Byla 2YT-2309-301/2019
Dėl antstolio veiksmų vykdomojoje byloje Nr. (duomenys neskelbtini)

1Marijampolės apylinkės teismo Marijampolės rūmų teisėja Teresė Klimienė,

2rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi pareiškėjos (išieškotojos) uždarosios akcinės bendrovės „Belor“ skundą suinteresuotiems asmenims uždarajai akcinei bendrovei „Agrofertis“, uždarajai akcinei bendrovei „UHB AGRO“, uždarajai akcinei bendrovei „Arvi fertis“ ir antstoliui L. L. dėl antstolio veiksmų vykdomojoje byloje Nr. ( - ),

Nustatė

3Pareiškėja uždaroji akcinė bendrovė „Belor“ pateikė skundą dėl antstolio veiksmų vykdomojoje byloje Nr. ( - ), kurioje antstolis atlieka išieškojimą iš uždarosios akcinės bendrovės „Arvi fertis“ išieškotojos uždarosios akcinės bendrovės „Belor“ naudai pagal Vilniaus miesto apylinkės teismo 2018-01-03 vykdomąjį raštą Nr. ( - ).

4Nurodo, kad antstolis L. L. 2019-01-29 turto arešto aktu Nr. ( - ) areštavo UAB „Arvi fertis“ priklausantį turtinį kompleksą – visas apyvartoje esančias prekių atsargas: akmens anglį; azotines, kalio, fosforo trąšas; chemikalus; tarą, padėklus, maišus, kitas atsargas / prekes / žaliavas, ir ateityje pagaminamą produkciją, kurių buvimo vieta: ( - ), neviršijant bendros skolos ir vykdymo išlaidų sumos – 3 519 329,76 Eur. Antstolio 2019-01-29 patvarkymu Nr. ( - ) areštuotas UAB „Arvi fertis“ priklausantis turtinis kompleksas – visos apyvartoje esančios prekių atsargos: akmens anglis; azotinės, kalio, fosforo trąšos; chemikalai; tara, padėklai, maišai, kitos atsargos / prekės / žaliavos, perduotas saugoti UAB „BELOR“, pavedant turto apsaugą vykdyti apsaugos tarnybai UAB „G4S Lietuva“.

52019-02-01 antstolis L. L. priėmė patvarkymą Nr. ( - ) dėl 2019-01-30 UAB „Agrofertis“ skundo, kuriuo patvarkė tenkinti UAB „Agrofertis“ skundą ir leisti UAB „Agrofertis“ disponuoti 22 tonomis NPK trąšų 5-15-30+S+B+ZN ir 354 tonomis NPK trąšų 10-20-20+S+B-Zn vagonuose Nr. ( - ) bei transporto priemonėje, valstybinis Nr. ( - ), šias trąšas išgabenant iš UAB „Arvi fertis“ veiklos teritorijos, adresu: ( - ).

62019-02-01 patvarkymu Nr. ( - ) dėl 2019-02-01 papildomo prašymo prie 2019-01-03 skundo dėl neteisėtų veiksmų antstolis patvarkė: tenkinti UAB „Agrofertis“ papildomą prašymą ir leisti UAB „Agrofertis“ disponuoti jai nuosavybės teise priklausančiomis 4.998 tonomis, šias trąšas išgabenant iš UAB „Arvi fertis“ veiklos teritorijos, adresu: ( - ), pagal antstolio R. S. 2019-01-31 Faktinių aplinkybių konstatavimo protokole nurodytą turtą ir jo buvimo vietas ištisą parą. Nustatė, kad UAB „Agrofertis“ nuosavybės teise priklausantį turtą išsiveža 2019-02-01 patvarkyme dėl 2019-01-30 UAB „Agrofertis“ skundo Nr. ( - ) nustatyta išsivežimo tvarka.

72019-01-31 UAB „UHB AGRO“ antstoliui pateikė skundą dėl antstolio veiksmų ir 2019-02-04 patvarkymu Nr. ( - ) antstolis leido UAB „UHB AGRO“ disponuoti nuosavybės teise priklausančiomis trąšomis, žaliavomis ir kitu turtu, jas išgabenant nustatyta tvarka.

8Išieškotojas apskundė antstolio patvarkymus Nr. ( - ) ir Nr. ( - ).

9Antstolis L. L. 2019-02-08 priėmė patvarkymą Nr. ( - ) dėl turto arešto aktų Nr. ( - ) ir Nr. ( - ) papildymo, kuriuo patvarkyta: 1. Patikslinti turto arešto aktą Nr. ( - ), papildant jį 2019-02-06 turto apraše Nr. 1 pozicijose Nr. 7; 8; 9; 10; 26 aprašytu turtu: Pozicija Nr. 7. NPK 10-20-20+S(SOP), 55,5 T, prekės Nr. 10004; Pozicija Nr. 8. NPK 10-13-18+MG+S+B(SOP), 28 T, prekės Nr. 10168; Pozicija Nr. 9. NPK 11-9-20+Mg+S+B(SOP), 14,5 T, prekės Nr. 10170; Pozicija Nr. 10. NPK 15-15-15+S(SOP), 29 T, prekės Nr. 10( - )0; Pozicija Nr. 26. NPK 15-15-15+S, 19 T prekės Nr. 10270; Areštuoto turto savininkas: UAB „Arvi fertis“, į. k. 300632946; Areštuoto turto saugotojas: UAB „Belor“, į. k. 303276665. 2. Patikslinti turto arešto aktą Nr. ( - ), papildant jį 2019-02-06 turto apraše Nr. 1 pozicijose Nr. 11; 12; 13; 14; 15; 17; 18; 20; 21; 24; 25 aprašytu turtu: Pozicija Nr. 11. NPK 12.5-8-16,5 su ME Gėlėms, 2,91 T, prekės Nr. 10127; Pozicija Nr. 12. NPK 8-20-30+S+Zn Startas, 11,80 T, prekės Nr. 10411; Pozicija Nr. 13. NPK 12-11-22 si ME Spygliuočiams ir dekoratyviniams augalams, 0,54 T, prekės Nr. 10417; Pozicija Nr. 14. NPK 10-20-10+Mg+S Startas, 1 T, prekės Nr. 10426; Pozicija Nr. 15. Didmaišiai, (500), 8 VNT, prekės Nr. 80051; Pozicija Nr. 17. Didmaišiai ARVI. 505 VNT, prekės Nr. 80059; Pozicija Nr. 18. Didmaišiai Fertis (500), 20 VNT, prekės Nr. 80060; Pozicija Nr. 20. Didmaišiai 5-15-30 (500), 31 VNT, prekės Nr. 80077; Pozicija Nr. 21. Didmaišiai 11-9-20 (500), 102 VNT, prekės Nr. 80186; Pozicija Nr. 24. Didmaišiai 12-6-18 (500), 71 VNT, prekės Nr. 80270; Pozicija Nr. 25. Didmaišiai 8-20-30+S+Cu+Mn, 993 VNT, prekės Nr. 80275; Areštuoto turto savininkas: UAB „Arvi fertis“, į. k. 300632946; Areštuoto turto saugotojas: UAB „Arvi fertis“, į. k. 300632946. Pareiškėjos manymu, šiuo patvarkymu, kaip išvestiniu iš ankstesnių patvarkymų Nr. ( - ) ir Nr. ( - ) dokumentu, iš esmės sumažinta jame nurodytais turto arešto aktais areštuoto UAB „Arvi fertis“ turto apimtis, neteisėtai ir nepagrįstai priskyrus turtą UAB „Agrofertis“ ir UAB „UHB AGRO“ nuosavybėn.

10Skundžiamas patvarkymas yra nepagrįstas, nes antstolis netinkamai vykdė savo funkcijas, panaikino turto areštą didelės (matuojamos septynženkliais skaičiais) vertės turtui, neįvertinęs visų faktinių bylos aplinkybių visumos, nepaisydamas to, kad skolininkas vengia įsipareigojimų prieš išieškotoją vykdymo nesąžiningais veiksmais ir šiuo patvarkymu nusprendė panaikinti pritaikytus apribojimus, neįsitikinęs, jog turtas, dėl kurio ir priėmė patvarkymą, priklauso tretiesiems asmenims, nesusijusiems su vykdomąja byla, nors galėjo ir privalėjo tai padaryti, be to, priimtas patvarkymas yra neaiškus, nes jame antstolis nenurodė, kuris konkrečiai buvęs areštuotas turtas (apibūdinant jį kiekiu ir kitais šį turtą identifikuojančiais požymiais), kurio saugojimas buvo pavestas UAB „BELOR“, yra laikomas UAB „UHB AGRO“ ar UAB „Agrofertis“ nuosavybe, tuo pažeidė išieškotojo teises ir sudarė galimybes skolininkui ir toliau sėkmingai vengti įsipareigojimų vykdymo, būtent tokiu būdu paslepiant areštuotiną turtą, į kurį galėtų būti nukreiptas išieškojimas.

11Pareiškėja nurodo, kad antstolis nepareikalavo dokumentų: PVM sąskaitų faktūrų, buhalterinės apskaitos registrų (ar žiniaraščių), kuriuose matytųsi suminis atsiskaitymas, tarpusavio atsiskaitymo suderinimo aktų, patvirtintų nustatyta tvarka, kopijų, nes tik gavus šiuo dokumentus nebeliktų abejonių dėl antstolio sprendimų, kuriais jis panaikina jo paties pritaikytus turto apribojimus. Todėl pareiškėjai atsiranda pagrindas abejoti antstolio veiksmų teisėtumu. Pareiškėjos manymu, antstolis prieš priimdamas patvarkymą turėjo pareikalauti oficialių rašytinių įrodymų, atlikti jų analizę, sugretinti šiuos dokumentus ir, tik įsitikinęs tuo, kad yra neabejotinas pagrindas, panaikinti jo paties pritaikytus apribojimus, priimti tokį sprendimą, t. y. leisti disponuoti turtu nesusijusiems su skolininku tretiesiems asmenims.

12Antstoliui buvo žinoma, jog tarp trečiųjų asmenų ir skolininko buvo sudarytos 2018-11-30 NPK trąšų užsakomosios gamybos sutartys, pagal kurias skolininkas įsipareigojo sutartyse nustatytomis sąlygomis ir terminais pagal trečiųjų asmenų užsakymus iš jų jam perduotų žaliavų gaminti kompleksines ir vienanares NPK trąšas, sufasuoti jas į sutartyje nurodytą pakuotę ir sandėliuoti sutartyje nustatytą terminą, o tretieji asmenys įsipareigojo iš jo pateiktų žaliavų tinkamai pagamintus produktus priimti bei atsiskaityti sutartyje nustatyta tvarka.

13Pagal NPK trąšų užsakomosios gamybos sutarties 3.6 p. šalys susitarė, kad „Gamintojui įvykdžius užsakovo užsakymą ir pagaminus produktus, gamintojas užsakovui pateikia sąskaitą-faktūrą už suteiktas paslaugas ir/ar papildomus gamybos procese patirtus kaštus. Sąskaita-faktūra turi būti apmokėta ne vėliau kaip per 3 dienas nuo jos išrašymo dienos, jeigu prieduose nenumatyta kitokia atsiskaitymo tvarka“. Šiuo konkrečiu atveju antstolis, visų pirma, turėjo pareikalauti, kad skolininkas pateiktų išrašytų apmokėjimui bendrovei už pagamintas trąšas PVM sąskaitų faktūrų ir apmokėjimo dokumentų, buhalterinės apskaitos registrų (ar žiniaraščių), kuriuose matytųsi suminis atsiskaitymas, tarpusavio atsiskaitymo suderinimo aktų patvirtintų nustatyta tvarka, kopijas.

