Byla e2-834-399/2018
Dėl rūsio patalpos pripažinimo buto priklausiniu

1Marijampolės apylinkės teismo Marijampolės rūmų teisėja Janina Zaržeckienė, sekretoriaujant Reginai Knezevičienei, Eglei Valinčienei, dalyvaujant ieškovės atstovei advokatei Daivai Mekšraitienei, atsakovo Kauno priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos atstovams J. S. Ž, Ž. K., kito atsakovo atstovui nedalyvaujant, trečiajam asmeniui nedalyvaujant teismo posėdyje, žodinio proceso tvarka, išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės R. J.- J. ieškinį galutinai suformulavus reikalavimus atsakovams Kauno apskrities priešgaisrinio gelbėjimo valdybai ir VĮ Turto bankas, trečiajam asmeniui V. U. dėl rūsio patalpos pripažinimo buto priklausiniu.

2Teismas

Nustatė

3Ieškovei R. J. J. (toliau - Ieškovė) nuosavybės teise priklauso 3 kambarių butas, esantis ( - ), unikalus Nr. ( - ). Šį butą Ieškovė įgijo 1998-12-28 pirkimo - pardavimo sutarties, patvirtintos notarės B. G., reg. Nr. ( - ), pagrindu. Minėtoje sutartyje yra nurodyta, kad Ieškovė (buvusi pavardė R.) nupirko butą su rūsiu. VĮ “Registrų centras” nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išraše taip pat nurodyta, kad Ieškovės vardu nuosavybės teise yra registruotas butas, unikalus Nr. ( - ), su rūsiu, esantis ( - ). Nuo sandorio sudarymo, kaip ir kiti gyvenamojo namo, esančio ( - ), butų savininkai, taip ir Ieškovė naudojasi jai priklausančia rūsio patalpa, plane pažymėta indeksu ( - ), 3,12 kv. .m. ploto. Visi gyvenamojo namo butų rūsiai yra pastate - sandėlyje ( - ), unikalus Nr. ( - ). Šis statinys, išskyrus patalpą, plane pažymėtą indeksu ( - ) (2,60 kv.m.) yra registruotas turto patikėjimo teise Kauno apskrities priešgaisrinės gelbėjimo valdybos vardu, tačiau nuosavybės teise priklauso Lietuvos Respublikai, kuriai atstovauja VĮ “Turto bankas”. Butų apžiūros ir registracijos lapas iš ( - ), inventorinės bylos bei buto Nr. 16 techninis pasas patvirtina, kad prie buto Nr. 16 yra pažymėtas kaip buto priklausinys rūsys, pastate ( - ). Pažymėtina, kad ankstesnis savininkas V. G., 1998-12-28 pardavęs turtą pareiškėjai, prieš tai jį paveldėjo iš savo tėvo A. G. 1997-01-21. Butas buvo paveldėtas su rūsiu, tai patvirtina 2013-10-24 VĮ “Registrų centras” nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašas su istorija.

4Namas ( - ), esantis ( - ), yra 4 aukštų daugiabutis, kuriame yra 18 butų. Tai patvirtina VĮ “Registrų centras” nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko 2016-12-15 išrašas, kurio 2.5 p. nurodyta informacija apie tai, kad gyvenamosios paskirties patalpų skaičius: 18, negyvenamosios paskirties patalpų skaičius: 1. Šis pastatas pastatytas 1977 m. Pažymėtina, kad šis Gyvenamasis pastatas rūsio patalpų neturi.

51988 buvo pastatytas pastatas - sandėlis ( - ), kuris teisiškai įregistruotas nuosavybės teise Lietuvos Respublikos vardu, 2008-07-29 įsakymo Nr. 1-229 bei 2008-07-31 priėmimo - perdavimo akto Nr. 128 pagrindu perduotas turto patikėjimo teise Kauno apskrities priešgaisrinei gelbėjimo valdybai be patalpos ( - ) (2,60 kv. m.), kuri teisiškai įregistruota vieno iš buto savininkų vardu. Šis sandėlis turi vieną aukštą ir rūsio patalpą, kuri nuo pat jos pastatymo buvo skirta gyventojų, gyvenančių ( - ), sandėliukams, kuriais jie naudojosi ir tebesinaudoja kaip butų priklausiniais iki šiol. Tai patvirtina Rūsio patalpų eksplikacija, šios aplinkybės neginčija ir atsakovas - Kauno apskrities priešgaisrinė gelbėjimo valdyba.

