Byla 2-563/2009

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Konstantino Gurino, Danutės Milašienės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja) ir Nijolės Piškinaitės, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „EMSI“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2009 m. kovo 3 d. nutarties, kuria atsisakyta taikyti laikinąsias apsaugos priemones, civilinėje byloje Nr. 2-914-553/2009 pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „EMSI“ ieškinį atsakovui viešajai įstaigai Centrinei projektų valdymo agentūrai dėl kai kurių viešojo pirkimo atviro konkurso Nr. 69246 „Preliminarioji sutartis dėl automobilių degalų degalinėse pirkimo“ sąlygų panaikinimo.

2Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi atskirąjį skundą,

Nustatė

3Ieškovas UAB „EMSI“ patikslintu ieškiniu prašė teismo pripažinti negaliojančiomis šias viešojo pirkimo atviro konkurso Nr. 69246 „Preliminarioji sutartis dėl automobilių degalų degalinėse pirkimo“ sąlygas: 1. A dalies „Nurodymai dalyviams“ preambulės teiginį, kad „Pateikdamas pasiūlymą, konkurso Dalyvis sutinka su visais pirkimo dokumentų, įskaitant preliminariosios sutarties projektą (toliau - Sutartis), reikalavimais ir sąlygomis bei atsisako taikyti kitas, Sutartyje nenumatytas sąlygas“; 2. A dalies „Nurodymai dalyviams“ 3.2 punktą („3.2. Laimėjusių dalyvių skaičius, su kuriais bus pasirašoma Sutartis, nustatytas pirkimo dokumentų A dalies 16.8 p.“) ir 16.8 punkto pirmąjį sakinį („16.8. Konkurso laimėtojais yra pripažįstami 10 (dešimt) ekonomiškai naudingiausių pasiūlymų pateikusių Dalyvių. Esant mažesniam Dalyvių skaičiui, laimėtojais pripažįstami visi nustatytus pirkimo dokumentų reikalavimus atitikę Dalyviai. Su Konkurso laimėtojais CPO pasirašys preliminariąją sutartį.“); 3. A dalies „Nurodymai dalyviams“ 6.2 punkte esančios lentelės 10 eilutės pirmosios skilties sąlygą: „Dalyvis turi bent vieną prekybos vietą (degalinę), kurioje prekiaujama 95 benzinu ir dyzeliniu kuru, vieno iš šių miestų ribose: Vilnius, Kaunas, Klaipėda, Šiauliai, Panevėžys, Alytus, Marijampolė, Mažeikiai, Jonava, Utena, Kėdainiai, Telšiai, Tauragė, Visaginas, Ukmergė, Plungė, Kretinga, Šilutė, Radviliškis, Palanga, Druskininkai, Rokiškis, Gargždai, Biržai, Kuršėnai, Lazdijai, Jurbarkas, Joniškis, Varėna, Vilkaviškis“; 4. C dalies „Pasiūlymų vertinimo lentelės“ lentelę „II. Ekonominio naudingumo vertinimo kriterijai ir formulės“; 5. B dalies „Pasiūlymo pateikimo formos“ „II. Finansinio pasiūlymo formos“ antros lentelės skilčių antraštėje nurodytas datas: 2008-07-10, 2008-07-27, 2008-08-12 ir 2008-08-28. Ieškovas papildęs ieškinį taip pat prašė pripažinti negaliojančiais Preliminariosios sutarties dėl automobilių degalų degalinėse pirkimo Nr. 2008/4-8-80: 1. 4.9 punkto („4.9, Tiekėjas dalyvauja atnaujintame Tiekėjų varžymesi 1 priede numatyta tvarka pateikdamas atnaujintą pasiūlymą. Jei Tiekėjas atnaujinto pasiūlymo nepateikia, atnaujintas varžymasis vykdomas naudojant Tiekėjo Kataloge CPO.lt TM įvestą minimalią nuolaidą“.) antrąjį sakinį; 2. 1 priedo “Katalogo sistemos aprašymas” 3.3.2 punktą („3.3.2. Miestą/miestus, kuriuose ketina įsigyti Prekę (Vilnius, Kaunas, Klaipėda, Šiauliai, Panevėžys, Alytus, Marijampolė, Mažeikiai, Jonava, Utena, Kėdainiai, Telšiai, Tauragė, Visaginas, Ukmergė, Plungė, Kretinga, Šilutė, Radviliškis, Palanga, Druskininkai, Rokiškis, Gargždai, Biržai, Kuršėnai, Lazdijai, Jurbarkas, Joniškis, Varėna, Vilkaviškis)”. 3. 1 priedo “Katalogo sistemos aprašymas” 4.4.3-4.4.5 ir 4.5.3 punktus („4.4.3. Pasiūlymai Katalogo sistemoje automatiniu būdu yra vertinami pagal ekonominį naudingumą, atsižvelgiant į: (1) Tiekėjo prekės vidutinę kainą; (2) Prekės galutinę nuolaidą (jei Tiekėjas neįveda galutinės nuolaidos – minimalią nuolaidą) Užsakovo nurodytam preliminariam Prekės kiekiui; (3) Tiekėjo prekybos vietų (degalinių) skaičių Užsakyme nurodytuose miestuose“. „4.4.4. Ekonominio naudingumo vertinimas Katalogo sistemoje automatiniu būdu vykdomas pagal Konkurso pirkimo dokumentuose nustatytus ekonominio naudingumo vertinimo kriterijus ir formules, naudojant 4.4.3 p. nurodytus duomenis“; „4.4.5. Suėjus pasiūlymų pateikimo terminui nustatytas ekonomiškai naudingiausias pasiūlymas pripažįstamas laimėjusiu. Apie tai informuojami atnaujintame varžymesi dalyvavę Tiekėjai bei Užsakovas“; „4.5.3. Pasiūlymai Katalogo sistemoje automatiniu būdu yra vertinami pagal ekonominį naudingumą, atsižvelgiant į 4.4.3 p. nustatytus kriterijus.“

4Teismo sprendimo įvykdymui užtikrinti ieškovas prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones – pirkimo procedūrų sustabdymą, išskyrus teisę nutraukti pirkimo procedūras, taip pat draudimą vykdyti atnaujinto varžymosi procedūras pagal viešojo pirkimo atviro konkurso Nr. 69246 „Preliminarioji sutartis dėl automobilių degalų degalinėse pirkimo“ sąlygas ir/arba pagal Preliminariosios sutarties dėl automobilinių degalų degalinėse pirkimo Nr. 2008/4-8-80 sąlygas.

5Vilniaus apygardos teismas 2009 m. kovo 3 d. nutartimi ieškovo prašymo dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo netenkino. Nurodė, kad ieškovo prašymas dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo jau buvo sprendžiamas ir 2009 m. sausio 9 d. nutartimi atmestas įvertinus, kad tokios laikinosios apsaugos priemonės prieštarauja viešajam interesui ir ekonomiškumo principui. Teigė, jog ieškovas pakartotinai pateikė prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, o kaip naują faktinį pagrindą išdėstė atsikirtimus į ankstesnį atsakovo atsiliepimą ir nesutikimo su teismo nutartimi motyvus. Teismas atmetė ieškovo argumentus, kad atsakovas nevykdo ir nėra pasirengęs vykdyti automobilių degalų pirkimo konkursų, nes jie prieštarauja byloje esančiai medžiagai. Remdamasis 2008 m. gruodžio 29 d. protokolu Nr. 8 nustatė, kad po atlikto viešojo pirkimo atviro konkurso Nr. 69246 „Preliminarioji sutartis dėl automobilių degalų pirkimo degalinėse pirkimo“ laimėjusiais, be UAB „Lietuva Statoil“, buvo pripažinti dar 5 tiekėjai – UAB „Baltic Petroleum“, UAB „Lietuviškų degalinių tinklas“, UAB „Lukoil Baltija“, UAB „Neste Lietuva“, taip pat ir paties ieškovo UAB „EMSI“ pasiūlymai, su šiais tiekėjais buvo sudarytos preliminariosios sutartys. Šią informaciją patvirtina CPVA tinklalapyje esanti informacija bei skelbiamas tiekėjų sąrašas. Nustatė, kad iš Elektroninio katalogo cpo.lt prekių katalogo galima įsigyti ne tik kompiuterinės technikos bei biuro prekių, tačiau ir automobilių degalų. Teismas sprendė, kad Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus perkančiosios organizacijos turi galimybę sudaryti sutartis dėl automobilių degalų degalinėse pirkimo, naudodamasi Centrinės perkančiosios organizacijos (toliau CPO), šiuo atveju – CPVA sudarytomis su tiekėjais preliminariomis sutartimis, toks degalų įsigijimo būdas susijęs su viešuoju interesu, o naujai nurodyti ieškovo argumentai šios aplinkybės nepaneigė. Teismas atmetė ieškovo argumentus dėl lygiateisiškumo principo pažeidimo, neturėjimo galimybės dalyvauti atnaujintuose varžymuose ir negalėjimo reikšti ieškinių dėl žalos atlyginimo arba tokios galimybės apsunkinimo, nes byloje yra pateikta su ieškovu UAB „EMSI“ sudaryta Preliminarioji sutartis Nr. 2008/4-8-80, taigi, ieškovas turi galimybę dalyvauti atnaujinto varžymosi procedūroje, ginčyti sprendimus, kurie jam gali būti palankūs, reikalauti žalos atlyginimo.

