Byla 2-971-587/2012
Dėl netesybų priteisimo

1Kauno miesto apylinkės teismo teisėja Lina Žemaitienė, sekretoriaujant Ritai Pečiulienei, dalyvaujant ieškovo atstovei Rytai Rabačienei, nedalyvaujant atsakovo UAB „Judex“ atstovui, žodinio proceso tvarka teismo posėdyje išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovo AB „Lietuvos dujos“, atstovaujamo AB „Lietuvos dujos“ Kauno filialo, ieškinį atsakovui UAB „Judex“ dėl netesybų priteisimo,

Nustatė

2Ieškovas kreipėsi į teismą su ieškiniu, kuriuo prašo priteisti iš atsakovo 12099,24 Lt netesybas, 6 proc. metines palūkanas nuo bylos iškėlimo iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas (b.l.19-20).

3Ieškovas ieškinyje nurodė ir atstovė posėdyje paaiškino, jog 2007 m. birželio 21 d. AB „Lietuvos dujos“ Kauno filialas su atsakovu sudarė Naujojo vartotojo sistemos prijungimo prie AB „Lietuvos dujos“ dujų sistemos sutartį Nr. PR 2007-11m/160 dėl dujotiekio iki atsakovo žemės sklypo. AB „Lietuvos dujos“ savo sutartinius įsipareigojimus įvykdė, dujotiekį iki atsakovo žemės sklypo nutiesė. Atsakovas sutartimi įsipareigojo kiekvienais metais laikotarpyje nuo 2008 m. iki 2016 m. suvartoti tam tikrą gamtinių dujų kiekį. 2010 metais atsakovas gamtinių dujų vartoti nepradėjo. AB „Lietuvos dujos“ investicijos dujotiekio statybai turėjo atsipirkti vartotojui vartojant gamtines dujas sutartyje numatytais kiekiais. Kadangi atsakovas gamtinių dujų nenaudojo, pagal sutarties 15 p. privalo sumokėti ieškovui netesybas. Atsakovui nevykdant sutarties, už 2010 metus pagal sutarties 15 punkte nurodytą formulę apskaičiuotas netesybas sudaro 12099,24 Lt.

4Atsakovo atstovas į posėdį neatvyko, apie posėdį pranešta teismo pranešimu (b.l. 62), atsiliepime nurodė, kad su ieškiniu sutinka iš dalies, prašė sumažinti ieškovo prašomas netesybas. Byla nagrinėtina atsakovo atstovui nedalyvaujant.

5Ieškinys tenkintinas pilnai.

6Byloje nustatyta, jog 2007-06-21 tarp ieškovo ir atsakovo buvo sudaryta naujojo vartotojo sistemos prijungimo prie AB „Lietuvos dujos“ dujų sistemos sutartis Nr. PR 2007-11m/160, pagal kurią ieškovas įsipareigojo nutiesti dujotiekį iki UAB „Judex“ žemės sklypo iki 2007-12-31 bei pradėti tiekti sutarties priede numatytą kiekį gamtinių dujų atsakovui, eksploatuoti dujotiekius ir įrenginius, o atsakovas įsipareigojo savo lėšomis įsirengti vartotojo vidaus sistemą ir pradėti vartoti nustatytą sutartyje gamtinių dujų kiekį. 2010 m. atsakovas įsipareigojo suvartoti 60 tūkst. kub. m gamtinių dujų kiekį, o nesuvartojus, mokėti sutartyje numatytas netesybas (b.l.6-9). Atsakovas 2010 m. nepradėjo vartoti dujų, todėl 2011-03-16 jam buvo išsiųstas įspėjimas sumokėti 12099,24 Lt netesybas ir pridėtas netesybų paskaičiavimas (b.l. 10-11), tačiau atsakovas netesybų nesumokėjo. Kaip nurodo ieškovo atstovė, netesybos nustatytos todėl, kad ieškovas savo lėšomis vedė atsakovui dujotekį, už kurio įvedimą atsakovas nemokėjo, tačiau įvedimą turėjo kompensuoti per dujų suvartojimą, įsipareigojant suvartoti tam tikrą dujų kiekį, už jį mokėti ir taip ieškovui turėjo atsipirkti įvedimo kaštai, tai matyti ir iš sutarties (b.l. 6-9).

7Fizinių ir (ar) juridinių asmenų veiksmai, kuriais siekiama sukurti, pakeisti arba panaikinti civilines teises ir pareigas, laikomi sandoriais. Viena iš sandorio rūšių yra sutartis. Sutartis įstatymo apibrėžiama kaip dviejų ar daugiau asmenų susitarimas sukurti, pakeisti ar nutraukti civilinius teisinius santykius, kada vienas ar keli asmenys įsipareigoja kitam asmeniui ar asmenims atlikti tam tikrus veiksmus (ar susilaikyti nuo tam tikrų veiksmų atlikimo), o pastarieji įgyja reikalavimo teisę. Taigi sutartis yra dvišalis arba daugiašalis sandoris, kuriam sudaryti būtina dviejų ar daugiau šalių tarpusavyje suderinta valia, kuria siekiama tam tikro bendro rezultato.

8Prievolės atsiranda iš sandorių arba kitokių juridinių faktų, kurie pagal galiojančius įstatymus sukuria prievolinius santykius (CK 6.2 str.). Prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus, o kai tokių nurodymų nėra, vadovaujantis protingumo kriterijais (CK 6.38 str. 1 d.).

9Byloje esanti 2007-06-21 naujojo vartotojo sistemos prijungimo prie AB „Lietuvos dujos“ dujų sistemos sutartis yra galiojanti, todėl remiantis CK 6.200 str. turi būti vykdoma tinkamai ir sąžiningai. Iki ieškinio padavimo teismui atsakovas nesiėmė jokių veiksmų, kurie patvirtintų jo nesutikimą su reikalavimu sumokėti netesybas ar pakeisti sutartį, kurios pagrindu atsiranda tokia atsakovo prievolė. Bylos duomenys patvirtina, kad atsakovas savo sutartinės prievolės neįvykdė, sutarties sąlygų neginčijo, laisva valia prisiėmė įsipareigojimus, todėl ir privalo juos vykdyti. Prievolės įvykdymo termino pažeidimo faktas sukelia šalių susitartą turtinę pasekmę - prievolę pažeidusiai šaliai – atsakovui – netesybų skaičiavimą, todėl teismas, vadovaudamasis CK 6.59 str., CK 6.189 str. 1 d., konstatuoja, kad atsakovas 2010 metais nesuvartojęs sutartyje nustatyto dujų kiekio, pagal CK 6.258 str. turi sumokėti ieškovui 12099,24 Lt netesybas (baudą) pagal Sutarties Nr. PR 2007-11m/160 15 p. nurodytą formulę.

10Atsakovas prašė sumažinti ieškovo prašomas netesybas iki 5305,81 Lt.

11Už sutartinių prievolių nevykdymą ar netinkamą vykdymą pažeidusiai sutartį šaliai gali būti taikomos netesybos (CK 6.73, 6.258 straipsniai). Netesybos (delspinigiai) – tai įstatymų, sutarties ar teismo nustatyta pinigų suma, kurią skolininkas privalo sumokėti kreditoriui, jeigu prievolė neįvykdyta arba netinkamai įvykdyta (CK 6.71 str. 1 d.). CK 6.73 straipsnio 2 dalyje, 6.258 straipsnio 3 dalyje nustatyta, kad netesybos įskaitomos į nuostolius. Tai reiškia, kad netesybos atlieka ne baudinę, o kompensuojamąją funkciją, jomis siekiama atlyginti nukentėjusiajai šaliai nuostolius. Taip netesybų ir nuostolių santykis (kaip neleidžiantis šalims nustatyti baudinių netesybų) aiškinamas ir Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje, tačiau netesybos negali būti priemonė vienai iš šalių piktnaudžiauti savo teise ir nepagrįstai praturtėti kitos šalies sąskaita. Jeigu netesybos aiškiai per didelės arba neprotingai didelės, teismas turi teisę savo nuožiūra jas sumažinti tiek, kad jos netaptų mažesnės už nuostolius, patirtus dėl prievolės neįvykdymo arba netinkamo įvykdymo (CK 6.73 straipsnio 2 dalis, 6.258 straipsnio 3 dalis).

12Teismų praktikoje pasisakyta, kad sutartinės atsakomybės proporcijų keitimas kartu reiškia ir šalių sutarties keitimą. Teismui keičiant (mažinant) sutarties netesybas kaip civilinę atsakomybę turi būti atsižvelgiama į CK 6.223 straipsnio nuostatas dėl sutarties keitimo. Pagal CK 6.223 straipsnio 2 dalį teismo sprendimu vienos iš šalių reikalavimu sutartis gali būti pakeista įstatymų nustatytais atvejais. Vienas iš tokių sutarties keitimo atvejų įtvirtintas CK 6.228 straipsnyje. Jame nustatyta teismo teisė pašalinti esminę šalių nelygybę, kai sudarant sutartį vienai šaliai nepagrįstai suteiktas perdėtas pranašumas. Šis straipsnis kartu su CK 6.73 straipsnio 2 dalimi, 6.258 straipsnio 3 dalimi taikytinas mažinant sutartimi nustatytų netesybų dydį ir nustatant protingą ir pagrįstą kreditoriaus ir skolininko interesų balansą. Pakeista sutartis ar jos sąlyga turi atitikti sąžiningumo ir protingus sąžiningos verslo praktikos reikalavimus (CK 6.228 straipsnio 2 dalis) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2007 m. lapkričio 19 d nutartis civilinėje byloje UAB „Schmitz Cargobull Baltic“ v. UAB „Vilniaus universaliųjų metalo konstrukcijų gamykla“, bylos Nr. 3K-3-503/2007).

13Taigi sprendžiant klausimą dėl netesybų mažinimo, būtina atsižvelgti ir į tai, kokio dydžio netesybos pasirinktos šalių valia ir sulygtos sutartimi. Būtent, pagal šalių sudarytos 2007 m. birželio 21 d. Naujojo vartotojo sistemos prijungimo prie AB „Lietuvos dujos“ dujų sistemos sutarties 15 punktą buvo nustatyta, kad jeigu atsakovas suvartoja per metus mažiau kaip 90 procentų Sutarties Priede Nr. 1 (b.l. 9) nustatyto metinio dujų kiekio, atsakovas moka ieškovui netesybas nuo nesuvartoto (nepriimto) iki 90 procentų dujų kiekio sumos. Taigi iš šalių sutarties turinio matyti, kad šalys susitarė dėl netesybų dydžio, o taip pat ir jų skaičiavimo tvarkos, su kuriomis atsakovas sutiko, jos numatytos kaip kompensacija už dujotekio įvedimą, jei atsakovui nenaudojant dujų, ieškovui neatsipirktų įvedimo kaštai. Teismas, atsižvelgdamas į ieškovo prašomą priteisti netesybų dydį, į ieškovo pateiktą skaičiuotę, kiek atsakovas būtų sumokėjęs už dujas, jei jas būtų vartojęs, į sutarties sudarymo būdą, sutartinių santykių pobūdį, sprendžia, kad netesybos nėra aiškiai per didelės, todėl jas mažinti nėra pagrindo (CK 6.73 str. 2 d.). Atkreiptinas dėmesys į tai, kad netesybos buvo skaičiuojamos pagal 2011 m. galiojusias dujų kainas, nes taip numato 22 sutarties punktas. Teismo nuomone, šiuo atveju sumažinus netesybas, iš esmės būtų paneigta šalių valia dėl atsakomybės už sutartinių įsipareigojimų nevykdymą, sutarties nuostatos būtų koreguotos labiau, nei to reikėtų pagal protingus sąžiningos verslo praktikos reikalavimus (CK 6.228 straipsnio 2 dalis).

14Esant nustatytoms šioms aplinkybėms ieškinys tenkintinas pilnai, ieškovui iš atsakovo priteistina 12099,24 Lt (dvylika tūkstančių devyniasdešimt devyni Lt 24 ct) netesybų (CK 6.245, 6.256 str.).

15LR CK 6.37 str. 2 d. yra numatyta skolininko pareiga mokėti palūkanas už laikotarpį nuo civilinės bylos iškėlimo iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. LR CK 6.210 str. 2 d. numatytas 6 procentų įstatyminių palūkanų dydis, jeigu įstatymai ar sutartis nenumato kitokio palūkanų dydžio. Ieškovo reikalavimu iš atsakovo priteistinos įstatymo numatytos 6 procentų dydžio metinės palūkanos už priteistiną sumą nuo bylos iškėlimo teisme, tai yra nuo 2011-05-03, iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

16Patenkinus ieškinį, iš atsakovo ieškovui priteistinos bylinėjimosi išlaidos – 363,00 Lt žyminis mokestis (b.l. 4,21), valstybei – išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų siuntimu 12,36 Lt (CPK 88, 92, 93 str.).

17Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 259 str., 263 str.-267 str., 270 str., teismas

Nutarė

18Ieškinį tenkinti pilnai.

19Priteisti iš atsakovo UAB „Judex“, įmonės kodas 134494286, 12099,24 Lt (dvylika tūkstančių devyniasdešimt devynis Lt 24 ct) netesybų, 6 procentų metines palūkanas už priteistą sumą (12099,24 Lt) nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2011-05-03) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 363,00 Lt (tris šimtus šešiasdešimt tris Lt) žyminio mokesčio ieškovui AB „Lietuvos dujos“ Kauno filialui, į.k. 133863816.

20Priteisti iš atsakovo UAB „Judex“, įmonės kodas 134494286, 12,36 Lt (dvylika Lt 36 ct), išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, valstybei, sumokant Valstybinei mokesčių inspekcijai prie LR FM, į. k. 188659752, į biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą LT 24 7300 0101 1239 4300, „Swedbank“, AB, b.k. 73000, įmokos kodas 5660.

21Sprendimas per 30 dienų apeliaciniu skundu gali būti skundžiamas Kauno apygardos teismui per Kauno miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno miesto apylinkės teismo teisėja Lina Žemaitienė, sekretoriaujant... 2. Ieškovas kreipėsi į teismą su ieškiniu, kuriuo prašo priteisti iš... 3. Ieškovas ieškinyje nurodė ir atstovė posėdyje paaiškino, jog 2007 m.... 4. Atsakovo atstovas į posėdį neatvyko, apie posėdį pranešta teismo... 5. Ieškinys tenkintinas pilnai.... 6. Byloje nustatyta, jog 2007-06-21 tarp ieškovo ir atsakovo buvo sudaryta... 7. Fizinių ir (ar) juridinių asmenų veiksmai, kuriais siekiama sukurti,... 8. Prievolės atsiranda iš sandorių arba kitokių juridinių faktų, kurie pagal... 9. Byloje esanti 2007-06-21 naujojo vartotojo sistemos prijungimo prie AB... 10. Atsakovas prašė sumažinti ieškovo prašomas netesybas iki 5305,81 Lt.... 11. Už sutartinių prievolių nevykdymą ar netinkamą vykdymą pažeidusiai... 12. Teismų praktikoje pasisakyta, kad sutartinės atsakomybės proporcijų... 13. Taigi sprendžiant klausimą dėl netesybų mažinimo, būtina atsižvelgti ir... 14. Esant nustatytoms šioms aplinkybėms ieškinys tenkintinas pilnai, ieškovui... 15. LR CK 6.37 str. 2 d. yra numatyta skolininko pareiga mokėti palūkanas už... 16. Patenkinus ieškinį, iš atsakovo ieškovui priteistinos bylinėjimosi... 17. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 259 str., 263... 18. Ieškinį tenkinti pilnai.... 19. Priteisti iš atsakovo UAB „Judex“, įmonės kodas 134494286, 12099,24 Lt... 20. Priteisti iš atsakovo UAB „Judex“, įmonės kodas 134494286, 12,36 Lt... 21. Sprendimas per 30 dienų apeliaciniu skundu gali būti skundžiamas Kauno...