomenys patvirtina teisiškai reikšmingas aplinkybes, kad pareiškėja į Marijampolės skyrių pirmą kartą kreipėsi 1995 m. gruodžio 5 d. Marijampolės skyriaus 1996 m. sausio 17 d. sprendimu Nr. 1557 pareiškėjai nuo 1995 m. gruodžio 15 d. buvo paskirta 130,32 Lt dydžio senatvės pensija, į pareiškėjos pensijų draudimo stažą įtraukiant pareiškėjos darbo ( - ) kolūkyje laikotarpį nuo 1958 m. sausio 1 d. iki 1963 m. gruodžio 31 d. 2008 m. sausio 29 d. pareiškėja pakartotinai kreipėsi į Marijampolės skyrių su prašymu perskaičiuoti senatvės pensiją ir pateikė darbo stažą patvirtinančius dokumentus. Pagal Marijampolės apskrities archyvo 2008 m. sausio 23 d. išduotą pažymą Nr.7R-232 ir 2008 m. sausio 18 d. Marijampolės savivaldybės archyvo išduotą Kapsuko rajono ( - ) kolūkio darbadienių apskaitos knygos kopiją už 1964 metus pareiškėjai Marijampolės skyriaus 2008 vasario 25 d. sprendimu Nr. 53-870 buvo paskirta 641,83 Lt dydžio senatvės pensija, į pensijų draudimo stažą įskaitant laikotarpį nuo 1964 m. sausio 1 d. iki 1964 m. birželio 4 d., dirbtą Kapsuko rajono ( - ) kolūkyje. 2017 m. lapkričio 23 d. pareiškėja vėl kreipėsi į Marijampolės skyrių su prašymu perskaičiuoti senatvės pensiją ir pateikė papildomus dokumentus: Marijampolės savivaldybės administracijos Teisės departamento 2017 m. lapkričio 22 d. raštą Nr. SA-11410, Marijampolės savivaldybės administracijos Teisės departamento 2017 m. lapkričio 21 d. pažymą apie darbo stažą Nr. TL-1081. 2018 m. vasario 14 d. buvo surašyta dokumentų, esančių Marijampolės savivaldybės administracijos archyve, patikrinimo pažyma, kurioje buvo nustatyta, kad įrašuose (F 320, ap. 2, apskaitos knygos Nr. 1, 90-91 psl.) apie I.R. darbą nėra nurodyta asmens gimimo data ar tėvo vardas, įrašai apie I.R. darbą apskaitos knygoje už 1954-1957 m. padaryti pieštuku, o prie įrašo apie I. R. darbą apskaitos knygoje nenurodyti metai, už kuriuos šie įrašai padaryti. Be to, įrašas apie darbą Kapsuko rajono ( - ) kolūkyje 1964-1968 metais neatitiko faktinių aplinkybių – nurodyta pavardė R., nors ( - ) I.R. sudarė santuoką ir pakeitė pavardę į U.. 2018 m. vasario 14 d. Marijampolės skyriaus sprendimu Nr. (10.1)VPE_SP1-712 buvo nuspręsta nuo 2018 m. vasario 1 d. skirti 314,37 Eur senatvės pensiją, atsižvelgiant į įgytą 44.0286 m. stažą. Sprendimo 1 punktu buvo nuspręsta neįskaityti į pareiškėjos pensijų stažą laikotarpių nuo 1954 m. liepos 1 d. iki 1957 m. liepos 1 d. VSDFV, išankstinio ginčų nagrinėjimo ne teismo tvarka išnagrinėjusi pareiškėjos 2018 m. kovo 9 d. skundą, 2018 m. balandžio 17 d. sprendimu Nr. (6.5)I-2360 nusprendė, kad pareiškėjos skundo reikalavimai nesudaro pagrindo naikinti skundžiamą Marijampolės skyriaus sprendimą.