6Remdamasis byloje pateiktais įrodymais, teismas nustatė, kad CPO, vykdydama viešą konkursą, su 6 tiekėjais sudarė preliminariąsias sutartis (tarp jų ir su UAB „EMSI“), kurių ieškovas neginčija. Kaip laikinąją apsaugos priemonę ieškovas prašė taikyti draudimą vykdyti atnaujinto varžymosi procedūras pagal viešojo pirkimo atviro konkurso Nr. 69246 „Preliminarioji sutartis dėl automobilių degalų degalinėse pirkimo“ sąlygas ir /arba pagal Preliminariosios sutarties dėl automobilių degalų degalinėse pirkimo Nr. 2008/4-8-80 sąlygas. Teismo nuomone, toks draudimas iš esmės reikštų pirkimo procedūrų sustabdymą, kurį, kaip laikinąją apsaugos priemonę, teismas taikyti atsisakė ankščiau išdėstytais motyvais. Pažymėtina, kad toks laikinųjų apsaugos priemonių taikymas, ieškovui neginčijant visų su tiekėjais sudarytų preliminariųjų sutarčių, išeina už laikinųjų apsaugos priemonių taikymo ribų. Sprendžiant laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimą ir vertinant jų paskirtį, visuomet turi būti siekiama išlaikyti šalių interesų pusiausvyrą bei ekonomiškumo principą, nevaržyti kitos šalies ir trečiųjų asmenų interesų labiau, nei reikia teisėtiems tikslams pasiekti. Kadangi byloje ginčijamas atsakovo veiksmų teisėtumas, o ne visos tiekėjų sudarytos preliminariosios sutartys, pritaikius prašomas laikinąsias apsaugos priemones – draudimą vykdyti atnaujinto varžymosi procedūras pagal viešojo pirkimo atviro konkurso Nr. 69246 „Preliminarioji sutartis dėl automobilių degalų degalinėse pirkimo“ sąlygas, teismo nuomone, būtų neproporcingai pažeistos atsakovo bei trečiųjų asmenų – tiekėjų teisės ir teisėti interesai bei lūkesčiai. Teismas sprendė, kad nėra pagrindo tenkinti ieškovo prašymo dėl draudimo vykdyti atnaujinto varžymosi procedūras pagal su ieškovu UAB „EMSI“ sudarytą Preliminariąją sutartį dėl automobilių degalų degalinėse pirkimo Nr. 2008/4-8-80, nes šios sutarties nei šalys, nei pats ieškovas neginčija ir neprašo pripažinti negaliojančia, ieškovas sutiko vykdyti sutartį ją pasirašydamas ir pateikdamas sutarties vykdymo užtikrinimo garantiją ir nenurodė, kad šiuos veiksmus jis atliko ne laisva valia. Teismas nurodė, kad kitos ieškovo nurodytos aplinkybės dėl Viešo konkurso sąlygų neteisėtumo bei jų prieštaravimo įstatymams bus tiriamos ir vertinamos bylos teisminio nagrinėjimo metu, todėl, spręsdamas laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimą, ieškinio pagrįstumo nevertina.