14Pareiškėjos manymu, prievolė įforminti prekių ir paslaugų teikimą PVM sąskaita – faktūra atsiranda kiekvienu atveju suteikus paslaugas ar pardavus prekes, todėl būtent PVM sąskaita – faktūra yra įstatymo nustatytas oficialus dokumentas, patvirtinantis prekių tiekimą arba paslaugų teikimą. Pareiškėjos manymu, byloje nebuvo pateikti įrodymai, jog skolininkas už pagamintas trąšas išrašė apmokėjimui PVM sąskaitas faktūras, o tretieji asmenys jas apmokėjo, o antstolis nepareikalavo šių buhalterinės apskaitos dokumentų.

15Pareiškėjos manymu antstolio patvarkymai Nr. ( - ) ir Nr. ( - ) yra neteisėti ir nepagrįsti, nes pagal pateiktus antstoliui dokumentus tretieji asmenys neįrodė, kad turtas jiems priklauso nuosavybės teise, o nepagrįstų antstolio patvarkymų – Nr. ( - ) ir Nr. ( - ) – pagrindu priimant skundžiamą patvarkymą Nr. ( - ) akivaizdžiai buvo pažeistos išieškotojo UAB „Belor“ teisės, todėl jis yra neteisėtas ir nepagrįstas bei naikintinas. Antstolis nepagrįstai, nesant tai patvirtinančių įrodymų, nusprendė, kad areštuoto turto dalis priklauso UAB „Agrofertis“ ir UAB „UHB AGRO“.

16Pareiškėja prašo panaikinti antstolio L. L. 2019-02-08 patvarkymą Nr. ( - ) dėl turto arešto aktų Nr. ( - ) ir Nr. ( - ) papildymo.

172019-05-10 pareiškėja pateikė teismui prašymą sustabdyti bylą, išreikalauti rašytinius įrodymus, skirti ekspertizę, remtis Kauno apygardos teismo 2019-04-26 nutartimi, nagrinėti bylą žodinio proceso tvarka, priteisti bylinėjimosi išlaidas.

18Nurodo, kad kilo ginčas dėl antstolio veiksmų jam be pakankamų motyvų ir be pakankamo pagrindimo nusprendus, kad tam tikra skolininko turto dalis yra ne skolininko, o kitų asmenų.

19Prašyme pareiškėja išvardina jai žinomus antstolio priimtus patvarkymus, pateikia informaciją apie UAB „Agrofertis“, UAB „UHB Agro“ vykdymo metu iš UAB „Arvi fertis“ veiklos teritorijos išvežto turto kiekius, bandymus turtą išvežti, duomenis apie šiuo metu UAB „Arvi fertis“ veiklos teritorijoje esantį turtą. Pareiškėja informuoja teismą apie UAB „Arvi fertis“ sutartinius santykius su UAB „UHB Agro“, UAB „Baltakis“, UAB „Agrofertis“, UAB „Agrochemijos paslaugų centru“, UAB „SME Finance“.

20Pareiškėja nurodo, kad atlikdamas vykdymo veiksmus, antstolis ne kartą reikalavo UAB „Arvi fertis“ pateikti informaciją, būtiną vykdymo procese, tačiau šią informaciją buvo vengiama pateikti. Pareiškėjos įsitikinimu teikiami dokumentai turi reikšmingų neatitikimų, leidžiančių daryti išvadą, kad skolininkė su suinteresuotais asmenimis bendradarbiauja, vengdama pareiškėjos inicijuoto išieškojimo.

21Be to, analizuojant gautus dokumentus, kyla daug neaiškumų (pavyzdžiui, dėl UAB „Arvi fertis“ piniginių lėšų pervedimo, kadangi nėra aišku kokiu pagrindu atlikti mokėjimai, kokia tiksli mokėjimų paskirtis.

22UAB „Belor“ prašyme nurodo, kad nagrinėjant skundą dėl antstolio veiksmų, t. y. sprendžiant dėl antstolio veiksmų teisėtumo ir pagrįstumo, esminė nustatytina aplinkybė yra areštuoto turto nuosavybės teisės išsiaiškinimas, t. y. kas yra areštuoto turto savininkas. UAB „Belor“ nurodo, jog Marijampolės apylinkės teismo Marijampolės rūmuose yra nagrinėjamos šios civilinės bylos: Nr. 2YT-2055-399/2019, Nr. 2YT-2056-399/2019, Nr. 2YT-2057-399/2019, Nr.2YT-2117-399/2019, Nr. 2YT-2160-374/2019, Nr. 2YT-2550-399/2019, šiose bylose, sprendžiant dėl antstolio L. L. veiksmų teisėtumo ir pagrįstumo, antstoliui, be kita ko, be patikrinimo nusprendus, kad tam tikra areštuoto turto dalis yra ne skolininko, o kitų asmenų, ir leidus šiems disponuoti turtu, esminė nustatytina aplinkybė yra areštuoto turto nuosavybės teisės išsiaiškinimas, t. y. kas yra areštuoto turto tikrasis savininkas. Vilniaus apygardos teisme nagrinėjamos šios civilinės bylos: Nr. e2-2919-852/2019, Nr. e2-3039-392/2019; Vilniaus miesto apylinkės teisme nagrinėjos civilinės bylos Nr. e2-12200-820/2019, Nr.e2-17847-936/2019. Šiose bylose reikšminga aplinkybė yra turto (trąšų ir kito turto) nuosavybės teisės nustatymas. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2019-03-29 nutartimi civilinėje byloje Nr. 2SP-14273-967/2019, priimta rašytinio proceso tvarka, patenkino pareiškėjų UAB „UHB Agro“ ir UAB „Arvi fertis“ prašymą dėl taikos sutarties patvirtinimo supaprastinto proceso tvarka, kuria buvo numatyta pareiškėjo UAB ,,UHB Agro“ nuosavybės teise valdomų prekių ir žaliavų išvežimo tvarka iš pareiškėjo UAB ,,Arvi fertis“ veiklos teritorijos, t.y. imituojant taikų susitarimą pareiškėjų buvo susitarta dėl trąšų ir kito turto nuosavybės teisės. UAB „BELOR“ pateikė atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2019-03-29 nutarties civilinėje byloje Nr. 2SP-14273-967/2019, kuris šio teismo 2019-04-05 nutartimi, konstatavus, kad patvirtinta taikos sutartis gali turėti įtakos UAB ,,BELOR“ teisėms ir pareigoms, buvo priimtas (civilinė byla Nr. 2S-899-585/2019). Vilniaus apygardos teismo 2019-03-21 nutartimi yra išnagrinėta civilinė byla Nr. e2-2924-275/2019, kurioje yra patvirtinta šalių – UAB „Agrofertis“ ir UAB „Arvi fertis“ – sudaryta taikos sutartis, kuria šalys, taip pat imituodamos taikų susitarimą, susitarė, kad ieškovas UAB „Agrofertis“ arba jo pavedimu tretieji asmenys galės be apribojimų disponuoti jam nuosavybės teise priklausančiu turtu, t. y. tam tikru kiekiu trąšų. UAB „BELOR“ pateikė prašymą atnaujinti procesą Vilniaus apygardos teismo civilinėje byloje Nr. e2-2924-275/2019 pagal CPK 366 straipsnio 1 dalies 7 punktą, t. y. teismui nusprendus dėl neįtrauktų į bylos nagrinėjimą asmenų materialiųjų teisių ar pareigų (civilinė byla Nr. eA2-3132-619/2019). Atnaujinus procesą šioje civilinėje byloje, būtų iš naujo sprendžiama dėl nurodytų trąšų nuosavybės teisės. Pareiškėjos nuomone, atsižvelgiant į nagrinėjamos civilinės bylos Nr. 2YT-2309-301/2019 dalyką paminėtose civilinėse bylose nustatytinos aplinkybės dėl trąšų ir kito turto nuosavybės teisės neabejotinai turės šiai civilinei bylai prejudicinę reikšmę. Todėl šios civilinės bylos nagrinėjimas turi būti sustabdytas CPK 163 straipsnio 1 dalies 3 punkto pagrindu. Nurodo, jog areštuoto turto nuosavybės teisei nustatyti reikalinga skirti ekspertizę, todėl šios civilinės bylos nagrinėjimas stabdytinas ir CPK 164 straipsnio 2 punkto pagrindu. Pažymi, jog byloje būtina išreikalauti rašytinius įrodymus, kurie padėtų išsiaiškinti esminį klausimą - kas yra areštuotų trąšų ir kito turto savininkai. Pažymi, kad nagrinėjant šią civilinę bylą, būtina atsižvelgti į Kauno apygardos teismo 2019-04-26 nutarties civilinėje byloje Nr. e2S-864-638/2019 išvadas. Minėtoje nutartyje apeliacinės instancijos teismas pažymėjo, kad byloje nėra abejonių nekeliančių areštuoto turto priklausymo dokumentų, kuriais remiantis būtų galima konstatuoti, jog dalis 2019 m. sausio 29 d. turto arešto aktu Nr. ( - ) ( - ) areštuoto turto, kurį antstolis atskyrė 2019-02-08 patvarkymu Nr. ( - ) „Dėl turto arešto aktų Nr. ( - ) ir Nr. ( - ) papildymo“, priklauso UAB „Agrofertis“, UAB „UHB Agro“ ar kitiems tretiesiems asmenims. Šios abejonės turi būti iš esmės išspręstos nagrinėjant skundą dėl antstolio 2019 m. vasario 8 d. patvarkymo. Kauno apygardos teismo 2019 m. balandžio 2 d. nutarties kitoje civilinėje byloje Nr. e2S-781-924/2019, 15 pastraipoje įrašyta išvada, kad 2019 m. vasario 8 d. priimtas antstolio patvarkymas (...) iš esmės atskyrė UAB „Arvi fertis“ turtą nuo trečiųjų asmenų turto, nereiškia, kad tokia teismo išvada sukūrė/patvirtino nuosavybės teisės įgijimą, nes, kaip minėta, vien tik turto apjuosimas specialiomis juostomis, sandėliavimas atskirai ar aprašymas atskirame patvarkyme nėra nuosavybės teisės įgijimo pagrindas CK 4.47 str. prasme.

23Pareiškėjo nuomone, apeliacinės instancijos teismas iš esmės konstatavo, kad antstolio L. L. 2019-02-08 patvarkymo Nr. ( - ) apskundimas reiškia, kad tarp šalių yra ginčas dėl areštuotų medžiagų nuosavybės, o nuosavybės teisės įgijimo pagrindai įtvirtinti CK 4.47 straipsnyje. Atsižvelgiant į tai, būtent nagrinėjant civilinę bylą dėl antstolio veiksmų turi būti sprendžiama dėl areštuoto turto nuosavybės pagal CK 4.47 straipsnio nuostatas. Be to, pareiškėjas prašo bylą nagrinėti žodinio proceso tvarka, nes, atsižvelgiant į ginčo specifiką, išieškotiną sumą, siekiant teisingai nustatyti trąšų ir kito turto nuosavybės teisę, žodinio proceso tvarka bylos aplinkybės bus ištirtos išsamiau, bus išklausyti visi dalyvaujantys byloje asmenys, betarpiškai ištirti įrodymai. Visa tai leistų priimti teisėtą ir pagrįstą teismo procesinį sprendimą.

