Byla e2-462-225/2019
Dėl skolos priteisimo

1Plungės apylinkės teismo Plungės rūmų teisėja Aldona Burbienė, sekretoriaujant Ingai Paulikaitei,

2viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Juris LT“ ieškinį atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „Rietavo veterinarinė sanitarija“ dėl skolos priteisimo.

3Teismas

Nustatė

4ieškovė prašo priteisti iš atsakovės 5885,36 Eur skolą, 40,00 Eur ikiteisminio skolos išieškojimo išlaidas, 1430,67 Eur delspinigius, 8 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas.

5Nurodė, kad atsakovė buvo skolinga pradinei kreditorei UAB „Wurth Lietuva“ už pateiktas prekes pagal tarp atsakovės ir pradinės kreditorės sudarytą bendradarbiavimo sutartį Nr. R-02/05. 2018-10-31 ieškovė ir UAB „Wurth Lietuva“ sudarė reikalavimo perleidimo sutartį, kurios pagrindu ieškovė įgijo reikalavimo teisę į atsakovės skolą, atsakovė ieškovės reikalavimų nėra įvykdžiusi.

6Atsakovė pateikė atsiliepimą į ieškinį, kuriame patvirtino, jog yra skolinga pradinei kreditorei UAB „Wurth Lietuva“, iš kurios reikalavimo teisę įgijo ieškovė, 5885,36 Eur bei ruošiasi pilnai su ja atsiskaityti. Nurodė, jog nesutinka, kad būtų reikalinga teisminiu keliu išieškoti skolą, nes visiškai nėra jokios grėsmės, kad atsakovė neatsiskaitys su ieškove. Pažymėjo, jog atsakovė yra patikima, stabilios finansinės padėties įmonė, kuri planuoja savo finansinius srautus ir artimiausiu metu planuoja atsiskaityti su ieškove ar susitarti dėl ginčo išsprendimo taikiu būdu, todėl tęsti bylinėjimąsi ir priteisti skolą yra netikslinga. Nesutinka su ieškovės reikalavimu dėl 40,00 Eur ikiteisminio skolos išieškojimo išlaidų, nes šios išlaidos nebuvo būtinos ir nebuvo realiai patirtos, jos nepagrįstos jokiais argumentais ar skaičiavimais, nedetalizuotos, todėl ieškovės reikalavimas dėl minėtų išlaidų yra nepagrįstas. Pažymi, jog ieškovės prašoma priteisti žyminio mokesčio suma netiksli, nes šioje byloje turėtų būti mokamas 165,00 Eur žyminis mokestis. Be to, šiame ginče ieškovė turėjo galimybę savo reikalavimus patenkinti supaprastinto proceso tvarka, tačiau ja nepasinaudojo ir pareiškė ieškinį pagal bendrąsias ginčo teisenos taisykles, todėl ieškovei, vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 434 straipsnio 4 dalies nuostatomis žyminis mokestis turi būti priteistas tik nuo atsakovės ginčytinos sumos. Atsakovė nesutinka su reikalaujamu sumokėti delspinigių dydžiu ir nurodo, kad 0,2 proc. dydžio delspinigiai nuo neapmokėtos sumos už kiekvieną uždelstą kalendorinę dieną yra nepagrįstai dideli ir gerokai viršija ieškovės dėl vėlavimo atsikaityti galimai patirtus nuostolius, todėl teismo turėtų būti sumažinti iki 0,02 proc. nuo laiku nesumokėtos sumos už vėluojamą atsiskaityti dieną. Taip pat, atsakovės vertinimu, ieškovės prašomų priteisti 600,00 Eur dydžio išlaidų advokato pagalbai apmokėti dydis yra nepagrįstai ir neproporcingai didelis, todėl priteisiamos bylinėjimosi išlaidos turėtų būti mažinamos.

7Teismo posėdyje šalių atstovai nedalyvavo, gauti prašymai bylą nagrinėti atstovams nedalyvaujant.

