Byla I-3348-162/2016
Dėl nesumokėtos vietinės rinkliavos priteisimo

1Klaipėdos apygardos administracinio teismo teisėja Dalia Gumuliauskienė, sekretoriaujant Živilei Račkauskienei, dalyvaujant atsakovo UAB „pajūrio administratorių agentūra“ atstovei Laimai Liudai Krisiūnienei,

22016 m. lapkričio 14 d. viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo administracinę bylą pagal pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centro prašymą atsakovui uždarajai akcinei bendrovei „Pajūrio administratorių agentūra“ dėl nesumokėtos vietinės rinkliavos priteisimo.

3Teismas, išnagrinėjęs administracinę bylą,

Nustatė

4Pareiškėjas UAB Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centras (toliau – KRATC ir pareiškėjas) kreipėsi į teismą, prašydamas priteisti iš atsakovo už likviduotos įmonės UAB „ANIS LMK“ 5 537,56 Eur nesumokėtos vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą už turto objektą – metalo konstrukcijų gamybos cechą, adresu ( - ), laikotarpiu nuo 2011 m. rugsėjo 1 d. iki 2013 m. gruodžio 31 d.

5Pareiškėjas prašyme nurodo, jog Vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 31 punktas numato, kad komunalinių atliekų tvarkymo sistemų diegimas, antrinių žaliavų surinkimo ir perdirbimo organizavimas, sąvartynų įrengimas ir eksploatavimas yra viena iš savivaldybių funkcijų. Rinkliavų įstatymo 11 straipsnio 1 dalies 8 punkte nustatyta, kad savivaldybės taryba turi teisę savivaldybės teritorijoje nustatyti vietinę rinkliavą už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą iš atliekų turėtojų. Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2007 m. kovo 29 d. sprendimu Nr. T2-80 patvirtinti Klaipėdos miesto savivaldybės Vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą nuostatai (su vėlesniais pakeitimais), kuriuose nustatyta, kad už komunalinių atliekų surinkimą nustatoma privaloma įmoka, galiojanti Klaipėdos miesto savivaldybės teritorijoje, kurią kiekvienas komunalinių atliekų turėtojas privalo sumokėti nuostatuose nustatyta tvarka. Vietinė rinkliava skaičiuojama tiems asmenims, kurie nuosavybės teise ar kitu teisėtu pagrindu valdo nekilnojamąjį turtą, o konkretus dydis apskaičiuojamas priklausomai nuo nekilnojamojo daikto pagrindinės tikslinės naudojimo paskirties. Vietinės rinkliavos administratoriumi paskirtas KRATC, o Klaipėdos savivaldybės administracijos 2007 m. liepos 9 d. Koncesijos sutarties Nr. J4-831 pagrindu KRATC suteikta teisė organizuoti ir vykdyti Vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą.

6Atsakovo UAB „Pajūrio administratorių agentūra“ atstovė Laima Liuda Krisiūnienė nesutinka su pareikštais reikalavimais ir prašo prašymo netenkinti atsiliepime nurodytais argumentais.

7Atsakovo UAB „Pajūrio administratorių agentūra“ atsiliepime (b. l. 17-18) nurodo, kad pareiškėjas prašyme dėl nesumokėtos vietinės rinkliavos priteisimo nenurodė nei faktinių, nei juo labiau teisinių argumentų, kurie leistų pagrįstai manyti, kad likviduotos įmonės UAB „ANIS LMK“ bankroto administratorius turėtų sumokėti nesumokėtą vietinę rinkliavą. Teigia, kad Klaipėdos apygardos teismas 2011 m. rugpjūčio 23 d. nutartimi UAB „ANIS LMK“ iškėlė bankroto bylą ir bankroto administratoriumi paskyrė atsakovą. Klaipėdos apygardos teismo 2012 m. balandžio 25 d. nutartimi UAB „ANIS LMK“ pripažinta bankrutavusia ir likviduojama dėl bankroto. Pareiškėjo pareikštas kreditorinis reikalavimas UAB „ANIS LMK“ tuo metu sudarė 9 692,45 Lt, t. y. jis buvo tos įmonės kreditoriumi. Klaipėdos apygardos teismas 2014 m. lapkričio 7 d. sprendimu UAB „ANIS LMK“ veiklą pripažino pasibaigusia ir patvirtino tokio pat dydžio bankroto byloje nepatenkintą pareiškėjo kreditorinį reikalavimą. Praėjus beveik dvejiems metams po bankroto procedūros užbaigimo, pareiškėjas reiškia atsakovu patrauktam bankroto administratoriui reikalavimą dėl tariamai ar galimai kitos įmonės (UAB „ANIS LMK“ ar trečiojo asmens) nesumokėtos vietinės rinkliavos, nenurodydamas jokio faktinio bei teisinio pagrindo. Pažymi, kad mokesčius moka subjektas, kuris vykdo veiklą ir yra įvardintas mokestinės teisės normose kaip mokesčių mokėtojas. UAB „ANIS LMK“ po bankroto bylos iškėlimo ūkinės-komercinės veiklos nevykdė (tik patalpos nuomos veiklą), turto, išskyrus įkeistąjį, neturėjo. Bankroto procese pareiškėjas nereiškė jokių reikalavimų, nors turėjo tai daryti, jei manė, jog bankrutuojanti įmonė turi mokėti vienokius ar kitokius mokesčius, įskaitant atsiradusius bankroto procedūros metu. Pažymi, kad patalpos, esančios ( - ), visą bankroto procesą buvo nuomojamos tretiesiems asmenims, t. y. jas valdė kiti teisės subjektai. Pažymi, kad atsakovas nėra gavęs jokių įspėjimų ar raginimų dėl vietinės rinkliavos sumokėjimo.

