Byla 2-2163-728/2012
Dėl žalos (ligos pašalpos) atlyginimo regreso tvarka, tretieji asmenys M. V., E. Z., UAB ,,Kratonas

1Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo teisėja R.Eltermanienė

2sekretoriaujant J.Petkevičienei

3dalyvaujant ieškovo Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Kauno skyriaus atstovei L. K.

4atsakovo atstovei A. V.

5viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Kauno skyriaus ieškinį atsakovui ,,IF P and P Insurance,, AS filialui dėl žalos (ligos pašalpos) atlyginimo regreso tvarka, tretieji asmenys M. V., E. Z., UAB ,,Kratonas,,

Nustatė

6ieškovo Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Kauno skyrius ieškinyje, vėliau patikslintame ieškinyje prašė priteisti iš atsakovo 618,75Lt žalos (ligos pašalpos) atlyginimo regreso tvarka. Nurodė, kad 2010 08 13 Alytuje, Kauno g. susidūrė automobiliai, vairuojami M. V. ir E. Z..Eismo įvykio deklaracijoje nurodyta, kad už padarytą žalą atsakingas įvykio kaltininkas E. Z..Apdraustasis M. V. dėl juosmens sumušimo kreipėsi į ligoninę, jam buvo suteikta medicininė pagalba, konstatuotas juosmens sumušimas. Dėl patirto sužalojimo jis buvo laikinai nedarbingas nuo 2010 08 16 iki 2010 09 03, turėjo nedarbingumo pažymėjimą. Kauno skyriaus 2010 12 22 direktoriaus sprendimu Nr. 8.18-721 įvykęs su M. V. nelaimingas atsitikimas pripažintas draudiminiu įvykiu, jam paskirta ligos dėl nelaimingo atsitikimo darbe pašalpa, kurią išmokant biudžetui buvo padaryta 618,75Lt žala.Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo įstatymo (2004-11-04 redakcija Nr. IX-2535) 18 str. 1 d. numato, kad juridiniai arba fiziniai asmenys, dėl kurių kaltės Fondo administravimo įstaigos išmokėjo apdraustiesiems tam tikras išmokas arba kurių neteisėtais veiksmais buvo padaryta kitokia turtinė žala Fondui, privalo tą žalą atlyginti įstatymų nustatyta tvarka. LR CK 6.290 str. 3 d. nustatyta, kad draudimo išmokas išmokėjusios socialinio draudimo įstaigos įgyja regreso teisę į žalą padariusį asmenį, išskyrus atvejus, kai draudimo įmokas už nukentėjusį asmenį mokėjo žalą padaręs asmuo. LR CK 6.263 str. 2 d. numato, jog žalą, padarytą asmeniui, turtui, privalo visiškai atlyginti kaltas asmuo. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo įstatymo (2007-05-17 redakcija Nr. X-1137) 19 str. 10 d., asmenys, kurie teisės aktų nustatyta tvarka turi regreso ar subrogacijos teisę į žalą padariusį asmenį, pretenziją dėl išmokos gali pateikti tiesiogiai kaltininko civilinę atsakomybę apdraudusiam draudikui arba, jei tokio nėra, žalą padariusiam asmeniui.VSDFV Kauno skyrius, atsižvelgdamas į tai, kad E. Z. eismo įvykio metu vairuotas automobilis I. D., valst. Nr. ( - ) transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomuoju draudimu buvo draustas pas atsakovą (draudimo sutarties Serija AIB Nr. 1170906) 2011 01 11 registruotu laišku išsiuntė atsakovui pretenziją prašydamas atlyginti padarytą žalą, pridėdamas tai patvirtinančius įrodymus. Ieškovas gavo atsakovo 2011 01 24 atsakymą, kuriame atsisakoma atlyginti žalą, nes nėra teisinio pagrindo išmokėti draudimo išmoką, kadangi nebuvo pateikti dokumentai, patvirtinantys M. V. sužalojimą, patirtą būtent 2010 08 13 eismo įvykio metu.Ieškovas pateikė ligoninės pažymą dėl traumos sunkumo, Kauno skyriaus M. V. medicininių dokumentų patikrinimo pažymą ir jo sveikatos istorijos lapo kopiją, kuriame yra įrašas, kad pastarasis kreipėsi dėl traumos, atsakovas neatlygino žalos, motyvuodamas tuo, kad nebuvo pateikta policijos pažyma apie patirtą traumą. VSDFV Kauno skyriaus nuomone, atsakovas, atsisakydamas atlyginti valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui padarytą žalą, nepagrįstai rėmėsi tuo, jog nėra įrodymų, jog sužalojimai buvo padaryti įvykio metu, o iš esmės dėl to, jog nebuvo pranešta policijai. Prašo tenkinti ieškinį CK 6.290str., 6.254str. 1d. bei LR Valstybinio socialinio draudimo įstatymo 18str ir Nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialinio draudimo įstatymo 31str. pagrindu. (b.l. 1-4).

