Byla I-576-283/2017
Dėl sprendimo panaikinimo atsakovui valstybės įmonės „Regitra“ Panevėžio filialui, tretiesiems suinteresuotiems asmenims: valstybės įmonei „Regitra“, K. S

1Panevėžio apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Nijolės Čekanauskienės, Dalios Pranckienės ir Dalytės Zlatkuvienės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja), sekretoriaujant teismo posėdžių sekretorei Danei Gvildienei, dalyvaujant pareiškėjui A. D., atsakovo valstybės įmonės „Regitra“ Panevėžio filialo ir trečiojo suinteresuoto asmens valstybės įmonės „Regitra“ atstovams S. V. ir V. Ž.,

2viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo administracinę bylą pagal pareiškėjo A. D. skundą dėl sprendimo panaikinimo atsakovui valstybės įmonės „Regitra“ Panevėžio filialui, tretiesiems suinteresuotiems asmenims: valstybės įmonei „Regitra“, K. S..

3Teisėjų kolegija

Nustatė

4pareiškėjas A. D. (toliau – ir pareiškėjas, ir A. D.) skundu kreipėsi į administracinį teismą ir prašė panaikinti kaip nepagrįstą valstybės įmonės „Regitra“ (toliau – ir VĮ „Regitra“) Apeliacinės komisijos (toliau – ir Apeliacinė komisija) 2017 m. rugpjūčio 16 d. protokolą Nr. (3.21)-85, kuriuo nuspręsta anuliuoti trečiojo suinteresuoto asmens K. S. (toliau – ir K. S., ir trečiasis suinteresuotas asmuo ) 2017 m. rugpjūčio 1 d. transporto priemonės vairavimo egzamino rezultatą (toliau – Sprendimas). Pareiškėjas skunde nurodė, kad jis dirba VĮ „Regitra“ Panevėžio filiale specialistu ir 2017 m. rugpjūčio 1 d. egzaminavo K. S.. K. S. Panevėžyje, Pramonės gatvėje, atlikdamas specialųjį manevrą (egzamino įrašo laikas 16:10:35-16:10:57), padarė kritinę klaidą, numatytą Motorinės transporto priemonės valdymo įgūdžių ir gebėjimų vertinimo kriterijų bei metodų aprašo (toliau – ir Vertinimų aprašas) 44.3 punkte ir dėl to neišlaikė praktikos egzamino. A. D. tvirtino, kad jis visus nustatytus veiksmus atliko teisingai (egzamino įrašo laikas 16:11:28-16:11:20), bei akcentavo, jog į K. S. klausimus atsakinėjo tada, kai jau buvo įvertinęs egzaminuojamojo atliktą manevrą ir pažymėjęs kritinę klaidą. Atsižvelgęs į tai, kad dėl šios klaidos egzaminas vertinamas kaip neišlaikytas, teigė, kad jo atsakymai į K. S. klausimus jokios įtakos egzamino rezultatui nebeturėjo. Pareiškėjas tvirtino, jog K. S. reiškė nepasitenkinimą ir keikėsi, elgėsi nemandagiai ir iššaukiančiai, taip sukeldamas įtampą egzamino metu. A. D. nurodė, kad pasibaigus vairavimo egzaminui, jis K. S. paaiškino padarytą klaidą, aptarė visą egzamino eigą, informavo jį apie teisę peržiūrėti egzamino vaizdo įrašą bei pranešė, kokioje vietoje gali pasiimti vairavimo egzamino ataskaitą. Pareiškėjas, aiškindamas Motorinių transporto priemonių vairuotojų egzaminavimo sąlygų ir tvarkos aprašo (toliau – Egzaminavimo aprašas) 42 punkto taikymą, nurodė, kad šis punktas nustato praktikos egzamino baigiamojo etapo procedūrines taisykles. Teigė, kad egzamino įraše matyti, jog pareiškėjas įvykdė visus Egzaminavimo aprašo 42 punkto reikalavimus. A. D. pabrėžė, kad Egzaminavimo aprašo 42 punktas nurodo, kaip turi elgtis egzaminuotojas egzamino metu. Pažymėjo, jog K. S. atlikus manevrą atbuline eiga, jis tik pasiteiravo, ko trūko jį atliekant, tačiau nekomentavo viso egzamino metu atliktų veiksmų, nenurodė jų bendro įvertinimo bei atsakė į egzaminuojamojo užduotus klausimus. Pareiškėjo vertinimu,

5K. S. turėjo teisę gauti jo pageidaujamą informaciją, kadangi Egzaminavimo aprašas ir kiti teisės aktai nedraudžia atsakyti į egzaminuojamojo užduotus klausimus apie klaidų vertinimą, tolesnę egzamino eigą ar egzamino rezultatą lemiantį klaidų skaičių. A. D. pažymėjo, kad Apeliacinė komisija, nors ir pripažino, kad K. S. vairavimo egzaminas įvertintas tinkamai, nepagrįstai panaikino egzamino rezultatą. Teigė, jog Apeliacinė komisija neatsižvelgė į teisminę praktiką, suformuotą administracinėje byloje Nr. I-1378-279/2016 (b. l. 2-4).

6Teismo posėdyje A. D. prašė tenkinti skundą. Pareiškėjas nurodė, kad skunde nurodė visas faktines ginčo aplinkybes, išdėstė savo argumentus ir motyvus, kuriais remdamasis vertino, jog K. S. 2017 m. rugpjūčio 1 d. transporto priemonės vairavimo egzamino rezultatas yra pagrįstas, o Apeliacinės komisijos priimtas Sprendimas naikintinas. A. D. patvirtino, jog K. S. klausimą apie tai, ko trūko atliekant specialųjį manevrą, uždavė po to, kai egzaminuojamasis pranešė apie jo pabaigimą. A. D. pabrėžė, kad šį klausimą uždavė pedagoginiu tikslu, atsižvelgęs į tai, jog siekė iš karto po netinkamai atliktos užduoties K. S. paaiškinti padarytą klaidą, kadangi egzaminuojamieji po praktikos egzamino labai dažnai nebeprisimena padarytų klaidų, o praktikos vairavimo įrašą jie gali peržiūrėti ne iš karto po egzamino, bet paskirtu laiku.

7Atsakovas VĮ „Regitra“ Panevėžio filialas ir trečiasis suinteresuotas asmuo VĮ „Regitra“ bendrai pateiktu atsiliepimu prašė A. D. skundą atmesti kaip nepagrįstą. Nurodyti bylos proceso dalyviai teigė, kad Apeliacinė komisija 2017 m. rugpjūčio 16 d. Sprendimą priėmė, išnagrinėjusi visą turimą medžiagą ir informaciją, įvertinusi A. D. ir K. S. veiksmus praktikos egzamino metu. Atsakovas ir trečiasis suinteresuotas asmuo pažymėjo, jog byloje nagrinėjamas ginčas iš esmės yra susijęs su pareiškėjo, kaip egzaminuotojo, veiksmais, atliktais vertinant egzaminuojamojo transporto priemonės valdymo įgūdžius ir gebėjimus. VĮ „Regitra“ ir

8VĮ „Regitra“ Panevėžio filialas neginčijo Apeliacinės komisijos išvados, jog A. D. teisingai, remdamasis Vertinimų aprašo 44.3 punktu, K. S. veiksmus įvertino kaip situacijos stebėjimo ir žvalgymosi kritinę klaidą. Atsakovas ir trečiasis suinteresuotas asmuo, remdamiesi egzamino įrašu ir praktikos egzamino protokolu Nr. ( - ), pateikė įvertinimą, jog A. D. praktikos egzamino laiką išnaudojo optimaliai, kaip numatyta Egzaminavimo aprašo 36 punkte. Teigė, jog pareiškėjas Egzaminavimo aprašo 42 punkto reikalavimus, įskaitant ir susijusius su informacijos apie praktikos egzamino rezultatą pateikimu, privalėjo įvykdyti pasibaigus egzaminui (egzamino įrašo laikas - nuo 16:40:50). Remdamiesi egzamino įrašu (egzamino įrašo laikas 16:11:02-16:13:26), nurodė, kad K. S. klausimą apie tai, ar padarė kritinę klaidą, uždavė tik po to, kai pareiškėjas, nesilaikydamas Egzaminavimo aprašo 42 punkto reikalavimų, uždavė K. S. klausimų apie specialiojo manevro atlikimą. Atsakovas ir trečiasis suinteresuotas asmuo pabrėžė, kad tokie

9A. D. veiksmai sukėlė K. S. nepasitenkinimą egzamino vertinimu ir konfliktinę situaciją. VĮ „Regitra“ Panevėžio filialas ir VĮ „Regitra“ kaip nepagrįstą vertino pareiškėjo teiginį, jog Egzaminavimo aprašas nereglamentuoja egzaminuotojo elgesio egzamino metu. Pabrėžė, jog egzaminuotojo pareigas reguliuoja keletas tarpusavyje susijusių teisės aktų, tarp jų - ir Reikalavimų motorinių transporto priemonių vairuotojų egzaminuotojams aprašas (toliau – Reikalavimų aprašas). Šio aprašo 8.6 punktas numato, kad egzaminuotojas turi sugebėti ir būti įgudęs laiku pateikti aiškų ir konstruktyvų atsiliepimą apie egzamino rezultatą. Atsakovas ir trečiasis suinteresuotas asmuo, teigė, kad teisės aktai egzaminuotoją įpareigoja egzamino metu nekomentuoti egzaminuojamojo veiksmų, o egzaminuojamojo transporto priemonės valdymo įgūdžių ir gebėjimų vertinimą bei praktikos egzamino rezultatą aptarti tik pasibaigus egzaminui. Akcentavo, kad A. D., kaip egzaminuotojo, veiksmai neturi prieštarauti viešojo administravimo subjektų veiklai taikomiems įstatymo viršenybės ir nepiktnaudžiavimo valdžia principams. Atsakovas ir trečiasis suinteresuotas asmuo pripažino, kad egzaminuotojui nedraudžiama atsakyti į egzaminuojamojo užduotus klausimus, tačiau tvirtino, kad egzaminuotojui nederėtų pradėti pokalbio apie egzaminuojamojo egzamino metu padarytas klaidas. Atkreipė dėmesį, kad Reikalavimų aprašo 8.3 punktas nurodo, jog egzaminuotojas turi sugebėti ir būti įgudęs atidžiai sekti, stebėti ir nuosekliai vertinti vairuotojo veiksmus. Tai reiškia, kad egzaminuotojo pradėtas pokalbis apie egzamino metu padarytas klaidas trukdo tiek egzaminuojamajam pademonstruoti savo gebėjimus ir įgūdžius, tiek ir egzaminuotojui atlikti savo pareigas ( b. l. 17-21).

