Byla I-3905-342/2018
Dėl nesumokėtos vietinės rinkliavos priteisimo

1Regionų apygardos administracinio teismo Klaipėdos rūmų teisėja Aušrelė Mažrimienė, sekretoriaujant teismo posėdžių sekretorei Jurgitai Žvilauskienei,

22018 m. birželio 13 d. rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo administracinę bylą pagal pareiškėjos uždarosios akcinės bendrovės Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centras prašymą atsakovei E. Č. – Š. dėl nesumokėtos vietinės rinkliavos priteisimo.

3Teismas

Nustatė

4Pareiškėja UAB Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centras (toliau – KRATC, pareiškėjas) prašymu prašo priteisti iš atsakovės 333,76 Eur nesumokėtos vietinės rinkliavos už laikotarpį nuo 2009-05-01 iki 2012-11-30 (b. l. 2 - 4). Prašymas grindžiamas tuo, kad atsakovė, ginčo laikotarpiu būdama nekilnojamojo turto objekto, esančio ( - ), savininkė, už ginčo laikotarpį yra nesumokėjusi vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą. Paaiškina, kad atsakovei Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2013-11-15 nutartimi (įsiteisėjo 2013-11-23) buvo iškelta fizinio asmens bankroto byla, kurioje buvo patvirtintas 333,76 Eur pareiškėjos kreditorinis reikalavimas dėl nesumokėtos vietinės rinkliavos už ginčo laikotarpį. Nurodo, kad Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2017-09-20 nutartimi (įsiteisėjo 2017-12-12) atsakovės bankroto byla nutraukta dėl atsakovės veiksmų. Vadovaujasi Mokesčių administravimo įstatymo 68 straipsnio 1 dalimi bei Fizinių asmenų bankroto įstatymo 10 straipsnio 3 dalimi, ir teigia, kad senaties terminas skaičiuojamas nuo bankroto bylos iškėlimo dienos (2013-11-23).

5Pareiškėjos atstovas į teismo posėdį neatvyko, apie bylos nagrinėjimo vietą ir laiką pranešta tinkamai, prašo bylą nagrinėti rašytinio proceso tvarka.

6Atsakovė nustatytu terminu nepateikė atsiliepimo į prašymą, į teismo posėdį neatvyko, apie bylos nagrinėjimo vietą ir laiką pranešta tinkamai.

7Administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ir ABTĮ) 77 straipsnio 3 dalyje numatyta, kad bylos šalių ar jų atstovų neatvykimas į teismo posėdį, jeigu jiems apie posėdį buvo tinkamai pranešta, nėra kliūtis bylai nagrinėti ir sprendimui priimti. Remiantis Administracinių bylų teisenos įstatymo 78 straipsnio 5 dalimi, byla nagrinėjama proceso šalims nedalyvaujant rašytinio proceso tvarka.

8Teismas

konstatuoja:

9Lietuvos Respublikos Konstitucijos 121 straipsnio 2 dalis nustato, jog savivaldybių tarybos turi teisę įstatymo numatytose ribose ir tvarka nustatyti vietines rinkliavas, bei savo biudžeto sąskaita gali nustatyti mokesčių bei rinkliavų lengvatas. Pagal Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 31 punktą, Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymo 25 straipsnį komunalinių atliekų tvarkymas, antrinių žaliavų surinkimas, perdirbimo organizavimas teisės aktais yra priskirtas savivaldybių funkcijoms. Rinkliavų nustatymą, rinkimą ir kontrolę reglamentuoja Rinkliavų įstatymas, kurio 2 straipsnio 3 dalis vietinę rinkliavą apibrėžia kaip savivaldybės tarybos sprendimu nustatytą privalomą įmoką, galiojančią tos savivaldybės teritorijoje. Rinkliavų įstatymo 11 straipsnio 1 dalies 8 punktas nustato, kad savivaldybės taryba turi teisę savivaldybės teritorijoje nustatyti vietines rinkliavas tik už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą. Šio įstatymo 12 straipsnio 1 - 2 punktai numato, jog savivaldybės taryba savo sprendimu nustato vietinę rinkliavą ir tvirtina vietinės rinkliavos nuostatus.