7Atsiliepime atsakovas su ieškiniu nesutiko, nurodė, kad įvykio užpildytoje deklaracijoje nurodyta, jog E. Z. prisiima kaltę, su pretenzija ieškovas pateikė deklaraciją, kurioje nebuvo jokių atžymų apie M. V. traumą. Pagal ( - )4p. reikalavimus, jeigu įvykio metu buvo sužeistas žmogus, eismo įvykio dalyvis privalo pranešti apie šį įvykį policijai ir pasilikti eismo įvykio vietoje, pagal TPVCAPD 19str. 5d. draudimo išmoka mokama, kai yra nustatytas draudžiamojo įvykio ir žalos dydis, pateiktoje deklaracijoje nebuvo žymų apie M. V. sužalojimus, atsakovas neturi duomenų, kad į įvykio vietą buvo kviesta policija, kuri būtų užfiksavusi sužalojimo faktą, todėl atsakovas atsisakė ieškovui atlyginti patirtas išlaidas.Ieškovas neįrodė priežastinio ryšio tarp įvykio ir sužalojimų(b.l.46-47).

8Ieškinys tenkintinas.

9Nustatyta, kad 2010 08 13d. autoįvykio, įvykusio Alytuje, Kauno g. metu, susidūrus automobiliams, vairuojamiems M. V. ir E. Z., buvo sužalotas M. V., jam buvo konstatuotas juosmens sumušimas, dėl kurio pastarasis gydėsi ir turėjo nedarbingumo lapelį. Trauma VSDFV Kauno skyriaus direktoriaus 2010 12 22 sprendimu Nr.8.18-721 pripažinta draudiminiu įvykiu ir M. V. buvo paskirta ligos dėl nelaimingo atsitikimo darbe pašalpa 618,75Lt. Kaltu dėl įvykio pripažintas E. Z., kurio civilinė atsakomybė buvo drausta pas atsakovą. Pagal CK 6.290str. 3d. draudimo išmokas išmokėjusi socialinio draudimo įstaiga įgyja regreso teisę į žalą padariusį asmenį, išskyrus kai draudimo įmokas už nukentėjusį asmenį mokėjo žalą padaręs asmuo. CK 6.1015str. 1d. civilinės atsakomybės draudimo atveju subrogacija netaikoma, todėl draudikas tiesiogiai atsako draudimo suma, taikytina ir regresinio reikalavimo atveju.

10Atsakovo nesutikimo su ieškiniu motyvai susiję su ta aplinkybe, jog anot jo ieškovas neįrodė ryšio tarp nukentėjusio atsiradusių sužalojimų ir įvykio, su kuo teismas nesutinka.Teismas konstatuoja, kad ieškovas pateikė pakankamai pagrįstų įrodymų, jog sužalojimas nukentėjusiam atsirado autoįvykio metu, tai patvirtina pažyma apie traumos sunkumą, kurioje konstatuotas juosmens sumušimas, atgabenimo į ligoninę data nurodyta 2010 08 13(b.l. 58), 2010 12 03 nelaimingo atsitikimo darbe aktas(b.l. 70), kuriame nurodyta, kad M. V.-vairuotojui-ekspeditoriui 2010 08 13d. 10val. 03min. nelaimingo atsitikimo metu buvo sumuštas juosmuo, akte smulkiai aprašytos atsitikimo aplinkybės, kurios konstatuoja 2010 08 13 autoįvykio aplinkybes Alytaus mieste.Dėl šių įrodymų teismas daro neabejotiną išvadą, kad traumą M. V. patyrė ginčijamo autoįvykio metu, t.y. 2010 08 13d.