24Antstolis L. L. 2019-02-25 patvarkymu Nr. ( - ) uždarosios akcinės bendrovės „Belor“ skundo netenkino, jį kartu su vykdomąja byla Nr. ( - ) persiuntė Marijampolės apylinkės teismo Marijampolės rūmams.

25Antstolis nurodė, kad išieškotojos UAB Belor prašyme dėl vykdomojo dokumento pateikimo, vykdymo išlaidų apmokėjimo ir skolininko turto, iš kurio išieškoma, eiliškumo, buvo prašoma priverstinio išieškojimo veiksmus pradėti vykdyti, nesiunčiant raginimo. Išieškotojas prašyme nurodė, kad egzistuojant skolininko turto slėpimo ir perleidimo rizikai, būtina nedelsiant pradėti vykdymo veiksmus, areštuojant skolininkui priklausantį turtą ir pateikė Lietuvos apeliacinio teismo nustatytas aplinkybes, kad atitinkamai įmonių grupei būdingas nuolatinis turto slėpimas, ir galimai nesąžiningų veiksmų atlikimas. I šieškotojas prašė visų pirma skolą išieškoti iš: 1) skolininko pagamintos produkcijos (prekių); 2) skolininkui priklausančių piniginių lėšų ir turtinių teisių; 3) gamybos žaliavų, o nepavykus skolos išieškoti iš atitinkamo turto-skolą išieškoti iš kito skolininkui priklausančio turto. Pateiktame prašyme nurodė areštuoti (turtinį kompleksą-visas apyvartoje esančias prekių, žaliavų atsargas: akmens anglis; azotines; kalio; fosforo trąšas; chemikalus; tarą:' padėklus; maišus, kitas atsargas/prekes/žaliavas, adresu ( - ), perduodant saugoti išieškotojui, pavedant saugoti apsaugos tarnybai UAB G4S Lietuva. Taip pat prašė areštuoti, bet kokią ateityje pagaminsimą gamybos produkciją nuo jos pagaminimo momento, neuždraudžiant tokios produkcijos gaminti. Atsižvelgiant į tai, kad gamyklos teritorijoje (sandėliuose/bunkeriuose) yra įvairių trąšų santykių nuo NPK 4-12-32 iki 18-8-8 ir žaliavų, nesant nurodytų pavadinimų ant jų, prašė pasitelkti ekspertą mėginių ištyrimui, t. y. duomenų apie turtinį kompleksą patikslinimui. Ruošiantis atlikti vykdymo veiksmus, ekspertas buvo informuotas, kad skolininkui kliudant antstoliui atlikti vykdymo veiksmus ir nevykdant antstolio reikalavimų nedelsiant pateikti 2019-01-29 dienai aktualius buhalterinius duomenis apie skolininkui priklausantį turtinį kompleksą, bus kviečiamas dalyvauti kviestiniu.

26Antstolis nurodo, kad vykdomojoje byloje Nr. ( - ) turto areštu aktu Nr. ( - ) buvo areštuotas skolininkui UAB Arvi fertis nuosavybės teise priklausantis turtinis kompleksas – visos apyvartoje esančios prekių atsargos: akmens anglis; azotinės, kalio, fosforo trąšos chemikalai; tara, padėklai, maišai, kitos atsargos/prekės/žaliavos, ir ateityje UAB Arvi ferti pagaminama gamybos produkcija nuo jos pagaminimo momento, neuždraudžiant tokios produkcijos gaminti, neviršijant bendros skolos ir vykdymo išlaidų sumos, kurių buvimo vieta ( - ). Turto arešto akte Nr. ( - ) areštuoto turto savininkas-UAB Arvi fertis, buv. ( - ). 2018-02-08 turto arešto akte (patikslinantis) Nr. ( - ) areštuoto turto savininkas – UAB Arvi fertis, įm.k.300632946, buv. ( - ).

27Nurodo, kad vykdomojoje byloje suinteresuotų asmenų: UAB UHB AGRO ir UAB „Agrofertis“ nuosavybės teise priklausantis turtas niekada nebuvo areštuotas, o 2019-02-05 priėmė patvarkymą dėl perduoto išieškotojui saugoti areštuoto skolininko UAB Arvi fertis turto atskyrimo nuo trečiųjų asmenų turto, aprašymo ir pažymėjimo Nr. ( - ).

28Įvertinęs skolininko suvestinę apie UAB Arvi fertis sandėliuojamas prekes ir atsargas, kuri buvo pateikta elektroniniu paštu 2019-02-01 08:35 val. ir 2019-02-05 17:56 val. elektroniniu paštu atsiųstą atsargų apyvartos ataskaitą ir ilgalaikio turto ataskaitą su bandomuoju balansu (iš UAB Arvi fertis nusidėvėjimo knygos) bei atsižvelgdamas į tai, kad išieškotojas susipažinęs su aukščiau paminėtais dokumentais, 2019-02-06 pateikė antstoliui prašymą, kuriame aiškiai nurodė kokį turtą - prekes (atsargas) įtraukti į turto aprašą, 2019-02-06 nuo 10.48 val. iki 15.48 val. aprašė skolininkui UAB A. F. nuosavybės teises priklausantį turtą, surašydamas 2019-02-06 turto aprašą Nr. l, dalyvaujant skolininko atstovams, kviestiniui ir išieškotojo atstovams. Turtas buvo aprašytas ir pažymėtas. 2019-02-06 sudarytas turto aprašas Nr. 1, 2019-02-07 buvo pateiktas turto arešto aktų registrų tvarkytojui. Tą pačią dieną (2019-02-07) iš turto areštų aktų registro gautas pranešimas apie atsisakymą įrašyti duomenis turto arešto aktų registre Nr. ( - ), nurodant atsisakymo įrašyti duomenis priežastį – pateiktas netinkamos formos procesinis dokumentas. Atsižvelgiant į tai, 2019-02-08 priimtas patvarkymas dėl turto arešto aktų Nr. ( - ) ir Nr. ( - ) papildymo Nr. ( - ), kuris perduotas Turto areštų registrui, išsiųstas skolininkui, išieškotojui ir saugos tarnybai. Paminėtu patvarkymu papildytas 2019-01-29 turto arešto aktas Nr. ( - ) (turto arešto akto identifikavimo kodas: Nr. ( - )) ir 2019-01-28 turto arešto aktas Nr. ( - ) (turto arešto akto identifikavimo kodas: Nr. Nr. ( - )). Aprašant skolininkui nuosavybės teise priklausantį turtą pagal išieškotojo 2019-02-06 pateiktą prašymą, paaiškėjo, kad išieškotojo prašyme nuo 1-6 punkto nurodytas turtas yra 10 (dešimties) ir daugiau metų senumo (įsigytas 2007 m., 2009 m.) ir nelikvidus. Turto aprašymo metu šias aplinkybes patvirtino ir nurodė skolininko UAB Arvi fertis atstovai: sandėlio vedėjas V. K. ir gamybos direktorius K. Ž.. Be to, turto aprašymo metu buvo neįmanoma nustatyti aukščiau paminėto turto kiekio. Šios atsargos supiltos į plastikinius konteinerius, ant kurių nebuvo aiškaus žymėjimo. Turto surašymo metu nerastas šis turtas: Didmaišiai 17-10-14 9500, 2576,00 vnt., prekės Nr.80054; Didmaišiai 91000, 14,00 vnt., prekės Nr.80073; Didmaišiai 10-22-15 (500), 1368,00 vnt., prekės Nr.80194; Maišai balti, 2600,00 vnt., prekės Nr.80251. Skolininko UAB Arvi fertis atstovas sandėlio vedėjas V. K. nurodė, kad nerastas turtas yra nelikvidus, bevertis, nes atsargų (prekių) galiojimo terminas yra pasibaigęs.

29Be to, 2019-02-08 patvarkymo dėl turto arešto aktų Nr. ( - ) ir Nr. ( - ) papildymo Nr. ( - ) 2 (antrame) rezoliucinės dalies punkte nurodyto areštuoto turto (pozicijos Nr. ll; 12; 13; 14; 15; 17; 18; 20; 21; 24; 25 aprašyta 2019-02-06 turto apraše Nr.l) saugotoju paskirtas skolininkas UAB Arvi fertis, atsižvelgiant į tai, kad dalis turto dalis (pozicijos Nr.ll; 12;13; 14; 25) saugoma kitu adresu - ( - ), skolininko UAB Arvi fertis suteiktoje saugioje, išoriniams veiksniais nepaveikiamoje, nepažeidžiamoje, tolimesnį šio turto saugojimą užtikrinančioje sandėliavimo vietoje, adresu ( - ) (pozicijos Nr.l5;17;18;20;21;24;25-sandėlyje), bei su tuo sutinkant ir neprieštaraujant išieškotojui.

30Antstolis nesutinka su išieškotojos skundo motyvais, kad antstolis tęsdamas veiksmus, grįsdamas juos nepatikrintu įsitikinimu, kad UAB Agrofertis ir UAB UHB Agro nurodytas turtas yra būtent šių asmenų, o ne skolininko turtas, 2019-02-08 priėmė 2019-02-08 patvarkymą dėl turto arešto aktų Nr. ( - ) ir Nr. ( - ) papildymo Nr. ( - ) ir tokiu būdu netinkamai vykdė savo funkcijas, panaikino turto areštą didelės (matuojamos septynženkliais skaičiais) vertės turtui ir iš esmės sumažino areštuoto skolininko UAB Arvi fertis turto apimtį, neįvertinęs visų faktinių bylos aplinkybių visumos. 2019-02-08 priimtu patvarkymu dėl turto arešto aktų Nr. ( - ) ir Nr. ( - ) papildymo Nr. ( - ) nebuvo panaikintas turto areštas didelės vertės turtui sumažinant areštuoto turto apimtį, o priešingai 2019-01-29 turto arešto aktas Nr. ( - ) ir 2019-01- 28 turto arešto aktas Nr. ( - ) buvo patikslinti papildant jį 2019-02-06 turto apraše Nr. l aprašytu skolininko turtu. Šiuo atveju nebuvo panaikinti ir išregistruoti jokie duomenys apie skolininko areštuotą turtą, išregistruojant juos iš Turto arešto aktų registro.

31Antstolis nesutinka su išieškotojos nurodytu, kad antstolis nepaisydamas to, kad skolininkas vengia įsipareigojimų vykdymo prieš išieškotoją nesąžiningais veiksmais, aukščiau paminėtu patvarkymu nusprendė panaikinti pritaikytus apribojimus neįsitikinęs, jog turtas, dėl kurio ir priėmė patvarkymą priklauso tretiesiems asmenims, nesusijusiems su vykdomąja byla, nors galėjo ir privalėjo tai padaryti. Išieškotoja teigia, kad patvarkymas neaiškus, nes jame antstolis nenurodė, kuris konkrečiai buvęs areštuotas turtas (apibūdinant jį kiekiu ir kitais identifikuojančiais požymiais), kurio saugojimas buvo pavestas UAB Belor, yra laikomas UAB UHB Agro ar UAB Agrofertis nuosavybė, tuo pažeidė išieškotojos teises ir sudarė galimybes skolininkei ir toliau sėkmingai vengti įsipareigojimų vykdymo, būtent tokiu būdu paslepiant areštuotiną turtą, į kurį gali būti nukreiptas išieškojimas. Antstolis paaiškina, kad skolos išieškojimas vykdomas iš skolininkės UAB Arvi fertis, o ne iš UAB UHB Agro ar UAB Agrofertis ir vykdomojoje byloje Nr. ( - ) buvo areštuotas skolininkei UAB Arvi fertis nuosavybės teise priklausantis turtas. Skolininkei pateikus duomenis apie nuosavybės teise priklausančio turto sudėtį su informacija apie turto pavadinimus ir kiekius, buvo sudarytas turto aprašas pagal išieškotojo pateiktą prašymą ir remiantis sudarytu turto aprašu buvo patikslinti turto arešto aktai juos papildant, kadangi antstolis areštuoja skolininko turtą surašydamas turto arešto aktą, nurodant areštuojamų daiktų pavadinimus ir daiktų skiriamuosius požymius.

32Dėl skunde nurodomo, kad antstolis iki šios dienos nepareikalavo dokumentų: PVM sąskaitų faktūrų, buhalterinės apskaitos registrų (ar žiniaraščių), kuriuose matytųsi suminis atsiskaitymas, tarpusavio suderinimo aktų, patvirtintų nustatyta tvarka kopijų ir nurodo, kad tik gavus šiuos dokumentus nebeliktų abejonių dėl antstolio sprendimų, kuriais jis panaikina jo paties pritaikytus turto apribojimus bei pašalintų pareiškėjui atsiradusį pagrindą abejoti antstolio veiksmų teisėtumu ir nešališkumu, atsiradusiomis prielaidomis manyti, kad antstolis veikia, o greičiau neveikia taip, kaip privalėtų, galimai siekdamas padėti skolininkui paslėpti turtą, į kurį galėtų būti nukreiptas išieškojimas, antstolis paaiškina, jog surašytas raštas dėl informacijos pateikimo Nr. ( - ), kuris adresuotas VMI prie LR FM dėl UAB Arvi fertis gautų PVM sąskaitų faktūrų registrų išrašų apie UAB UHB Agro ir UAB Agrofertis skolininkui išrašytas PVM sąskaitas faktūras, dėl šių PVM sąskaitų faktūrų sumos ir UAB Arvi fertis išrašytų PVM sąskaitų faktūrų registrų išrašo. Antstolis nurodo, kad tiek UAB UHB Agro, tiek UAB Agrofertis išsiuntė patvarkymus dėl skolininko lėšų ir/ar turtinių teisių, esančių pas trečiuosius asmenis, arešto, kuriais įpareigojo suinteresuotus asmenis-UAB UHB Agro ir UAB Agrofertis per 3 darbo dienas nuo patvarkymo gavimo dienos, pateikti detalius duomenis apie tai, ar pas juos yra skolininko pinigų bei kitokio turto, taip pat ar privalo skolininkui išmokėti pinigų sumas ar duoti kitokį turtą, areštuojant visas esamas ir būsimas skolininko atžvilgiu išmokėtinas pinigines lėšas.

33Antstolis nurodo, kad vykdomojoje byloje Nr. ( - ) ėmėsi visų teisėtų priemonių siekdamas įvykdyti vykdomąjį dokumentą, tuo pačiu nepažeisdamas proceso šalių teisėtų interesų, todėl pareiškėjos išieškotojos skundas dėl antstolio veiksmų yra nepagrįstas.

34Skundas su antstolio Artūro Auglio patvarkymu priimtas, 2019 m. kovo 18 d. teismo nutartimi byla paskirta rašytiniam nagrinėjimui 2019 m. balandžio 17 d. 14.30 val. Šis posėdis neįvyko dėl sprendžiamo Marijampolės apylinkės teismo Marijampolės rūmų teisėjų nušalinimo klausimo. Teismo 2019 m. balandžio 24 d. nutartimi byla paskirta rašytiniam nagrinėjimui 2019 m. gegužės 10 d. 11.00 val. 2019-05-10 nutartimi atidėti nutarties priėmimas ir procesinį sprendimą (nutartį)nutarta paskelbti 2019 m. gegužės 17 d. 15.00 valandą.

35Suinteresuotas asmuo (skolininkė) UAB „Arvi fertis“ byloje pateikė atsiliepimą, kuriame nurodė, kad antstolis 2019-01-29 Turto arešto aktu Nr. ( - ) areštavo visą skolininkui Arvi fertis priklausantį turtinį kompleksą ir 2019-01-29 patvarkymu dėl areštuoto turto perdavimo saugoti išieškotojui ir turto saugojimo tvarkos nustatymo Nr. ( - ) perdavė turtą saugoti išieškotojui Belor, pavedant turto pasaugą vykdyti Belor pasirinktai saugos įmonei UAB „G4S Lietuva“. Tokiais vykdymo veiksmais antstolis faktiškai neleido savo turtu (atsargomis/prekėmis/žaliavomis), esančiu skolininko teritorijoje, laisvai naudotis ir disponuoti tretiesiems asmenims UAB „UHB AGRO“, UAB „Agrofertis“. Susidarius tokiai faktinei situacijai, skolininkas Arvi fertis bei tretieji asmenys, kurių disponavimo teisė jiems priklausančiu, skolininko Arvi fertis teritorijoje esančiu, turtu buvo nepagrįstai apribota, ir kurie nebuvo ir nėra susiję su vykdomąja byla Nr. ( - ), antstoliui nedelsiant pateikė visus pakankamus, neginčytinai nuosavybės teisę patvirtinančius, dokumentus kurie leidžia identifikuoti turto, esančio skolininko Arvi veiklos teritorijoje, savininkus.

36Nurodo, kad skolininkė yra paslaugų teikėjas, t. y. teikia gamybos ir fasavimo paslaugas pagal tarp Arvi fertis ir trečiųjų asmenų sudarytas NPK trąšų užsakomosios gamybos sutartis, pagal kurias Arvi fertis įsipareigojo sutartyse nustatytomis sąlygomis ir terminais pagal pateiktus užsakymus iš užsakovo jam perduotų žaliavų gaminti kompleksines ir vienanares NPK trąšas, sufasuoti jas į sutartyse nurodytą pakuotę ir sandėliuoti sutartyse nustatytą terminą, o užsakovas įsipareigojo iš jo pateiktų žaliavų tinkamai pagamintas trąšas priimti bei atsiskaityti sutartyse nustatyta tvarka. Sutarčių 4.2 punkte šalys aiškiai ir neatšaukiamai susitarė, kad nuosavybės teisė į žaliavas, pagamintą produkciją, pateiktas pagalbines medžiagas ir kitus produktus, naudojamus produkto gamyboje, bei visus kitus su jais susijusius ir/ar iš jų gamybos procese gaunamus daiktus (vaisius) visuomet priklauso užsakovui bei skolininko Arvi fertis turi būti laikomi ir apskaitomi atskirai nuo skolininkui Arvi fertis priklausančiu daiktu (žaliavų, produktu ir kt.).

37Be to, skolininkė teikia pasaugos paslaugas pagal su trečiaisiais asmenimis sudarytas pasaugos sutartis, pagal kurias, davėjams priklausančios trąšos, žaliavos bei kitos prekės perduodamas saugojimui į skolininko Arvi fertis sandėlius, adresu ( - ), tačiau išlieka trečiųjų asmenų (davėjų) nuosavybe iki jų pardavimo klientams. Skolininkė, teikdama paslaugas, nuolat savo žinioje, tai yra veiklos teritorijoje adresu ( - ), turi įprastos ūkinės-komercinės veiklos vykdymui reikalingo turto, kuris priklauso tretiesiems asmenims ir teikiant paslaugas nepatampa Arvi fertis nuosavybe. Tarp Arvi fertis ir trečiųjų asmenų sudarytos sutartys aiškiai ir nedviprasmiškai numato, jog nuosavybės teisė į turtą, fiziškai esantį skolininko Arvi fertis teritorijoje, priklauso tretiesiems asmenims, todėl akivaizdu, kad Arvi fertis, teikdama paslaugas, nuosavybės teisės į žaliavas, trąšas ar kitą turtą, remiantis CK 4.47 str., neįgyja.

38Skolininkė nurodo, kad pateikė antstoliui dokumentus, neginčijamai pagrindžiančius, kad antstolio apribotas turtas nepriklauso skolininkei ir yra trečiųjų asmenų nuosavybė. Antstoliui buvo pateikta NPK trąšų užsakomosios gamybos sutartis Nr. ( - ), sudaryta tarp UAB Arvi fertis ir UAB UHB Agro; NPK trąšų užsakomosios gamybos sutartis Nr. ( - ), sudaryta tarp UAB Arvi fertis ir UAB „Agrofertis“; Neatlygintinė pasaugos sutartis Nr. ( - ), sudaryta tarp UAB Arvi fertis ir UAB UHB Agro; Pasaugos sutartis Nr. ( - ), sudaryta tarp UAB Arvi fertis ir UAB „Agrochemijos paslaugų centras“; Neatlygintinės pasaugos sutartis Nr. ( - ), sudaryta tarp UAB Arvi fertis ir UAB „Agrofertis“; UAB Arvi fertis atsargų apyvartos ataskaitos; Suvestinė apie UAB „Arvi fertis“ sandėlyje (adresu ( - )) sandėliuojamas prekes ir atsargas; Prekių perdavimo-priėmimo aktai ir Prekių priėmimo saugojimui aktai dėl UAB „Agrofertis“; PVM sąskaita-faktūra ir Prekių priėmimo saugojimui aktas su UAB „Agrochemijos paslaugų centras“; Prekių priėmimo saugojimui aktai, Prekių perdavimo-priėmimo aktai, Pamainų perdavimo-priėmimo aktai, Trąšų fasavimo aktai, Gamybos perdavimo-priėmimo aktai su UAB „UHB AGRO“; Trumpalaikio ir ilgalaikio turto sąrašas, Kasos knyga; Informacija apie UAB „Arvi fertis“ turimą turtą, esantį pas trečiuosius asmenis; PVM sąskaitos-faktūros už suteiktas paslaugas nuo 2019-01-29; Informacija apie UAB „Arvi fertis“ įkeitimą AB SEB bankui.

39Antstolis įvertinęs pateiktus dokumentus, 2019-02-05 priėmė patvarkymą dėl perduoto išieškotojui saugoti areštuoto skolininko Arvi fertis turto atskyrimo nuo trečiųjų asmenų turto, aprašymo ir pažymėjimo Nr. ( - ). Jo pagrindu 2019-02-06, dalyvaujant antstoliui, išieškotojo Belor, skolininko Arvi fertis atstovams ir kviestiniams, įvyko Arvi fertis nuosavybės teisėmis priklausančio areštuoto turto atskyrimas nuo trečiųjų asmenų turto, esančio skolininko Arvi fertis veiklos teritorijoje, areštuoto turto aprašymas ir pažymėjimas. Turtas buvo atskirtas, aprašytas, sudarant 2019-02-06 turto aprašą Nr. 1 ir pažymėtas „STOP“ linijomis bei ženklais „AREŠTUOTA“. 2019-02-06 sudaryto turto aprašo pagrindu Nr. 1 antstolis skundžiamu patvarkymu Nr. ( - ) papildė 2019-01-29 turto arešto aktą Nr. ( - ) - papildomai areštavo konkretų skolininkui Arvi fertis nuosavybės teise priklausantį turtą. Nurodo, kad 2019-02-08 priimtas skundžiamas patvarkymas, kuriuo papildytas 2019-01-29 turto arešto aktas Nr. ( - ), nepanaikino skolininko Arvi fertis turto arešto, bet pagristai atskyrė skolininko Arvi fertis turtą nuo trečiųjų asmenų, nesusijusiu su vykdomąja byla, turto.