8Ieškinys tenkinamas iš dalies.

9Nustatyta, kad pradinė kreditorė UAB „Wurth Lietuva“ ir atsakovė buvo sudariusios sutartį Nr. R-02/05 dėl prekių pirkimo ir pardavimo. 2018-10-31 pradinė kreditorė ir atsakovė pasirašė suderinimo aktą pagal kurį už laikotarpiu nuo 2018-05-31 iki 2018-08-31 išrašytas sąskaitas Nr. AAA1688889, Nr. AAA1706677, Nr. AAA1706700, Nr. AAA1721954, Nr. AAA1722655, Nr. AAA1724343, Nr. AAA1738805, atsakovės skola pradinei kreditorei yra 5885,36 Eur.

102018-10-31 ieškovė ir pradinė kreditorė UAB „Wurth Lietuva“ sudarė reikalavimo perleidimo sutartį Nr. 181031/7 pagal kurią ieškovė įgijo reikalavimo teisę į atsakovės skolą pradinei kreditorei. 2018-11-02 pranešimu ieškovė pranešė atsakovei apie kreditorės pasikeitimą ir pareikalavo iki 2018-11-09 sumokėti ieškovei 5885,36 Eur skolą, 885,66 Eur palūkanas už nesavalaikį atsiskaitymą, 40,00 Eur išieškojimo išlaidas pagal Lietuvos Respublikos mokėjimų, atliekamų pagal komercines sutartis, vėlavimo prevencijos įstatymo (toliau – MAPKSVPĮ) 7 straipsnį.

11Prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.38 straipsnio 1 dalis). Asmuo, neįvykdęs ar netinkamai įvykdęs savo sutartinę prievolę, privalo atlyginti kitai sutarties šaliai šios patirtus nuostolius, sumokėti netesybas - baudą, delspinigius (CK 6.256 straipsnio 2 dalis).

12Atsakovė neįvykdė ieškovės reikalavimo sumokėti skolą, todėl ieškovei iš atsakovės priteisiama 5885,36 Eur skola.

13Atsakovė, neginčydama savo pareigos atsiskaityti su ieškove, nesutinka su skolos priteisimu teismine tvarka. Pažymėtina, jog atsakovė, žinodama apie prievolę atsiskaityti su ieškove, galėjo atsiskaityti bet kurioje proceso stadijoje, kaip ir baigti bylą taikos sutartimi, pasiekiant teisinę taiką ir išsprendus tarp šalių kilusį ginčą. Kiekvienas suinteresuotas asmuo turi teisę įstatymų nustatyta tvarka kreiptis į teismą, kad būtų apginta pažeista ar ginčijama jo teisė arba įstatymų saugomas interesas (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK), 5 straipsnio 1 dalis). Kasacinis teismas yra nurodęs, kad CPK 5 straipsnio 1 dalyje įtvirtintas teisminės gynybos prieinamumo principas tiesiogiai susijęs su CPK 13 straipsnyje įtvirtintu dispozityvumo principu, kuris reiškia, kad asmuo, manantis, jog jo teisės pažeistos, tik pats sprendžia, ar ginti pažeistą teisę ir kokį pažeistų teisių gynimo būdą pasirinkti (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009-11-03 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-474/2009). Manydama, kad jos teisės ir teisėti interesai yra pažeisti, ir turėdama įstatymo suteiktą teisę pasirinkti, ieškovė pasirinko savo interesų gynybos būdą – kreipėsi į teismą su ieškiniu dėl skolos priteisimo.

14Pagal MAPKSVPĮ 7 straipsnio 1 dalį kreditorius, įgijęs teisę į komercinėje sutartyje ar įstatyme nustatytas palūkanas, turi teisę be įspėjimo iš skolininko gauti 40,00 eurų sumą. Be šio straipsnio 1 dalyje nustatytos sumos, kreditorius turi teisę reikalauti iš skolininko kompensuoti visas šią sumą viršijančias, kreditoriaus patirtas su pavėluotu mokėjimu susijusias išieškojimo išlaidas, įskaitant užmokestį už advokatų suteiktas paslaugas ir išlaidas, susijusias su nuostolių išieškojimu ne teismo tvarka (MAPKSVPĮ 7 straipsnio 2 dalis). Taigi kreditorius, su kuriuo laiku neatsiskaitė skolininkas, turi teisę gauti fiksuotą 40,00 Eur sumą kaip kompensaciją už skolos išieškojimą. Šis dydis yra neįrodinėtinas, t. y. kreditorius neprivalo pagrįsti, kad realiai patyrė bent 40,00 Eur skolos išieškojimo išlaidų (Kauno apygardos teismo 2018 m. gruodžio 10 d. nutartis civilinėje byloje 2A-1823-230/2018). Atkreipiamas atsakovės dėmesys ir į tai, jog ieškovės prašomos priteisti 40,00 Eur išieškojimo išlaidos nelaikytinos išlaidomis, susijusiomis su bylos nagrinėjimu, kaip tai numato CPK 88 straipsnis, t. y. bylinėjimosi išlaidomis.

15Atsakovė praleido atsiskaitymo terminą su ieškove, todėl ieškovei iš atsakovės priteisiamos 40,00 Eur išieškojimo išlaidos.

16Ieškovė prašo priteisti iš atsakovės 1430,67 Eur atsakovės ir pirminio kreditoriaus sutartyje numatytus delspinigius, kurių dydis yra 0,2 proc. nuo neapmokėtos sumos už kiekvieną uždelstą kalendorinę dieną.

17Atsakovė prašo priteisiamų delspinigių dydį sumažinti iki 0,02 proc. nuo laiku nesumokėtos sumos už vėluojamą atsiskaityti dieną. Nurodo, kad ieškovė nepateikė jokių įrodymų kokio dydžio nuostolius ji patyrė dėl to, kad atsakovė vėluoja atsiskaityti, metinis netesybų dydis yra 73 proc. ir yra akivaizdžiai per didelis, prieštarauja protingumo, sąžiningumo principams, sąžiningai verslo praktikai ir suteikia galimybę ieškovei nepagrįstai praturtėti bei pažeidžia teisėtus atsakovės interesus.

18Formuodamas teismų praktiką Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra pažymėjęs, kad šalių susitarimu nustatytų netesybų tikslas – kompensuoti kreditoriaus galimus praradimus neįvykdžius ar netinkamai įvykdžius sutartinius įsipareigojimus (CK 6.71 straipsnis), o šalių teisė iš anksto susitarti dėl netesybų reiškia tai, jog kreditoriui nereikia įrodinėti patirtų nuostolių dydžio, nes sutartimi sulygtos netesybos laikomos iš anksto nustatytais būsimais kreditoriaus nuostoliais, kurie pripažintini minimaliais nuostoliais (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2007 m. spalio 12 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-304/2007; 2009 m. rugsėjo 29 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-360/2009).

19Šalių sutartyje sulygtos netesybos yra jų suderinta valia nustatyta sutarties sąlyga, kuri saisto šalis tuo atveju, jeigu sutartis neįvykdoma ar netinkamai įvykdoma, ir įpareigoja sutartį pažeidusią šalį sumokėti kitai šaliai sutartas netesybas, o šiai nereikia įrodinėti patirtų nuostolių dydžio. Jeigu šalys sutartyje susitarė dėl tam tikro dydžio netesybų, tai sutarties neįvykdymo ar netinkamo įvykdymo atveju skolininkas negali jo ginčyti, išskyrus atvejus, kai netesybos būtų neprotingos, akivaizdžiai per didelės, atsižvelgiant į konkrečios prievolės pobūdį, padarytą pažeidimą, jo padarinius, skolininko elgesį, prievolės sumą ir pan. (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008 m. rugpjūčio 25 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-401/2008; 2010 m. lapkričio 2 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-409/2010).