6Paaiškėjo, kad rūsys, plane pažymėtas indeksu ( - ), 3,12 kv.m., kuriuo Ieškovė naudojasi ir valdo nuo pat įsigijimo momento nėra įregistruotas VĮ Registrų centre Ieškovės vardu. 2015-11-27 Ieškovė kreipėsi į VĮ “Registrų centras” Kauno filialą prašydama 1998-12-28 pirkimo - pardavimo sutarties, reg. Nr. ( - ) ir kitų dokumentų pagrindu įregistruoti jai nuosavybės teises į rūsio patalpą ( - ), 3,12 kv.m. ploto, kuri yra sandėlyje ( - ), unikalus Nr. ( - ). 2015-12-10 VĮ “Registrų centras” Kauno filialas priėmė sprendimą Nr. ( - ), kuriuo Ieškovės prašymą atmetė. Sprendime nurodoma, kad Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko 2015-12-10 duomenimis sandėlis ( - ) (unikalus Nr. ( - )) be rūsio patalpos ( - ), esantis ( - ), įregistruotas turto patikėjimo teise Kauno apskrities priešgaisrinei gelbėjimo valdybai (įregistravimo pagrindas: 2008-07-29 Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus įsakymas dėl nekilnojamojo turto perdavimo Nr. ( - ), 2008-07-31 priėmimo - perdavimo aktas Nr. ( - )). Rūsio patalpa (duomenys neskelbtini, 2,60 kv. m., esanti ( - ), priklauso V. U.. . Patalpa ( - ), 18,48 kv. m., kaip ir visas sandėlys ( - ) priklauso turto patikėjimo teise Kauno apskrities priešgaisrinei gelbėjimo valdybai, tik per šią patalpą galima patekti į ginčo rūsį. Lietuvos Respublikos Nekilnojamojo turto registro įstatymo 5 straipsnio 2 punkte nustatyta, kad nekilnojamojo turto registro tvarkytojas įstatymų nustatyta tvarka atsako už duomenų kaupiamų nekilnojamojo turto registre, teisingumą ir apsaugą, kad nekilnojamojo turto registre įrašyti duomenys atitinka dokumentus, kurių pagrindu šie duomenys buvo įrašyti. To paties įstatymo 4 straipsnis numato, kad visi nekilnojamojo turto registre esantys duomenys nuo jų įrašymo laikomi teisingais ir išsamiais, kol jie nenuginčyti įstatymų nustatyta tvarka. Analogiška nuostata įtvirtinta ir Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 4.262 straipsnyje. Kadangi Nekilnojamojo turto registre įregistruoti duomenys atitinka dokumentus, kurių pagrindu yra įregistruotas butas ir nuosavybės teisės į jį, jie nėra įstatymų nustatyta tvarka panaikinti, o naujų dokumentų dėl rūsio patalpos ( - ) (3,12 kv.m) įgijimo Ieškovė nepateikė, todėl prašymas buvo atmestas. Kaip jau minėta, Ieškovė butą su rūsiu, kaip buto, esančio ( - ), priklausiniu, įsigijo 1998-12-28 notaro patvirtinta pirkimo - pardavimo sutartimi iš V. G., kuris butą su rūsiu paveldėjo 1997-01-21 ir kurioje nebuvo identifikuota rūsio patalpa, dėl ko VĮ “Registrų centras” 1999-03-26 įregistravo Ieškovės įsigytą turtą pagal pateiktą pirkimo - pardavimo sutartį. Dėl šios priežasties Ieškovė neturėjo teisinio pagrindo skųsti 2015-11-27 VĮ “Registrų centas” sprendimo, kuriuo jai buvo atsisakyta įregistruoti rūsio patalpas ir mano, jog tik teismo sprendimu nustačius kuri rūsio patalpa buvo įsigyta 1998-12-28 pirkimo - pardavimo sutarties pagrindu ir kuri yra buto, Nr. 16, esančio pastate ( - ), priklausinys atsirastų teisinis pagrindas nurodytą rūsio patalpą įregistruoti Ieškovės vardu.

7Papildomai pažymėtina, kad butas, esantis ( - ), su rūsiu yra įgytas iki įsigaliojant 2000-07-18 Lietuvos Respublikos Civiliniam kodeksui (toliau - CK), t. y. galiojant 1964-07-07 Civiliniam kodeksui, kurio 149 straipsnio 2 dalis numatė, kad jeigu sutartis, kuria perleidžiamas daiktas, turi būti įregistruojama, tai nuosavybės teisė atsiranda įregistravimo momentu, o 255 straipsnis reglamentavo, jog Nekilnojamojo daikto pirkimo - pardavimo sutartis turi būti notariškai patvirtinta ir per tris mėnesius įregistruota atitinkamoje turto registravimo įstaigoje. Šiuos įstatymo reikalavimus pirkimo - pardavimo sutartis atitinka, o perdavimo - priėmimo akto sąvoka bei pareiga jį sudaryti atsirado tik 2001-07-01 įsigaliojus naujam Civiliniam kodeksui, todėl Ieškovė tokio akto neturi.

8Esant šioms aplinkybėms Ieškovė priversta savo pažeistas teises ginti teisme ir prašyti pripažinti rūsio patalpą, plane pažymėtą indeksu ( - ) (3,12 kv.m), esančią pastate - sandėlyje ( - ), unikalus Nr. ( - ), buto, esančio ( - ), unikalus Nr. ( - ), priklausiniu.

9CK 4.47 straipsnio 1 punktas numato, kad nuosavybės teisė gali būti įgyjama pagal sandorius. Daikto (turto) įgijėjas nuosavybės teisę į daiktus (turtą) įgyja nuo jų perdavimo įgijėjui momento, jeigu įstatymai ar sutartis nenustato ko kita. Pagal sandorį nuosavybės teisė į nekilnojamąjį daiktą įgyjama nuo to momento, kuris yra nustatytas įstatymo (CK 4.49 straipsnio 1, 2 dalys).

10Kaip jau minėta, Ieškovė, 1998-12-28 įsigydama butą, esantį ( - ), pirko jį su rūsiu. Taip yra nurodyta ir pirkimo - pardavimo sutartyje ir nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išraše. Nuo pat įsigijimo momentu, ji naudojosi rūsio patalpa, esančią pastate - sandėlyje ( - ), unikalus Nr. ( - ). Aukščiau nurodytos aplinkybės ir pateikti įrodymai patvirtina, kad Ieškovė nuosavybės teisę į nekilnojamąjį daiktą - rūsį - įgijo įstatymų nustatyta tvarka ir pagrindu pagal sandorį, t. y. pirkimo - pardavimo sutartį, tačiau rūsio patalpa pirkimo - pardavimo dokumentuose nebuvo identifikuota, t. y. nenurodytas rūsio indeksas bei plotas patalpoje.

11Pagal Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje nusistovėjusias teisės aiškinimo ir taikymo nuostatas daiktų - priklausinių teisinio režimo klausimu priklausiniu pripažįstamas toks daiktas, kuris yra skirtas tarnauti pagrindiniam daiktui ir yra susijęs su pagrindiniu daiktu bendra ūkine paskirtimi. Konstatuojant teisiškai reikšmingas priklausinio sąsajas su pagrindiniu daiktu yra svarbus ne jų fizinis ryšys (geografinė padėtis, buvimas vieno šalia kito), o funkcinis ryšys, t. y. priklausiniu pripažįstamas daiktas, skirtas tarnauti pagrindiniam daiktui ir susijęs su juo bendra ūkine paskirtimi, skirtas tenkinti pagrindinio daikto poreikiams. Tam, kad pagrindinio daikto ir priklausinio funkcinis ryšys būtų pripažintas teisiškai reikšmingu, jis turi būti nuolatinio pobūdžio ir pasižymėti ne tik kito daikto naudojimu, bet ir nuolatiniu tarnavimu pagrindiniam daiktui (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2001 m. balandžio 23 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-448/2001; 2003 m. spalio 22 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-1002/2003; 2004 m. spalio 20 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-561/2004; 2006 m. rugsėjo 6 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-453/2006 ir kt.).

12Teismo posėdžio metu ieškovės atstovas palaikė ieškinį pilnai motyvais išdėstytais ieškinyje ir prašė jį tenkinti pilnai.

13Atsakovė Kauno apskrities priešgaisrinio gelbėjimo valdyba (toliau valdyba) atsiliepimu ieškinio nepripažino, prašė jo netenkinti kaipo nepagrįsto ir nurodė, kad ieškovė 3 kambarių butą esantį ( - ), unikalus Nr. ( - ) 1998-12-28 įsigijo iš V. G., kuris minėtą butą 1997-01-21 paveldėjo iš savo tėvo A. G.. A. G. 1991-12-12 pateikė pareiškimą tuometiniam Kauno apskrities priešgaisriniam apsaugos daliniui su prašymu parduoti butą esantį ( - ) ir šį butą įgijo 1992-09-21 sutarties, patvirtintos I-osios notarinės kontoros notarės L. V., reg. Nr. ( - ), pagrindu. Minėtoje sutartyje nurodyta, kad A. G. iš tuometinio Kauno miesto Sukarinto priešgaisrinės apsaugos dalinio nupirko 3-jų kambarių butą Nr. 16, kurio bendras plotas 64,49 kv.m, esantį ( - ), daugiabučiame mūriniame name ( - ). Minėtoje sutartyje ir pareiškime rūsys ar kitos patalpos neminimos. Taip pat pažymėtina, kad Ieškovės pateiktame 16-to buto esančio ( - ) techniniame pase 1992-09-21 teisinės registracijos įraše nurodytas buto savininkas bei buto numeris, duomenų apie rūsio patalpas nėra.

14Namas ( - ), esantis ( - ), yra 4 aukštų daugiabutis, kuriame yra 18 butų ir administracinės patalpos. Tai patvirtina VĮ “Registrų centras” nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko 2016-06-14 išrašas, kurio 2.5 p. nurodyta informacija apie tai, kad gyvenamosios paskirties patalpų skaičius: 18, negyvenamosios paskirties patalpų skaičius: 1. Šis pastatas pastatytas 1977 m. Pažymėtina, kad šis gyvenamasis pastatas rūsio patalpų neturi. 1988 metais buvo pastatytas pastatas - sandėlis ( - ), unikalus Nr. ( - ), kuris teisiškai įregistruotas nuosavybės teise Lietuvos Respublikos vardu, 2008-07-29 įsakymo Nr. 1229 bei 2008-07-31 priėmimo perdavimo akto Nr. ( - ) pagrindu perduotas turto patikėjimo teise Kauno apskrities priešgaisrinei gelbėjimo valdybai be patalpos ( - ) (2,60 kv. m.), kuri teisiškai įregistruota vieno iš buto savininkų vardu. 1998-06-30 tuometinis Kauno miesto sukarintas priešgaisrinės apsaugos dalinys pardavė A. Ž. 1-no kambario butą Nr. 1, kurio bendras plotas 30.84 kv.m, su rūsiu ( - ) 2.60 kv. .m pastate ( - ), esantį ( - ), Pastatas ( - ) yra vieno aukšto, kurio 1-mame aukšte įrengta dūmų kamera, skirta ugniagesiams gelbėtojams gerinti darbo įgūdžius su kvėpavimo organų apsaugos aparatais uždūmintoje patalpoje, tobulinti jų veiksmus, atliekant gaisrų gesinimo ir kitus gelbėjimo darbus ir rūsio patalpa, kuria nuo jos pastatymo naudojasi gyventojai, gyvenantys ( - ). Minėtas pastatas priklauso Lietuvos Respublikai, o Kauno apskrities priešgaisrinė gelbėjimo valdyba jį valdo patikėjimo teise, be patalpos ( - ).

15Pagal Butų privatizavimo įstatymo 2 straipsnį, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1991 m. liepos 31 d. nutarimo Nr. 309 7 punkto 5 ir 12 papunkčius įsigyti šias patalpas nuosavybėn, jeigu rūsiuose įrengti sandėliukai įtraukti į buto inventorizavimo bylą kaip buto priklausiniai (Centrinės privatizavimo komisijos 1992 m. balandžio 3 d. protokolo Nr. 37, 4.2.1.1 p.), o negyvenamosios patalpos įrengtos, privatizuojant gyvenamųjų namų rūsiuose, pusrūsiuose ir palėpėse esančias miesto (rajono) valdybų ir organizacijų balanse, privatizuojamos Valstybinio turto pirminio privatizavimo įstatymo nustatyta tvarka (Centrinės privatizavimo komisijos 1992 m. balandžio 3 d. protokolo Nr. 37 4.2.3 p.). Šios nuostatos patvirtina, kad ne visos gyvenamojo namo rūsio patalpos galėjo būti įgytos privatinės nuosavybės teise perkant gyvenamąsias patalpas, todėl kitos negyvenamos patalpos liko viešosios nuosavybės objektu iki jų pardavimo. (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2003 m. balandžio 2 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-451). Buto, esančio ( - ) nuomininkas A. G. 1992-09-21 sutartimi nupirko iš valstybės nuomojamas gyvenamąsias patalpas be priklausinių, t.y. be sandėliuko pastato ( - ) rūsyje. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2003 m. balandžio 2 d. nutartyje civilinėje byloje Nr. 3K-3-451 teismas konstatavo, kad gyvenamoji patalpa parduota be priklausinio. Nesant teisinio pagrindo, suteikiančio teisę į pagalbines patalpas, techninis ir funkcinis patalpos ryšys su butu nesuteikia teisės atsakovams reikalauti pripažinti rūsio patalpas jų buto priklausiniais. Subjektas, neįgijęs teisės į priklausinį, šiuo atveju - į rūsio patalpas, negali ginčyti kito bendrosios dalinės nuosavybės dalyvio teisių į šią konkrečią patalpą name .Prašo ieškinį atmesti kaip nepagrįstą.

16Teismo posėdžio metu atsakovės atstovai ieškinio nepripažino, prašė jį atmesti kaip nepagįstą, motyvais išdėstytais atsiliepime, paaiškino, kad namo, esančio ( - ) m. gyventojai naudojasi sandėlio ( - ) patalpomis seniai, rašytinės jokios sutarties nėra, mano jog buvo žodinis leidimas tomis patalpomis naudotis, atsakovė tomis patalpomis kur yra sandėliukai (rūsiai) nesinaudoja, tačiau jas valdo patikėjimo teise, mano jog vieno buto gyventojui rūsys buvo parduotas dėl to jog jis to prtašė pareiškime dėl leidimo privatizuoti (pirkti) butą. Sandėlio ( - ) paskirtis yra sandėliavimo, todėl nesutinka jog patalpa ( - ) yra ieškovės buto priklausinys ir ieškinį prsašo atmesti.

17Atsakovės VĮ Turto bankas atstovas į teismo posėdį neatvyko, pateiktame atsiliepime nurodo, kad mano, kad valstybę šioje byloje turi atstovauti patikėtinis valdantis valstybei nuosavybės teise priklausantį turtą, t.y. Kauno apskrities priešgaisrinė gelbėjimo valdyba.Valstybės įmonė Turto bankas neturi jokių duomenų apie Kauno apskrities priešgaisrinės gelbėjimo valdybos valdomą pastatą, kuriame yra Rūsio patalpa ( - ), negali pateikti jokių įrodymų nei patvirtinančių, nei paneigiančių Ieškovės teiginius dėl minėtos Rūsio patalpos ( - ) buvimo ar nebuvimo jai nuosavybės teise priklausančio Buto priklausiniu, tačiau ir pati Ieškovė nepaaiškina, kodėl jai priklausančio Buto priklausiniu ji prašo pripažinti būtent pastate - sandėlyje ( - ), unikalus Nr. ( - ), esančią Rūsio patalpą ( - ). Taip pat nepateikia jokių įrodymų, kodėl, jos nuomone, būtent ši patalpa iš 24 rūsio patalpų yra jai nuosavybės teise priklausančio Buto priklausinys. Manome, kad kadangi Ieškovė nepateikė jokių įrodymų, kurie būtų pagrindas tenkinti pareikštą ieškinio reikalavimą dėl Rūsio patalpos ( - ) pripažinimo ieškovei priklausančio Buto priklausiniu, todėl ieškinys yra atmestinas kaip neįrodytas. Prašo bylą nagrinėti jai nedalyvaujant. Atsakovės dalyvavimas nebuvo pripažintas privalomu ir byla nagrinėjama jai nedalyvaujant (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau CPK) 246 str. 2 d.).

18Trečiasis asmuo V. U. į teismo posėdį neatvyko.

19Pateiktame atsiliepime nurodo, kad butą esantį ( - ) paveldėjo po motinos mirties. 1977 metais šiame name priešgaisrinės apsaugos darbuotojai gavo tarnybinius butus. Visi namo gyventojai turi jiems priskirtus rūsius nuo 1988 metų ir jais naudojasi iki šio laiko. Į rūsių patalpas patenkamas per atskiras duris, gyventojai turi nuo jų raktus. Sandėliai (rūsiai) yra įtraukti į gyventojų buto techninės apskaitos bylas. Prasidėjus butų privatizavimo procesui, dokumentus dėl jų privatizavimo tvarkė neprofesionalai teisininkai, bet tie patys priešgaisrinės apsaugos darbuotojai ir forminant dokumentus pridarė klaidų. Pirkimo-pardavimo sutartyse nebuvo minima sandėliukai (rūsiai). Jos motina butą Nr. 1 ir rūsį ( - ) pirko iš A. Ž., kuris pats butą privatizavo ne kartu su visais namo gyventojais, bet vėliau ir jam butas buvo parduotas jau su rūsiu. Sutinka su ieškiniu, nes ne dėl jos kaltės butas buvo parduotas be rūsio patalpos. Prašo nagrinėti bylą be jos. V. U. dalyvavimas nebuvo pripažintas privalomu ir byla nagrinėjama jai nedalyvaujant (CPK 247 str.).

20Ieškinys (2018-01-16) tenkinamas.

21Byloje pateikti įrodymai, kad gyvenamasis namas, esantis ( - ), unikalus Nr. ( - ), plane pažymėtas ( - ), (toliau namas) pastatytas 1977 metais, yra daugiabutis, tai matyti iš kadastro duomenų, kuriuose nurodyta, kad gyvenamasis namas yra daugiabutis, tuo pačiu adresu esantis sandėlis, unikalus Nr. ( - ), plane pažymėtas ( - ) (toliau sandėlis), pastatytas 1988 metais, jo paskirtis nurodyta kadastro duomenyse yra sandėliavimo, jis nuosavybės teise, be patalpos ( - ), 2,60 kv. m., priklauso Lietuvos Respublikai, sandėlį valdo patikėjimo teise Kauno apskrities priešgaisrinė gelbėjimo valdyba (toliau valdyba). Name esantis butas su rūsiu Nr. 16, unikalus Nr. ( - ) (toliau butas) 19923-09-21 pirkimo-pardavimo sandorio registro Nr. ( - ) pagrindu nuosavybės teise priklausė A. G., vėliau 1997-01-21 paveldėjimo teisės liudijimo pagrindu priklausė V. G., kuris butą pardavė R. R. (dabar J.-J.i) ir butas nuo 1999-03-26 registruotas VĮ Registrų centras nuosavybės teise ieškovės vardu. Tai yra duomenys išviešinti ir juose yra įrašas, kad butas yra su rūsiu. 1998-12-28 pirkimo-pardavimo sutartyje tarp V. G. (pardavėjo) ir R. R. (pirkėjos ir ieškovės byloje) nurodyta, kad pardavėjas parduoda, o pirkėja perka „šešioliktąjį butą, kurio bendras plotas 64,49 kv. m su rūsiu gyvenamajame name...“. Tokie patys duomenys fiksuoti ir tuometinio Žemės ir kito nekilnojamojo turto kadastro ir registro valstybės įmonės Kauno filialo 1999-03-26 pažymėjime apie Nekilnojamojo turto registre įregistruotus statinius (butus) ir teises į juos Nr. ( - ), tai yra nurodyta jog butas yra su rūsiu, kuris neidentifikuojamas nei numeriu (indeksu) nei plotu. Buto byloje (kortelėje) taip pat fiksuoti duomenys jog butas yra su rūsiu. Butų apžiūros lape yra duomenys jog rūsys yra ir nurodytas indeksas ( - ) kas atitinka sandėlio, kuriame yra ir namo gyventojų rūsiai, indeksą. Ieškovės prašymo įregistruoti buto priklausiniu rūsio patalpą ( - ), 3,12 kv. m VĮ Registrų centras netenkino 2015-12-10 sprendimu, nurodant jog 1998-12-28 pirkimo-pardavimo sutartis Nr. ( - ), nepatvirtina ieškovės šioje byloje daiktinių teisių į rūsio patalpą ( - ), 3,12 kv. m. pastate ( - ) atsiradimo, sutartyje nenurodyta jog joje minimas rūsys yra sandėlyje ( - ).

22Į bylą pateiktoje pastato ( - ) rūsio plane, ruoštame UAB „Pastatų matavimo centras“ nurodyta jog rūsio patalpos yra suskirstytos į atskiras patalpas nuo ( - ) iki ( - ) ir viena jų , o būtent ( - ) yra 3,12 kv. m ploto, viduryje šių patalpų yra viena didelė patalpa ( - ), 18,48 kv. m ploto. Analogiški duomenys yra sandėlio ( - ) vidaus plotų eksplikacijoje, o būtent nurodyta, kad yra rūsio patalpos nuo ( - ) iki ( - ) ir koridorius ( - ).

23Atsakovė valdyba savo nesutikimą su ieškiniu grindžia ir tuo, kad prašyme parduoti butą A. G. nenurodė jog prašo parduoti butą su rūsiu ( - ), 3,12 kv. m ir pateikė į bylą šio asmens 1991 m. gruodžio 19 d. prašymo kopiją. Pateiktą dokumentą teismas vertina ir nustato jog buvo užpildyta standartinė prašymo forma ir joje nebuvo grafos apie buto (namo) priklausinius, tai yra atspausdintas formos tekstas “ prašome parduoti namą, butą, esantį, už perkamą namą, butą sumokėsiu ...“ ir ranka pabraukta jog prašoma parduoti butą bei įrašyta esantį ( - ). 1992 m. rugsėjo 19 d. sutartimi butas buvo A. G. parduotas, sutartis patvirtinta notaro, vadinasi prašymas bei kiti dokumentai buvo užpildyti tinkamai, kadangi notaras tvirtina tik teisėtus sandorius, sutartis nenuginčyta ir atsakovė valdyba jos nei kitų sandorių bei įrašų nekilnojamojo turto registre neginčijo ir jie laikomi teisingais tol kol nenuginčyti. Iš to teismas daro išvadą jog ne perkančiojo asmens pareiga buvo keisti patvirtintą prašymo formą ir papildomai įrašyti jog prašo parduoti butą su rūsiu. Nors teismas buvo pasiūlęs pateikti ir A. Ž., pirkusio, pagal Butų privatizavimo įstatymo nuostatas, butą Nr. 1 tame pačiame name, prašymo kopiją, tokia kopija nebuvo pateikta, tačiau buvo pateikta 1998 m. birželio mėn. 30 d. sutartis, patvirtinta notaro, kurioje nurodyta, kad atsakovė valdyba (tuo metu Kauno miesto sukarintos priešgaisrinės apsaugos dalinys) parduoda, o A. Ž. perka „ vieno kambario butą Nr. 1, 30,84 kv. m. ploto su rūsiu ( - ), 2,60 kv. m. pastate ( - ), esantį ( - )“. Ši sutartis taip pat yra nenuginčyta ir galiojanti, vadinasi ir pati atsakovė sutiko parduodama butą A. Ž. su tuo, kad namo ( - ) pagalbinės patalpos- rūsiai yra sandėlio ( - ) patalpose, šią aplinkybę patvirtina ir faktinė situacija, kadangi atsakovė taip pat pripažino, kad niekada nesinaudojo ir nesinaudoja patalpomis sandėlyje ( - ), pažymėtomis indeksais nuo ( - ) iki ( - ) bei tai, kad į šias patalpas yra atskiras įėjimas ir jomis naudojasi namo, esančio ( - ) gyventojai. Kartu su atsiliepimu trečiasis asmuo V. U. pateikė į bylą VĮ Registrų centras pažymėjimą, kad patalpa ( - ), 2,60 kv. m yra pastate ( - ), kurio unikalus Nr. ( - ), jos paskirtis pagalbinio ūkio, pavadinimas - rūsys, inventorizuota 1998-07-03.