40Skolininkė nurodo, kad antstolis 2019-02-25 patvarkyme dėl UAB Belor 2019-02-18 skundo dėl 2019-02-08 patvarkymo Nr. ( - ), Nr. ( - ), nurodo, kad pats išieškotojas Belor 2019-02-06 antstoliui pateikė prašymą, kuriame aiškiai nurodė kokį skolininkės turtą pageidauja, kad antstolis areštuotų, tai yra įtrauktų į 2019-02-06 sudarytą turto aprašą. Skolininkės manymu, išieškotoja, kuri aiškiai nurodė Arvi fertis turtą, kurį pageidauja, kad antstolis areštuotų, ir faktiškai dalyvavo to turto atskyrime, aprašyme ir pažymėjime, vėliau (t.y. 2019-02-18) teismui pateikė skundą dėl šių antstolio veiksmų.

41Nurodo, kad tiek skolininkė, tiek tretieji asmenys, kurių disponavimo teisė jiems priklausančiu turtu nuo 2019-01-29 yra nepagrįstai ribojama, antstoliui nuolat teikia papildomus dokumentus, įrodančius, jog skolininko Arvi fertis veiklos teritorijoje yra tretiesiems asmenims priklausančio turto, į kurį skolos išieškojimas vykdomojoje byloje Nr. ( - ) negali būti nukreiptas, nes tai yra ne skolininko turtas.

42Skolininkė mano, jog visi antstoliui pateikti juridiniai faktai - rašytinės formos sutartys, priėmimo-perdavimo aktai, prekių priėmimo saugojimui aktai, PVM sąskaitos-faktūros, suvestinės apie Arvi fertis sandėlyje sandėliuojamas prekes ir atsargas bei jų judėjimą ir kiti dokumentai yra pakankamas pagrindas turto nuosavybės teisės turėtojui nustatyti, tai yra šiuo konkrečiu atveju įsitikinti, kad kitas, nei antstolio skundžiamu patvarkymu areštuotas turtas, esantis Arvi fertis žinioje, priklauso ne skolininkui, o tretiesiems asmenims. Dėl nepagrįstai tretiesiems asmenims taikomų disponavimo jiems priklausančiu turtu apribojimų (negalėjimo išsivežti jiems nuosavybės teise priklausančių prekių (trąšų, žaliavų, kito turto)), tretieji asmenys, remiantis sudarytomis NPK trąšų užsakomosios gamybos sutartimis, nebetiekia užsakymų trąšoms gaminti ir nutraukė žaliavų tiekimą, dėl to nuo 2019-02-26 yra nutrūkęs gamybos procesas.

43Nurodo, kad išieškotoja skundą grindžia nepagrįstomis prielaidomis, pateikia tikrovės neatitinkančią informaciją, tikslingai spekuliuoja informacija iš kitų civilinių bylų, nesusijusių su nagrinėjamu ginču, todėl skolininkė prašo UAB „Belor“ 2019-02-18 skundą atmesti kaip nepagrįstą.

44Antstolis L. L. pateiktu teismui atsiliepimu prašo teismo vadovautis 2019-02-25 patvarkyme Nr. ( - ) išdėstytais argumentais. Nurodo, kad išieškotojas UAB „Belor“ susipažino su vykdomojoje byloje gautais dokumentais – skolininko UAB „Arvi fertis“ gautų ir išrašytų PVM sąskaitų faktūrų registrų duomenimis. Mano, kad vykdomojoje byloje ėmėsi visų teisėtų priemonių, siekdamas įvykdyti vykdomąjį dokumentą, ir nepažeisdamas proceso šalių teisėtų interesų, todėl pareiškėjos skundas yra nepagrįstas ir netenkintinas.

45Kiti suinteresuoti asmenys atsiliepimų į pareiškėjos skundą nepateikė, byloje buvo gauti tik jų procesiniai dokumentai dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo/panaikinimo.

46Pareiškėjos skundas netenkintinas.

47Antstolio procesinių veiksmų teisėtumą CPK nustatyta tvarka kontroliuoja teismas (Antstolių įstatymo 27 straipsnio 1 dalis). Nagrinėdamas skundus dėl antstolių veiksmų ir vertindamas jų teisėtumą, teismas turi įvertinti, ar atlikdamas konkretų procesinį veiksmą antstolis laikėsi įstatymo reikalavimų, ar spręsdamas jo diskrecijai tenkantį klausimą atsižvelgė į teisėtus šalių interesus.

48Vienas iš pagrindinių vykdymo proceso principų yra tas, kad antstolis, vykdydamas vykdomuosius dokumentus, privalo imtis visų teisėtų priemonių, kad sprendimas būtų kuo greičiau ir realiai įvykdytas, tinkamai apginti išieškotojo interesus, nepažeisdamas kitų vykdymo proceso dalyvių teisių bei teisėtų interesų (CPK 634 straipsnio 2 dalis, Lietuvos Respublikos antstolių įstatymo 3 straipsnio 1 dalis). Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra pažymėjęs, kad antstolis vykdymo procese veikia tam, kad naudodamasis įstatymo suteiktomis teisėmis užtikrintų teisėtą sprendimo vykdymą. Antstolio, kaip valstybės suteiktas funkcijas vykdančio subjekto, diskrecija nėra absoliuti - ji ribojama įstatymo; naudotis ar ne įstatymo suteiktomis teisėmis antstolis privalo pagal tai, kiek tai atitinka jo veiklos tikslus ir numatytas pareigas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008-12-16 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-604-2008). Atsižvelgiant į tai, antstolis negali teikti pirmenybės kuriai nors vykdymo proceso šaliai, jis privalo vadovautis jų interesų derinimo principu. Priverstinio sprendimų vykdymo procesas – svarbi civilinio proceso stadija, nes tik įvykdžius sprendimą užtikrinamas jo realumas. Vykdymo proceso esmė ir tikslas – užtikrinti realų vykdomojo dokumento įvykdymą ir kreditoriaus reikalavimų patenkinimą, nepažeidžiant vykdymo proceso šalių teisių, pareigų ir teisėtų interesų pusiausvyros.

49Pareiškėja (skolininkė) prašo panaikinti antstolio L. L. 2019-02-08 patvarkymą Nr. ( - ) dėl turto arešto aktų Nr. ( - ) ir Nr. ( - ) papildymo.

50Iš vykdomosios bylos Nr. ( - ) medžiagos nustatyta, kad antstolis L. L. vykdo vykdomąją bylą pagal 2018-01-03 Vilniaus miesto apylinkės teismo išduotą vykdomąjį dokumentą Nr. ( - ) dėl skolos išieškojimo iš skolininkės UAB ,,Arvi fertis“ išieškotojos UAB ,,Belor“ naudai. Antstoliui atliekant priverstinio skolos išieškojimo veiksmus, 2019-01-29 priimtu turto arešto aktu Nr. ( - ) buvo areštuotas skolininkei UAB ,,Arvi fertis“ priklausantis turtinis kompleksas, t. y. visos apyvartoje esančios prekių atsargos: akmens anglis, azotinės, kalio, fosforo trąšos; chemikalai; tara, padėklai, maišai, kitos atsargos /prekės/ žaliavos ir ateityje pagaminta produkcija, kurių buvimo vieta ( - ),neviršijant bendros skolos ir vykdymo išlaidų sumos – 3519329,76 Eur (2019-01-29), skolininkei priklausantį areštuotą turtinį kompleksą 2019-01-29 priimtu patvarkymu Nr. ( - ), išieškotojos pavedimu perduodant saugoti UAB ,,G4S Lietuva“.

512019-02-01 antstolis L. L. priėmė patvarkymą Nr. ( - ) dėl 2019-01-30 UAB „Agrofertis“ skundo, kuriuo patvarkė tenkinti UAB „Agrofertis“ skundą ir leisti UAB „Agrofertis“ disponuoti 22 tonomis NPK trąšų 5-15-30+S+B+ZN ir 354 tonomis NPK trąšų 10-20-20+S+B-Zn vagonuose Nr. ( - ) bei transporto priemonėje, valstybinis Nr. ( - ) XT, šias trąšas išgabenant iš UAB „Arvi fertis“ veiklos teritorijos, adresu: ( - ).

522019-02-01 antstolis priėmė patvarkymą Nr. ( - ) dėl 2019-02-01 papildomo prašymo prie 2019-01-30 skundo dėl neteisėtų veiksmų, kuriuo antstolis patvarkė: tenkinti UAB „Agrofertis“ papildomą prašymą ir leisti UAB „Agrofertis“ disponuoti jai nuosavybės teise priklausančiomis 4.998 tonomis, šias trąšas išgabenant iš UAB „Arvi fertis“ veiklos teritorijos, adresu: ( - ), pagal antstolio R. S. 2019-01-31 Faktinių aplinkybių konstatavimo protokole nurodytą turtą ir jo buvimo vietas ištisą parą. Nustatyti, kad UAB „Agrofertis“ nuosavybės teise priklausantį turtą išsiveža 2019-02-01 patvarkyme dėl 2019-01-30 UAB „Agrofertis“ skundo Nr. ( - ) nustatyta išsivežimo tvarka.

532019-02-04 patvarkymu Nr. ( - ) antstolis L. L. leido UAB „UHB AGRO“ disponuoti nuosavybės teise priklausančiomis trąšomis, žaliavomis ir kitu turtu, jas išgabenant nustatyta tvarka.

54Tęsdamas vykdymo veiksmus, antstolis 2019-02-08 priėmė patvarkymą Nr. ( - ) dėl turto arešto aktų Nr. ( - ) ir Nr. ( - ) papildymo, kurį išieškotoja skundu prašo panaikinti. Pareiškėjos skundas grindžiamas tuo, kad skundžiamu patvarkymu kaip išvestiniu iš ankstesnių patvarkymų Nr. ( - ) ir Nr. ( - ) dokumentu iš esmės sumažinta jame nurodytais turto arešto aktais areštuoto skolininkės UAB „Arvi fertis“ turto apimtis, neteisėtai ir nepagrįstai priskyrus turtą UAB „Agrofertis“ ir UAB „UHB AGRO“ nuosavybėn.

55Antstolis L. L. nesutikdamas su pareiškėjos skundu, 2019-02-25 priėmė patvarkymą Nr. ( - ), kuriuo UAB „Belor“ skundo netenkino ir persiuntė jį Marijampolės apylinkės teismo Marijampolės rūmams.

56Vykdomosios bylos duomenimis nustatyta, kad antstolis 2019-02-05 priėmė patvarkymą dėl perduoto išieškotojui saugoti areštuoto skolininko UAB „Arvi fertis“ turto atskyrimo nuo trečiųjų asmenų turto, aprašymo ir pažymėjimo, kuriuo patvarkė informuoti, jog UAB „Arvi fertis“ nuosavybės teisėmis priklausančio areštuoto turto atskyrimas nuo trečiųjų asmenų turto, aprašymas ir pažymėjimas vyks 2019-02-06 nuo 10.00 val. UAB „Arvi fertis“ teritorijoje (vykdomoji byla, 2 dalis, b.l.380-381). 2019-02-06 antstolio kontoroje buvo gautas išieškotojos UAB „Belor“ prašymas, kuriuo ji paprašė į turto aprašą įtraukti turtą iš 2019-02-01 gautos UAB „Arvi fertis“ 2019-01-29 sandėlio suvestinės prašyme nurodytas prekes (atsargas) (vykdomoji byla, 2 dalis b.l.( - )6). 2019-02-06 antstolis, dalyvaujant išieškotojos, skolininkės, trečiųjų asmenų atstovams, antstoliui R. S., surašė turto aprašą, kuriuo aprašė skolininkei priklausantį turtą, pažymėdamas, jog turto vertei nustatyti bus kviečiamas ekspertas.