8Pareiškėjo atstovas į teismo posėdį neatvyko, apie posėdžio vietą ir laiką pranešta tinkamai (b. l. 14). Pareiškėjas prašė bylą nagrinėti atstovui nedalyvaujant. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 77 straipsnio 3 dalimi, byla nagrinėjama nedalyvaujant teismo posėdyje pareiškėjo atstovui.

9Teismas

konstatuoja:

10Komunalinių atliekų tvarkymas, antrinių žaliavų surinkimas, perdirbimo organizavimas teisės aktais yra priskirtas savivaldybių funkcijoms (Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 31 punktas, Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymo 25 straipsnis). Konstitucijos 121 straipsnio 2 dalis nustato, jog savivaldybių tarybos turi teisę įstatymo numatytose ribose ir tvarka nustatyti vietines rinkliavas, savo biudžeto sąskaita savivaldybių tarybos gali nustatyti mokesčių bei rinkliavų lengvatas.

11Rinkliavų nustatymą, rinkimą ir kontrolę reglamentuoja Lietuvos Respublikos rinkliavų įstatymas, kurio 2 straipsnio 3 dalis vietinę rinkliavą apibrėžia kaip savivaldybės tarybos sprendimu nustatytą privalomą įmoką, galiojančią tos savivaldybės teritorijoje. Rinkliavų įstatymo 11 straipsnio 1 dalies 8 punktas nustato, kad savivaldybės taryba turi teisę savivaldybės teritorijoje nustatyti vietines rinkliavas tik už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą. Šio įstatymo 12 straipsnio 1-2 punktai numato, kad savivaldybės taryba savo sprendimu nustato vietinę rinkliavą ir tvirtina vietinės rinkliavos nuostatus.

12Klaipėdos miesto savivaldybės taryba 2007 m. kovo 29 d. sprendimu Nr. T2-80 patvirtinti Klaipėdos miesto savivaldybės Vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą nuostatai (Nuostatų redakcijos 2008 m. gruodžio 23 d. Nr. T2-426; 2010 m. gegužės 6 d. Nr. T2-114; 2010 m. lapkričio 25 d. Nr. T2-330; 2011 m. spalio 27 d. Nr. T2-345; 2012 m. kovo 29 d. Nr. T2-86; 2012 m. liepos 26 d. Nr. T2-200; 2012 m. spalio 23 d. Nr. T2-251; 2013 m. lapkričio 28 d. Nr. T2-301; 2014 m. spalio 23 d. Nr. T2-274) (minėti aktai skelbiami savivaldybės interneto tinklapyje www.klaipeda.lt ir rinkliavos administratoriaus tinklapyje www.kratc.lt). Nuostatai numato, kad vietinės rinkliavos mokėtojai – komunalinių atliekų turėtojai Klaipėdos miesto savivaldybės teritorijoje, išskyrus Lietuvos banką bei įmones turinčias Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos nustatyta tvarka išduotus Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimus, kuriuose nustatyti atliekų tvarkymo reikalavimai negali būti įvykdyti savivaldybės organizuojamoje komunalinių atliekų tvarkymo sistemoje. Vietinė rinkliava apskaičiuojama pagal vietinės rinkliavos mokėtojui priklausančio ar kitu teisėtu pagrindu valdomo nekilnojamojo turto pagrindinę tikslinę naudojimo paskirtį. Taigi, vietinė rinkliava už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą yra įstatymo pagrindu ir savivaldybės tarybos sprendimu nustatyta privaloma įmoka į savivaldybės biudžetą.

13Pareiškėjas atsakovo – UAB „Pajūrio administratorių agentūra“, kuris buvo pripažintos bankrutavusia ir likviduotos UAB „ANIS LMK“ bankroto administratoriumi, pareigą mokėti ginčo rinkliavą kildina iš Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2007 m. kovo 29 d. sprendimu Nr. T2-80 patvirtintų Klaipėdos miesto savivaldybės Vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą nuostatų (su vėlesniais pakeitimais), pagal kuriuos vietinę rinkliavą turi mokėti asmenys, turintys nekilnojamojo turto Klaipėdos miesto savivaldybės teritorijoje, t. y. pagal bendrą taisyklę atliekų turėtojų pareiga mokėti ginčo vietinę rinkliavą siejama su savivaldybės teritorijoje esančio atitinkamo nekilnojamojo turto valdymu, naudojimu, disponavimu.

14Pareiškėjas, grįsdamas reikalavimą priteisti iš atsakovo bankrutavusios ir likviduotos įmonės UAB „ANIS LMK“ 5 537,56 Eur nesumokėtą vietinę rinkliavą laikotarpiu nuo 2011 m. rugsėjo 1 d. iki 2013 m. gruodžio 31 d. už turto objektą – metalo konstrukcijų gamybos cechą, esantį ( - ), teismui pateikė Nekilnojamojo turto centrinio duomenų banko išrašą, pažymą apie skolą dėl vietinės rinkliavos bei 2016 m. spalio 7 d. pakartotinį mokėjimo pranešimą.

15Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašu (b. l. 5-10) nustatyta, kad UAB „ANIS LMK“ nuosavybės teise nuo 2008 m. gegužės 12 d. priklausė pastatas – metalo konstrukcijų gamybos cechas, esantis adresu ( - ), kurio nuosavybės teisė 2013 m. gruodžio 18 d. turto varžytinių aktu perduota kitam juridiniam asmeniui. Pažymoje apie skolą dėl vietinės rinkliavos nurodyta, kad BUAB „ANIS LMK“ įsiskolinimas už laikotarpį nuo 2011 m. rugsėjo 1 d. iki 2013 m. gruodžio 31 d. yra 5 537,56 Eur. (b. l. 4).

16Klaipėdos apygardos teismo 2011 m. rugpjūčio 23 d. nutartis civilinėje byloje Nr. B2-2009-460/2011 patvirtina, kad šia nutartimi UAB „ANIS LMK“ buvo iškelta bankroto byla bei bankroto administratoriumi paskirtas atsakovas UAB „Pajūrio administratorių agentūra“ (b. l. 19-20). Klaipėdos apygardos teismo 2012 m. balandžio 25 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. B2-2009-460/2012 BUAB „ANIS LMK“ pripažinta bankrutavusia ir likviduojama dėl bankroto bei patvirtintas patikslintas įmonės kreditorių ir jų finansinių reikalavimų sąrašas. Šioje nutartyje (b. l. 21-22) pareiškėjo UAB Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centro pareikštas kreditorinis reikalavimas bankroto byloje UAB „ANIS LMK“ tuo metu sudarė 9 692,45 Lt (nutarties rezoliucinės dalies kreditorių sąrašo Nr. 38). Klaipėdos apygardos teismo 2014 m. lapkričio 7 d. sprendimu civilinėje byloje Nr. B2-2009-460/2014 patvirtintas bankrutavusios UAB „ANIS LMK“ galutinis kreditorių sąrašas bei jų kreditoriniai reikalavimai bei pripažinta, kad bankrutavusios UAB „ANIS LMK“ veikla pasibaigė. Šiuo sprendimu patvirtintas nepatenkintas pareiškėjo kreditorinis reikalavimas 9 692,45 Lt (sprendimo rezoliucinės dalies kreditorių sąrašo Nr. 22). Sprendimo turinys įrodo, kad įmonės kreditorių sąrašai ir jų kreditoriniai reikalavimai paskutinį kartą buvo patvirtinti 2014 m. rugsėjo 16 d. nutartimi. Registrų centro Klaipėdos filialo 2015 m. sausio 8 d. raštu Nr. (4.8.2.)IJ-31 nustatyta, kad 2015 m. sausio 8 d. UAB „ANIS LMK“ išregistruota iš Juridinių asmenų registro (b. l. 24).

17Pareiškėjas nagrinėjamoje byloje prašo priteisti vietinę rinkliavą už laikotarpį nuo 2011 m. rugsėjo 1 d. iki 2013 m. gruodžio 31 d. už likviduotos įmonės UAB „ANIS LMK“ nuosavybės teise valdytą turto objektą, tačiau šie reikalavimai turėjo būti reiškiami bankroto byloje (Įmonių bankroto įstatymo 30 straipsnio 3 dalis). Kai juridinis asmuo įgyja bankrutuojančio subjekto teisinį statusą, jo teisinis subjektiškumas Įmonių bankroto įstatymo nuostatomis suvaržomas/ribojamas, tačiau teisinė atsakomybė už veiksmus, kuriuos šis juridinis asmuo atlieka, nėra panaikinama ir išlieka. Bankroto proceso ypatumai lemia, jog bankrutuojančios/bankrutavusios įmonės kreditorių piniginiai reikalavimai (įskaitant mokestinius reikalavimus) tvirtinami ir nagrinėjami bendrosios kompetencijos apygardos teisme bankroto byloje, o ją užbaigus, įmonės prievolės pasibaigia ir bankroto administratorius šių prievolių neperima (Įmonių bankroto įstatymo 31 straipsnis). Pagal Įmonių bankroto įstatymo 11 straipsnio 8 dalį, įstatymų nustatyta tvarka administratorius privalo atlyginti nuostolius, kurie atsirado dėl jo ir (ar) jo padėjėjo pareigų nevykdymo ar netinkamo vykdymo, tačiau nagrinėjamoje byloje tai nėra ginčo dalyku.

18Pareiškėjo prašyme nurodyti teisiniai argumentai, kuriais iš likviduotos įmonės UAB „ANIS LMK“ bankroto administratoriaus prašoma priteisti nesumokėtą vietinę rinkliavą, laikytini nepagrįstais, todėl reikalavimas netenkinamas.

19Remdamasis tuo, kas išdėstyta, ir vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 84 straipsnio 5 dalimi, 86-87 straipsniais, 88 straipsnio 1 punktu, 132 straipsnio 1 dalimi, teismas

Nutarė

20Pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centro prašymą atmesti kaip nepagrįstą.

21Sprendimas per vieną mėnesį nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui, paduodant apeliacinį skundą per Klaipėdos apygardos administracinį teismą arba tiesiogiai Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui.

Proceso dalyviai
1. Klaipėdos apygardos administracinio teismo teisėja Dalia... 2. 2016 m. lapkričio 14 d. viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka... 3. Teismas, išnagrinėjęs administracinę bylą,... 4. Pareiškėjas UAB Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centras (toliau –... 5. Pareiškėjas prašyme nurodo, jog Vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 31... 6. Atsakovo UAB „Pajūrio administratorių agentūra“ atstovė Laima Liuda... 7. Atsakovo UAB „Pajūrio administratorių agentūra“ atsiliepime (b. l.... 8. Pareiškėjo atstovas į teismo posėdį neatvyko, apie posėdžio vietą ir... 9. Teismas... 10. Komunalinių atliekų tvarkymas, antrinių žaliavų surinkimas, perdirbimo... 11. Rinkliavų nustatymą, rinkimą ir kontrolę reglamentuoja Lietuvos Respublikos... 12. Klaipėdos miesto savivaldybės taryba 2007 m. kovo 29 d. sprendimu Nr. T2-80... 13. Pareiškėjas atsakovo – UAB „Pajūrio administratorių agentūra“, kuris... 14. Pareiškėjas, grįsdamas reikalavimą priteisti iš atsakovo bankrutavusios ir... 15. Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašu (b. l. 5-10)... 16. Klaipėdos apygardos teismo 2011 m. rugpjūčio 23 d. nutartis civilinėje... 17. Pareiškėjas nagrinėjamoje byloje prašo priteisti vietinę rinkliavą už... 18. Pareiškėjo prašyme nurodyti teisiniai argumentai, kuriais iš likviduotos... 19. Remdamasis tuo, kas išdėstyta, ir vadovaudamasis Lietuvos Respublikos... 20. Pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės Klaipėdos regiono atliekų... 21. Sprendimas per vieną mėnesį nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas...