Byla eI-6113-428/2019
Dėl administracinio akto panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus

1Regionų apygardos administracinio teismo Kauno rūmų teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Audriaus Grauželio, Jolantos Medvedevienės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja) ir Astos Urbonienės, sekretoriaujant Gediminui Laukevičiui, dalyvaujant pareiškėjui A. E. B., pareiškėjo jo atstovui advokato padėjėjui E. S., vertėjui iš arabų kalbos į lietuvių S. A., atsakovės valstybės įmonės „Regitra“ atstovams A. T. ir S. V.,

2viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo administracinę bylą pagal pareiškėjo A. E. B skundą atsakovei valstybės įmonei „Regitra“ dėl administracinio akto panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus.

3Teisėjų kolegija

Nustatė

4Pareiškėjas A. E. B su skundu kreipėsi į teismą, prašydamas panaikinti valstybės įmonės „Regitra“ Kauno filialo (toliau – ir VĮ „Regitra“) 2019 m. balandžio 30 d. sprendimą Nr. (1.22)-24-186 „Dėl atsisakymo išduoti vairuotojo pažymėjimą“ ir įpareigoti atsakovę VĮ „Regitra“ pakeisti negaliojantį ir išduoti 10 metų galiojantį vairuotojo pažymėjimą pareiškėjui.

5Pareiškėjas skunde nurodė ir teismo posėdyje pareiškėjas bei jo atstovas paaiškino, kad skundžiamu sprendimu atsakovė atsisakė išduoti vairuotojo pažymėjimą pareiškėjui. Atsakovė, priimdama ginčijamą sprendimą, vadovavosi Motorinių transporto priemonių vairuotojo pažymėjimų išdavimo taisyklių (toliau – ir Taisyklės), patvirtintų Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2008 m. rugsėjo 10 d. įsakymu Nr. 1V-328 (Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2017 m. lapkričio 30 d. įsakymo Nr. 1V-819 redakcija), 29 punktu, kadangi pagal Taisyklių 17.6.3 punktą nebuvo duomenų apie pareiškėjo pradedančiųjų vairuotojų papildomo mokymo baigimą. Pareiškėjas neginčija, jog 2018 m. vasario 16 d. magistraliniame kelyje Vilnius–Kaunas–Klaipėda, vairuodamas transporto priemonę, 17 km/h viršijo nustatytą leistiną greitį – 80 km/h. Tačiau pareiškėjas apie 2018 m. vasario 16 d. padarytą administracinį nusižengimą, numatytą Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso (toliau – ir ANK) 416 straipsnio 2 dalyje, kuris buvo nustatytas stacionariu greičio matuokliu, sužinojo tik 2018 m. rugpjūčio 17 d. Pareiškėjas, net neturėdamas informacijos, už kokį galimą administracinį nusižengimą paskirta bauda, vykdydamas Valstybinės mokesčių inspekcijos (toliau – ir VMI) nurodymą, 2018 m. birželio 12 d. sumokėjo siūlomą 6 eurų baudą. Pareiškėjas nežinojo, jog turėdamas laikinąjį 2 metus galiojantį pažymėjimą ir per tą laiką pažeidęs Kelių eismo taisyklių (toliau – ir KET) reikalavimus, per metus nuo pažeidimo padarymo turi baigti papildomus vairuotojų mokymus, nes priešingu atveju 2 metus galiojantis vairuotojo pažymėjimas į galiojantį 10 metų nekeičiamas. Kadangi pareiškėjas apie tai sužinojęs papildomus vairuotojų mokymus baigė 2019 m. balandžio 27 d., vėliau nei per vienerius metus nuo pažeidimo padarymo, atsakovė atsisakė jam išduoti vairuotojo pažymėjimą, galiojantį 10 metų, pasibaigus jo 2 metus laikinai galiojančio vairuotojo pažymėjimo laikui. Taigi pareiškėjo nuomone, vienerių metų terminas papildomiems vairuotojų mokymams baigti turėtų būti skaičiuojamas ne nuo pažeidimo padarymo dienos, o nuo to momento, kuomet pareiškėjui tapo žinoma apie administracinio nusižengimo padarymą. Terminą skaičiuojant nuo administracinio nusižengimo padarymo dienos, kuomet jis fiksuotas stacionaria greičio matavimo priemone, yra pažeidžiamas lygiateisiškumo principas, nes nusižengimą dėl neapdairumo padaręs asmuo apie tai nežino, taip pat tų aplinkybių nežino ir policija, kol negauna informacijos iš elektroninės sistemos ir nesurašo administracinio nusižengimo protokolo. Administracinį nusižengimą padariusiam asmeniui, šiuo atveju ir pareiškėjui, nusižengimo sužinojimo data laikytina 2018 m. rugpjūčio 17 d., kai pareiškėjas paštu gavo 2018 m. birželio 7 d. administracinio nusižengimo protokolą, ypatingą svarbą turintį procesinį dokumentą, kuriame nurodoma administracinio nusižengimo esmė ir formuluojamas kaltinimas administracinio nusižengimo padarymu, būtent, tai patvirtina pašto antspaudo žyma ant siųstų procesinių dokumentų voko. Apie tai, kad jis turėjo baigti papildomus pradedančiųjų vairuotojų mokymus, pareiškėjo neinformavo nei VMI (pateikusi informaciją apie baudą), nei administracinį nurodymą surašęs pareigūnas ir atsiuntęs procesinius dokumentus, todėl pareiškėjas pagrįstai buvo įsitikinęs, kad savo pareigas sąžiningai ir laiku įvykdė. Pareiškėjui nebuvo išaiškinta pareiga baigti pradedančiųjų vairuotojų papildomą mokymą per vienerius metus nuo administracinio nusižengimo padarymo dienos ir tokios pareigos neatlikimo pasekmės. Dėl įstatymų skirtingumo bei pareiškėjo teisinių žinių trūkumo ir lietuvių kalbos nemokėjimo jam nebuvo žinoma, kad jis privalo baigti pradedančiųjų vairuotojų papildomą mokymą per nustatytą terminą. Atsakovė, priimdama skundžiamą sprendimą, neįvertino visų faktinių aplinkybių, teisinio reguliavimo bei pažeidė protingumo, teisingumo, lygiateisiškumo, teisinio tikrumo ir teisėtų lūkesčių principus, todėl skundžiamas aktas turi būti panaikintas kaip neteisėtas ir nepagrįstas.

6Atsakovė su pareiškėjo skunde išdėstytomis aplinkybėmis nesutiko ir teigė, kad pareiškėjo skundas yra nepagrįstas bei neteisėtas. Atsakovė atsiliepime nurodė ir jos atstovai teismo posėdyje paaiškino, jog vairuotojų pažymėjimų išdavimą ir keitimą reglamentuoja Lietuvos Respublikos saugaus eismo automobilių keliais įstatymo (toliau – ir SEAKĮ) bei Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2008 m. rugsėjo 10 d. įsakymu Nr. 1V-328 patvirtintų Motorinių transporto priemonių vairuotojo pažymėjimų išdavimo taisyklių (toliau – ir Taisyklės) nuostatos. Pareiškėjui vairuotojo pažymėjimas, galiojantis 2 metus, buvo išduotas 2017 m. gegužės 3 d. Pareiškėjas 2019 m. balandžio 30 d. pateikė prašymą išduoti vairuotojo pažymėjimą, tačiau atsakovės darbuotojas, patikrinęs Administracinių nusižengimų registre esančius duomenis, nustatė, kad pareiškėjas 2018 m. vasario 16 d. padarė Kelių eismo taisyklių pažeidimą, 17 kilometrų viršydamas 80 kilometrų per valandą leistiną greitį, už kurį numatytas papildomas vairuotojų mokymas. Pareiškėjas papildomus vairuotojų mokymus baigė 2019 m. balandžio 27 d. SEAKĮ 22 straipsnio 5 dalyje (redakcija, galiojusi iki 2019 m. kovo 31 d.) buvo nustatyta, kad pradedantiesiems vairuotojams išduodamas 2 metus galiojantis vairuotojo pažymėjimas, kurį jie vidaus reikalų ministro ar jo įgaliotos institucijos nustatyta tvarka turės teisę pakeisti į 10 metų galiojantį vairuotojo pažymėjimą nebaigę papildomo vairuotojų mokymo, jeigu per 2 metus nepažeidė KET reikalavimo (reikalavimų), už kurį (kuriuos) šiame įstatyme numatytas papildomas vairuotojų mokymas, arba nesukėlė eismo įvykio, dėl kurio buvo sutrikdyta eismo dalyvio sveikata. Pradedantysis vairuotojas, pažeidęs KET reikalavimą (reikalavimus), už kurį (kuriuos) šiame įstatyme numatytas papildomas vairuotojų mokymas, papildomą vairuotojų mokymą privalo baigti per vienus metus nuo pažeidimo padarymo datos. Taigi pareiškėjas per nebaigė papildomo vairuotojo mokymo per vienus metus nuo pažeidimo padarymo datos, todėl jo turimas 2 metus galiojęs vairuotojo pažymėjimas nebuvo keičiamas į 10 metų galiojantį vairuotojo pažymėjimą. Šiuo atveju pareiškėjui, pradedančiajam vairuotojui, teisė vairuoti transporto priemones gali būti grąžinama tik perlaikius vairavimo egzaminą ir išduodant 2 metus galiojantį vairuotojo pažymėjimą, kurį jis turės teisę pakeisti į 10 metų galiojantį vairuotojo pažymėjimą šio įstatymo 22 straipsnyje nustatyta tvarka. Nuo 2019 m. balandžio 1 d. galiojančio SEAKĮ 22 straipsnio 5 dalyje numatyta, kad pradedantiesiems vairuotojams išduodamas 3 metus galiojantis vairuotojo pažymėjimas, kurį jie vidaus reikalų ministro ar jo įgaliotos institucijos nustatyta tvarka po 2 metų nuo jo išdavimo dienos turės teisę pakeisti į 10 metų galiojantį vairuotojo pažymėjimą nebaigę papildomo vairuotojų mokymo, jeigu per 2 metus nuo pradedantiesiems vairuotojams išduodamo vairuotojo pažymėjimo išdavimo dienos nepažeidė KET reikalavimo (reikalavimų), už kurį (kuriuos) šiame įstatyme numatytas papildomas vairuotojų mokymas, arba nesukėlė eismo įvykio, dėl kurio buvo sutrikdyta eismo dalyvio sveikata (išskyrus atvejus, kai eismo įvykis sukeltas esant baudžiamąją atsakomybę šalinančioms aplinkybėms arba aplinkybėms, kai asmuo netraukiamas administracinėn atsakomybėn). Pradedantysis vairuotojas, pažeidęs KET reikalavimą (reikalavimus), už kurį (kuriuos) šiame įstatyme numatytas papildomas vairuotojų mokymas, arba sukėlė eismo įvykį, dėl kurio buvo sutrikdyta eismo dalyvio sveikata (išskyrus atvejus, kai eismo įvykis sukeltas esant baudžiamąją atsakomybę šalinančioms aplinkybėms arba aplinkybėms, kai asmuo netraukiamas administracinėn atsakomybėn), papildomą vairuotojų mokymą privalo baigti per vienus metus nuo nutarimo (teismo nuosprendžio), kuriuo asmuo pripažintas padariusiu teisės pažeidimą, įsiteisėjimo dienos ar nuo administracinio nurodymo, surašyto padarius administracinį nusižengimą, įvykdymo dienos. Tais atvejais, kai teismo nuosprendžiu ar baudžiamuoju įsakymu skiriamas areštas arba terminuotas laisvės atėmimas ir paskirtos bausmės vykdymas neatidėtas, papildomą vairuotojų mokymą privaloma baigti per vienus metus nuo paskirtos bausmės atlikimo. Tačiau pažymėtina, kad, vadovaujantis 2018 m. spalio 18 d. Lietuvos Respublikos saugaus eismo automobilių keliais įstatymo Nr. VIII-2043 2, 22, 24 ir 27 straipsnių pakeitimo įstatymo 5 straipsniu, 22 straipsnio 5 dalies nuostatos pradedantiesiems vairuotojams, kuriems vairuotojo pažymėjimas išduotas iki įstatymo Nr. XIII-1539 įsigaliojimo dienos (2019 m. balandžio 1 d.), netaikomos. Pareiškėjui vairuotojo pažymėjimas buvo išduotas 2017 m. gegužės 3 d., todėl šiam ginčui taikomos teisės aktų nuostatos, galiojusios iki 2019 m. kovo 31 d. Teisės aktai yra skelbiami viešai, todėl pareiškėjas, veikdamas pakankamai atidžiai ir rūpestingai, turėjo galimybę žinoti apie pradedantiesiems vairuotojams papildomai keliamus reikalavimus.

7Skundas netenkintinas.

8Nagrinėjamoje byloje ginčas kilo dėl atsakovės VĮ „Regitra“ 2019 m. balandžio 30 d. sprendimo Nr. (1.22)-24-186 „Dėl atsisakymo išduoti vairuotojo pažymėjimą“, kuriuo atsakovė atsisakė išduoti pareiškėjui 10 metų galiojantį vairuotojo pažymėjimą, pasibaigus pradedančiajam vairuotojui išduoto 2 metus galiojančio vairuotojo pažymėjimo laikui, teisėtumo ir pagrįstumo.

Byloje nustatytos faktinės aplinkybės, jog pareiškėjui, pradedančiajam vairuotojui, vairuotojo pažymėjimas, galiojantis 2 metus, išduotas 2017 m. gegužės 3 d. Pareiškėjas 2019 m. balandžio 30 d. atsakovei pateikė prašymą išduoti vairuotojo pažymėjimą, kadangi 2 metus galiojančio vairuotojo pažymėjimo laikas turėjo baigtis 2019 m. gegužės 3 d. Atsakovės įgaliotas darbuotojas, patikrinęs Administracinių nusižengimų registre esančius duomenis, nustatė, kad pareiškėjas 2018 m. vasario 16 d. padarė Kelių eismo taisyklių pažeidimą, t. y. 17 kilometrų viršijo leistiną 80 kilometrų per valandą greitį, numatytą ANK 416 straipsnio 2 dalyje, už kurį numatytas papildomas vairuotojų mokymas. Pareiškėjas papildomus vairuotojų mokymus baigė 2019 m. balandžio 27 d. Atsakovė skundžiamu sprendimu atsisakė išduoti pareiškėjui vairuotojo pažymėjimą iš esmės dėl to, jog pareiškėjas, pradedantysis vairuotojas, padaręs administracinį teisės pažeidimą, už kurį numatytas papildomas vairuotojų mokymas, nebaigė papildomo vairuotojų mokymo per vienus metus nuo pažeidimo padarymo datos, todėl jo turimas 2 metus galiojęs vairuotojo pažymėjimas nebuvo keičiamas į 10 metų galiojantį vairuotojo pažymėjimą.

9Pareiškėjo ir jo atstovo nuomone, atsakovė nepagrįstai atsisakė išduoti vairuotojo pažymėjimą, kadangi pareiškėjas nežinojo apie padarytą teisės pažeidimą ir apie pareigą baigti papildomus vairuotojų mokymus per vienerių metų terminą nuo teisės pažeidimo padarymo dienos.

10Pažymėtina, kad byloje nėra ginčo, jog pareiškėjas 2018 m. vasario 16 d. magistraliniame kelyje Vilnius–Kaunas–Klaipėda vairuodamas transporto priemonę 17 km/h viršijo nustatytą 80 km/h leistiną greitį, pažeisdamas Kelių eismo taisykles ir padarydamas administracinį pažeidimą, numatytą ANK 416 straipsnio 2 dalyje, už kurį numatytas papildomas vairuotojų mokymas ir tai, kad apie stacionariu greičio matuokliu fiksuotą pareiškėjo padarytą Kelių eismo taisyklių pažeidimą sužinojo tik 2018 m. rugpjūčio 17 d., kai gavo administracinio nusižengimo protokolą ir siūlymą susimokėti 6 eurų baudą.

11Ginčo santykius reglamentuoja SEAKĮ (redakcija, galiojusi iki 2019 m. balandžio 1 d. įsigaliojusios naujos įstatymo redakcijos) bei Taisyklių (Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2017 m. lapkričio 30 d. įsakymu Nr. 1V-819 patvirtinta Taisyklių redakcija) nuostatos.

12SEAKĮ 22 straipsnio 5 dalyje (redakcija, galiojusi iki 2019 m. kovo 31 d.) buvo nustatyta, kad pradedantiesiems vairuotojams išduodamas 2 metus galiojantis vairuotojo pažymėjimas, kurį jie vidaus reikalų ministro ar jo įgaliotos institucijos nustatyta tvarka turės teisę pakeisti į 10 metų galiojantį vairuotojo pažymėjimą nebaigę papildomo vairuotojų mokymo, jeigu per 2 metus nepažeidė KET reikalavimo (reikalavimų), už kurį (kuriuos) šiame įstatyme numatytas papildomas vairuotojų mokymas, arba nesukėlė eismo įvykio, dėl kurio buvo sutrikdyta eismo dalyvio sveikata. Pradedantysis vairuotojas, pažeidęs KET reikalavimą (reikalavimus), už kurį (kuriuos) šiame įstatyme numatytas papildomas vairuotojų mokymas, papildomą vairuotojų mokymą privalo baigti per vienus metus nuo pažeidimo padarymo datos.

13Bylos duomenys patvirtina, jog pareiškėjas nebaigė papildomo vairuotojų mokymo per vienus metus nuo pažeidimo padarymo datos, kadangi pareiškėjas, 2018 m. vasario 16 d. padaręs Kelių eismo taisyklių pažeidimą, už kurį numatytas papildomas vairuotojų mokymas, papildomus vairuotojų mokymus baigė tik 2019 m. balandžio 27 d.

14Taisyklių 46 punkte numatyta (Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2017 m. lapkričio 30 d. įsakymu Nr. 1V-819 patvirtinta Taisyklių redakcija), jog vairuotojo pažymėjimas pradedantiesiems vairuotojams išduodamas ir keičiamas Taisyklių 8–20, 22–31 ir 33 punktuose nustatyta tvarka.

15Taisyklių 48 punktas numato, jog pradedantiesiems vairuotojams 2 metams išduotas vairuotojo pažymėjimas į 10 metų galiojantį vairuotojo pažymėjimą keičiamas (įteikiamas naujas) baigus galioti 2 metams išduotam vairuotojo pažymėjimui. Prašymas pakeisti 2 metams išduotą vairuotojo pažymėjimą gali būti pateiktas likus ne daugiau kaip 10 darbo dienų iki šio vairuotojo pažymėjimo galiojimo pabaigos.

16Pradedantiesiems vairuotojams, per 2 metus pažeidusiems KET reikalavimą (-us), už kurį (-iuos) Įstatyme numatytas papildomas vairuotojų mokymas, arba sukėlusiems eismo įvykį, dėl kurio buvo sutrikdyta eismo dalyvio sveikata, vairuotojo pažymėjimas, išduotas 2 metams, keičiamas į 10 metų galiojantį tik Papildomo vairuotojų mokymo tvarkos apraše, patvirtintame Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko 2014 m. balandžio 30 d. įsakymu Nr. 2B-86 „Dėl Papildomo vairuotojų mokymo tvarkos aprašo patvirtinimo“, nustatyta tvarka užbaigus papildomus vairuotojų mokymus (Taisyklių 47 p.).

17Tų pačių Taisyklių 49 punkte numatyta, jog pradedantiesiems vairuotojams, pažeidusiems KET reikalavimą (-us), už kurį (-iuos) Įstatyme numatytas papildomas vairuotojų mokymas, ir per vienus metus nuo pažeidimo padarymo datos nebaigusiems papildomo vairuotojų mokymo, teisė vairuoti transporto priemones grąžinama ir naujas vairuotojo pažymėjimas, galiojantis 2 metus, išduodamas tik perlaikius turėtų transporto priemonių kategorijų vairavimo egzaminą. Šis vairuotojo pažymėjimas į 10 metų galiojantį vairuotojo pažymėjimą keičiamas Įstatymo 22 straipsnyje nustatyta tvarka.

18Kadangi pareiškėjas, būdamas pradedančiuoju vairuotoju, pažeidęs KET reikalavimą, už kurį numatytas papildomas vairuotojų mokymas, papildomo vairuotojų mokymo nebaigė per vienus metus nuo pažeidimo padarymo dienos, atsakovė neturėjo jokios teisės ir teisinio pagrindo išduoti pareiškėjui vairuotojo pažymėjimą, galiojantį 10 metų.

19Atkreiptinas dėmesys, jog pareiškėjo ir jo atstovo nurodyti argumentai, jog jis nežinojo jam kilusių pasekmių dėl padaryto KET pažeidimo ir tai, kad papildomą vairuotojų mokymą turėjo baigti per vienerius metus nuo KET pažeidimo padarymo, bei jo nurodytos aplinkybės, susijusios su lietuvių kalbos nemokėjimu, būtinumu vairuoti automobilį pareiškėjo darbinėje veikloje ir jo šeimoje, nesukuria pareiškėjui jokių pateisinamų priežasčių ar išskirtinių sąlygų netaikyti jam pirmiau minėtų teisės aktų reikalavimų.

20Teisėje galioja principas, jog įstatymo nežinojimas neatleidžia nuo atsakomybės. Įstatymo nežinojimas negali sukurti pareiškėjui palankesnių sąlygų, nei kitiems asmenims, netaikant jam imperatyvių teisės normų. Be to, atsakovė, vykdanti viešojo administravimo funkcijas, saistoma viešojoje teisėje įtvirtintu teisėtumo principu, kuris reikalauja, kad viešojo administravimo subjektai savo veikloje nepažeistų teisės aktų reikalavimų bei kad jų sprendimai būtų pagrįsti teisės normomis, o sprendimų turinys atitiktų teisės normų reikalavimus. Viešojo administravimo subjektai savo veikloje privalo vadovautis įstatymo viršenybės principu, reiškiančiu, jog šių subjektų įgaliojimai atlikti viešąjį administravimą turi būti nustatyti įstatymuose, bei nepiktnaudžiavimo valdžia principu, reiškiančiu, kad viešojo administravimo subjektams draudžiama atlikti viešojo administravimo funkcijas neturint įstatymų suteiktų reikiamų įgaliojimų arba priimti administracinius sprendimus siekiant kitų, negu įstatymų nustatyta, tikslų. Atsakovė nėra įgaliota ir neturi teisės veikti kitaip nei numato teisės aktai, reglamentuojantys vairuotojų pažymėjimų išdavimą. Kitaip tariant, atsakovė neturėjo jokios teisės išduoti pareiškėjui vairuotojo pažymėjimą, galiojantį 10 metų, pareiškėjui per vienerių metų laikotarpį nuo KET pažeidimo padarymo dienos nebaigus papildomo vairuotojų mokymo.

21Pažymėtina, jog SEAKĮ 22 straipsnio 5 dalis (redakcija, galiojusi iki 2019 m. kovo 31 d.) numačiusi, kad pradedantysis vairuotojas, pažeidęs KET reikalavimą (reikalavimus), už kurį (kuriuos) šiame įstatyme numatytas papildomas vairuotojų mokymas, papildomą vairuotojų ir mokymą privalo baigti per vienus metus nuo pažeidimo padarymo datos, buvo pakeista ir nuo 2019 m. balandžio 1 d. įsigaliojo nauja SEAKĮ 22 straipsnio 5 dalies redakcija (2018-10-18 įstatymo Nr. XIII-1539 redakcija), kurioje numatyta, kad pradedantysis vairuotojas, pažeidęs KET reikalavimą (reikalavimus), už kurį (kuriuos) šiame įstatyme numatytas papildomas vairuotojų mokymas, arba sukėlė eismo įvykį, dėl kurio buvo sutrikdyta eismo dalyvio sveikata (išskyrus atvejus, kai eismo įvykis sukeltas esant baudžiamąją atsakomybę šalinančioms aplinkybėms arba aplinkybėms, kai asmuo netraukiamas administracinėn atsakomybėn), papildomą vairuotojų mokymą privalo baigti per vienus metus nuo nutarimo (teismo nuosprendžio), kuriuo asmuo pripažintas padariusiu teisės pažeidimą, įsiteisėjimo dienos ar nuo administracinio nurodymo, surašyto padarius administracinį nusižengimą, įvykdymo dienos. Tais atvejais, kai teismo nuosprendžiu ar baudžiamuoju įsakymu skiriamas areštas arba terminuotas laisvės atėmimas ir paskirtos bausmės vykdymas neatidėtas, papildomą vairuotojų mokymą privaloma baigti per vienus metus nuo paskirtos bausmės atlikimo.

22Tačiau atkreiptinas dėmesys, jog 2018 m. spalio 18 d. Lietuvos Respublikos saugaus eismo automobilių keliais įstatymo Nr. VIII-2043 2, 22, 24 ir 27 straipsnių pakeitimo įstatymo 5 straipsnio 3 dalis, numatanti nurodytų SEAKĮ straipsnių pakeitimų įgyvendinimo ir taikymo tvarką, nustatė, jog SEAKĮ 22 straipsnio 5 dalies nuostatos pradedantiesiems vairuotojams, kuriems vairuotojo pažymėjimas išduotas iki 2018 m. spalio 18 d. įstatymo Nr. XIII-1539 įsigaliojimo dienos (2019 m. balandžio 1 d.), netaikomos.

23Pareiškėjui, pradedančiajam vairuotojui, vairuotojo pažymėjimas, galiojantis 2 metus, buvo išduotas 2017 m. gegužės 3 d., todėl pareiškėjui atsakovė pagrįstai taikė teisės aktų nuostatas, galiojusias iki 2019 m. kovo 31 d.

24Pagal Taisyklių 17 punkto nuostatas, asmeniui VĮ „Regitra“ padalinyje pateikus nurodytus dokumentus dėl vairuotojo pažymėjimo, galiojančio 10 metų, išdavimo, įgaliotasis darbuotojas užpildo prašymą ir patikrina atitinkamus duomenis apie asmenį, tame tarpe ir ar yra duomenų apie pradedančiųjų vairuotojų papildomo mokymo baigimą (Taisyklių 47 punkte numatytais atvejais) (Taisyklių 17.6.3. p.).

25Pažymėtina, jog atsakovė, nustačiusi, jog pareiškėjas, padaręs KET pažeidimą per vienerius metus nuo pažeidimo padarymo, nebaigė papildomo vairuotojų mokymo, pagrįstai neišdavė pareiškėjui vairuotojo pažymėjimo.

26Todėl apibendrinus nustatytas faktines aplinkybes ir minėta teisinį reglamentavimą, teigtina, jog skundžiamas atsakovės sprendimas yra pagrįstas ir teisėtas, naikinti jį nėra jokio teisinio pagrindo, taip pat nėra teisinio pagrindo ir sąlygų įpareigoti atsakovę išduoti pareiškėjui vairuotojo pažymėjimą, galiojantį 10 metų.

27Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 85–87 straipsniais, 88 straipsnio 1 punktu, teisėjų kolegija

Nutarė

28Pareiškėjo skundą atmesti kaip nepagrįstą.

29Sprendimas per trisdešimt kalendorinių dienų nuo sprendimo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas apeliacine tvarka Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui, apeliacinį skundą paduodant per Regionų apygardos administracinio teismo Kauno rūmus.

Proceso dalyviai
1. Regionų apygardos administracinio teismo Kauno rūmų teisėjų kolegija,... 2. viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo administracinę... 3. Teisėjų kolegija... 4. Pareiškėjas A. E. B su skundu kreipėsi į teismą, prašydamas panaikinti... 5. Pareiškėjas skunde nurodė ir teismo posėdyje pareiškėjas bei jo atstovas... 6. Atsakovė su pareiškėjo skunde išdėstytomis aplinkybėmis nesutiko ir... 7. Skundas netenkintinas.... 8. Nagrinėjamoje byloje ginčas kilo dėl atsakovės VĮ „Regitra“ 2019 m.... 9. Pareiškėjo ir jo atstovo nuomone, atsakovė nepagrįstai atsisakė išduoti... 10. Pažymėtina, kad byloje nėra ginčo, jog pareiškėjas 2018 m. vasario 16 d.... 11. Ginčo santykius reglamentuoja SEAKĮ (redakcija, galiojusi iki 2019 m.... 12. SEAKĮ 22 straipsnio 5 dalyje (redakcija, galiojusi iki 2019 m. kovo 31 d.)... 13. Bylos duomenys patvirtina, jog pareiškėjas nebaigė papildomo vairuotojų... 14. Taisyklių 46 punkte numatyta (Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro... 15. Taisyklių 48 punktas numato, jog pradedantiesiems vairuotojams 2 metams... 16. Pradedantiesiems vairuotojams, per 2 metus pažeidusiems KET reikalavimą... 17. Tų pačių Taisyklių 49 punkte numatyta, jog pradedantiesiems vairuotojams,... 18. Kadangi pareiškėjas, būdamas pradedančiuoju vairuotoju, pažeidęs KET... 19. Atkreiptinas dėmesys, jog pareiškėjo ir jo atstovo nurodyti argumentai, jog... 20. Teisėje galioja principas, jog įstatymo nežinojimas neatleidžia nuo... 21. Pažymėtina, jog SEAKĮ 22 straipsnio 5 dalis (redakcija, galiojusi iki 2019... 22. Tačiau atkreiptinas dėmesys, jog 2018 m. spalio 18 d. Lietuvos Respublikos... 23. Pareiškėjui, pradedančiajam vairuotojui, vairuotojo pažymėjimas,... 24. Pagal Taisyklių 17 punkto nuostatas, asmeniui VĮ „Regitra“ padalinyje... 25. Pažymėtina, jog atsakovė, nustačiusi, jog pareiškėjas, padaręs KET... 26. Todėl apibendrinus nustatytas faktines aplinkybes ir minėta teisinį... 27. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo... 28. Pareiškėjo skundą atmesti kaip nepagrįstą.... 29. Sprendimas per trisdešimt kalendorinių dienų nuo sprendimo paskelbimo dienos...