10Teismo posėdyje VĮ „Regitra“ Panevėžio filialo bei VĮ „Regitra“ atstovai S. V. ir V. Ž. prašė A. D. skundą atmesti, remiantis atsiliepime išdėstytais argumentais ir motyvais. V. Ž. pabrėžė, kad egzaminuotojui gali atsakyti į egzaminuojamojo užduotus klausimus, tačiau neturi teisės inicijuoti pokalbių ar, nepasibaigus praktikos egzaminui, vertinti transporto priemonės valdymo įgūdžius ir gebėjimus, pranešti apie praktikos egzamino rezultatą.

11S. V. naujų papildomų paaiškinimų apie byloje nagrinėjimo ginčo aplinkybes nepateikė.

12Trečiasis suinteresuotas asmuo K. S. į teismo posėdį neatvyko, apie teismo posėdžio laiką ir vietą jam pranešta Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka. K. S. atsiliepimo į skundą nepateikė.

13Skundas atmetamas.

14Byloje pateikto Praktikos egzamino protokolo Nr. ( - ) duomenys patvirtina, kad

15K. S. 2017 m. rugpjūčio 1 d. VĮ „Regitra“ Panevėžio filiale laikė „B“ kategorijos transporto priemonės praktikos vairavimo egzaminą; K. S. egzaminavo pareiškėjas A. D.; egzaminas vyko nuo 16:03:58 iki 16:40:51, egzaminas eisme vyko nuo 16:07:51 iki 16:40:19; praktikos egzamino metu K. S. padarė dvi klaidas, vieną iš jų – kritinę, numatytą Vertinimų aprašo 44.3 punkte; nustačius, kad egzaminuojamasis padarė kritinę klaidą, K. S. praktikos egzaminas buvo įvertintas kaip „neišlaikytas“ (b. l. 32-34).

16Trečiasis suinteresuotas asmuo K. S. nesutiko su praktikos egzamino įvertinimu ir 2017 m. rugpjūčio 3 d. skundu bei 2017 m. rugpjūčio 10 d. patikslintu skundu kreipėsi į VĮ „Regitra“ veikiančią Apeliacinę komisiją (b. l. 24, 29-30).

17Apeliacinė komisija, susipažinusi K. S. su praktikos egzamino vaizdo ir garso įrašu, A. D. paaiškinimu, 2017 m. rugpjūčio 16 d. posėdyje nutarė anuliuoti K. S. 2017 m. rugpjūčio 1 d. laikyto egzamino rezultatą ir leisti jam pakartotinai nemokamai laikyti egzaminą „B“ kategorijos transporto priemone (b. l. 35-36).

18Byloje nagrinėjamas ginčas dėl VĮ „Regitra“ Panevėžio filialo praktikos egzamino protokolo ir VĮ „Regitra“ Apeliacinės komisijos protokolinio sprendimo, priimtų motorinių transporto priemonių vairuotojų egzaminavimo teisinių santykių srityje, teisėtumo ir pagrįstumo.

19Ginčo teisinius santykius reguliuoja Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2008 m. rugsėjo 10 d. įsakymu Nr. 1V-329 patvirtintas Motorinių transporto priemonių vairuotojų egzaminavimo sąlygų ir tvarkos aprašas; VĮ „Regitra" generalinio direktoriaus 2013 m. gruodžio

2023 d. įsakymu Nr. V-223 patvirtintas Motorinės transporto priemonės valdymo įgūdžių ir gebėjimų vertinimo kriterijų bei metodų aprašas. Be to, sprendžiant dėl egzaminuotojo veiksmų, taikomas Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2012 m. liepos 9 d. įsakymu Nr. 1V-516 patvirtintas Reikalavimų motorinių transporto priemonių vairuotojų egzaminuotojams aprašas, nustatantis reikalavimus VĮ „Regitra“ darbuotojams, kuriems suteikiami įgaliojimai egzaminuoti asmenis, siekiančius gauti ar susigrąžinti teisę vairuoti motorines transporto priemones, patikrinant jų praktinius motorinių transporto priemonių valdymo įgūdžius ir gebėjimus, taip pat egzaminavimo kokybės užtikrinimą ir įgaliojimų nurodytiems darbuotojams suteikimo, pratęsimo, sustabdymo ir nutraukimo sąlygas (1 punktas, 2017 m. balandžio 13 d. įsakymo Nr. 1V-292 redakcija).

21Išanalizavus bylos proceso dalyvių teismui pateiktuose procesiniuose dokumentuose išdėstytus ir teismo posėdyje pareiškėjo, atsakovo bei trečiojo suinteresuoto asmens atstovų paaiškinimus, Praktikos egzamino protokolo Nr. ( - ) ir kitų dokumentų duomenis, daroma išvada, kad tarp bylos proceso dalyvių nėra ginčo, jog 2017 m. rugpjūčio 1 d. VĮ „Regitra“ Panevėžio filiale vykusio „B“ kategorijos transporto priemonės praktikos vairavimo egzamino metu K. S. egzaminavęs pareiškėjas A. D. nustatė, kad egzaminuojamasis padarė dvi klaidas, vieną iš jų – kritinę, numatytą Vertinimų aprašo 44.3 punkte, ir kad dėl pastarosios klaidos, remiantis Vertinimų aprašo 9.3 punktu, buvo pripažinta, jog K. S. praktikos egzamino neišlaikė.

22Minėta, kad Apeliacinė komisija, išnagrinėjusi K. S. skundą, 2017 m. rugpjūčio 16 d. posėdžio protokoliniu sprendimu anuliavo K. S. 2017 m. rugpjūčio 1 d. laikyto egzamino rezultatą ir leido jam pakartotinai nemokamai laikyti egzaminą „B“ kategorijos transporto priemone. Apeliacinė komisija šį sprendimą grindė tuo, kad A. D. per praktikos egzaminą apie transporto priemonės valdymo įgūdžių ir gebėjimų vertinimą bei praktikos egzamino rezultatą

23K. S. pranešė nepasibaigus egzaminui, ir tokiais veiksmais pažeidė Egzaminavimo aprašo

2442 punkto reikalavimus.

25A.

26Danilevičius skunde nurodė, jog K. S. pabaigus atlikti specialųjį manevrą ir pareiškėjui įvertinus atliktą pratimą bei planšetiniame kompiuteryje pažymėjus klaidą, pareiškėjas egzaminuojamojo paklausė, ko trūko atliekant šį pratimą (egzamino įrašo laikas - 16:11:06). Pareiškėjas tvirtino, kad po to ir pats K. S. uždavė klausimus, kokią klaidą jis padarė, kaip ji vertinama, bei prašė parodyti, kur aprašytas vertinimas (egzamino įrašo laikas - 16:11:28-16:11:20). Pareiškėjas vertino, jog K. S. atlikus specialųjį manevrą, jis tik pasiteiravo, ko trūko jį atliekant, tačiau viso egzamino metu atliktų veiksmų neaiškino, bendro K. S. veiksmų įvertinimo nenurodė, o tik atsakė į egzaminuojamojo užduotus klausimus. Pareiškėjas teigė, kad K. S. turėjo teisę gauti jo pageidaujamą informaciją, kadangi nei Egzaminavimo aprašas, nei kiti teisės aktai nedraudžia atsakyti į egzaminuojamojo užduotus klausimus apie klaidų vertinimą, tolesnę egzamino eigą ar egzamino rezultatą lemiantį klaidų skaičių. A. D. skunde pateikė vertinimą, kad jis tinkamai įvykdė Egzaminavimo aprašo 42 punktą, nustatantį egzaminuotojo elgesį egzamino metu (b. l. 2). Teismo posėdyje teikdamas paaiškinimus A. D. iš esmės pakartojo šiuos skundo teiginius.

27Apeliacinė komisija, remdamasi K. S. praktikos egzamino įrašu, 2017 m. rugpjūčio

2816 d. protokole Nr. (3.21)-85 konstatavo, kad nepasibaigus egzaminui (egzamino įrašo laikas -16:11:02-16:13:26), po to, kai K. S. pabaigė specialųjį manevrą, A. D. egzaminuojamąjį informavo apie jo veiksmų vertinimą ir egzamino rezultatą, o A. D. pradėjus K. S. klausinėti apie specialiojo manevro atlikimą, buvo sukeltas egzaminuojamojo nepasitenkinimas egzamino įvertinimu ir konfliktinė situacija, K. S. buvo išprovokuotas užduoti klausimus apie egzamino vertinimą ir rezultatą. Apeliacinė komisija sprendė, jog tokiais veiksmais A. D. pažeidė Egzaminavimo aprašo 42 punktą, nurodantį, kad šioje teisės normoje nurodytus veiksmus egzaminuotojas turi teisę atlikti tik pasibaigus praktikos egzaminui (b. l. 36).

29VĮ „Regitra“ bei VĮ „Regitra“ Panevėžio filialas atsiliepime nurodė, jog pareiškėjas Egzaminavimo aprašo 42 punkto reikalavimus, įskaitant ir susijusius su informacijos apie praktikos egzamino rezultatą pateikimu, privalėjo įvykdyti pasibaigus egzaminui. Atsakovas ir trečiasis suinteresuotas asmuo, remdamiesi viešojoje teisėje taikomo principo „Viskas, kas aiškiai nėra leista, yra draudžiama“ išaiškinimu, pateiktu Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2010 m. vasario 1 d. sprendime, priimtame administracinėje byloje Nr. A756-35/2010, akcentavo, kad remiantis sisteminiu Egzaminavimo aprašo 42 punkto ir egzaminuotojo funkcijas reglamentuojančių teisės aktų aiškinimu, egzaminuotojas egzamino metu yra įpareigotas nekomentuoti egzaminuojamojo veiksmų, o egzaminuojamojo transporto priemonės valdymo įgūdžių ir gebėjimų vertinimą bei praktikos egzamino rezultatą privalo aptarti tik pasibaigus egzaminui (b. l. 19-20). Teismo posėdyje

30VĮ „Regitra“ bei VĮ „Regitra“ Panevėžio filialo atstovai pateikė analogišką A. D. atliktų egzaminuotojo veiksmų vertinimą. R. Ž. pažymėjo, kad A. D., teigdamas, jog užduodamas klausimą apie klaidingai atliktą specialųjį manevrą ir atsakydamas į K. S. klausimus apie padarytą kritinę klaidą, siekė pedagoginių tikslų, painioja vairavimo mokyklos instruktoriaus, mokančio saugiai vairuoti transporto priemones pagal Kelių eismo taisyklių reikalavimus, ir egzaminuotojo, vertinančio transporto priemonės valdymo įgūdžius ir gebėjimus, funkcijas.

31Lietuvos Respublikos saugaus eismo automobilių keliais įstatymo 22 straipsnio 1 dalyje nustatytos sąlygos, kurioms esant, asmenims suteikiama teisė vairuoti motorines transporto priemones ar jų junginius su priekabomis, traktorius, savaeiges mašinas, tarp jų - būti nustatyta tvarka išlaikiusiems egzaminus. Teisę vairuoti tam tikro tipo ir kategorijos motorinę transporto priemonę įgyti ar susigrąžinti norinčių asmenų teorinių žinių, praktinių transporto priemonės valdymo įgūdžių ir gebėjimų patikrinimo sąlygas bei tvarką nustato Egzaminavimo aprašas. Praktikos egzamino metu taikomi transporto priemonės valdymo įgūdžių ir gebėjimų vertinimo kriterijai ir metodai, patvirtinti Vertinimų apraše. Pagal Egzaminavimo aprašo 27 punkto (2012 m. liepos 26 d. įsakymo Nr. 1V-578 redakcija) nuostatas, praktikos egzamino metu, siekiant išsamiai ir objektyviai įvertinti egzaminuojamojo transporto priemonės valdymo įgūdžius bei gebėjimus, įgalioti VĮ „Regitra“ darbuotojai (egzaminuotojai) privalo patikrinti, kaip egzaminuojamasis sugeba pasiruošti ir saugiai vairuoti pasirinktos kategorijos transporto priemonę. Egzaminavimo aprašas nustato, kad praktikos egzamino metu tikrinami atitinkamos kategorijos transporto priemonės valdymo įgūdžiai ir gebėjimai, išdėstyti Egzaminavimo aprašo 4 priede (38 punktas). Vertinimų aprašo 8 punktas nurodo, kad kiekvienas klaidingas ar netinkamas egzaminuojamojo veiksmas vertinamas kaip viena klaida, egzaminuojamojo padarytos klaidos ir jų skaičius lemia egzamino rezultatą; egzaminuojamojo padarytas klaidas, jo įgūdžių ir gebėjimų įvertinimą bei egzamino rezultatą egzaminuotojas rašo vairavimo egzamino protokole egzaminas vertinamas kaip išlaikytas arba neišlaikytas. Pagal Vertinimų aprašo 9.3 punktą, egzaminas vertinamas kaip neišlaikytas, jei egzaminuojamasis padaro vieną kritinę klaidą.

32Atsižvelgus į nurodytą teisinį reguliavimą, daroma išvada, kad praktikos egzamino metu egzaminuotojas, vykdydamas jam priskirtas funkcijas, turi tikslą nustatyta tvarka patikrinti egzaminuojamojo atitinkamos kategorijos transporto priemonės valdymo įgūdžius ir gebėjimus bei juos išsamiai ir objektyviai įvertinti, o egzaminuojamasis turi tikslą išlaikyti praktikos egzaminą ir taip įgyti teisę vairuoti tam tikro tipo ir kategorijos motorinę transporto priemonę ar šią teisę susigrąžinti. Egzaminavimo apraše ir Vertinimų apraše įtvirtintomis praktinių transporto priemonės valdymo įgūdžių ir gebėjimų patikrinimo, taikant nustatytus vertinimo kriterijus ir metodus, taisyklės skirtos užtikrinti objektyvų visų egzamino aplinkybių įvertinimą ir sprendimo dėl egzamino rezultato pagrįstumą.

33Viešojo administravimo subjektų veikloje taikomas principas „Viskas, kas aiškiai nėra leista, yra draudžiama“. Išanalizavus Egzaminavimo apraše įtvirtintas nuostatas, daroma išvada, kad šio aprašo 42 punkte yra aiškiai įtvirtinta taisyklė, nustatanti, jog egzaminuojamojo transporto priemonės valdymo įgūdžių ir gebėjimų įvertinimo bei praktikos egzamino rezultato suformulavimą raštu ir dalykišką pagrindimą bei egzaminuojamojo informavimą apie tai raštu ir žodžiu, įteikiant jam praktikos egzamino protokolo kopiją, egzaminuotojas atlieka pasibaigus praktikos egzaminui. Spręsdamas dėl nurodytos taisyklės taikymo, teismas atsižvelgia į tai, kad pagal egzaminuotojo kompetencijas nustatantį Reikalavimų aprašą, egzaminuotojas turi sugebėti ir būti įgudęs aiškiai pateikti informaciją, pasirinkdamas egzaminuojamam vairuotojui tinkamą turinį, stilių, kalbą ir kontekstą, gebėti atsakyti į egzaminuojamo vairuotojo klausimus (8.2 punktas); laiku pateikti aiškų ir konstruktyvų atsiliepimą apie egzamino rezultatus (8.6 punktas).

34Teismas daro išvadą, kad Egzaminavimo aprašo 42 punkte įtvirtinta nuostata reiškia, kad tik pasibaigus praktikos egzaminui, egzaminuotojas turi teisę egzaminuojamam aiškiai, konstruktyviai ir tinkamai pranešti, kokie yra jo įgyti transporto priemonės valdymo įgūdžiai ir gebėjimai, kaip jie įvertinti, kokias klaidas padarė egzaminuojamasis, aptarti jas ir viso praktikos egzamino eigą bei rezultatus. Tik išimtiniais atvejais egzaminuotojas turi teisę ir nepasibaigus praktikos egzaminui pranešti egzaminuojamam apie jo įgytų transporto priemonės valdymo įgūdžių ir gebėjimų vertinimą. Teismo vertinimu, tokie išimtiniai atvejai nurodyti Egzaminavimo aprašo 41.1 ir 41.2 punktuose, numatančiuose, kada praktikos egzaminas nutraukiamas. Pagal šiose teisės normose įtvirtintas nuostatas, egzaminuotojas privalo egzaminuojamajam aiškiai pranešti apie egzamino nutraukimą, pateikus motyvuotą jo veiksmų vertinimą, kad jo padarytos vairavimo klaidos ar veiksmai arba neveikimas kelia pavojų kitiems eismo dalyviams, egzaminavimo transporto priemonei, jos keleiviams, neatsižvelgiant į tai, ar egzaminuotojas turi imtis priemonių, kad būtų išvengta eismo įvykio dėl egzaminuojamojo daromų vairavimo klaidų, pavojingų veiksmų arba neveikimo, ar ne, taip pat jeigu eismo įvykis įvyko dėl egzaminuojamojo kaltės.

35Išanalizavus VĮ „Regitra“ pateikto K. S. praktinio egzamino įrašą, sprendžiama, kad jo patikimumas nekelia pagrįstų abejonių, ir jis objektyviai patvirtina, jog K. S. pranešus egzaminuotojui apie atliktą specialųjį manevrą – važiavimą atbuline eiga, A. D. padarė įrašą planšetiniame kompiuteryje ir po to uždavė K. S. klausimą apie tai, ko trūko atliekant specialųjį manevrą. Po šio klausimo tarp K. S. ir pareiškėjo prasidėjo pokalbis apie atliktą manevrą: kokius veiksmus atliko K. S., kada juos atliko, ar tinkamai juos atliko. K. S. uždavus klausimą, ar jis padarė kritinę klaidą, A. D. tai patvirtino, pasakydamas „Taip“, ir nurodė, kad egzaminuojamasis gali pažiūrėti medžiagą. K. S. nepripažįstant, kad jis padarė kritinę klaidą, A. D. dar kartą pasiūlė pasižiūrėti medžiagą ir įsitikinti. K. S. paprašius parodyti, kur aprašyta, kaip turi būti atliekamas specialusis manevras, pareiškėjas egzaminuojamajam balsu pateikė aprašymą. Išanalizavus po to vykusį A. D. ir K. S. tolesnį pokalbį, kurio metu egzaminuojamasis kategoriškai neigė padaręs kritinę klaidą, daroma išvada, jog pareiškėjas per šį pokalbį aiškiai nurodė, kad jis matė, kaip trečiasis suinteresuotas asmuo, važiuodamas atbuline eiga, neatsisuko pasižiūrėti, ir pateikė egzaminuojamojo atliktų veiksmų, kaip kritinės klaidos, vertinimą.

36Remiantis tuo, kas nurodyta, konstatuojama, jog A. D. pažeidė Egzaminavimo aprašo 42 punkte įtvirtintą taisyklę apie transporto priemonės valdymo įgūdžių ir gebėjimų vertinimą bei praktikos egzamino rezultatą egzaminuojamojo pranešti tik pasibaigus praktikos egzaminui. Teismo vertinimu, tai, kad pareiškėjas ir pasibaigus K. S. praktikos egzaminui atliko Egzaminavimo aprašo 42 punkte nurodytus veiksmus, A. D. padaryto nustatytos procedūrinės taisyklės pažeidimo nepašalina.

37Teismas, įvertinęs Egzaminavimo apraše ir Vertinimų apraše įtvirtintas praktikos egzamino eigą ir tvarką reglamentuojančias taisykles, sprendžia, kad Egzaminavimo aprašo 42 punkte įtvirtinta taisyklė yra pagrindinė procedūrinė taisyklė. Teismo vertinimu, nustatant aiškiai ir konkrečiai apibrėžtą informacijos apie transporto priemonės valdymo įgūdžių ir gebėjimų vertinimą bei praktikos egzamino rezultatą pateikimo momentą, siekiama ne tik objektyviai įvertinti visas egzamino aplinkybes , sudarančias pagrindą priimti pagrįstą sprendimą dėl egzamino rezultato, bet ir užtikrinti, kad egzaminuojamasis per praktikos egzaminą nebūtų be pagrindo trikdomas ir nepatirtų papildomo streso, galinčio neigiamai atsiliepti transporto priemonės valdymo įgūdžių ir gebėjimų atskleidimui bei galutiniam praktikos egzamino rezultatui. Tokia išvada daroma, atsižvelgus į Vertinimų aprašo

388 punkte, Egzaminavimo aprašo 37 ir 40 punktuose įtvirtintas nuostatas, reglamentuojančias egzaminuotojo per praktikos egzaminą atliekamus veiksmus. Teismas sprendžia, kad egzaminuotojui prieš praktikos egzaminą supažindinant egzaminuojamąjį su egzamino sąlygomis ir tvarka, egzaminuotojas turi teisę atsakyti į visus egzaminuojamojo užduodamus klausimus, susijusius su jo įgytų transporto priemonės valdymo įgūdžių ir gebėjimų vertinimo tvarka ir atliekamomis procedūromis, praktikos egzamino vykdymo tvarka ir sąlygomis, padarytų klaidų skaičiumi, jų vertinimu ir kt. Be to, teismas sprendžia, kad egzaminuotojas praktikos egzamino kelyje metu turi teisę atsakyti tik į tokius egzaminuojamojo klausimus, kurie užduodami siekiant patikslinti egzaminuotojo nurodytus atlikti specialiuosius manevrus, važiavimo kryptį.

39A.

40Danilevičius , remdamasis teisminės praktikos aiškinimu, pateiktu Panevėžio apygardos administracinio teismo byloje Nr. I-1378-279/2016, skunde ir teismo posėdyje teigė, kad Egzaminavimo aprašas ir kiti teisės aktai nedraudžia jam atsakyti į egzaminuojamojo klausimus apie padarytų klaidų vertinimą, tolesnę egzamino eigą ar egzamino rezultatą lemiančių klaidų skaičių. Teismas šiuos pareiškėjo argumentus atmeta kaip nepagrįstus, atsižvelgęs į Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 15 straipsnį, pagal kurį, įstatymų leidėjas teisę formuoti vienodą administracinių teismų praktiką aiškinant ir taikant įstatymus ir kitus teisės aktus yra suteikęs tik Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui. Lietuvos teismų informacinės sistemos LITEKO duomenimis, Panevėžio apygardos administracinio teismo administracinė byla Nr. I-1378-279/2016 apeliacine tvarka Lietuvos vyriausiajame administraciniame teisme neišnagrinėta (administracinė byla Nr. A-809-556/2018). Dėl šios priežasties remtis nurodytoje byloje pateiktais išaiškinimais pagrindo nėra.

41Remiantis byloje nustatytomis faktinėmis aplinkybėmis ir įvertinus jas patvirtinančius įrodymus, daroma išvada, kad VĮ „Regitra“ veikiančios Apeliacinės komisijos, kaip išankstinio ginčų nagrinėjimo ne teismo tvarka institucijos, 2017 m. rugpjūčio 16 d. posėdžio protokolas Nr. (3.21)-85, kuriuo nutarta anuliuoti K. S. 2017 m. rugpjūčio 1 d. laikyto praktikos egzamino rezultatą ir leisti jam pakartotinai nemokamai laikyti egzaminą „B“ kategorijos transporto priemone, yra pagrįstas objektyviai nustatytomis faktinėmis aplinkybėmis ir teisės normomis bei teisėtas. Dėl šios priežasties pagrindo jį naikinti nėra.

42Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 84, 86-87 straipsniais, 88 straipsnio 2 punktu, 132 straipsnio 1 dalimi,

Nutarė

43pareiškėjo A. D. skundą dėl administracinio sprendimo panaikinimo atsakovui valstybės įmonės „Regitra“ Panevėžio filialui ir trečiajam suinteresuotam asmeniui valstybės įmonei „Regitra“ atmesti kaip nepagrįstą.

44Sprendimas per vieną mėnesį nuo jo paskelbimo apeliacine tvarka gali būti skundžiamas Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui tiesiogiai arba per Panevėžio apygardos administracinį teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Panevėžio apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti... 2. viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo administracinę... 3. Teisėjų kolegija... 4. pareiškėjas A. D. (toliau – ir pareiškėjas, ir A. D.) skundu kreipėsi į... 5. K. S. turėjo teisę gauti jo pageidaujamą informaciją, kadangi Egzaminavimo... 6. Teismo posėdyje A. D. prašė tenkinti skundą. Pareiškėjas nurodė, kad... 7. Atsakovas VĮ „Regitra“ Panevėžio filialas ir trečiasis suinteresuotas... 8. VĮ „Regitra“ Panevėžio filialas neginčijo Apeliacinės komisijos... 9. A. D. veiksmai sukėlė K. S. nepasitenkinimą egzamino vertinimu ir... 10. Teismo posėdyje VĮ „Regitra“ Panevėžio filialo bei VĮ „Regitra“... 11. S. V. naujų papildomų paaiškinimų apie byloje nagrinėjimo ginčo... 12. Trečiasis suinteresuotas asmuo K. S. į teismo posėdį neatvyko, apie teismo... 13. Skundas atmetamas.... 14. Byloje pateikto Praktikos egzamino protokolo Nr. ( - ) duomenys patvirtina, kad... 15. K. S. 2017 m. rugpjūčio 1 d. VĮ „Regitra“ Panevėžio filiale laikė... 16. Trečiasis suinteresuotas asmuo K. S. nesutiko su praktikos egzamino... 17. Apeliacinė komisija, susipažinusi K. S. su praktikos egzamino vaizdo ir garso... 18. Byloje nagrinėjamas ginčas dėl VĮ „Regitra“ Panevėžio filialo... 19. Ginčo teisinius santykius reguliuoja Lietuvos Respublikos vidaus reikalų... 20. 23 d. įsakymu Nr. V-223 patvirtintas Motorinės transporto priemonės valdymo... 21. Išanalizavus bylos proceso dalyvių teismui pateiktuose procesiniuose... 22. Minėta, kad Apeliacinė komisija, išnagrinėjusi K. S. skundą, 2017 m.... 23. K. S. pranešė nepasibaigus egzaminui, ir tokiais veiksmais pažeidė... 24. 42 punkto reikalavimus.... 25. A.... 26. Danilevičius skunde nurodė, jog K. S. pabaigus atlikti specialųjį manevrą... 27. Apeliacinė komisija, remdamasi K. S. praktikos egzamino įrašu, 2017 m.... 28. 16 d. protokole Nr. (3.21)-85 konstatavo, kad nepasibaigus egzaminui (egzamino... 29. VĮ „Regitra“ bei VĮ „Regitra“ Panevėžio filialas atsiliepime... 30. VĮ „Regitra“ bei VĮ „Regitra“ Panevėžio filialo atstovai pateikė... 31. Lietuvos Respublikos saugaus eismo automobilių keliais įstatymo 22 straipsnio... 32. Atsižvelgus į nurodytą teisinį reguliavimą, daroma išvada, kad praktikos... 33. Viešojo administravimo subjektų veikloje taikomas principas „Viskas, kas... 34. Teismas daro išvadą, kad Egzaminavimo aprašo 42 punkte įtvirtinta nuostata... 35. Išanalizavus VĮ „Regitra“ pateikto K. S. praktinio egzamino įrašą,... 36. Remiantis tuo, kas nurodyta, konstatuojama, jog A. D. pažeidė Egzaminavimo... 37. Teismas, įvertinęs Egzaminavimo apraše ir Vertinimų apraše įtvirtintas... 38. 8 punkte, Egzaminavimo aprašo 37 ir 40 punktuose įtvirtintas nuostatas,... 39. A.... 40. Danilevičius , remdamasis teisminės praktikos aiškinimu, pateiktu... 41. Remiantis byloje nustatytomis faktinėmis aplinkybėmis ir įvertinus jas... 42. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų... 43. pareiškėjo A. D. skundą dėl administracinio sprendimo panaikinimo atsakovui... 44. Sprendimas per vieną mėnesį nuo jo paskelbimo apeliacine tvarka gali būti...