24Pagal Lietuvos Respublikos butų privatizavimo įstatymą buvo privatizuojami namai (butai, 2 str.). Šio įstatymo pagrindu butą įgijo A. G.. Atsakovė valdyba nurodo jog pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1991-07-31 nutarimo Nr. 309 7 punkto 5 ir 12 papunkčius asmenys įsigyja šias patalpas nuosavybėn jeigu rūsiai (sandėliukai) įtraukti į buto inventorizavimo bylą kaip buto priklausiniai. Buto esančio ( - ) inventorizavimo byloje yra duomenys jog butas yra su rūsiu ir šie duomenys nenuginčyti. Teismas sutinka, kad minėtas nutarimas reglamentavo jog parduodant rūsius jie turi būti įkainoti, tačiau ginčas byloje yra ne dėl to buvo ar ne įkainoti rūsiai, o dėl to ar yra rūsys ( - ), kuriuo naudojosi A. G., vėliau - V. G., dabar – ieškovė byloje, buto priklausinys.

25Atsakovė valdyba atsiliepime pati nurodo jog „ pastatas ( - ) yra vieno aukšto , kurio pirmame aukšte įrengta dūmų kamera, skirta ugniagesiams gelbėtojams gerinti darbo įgūdžius......ir rūsio patalpa, kuria nuo jos pastatymo naudojasi gyventojai, gyvenantys ( - ).

26Taigi ginčo byloje jog rūsio patalpomis naudojosi ir naudojasi namo ( - ) gyventojai nėra.

27Kitas atsakovas VĮ Turto bankas, atstovaujantis Lietuvos Respublikos Valstybės interesus, atsiliepime 2018-01-29, nurodė jog nėra tinkamas atsakovas byloje ir jokio nesutikimo su ieškiniu nereiškė bei neteikė įrodymų.

28Įrodyti ieškinį yra ieškovo pareiga, o nesutikimą su ieškiniu – atsakovo (atsakovų) pareiga (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau CPK ) 178 str.).

29Byloje kilo ginčas ar rūsio patalpa yra buto priklausinys ir dėl to teismas pasisako, kad butas yra daugiabučiame name, kurio paskirtis yra tenkinti asmens būsto poreikius, tačiau asmenys turi ir kitus poreikius, o būtent laikyti ūkio paskirties daiktus – daržoves, įrankius bei kitus daiktus ir tam reikalingos pagalbinės ūkio patalpos – sandėliukai (rūsiai), kuriais ir buvo aprūpinti namo ( - ) gyventojai, tai yra jiems buvo skirti rūsiai pastate – sandėlyje ( - ).

30Butai yra pagrindiniai daiktai (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau CK) 4. 12 str.), antraeiliais daiktais yra su pagrindiniu daiktu egzistuojantys arba pagrindiniams daiktams priklausantys arba kitaip su jais susiję daiktai (CK 4.13 str. 1 d.). Antraeiliai daiktai skirstomi į esmines pagrindinio daikto dalis, į gaunamus iš pagrindinio daikto vaisius, produkciją ir pajamas bei į pagrindinio daikto priklausinius (CK 4.13 str. 2 d.). Rūsiai yra antraeiliai daiktai bei pagrindinio daikto – buto priklausiniai, tokia išvada daroma vadovaujantis CK 4.19 str. 1 d. nuostata, kad priklausiniai yra savarankiški pagrindiniam daiktui tarnauti skirti antraeiliai daiktai, kurie pagal savo savybes yra nuolat susiję su pagrindiniu daiktu. Įstatymų leidėjas nenustatė, kad pagrindinis daiktas ir antraeilis daiktas turi būti fiziškai susiję, tai yra būti viename pastate ar būti sujungti, svarbiausią reikšmę turi funkcinis ryšys, o būtent, antraeilis daiktas turi tarnauti pagrindiniam daiktui. Bylos duomenys patvirtina jog toks funkcinis ryšys tarp buto, priklausančio ieškovei ir rūsio patalpos ( - ) yra, atsakovai tvirtino jog nesupranta kodėl ieškovė sieja savo butą būtent su rūsiu ( - ), tačiau į bylą pateikti įrodymai patvirtina, kad namo ( - ), kiekvieno buto savininkai naudojasi viena rūsio patalpa ir buto Nr. 16 savininkai atitinkamai naudojosi ir naudojasi rūsio patalpa pažymėta indeksu ( - ). Buto ir priklausinio – rūsio ( - ) funkcinis ryšys yra reikšmingas, kadangi bute ir pačiame daugiabučiame name jokių kitų pagalbinio ūkio patalpų, sandėliukų, rūsio patalpų nėra. Aplinkybė, kad sandėlis ( - ), kuriame yra rūsio patalpos, VĮ Registrų centras įregistruotas kaip atskiras nekilnojamojo turto vienetas, teismo nuomone, nereiškia jog nurodytos rūsio patalpos nėra ir negali būti gyvenamojo namo buto priklausinys. Nekilnojamojo turto registro paskirtis yra išviešinti duomenis apie nekilnojamuosius daiktus ir toks išviešinimas nenulemia daikto savybių ir likimo.

31Atsakovė valdyba teigia jog turėjo būti prašyme privatizuojant butą atskirai nurodyta jog prašoma leisti pirkti ir rūsio patalpas, tačiau Butų privatizavimo įstatymo 2 str. buvo nustatyta, kad parduodami butai ir atskirai nebuvo pasisakyta (reglamentuota) dėl buto funkcionavimui skirtų patalpų, tame tarpe ir priklausinių privatizavimo. Yra suformuota Kasacinio teismo praktika, kad priklausinio statusą lemia ne jo įregistravimo, bet nuolatinio funkcinio ryšio su pagrindiniu daiktu ar daiktais faktas ir šią aplinkybę šioje byloje teismas laiko nustatyta.

32CK 4.14 str. 1 d. nustato jog antraeilį daiktą ištinka pagrindinio daikto likimas, jeigu sutarties ar įstatymo nenustatyta kitaip. To paties straipsnio antroje dalyje nustatyta, kad kai pagrindinio daikto perleidimo kito asmens nuosavybėn metu kyla ginčas dėl antraeilio daikto likimo, kartu su pagrindiniu daiktu perleidžiamas to asmens nuosavybėn ir antraeilis daiktas, jeigu neįrodyta, kad turi būti pasielgta priešingai. Byloje nėra duomenų ir atsakovai neįrodinėjo bei neįrodė jog parduodant butą pagal Butų privatizavimo įstatymą A. G. ir vėliau jį parduodant ieškovei kilo ginčas dėl antraeilio daikto, tai yra rūsio patalpos likimo ir tai reiškia jog rūsio patalpą ( - ) ištiko pagrindinio daikto likimas, tai yra pirmiausia jis buvo parduotas A. G., vėliau jį paveldėjo V. G. ir dar vėliau jis buvo parduotas ieškovei byloje. Jeigu būtų priešingai, tai yra jeigu rūsio patalpa ( - ) nebūtų buvusi pirkimo-pardavimo sutartimi 1992 m. rugsėjo 19 d. A. G., tai sutartyje turėjo būti konkrečiai nurodyta jog jam parduodamas tik butas be antraeilio daikto – priklausinio- rūsio ( - ), tokios sąlygos 1992-09-19 sutartyje nėra nors pagal CK 4.14 str. 1 d. turi būti jeigu sandorio šalys susitaria kitaip nei nustatyta įstatymu. Taigi sutarties šalys dėl kitokių sąlygų nesusitarė ir galioja bendra taisyklė, kad priklausinį ištinka pagrindinio daikto likimas. Tokia praktika suformuota ir Lietuvos Aukščiausiojo teismo civilinių bylų skyriaus nutartyje 3K-3-422/2011, o būtent pasisakyta, kad sutartyje priklausinio likimas – jo atskyrimas nuo pagrindinio daikto turi būti aiškiai aptartas. Jeigu sandorio šalys nesusitaria dėl išimties iš bendros taisyklės taikymo yra pagrindas išvadai, kad priklausinį ištiko pagrindinio daikto likimas. Kaip jau minėta nei vieno sandorio šalys dėl išimties pagal CK 4.14 str. nepasisakė ir nustačius, kad rūsys ( - ) yra priklausinys visi pagrindai ieškinį tenkinti ir teismas įrodytą bei pagrįstą ieškinį tenkina. Papildomai pasisako teismas dėl patalpos ( - ), kuri yra įregistruota koridoriumi ir tai reiškia, kad yra bendro naudojimo visų namo ( - ) savininkų, todėl yra pagrindas tenkinti ieškinį ir šioje dalyje, tai nustatyti „su bendro naudojimo patalpa koridoriumi plane pažymėta indeksu ( - ).

33Atsakovai taip pat neįrodė, kad Butų privatizavimo įstatymas pagrindinio daikto, antraeilio daikto priklausinio sąvokas reglamentavo kitaip nei civilinis kodeksas.

34Dėl bylinėjimosi išlaidų

35Ieškinys tenkinamas, todėl ieškovės patirtos išlaidos bylinėjimosi priteisiamos iš atsakovų lygiomis dalimis. Ieškovė nepateikė įrodymų dėl patirtų išlaidų advokato teisinei pagalbai apmokėti iki bylos nagrinėjimo iš esmės pabaigos ir šios išlaidos nepriteisiamos (CPK 98 str., 93 str. 1 d.).

36Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259 str., 260 str., 263-270 str. teismas

Nutarė

37Ieškinį (2018-01-16) tenkinti. Nustatyti (pripažinti), kad rūsio patalpa plane pažymėta indeksu ( - ), 3,12 kv. m, esanti pastate – sandėlyje ( - ), unikalus Nr. ( - ), adresu ( - ) yra buto, esančio ( - ), unikalus Nr., priklausiniu su bendro naudojimo patalpa – koridoriumi, plane pažymėta indeksu ( - ) (18,48 kv. m.

38Priteisti iš atsakovių Kauno apskrities priešgaisrinės gelbėjimo valdybos, juridinio asmens kodas 191012084, buveinė Kaunas, Nemuno g. 2-1 ir Valstybės įmonės Turto bankas, juridinio asmens kodas 112021042, buveinė Vilnius, Kęstučio g. 45, po 37,50 EUR iš kiekvieno bylinėjimosi išlaidų turėtų ieškovei R. J.- J., asmens kodas ( - )

39Priteisti iš atsakovių Kauno apskrities priešgaisrinės gelbėjimo valdybos, juridinio asmens kodas 191012084 ir Valstybės įmonės Turto bankas, juridinio asmens kodas 112021042, iš kiekvieno po 3,72 EUR bylinėjimosi išlaidų, , turėtų ryšium su procesinių dokumentų įteikimu, Valstybei (mokamos į Valstybinės mokesčių inspekcijos sąskaitą, įmokos kodas 5660).

40Sprendimo patvirtintas kopijas siųsti (teikti) atsakovei VĮ Turo bankas ir trečiajam asmeniui.

41Sprendimas per 30 dienų nuo sprendimo priėmimo dienos gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Kauno apygardos teismui per Marijampolės apylinkės teismą Marijampolės rūmus.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Marijampolės apylinkės teismo Marijampolės rūmų teisėja Janina... 2. Teismas... 3. Ieškovei R. J. J. (toliau - Ieškovė) nuosavybės teise priklauso 3 kambarių... 4. Namas ( - ), esantis ( - ), yra 4 aukštų daugiabutis, kuriame yra 18 butų.... 5. 1988 buvo pastatytas pastatas - sandėlis ( - ), kuris teisiškai... 6. Paaiškėjo, kad rūsys, plane pažymėtas indeksu ( - ), 3,12 kv.m., kuriuo... 7. Papildomai pažymėtina, kad butas, esantis ( - ), su rūsiu yra įgytas iki... 8. Esant šioms aplinkybėms Ieškovė priversta savo pažeistas teises ginti... 9. CK 4.47 straipsnio 1 punktas numato, kad nuosavybės teisė gali būti įgyjama... 10. Kaip jau minėta, Ieškovė, 1998-12-28 įsigydama butą, esantį ( - ), pirko... 11. Pagal Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje nusistovėjusias teisės... 12. Teismo posėdžio metu ieškovės atstovas palaikė ieškinį pilnai motyvais... 13. Atsakovė Kauno apskrities priešgaisrinio gelbėjimo valdyba (toliau valdyba)... 14. Namas ( - ), esantis ( - ), yra 4 aukštų daugiabutis, kuriame yra 18 butų ir... 15. Pagal Butų privatizavimo įstatymo 2 straipsnį, Lietuvos Respublikos... 16. Teismo posėdžio metu atsakovės atstovai ieškinio nepripažino, prašė jį... 17. Atsakovės VĮ Turto bankas atstovas į teismo posėdį neatvyko, pateiktame... 18. Trečiasis asmuo V. U. į teismo posėdį neatvyko.... 19. Pateiktame atsiliepime nurodo, kad butą esantį ( - ) paveldėjo po motinos... 20. Ieškinys (2018-01-16) tenkinamas.... 21. Byloje pateikti įrodymai, kad gyvenamasis namas, esantis ( - ), unikalus Nr. (... 22. Į bylą pateiktoje pastato ( - ) rūsio plane, ruoštame UAB „Pastatų... 23. Atsakovė valdyba savo nesutikimą su ieškiniu grindžia ir tuo, kad prašyme... 24. Pagal Lietuvos Respublikos butų privatizavimo įstatymą buvo privatizuojami... 25. Atsakovė valdyba atsiliepime pati nurodo jog „ pastatas ( - ) yra vieno... 26. Taigi ginčo byloje jog rūsio patalpomis naudojosi ir naudojasi namo ( - )... 27. Kitas atsakovas VĮ Turto bankas, atstovaujantis Lietuvos Respublikos... 28. Įrodyti ieškinį yra ieškovo pareiga, o nesutikimą su ieškiniu –... 29. Byloje kilo ginčas ar rūsio patalpa yra buto priklausinys ir dėl to teismas... 30. Butai yra pagrindiniai daiktai (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau... 31. Atsakovė valdyba teigia jog turėjo būti prašyme privatizuojant butą... 32. CK 4.14 str. 1 d. nustato jog antraeilį daiktą ištinka pagrindinio daikto... 33. Atsakovai taip pat neįrodė, kad Butų privatizavimo įstatymas pagrindinio... 34. Dėl bylinėjimosi išlaidų... 35. Ieškinys tenkinamas, todėl ieškovės patirtos išlaidos bylinėjimosi... 36. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259 str., 260... 37. Ieškinį (2018-01-16) tenkinti. Nustatyti (pripažinti), kad rūsio patalpa... 38. Priteisti iš atsakovių Kauno apskrities priešgaisrinės gelbėjimo valdybos,... 39. Priteisti iš atsakovių Kauno apskrities priešgaisrinės gelbėjimo valdybos,... 40. Sprendimo patvirtintas kopijas siųsti (teikti) atsakovei VĮ Turo bankas ir... 41. Sprendimas per 30 dienų nuo sprendimo priėmimo dienos gali būti skundžiamas...