11Taigi, šioje byloje prievolę tarp ieškovo ir atsakovo sąlygojo už žalos padarymą atsakingo transporto priemonės valdytojo privalomai apdrausta civilinė atsakomybė, t.y. įvykus eismo įvykiui ir nustačius žalą atsirado galimybė reikšti pretenzijas šios rūšies draudimo sutarties nustatytomis sąlygomis ir tvarka, ką ir padarė ieškovas.

12Tretieji asmenys. M. V., E. Z., UAB ,,Kratonas, atsiliepimų nepateikė, esant tinkamam pranešimui apie bylos nagrinėjimo laiką ir vietą posėdyje nedalyvavo, teismui nežinomos jų neatvykimo priežastys, byla nagrinėta jiems nedalyvaujant (CPK 247str. 2d. ).

13Nagrinėjamoje byloje teismas vadovavosi Valstybinio socialinio draudimo įstatymu, nes žala patirta dėl išmokėtų socialinio draudimo išmokų, kas reiškia, kad valstybinio socialinio draudimo santykiai reglamentuojami ne LR CK 6 knygos IV dalies LIII skyriaus (tame skaičiuje ir LR CK 6.1015 str.), bet socialinio aprūpinimo įstatymų normų (LR CK 6.988 str. 3 d.). Nurodytiems santykiams taip pat netaikomos Draudimo įstatymo nuostatos, nes pagal šio 1 str. 3 d. 1 p. šio įstatymo nuostatos netaikomos valstybinio socialinio draudimo santykiams ( LAT 2006-04-07 nutartis civ.byloje Nr. 3K-7-166/2006). Valstybinio socialinio draudimo įstatymo 1 str. 2 d. 1 p. valstybinio socialinio draudimo įmoka apibrėžta kaip įstatyme draudėjui ar apdraustajam nustatyta piniginė prievolė Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui, t.y. yra specifinė draudimo forma su atskiru teisiniu reguliavimu. Valstybinio socialinio draudimo įstatymas nereguliuoja sutartinių draudiminių santykių, todėl ir LR Transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo įstatymo 16 str. 4 d. nagrinėjamu atveju netaikomas.

14Tokiu būdu, teismas ieškinį tenkina nurodytais ieškovo motyvais ir pagrindais, nustačius sprendime aptartas faktines bylos aplinkybes.

15Patenkinus ieškinį, iš atsakovo priteistinas 50Lt žyminis mokestis, nuo kuriuo ieškovas yra atleistas, bei išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu, kas sudaro 60,47Lt į valstybės pajamas (LR CPK 79 str., 80 str. 1 d. 1 p., 96 str. 1 d.)

16Teismas, vadovaudamasis LR CPK 259,169str., 270str.,-

Nutarė

17ieškinį patenkinti.

18Priteisti iš atsakovo IF P and P Insurance AS filialo, įm. k. 302279548, buveinė Vilnius, Žalgirio g. 88, 618,75Lt žalos atlyginimo atsakovo valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Kauno skyriaus, įm. k. 188677437, buveinė A. M. g. 42, Kaunas naudai.

19Priteisti iš atsakovo IF P and P Insurance AS filialo 50Lt žyminio mokesčio ir 60,47Lt išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, į valstybės pajamas. Šios sumos turi būti įmokėtos Valstybinei mokesčių inspekcijai prie LR Finansų ministerijos į atsiskaitomąją sąskaitą Nr. LT 247300010112394300 AB banke „Swedbank“, įmokos kodas 5660.

20Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo gali būti apskųstas apeliaciniu skundu Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus m. 1 apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai