Byla II-171-311/2011

1Kauno miesto apylinkės teismo teisėjas Rimantas Grigas, sekretoriaujant Birutei Čyžaitei, dalyvaujant: administracinėn atsakomybėn patrauktam asmeniui – pareiškėjui D. R., nutarimą administracinio teisės pažeidimo byloje priėmusios institucijos– Lietuvos saugios laivybos administracijos atstovui L. G.,

2viešame teismo posėdyje išnagrinėjęs D. R., a.k. ( - ) Lietuvos Respublikos piliečio, dirbantis firmoje „( - )“, gyv. ( - ), skundą dėl Lietuvos saugios laivybos administracijos 2011-06-27 nutarimo administracinio teisės pažeidimo byloje Nr. AT1-13,

Nustatė

32011-07-18 Kauno m. apylinkės teisme gautas D. R. skundas, kuriuo jis prašo panaikinti Lietuvos saugios laivybos administracijos 2011-06-27 nutarimą skirti jam 3000 Lt baudą ir bylą nagrinėti iš naujo. Pareiškėjas paaiškino, kad 2011-06-24 Kauno apskr. Lietuvos saugios laivybos administracijos Pramoginės laivybos skyriaus vyresnysis valstybinis inspektorius G. Č., už tai, kad jis neva, 2011-06-24 plaukdamas vandens motociklu, reg. Nr. K-6113 be laivavedžio pažymėjimo, Kauno mariose, nestojo stabdomas inspekcijos pareigūno, nubaudė jį 3000 litų bauda. Pareiškėjas mano, kad ši nuobauda paskirta neteisėtai, nepagristai ir turi būti keičiama, o administracinė byla D. R. atžvilgiu turėtų būti nagrinėjama iš naujo, nes jis Vidaus vandenų laivybos taisykles pažeidė tik pagal punktą, reikalaujantį turėti laivavedžio pažymėjimą.

4Skundo nagrinėjime metu D. R. nurodė, kad jis 2011-06-24 apie 15:30 val. plaukiojo Kauno mariose vandens motociklu. Plaukiodamas pamatė prie jo artėjantį katerį. D. R. ėmė plaukti link jo, nes kateryje buvę žmonės mojavo balta vėliava, ant katerio degė dvi lempos. Prisiartinęs pamatė, kad ant katerio parašyta „Laivybos inspekcija“, tačiau jo nuomone, šis užrašas neatitinka reikalavimų. Kateryje buvę žmonės nedėvėjo uniformų, apart gelbėjimo liemenių neturėjo kitų skiriamųjų ženklų. Jie neprisistatė kaip pareigūnai, neparodė tarnybinio pažymėjimo, tik iš karto bandė kabliu prisitraukti D. R. vairuojamą vandens motociklą prie savo katerio. Jis jiems to daryti neleido. D. R. neuniformuoti žmonės nekėlė pasitikėjimo, todėl jis sutiko su jais bendrauti tik sėdėdamas ant savo transporto priemonės. Žmonės kateryje neatrodė kaip valstybinės institucijos atstovai. Jie pasakė, kad reikia pasikalbėti, D. R. atsakė, kad neturi apie ką su jais kalbėti. Plaukdamas jis buvo sustojęs prie kito katerio ir klausė, ar galima mariose plaukioti. Prie katerio jis buvo priplaukęs kelis kartus. Paprašytas parodyti dokumentus, D. R. pasakė, kad jie yra automobilyje ir iki jo reikia plaukti. Tą dieną minėtame vandens telkinyje vyko buriuotojų varžybos, todėl plaukiant link D. R. automobilio, stovinčio krante, teko daryti nemažą lankstą, norint aplenkti buriuotojų trasą. Priplaukus vietą, kur buvo D. R. automobilis, pateikė pareigūnams vandens motociklo dokumentus. D. R. pripažįsta, kad neturėjo laivavedžio pažymėjimo, dėl to gailisi. Surašinėjant administracinio teisės pažeidimo protokolą pareigūnams jis pateikė asmens tapatybės kortelę, tačiau savo gyvenamosios vietos tiksliai nurodyti negalėjo, nes pareigūnais pasivadinę asmenys norėjo adreso Lietuvos teritorijoje, o D. R. šiuo metu gyvena ne Lietuvoje. Pasisakęs gyvenantis Norvegijoje buvo apkaltintas trukdymu surašyti protokolą. Iš jo buvo reikalaujama nurodyti artimų giminaičių adresus, kurie su įvykiu neturi nieko bendro. Tik gavęs surašytą protokolą iš ten matomų antspaudų D. R. galėjo susipažinti su jį stabdžiusių pareigūnų pavardėmis ir pareigybėmis. Kadangi jį stabdę pareigūnai nedėvėjo uniformų, D. R. manymu, jų atlikti veiksmai yra negaliojantys, nes administraciniame kodekse parašyta, kad apranga yra negaliojanti, jei nedėvima pilnai.