57CPK 680 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad Turto arešto aktas ir turto aprašas, jeigu jis yra sudaromas, nedelsiant pateikiami turto arešto aktų registro tvarkytojui. Vykdomosios bylos duomenys (vykdomoji byla, 2 dalis, b.l.463) patvirtina, kad antstolis surašytą turto aprašą 2019-02-07 perdavė Turto arešto aktų registrui. Valstybės įmonės Registrų centras pranešimas (vykdomoji byla, 2 dalis, b.l.466) patvirtina, kad duomenis buvo atsisakyta įrašyti Turto arešto aktų registre, nurodant, kad pateiktas netinkamos formos procesinis dokumentas (pagal CPK 613 straipsnio 1 dalį vykdymo proceso metu kylančius klausimus antstolis išsprendžia motyvuotu patvarkymu). Atsisakius pateiktą turto aprašą įregistruoti Turto arešto aktų registre, antstolis priėmė skundžiamą 2019-02-08 patvarkymą Nr. ( - ), kuriuo nustatė, kad atliekant priverstinio vykdymo veiksmus vykdomojoje byloje Nr. ( - ) 2019-02-06 nuo 10.48 val. iki 15.48 val. buvo aprašomas skolininkui UAB „Arvi fertis“ nuosavybės teise priklausantis turtas, surašant 2019-02-06 turto aprašą Nr. 1. Areštuojant UAB „Arvi fertis“ priklausantį turtą, 2019-01-29 surašyti turto arešto aktai Nr. ( - ) ir Nr. ( - ). Nurodyti turto arešto aktai tikslintini, papildant juos 2019-02-06 turto apraše aprašytu turtu. Vadovaudamasis CPK 613 straipsniu, 680 straipsnio 1 dalimi, antstolis patvarkė: 1. Patikslinti TAA Nr. ( - ), papildant jį 2019-02-06 turto apraše Nr. 1 pozicijose Nr. 7, 8, 9, 10, 26 aprašytu turtu; 2. Patikslinti TAA ( - ), papildant jį 2019-02-06 turto apraše Nr. 1 pozicijose Nr. 11,12,13,14,15,17,18, 20, 21, 24,25 aprašytu turtu.

58Kaip jau minėta, antstolis suinteresuotus asmenis informavo, jog areštuoto skolininko turto atskyrimas nuo trečiųjų asmenų vyks 2019-02-06, tuomet kaip tik dalyvaujant visų suinteresuotų asmenų atstovams buvo surašytas turto aprašas, su kuriuo susipažino ir jį pasirašė dalyvaujančių asmenų atstovai, jo kopijos buvo perduotos suinteresuotų asmenų atstovams, kurie pastabų dėl turto aprašo neturėjo ir skundo dėl antstolio 2019-02-06 surašyto turto aprašo niekas nepateikė.

59Antstolis nurodo, kad sudarydamas turto aprašą ir priimdamas skundžiamą patvarkymą, analizavo UAB „Arvi fertis“, UAB „Agrofertis“, UAB „UHB Agro“ pateiktus rašytinius įrodymus (NPK trąšų užsakomosios gamybos sutartį Nr. ( - ), neatlygintinės pasaugos sutartį Nr. ( - ), sutartį Nr. ( - ), sudarytas tarp UAB „Arvi fertis‘ ir UAB ‚Agrofertis“; prekių perdavimo-priėmimo aktus ir prekių priėmimo saugojimo aktus dėl UAB „Agrofertis“; suvestinę apie UAB „Arvi fertis“ sandėlyje (adresu ( - )) sandėliuojamas prekes ir atsargas, atsargų apyvartos ataskaitą, antstolio R. S. faktinių aplinkybių konstatavimo protokolą ir kt.).

60Antstolis nurodo, kad, būtent įvertinęs skolininko suvestinę apie UAB Arvi fertis sandėliuojamas prekes ir atsargas, kuri buvo pateikta elektroniniu paštu 2019-02-01 08:35 val. ir 2019-02-05 17:56 val. elektroniniu paštu atsiųstą atsargų apyvartos ataskaitą ir ilgalaikio turto ataskaitą su bandomuoju balansu (iš UAB Arvi fertis nusidėvėjimo knygos) bei atsižvelgdamas į tai, kad išieškotoja susipažinusi su aukščiau paminėtais dokumentais, 2019-02-06 pateikė antstoliui prašymą, kuriame aiškiai nurodė kokį turtą - prekes (atsargas) įtraukti į turto aprašą, 2019-02-06 nuo 10.48 val. iki 15.48 val. aprašė skolininkui UAB A. F. nuosavybės teises priklausantį turtą ir surašė 2019-02-06 turto aprašą Nr. l.

61Išieškotoja teikia skundą dėl 2019-02-08 patvarkymo, priimto 2019-02-06 turto aprašo, kuris nebuvo skundžiamas, pagrindu, nurodydama, jog skundžiamu patvarkymu iš esmės sumažinta jame nurodytais turto arešto aktais areštuoto UAB „Arvi fertis“ turto apimtis neteisėtai ir nepagrįstai priskyrus turtą UAB „Agrofertis“ ir UAB „UHB Agro“ nuosavybėn, nurodydama, jog antstolis panaikino turto areštą didelės (matuojamos septynženkliais skaičiais) vertės turtui, neįvertinęs visų faktinių bylos aplinkybių visumos, nepaisydamas to, kad skolininkas vengia įsipareigojimų prieš išieškotoją vykdymo nesąžiningais veiksmais ir šiuo patvarkymu nusprendė panaikinti pritaikytus apribojimus, neįsitikinęs, jog turtas, dėl kurio ir priėmė patvarkymą, priklauso tretiesiems asmenims, nesusijusiems su vykdomąja byla, nors galėjo ir privalėjo tai padaryti.

62Antstolis patvarkyme, kuriuo netenkino pareiškėjos skundo, nurodo, kad nebuvo panaikintas turto areštas didelės vertės turtui sumažinant areštuoto turto apimtį, o priešingai 2019-01-29 turto arešto aktas Nr. ( - ) ir 2019-01-28 turto arešto aktas Nr. ( - ) buvo patikslinti papildant jį 2019-02-06 turto apraše Nr. l aprašytu skolininko turtu. Šiuo atveju nebuvo panaikinti ir išregistruoti jokie duomenys apie skolininko areštuotą turtą, išregistruojant juos iš Turto arešto aktų registro.

63Vykdomojoje byloje esantys pranešimai apie turto arešto aktų pakeitimų duomenų įregistravimą turto arešto aktų registre patvirtina, kad iš Turto arešto aktų registro nebuvo išregistruotas areštas UAB „Arvi fertis“ nuosavybės teise priklausančiam turtiniam kompleksui – visoms apyvartoje esančioms prekių atsargoms, skundžiamo patvarkymo pagrindu tik buvo patikslinti turto arešto aktų duomenys.

64Teismas pažymi, kad Marijampolės apylinkės teismo Marijampolės rūmuose civilinėje byloje Nr.e2SP-21320-301/2019 buvo sprendžiamas klausimas dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, kuriomis UAB „Belor“ prašė sustabdyti antstolio L. L. vykdomojoje byloje Nr. ( - ) 2019-02-08 priimto patvarkymo Nr. ( - ) vykdymą. Minėtoje civilinėje byloje priimta nutartis buvo apskųsta apeliacinės instancijos teismui, kuris civilinėje byloje Nr.e2S-781-924/2019 išnagrinėjęs skundą dėl Marijampolės apylinkės teismo Marijampolės rūmų nutarties civilinėje byloje Nr.e2SP-2130-301/2019 pasisakė, kad nuosavybės teisės įgijimo pagrindai yra nurodyti CK 4.47 str. Vienas iš įgijimo pagrindų yra sandoris (pavyzdžiui, pirkimo). Suinteresuoti asmenys nuosavybės teisę įrodinėja 2019-01-31 antstolio R. S. faktinių aplinkybių konstatavimo protokolu, kuriame konstatuota, kad UAB „Arvi fertis“ sandėlio vedėjas V. K. parodė atskirose vietose sukrautas UAB „Agrofertis“ priklausančias prekes taip pat pateikė žaliavų, prekių ir kitos produkcijos, priklausančių UAB „Agrofertis“ atsargų apyvartos ataskaitą. Antstolis taip pat konstatavo, kad šis turtas yra sandėliuojamas atskirai, yra aiškiai identifikuojamas pagal pakuotes. UAB „Arvi fertis“ direktorius T. D. nurodė, kad gamybinė veikla tarp UAB „Agrofertis“ ir UAB „Arvi fertis“ organizuojama vadovaujantis Neatlygintine pasaugos sutartimi, prekių pirkimo-pardavimo sutartimi ir kitais dokumentais, taip pat nurodė ir pateikė dokumentus, kad pagaminta produkcija/prekės nuosavybės teise priklauso UAB „UHB Agro“ ir UAB „Agrofertis“.

65Apeliacinės instancijos teismui sprendžiant klausimą, susijusį su laikinosiomis apsaugos priemonėmis, teismas nenagrinėjo bylos pagal skundą dėl antstolio veiksmų iš esmės ir apeliacinės instancijos teismo nutartis nesaisto pirmos instancijos teismo priimant procesinį sprendimą (nutartį), išnagrinėjus skundą dėl antstolio veiksmų. Tačiau teismas sprendžia, kad tokie duomenys, kaip suinteresuotų išieškojimo negalimumu (skolininkės direktoriaus ar sandėlio vedėjo) asmenų parodymai, paaiškinimai, patikinimai, užrašai ant pakuočių, sandėliavimo vieta ir pan., nepatvirtina ir negali patvirtinti nuosavybės teisės.

66Pateikti duomenys patvirtina, kad skolininkė nuolat gamina trąšas iš trečiųjų asmenų pateikiamų žaliavų, pagamintos trąšos išvežamos, atvežamos žaliavos, iš jų pagaminamos trąšos, jos padedamos UAB „Arvi fertis” teritorijoje nemokamai saugoti ir vėl išvežamos. NPK trąšų užsakomosios gamybos sutarčių, kurias 2018-11-30 UAB „Arvi fertis“ sudarė su trečiaisiais asmenimis UAB „Agrofertis“ ir UAB „UHB Agro“ 4.2 punktu šalys aiškiai ir neatšaukiamai susitarusios, kad nuosavybės teisė į žaliavas, produktą, užsakovo pateiktas pagalbines medžiagas ir kitus produktus, naudojamus produkto gamyboje, bei visus kitus su jais susijusius ir/ar iš jų gamybos procese gaunamus daiktus (vaisius) visuomet priklauso užsakovui ir gamintojo (skolininkės) turi būti laikomi bei apskaitomi atskirai nuo gamintojui priklausančių daiktų (žaliavų, produktų, kt.). Šių sutarčių 3.7 punktuose numatyta, kad gamintojui įvykdžius užsakovų užsakymus ir pagaminus produktus, gamintojas užsakovui pateikia sąskaitą faktūrą už suteiktas paslaugas, kuri turi būti apmokėta ne vėliau kaip per 3 dienas nuo jos išrašymo, jeigu prieduose nenumatyta kitokia atsiskaitymo tvarka, tačiau skundžiamo patvarkymo priėmimo metu antstoliui nebuvo pateikta duomenų, patvirtinančių, jog į skolininkės sąskaitą buvo pervedamos lėšos už pagamintą produkciją.

