Byla 2-260-862/2012
Dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo, suinteresuoti asmenys AB „Vingriai“, Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Vilniaus skyrius

1Vilniaus miesto 3 apylinkės teismo teisėja Rasita Kurakienė, sekretoriaujant Daliai Lučinskei, dalyvaujant pareiškėjui R. B., suinteresuoto asmens Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Vilniaus skyriaus atstovei Teresai Parfinovič, viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal pareiškėjo R. B. pareiškimą dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo, suinteresuoti asmenys AB „Vingriai“, Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Vilniaus skyrius,

Nustatė

2pareiškėjas kreipėsi į teismą, prašydamas nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, kad darbo užmokestis 1984 metais buvo 26,01 Lt; 1985 metais - 26,01 Lt; 1986 metais - 26,01 Lt; 1987 metais - 22,53 Lt; 1988 metais - 26,88 Lt; 1989 metais - 34,98 Lt; 1990 metais - 47,16 Lt; laikotarpį nuo 1991-01-01 iki 1991-05-12 uždarbio dydį lyginti pagal 1990 metų pajamas: 1991 metais: sausio mėn. - 3,93 Lt, vasario mėn.- 3,93 Lt, kovo mėn.- 3,93 Lt, balandžio mėn. - 3,93 Lt, gegužės mėn.- 6,33 Lt, birželio mėn. - 7,38 Lt, liepos mėn.- 9,79 Lt, rugpjūčio mėn. - 10,47 Lt, rugsėjo mėn. - 9,20 Lt, spalio mėn. - 9,13 Lt, lapkričio mėn. - 8,22 Lt, gruodžio mėn. - 14,52 Lt. 1992 metais: sausio mėn. - 27,81 Lt, vasario mėn. - 29,32 Lt, kovo mėn. - 34,39 Lt, balandžio mėn. - 27,71 Lt, gegužės mėn. - 30,80 Lt, birželio mėn. - 35,53 Lt, liepos mėn. - 66,30 Lt, rugpjūčio mėn. - 162,50 Lt, rugsėjo mėn. - 169,89 Lt, spalio mėn. -100,41 Lt, lapkričio mėn. - 85,70 Lt, gruodžio mėn. - 105,79 Lt.1993 metais: sausio mėn. - 109,90 Lt, vasario mėn. - 126,83 Lt, kovo mėn. - 194,92 Lt, balandžio mėn. - 353,77 Lt, gegužės mėn.-103,40 Lt, birželio mėn. - 189,87 Lt, liepos mėn. - 292,35 Lt, rugpjūčio mėn. - 275,57 Lt, rugsėjo mėn. - 252,40 Lt, spalio mėn. - 217,96 Lt, lapkričio mėn. - 299,18 Lt, gruodžio mėn. - 277,33 Lt. Nurodė, kad Vilniaus šlifavimo staklių gamykla 1986-01-02 reorganizuota į Vilniaus staklių gamybinį susivienijimą, šis 1988-04-14 reorganizuotas į Vilniaus šlifavimo staklių gamyklą, ši 1990-12-06 reorganizuota į Vilniaus valstybinę šlifavimo staklių gamyklą, o ši 1996-01-30 reorganizuota į AB „Šlifavimo staklės“. 2002-07-01 AB „Šlifavimo staklės“ prijungus AB „Vingriai“ darbo santykiai tęsiasi AB „Vingriai“. Nurodo, kad jis dirbo tuometinėje Vilniaus šlifavimo staklių gamykloje nuo 1977-08-01 iki 1978-10-08 inžinieriumi technologu, nuo 1978-10-09 iki 1980-01-02 meistru, nuo 1980-01-03 iki 1985-01-15 inžinieriumi technologu, nuo 1985-01-16 iki 1987-05-31 inžinieriumi konstruktoriumi, nuo 1987-06-01 iki 1991-05-12 kontrolieriumi ir nuo 1991-05-13 iki 1997-02-28 šaltkalviu elektriku. Jis ketina kreiptis į SODRĄ dėl netekto darbingumo pensijos paskyrimo, tačiau dėl AB „Šlifavimo staklės“ buhalterijoje 2000-10-18 įvykusio gaisro negali Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Vilniaus skyriui pristatyti tam būtinų duomenų nuo 1984-01-01 iki 1993-12-31 apie savo darbo užmokestį. Taip pat nurodo, kad juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymas reikalingas jam netekto darbingumo pensijos dydžiui apskaičiuoti. Darbo užmokesčio dydis, už laikotarpį nuo 1984-01-01 iki 1987-05-31 yra nurodytas Staklių ir įrankių gamybos pramonės ministerijos Visos Sąjungos gamybinio susivienijimo „Sojuztočstankoprom“ Vilniaus šlifavimo staklių gamyklos Inžinerijos ir technikos darbuotojų, tarnautojų ir jaunesniojo aptarnaujančiojo personalo etatų sąrašuose ir technikos veiklos įsakymuose, papildomai kiekvieną mėnesį buvo mokama premija iš darbo užmokesčio fondo už konkrečius kiekybinius ir kokybinius darbo rodiklius - 38 procentų mėnesinio uždarbio dydžio, taip pat buvo mokamas atlyginimas (13 atlyginimas) už metų rezultatus iš materialinio skatinimo fondo. Nurodo, kad nuo 1987-06-01 iki 1991-05-12 buvo panašus su O. J. dirbusios vienoje brigadoje su pareiškėju kontroliere ir nuo 1991-05-13 iki 1993-12-31 buvo vienodas su R. Z. taip pat dirbusio tame pačiame bare, vienoje kompleksinėje brigadoje su pareiškėju IV kategorijos šaltkalviu surinkėju, apie kurio darbo užmokesčio dydį yra išlikę duomenys, kuriam pensija apskaičiuota iki gaisro.

3Teismo posėdžio metu pareiškėjas pareiškimą palaikė. Papildomai nurodė, kad gamykloje darbininkams mokėdavo apie 300-400 rublių, kartais gaudavo ir premijas. Tik 5 dienas yra sirgęs, nedarbingumų turėjo labai nedaug.

4Suinteresuoto asmens AB „Vingriai“ sutinka su pareiškėjo pareiškimu, prašo pareiškėjo pareiškimą tenkinti pilnai bei bylą nagrinėti jų atstovui nedalyvaujant.

5Suinteresuoto asmens Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Vilniaus skyrius nurodė, kad tik išklausius liudytojo parodymus ir gavus Vilniaus apskrities archyvo papildomus dokumentus, galima būtų nustatyti pareiškėjo prašomą juridinį faktą. Teismo posėdžio metu suinteresuoto asmens Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Vilniaus skyriaus atstovė Teresa Parfinovič neprieštaravo, kad pareiškėjui atlyginimas nuo 1984 m. iki 1988-05-31 būtų nustatytas toks kaip Vilniaus gamyklos „Vingiriai“ etatų sąrašuose bei gamyklos veiklos įsakymuose, o nuo 1988-06-01 iki 1993-12-31 toks kaip liudytojų O. J. ir R. Z..

6Pareiškimas tenkintinas iš dalies.

7Įvertinus byloje esančius rašytinius įrodymus bei liudytojų O. J. ir R. Z. parodymus nustatyta, kad pareiškėjas laikotarpiu nuo 1977-08-01 iki 1978-10-08 dirbo tuometinėje Vilniaus šlifavimo staklių gamykloje inžinieriumi technologu, nuo 1978-10-09 iki 1980-01-02 meistru, nuo 1980-01-03 iki 1985-01-15 inžinieriumi technologu, nuo 1985-01-16 iki 1987-05-31 inžinieriumi konstruktoriumi, nuo 1987-06-01 iki 1988-02-15 kontrolieriumi, nuo 1988-02-16 iki 1991-05-12 staklininko ir šaltkalvio darbų kontrolieriumi ir nuo 1991-05-13 iki 1997-02-28 šaltkalviu elektriku (b.l. 7-12).

8Iš AB „Vingriai“ 2011-08-04 pažymos Nr. 169 matyti, kad 2000-10-18 AB „Šlifavimo staklės“ įvyko gaisras, sudegė visi archyve buvę dokumentai (b.l. 6).