7Atskiruoju skundu ieškovas prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2009 m. kovo 3 d. nutartį ir klausimą išspręsti iš esmės – taikyti laikinąją apsaugos priemonę, tai yra viešojo pirkimo atviro konkurso Nr. 69246 „Preliminarioji sutartis dėl automobilių degalų degalinėse pirkimo“ pirkimo procedūrų sustabdymą, išskyrus teisę nutraukti pirkimo procedūras, bei draudimą vykdyti atnaujinto varžymosi procedūras pagal viešojo pirkimo atviro konkurso Nr. 69246 „Preliminarioji sutartis dėl automobilių degalų degalinėse pirkimo“ sąlygas ir/arba pagal Preliminariosios sutarties dėl automobilių degalų degalinėse pirkimo Nr. 2008/4-8-80 sąlygas. Nurodo, kad:

81. Ieškovas 2008 m. lapkričio 14 d. pateikė pretenziją atsakovui, kuris ją atmetė ir toliau vykdė konkursą Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka. Ieškovas pateikė ieškinį teismui, prašė taikyti laikinąją apsaugos priemonę – konkurso procedūrų, išskyrus teisę nutraukti pirkimo procedūras, sustabdymą. Atsakovas buvo informuotas apie ieškinio ir prašymo dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo padavimą, tačiau kol buvo sprendžiamas ieškinio priėmimo ir laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimas, atsakovas priėmė sprendimą dėl laimėjusių pasiūlymų konkurse, taip pat pasiūlė ieškovui sudaryti preliminariąją sutartį. Šios aplinkybės patvirtina, kad atsakovas pažeidė VPĮ 18 straipsnio 9 dalį, kuri numato, kad viešojo pirkimo procedūra negali būti baigiama tol, kol nesibaigė VPĮ nustatyti tiekėjų pretenzijų pateikimo ir ieškinio pareiškimo terminai. Perkančioji organizacija gali patvirtinti pasiūlymų eilę ir priimti sprendimą dėl laimėjusio pasiūlymo, kai išnagrinėti pasiūlymus pateikusių dalyvių ieškiniai (VPĮ 39 str. 7 d.). Kadangi atsakovas viešuosius pirkimus organizuoja pažeisdamas teisės aktų reikalavimus ir suinteresuotų asmenų teises, byloje turi būti taikomos laikinosios apsaugos priemonės.

92. Ieškovo prašyme dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo yra nurodyti ne atsikirtimai į anksčiau pateiktą atsiliepimą, o naujos aplinkybės, dėl kurių pirmajame ieškovo prašyme nebuvo pasisakyta. Teismas turėjo pasisakyti dėl visų ieškovo prašyme nurodytų aplinkybių, tačiau to nepadarė.

103. Ieškovas prašė taikyti dvi laikinąsias apsaugos priemones. Dėl prašymo taikyti pirkimo procedūrų sustabdymą teismas pasisakė 2009 m. sausio 9 d. nutartyje, kuri nebuvo apskųsta, nes pasikeitus konkurso eigai buvo pakoreguotas ir prašymas dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo. Kitos laikinosios apsaugos priemonės – draudimo vykdyti atnaujinto varžymosi procedūras – teismas skundžiama nutartimi netaikė, nes, teismo nuomone, tai iš esmės reikštų pirkimo procedūrų sustabdymą. Nors teismas nustatė, kad konkursas yra susijęs su viešuoju interesu, tačiau viešojo intereso fakto nekonstatavo ir todėl priėmė neteisėtą ir nepagrįstą nutartį. Konkurso viešasis interesas yra smulkaus ir vidutinio verslo subjektų konkuravimo galimybių viešuosiuose automobilių degalų pirkimuose užtikrinimas. Ieškovo interesas iš esmės sutampa su viešuoju, nes turėdamas 5-6 kartus mažiau degalinių, negu kiekvienas iš kelių stambiųjų tiekėjų, siekia sau lygios konkurencijos sąlygų. Šiuo metu esančiomis ekonomikos sąlygomis viešasis interesas yra siekis, kad degalų kainos būtų kuo mažesnės. Konkurso pasekmė bus degalų konkurencijos mažėjimas degalų rinkoje ir degalų kainų didėjimas, kurį lems ne tiek sumažėjusi konkurencija, kiek ydingos konkurso sąlygos. Skundžiama nutartimi teismas nukreipė į 2009 m. sausio 9 d. nutartį, tačiau neperžiūrėjo naujų faktinių aplinkybių ir nepasisakė dėl teismo motyvus paneigiančių argumentų.