10Klaipėdos miesto savivaldybės taryba 2007-03-29 sprendimu Nr. T2-80 patvirtino Klaipėdos miesto savivaldybės Vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą nuostatus (toliau – ir Nuostatai), kurių 6 punktas (Nuostatų redakcijos su vėlesniais pakeitimais; cituojami aktai skelbiami savivaldybės interneto tinklapyje www.klaipeda.lt ir rinkliavos administratoriaus tinklapyje www.kratc.lt) numatė, kad vietinė rinkliava už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą (toliau – ir Vietinė rinkliava) yra Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos sprendimu už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir jų tvarkymą nustatyta privaloma įmoka, galiojanti Klaipėdos miesto savivaldybės teritorijoje, kurią kiekvienas komunalinių atliekų turėtojas privalo sumokėti šiuose Nuostatuose nustatyta tvarka.

11Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikoje (toliau – ir LVAT), aiškinant vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimo ir tvarkymo teisinį reglamentavimą, pažymėta, kad, skirtingai nuo Rinkliavų įstatymo 2 straipsnio 1 dalyje pateikiamos valstybinės rinkliavos, kuri apima privalomas įmokas už vietos savivaldos institucijų, įstaigų, tarnybų ar organizacijų teikiamas paslaugas, apibrėžimo, vietinės rinkliavos įstatymų leidėjas nesieja su atitinkamomis paslaugomis. Nagrinėjamai bylai taip pat yra reikšminga LVAT praktika, pagal kurią skirtingai nuo Rinkliavų įstatymo 2 straipsnio 1 dalyje pateikiamos valstybinės rinkliavos, kuri inter alia (liet. tarp kitko, be kita ko) apima privalomas įmokas už vietos savivaldos institucijų, įstaigų, tarnybų ar organizacijų teikiamas paslaugas, apibrėžimo, vietinės rinkliavos įstatymų leidėjas expressis verbis (liet. tiesiogiai, konkrečiai apibrėžta) nesieja su atitinkamomis paslaugomis. Vietinės rinkliavos objektas iš esmės yra siejamas su atitinkamos teisės vietinės rinkliavos mokėtojui suteikimu, t.y. asmuo, norėdamas įgyti (naudotis) atitinkamą teisę, o ne gauti atitinkamas paslaugas, privalo sumokėti atitinkamą vietinę rinkliavą.

12LVAT 2014-01-28 nutartyje, aiškindamas teisę dėl „atliekų turėtojo” sąvokos, konstatavo, kad vien faktinė aplinkybė, jog atitinkamas fizinis ar juridinis asmuo yra laikytinas vietinės rinkliavos mokėtoju pagal savivaldybės tarybos sprendimą, kuriuo nustatyta rinkliava, ir (ar) rinkliavos nuostatus, suponuoja šio asmens pareigą nustatyta tvarka ir terminais mokėti atitinkamo dydžio vietinę rinkliavą. Vietinės rinkliavos mokėtojas neturi diskrecijos pasirinkti, ar vykdyti šią pareigą, ar ne, nuo pareigos mokėti vietinę rinkliavą vykdymo jis gali būti atleistas tik atitinkamų norminių teisės aktų nustatytais pagrindais ir tvarka. LVAT 2010-03-29 nutartyje administracinėje byloje Nr. A525-471/2010 išaiškino, kad vietinė rinkliava už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą vertintina kaip atliekų turėtojo privaloma įmoka už atliekas, kurios tvarkomos savivaldybės komunalinių atliekų tvarkymo sistemoje. Tai savo ruožtu leidžia daryti išvadą, jog aptariama vietinė rinkliava ir jos dydis nėra siejama su konkrečios paslaugos suteikimu.