19Iki 2017 m. gruodžio 31 d. senatvės pensijos buvo skiriamos ir mokamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybinių socialinio draudimo pensijų įstatymu (toliau – ir Pensijų įstatymas) bei Valstybinių socialinio draudimo pensijų skyrimo ir mokėjimo nuostatais, patvirtinti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. lapkričio 18 d. nutarimu Nr. 1156 (toliau – ir Nuostatai). Pensijų įstatymo 8 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad apdraustojo asmens valstybinio socialinio pensijų draudimo stažą sudaro asmens valstybinio socialinio pensijų draudimo stažas, įgytas dirbant pagal darbo sutartį, narystės ar tarnybos pagrindu, ir asmens valstybinio socialinio pensijų draudimo stažas, įgytas dirbant savarankiškai. Pensijų įstatymo 8 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad valstybinio socialinio pensijų draudimo stažą, dirbdami pagal darbo sutartį, narystės ar tarnybos pagrindu, įgyja asmenys, išvardyti Pensijų įstatymo 2 straipsnio 1 dalies 1 ir 3 – 5 punktuose. Šį stažą sudaro laikas, per kurį šie asmenys patys moka arba už juos yra mokamos ar turi būti mokamos įstatymo jiems nustatytos valstybinio socialinio pensijų draudimo įmokos bei laikas, per kurį šie asmenys gauna ligos (įskaitant darbdavio mokamas ligos dienomis), motinystės, tėvystės, motinystės (tėvystės) arba profesinės reabilitacijos pašalpas, mokamas pagal Ligos ir motinystės socialinio draudimo įstatymą, ligos dėl nelaimingo atsitikimo darbe arba profesinės ligos pašalpas, mokamas pagal Nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialinio draudimo įstatymą, ir nedarbo socialinio draudimo išmokas, mokamas pagal Nedarbo socialinio draudimo įstatymą <...> (Pensijų įstatymo 8 straipsnio 2 dalies 1 ir 2 punktai). Pensijų įstatymo 40 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad valstybines socialinio draudimo pensijas skiria ir moka Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos teritoriniai skyriai, vadovaudamiesi šiuo įstatymu bei Nuostatais. Pensijų įstatymo 54 straipsnio 1 dalies 1 punkte nustatyta, kad asmens valstybinio socialinio pensijų draudimo stažui, įgytam dirbant pagal darbo sutartį, narystės ar tarnybos pagrindu, prilyginami iki Valstybinio socialinio draudimo įstatymo įsigaliojimo, t. y. iki 1991 m. birželio 1 d., buvę šie laikotarpiai: visas darbininkų ir tarnautojų darbo laikas, taip pat kolūkio narių darbo kolūkyje laikas bei Valstybinio socialinio draudimo pensijų skyrimo ir mokėjimo nuostatuose nurodytų kitų asmenų, kurie pagal galiojusius SSRS įstatymus turėjo būti draudžiami valstybiniu socialiniu draudimu, darbo laikas.

20Nuostatų 23 punktas nustatė, kad Pensijų įstatymo 54 straipsnyje išvardyti valstybinio socialinio pensijų draudimo stažui prilyginami laikotarpiai įrodomi: 23.1. darbo knygelėmis, įskaitant į stažą tuos darbo laikotarpius, apie kuriuos įrašai darbo knygelėse padaryti remiantis dokumentais (įsakymais dėl priėmimo į darbą ir atleidimo iš jo, valstybinės archyvų sistemos įstaigų ir savivaldybių archyvų ar buvusių darboviečių išduotais darbo stažo pažymėjimais ir panašiai) ir patvirtinti darbdavio (jo įgalioto asmens) parašu ir įrašą padariusios įmonės, įstaigos, organizacijos antspaudu <...>; 23.2. darbo stažo pažymomis, darbdavių (atskiru susitarimu jų įgaliotų juridinių asmenų, teikiančių jiems dokumentų saugojimo paslaugas ir turinčių licenciją tokiai veiklai) išduotomis remiantis turimais dokumentais ir patvirtintomis vadovo parašu ir antspaudu, jeigu juridinis asmuo privalo jį turėti; 23.3. sistemos, kurioje asmuo dirbo, aukštesniųjų įstaigų, taip pat likviduotos institucijos, įstaigos ar įmonės funkcijų perėmėjų, o jeigu jų nėra, – steigėjo funkcijų vykdytojų (atskiru susitarimu jų įgaliotų juridinių asmenų, teikiančių jiems dokumentų saugojimo paslaugas ir turinčių licenciją tokiai veiklai) pažymomis, išduotomis remiantis turimais dokumentais ir patvirtintomis vadovo parašu ir antspaudu, jeigu juridinis asmuo privalo jį turėti; 23.4. valstybinės archyvų sistemos įstaigų ar savivaldybių archyvų pažymomis, patvirtintomis vadovo parašu ir antspaudu, arba šiose įstaigose ir archyvuose saugomų dokumentų nuorašais ar išrašais; <...> 23.6. atsiskaitomosiomis knygelėmis ir profesinių sąjungų narių bilietais, jeigu nėra kitų dokumentų, įskaitant į stažą laiką, kai šiuose dokumentuose yra žymos apie darbo užmokesčio išmokėjimą ar nario mokesčio, atsižvelgiant į darbo užmokestį, sumokėjimą; <...>.