67Teismas nagrinėja bylas pagal pareikštus reikalavimus ir tik dėl jų pasisako (CPK 5, 135, 143 straipsniai, ( - )3 straipsnio 1 dalis). Teismas, nagrinėdamas ginčus, susijusius su sprendimų priverstiniu vykdymu, neturi apsiriboti vien formaliu antstolių veiksmų teisėtumo patikrinimu, bet turi išsiaiškinti ir nustatyti faktines aplinkybes, teisiškai įvertinti antstolio veiklą reglamentuojančių įstatymų jam paskirtas pareigas (veikimą ar neveikimą) ir pasisakyti, ar antstolis pažeidė jo veiklą vykdant sprendimą reglamentuojančias teisės normas. Civilinio proceso teisės doktrinoje ir teismų praktikoje pripažįstama, kad ypatingosios teisenos bylos yra nedispozityvios, t. y. jose teismas turi būti aktyvus (CPK 179 straipsnio 2 dalis), nes pagal CPK ( - )3 straipsnio 8 dalį bylą nagrinėjantis teismas turi imtis visų būtinų priemonių, kad būtų visapusiškai išaiškintos visos bylos aplinkybės, tačiau teismas neturi teisės išeiti už pareikšto reikalavimo ribų. Tačiau teismas nagrinėdamas skundus dėl antstolio veiksmų pagal CPK 510 straipsnį ypatingąja teisena nenustatinėja kam priklauso turtas, iš kurio vykdomas išieškojimas. Nagrinėjamu atveju šioje civilinėje byloje nagrinėjamas skundas dėl antstolio veiksmų, tai yra tikrinama ar teisėtas yra antstolio L .Lukšio 2019-02-08 patvarkymas Nr. ( - ).

68Kasacinio teismo praktikoje išaiškinta, kad CPK 594 straipsnis ir Lietuvos Respublikos antstolių įstatymo 16 straipsnio 1 dalies nuostatos leidžia konstatuoti, jog vykdymo procesui Lietuvos Respublikoje vadovauja antstolis, kurio procesinė veikla kontroliuojama teismo. Tinkamas ir rūpestingas vykdymo proceso organizavimas laikytinas antstolio profesine pareiga, kurios jis, jei įstatymas nenustato kitaip, negali perduoti kitiems asmenims. Be to, antstoliui taikytinas profesinio rūpestingumo standartas, inter alia (lot. be kita ko), suponuoja, kad rūpestingas antstolis turi būti aktyvus vykdymo procese, reaguoti į vykdymo kliuvinius ir dėti visas reikiamas protingas pastangas tam, kad jie būtų pašalinti (pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2013 m. liepos 5 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-298/2013).

69Įvertinus byloje esančius įrodymus, teismas daro išvadą, kad pagal pateiktus dokumentus, antstolis negalėjo konkrečiai identifikuoti, kurios konkrečiai žaliavos (prekursoriai) ar jau pagamintos trąšos yra suinteresuotų asmenų nuosavybė, nes dokumentuose (prekių priėmimo saugoti aktuose, PVM sąskaitose faktūrose, apyvartos žiniaraščiuose, sutartyse ir pan.) perduodami daiktai/prekės apibrėžtos tik rūšiniais požymiais. Todėl nėra aišku, ar skolininkei nepriklauso daugiau prekių, juolab, kad byloje esantys duomenys patvirtina, jog ji kaip įkaito davėja yra įkeitusi visą savo turtinį kompleksą – visas apyvartoje esančias prekių atsargas: akmens anglį, trąšas, chemikalus, padėklus, maišus ir kitas atsargas.

70UAB „Agrofertis“ ir UAB „UHB Agro“ nėra vykdomosios bylos šalimis, jų turtas nėra areštuotas. Nors skolininkė nurodo, kad visi antstoliui pateikti juridiniai faktai - rašytinės formos sutartys, priėmimo-perdavimo aktai, prekių priėmimo saugojimui aktai, PVM sąskaitos-faktūros, suvestinės apie Arvi fertis sandėlyje sandėliuojamas prekes ir atsargas bei jų judėjimą ir kiti dokumentai yra pakankamas pagrindas turto nuosavybės teisės turėtojui nustatyti, tai yra šiuo konkrečiu atveju įsitikinti, kad kitas, nei antstolio skundžiamu patvarkymu areštuotas turtas, esantis Arvi fertis žinioje, priklauso ne skolininkui, o tretiesiems asmenims, teismui kyla abejonės, ar sudarytame turto apraše, kurio pagrindu priimtas skundžiamas patvarkymas, įrašytas visas skolininkei UAB „Arvi fertis“ nuosavybės teise priklausantis turtas.

71Kad 2019-02-06 Turto apraše, kurio pagrindu priimtas skundžiamas patvarkymas, nurodytas turtas nuosavybės teise priklauso skolininkei ginčas nekyla. Bylos duomenys patvirtina, jog nagrinėjant pareiškėjos skundą dėl antstolio veiksmų ir dalyvaujančių byloje asmenų prašymus dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo/panaikinimo buvo teikiami papildomi įrodymai, kurių antstolis neturėjo ir nevertino, surašydamas 2019-02-06 turto aprašą ir 2019-02-08 patvarkymą. Todėl teismas sprendžia, kad byloje nėra abejonių nekeliančių areštuoto turto priklausymo dokumentų, kuriais remiantis būtų galima konstatuoti, jog 2019-02-06 turto apraše įrašytas visas skolininkei nuosavybės teise priklausantis turtas ir nėra daugiau turo, kuris nuosavybės teise priklausytų skolininkei. Teismas sprendžia, kad antstolis, remdamasis pateikta informacija ir turimais duomenimis, taip pat ir pačios pareiškėjos prašymu, pagrįstai sprendė dėl nurodyto turto įtraukimo į turto aprašą, tačiau 2019-02-08 antstolis neturėjo pakankamai duomenų spręsti, kad tik turto apraše išvardintas turtas priklauso skolininkei, todėl surašė nepilną turto aprašą. Antstolis turi teisę patikslinti areštuoto turto duomenis. Atsižvelgiant į tai, nėra pagrindo panaikinti skundžiamą 2019-02-08 antstolio patvarkymą Nr. ( - ), tačiau antstoliui išaiškintina, kad jis turi įvertinti papildomai pateiktus įrodymus, atitinkamai įtraukiant į skolininkės turto aprašą turtą, dėl kurio tretieji asmenys nėra pateikę nuosavybės teises įrodančių dokumentų, atitinkamai patikslinant patvarkymą.

72Dėl 2019 m. gegužės 10 d. teisme gauto UAB „Belor“ prašymo dėl civilinės bylos sustabdymo, rašytinių įrodymų išreikalavimo, ekspertizės skyrimo, bylos nagrinėjimo žodinio proceso tvarka bei bylinėjimosi išlaidų priteisimo.

73Dėl pareiškėjos prašymo išreikalauti prašyme išvardintus rašytinius įrodymus teismas sprendžia, kad šis prašymas netenkintinas, kadangi minėtų dokumentų turinys nėra susijęs su nagrinėjamos bylos dalyku ir laikytinas pertekliniu. Ši byla yra ypatingosios teisenos, joje nesprendžiamas ginčas dėl nuosavybės teisės, kuris pagal susiformavusią teismų praktiką sprendžiamas ieškininės teisenos tvarka.

74Dėl bylos sustabdymo, kol bus išnagrinėtos pareiškėjos prašyme nurodytos bylos, teismas pasisako, jog bylos sustabdymo institutas turi būti taikomas tik išimtinais atvejais, esant pagrįstam įsitikinimui, kad, nesustabdžius bylos, jos tikrai nebūtų įmanoma išnagrinėti. Priešingu atveju, nepagrįstas bylos sustabdymas gali pažeisti civilinio proceso koncentruotumo, ekonomiškumo principus, prieštarauti siekiui išspręsti kilusius ginčus per kiek įmanoma trumpesnį laiką (CPK 7 straipsnio 1 dalis) (Kauno apygardos teismo 2019 m. gegužės 7 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2S-916-343/2019).

75Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje išaiškinta, kad CPK 163 straipsnio 3 punkte įtvirtintas privalomojo civilinės bylos sustabdymo pagrindas taikomas tada, kai tarp nagrinėjamos civilinės bylos ir teisinio rezultato kitoje neišnagrinėtoje byloje (kitose neišnagrinėtose bylose) yra tiesioginis prejudicinis ryšys, t. y. kai kitoje byloje nustatyti faktai turės teisinės reikšmės priimant teismo sprendimą nagrinėjamoje byloje (Lietuvos Aukščiausiojo teismo 2002 m. sausio 29 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-248/2002). Nagrinėjamu atveju spręstina, kad šios civilinės bylos dėl antstolio patvarkymo teisėtumo yra galimas neišnagrinėjus pareiškėjo 2019-05-10 prašyme išvardintų civilinių bylų. Pažymėtina, kad Teismų informacinės sistemos Liteko duomenimis nustatyta, jog Vilniaus apygardos teisme UAB „Belor“ civilinėje byloje Nr.e2-3186-565/2019 pateikusi ieškinį atsakovams uždarajai akcinei bendrovei „UHB Agro“, uždarajai akcinei bendrovei „Arvi fertis“, uždarajai akcinei bendrovei „Agrofertis“, antstoliui L. L., dėl turto nuosavybės nustatymo, reikalavimo teisių nustatymo, sandorių pripažinimo negaliojančiais, ieškinys dar nepriimtas.

76Pareiškėja formuluoja prašymą stabdyti bylą ir CPK 164 straipsnio 2 punkte numatytu pagrindu, nes prašo areštuoto turto nuosavybės teisei nustatyti skirti ekspertizę. Pažymėtina, kad teismas nagrinėdamas skundus dėl antstolio veiksmų pagal CPK 510 straipsnį ypatingąja teisena nenustatinėja kam priklauso turtas, iš kurio vykdomas išieškojimas, kuris pagal susiformavusią teismų praktiką sprendžiamas ieškininės teisenos tvarka, todėl šioje byloje nėra pagrindo skirti ekspertizę dėl areštuoto turto nuosavybės nustatymo, ir neatsiranda CPK 164 straipsnio 2 punkte numatytas bylos sustabdymo pagrindas.

77Dėl bylos nagrinėjimo žodinio proceso tvarka teisumas pasisako, kad CPK ( - )3 straipsnio 5 dalyje nurodyta, jog bylos dėl antstolio veiksmų nagrinėjamos rašytinio proceso tvarka. Teismas nenustatė priežasčių, dėl kurių skundas dėl antstolio veiksmų turėtų būti nagrinėjamas žodinio proceso tvarka, todėl UAB „Belor“ prašymas dėl bylos nagrinėjimo žodinio proceso tvarka netenkintinas, kaip neturintis esminės reikšmės šiai civilinei bylai.

78Dėl bylinėjimosi išlaidų. CPK ( - )3 straipsnio 6 dalyje nurodyta, jog dalyvaujančių byloje asmenų bylinėjimosi išlaidos neatlygintinos. Tais atvejais, kai dalyvaujančių byloje asmenų suinteresuotumas bylos baigtimi yra skirtingas arba jų interesai yra priešingi, teismas gali proporcingai padalyti turėtas bylinėjimosi išlaidas arba jų atlyginimą priteisti iš dalyvavusio byloje asmens, kurio pareiškimas atmetamas. UAB „Belor“ prašo priteisti iš suinteresuotų asmenų antstolio L. L., UAB „UHB Agro“, UAB „Arvi fertis“ ir UAB „Agrofertis“ 2979 Eur bylinėjimosi išlaidų. Atsižvelgiant į tai, kad pareiškėjos skundas netenkinamas, pareiškėjai bylinėjimosi išlaidos neatlyginamos ir nepriteisiamos.