114. Preliminarioji sutartis Nr. 2008/4-8-80 buvo priverstinai pasirašyta kaip atsakovo pažeidimų pasekmė ir kaip pasekmė teismo atsisakymo 2009 m. sausio 9 d. taikyti laikinąsias apsaugos priemones. Šiame konkurse ieškovo ir atsakovo santykiai yra ikisutartiniai, yra sudaryta Preliminarioji sutartis, tačiau ji sudaryta ne su pirkėju, o su atsakovu CVP agentūra, kuri veikia trečiųjų asmenų, tai yra nežinomų potencialių būsimų pirkėjų, naudai. Ginčo konkursas yra ne dėl atitinkamos viešojo pirkimo-pardavimo sutarties, ne dėl preliminariosios sutarties dėl konkrečios užsakymo sutarties, bet dėl teisės dalyvauti atnaujintuose varžymuose dėl daugelio Užsakymo sutarčių, kurios bus sudaromos su konkrečiosiomis perkančiomis organizacijomis. Todėl konkursas negali būti laikomas pasibaigusiu, kol neįvyko paskutinis atnaujintas varžymasis pagal Preliminariąją sutartį Nr. 2008/4-8-80 dėl paskutiniosios užsakymo sutarties sudarymo. Byloje nėra reikalavimo pripažinti visą Preliminariąją sutartį Nr. 2008/4-8-80 negaliojančia, tačiau, patenkinus bent dalį reikalavimų, nebus galima vadovautis nei konkurso sąlygomis, nei Preliminariąja sutartimi, nei rezultatais. Skundžiamoje nutartyje teismas nepagrįstai kritiškai vertino ieškovo argumentus, kad atsakovas prašymo dėl laikinųjų apsaugos priemonių pateikimo dieną nevykdo ir nėra pasirengęs vykdyti automobilių degalų pirkimo konkursų. Teismas skundžiamą nutartį grindė ne tik bylos medžiaga, bet ir paties surinktais įrodymais, todėl pažeidė dispozityvumo ir rungimosi principus. Šiuo atveju teismas buvo aktyvus be pagrindo ir nutartį grindė aplinkybe, kuri nėra teisiškai reikšminga, nes per tris 2009 m. mėnesius neįvyko nė vienas atnaujintas varžymasis, tai yra atsakovo kuriamas viešojo pirkimo mechanizmas realiai vis dar neveikia, todėl nėra pagrindo manyti, kad, pritaikius prašomas laikinąsias apsaugos priemones, kam nors gali atsirasti kokių nors reikšmingų neigiamų pasekmių ar dėl to gali būti pažeistas viešasis interesas.

125. Prašydamas taikyti laikinąsias apsaugos priemones, ieškovas įrodinėja, kad jas pritaikius, perkančiosios organizacijos išvengs nuostolių. Ieškovas pripažino, kad pirkimo procedūrų vykdymo per Centrinės perkančiosios organizacijos elektroninį katalogą sąnaudos, palyginti su viešojo pirkimo vykdymu, sumažėja, tačiau, ieškovo nuomone, ši suma nėra proporcinga ar kitaip reikšminga lyginant su žala dėl kainų padidėjimo ar žala, kurią dėl konkurencijos pažeidimo patirs mažiau degalinių turintys tiekėjai tiek sudarę preliminariąsias sutartis, tiek jų nesudarę.