5Lietuvos saugios laivybos administracijos atstovas L. G. paaiškino, kad pareiškėjo D. R. skundas yra neteisingas ir nepagrįstas, nes skunde nurodytos aplinkybės neatitinka tikrovės. Administracijos direktoriaus 2011-06-23 potvarkiu Nr. VP-9 sudaryta darbo grupė 2011-06-24 vykdė saugios laivybos kontrolę Kauno mariose ir Nemuno upėje iki Birštono. Vandens motociklu Kauno mariose plaukiojantis pareiškėjas D. R. nepakluso teisėtiems kontrolę vykdantiems pareigūnų reikalavimams sustoti. Reikalavimas sustoti buvo išreikštas Administracinių teisės pažeidimų kodekso 1192 str. nustatyta tvarka: duotas signalas balta vėliavėle, įjungtas mėlynas švyturėlis bei garsinis signalas. Pareigūnai buvo uniformuoti. Be to, ant katerio, kuriuo plaukė pareigūnai, buvo užrašas „Laivybos inspekcija“ ir Administracijos logotipas. Pareiškėjas matė artyn prie jo plaukiantį katerį ir suprato signalus, reiškiančius reikalavimą sustoti, tačiau šiam reikalavimui nepakluso ir visu greičiu nuplaukė tolyn. Pareiškėjas piktybiškai nevykdė jį besivejančių pareigūnų reikalavimų sustoti, nes penkis kartus buvo pristabdęs vandens motociklą, o pareigūnams priartėjus, vėl visu greičiu nuplaukdavo tolyn. Vienu metu pareiškėjas buvo priplaukęs prie inspektuojančio katerio priekio. Tada saugios laivybos kontrolę vykdančios grupės vadovas prisistatė, nurodęs organizacijos pavadinimą, savo pareigas ir pavardę, ir paprašė pateikti vandens transporto priemonės dokumentus, bet pažeidėjas atsistūmė nuo katerio ir nuplaukė tolyn. Pareigūnai buvo uniformuoti, tik be kepurių. Jie negalėjo parodyti savo tarnybinių pažymėjimų.

6Pareigūnai nebandė prisitraukti pareiškėjo vandens motociklo kabliu (kobiniu), nes mažiausias atstumas tarp transporto priemonių buvo apie 50 metrų, o pareiškėjui priplaukus prie inspektuojančio katerio priekio tokia galimybė buvo techniškai neįmanoma. Pasivijus prie kranto vandens motociklu atplaukusį pareiškėją, jo buvo paprašyta pateikti vandens motociklo, reg. Nr. K-6113, dokumentus bei laivavedžio kvalifikacijos liudijimą. Paaiškėjo, kad tai ne pareiškėjo vandens transporto priemonė ir kad jis ją vairavo neturėdamas laivavedžio liudijimo, taip pažeisdamas Lietuvos Respublikos vidaus vandenų transporto kodekso 18 str. 2 d., kuri nustato, kad „motorinių pramoginių laivų laivavedžiai - motorinių pramoginių laivų ir kitų motorinių plaukiojimo priemonių vairuotojai, turintys motorinio pramoginio laivo laivavedžio kvalifikacijos liudijimą ar motorinio pramoginio laivo laivavedžio tarptautinį kvalifikacijos liudijimą“. Be to, kai vandens transporto priemonės savininkas pateikė vandens motociklo dokumentus (registraciją patvirtinantį Pramoginio laivo bilietą Nr. 024554, Mažojo, pramoginio laivo techninės apžiūros taloną Nr. 0266163). buvo nustatyta, kad 2011 m. birželio 15 d. yra pasibaigęs vandens motociklo techninės apžiūros talono galiojimo laikas ir eksploatuojant vandens motociklą be nustatyta tvarka atliktos techninės apžiūros, pažeista Lietuvos Respublikos vidaus vandenų transporto kodekso 16 str. 4 d., kuri nustato, kad vidaus vandenų transporto priemonės gali būti eksploatuojamos tik susisiekimo ministro nustatyta tvarka atlikus jų techninę apžiūrą arba techninį patikrinimą. Nepaklusdamas teisėtam saugios laivybos kontrolę vykdančių pareigūnų reikalavimui sustoti, pareiškėjas pažeidė Administracinių teisės pažeidimų kodekso (toliau - ATPK) 119 str. 2 dalį. Tikėtina, kad pareiškėjas nepakluso reikalavimui sustoti, siekdamas išvengti ATPK 119 str. 3 d. ir 122 str. 1 dalyje numatytos atsakomybės, nes neturėjo laivavedžio kvalifikacijos liudijimo, suteikiančio teisę vairuoti vandens motociklą, taip pat buvo pasibaigęs vandens motociklo techninės apžiūros talono galiojimo laikas. Dėl nustatytų pažeidimų pareiškėjui buvo surašytas administracinio teisės pažeidimo protokolas. 2011 m. birželio 27 d. nutarimu administracinio teisės pažeidimo byloje Nr. AT1-13, pareiškėjui už ATPK 119 str. 3 d., 122 str. 1 d. ir 1192 str. 2 d. pažeidimus, vadovaujantis ATPK 33 str. 2 d., paskirta nuobauda pagal ATPK 1192 str. 2 d. - trijų tūkstančių litų bauda.

7Skiriant nuobaudą yra padaryta klaida, pagal LR ATPK 1192 str. 2 d. jam turėjo būti paskirta sankcijoje numatyta 4000-5000 Lt bauda. D. R. tikslinga būtų skirti 4000 Lt baudą.

8Liudytojas G. Č. parodė, kad 2011-06-24 buvo kontrolinis saugios laivybos reidas. Tarnybinis kateris, kuriuo plaukė pareigūnai, yra su užrašais „Laivybos inspekcija“, švyturėliais. Pareigūnai buvo uniformuoti, su antpečiais, liemene. Ties Pažaislio vienuolynu pastebėjo vandens motociklą. Jis įjungė mėlyną švyturėlį, o J. iškėlė vėliavėlę. Pareiškėjui pasakė, kad jis sustotų. Jis pradėjo plaukti tolyn nuo pareigūnų. Priplaukus prie pareiškėjo G. Č. prisistatė, liepė jam sustoti, bet pareiškėjas vėl nuplaukė tolyn. Taip buvo gal 4 kartus. G. Č. vis pasivydavo nutolusį pareiškėją. Po to jis priplaukė prie katerio ir vėl nuplaukė. Vėliau jis pasidomėjo, ko klausė kateryje buvusio žmogaus, jis pasakė, kad pareiškėjui paaiškino, jog laivybos inspekcija nori jį patikrinti. Vėliau, matyt, baiginėjosi pareiškėjo vairuojamo vandens motociklo kuras. Jis priplaukė prie ratukų. Atsirado motociklo savininkas. Pareiškėjas aiškino, kad jis yra iš Norvegijos. Jam buvo surašytas administracinio teisės pažeidimo protokolas.

9Liudytoja L. M. J. parodė, kad 2011-06-24 vykdė reidą saugiai laivybai užtikrinti. Pamatė vandens motociklą. Jam buvo duotas signalas sustoti. Jis sustojo, o po to nuplaukė. Taip motociklo vairuotojas elgėsi kelis kartus. Po to motociklas nuplaukė prie prieplaukos. Jie paprašė pateikti dokumentus, vairuotojas atsakė, kad neturi. Motociklo dokumentus pateikė kitas pilietis. Pareigūnų vairuojamas kateris yra su visais skiriamaisiais ženklais, su užrašais, lipdukais, švyturėliais, Stabdant įjungiamas garso signalas, pakeliama balta vėliavėlė. Į reidą pareigūnai vyksta uniformuoti. Pareiškėjui galėjo matytis balti baltiniai, antpečiai, apykaklinė liemenė, ji nedengia antpečių, kepurių nebuvo. Pareiškėjas kelis kartus priplaukė prie katerio, bet ir vėl nuplaukdavo tolyn. Gal vienu metu jis buvo priplaukęs prie katerio nosies, kažką pasakė ir nuplaukė.

10Išnagrinėjus pareiškėjo D. R. skundą, išklausius pareiškėjo, Lietuvos saugios laivybos administracijos atstovo, liudytojų G. Č., L. M. J. parodymus, darytina išvada, kad D. R. ne tik nepakluso Lietuvos saugios laivybos administracijos pareigūno reikalavimui sustabdyti vidaus vandenų transporto priemonę, bet šį teisės pažeidimą padarė neturėdamas teisės vairuoti vandenų transporto priemonę, t.y. jo kaltė, padarius administracinį teisės pažeidimą, numatytą LR ATPK 1192 str. 2 d., visiškai įrodyta. Tačiau D. R. surašytas nutarimas administracinio teisės pažeidimo byloje Nr. AT1-13 neatitinka įstatymo reikalavimo, t.y. nutarime nurodoma, kad D. R. padarė administracinį teisės pažeidimą, numatytą LR ATPK 1192 str. 2 d. ir jis nubaustas 3000 Lt bauda. Tačiau kaip matyti iš LR ATPK 1192 str. 2 d., už šio įstatymo pažeidimą numatyta bauda laivavedžiams nuo trijų tūkstančių iki keturių tūkstančių litų arba teisės vairuoti vidaus vandenų transporto priemones atėmimą nuo dvejų iki trejų metų, o asmenims, neturintiems teisės vairuoti vidaus vandenų transporto priemones, - baudą nuo keturių tūkstančių iki penkių tūkstančių litų.

