Byla eI-400-243/2019
Dėl 1001,17 Eur vietinės rinkliavos mokesčio už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą priteisimo

1Regionų apygardos administracinio teismo Klaipėdos rūmų teisėja Vida Stonkuvienė, sekretoriaujant posėdžių sekretorei Vaidai Damašienei,

2teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo administracinę bylą pagal pareiškėjos uždarosios akcinės bendrovės Tauragės regiono atliekų tvarkymo centras prašymą atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „Grimeda“ dėl 1001,17 Eur vietinės rinkliavos mokesčio už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą priteisimo.

3Teismas

Nustatė

4Pareiškėja uždaroji akcinė bendrovė (toliau – UAB) Tauragės regiono atliekų tvarkymo centras prašymu prašo priteisti iš atsakovės UAB „Grimeda“ 1001,17 Eur nesumokėtos vietinės rinkliavos mokestį už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą. Nurodo, jog jai pavesta rinkti, administruoti, išieškoti vietinę rinkliavą už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą Šilalės rajono savivaldybės teritorijoje ir kad atsakovė nuosavybės teise turi nekilnojamojo turto objektus ( - ) (paskirtis: garažų; poilsio, pirtis (kaime); poilsio, svečių namelis (kaime); gamybos, pramonės) ir adresu ( - ) (paskirtis: sandėliavimo). Nurodo, jog atsakovė už laikotarpį nuo 2017 m. birželio 1 d. iki 2017 m. gruodžio 31 d. yra nesumokėjusi pareiškėjai 1001,17 Eur dydžio vietinės rinkliavos mokestį. Prašymo reikalavimą grindžia tuo, jog atsakovė privalėjo mokėti vietinės rinkliavos mokestį už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą, nes rinkliavos mokestis yra atliekų turėtojo privaloma įmoka už atliekas, kurios tvarkomos savivaldybės komunalinių atliekų tvarkymo sistemoje, ir ji nesiejama su konkrečios paslaugos suteikimu, o yra privaloma įmoka, reglamentuota viešosios teisės normomis. Nurodo, jog mokestis apskaičiuotas pagal nuosavybės teise valdyto turto objektą, plotą ir pagrindinę tikslinę naudojimo paskirtį, vadovaujantis VĮ Registrų centro Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko duomenimis.

5Atsakovė atsiliepimu su pareiškėjos prašymu nesutinka ir prašo jį atmesti kaip nepagrįstą. Atsiliepime nurodo, kad bendrovei 2017 metais buvo iškelta restruktūrizavimo byla, todėl pareiškėjos nurodyta skola yra laikoma iki restruktūrizavimo bylos iškėlimo dienos. Teigia, jog pareiškėja 2017 m. rugsėjo 21 d. įspėjime nurodytą sumą yra pateikusi kaip kreditorinį reikalavimą bendrovės restruktūrizavimo byloje ir šis kreditorinis reikalavimas yra patvirtintas.

6Teismas konstatuoja:

7Ginčo dalykas yra pareiškėjos UAB Tauragės regiono atliekų tvarkymo centras reikalavimo priteisti iš atsakovės uždarosios akcinės bendrovės „Grimeda“ 1001,17 Eur nesumokėtos vietinės rinkliavos mokesčio už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą, teisėtumo ir pagrįstumo nustatymas.

8Pagal Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 31 punktą, Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymo 25 straipsnį komunalinių atliekų tvarkymas, antrinių žaliavų surinkimas, perdirbimo organizavimas teisės aktais yra priskirtas savivaldybių funkcijoms. Konstitucijos 121 straipsnio 2 dalis nustato, jog savivaldybių tarybos turi teisę įstatymo numatytose ribose ir tvarka nustatyti vietines rinkliavas, savo biudžeto sąskaita savivaldybių tarybos gali nustatyti mokesčių bei rinkliavų lengvatas. Rinkliavų nustatymą, rinkimą ir kontrolę reglamentuoja Rinkliavų įstatymas, kurio 2 straipsnio 3 dalis vietinę rinkliavą apibrėžia kaip savivaldybės tarybos sprendimu nustatytą privalomą įmoką, galiojančią tos savivaldybės teritorijoje. Rinkliavų įstatymo 11 straipsnio 1 dalies 8 punktas nustato, kad savivaldybės taryba turi teisę savivaldybės teritorijoje nustatyti vietines rinkliavas tik už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą. Įstatymo 12 straipsnio 1-2 punktai numato, kad savivaldybės taryba savo sprendimu nustato vietinę rinkliavą ir tvirtina vietinės rinkliavos nuostatus.

9Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikoje, aiškinant vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimo ir tvarkymo teisinį reglamentavimą, pažymėta, kad, skirtingai nuo Rinkliavų įstatymo 2 straipsnio 1 dalyje pateikiamos valstybinės rinkliavos, kuri apima privalomas įmokas už vietos savivaldos institucijų, įstaigų, tarnybų ar organizacijų teikiamas paslaugas, apibrėžimo, vietinės rinkliavos įstatymų leidėjas nesieja su atitinkamomis paslaugomis. Vietinės rinkliavos objektas iš esmės yra siejamas su atitinkamos teisės vietinės rinkliavos mokėtojui suteikimu, t. y. asmuo, norėdamas įgyti (naudotis) atitinkamą teisę, o ne gauti atitinkamas paslaugas, privalo sumokėti atitinkamą vietinę rinkliavą. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2010 m. kovo 29 d. nutartyje administracinėje byloje Nr. A525-471/2010 ir kitose bylose išaiškino, kad vietinė rinkliava už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą vertintina kaip atliekų turėtojo privaloma įmoka už atliekas, kurios tvarkomos savivaldybės komunalinių atliekų tvarkymo sistemoje. Vietinė rinkliava ir jos dydis nėra siejama su konkrečios paslaugos suteikimu. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas minėtoje nutartyje akcentavo ir tai, jog vietinės rinkliavos privalomasis pobūdis (Rinkliavų įstatymo 2 straipsnio 3 dalis) ir paskirtis lemia, kad rinkliava nėra sutartinio pobūdžio mokėjimas, ir ji reglamentuojama viešosios, o ne privatinės teisės normomis. Vietinės rinkliavos objektas negali būti laikomas komunaline paslauga (šiukšlių išvežimu) Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.584 straipsnio 1 dalies požiūriu. Toks vietinės rinkliavos aiškinimas iš esmės atitinka ir formuojamą praktiką kitose Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo bylose (2011 birželio 13 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A442-2210/2011, 2011 m. balandžio 14 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A442-1035/2011, 2014 m. sausio 28 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A556-334/2014 ir kt.).

10Šilalės rajono savivaldybės taryba 2012 m. kovo 1 d. sprendimu Nr. T1-41 (su vėlesniais pakeitimais), 2017 m. gegužės 25 sprendimu Nr. T1-153 patvirtino Šilalės rajono savivaldybės Vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą nuostatus (toliau – Nuostatai). Nuostatuose nurodyta, kad vietinės rinkliavos mokėtojai yra komunalinių atliekų turėtojai ir kad vietinės rinkliavos mokėtojais laikomi nekilnojamojo turto savininkai ir naudotojai – juridiniai ir fiziniai asmenys. Vietinės rinkliavos mokėtojų registre registruojami nekilnojamojo turto savininkai ar naudotojai, jų valdomas nekilnojamasis turtas, jo plotas, veiklos pobūdis. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas yra išaiškinęs, kad nedraudžiama nustatyti vietinę rinkliavą, kurios dydis apskaičiuojamas ne pagal faktiškai susidariusį ir perduotą tvarkyti atliekų kiekį, bet yra siejamas su nekilnojamojo turto turėjimu ar naudojimu ir šio nekilnojamojo turto dydžiu (bendruoju plotu) (2010 m. kovo 29 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A525-471/2010). Toks vietinės rinkliavos nustatymo būdas neprieštarauja ir Europos Teisingumo Teismo išaiškinimui, kuriuo atskleista, jog rėmimasis kriterijais, kurie grindžiami dėl atliekų turėtojų veiklos galinčių susidaryti atliekų kiekiu, apskaičiuojamu pagal jų užimamų patalpų plotą bei paskirtį ir (arba) susidariusių atliekų rūšį, gali leisti apskaičiuoti šių atliekų šalinimo išlaidas ir jas paskirstyti skirtingiems atliekų turėtojams, nes šie du parametrai daro tiesioginę įtaką minėtų išlaidų sumai. Europos Teisingumo Teismas sprendė, jog nacionalinės teisės nuostata komunalinių atliekų tvarkymo ir šalinimo finansavimo tikslais numatanti mokestį, apskaičiuojamą remiantis galinčių susidaryti atliekų kiekio įvertinimu, o ne faktiškai susidariusių ir perduotų tvarkyti atliekų kiekiu, neturi būti laikoma prieštaraujančia Direktyvos 2006/12/EB 15 straipsnio a punktui (žr. Teisingumo Teismo 2009 m. liepos 16 d. sprendimas Futura byloje Immobiliare srl Hotel Futura.). Vietinės rinkliavos objektas yra siejamas su atitinkamos teisės vietinės rinkliavos mokėtojui suteikimu, t. y. asmuo, norėdamas įgyti (naudotis) atitinkamą teisę, o ne gauti atitinkamas paslaugas, privalo sumokėti atitinkamą vietinę rinkliavą.

11Iš Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašo duomenų nustatyta, kad atsakovei nuosavybės teise priklauso nekilnojamojo turto objektai (124,56 kv. m. garažas su plovykla, 33,77 kv. m. poilsio pastatas-pirtis, 7,34 kv. m. svečių namelis, 5045,10 kv. m. gamybos, pramonės pastatas), adresu ( - ). Remiantis Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašu, atsakovė nuo 2008 m. liepos 10 d. nuosavybės teise taip pat turi nekilnojamąjį turtą-pastatą sandėlį (578,93 kv. m.), adresu ( - ). Nurodyti nekilnojamojo turto objektai laikotarpiu nuo 2017 m. birželio 1 d. iki 2017 m. gruodžio 31 d. apmokestinti 1001,17 Eur vietinės rinkliavos mokesčiu. Vietinė rinkliava apskaičiuota taikant Šilalės rajono savivaldybės tarybos nustatytus vietinės rinkliavos dydžius. Atsakovė yra vietinės rinkliavos mokesčio mokėtoja Nuostatų požiūriu, tačiau mokesčio ji nesumokėjo.

12Atsakovei argumentuojant, kad jai 2017 metais buvo iškelta restruktūrizavimo byla, todėl vietinės rinkliavos nesumokėtas mokestis laikomas iki restruktūrizavimo bylos iškėlimo ir yra šios bylos dalykas, nurodytina, kad pagal Lietuvos teismų informacinės sistemos LITEKO duomenis nustatyta, jog Klaipėdos apygardos teismo 2017 m. spalio 16 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. B2-652-265/2017 buvo iškelta RUAB „Grimeda“ restruktūrizavimo byla ir patvirtintas kreditorių sąrašas, kuriame viena iš kreditorių buvo pareiškėja, reikalaudama sumokėti 3809,49 skolą, susidariusią už nesumokėtą vietinę rinkliavą ir kad teismo 2018 m. rugsėjo 18 d. nutartimi nutraukta restruktūrizavimo byla, o Lietuvos apeliacinis teismas 2018 m. gruodžio 12 d. nutartimi teismo nutarties dalį dėl restruktūrizavimo bylos nutraukimo nepakeitė. Įvertinus šias aplinkybes, spręstina, kad pareiškėjos reikalavimai dėl vietinės rinkliavos mokesčio priteisimo nebuvo patenkinti restruktūrizavimo byloje, todėl pareiškėjos prašymas pagrįstas ir tenkintinas, vadovaujantis Lietuvos Respublikos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.38 straipsniu, ABTĮ 88 straipsnio 4 punktu. Pareiškėjai priteistina iš atsakovės 1001,17 Eur.

13Pareiškėja prašo priteisti iš atsakovės 4,79 Eur patirtų bylinėjimosi išlaidų atlyginimą.

14Administracinių bylų teisenos įstatymo 40 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad proceso šalis, kurios naudai priimtas sprendimas, turi teisę gauti iš kitos šalies savo išlaidų atlyginimą. Administracinių bylų teisenos įstatymo 40 straipsnio 5 dalis numato, jog atstovavimo išlaidų atlyginimo klausimas sprendžiamas Civilinio proceso kodekso ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka. Pareiškėjos prašymas patenkintas, todėl ji turi teisę į patirtų išlaidų atlyginimą. Pateikti rašytiniai įrodymai patvirtina, kad prašomą priteisti 4,79 Eur sumą sudaro prašymo surašymo teismui išlaidos. Pareiškėjos patirtas išlaidas patvirtina mokėjimo nurodymas, teisinių paslaugų sutartis. Išlaidų atlyginimo prašymas sprendžiamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisingumo ministro su Lietuvos advokatų tarybos pirmininku patvirtintomis rekomendacijomis dėl užmokesčio dydžio, patvirtintomis Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2015 m. kovo 19 d. įsakymu Nr. 1R-77. Pareiškėjos prašomas išlaidų atlyginimo dydis neviršija Rekomendacijų dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio ir nenukrypsta nuo Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo suformuotos praktikos dėl išlaidų atlyginimo priteisimo šios kategorijos bylose. Teismo vertinimu, prašoma priteisti 4,79 Eur bylinėjimosi išlaidų atlyginimo suma nagrinėjamoje byloje atitinka teisingumo ir protingumo kriterijus, todėl priteistina pareiškėjai iš atsakovės.

15Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 84-88 straipsniais,

Nutarė

16Patenkinti pareiškėjos uždarosios akcinės bendrovės Tauragės regiono atliekų tvarkymo centras prašymą,

17priteisti iš atsakovės uždarosios akcinės bendrovės „Grimeda“ (juridinio asmens kodas 176603379) 1001,17 Eur ( vienas tūkstantis vienas euras ir 17 centų) pareiškėjai uždarajai akcinei bendrovei Tauragės regiono atliekų tvarkymo centras vietinės rinkliavos mokestį už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą,

18priteisti iš atsakovės uždarosios akcinės bendrovės „Grimeda“ (juridinio asmens kodas 176603379), 4,79 Eur (keturi eurai 79 centai ) bylinėjimosi išlaidų atlyginimą pareiškėjai uždarajai akcinei bendrovei Tauragės regiono atliekų tvarkymo centras.

19Sprendimas gali būti skundžiamas apeliacine tvarka per trisdešimt kalendorinių dienų nuo paskelbimo dienos Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui, paduodant skundą Regionų apygardos administracinio teismo Klaipėdos rūmams.

Proceso dalyviai
Ryšiai