21Sprendžiant tokio pobūdžio ginčą, Lietuvos Vyriausias administracinis teismas, atsižvelgdamas į Valstybinio socialinio draudimo pensijų įstatymo 4 straipsnio 1 dalimi, 8 straipsnio 1 dalimi ir 54 straipsniu įtvirtintą teisinį reguliavimą, yra nurodęs, jog asmenys, pretenduojantys į valstybinio socialinio draudimo pensiją už laikotarpį iki 1991 m. birželio 1 d., privalo Nuostatų 23 ir 24 punktuose nurodytais dokumentais įrodyti darbo pagal sutartį ar kitais pagrindais faktą, o po 1991 m. birželio 1 d. – dar ir apdraudimą valstybiniu socialiniu draudimu, t. y. valstybinio socialinio draudimo įmokų sumokėjimą į VSDF biudžetą (ABTĮ 15 str., 21 str., LVAT 2012 m. gegužės 21 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A552-1851/2012).

22Pareiškėja darbo stažą Kapsuko rajono ( - ) kolūkyje laikotarpiu nuo 1954 m. liepos 1 d. - 1957 m. liepos 1 d. įrodinėja įrašu Darbadienių apskaitos knygoje, Marijampolės savivaldybės administracijos Teisės departamento 2017 m. lapkričio 21 d. pažyma apie darbo stažą Nr. TL-1081 taip pat liudytojų parodymais.

23Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas savo jurisprudencijoje yra pažymėjęs, kad Pensijų skyrimo ir mokėjimo nuostatų 23 punktas numato dokumentų įvairovę, kuriais gali būti įrodinėjami Pensijų įstatymo 54 straipsnyje numatyti VSPD stažui prilyginami laikotarpiai. Teismas kiekvienu konkrečiu atveju byloje pagal įrodymų vertinimo taisykles (ABTĮ 56 str. 6 d.) turi įvertinti dokumentų, kuriais grindžiamas atitinkamo laikotarpio prilygintinumas VSPD stažui, turinį ne formaliąja (jų pavadinimo), o turinio prasme, taip pat įrodymų viseto kontekste motyvuotai pagrįsti, ar pateikti dokumentai pripažinti įrodymais (ABTĮ 56 straipsnis), pagrindžiančiais atitinkamo laikotarpio prilyginimą VSPD stažui (žr., pvz., LVAT 2010 m. rugpjūčio 23 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A146-1105/2010, 2011 m. gegužės 2 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A502-1038/2011, 2011 m. liepos 8 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A146-1421/2011, 2011 m. liepos 25 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A662-263/2011 ir kt.). Kaip yra pabrėžęs Lietuvos Vyriausias administracinis teismas, kiekvienas pensijos skyrimo atvejis yra individualus, kiekvienu atveju VSDFV teritorinis skyrius turi atlikti pretendento gauti pensiją pateiktų, būtent to konkretaus asmens VSPD stažą ir draudžiamąsias pajamas įrodančių dokumentų turinio vertinimą (LVAT 2015 m. gegužės 4 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A-1002-146/2015).