20Įstatyme įtvirtinti du netesybų mažinimo pagrindai: netesybos mažinamos, kai jos aiškiai per didelės arba kai prievolė iš dalies įvykdyta (CK 6.73 straipsnio 2 dalis, 6.258 straipsnio 3 dalis). Nustatant, ar netesybos nėra pernelyg didelės, motyvuotai gali būti atsižvelgiama į įvairias aplinkybes, kurių sąrašas nebaigtinis: į šalių sutartinių santykių pobūdį ir sutarties tikslus, ar šalys yra vartotojai, į kreditoriaus patirtų nuostolių dydį, skolininko elgesį, į CK 1.5 straipsnyje įtvirtintus teisingumo, sąžiningumo, protingumo principus, sutarties šalių interesų pusiausvyrą, bankų mokamų palūkanų dydį, CK 6.251 straipsnyje, reglamentuojančiame visiško nuostolių atlyginimo principą, nustatytus kriterijus: atsakomybės prigimtį, šalių turtinę padėtį, šalių tarpusavio santykius, kt. Kita vertus, netesybų mažinimas neturi pažeisti nuostolių patyrusios šalies interesų. Koks netesybų dydis yra tinkamas konkrečiu atveju, yra fakto klausimas, kurį byloje turi įrodyti šalys (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2013 m. kovo 27 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-170/2013).

21CK 6.73 straipsnio, reglamentuojančio netesybas ir realų prievolės įvykdymą, 2 dalyje nurodyta, kad jeigu netesybos aiškiai per didelės arba prievolė iš dalies įvykdyta, teismas gali netesybas sumažinti, tačiau tik tiek, kad jos netaptų mažesnės už nuostolius, patirtus dėl prievolės neįvykdymo ar netinkamo įvykdymo. Pagal pradinės kreditorės UAB „Wurth Lietuva“ ir atsakovės bendradarbiavimo sutarties Nr. R-02/05 5 punktą pirkėjas už prekes apmoka per 30 kalendorinių dienų po prekių gavimo arba iš anksto suderintais terminais. Pirkėjui laiku neapmokėjus už prekes skaičiuojami 0,2 proc. dydžio delspinigiai nuo neapmokėtos sumos už kiekvieną uždelstą kalendorinę dieną.

22Nustatyta, kad 2018-12-19 ieškovės ieškinyje nurodyta pagrindinės atsakovės skolos suma yra 5885,36 Eur, o reikalaujamų priteisti delspinigių suma – 1430,67 Eur, tad netesybos sudaro beveik ¼ dalį pagrindinės skolos dydžio. Taip pat ieškinyje nurodyta, kad pagal 7 atskiras PVM sąskaitas faktūras atsakovė vėluoja atsiskaityti su ieškove atitinkamai 141, 112, 112, 78, 78, 78, 49 dienas.

23Atsižvelgiant į pagrindinės skolos ir netesybų dydžius bei jų santykį, taip pat į vėluojamo atsiskaityti laikotarpio trukmę pripažįstama, kad prašomos priteisti netesybos yra aiškiai per didelės, todėl turi būti sumažintos.

24Nustatant sumažintų netesybų dydį atsižvelgiama ir į tai, kad UAB „Wurth Lietuva“ ir atsakovės bendradarbiavimo sutartis Nr. R-02/05 sudaryta laisva šalių valia, atsakovė yra verslo subjektas turintis verslo patirties, todėl jai taikomi didesni atidumo ir rūpestingumo reikalavimai. Dėl to atsakovė, sudarydama sutartį, turėjo ir galėjo įvertinti sutarties nuostatą dėl numatomų netesybų dydžio ir galimų pasekmių sutarties neįvykdymo atveju. Taip pat atsakovė nepateikė jokių įrodymų, kad bendradarbiavimo sutartį su UAB „Wurth Lietuva“ ji turėjo sudaryti neišvengiamai, o ją sudarydama neturėjo realios galimybės derėtis dėl sutarties sąlygų, taip pat ir dėl netesybų dydžio.

25Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes bei vadovaujantis teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principais, ieškovės prašomų priteisti delspinigių dydis mažinamas per pusę iki 0,1 proc. dydžio nuo neapmokėtos sumos už kiekvieną uždelstą kalendorinę dieną ir ieškovei iš atsakovės priteisiami 715,34 Eur delspinigiai.

26Skolininkas taip pat privalo mokėti įstatymų nustatyto dydžio palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.37 straipsnio 2 dalis). Atsakovė praleido terminą įvykdyti piniginę prievolę, todėl ieškovei iš atsakovės priteisiamos 8 procentų dydžio metinės palūkanos už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ( MAPKSVPĮ 2 straipsnio 3 dalis, 3 straipsnio 3 dalis, 4 dalis).

27Šioje byloje tenkinama 90 proc. ieškovės reikalavimų, todėl proporcingai teismo patenkintų reikalavimų daliai ieškovei iš atsakovės priteisiamos bylinėjimosi išlaidos nuo 600,00 Eur išlaidų už advokato pagalbą ir 166,00 Eur sumokėto žyminio mokesčio, t. y. 689,40 Eur (CPK 93 straipsnio 2 dalis, 98 straipsnis).

28Atsakovė prašo ieškovės 600,00 Eur išlaidas už advokato pagalbą sumažinti, tačiau pripažįstama, kad šios išlaidos yra būtinos, protingos ir pagrįstos, o jų dydis neviršija Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2004 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. 1R-85 (Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2015 m. kovo 19 d. įsakymo Nr. 1R-77 redakcija) patvirtintose Rekomendacijose dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą pagalbą maksimalaus dydžio, todėl nėra pagrindo mažinti minėtas išlaidas.

29Atsakovė taip pat nurodo, kad šiame ginče ieškovė turėjo galimybę savo reikalavimus patenkinti supaprastinto proceso tvarka, tačiau ja nepasinaudojo ir pareiškė ieškinį pagal bendrąsias ginčo teisenos taisykles, todėl ieškovei, vadovaujantis CPK 434 straipsnio 4 dalies nuostatomis žyminis mokestis turi būti priteistas tik nuo atsakovės ginčytinos sumos. CPK 434 straipsnio 4 dalyje numatyta, kad, jeigu ieškovas turėjo teisę reikalavimus patenkinti CPK XXIII skyriuje „Bylų dėl teismo įsakymo išdavimo nagrinėjimo ypatumai“ nustatyta supaprastinto proceso tvarka, tačiau pareiškė ieškinį pagal bendrąsias ginčo teisenos taisykles, jam žyminis mokestis ir kitos bylinėjimosi išlaidos priteisiamos tik nuo tos ieškinio sumos, kurią ginčijo atsakovas, išskyrus, jei iš atsakovo elgesio ieškovas turėjo pagrindą manyti, kad atsakovas reikalavimą ginčys. Šios teisės normos taikymo atveju atsakovas turi pareigą įrodyti, kad ieškovas neturėjo pagrindo manyti, jog atsakovas ginčys skolą (Kauno apygardos teismo 2013 m. birželio 17 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2A-522-590/2013). Nagrinėjamu atveju atsakovė neįrodinėjo ir nepateikė jokių įrodymų ar argumentų, patvirtinančių, jog paduodama ieškinį teismui, ieškovė galėjo pagrįstai manyti, kad atsakovė neginčys skolos, todėl atsakovės teiginys, kad žyminis mokestis turi būti priteistas tik nuo atsakovės ginčytinos sumos, atmetamas kaip nepagrįstas.

30Likusi ieškinio dalis atmetama.

31Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259, 263, 265, 268, 270 straipsniais,

Nutarė

32ieškinį tenkinti iš dalies.