136. Atsakovas, nustatydamas pasiūlymų vertinimo ekonominio naudingumo kriterijus ir jų proporciją, padarė klaidą, kuri gali padaryti žalos bet kuriam pirkėjui. Atsakovo teiginiai apie organizuojamo pirkimo naudą, lygią 10-20 procentų nuo esamų kainų, yra išgalvoti ir atmestini, nes 10 procentų sudarytų 33 centų nuolaidą, o 20 procentų 66 centų nuolaidą, o tai jau būtų pigiau negu didmeninėje rinkoje. Degalinių skaičius „atnaujintų varžymųsi“ rezultatą lemia absoliučiai, nes 5 procentų pirmumas daug degalinių turinčiam tiekėjui reiškia, kad mažai degalinių turintis tiekėjas turi siūlyti degalus už kainą, artimą didmeninei. Ginčo konkursas gali išbalansuoti mažmeninę degalų rinką ir sužlugdyti mažuosius degalų prekiautojus. Tokia pasekmė gali būti dėl to, kad teismas netinkamai nustatė viešąjį interesą. Konkurso procedūrų, įskaitant varžymosi atnaujinimą, sustabdymas labiau užtikrins ginčo šalių ir visuomenės interesų pusiausvyrą bei padės išvengti socialinio gyvenimo nestabilumo.

147. Teismas nutartis dėl atsisakymo taikyti laikinąsias apsaugos priemones priėmė nepakankamai įvertinęs ir išanalizavęs viešojo pirkimo sustabdymo pasekmes tiek finansine, ekonomine, tiek socialine prasmėmis bei neįvertinęs proceso šalių lygiateisiškumo principo galimo pažeidimo. Pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės sukeltų nepatogumų atsakovui, tačiau tai nereiškia, kad suvaržytų atsakovo teises daugiau, nei būtina ieškiniui užtikrinti. Konkurso procedūrų sustabdymas nesutrukdytų jokių viešųjų pirkimų, kurie vyksta pagal nusistovėjusią tvarką, taip pat leistų išvengti neteisėtų Užsakymo sutarčių sudarymo.

15Atsiliepimu į atskirąjį skundą atsakovas viešoji įstaiga Centrinė projektų valdymo agentūra prašo Vilniaus apygardos teismo 2009 m. kovo 3 d. nutartį palikti nepakeistą. Nurodo, kad ieškovo argumentai dėl VPĮ 39 straipsnio 7 dalies 1 punkto pažeidimo yra nenusiję su pareikštu prašymu dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, nes ieškovas neginčija atsakovo priimtų sprendimų teisėtumo. Ieškovo teiginiai apie degalų kainas, degalų rinką bei jos analizę, verslo subjektų veiklą yra nesusiję su laikinųjų apsaugos priemonių taikymu ir nepatvirtina bei nepaneigia jokių šiai bylai reikšmės turinčių aplinkybių. Pasirašydamas Preliminariąją sutartį ieškovas sutiko su esminėmis konkurso sąlygomis ir pripažino, kad jo teisės dalyvauti pirkime nebuvo pažeistos, nes jau buvo faktiškai realizuotos. Įrodymų, kad šie veiksmai atlikti ne laisva valia, ieškovas nepateikė. Nepagrįsti ieškovo argumentai, kad teismas, rinkdamas įrodymus, pažeidė dispozityvumo principą, nes, atsakovo nuomone, teismas įrodymų nerinko. Atsakovas atkreipė dėmesį, kad klausimas dėl konkurso naudingumo bei atsakovo patirties nėra ir negali būti šios civilinės bylos dalykas. Ieškovo argumentas, kad konkursas dar nėra pasibaigęs, yra nepagrįstas, nes su tinkamus pasiūlymus pateikusiais tiekėjais yra jau sudarytos preliminariosios sutartys ir jų ieškovas neginčija. Ieškovo argumentas, kad viešojo pirkimo mechanizmas vis dar neveikia, yra nepagrįstas, nes degalų pirkimo modulis elektroniniame kataloge buvo viešai publikuotas 2009 m. kovo 4 d., o pirmasis varžymosi konkursas buvo paskelbtas 2009 m. kovo 31 d. Nuo 2009 m. kovo 30 d. iki 2009 m. balandžio 28 d. yra paskelbta 12 automobilių degalų degalinėse pirkimų, 11 pirkimų jau įvykdyta, 1 vykdomas, dar 6 perkančiosios organizacijos tikrina degalų pirkimo krepšelius. Viešųjų pirkimų vykdymu per Centrinę perkančiąją organizaciją yra užtikrinamas viešasis interesas – biudžeto lėšų taupymas, nacionalinių ir Europos Sąjungos fondų greitesnis įsisavinimas. Ieškovas labai subjektyviai ir tik sau palankiai interpretuoja viešojo intereso sąvoką ir klaidingai teigia, kad jo interesas iš esmės sutampa su viešuoju. Byloje ginčijamas atsakovo veiksmų teisėtumas, o ne visos tiekėjų sudarytos preliminariosios sutartys, todėl pritaikius prašomas laikinąsias apsaugos priemones būtų neproporcingai pažeisti atsakovo bei trečiųjų asmenų teisėti interesai ir lūkesčiai.

16Atskirasis skundas netenkintinas.

17Teismas dalyvaujančių byloje ar kitų suinteresuotų asmenų prašymu gali imtis laikinųjų apsaugos priemonių, jeigu, jų nesiėmus, teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas (CPK 144 str. 1 d.). Taikant laikinąsias apsaugos priemones siekiama garantuoti būsimo procesinio sprendimo, kuris gali būti palankus ieškovui, realų ir tinkamą įvykdymą. Tokių priemonių taikymo pagrindu yra pagrįstos prielaidos, kad, nesiėmus šių priemonių, būsimo teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas. Įstatymas įpareigoja teismą įvertinti byloje esančius įrodymus pagal vidinį įsitikinimą, pagrįstą visapusišku ir objektyviu aplinkybių, kurios buvo įrodinėjamos proceso metu, išnagrinėjimu (CPK 185 str.). Šia įrodymų vertinimo taisykle yra grindžiamas ir laikinųjų apsaugos priemonių taikymo tikslingumas, pirmiausiai įvertinant galimą grėsmę būsimo teismo sprendimo įvykdymui ir taikytinų laikinųjų apsaugos priemonių proporcingumą siekiamiems tikslams (CPK 144 str.).

18Pagal CPK 145 straipsnio 1 dalies 13 punktą teismas gali taikyti įstatymuose numatytas laikinąsias apsaugos priemones, kurių nesiėmus teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti neįmanomas. Pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 95 straipsnio 3 dalį teismas gali taikyti laikinąją apsaugos priemonę – pirkimo procedūrų sustabdymą. Šios priemonės turi būti taikomos laikantis ekonomiškumo principo.

19Apeliantas ginčija pirmosios instancijos teismo nutartį, kuria teismas atsisakė taikyti ieškovo prašytas laikinąsias apsaugos priemones, tai yra viešojo pirkimo atviro konkurso Nr. 69246 „Preliminarioji sutartis dėl automobilių degalų degalinėse pirkimo“ pirkimo procedūrų sustabdymą, išskyrus teisę nutraukti pirkimo procedūras, bei draudimą vykdyti atnaujintas varžymosi procedūras pagal viešojo pirkimo atviro konkurso Nr. 69246 „Preliminarioji sutartis dėl automobilių degalų degalinėse pirkimo“ sąlygas ir/arba pagal Preliminariosios sutarties dėl automobilių degalų degalinėse pirkimo Nr. 2008/4-8-80 sąlygas.

20Teisėjų kolegija, spręsdama priimtos nutarties teisėtumo ir pagrįstumo klausimą, pastebi, kad papildytu ieškiniu ieškovas prašo pripažinti negaliojančiomis atsakovo vykdomo viešojo pirkimo atviro konkurso sąlygas bei preliminariosios sutarties dėl degalų degalinėse pirkimo sąlygas, tačiau atsakovo sprendimo dėl tiekėjų pasiūlymų eilės patvirtinimo bei dėl pasiūlymų pripažinimo laimėjusiais, sudarytų preliminariųjų bei pagrindinių sutarčių neginčija. Kaip jau buvo minėta, laikinosios apsaugos priemonės turi būti taikomos vadovaujantis ekonomiškumo principu, tai yra teismas turi taikyti tik tokias ir tik tiek laikinųjų apsaugos priemonių, kiek būtina ir pakanka teismo sprendimo, kuris ieškovui gali būti palankus, įvykdymui užtikrinti. Ieškovas pareiškė reikalavimą teismui dėl konkurso ir Preliminariosios sutarties atitinkamų sąlygų pripažinimo negaliojančiomis. Teismui patenkinus šį reikalavimą ir nesant kitų reikalavimų, teismo sprendimo vykdyti priverstine tvarka nereikės, nes pareikštas reikalavimas dėl pripažinimo, todėl teisines pasekmes sukels teismo sprendimas.

21Atsižvelgdama į tai, kad pareikštu ieškiniu ieškovas ginčija tik konkurso ir Preliminariosios sutarties sąlygas, tačiau nereiškia reikalavimo dėl konkurso rezultatų ir sudarytų sutarčių, kolegija mano, kad ieškovo prašomos taikyti laikinosios apsaugos priemonės – viešojo pirkimo procedūrų sustabdymas ir draudimas vykdyti atnaujinto varžymosi procedūras – nėra susijusios su teisme pareikštais reikalavimais (dėl konkurso ir sutarties sąlygų pripažinimo negaliojančiomis) ir šių priemonių netaikymas neapsunkins teismo sprendimo, kuris gali būti palankus ieškovui, įvykdymo, todėl pirmosios instancijos teismas pagrįstai atsisakė jas taikyti.

22Apelianto nurodyti argumentai dėl Viešųjų pirkimų įstatymo nuostatų pažeidimo, dėl teismo nutarties motyvų neišsamumo, Preliminariosios sutarties sudarymo aplinkybių, netinkamų pasiūlymų vertinimo kriterijų, galimos žalos taip pat nepaneigia pirmosios instancijos teismo nutarties teisėtumo ir pagrįstumo. Tai, ar ieškovo ginčijamos konkurso ir Preliminariosios sutarties sąlygos atitinka teisės aktų reikalavimus, ar dėl jų gali būti padaryta žalos, spręs pirmosios instancijos teismas, nagrinėdamas bylą iš esmės.

23Atsižvelgdama į tai, kas išdėstyta, teisėjų kolegija sprendžia, kad Vilniaus apygardos teismo 2009 m. kovo 3 d. nutartis yra teisėta ir pagrįsta, todėl paliktina nepakeista.

24Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 punktu,

Nutarė

25Vilniaus apygardos teismo 2009 m. kovo 3 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi atskirąjį skundą,... 3. Ieškovas UAB „EMSI“ patikslintu ieškiniu prašė teismo pripažinti... 4. Teismo sprendimo įvykdymui užtikrinti ieškovas prašė taikyti laikinąsias... 5. Vilniaus apygardos teismas 2009 m. kovo 3 d. nutartimi ieškovo prašymo dėl... 6. Remdamasis byloje pateiktais įrodymais, teismas nustatė, kad CPO, vykdydama... 7. Atskiruoju skundu ieškovas prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2009 m.... 8. 1. Ieškovas 2008 m. lapkričio 14 d. pateikė pretenziją atsakovui, kuris ją... 9. 2. Ieškovo prašyme dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo yra nurodyti... 10. 3. Ieškovas prašė taikyti dvi laikinąsias apsaugos priemones. Dėl prašymo... 11. 4. Preliminarioji sutartis Nr. 2008/4-8-80 buvo priverstinai pasirašyta kaip... 12. 5. Prašydamas taikyti laikinąsias apsaugos priemones, ieškovas įrodinėja,... 13. 6. Atsakovas, nustatydamas pasiūlymų vertinimo ekonominio naudingumo... 14. 7. Teismas nutartis dėl atsisakymo taikyti laikinąsias apsaugos priemones... 15. Atsiliepimu į atskirąjį skundą atsakovas viešoji įstaiga Centrinė... 16. Atskirasis skundas netenkintinas.... 17. Teismas dalyvaujančių byloje ar kitų suinteresuotų asmenų prašymu gali... 18. Pagal CPK 145 straipsnio 1 dalies 13 punktą teismas gali taikyti įstatymuose... 19. Apeliantas ginčija pirmosios instancijos teismo nutartį, kuria teismas... 20. Teisėjų kolegija, spręsdama priimtos nutarties teisėtumo ir pagrįstumo... 21. Atsižvelgdama į tai, kad pareikštu ieškiniu ieškovas ginčija tik konkurso... 22. Apelianto nurodyti argumentai dėl Viešųjų pirkimų įstatymo nuostatų... 23. Atsižvelgdama į tai, kas išdėstyta, teisėjų kolegija sprendžia, kad... 24. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso... 25. Vilniaus apygardos teismo 2009 m. kovo 3 d. nutartį palikti nepakeistą....