11Kaip matyti iš bylos medžiagos ir pačio D. R. paaiškinimo, jis jokių dokumentų, patvirtinančių, kad jam suteikta laivavedžio kvalifikacija, neturi, todėl jam turėtų būti skiriama bauda nuo 4000 Lt iki 5000 Lt.

12Tačiau LR ATPK 302 str. nurodoma, kad išnagrinėjęs bylą dėl skundo dėl nutarimo administracinio teisės pažeidimo byloje, apylinkės teismas priima vieną iš šių sprendimų:

131) palikti nutarimą nepakeistą ir skundo netenkinti;

142) panaikinti nutarimą ir bylą nutraukti;

153) panaikinti nutarimą ir paskirti administracinę nuobaudą remiantis teisės aktu, nustatančiu atsakomybę už padarytą teisės pažeidimą.

164) panaikinti nutarimą ir grąžinti bylą organui (pareigūnui), įgaliotam surašyti administracinių teisės pažeidimų protokolus.

175) pakeisti nutarimą ir paskirti švelnesnę nuobaudą arba neskirti administracinės nuobaudos.

18Pabloginti administracinėn atsakomybėn traukiamo (patraukto) asmens, taip pat asmens, kuriam byla nutraukta, padėtį teismas gali tik tuo atveju, kai dėl to yra institucijos, kurios pareigūnas surašė administracinio teisės pažeidimo protokolą, skundas arba nukentėjusiojo skundas. Administracinėn atsakomybėn traukiamo (patraukto) asmens, taip pat asmens, kuriam byla nutraukta, padėtis negali būti pabloginta daugiau, negu to prašoma skunde.

19Kadangi skundą dėl 2011-06-27 Lietuvos Saugios laivybos administracijos priimto nutarimo apskundė pats pažeidėjas D. R., teismas negali bloginti jo padėties, todėl administracinė byla grąžintina Lietuvos Saugios laivybos administracijai surašyti įstatymą atitinkantį nutarimą.

20Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos ATPK 301 str., 302 str.,

Nutarė

21panaikinti 2011-06-27 Lietuvos saugios laivybos administracijos nutarimą administracinio teisės pažeidimo byloje Nr. AT1-13, administracinę bylą grąžinti Lietuvos Saugios laivybos administracijai surašyti įstatymą atitinkantį nutarimą.

22Nutarimas per 20 dienų nuo jos paskelbimo gali būti skundžiama apeliacine tvarka Kauno apygardos teismui per Kauno miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
1. Kauno miesto apylinkės teismo teisėjas Rimantas Grigas, sekretoriaujant... 2. viešame teismo posėdyje išnagrinėjęs D. R., a.k. ( - ) Lietuvos... 3. 2011-07-18 Kauno m. apylinkės teisme gautas D. R. skundas, kuriuo jis prašo... 4. Skundo nagrinėjime metu D. R. nurodė, kad jis 2011-06-24 apie 15:30 val.... 5. Lietuvos saugios laivybos administracijos atstovas L. G. paaiškino, kad... 6. Pareigūnai nebandė prisitraukti pareiškėjo vandens motociklo kabliu... 7. Skiriant nuobaudą yra padaryta klaida, pagal LR ATPK 1192 str. 2 d. jam... 8. Liudytojas G. Č. parodė, kad 2011-06-24 buvo kontrolinis saugios laivybos... 9. Liudytoja L. M. J. parodė, kad 2011-06-24 vykdė reidą saugiai laivybai... 10. Išnagrinėjus pareiškėjo D. R. skundą, išklausius pareiškėjo, Lietuvos... 11. Kaip matyti iš bylos medžiagos ir pačio D. R. paaiškinimo, jis jokių... 12. Tačiau LR ATPK 302 str. nurodoma, kad išnagrinėjęs bylą dėl skundo dėl... 13. 1) palikti nutarimą nepakeistą ir skundo netenkinti;... 14. 2) panaikinti nutarimą ir bylą nutraukti;... 15. 3) panaikinti nutarimą ir paskirti administracinę nuobaudą remiantis teisės... 16. 4) panaikinti nutarimą ir grąžinti bylą organui (pareigūnui), įgaliotam... 17. 5) pakeisti nutarimą ir paskirti švelnesnę nuobaudą arba neskirti... 18. Pabloginti administracinėn atsakomybėn traukiamo (patraukto) asmens, taip pat... 19. Kadangi skundą dėl 2011-06-27 Lietuvos Saugios laivybos administracijos... 20. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos ATPK 301 str., 302 str.,... 21. panaikinti 2011-06-27 Lietuvos saugios laivybos administracijos nutarimą... 22. Nutarimas per 20 dienų nuo jos paskelbimo gali būti skundžiama apeliacine...