9Pagal Lietuvos Respublikos Valstybinių socialinio draudimo pensijų įstatymo (toliau - Pensijų įstatymas) 54 straipsnio 1 dalies nuostatas, asmens valstybinio socialinio pensijų draudimo stažui, įgytam dirbant pagal darbo sutartį narystės ar tarnybos pagrindu, prilyginamas iki Valstybinio socialinio draudimo įstatymo įsigaliojimo, t.y. iki 1991 m. birželio 1 d., buvęs visas darbininkų ir tarnautojų darbo laikas, taip pat kolūkio narių darbo kolūkyje laikas bei Nuostatuose nurodytų kitų asmenų, kurie pagal galiojusius SSSR įstatymus turėjo būti draudžiami valstybiniu socialiniu draudimu, darbo laikas. Pagal to paties straipsnio 2 dalies nuostatas asmens valstybinio socialinio pensijų draudimo stažui, įgytam dirbant pagal darbo sutartį, narystės ar tarnybos pagrindu, prilyginamas iki 1995-01-01 buvęs asmenų, apdraustų valstybiniu socialiniu draudimu pagal Valstybinio socialinio draudimo įstatymo 4 straipsnį, privalomų valstybinio socialinio draudimo įmokų mokėjimo laikas. Pensijų įstatymo 56 straipsnio 4 dalyje nurodyta, kad jei už valstybinio socialinio draudimo stažui prilygintą laiką (54 straipsnio l dalis ir 2 dalies 1-9 punktai) asmuo dėl svarbių priežasčių, ar dėl nuo jo nepriklausančių aplinkybių (visai ar iš dalies neišsaugoti dokumentai, asmuo dirbo buvusios SSSR respublikose, turėjo vaiko iki trejų metų priežiūros atostogas, įmonė, įstaiga, organizacija, kurioje jis dirbo, nevykdo veiklos, nors nelikviduota ir kt.) negali pateikti duomenų apie pajamas, prilyginamas draudžiamosioms pajamoms (55 str.), asmens draudžiamųjų pajamų koeficientas skaičiuojamas pagal to laikotarpio minimalų mėnesinį darbo užmokestį, o jeigu asmuo dirbo turėdamas ne visą etatą - pagal minimalaus mėnesinio darbo užmokesčio dalį, atitinkančią turėto etato dalį.

10Valstybinių socialinio draudimo pensijų skyrimo ir mokėjimo nuostatų (toliau - Nuostatai) 23 punkte nurodyta, kad Pensijų įstatymo 54 straipsnyje išvardinti valstybinio socialinio pensijų draudimo stažui prilyginami laikotarpiai įrodomi darbo knygelėmis, įskaitant į stažą tuos darbo laikotarpius, apie kuriuos įrašai darbo knygelėse padaryti remiantis dokumentais (įsakymais dėl priėmimo į darbą ir atleidimo iš jo, valstybinės archyvų sistemos įstaigų ir savivaldybių archyvų ar buvusių darboviečių išduotais darbo stažo pažymėjimais ir panašiai) ir patvirtinti darbdavio (jo įgalioto asmens) parašu ir įrašą padariusios įmonės, įstaigos, organizacijos antspaudu. Taip pat darbo stažo pažymomis, darbdavių (atskiru susitarimu jų įgaliotų juridinių asmenų, teikiančių jiems dokumentų saugojimo paslaugas ir turinčių licenciją tokiai veiklai) išduotomis remiantis turimais dokumentais ir patvirtintomis vadovo parašu ir antspaudu, valstybinės archyvų sistemos įstaigų ar savivaldybių archyvų pažymomis, patvirtintomis vadovo parašu ir antspaudu, arba šiose įstaigose ir archyvuose saugomų dokumentų nuorašais ar išrašais ir kitais šiame Nuostatų punkte išvardintais dokumentais.

11Nuostatų 24 punktas nurodo, kad, jeigu asmuo negali dokumentais įrodyti Pensijų įstatymo 54 straipsnio 1 dalies 1 punkte ir 54 straipsnio 2 dalies 1 punkte nurodytų valstybinio socialinio pensijų draudimo stažui prilyginamų darbo laikotarpių, dirbtų iki 1993 m. gruodžio 31 d., dėl to, kad visi įmonės, įstaigos, organizacijos dokumentai ar jų dalis neišsaugoti, nepaisant priežasčių, nurodytieji darbo laikotarpiai, asmens prašymu, gali būti nustatomi teismine tvarka.

12Iš Vilniaus apskrities archyvo pateiktų Vilniaus staklių gamybos gamybinio susivienijimo „Sojuztočstankoprom“ Vilniaus šlifavimo staklių gamyklos etatų sąrašų ir įsakymų matyti, kad yra išlikę 1984-1987 metų dokumentai, kuriuose užfiksuotas pareiškėjo gautas darbo užmokestis ir kitos jam mokėtos išmokos (b.l. 75-93). Atsižvelgiant į tai, kad teismas nustato juridinę reikšmę turinčius faktus tik tada, kai pareiškėjas negali kitokia tvarka gauti tuos faktus patvirtinančių dokumentų arba kai negalima atkurti prarastų dokumentų, nėra pagrindo nustatyti juridinio fakto dėl pareiškėjos darbo užmokesčio laikotarpiu nuo 1984-01-01 iki 1987-05-31, todėl pareiškėjo prašymas nustatyti užmokesčio dydį už laikotarpį nuo 1984-01-01 iki 1987-05-31 yra atmestinas.