13LVAT akcentavo ir tai, jog vietinės rinkliavos privalomasis pobūdis (Rinkliavų įstatymo 2 straipsnio 3 dalis) ir paskirtis lemia tai, kad rinkliava nėra sutartinio pobūdžio mokėjimas, ir ji reglamentuojama viešosios, o ne privatinės teisės normomis - todėl aptariamos vietinės rinkliavos objektas negali būti laikomas komunaline paslauga (šiukšlių išvežimu) Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.584 straipsnio 1 dalies prasme. Toks vietinės rinkliavos aiškinimas iš esmės atitinka ir formuojamą praktiką kitose LVAT nutartyse (žr., pvz., LVAT 2011-06-13 nutartį administracinėje byloje Nr. A442-2210/2011; 2011-04-14 nutartį administracinėje byloje Nr. A442-1035/2011 ir kt.), kuriose pažymėta, kad vietinė rinkliava yra viešosios teisės nustatytas privalomasis mokėjimas, o ne privatinės (civilinės) teisės reguliavimo srities sutartinio pobūdžio įsipareigojimas.

14Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2010-11-25 sprendimu Nr. T2-330 patvirtintų Nuostatų 3 punktas nustato, kad vietinės rinkliavos mokėtojai – komunalinių atliekų turėtojai Klaipėdos miesto savivaldybės teritorijoje, išskyrus Lietuvos banką bei įmones, turinčias taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimą, kuriuose nustatyti atliekų tvarkymo reikalavimai negali būti įvykdyti savivaldybės organizuojamoje komunalinių atliekų tvarkymo sistemoje. Atliekų turėtojas apibrėžiamas kaip fizinis arba juridinis asmuo, kuris turi komunalinių atliekų, arba kurio veiklos metu susidaro komunalinių atliekų (2007-03-29 sprendimu Nr. T2-80 patvirtintų Taisyklių 2 punktas), o pagal 2008-12-23 sprendimu Nr. Nr. T2-425 patvirtintų Nuostatų 13 punktą atliekų turėtojas suprantamas kaip atliekų gamintojas arba asmuo, kuris turi atliekų. Vietinė rinkliava skaičiuojama pagal Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos nustatytą Vietinės rinkliavos dydį padauginus iš metinės komunalinių atliekų susikaupimo normos, nurodytos Nuostatų 1 priede pagal nekilnojamojo turto pagrindinę tikslinę naudojimo paskirtį (Nuostatų 14 punktas). Tais atvejais, kai vietinė rinkliavos administravimo parametras yra nekilnojamojo turto bendrojo ploto kvadratinis metras, mokėtina vietinės rinkliavos už kalendorinius metus suma apskaičiuojama – metinę vietinę rinkliavą padauginus iš nekilnojamojo turto bendrojo ploto (Nuostatų 15.1 punktas).

15Pareiškėja prašo priteisti vietinę rinkliavą už laikotarpį nuo 2009-05-01 iki 2012-11-30.

16LVAT analogiško pobūdžio bylose yra akcentavęs, kad mokesčių teisiniuose santykiuose senaties terminai, per kuriuos gali būti išieškomi mokesčiai (tame tarpe rinkliavos ir kiti privalomi mokėjimai), paprastai yra nustatomi arba konkretaus mokesčio mokėjimo klausimus reglamentuojančiame teisės akte, arba Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatyme (toliau – ir MAĮ), kuris konkretaus mokesčio mokėjimo klausimus reglamentuojančio teisės akto atžvilgiu yra bendroji teisės norma, t. y. šios teisės normos tarpusavyje sąveikauja, kaip specialioji ir bendroji teisės normos. Atitinkamai Rinkliavų įstatyme nuostatos dėl senaties terminų nėra įtvirtintos, todėl šiam klausimui spręsti turi būti vadovaujamasi MAĮ. Tokiu atveju taikytina MAĮ 68 straipsnio 1 dalis, kurioje įtvirtinta, jog tuo atveju, jeigu kitaip nenustatyta atitinkamo mokesčio įstatyme, mokesčių mokėtojas ar mokesčių administratorius mokestį apskaičiuoti arba perskaičiuoti gali ne daugiau kaip už einamuosius ir penkerius praėjusius kalendorinius metus, skaičiuojamus atgal nuo tų metų, kada pradedama mokestį apskaičiuoti arba perskaičiuoti, sausio 1 dienos (žr., pvz., LVAT 2012-09-27 nutartį administracinėje byloje Nr. A438-2346/2012; 2012-10-25 nutartį administracinėje byloje Nr. A438-2405/2012 ir kt.). Kartu akcentuotina, kad LVAT yra nurodęs, jog mokestiniuose ginčuose mokesčio apskaičiavimo ir perskaičiavimo senatį teismas privalo taikyti ex officio (liet. savo iniciatyva) (žr., pvz., LVAT 2005-04-27 nutartį administracinėje byloje Nr. A15-485/2005 ir kt.).

17Iš nagrinėjamos bylos medžiagoje esančios Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2017-09-20 nutarties (b. l. 11 – 16) civilinėje byloje Nr. 2FB-956-618/2014 matyti, kad teismas nutraukė pareiškėjos bankroto bylą. Nutartis įsiteisėjusi. Lietuvos teismų informacinės sistemos LITEKO duomenys patvirtina, kad atsakovei bankroto byla iškelta Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2013-11-15 nutartimi (įsiteisėjo 2013-11-23). Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2014-01-29 nutartimi patvirtinta pareiškėjos finansinio reikalavimo suma 1152,40 Lt.

18Pagal Fizinių asmenų bankroto įstatymo 19 straipsnį nuo teismo nutarties iškelti fizinio asmens bankroto bylą įsiteisėjimo dienos laikoma, kad visi fizinio asmens skolų mokėjimo terminai yra pasibaigę. Ši nuostata netenka galios nuo teismo nutarties nutraukti fizinio asmens bankroto bylą įsiteisėjimo dienos. Aptariamo įstatymo 10 straipsnio 3 dalyje numatyta, kad nutraukus fizinio asmens bankroto bylą šio straipsnio 1 ir 2 dalyse nustatytais atvejais, visi mokesčiai ir su jais susijusios sumos, palūkanos ir netesybos skaičiuojami nuo teismo nutarties iškelti šią bylą įsiteisėjimo dienos, išskyrus jau įvykdytus skolinius įsipareigojimus.

19Apibendrinus anksčiau aptartą teisinį reguliavimą, darytina išvada, kad nutraukus bankroto bylą, MAĮ 68 straipsnyje įtvirtintas priverstinio išieškojimo senaties terminas skaičiuojamas nuo teismo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos.

20Nagrinėjamos bylos atveju nutartis iškelti pareiškėjai bankroto bylą įsiteisėjo 2013-11-23, todėl pareiškėjai iš atsakovės priteistina vietinė rinkliava galėjo būti apskaičiuojama už einamuosius (2013 m.) ir penkerius praėjusius kalendorinius metus. Įvertinus anksčiau išdėstytą, akivaizdu, kad nagrinėjamos bylos atveju nėra suėjusi senatis skaičiuoti vietinę rinkliavą už ginčo laikotarpį.

21Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašas (b. l. 6 - 8) patvirtina, jog nekilnojamojo turto objektas, adresu ( - ), nuosavybės teise ginčo laikotarpiu priklausė atsakovei. Tokiu atveju, ginčo laikotarpiu vietinės rinkliavos mokėtoja, kaip faktinė nekilnojamojo turto objekto valdytoja, laikytina atsakovė.

22Iš pareiškėjos 2018-04-12 Pažymos Nr. (8.2)-5R-405 (b. l. 5), bei mokėjimo pranešimo (b. l. 10) nustatyta, kad nuo 2009-05-01 iki 2012-11-30 už atsakovės valdomą turto objektą buvo priskaičiuota 339,27 Eur dydžio suma (vietinė rinkliava paskaičiuota pagal Nuostatus). Pagal pareiškėjos į bylą pateiktus duomenis atsakovė sumokėjo 5,51 Eur dydžio vietinę rinkliavą, todėl liko 333,76 Eur įsiskolinimas. Ginčo dėl apskaičiuoto rinkliavos dydžio byloje nėra. Duomenų, jog atsakovė ginčo rinkliavą sumokėjo arba kreipėsi nustatyta tvarka dėl vietinės rinkliavos lengvatų, byloje taip pat nėra. Atsižvelgiant į tai, teismas sprendžia, jog vietinė rinkliava paskaičiuota tinkamai, yra teisėta ir pagrįsta.