33Priteisti ieškovei uždarajai akcinei bendrovei „Juris LT“ iš atsakovės uždarosios akcinės bendrovės „Rietavo veterinarinė sanitarija“ 5885,36 Eur (penkių tūkstančių aštuonių šimtų aštuoniasdešimt penkių eurų 36 ct) skolą, 40,00 Eur (keturiasdešimties eurų 00 ct) išieškojimo išlaidas, 715,34 Eur (septynių šimtų penkiolikos eurų 34 ct) delspinigius, 8 (aštuonių) procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme 2018 m. gruodžio 21 d. iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 689,40 Eur (šešių šimtų aštuoniasdešimt devynių eurų 40 ct) bylinėjimosi išlaidas.

34Likusią ieškinio dalį atmesti.

35Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas Klaipėdos apygardos teismui per Plungės apylinkės teismo Plungės rūmus.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Plungės apylinkės teismo Plungės rūmų teisėja Aldona... 2. viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės... 3. Teismas... 4. ieškovė prašo priteisti iš atsakovės 5885,36 Eur skolą, 40,00 Eur... 5. Nurodė, kad atsakovė buvo skolinga pradinei kreditorei UAB „Wurth... 6. Atsakovė pateikė atsiliepimą į ieškinį, kuriame patvirtino, jog yra... 7. Teismo posėdyje šalių atstovai nedalyvavo, gauti prašymai bylą nagrinėti... 8. Ieškinys tenkinamas iš dalies.... 9. Nustatyta, kad pradinė kreditorė UAB „Wurth Lietuva“ ir atsakovė buvo... 10. 2018-10-31 ieškovė ir pradinė kreditorė UAB „Wurth Lietuva“ sudarė... 11. Prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais... 12. Atsakovė neįvykdė ieškovės reikalavimo sumokėti skolą, todėl ieškovei... 13. Atsakovė, neginčydama savo pareigos atsiskaityti su ieškove, nesutinka su... 14. Pagal MAPKSVPĮ 7 straipsnio 1 dalį kreditorius, įgijęs teisę į... 15. Atsakovė praleido atsiskaitymo terminą su ieškove, todėl ieškovei iš... 16. Ieškovė prašo priteisti iš atsakovės 1430,67 Eur atsakovės ir pirminio... 17. Atsakovė prašo priteisiamų delspinigių dydį sumažinti iki 0,02 proc. nuo... 18. Formuodamas teismų praktiką Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra... 19. Šalių sutartyje sulygtos netesybos yra jų suderinta valia nustatyta... 20. Įstatyme įtvirtinti du netesybų mažinimo pagrindai: netesybos mažinamos,... 21. CK 6.73 straipsnio, reglamentuojančio netesybas ir realų prievolės... 22. Nustatyta, kad 2018-12-19 ieškovės ieškinyje nurodyta pagrindinės... 23. Atsižvelgiant į pagrindinės skolos ir netesybų dydžius bei jų santykį,... 24. Nustatant sumažintų netesybų dydį atsižvelgiama ir į tai, kad UAB... 25. Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes bei vadovaujantis teisingumo, protingumo... 26. Skolininkas taip pat privalo mokėti įstatymų nustatyto dydžio palūkanas... 27. Šioje byloje tenkinama 90 proc. ieškovės reikalavimų, todėl proporcingai... 28. Atsakovė prašo ieškovės 600,00 Eur išlaidas už advokato pagalbą... 29. Atsakovė taip pat nurodo, kad šiame ginče ieškovė turėjo galimybę savo... 30. Likusi ieškinio dalis atmetama.... 31. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259,... 32. ieškinį tenkinti iš dalies.... 33. Priteisti ieškovei uždarajai akcinei bendrovei „Juris LT“ iš atsakovės... 34. Likusią ieškinio dalį atmesti.... 35. Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas Klaipėdos apygardos teismui...