24Vertinant Marijampolės savivaldybės administracijos Teisės departamento 2017 m. lapkričio 21 d. pažymą apie darbo stažą Nr. TL-1081 kaip dokumentą, įrodantį valstybinio socialinio pensijų draudimo stažui prilyginamą laikotarpį, pabrėžtina, kad minėtoje pažymoje yra nurodyta, jog pareiškėja ( - ) kolūkyje dirbo 1954-1957 ir 1964-1968 metais. Tačiau byloje esantys įrodymai patvirtina, jog pareiškėja laikotarpiu nuo 1964 m. birželio 5 d. iki 1965 m. balandžio 6 d. dirbo ( - ), nuo 1965 m. liepos 24 d. iki 1966 m. birželio 30 d. dirbo ( - ), nuo 1966 m. liepos 26 d. iki 1993 m. lapkričio 3 d. dirbo ( - ), ir minėti laikotarpiai yra įskaityti į pareiškėjos valstybinio socialinio pensijų draudimo stažą. Aplinkybė, kad Marijampolės savivaldybės administracijos Teisės departamento 2017 m. lapkričio 21 d. pažymoje apie darbo stažą Nr. TL-1081 nurodyti laikotarpiai, jog pareiškėja dirbo ( - ) kolūkyje, kuomet ji akivaizdžiai dirbo kitur, sudaro pakankamą pagrindą abejoti minėtos pažymos objektyvumu bei patikimumu taip pat ir dėl pažymoje nurodomo 1954-1957 metų laikotarpio (ABTĮ 56 str.). ( - ) kolūkio Darbadienių apskaitos knygoje (b. l. 13-14) yra įrašas apie I.R. darbą 1954-1957 metais, tačiau minėtas įrašas padarytas pieštuku taip pat nesilaikant eiliškumo (pirmiausia padaryti įrašai apie kitų asmenų darbą iki 1964 metų, o vėliau yra padarytas įrašas apie I.R. darbą 1954-1957 metais).

25Taigi, nei įrašas Darbadienių apskaitos knygoje, nei Marijampolės savivaldybės administracijos Teisės departamento 2017 m. lapkričio 21 d. pažyma apie darbo stažą Nr. TL-1081 nelaikytini patikimais įrodymais, kurie galėtų neginčijamai patvirtinti, jog pareiškėja laikotarpiu nuo 1954 m. liepos 1 d. - 1957 m. liepos 1 d. dirbo Kapsuko rajono ( - ) kolūkyje. Be to, pareiškėjos nurodomas aplinkybes dėl to, jog laikotarpiu nuo 1954 m. liepos 1 d. iki 1957 m. liepos 1 d. ji dirbo Kapsuko rajono ( - ) kolūkyje, paneigia kiti byloje esantys rašytiniai įrodymai, kurie buvo pateikti Marijampolės skyriui pareiškėjai pirmą kartą kreipiantis dėl senatvės pensijos skyrimo 1995 m. gruodžio 5 d. – t. y. Darbo stažo pažymėjimas, kuriame nurodyta, jog I.U. buvo ( - ) kolūkio narė nuo 1958 m. ir jos darbo stažas kolūkyje yra nuo 1958 m. sausio 1 d. iki 1963 m. gruodžio 31 d. (6 metai) bei 1994 m. gruodžio 31 d. pažyma Nr. 45, iš kurios matyti, jog pareiškėja ( - ) kolūkyje dirbo nuo 1958 m. iki 1963 m. Taip pat Marijampolės apskrities archyvo 2008 m. sausio 23 d. pažymoje apie darbo stažą Nr. 7R-232 nurodyta, jog Kapsuko rajono ( - ) (buvusio ( - )) kolūkio 1952-1962 metų narių visuotinių susirinkimų ir valdybos posėdžių protokoluose apie I.R. – U., Stasio priėmimą į darbą ir kolūkio narius žinių nėra.

26Nors šioje administracinėje byloje buvo apklausti liudytojai, tačiau, kolegijos nuomone, ginčo atveju aplinkybės, jog pareiškėja laikotarpiu nuo 1954 m. liepos 1 d. iki 1957 m. liepos 1 d. dirbo ( - ) kolūkyje liudytojų parodymais negali būti įrodinėjamos, nes Nuostatuose yra apibrėžta, kad tik rašytiniais dokumentais (ir nurodyta kokiais būtent) gali būti įrodomi Pensijų įstatymo 54 straipsnyje išvardyti valstybinio socialinio pensijų draudimo stažui prilyginami laikotarpiai. Atsižvelgiant į tai, teismas nevertina liudytojų I.P., N.Š., J. E., O.V.Ž., G. U. parodymų. Be to, liudytojų parodymai nebuvo informatyvūs, buvo pagrįsti tik abstrakčiu laikotarpio sąlygų vertinimu. Tai atitinka Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktiką analogiškose bylose (žr. pvz. LVAT 2011 m. lapkričio 4 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A756-2826/2011, 2012 m. spalio 18 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A552-2743/2012).

27Atsižvelgiant į nurodytas teisines bei faktines aplinkybes, teismas daro išvadą, kad Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Marijampolės skyriaus 2018 m. vasario 14 d. sprendimas „Dėl valstybinio socialinio draudimo senatvės pensijos skyrimo I.U." Nr. (10.1) VPE_SP1-712 bei Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos 2018 m. balandžio 17 d. sprendimas Nr. (6.5) I-2360 yra priimti tinkamai įvertinus faktines bylos aplinkybes bei taikytinas teisės aktų nuostatas, yra teisėti bei pagrįsti. Byloje nėra jokio pagrindo panaikinti skundžiamus aktus skunde nurodytais argumentais, o kitų aplinkybių, kurios sudarytų pagrindą panaikinti šioje byloje skundžiamus administracinius aktus, nenustatyta, todėl pareiškėjos skundas šioje dalyje atmestinas kaip nepagrįstas (ABTĮ 88 str. 1 p.).

28Teismui pripažinus, kad ginčijami administraciniai aktai yra teisėti ir pagrįsti, nėra pagrindo tenkinti pareiškėjo išvestinį reikalavimą – įpareigoti Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Marijampolės skyrių perskaičiuoti pareiškėjai senatvės pensiją nuo 2017 m. gruodžio 1 d. (perskaičiavimą darant pagal teisės aktus, galiojusius 2017 m. gruodžio 1 d., į valstybinio socialinio pensijų draudimo stažą įskantant 1954 m. liepos 1 d. - 1957 m. liepos 1 d. laikotarpius, nurodytus Marijampolės savivaldybės administracijos teisės departamento 2017 m. lapkričio 21 d. išduotoje pažymoje apie darbo stažą Nr. TL-1081 (ABTĮ 88 str. 1 d.).

29Visus likusius pareiškėjo skundo ir teisme proceso dalyvių išsakytus argumentus teismas laiko pertekliniais, nesusijusiais su skundo pagrindu ir dalyku, neturinčiais teisinės reikšmės skundo patenkinimui (arba atmetimui). Dėl šios priežasties šie argumentai detaliau nedėstytini ir neanalizuotini. Be to, ir Europos Žmogaus Teisių Teismo formuoja praktiką, kad pareigos nurodyti priimto sprendimo motyvus apimtis gali skirtis priklausomai nuo sprendimo prigimties ir turi būti analizuojama konkrečių bylos aplinkybių kontekste (EŽTT 1994 m. balandžio 19 d. sprendimas byloje Nr. 16034/90 V. de H. v Netherlands, 1997 m. gruodžio 19 d. sprendimas byloje Nr. 20772/92 H. v Finland, 1999 m. sausio 21 d. sprendimas byloje Nr. 30544/96 G.R. v Spain ir kt.). LVAT savo jurisprudencijoje, aiškindamas ABTĮ normas (ABTĮ 15 str. 1 d., 21 str.), taip pat ne kartą buvo imperatyviai pažymėjęs, kad įstatymo reikalavimas motyvuoti teismo sprendimą nereiškia įpareigojimo teismui atsakyti į kiekvieną proceso dalyvio argumentą (LVAT 2008 m. gruodžio 5 d. nutartis administracinėje byloje Nr. P444 -196/2008, 2009 m. liepos 24 d. nutartis administracinėje byloje Nr. P756-151/2009, 2009 m. lapkričio 6 d. nutartis administracinėje byloje Nr. P525 -194/2009, 2013 m. vasario 11 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A146-216/2013 ir kt.).

30Teismas, vadovaudamasis Administracinių bylų teisenos įstatymo 84 - 87 straipsniais, 88 straipsnio 1 punktu,

Nutarė

31Pareiškėjos I.U. skundą atmesti kaip nepagrįstą.

32Sprendimas per vieną mėnesį nuo jo paskelbimo dienos apeliaciniu skundu gali būti skundžiamas Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui tiesiogiai arba per Regionų apygardos administracinio teismo Kauno rūmus.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Regionų apygardos administracinio teismo Kauno rūmų teisėjų kolegija,... 2. viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo administracinę... 3. Teismas... 4. Pareiškėja 2018 m. gegužės 16 d. skundu kreipėsi į teismą ir prašė:... 5. 1) panaikinti Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Marijampolės... 6. 2) panaikinti Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos 2018 m. balandžio... 7. 3) įpareigoti Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Marijampolės... 8. Pareiškėja skunde nurodė, taip pat pareiškėja ir jos atstovė paaiškino... 9. Nr. (10.1) VPE_SP1- 712” Nr. (6.5) I-2360 (toliau - ir VSDFV sprendimas)... 10. Nurodė, kad Marijampolės skyriaus ir VSDFV sprendimai nepagrįsti, kadangi... 11. Akcentavo, kad nei VSDFV, nei Marijampolės skyrius nepateikė jokių... 12. Pareiškėja ginčo dėl laikotarpių nuo 1964 iki 1968 m. nekelia, kadangi ji... 13. Atsakovas atsiliepime į skundą, taip pat atsakovo atstovė teismo posėdžio... 14. Atsiliepime į skundą nurodė, taip pat atsakovo atstovė paaiškino teismo... 15. Pažymėjo, jog įrašas pieštuku dokumente negali būti laikomas tinkamu, nes... 16. Pareiškėjos skundas atmestinas kaip nepagrįstas.... 17. Byloje ginčas kilo dėl Marijampolės skyriaus sprendimo bei išankstinio... 18. Administracinės bylos faktiniai duomenys patvirtina teisiškai reikšmingas... 19. Iki 2017 m. gruodžio 31 d. senatvės pensijos buvo skiriamos ir mokamos... 20. Nuostatų 23 punktas nustatė, kad Pensijų įstatymo 54 straipsnyje išvardyti... 21. Sprendžiant tokio pobūdžio ginčą, Lietuvos Vyriausias administracinis... 22. Pareiškėja darbo stažą Kapsuko rajono ( - ) kolūkyje laikotarpiu nuo 1954... 23. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas savo jurisprudencijoje yra... 24. Vertinant Marijampolės savivaldybės administracijos Teisės departamento 2017... 25. Taigi, nei įrašas Darbadienių apskaitos knygoje, nei Marijampolės... 26. Nors šioje administracinėje byloje buvo apklausti liudytojai, tačiau,... 27. Atsižvelgiant į nurodytas teisines bei faktines aplinkybes, teismas daro... 28. Teismui pripažinus, kad ginčijami administraciniai aktai yra teisėti ir... 29. Visus likusius pareiškėjo skundo ir teisme proceso dalyvių išsakytus... 30. Teismas, vadovaudamasis Administracinių bylų teisenos įstatymo 84 - 87... 31. Pareiškėjos I.U. skundą atmesti kaip nepagrįstą.... 32. Sprendimas per vieną mėnesį nuo jo paskelbimo dienos apeliaciniu skundu gali...