79Kiti skundo argumentai esminės teisinės reikšmės teisingam klausimo išnagrinėjimui neturi, todėl teismas plačiau dėl jų nepasisako.

80Marijampolės apylinkės teismo 2019-02-21 nutartimi civilinėje byloje Nr. e2SP-2130-301/2019 taikytos laikinosios apsaugos priemonės – sustabdytas vykdomojoje byloje Nr. ( - ) ( - ) antstolio L. L. 2019-02-08 patvarkymo Nr. ( - ) dėl turto arešto aktų Nr. ( - ) ir Nr. ( - ) papildymo galiojimas, iki bus išnagrinėtas UAB „Belor“ skundas dėl antstolio veiksmų (dėl 2019-02-08 antstolio L. L. patvarkymo Nr. ( - )) – paliktinos galioti, kol įsiteisės ši nutartis.

81Išaiškinti antstoliui L. L., kad jis turi įvertinti papildomai pateiktus įrodymus, atitinkamai įtraukiant į skolininkės turto aprašą turtą, dėl kurio tretieji asmenys nėra pateikę nuosavybės teises įrodančių dokumentų.

82Teismas pažymi, kad ši byla išnagrinėta pagal CPK 510 straipsnio nuostatas ypatingąja teisena, todėl teismas išaiškina, jog CPK 603 straipsnio 1 dalis numato, jog kiti asmenys gali pareikšti ieškinį dėl civilinės teisės, jeigu jis yra susijęs su turto iš kurio išieškoma, priklausymu. Tokį ginčą nagrinėja teismas pagal ginčo teisenos taisykles.

83Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 510 straipsniu, 513 straipsniu, 290-292 straipsniais,

Nutarė

84Pareiškėjos uždarosios akcinės bendrovės „Belor“ skundo netenkinti.

85Išaiškinti antstoliui L. L., kad jis turi įvertinti papildomai pateiktus įrodymus, atitinkamai įtraukiant į skolininkės turto aprašą turtą, dėl kurio tretieji asmenys nėra pateikę nuosavybės teises įrodančių dokumentų.

86Nutarties patvirtintą kopiją siųsti byloje dalyvaujantiems asmenims.

87Nutartis per 7 dienas nuo nutarties patvirtintos kopijos gavimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Kauno apygardos teismui per Marijampolės apylinkės teismo Marijampolės rūmus.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Marijampolės apylinkės teismo Marijampolės rūmų teisėja Teresė... 2. rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi pareiškėjos (išieškotojos)... 3. Pareiškėja uždaroji akcinė bendrovė „Belor“ pateikė skundą dėl... 4. Nurodo, kad antstolis L. L. 2019-01-29 turto arešto aktu Nr. ( - ) areštavo... 5. 2019-02-01 antstolis L. L. priėmė patvarkymą Nr. ( - ) dėl 2019-01-30 UAB... 6. 2019-02-01 patvarkymu Nr. ( - ) dėl 2019-02-01 papildomo prašymo prie... 7. 2019-01-31 UAB „UHB AGRO“ antstoliui pateikė skundą dėl antstolio... 8. Išieškotojas apskundė antstolio patvarkymus Nr. ( - ) ir Nr. ( - ).... 9. Antstolis L. L. 2019-02-08 priėmė patvarkymą Nr. ( - ) dėl turto arešto... 10. Skundžiamas patvarkymas yra nepagrįstas, nes antstolis netinkamai vykdė savo... 11. Pareiškėja nurodo, kad antstolis nepareikalavo dokumentų: PVM sąskaitų... 12. Antstoliui buvo žinoma, jog tarp trečiųjų asmenų ir skolininko buvo... 13. Pagal NPK trąšų užsakomosios gamybos sutarties 3.6 p. šalys susitarė, kad... 14. Pareiškėjos manymu, prievolė įforminti prekių ir paslaugų teikimą PVM... 15. Pareiškėjos manymu antstolio patvarkymai Nr. ( - ) ir Nr. ( - ) yra... 16. Pareiškėja prašo panaikinti antstolio L. L. 2019-02-08 patvarkymą Nr. ( - )... 17. 2019-05-10 pareiškėja pateikė teismui prašymą sustabdyti bylą,... 18. Nurodo, kad kilo ginčas dėl antstolio veiksmų jam be pakankamų motyvų ir... 19. Prašyme pareiškėja išvardina jai žinomus antstolio priimtus patvarkymus,... 20. Pareiškėja nurodo, kad atlikdamas vykdymo veiksmus, antstolis ne kartą... 21. Be to, analizuojant gautus dokumentus, kyla daug neaiškumų (pavyzdžiui, dėl... 22. UAB „Belor“ prašyme nurodo, kad nagrinėjant skundą dėl antstolio... 23. Pareiškėjo nuomone, apeliacinės instancijos teismas iš esmės konstatavo,... 24. Antstolis L. L. 2019-02-25 patvarkymu Nr. ( - ) uždarosios akcinės bendrovės... 25. Antstolis nurodė, kad išieškotojos UAB Belor prašyme dėl vykdomojo... 26. Antstolis nurodo, kad vykdomojoje byloje Nr. ( - ) turto areštu aktu Nr. ( - )... 27. Nurodo, kad vykdomojoje byloje suinteresuotų asmenų: UAB UHB AGRO ir UAB... 28. Įvertinęs skolininko suvestinę apie UAB Arvi fertis sandėliuojamas prekes... 29. Be to, 2019-02-08 patvarkymo dėl turto arešto aktų Nr. ( - ) ir Nr. ( - )... 30. Antstolis nesutinka su išieškotojos skundo motyvais, kad antstolis tęsdamas... 31. Antstolis nesutinka su išieškotojos nurodytu, kad antstolis nepaisydamas to,... 32. Dėl skunde nurodomo, kad antstolis iki šios dienos nepareikalavo dokumentų:... 33. Antstolis nurodo, kad vykdomojoje byloje Nr. ( - ) ėmėsi visų teisėtų... 34. Skundas su antstolio Artūro Auglio patvarkymu priimtas, 2019 m. kovo 18 d.... 35. Suinteresuotas asmuo (skolininkė) UAB „Arvi fertis“ byloje pateikė... 36. Nurodo, kad skolininkė yra paslaugų teikėjas, t. y. teikia gamybos ir... 37. Be to, skolininkė teikia pasaugos paslaugas pagal su trečiaisiais asmenimis... 38. Skolininkė nurodo, kad pateikė antstoliui dokumentus, neginčijamai... 39. Antstolis įvertinęs pateiktus dokumentus, 2019-02-05 priėmė patvarkymą... 40. Skolininkė nurodo, kad antstolis 2019-02-25 patvarkyme dėl UAB Belor... 41. Nurodo, kad tiek skolininkė, tiek tretieji asmenys, kurių disponavimo teisė... 42. Skolininkė mano, jog visi antstoliui pateikti juridiniai faktai - rašytinės... 43. Nurodo, kad išieškotoja skundą grindžia nepagrįstomis prielaidomis,... 44. Antstolis L. L. pateiktu teismui atsiliepimu prašo teismo vadovautis... 45. Kiti suinteresuoti asmenys atsiliepimų į pareiškėjos skundą nepateikė,... 46. Pareiškėjos skundas netenkintinas.... 47. Antstolio procesinių veiksmų teisėtumą CPK nustatyta tvarka kontroliuoja... 48. Vienas iš pagrindinių vykdymo proceso principų yra tas, kad antstolis,... 49. Pareiškėja (skolininkė) prašo panaikinti antstolio L. L. 2019-02-08... 50. Iš vykdomosios bylos Nr. ( - ) medžiagos nustatyta, kad antstolis L. L. vykdo... 51. 2019-02-01 antstolis L. L. priėmė patvarkymą Nr. ( - ) dėl 2019-01-30 UAB... 52. 2019-02-01 antstolis priėmė patvarkymą Nr. ( - ) dėl 2019-02-01 papildomo... 53. 2019-02-04 patvarkymu Nr. ( - ) antstolis L. L. leido UAB „UHB AGRO“... 54. Tęsdamas vykdymo veiksmus, antstolis 2019-02-08 priėmė patvarkymą Nr. ( - )... 55. Antstolis L. L. nesutikdamas su pareiškėjos skundu, 2019-02-25 priėmė... 56. Vykdomosios bylos duomenimis nustatyta, kad antstolis 2019-02-05 priėmė... 57. CPK 680 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad Turto arešto aktas ir turto... 58. Kaip jau minėta, antstolis suinteresuotus asmenis informavo, jog areštuoto... 59. Antstolis nurodo, kad sudarydamas turto aprašą ir priimdamas skundžiamą... 60. Antstolis nurodo, kad, būtent įvertinęs skolininko suvestinę apie UAB Arvi... 61. Išieškotoja teikia skundą dėl 2019-02-08 patvarkymo, priimto 2019-02-06... 62. Antstolis patvarkyme, kuriuo netenkino pareiškėjos skundo, nurodo, kad nebuvo... 63. Vykdomojoje byloje esantys pranešimai apie turto arešto aktų pakeitimų... 64. Teismas pažymi, kad Marijampolės apylinkės teismo Marijampolės rūmuose... 65. Apeliacinės instancijos teismui sprendžiant klausimą, susijusį su... 66. Pateikti duomenys patvirtina, kad skolininkė nuolat gamina trąšas iš... 67. Teismas nagrinėja bylas pagal pareikštus reikalavimus ir tik dėl jų... 68. Kasacinio teismo praktikoje išaiškinta, kad CPK 594 straipsnis ir Lietuvos... 69. Įvertinus byloje esančius įrodymus, teismas daro išvadą, kad pagal... 70. UAB „Agrofertis“ ir UAB „UHB Agro“ nėra vykdomosios bylos šalimis,... 71. Kad 2019-02-06 Turto apraše, kurio pagrindu priimtas skundžiamas patvarkymas,... 72. Dėl 2019 m. gegužės 10 d. teisme gauto UAB „Belor“ prašymo dėl... 73. Dėl pareiškėjos prašymo išreikalauti prašyme išvardintus rašytinius... 74. Dėl bylos sustabdymo, kol bus išnagrinėtos pareiškėjos prašyme nurodytos... 75. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje išaiškinta, kad CPK 163 straipsnio... 76. Pareiškėja formuluoja prašymą stabdyti bylą ir CPK 164 straipsnio 2 punkte... 77. Dėl bylos nagrinėjimo žodinio proceso tvarka teisumas pasisako, kad CPK ( -... 78. Dėl bylinėjimosi išlaidų. CPK ( - )3 straipsnio 6 dalyje nurodyta, jog... 79. Kiti skundo argumentai esminės teisinės reikšmės teisingam klausimo... 80. Marijampolės apylinkės teismo 2019-02-21 nutartimi civilinėje byloje Nr.... 81. Išaiškinti antstoliui L. L., kad jis turi įvertinti papildomai pateiktus... 82. Teismas pažymi, kad ši byla išnagrinėta pagal CPK 510 straipsnio nuostatas... 83. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 510... 84. Pareiškėjos uždarosios akcinės bendrovės „Belor“ skundo netenkinti.... 85. Išaiškinti antstoliui L. L., kad jis turi įvertinti papildomai pateiktus... 86. Nutarties patvirtintą kopiją siųsti byloje dalyvaujantiems asmenims.... 87. Nutartis per 7 dienas nuo nutarties patvirtintos kopijos gavimo dienos gali...