23Pagal Rinkliavų įstatymo 2 straipsnio 3 dalį vietinė rinkliava yra savivaldybės tarybos sprendimu nustatyta privaloma įmoka, galiojanti tos savivaldybės teritorijoje, todėl atsakovei vietinės rinkliavos mokėjimas yra piniginė prievolė ir ją vienašališkai atsisakyti įvykdyti atsakovei draudžiama (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.59 straipsnis). Pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.38 straipsnį prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus. Byloje nustačius, kad atsakovė yra nesumokėjusi 333,76 Eur ginčo rinkliavos sumos, ši suma priteistina pareiškėjai.

24Teisėja, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 86 – 87 straipsniais, 88 straipsnio 1 dalies 4 punktu, 132 straipsnio 1 dalimi,

Nutarė

25Pareiškėjos uždarosios akcinės bendrovės Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centras prašymą tenkinti.

26Priteisti iš atsakovės E. Č. – Š. (gim. ( - )) pareiškėjai uždarajai akcinei bendrovei Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centras (į. k. 163743744) 333,76 Eur (tris šimtus trisdešimt tris eurus ir 76 euro centus) vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą.

27Sprendimą per vieną mėnesį nuo paskelbimo dienos galima apskųsti Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui, paduodant apeliacinį skundą per Regionų apygardos administracinio teismo Klaipėdos rūmus arba tiesiogiai apeliacinės instancijos teismui.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Regionų apygardos administracinio teismo Klaipėdos rūmų teisėja Aušrelė... 2. 2018 m. birželio 13 d. rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo administracinę... 3. Teismas... 4. Pareiškėja UAB Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centras (toliau –... 5. Pareiškėjos atstovas į teismo posėdį neatvyko, apie bylos nagrinėjimo... 6. Atsakovė nustatytu terminu nepateikė atsiliepimo į prašymą, į teismo... 7. Administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ir ABTĮ) 77 straipsnio 3... 8. Teismas... 9. Lietuvos Respublikos Konstitucijos 121 straipsnio 2 dalis nustato, jog... 10. Klaipėdos miesto savivaldybės taryba 2007-03-29 sprendimu Nr. T2-80... 11. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikoje (toliau – ir LVAT),... 12. LVAT 2014-01-28 nutartyje, aiškindamas teisę dėl „atliekų turėtojo”... 13. LVAT akcentavo ir tai, jog vietinės rinkliavos privalomasis pobūdis... 14. Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2010-11-25 sprendimu Nr. T2-330... 15. Pareiškėja prašo priteisti vietinę rinkliavą už laikotarpį nuo... 16. LVAT analogiško pobūdžio bylose yra akcentavęs, kad mokesčių teisiniuose... 17. Iš nagrinėjamos bylos medžiagoje esančios Klaipėdos miesto apylinkės... 18. Pagal Fizinių asmenų bankroto įstatymo 19 straipsnį nuo teismo nutarties... 19. Apibendrinus anksčiau aptartą teisinį reguliavimą, darytina išvada, kad... 20. Nagrinėjamos bylos atveju nutartis iškelti pareiškėjai bankroto bylą... 21. Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašas (b. l. 6 - 8)... 22. Iš pareiškėjos 2018-04-12 Pažymos Nr. (8.2)-5R-405 (b. l. 5), bei mokėjimo... 23. Pagal Rinkliavų įstatymo 2 straipsnio 3 dalį vietinė rinkliava yra... 24. Teisėja, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos... 25. Pareiškėjos uždarosios akcinės bendrovės Klaipėdos regiono atliekų... 26. Priteisti iš atsakovės E. Č. – Š. (gim. ( - )) pareiškėjai uždarajai... 27. Sprendimą per vieną mėnesį nuo paskelbimo dienos galima apskųsti Lietuvos...