13Liudytoja O. J. teismo posėdžio metu paaiškino, kad AB „Vingriai“ dirbo nuo 1963 m. Pareiškėjo atlyginimas už jos buvo didesnis, kadangi jis turėjo 6 kategoriją, o ji 5 kategoriją (b.l. 101). Pareiškėjas nuo 1988-02-16 iki 1991-05-13 kaip ir liudytoja O. J. ėjo kontrolieriaus pareigas (b.l. 9, 15). Iš liudytojos O. J. pažymos matyti, kad jos darbo užmokestis 1988 metais buvo 26,88 Lt, 1989 metais - 34,98 Lt, 1990 metais - 47,16 Lt (b.l. 16), todėl jos gautas darbo užmokestis yra prilygintas pareiškėjo gautam darbo užmokesčiui laikotarpiu nuo 1988 m. iki 1990 m.

14Kadangi byloje nėra duomenų apie liudytojos O. J. darbo užmokestį laikotarpiu nuo 1991-01-01 iki 1991-05-31, liudytojos O. J. darbo užmokestis yra prilygintinas 1990 metų darbo užmokesčiui, kuris buvo 47,16 Lt. Atsižvelgiant į tai, kad liudytoja O. J. ir pareiškėjas laikotarpiu nuo 1991-01-01 iki 1991-05-31 užėmė tas pačias pareigas, laikytina, kad liudytojos ir pareiškėjo darbo užmokestis 1991 m. sausio mėn. buvo 3,93 Lt, vasario – 3,93 Lt, kovo mėn. - 3,9 Lt, balandžio mėn. – 3,93 Lt, gegužės mėn. 6,33 Lt.

15Iš byloje esančios liudytojo R. Z. darbo knygelės (b.l.20) matyti, kad liudytojas R. Z. nuo 1988-02-16 ėjo šaltkalvio pareigas. Jis teismo posėdžio metu, prisiekęs ir pasirašęs priesaikos tekstą, paaiškino, kad AB „Vingriai“ dirbo 35 metus nuo 1970 m. Atlyginimas jo buvo toks pat kaip ir pareiškėjo (b.l. 100). Iš liudytojo R. Z. pažymos matyti, kad jo darbo užmokestis 1991 m. birželio mėn. buvo 7,38 Lt, liepos mėn. - 9,79 Lt, rugpjūčio mėn. - 10,47 Lt, rugsėjo mėn. - 9,20 Lt, spalio mėn. - 9,13 Lt, lapkričio mėn. - 8,22 Lt, gruodžio mėn. - 14,52 Lt. 1992 metais: sausio mėn. - 27,81 Lt, vasario mėn. - 29,32 Lt, kovo mėn. - 34,39 Lt, balandžio mėn. - 27,71 Lt, gegužės mėn. - 30,80 Lt, birželio mėn. - 35,53 Lt, liepos mėn. - 66,30 Lt, rugpjūčio mėn. - 162,50 Lt, rugsėjo mėn. - 169,89 Lt, spalio mėn. - 100,41 Lt, lapkričio mėn. - 85,70 Lt, gruodžio mėn. - 105,79 Lt. 1993 metais: sausio mėn. - 109,90 Lt, vasario mėn. - 126,83 Lt, kovo mėn. - 194,92 Lt, balandžio mėn. - 353,77 Lt, gegužės mėn. -103,40 Lt, birželio mėn. - 189,87 Lt, liepos mėn. - 292,35 Lt, rugpjūčio mėn. - 275,57 Lt, rugsėjo mėn. - 252,40 Lt, spalio mėn. - 217,96 Lt, lapkričio mėn. - 299,18 Lt, gruodžio mėn. - 277,33 Lt (b.l. 21.). Kadangi pareiškėjas nuo 1991-05-03 ėjo šaltkalvio pareigas, liudytojo R. Z. gautas darbo užmokestis prilygintinas pareiškėjo gautam darbo užmokesčiui laikotarpiu nuo 1991-06-01 iki 1993-12-31.

16Kadangi pareiškėjas negali kitokia tvarka gauti dokumentų, patvirtinančių darbo užmokesčio dydį laikotarpiu nuo 1988 m. iki 1993 m., fakto nustatymas sukurs pareiškėjui teisines pasekmes pagal Lietuvos Respublikos Valstybinių socialinio draudimo pensijų įstatymą.

17Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 290-291 str., 448 str.,

Nutarė

18pareiškimą patenkinti iš dalies.

19Nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, kad pareiškėjo R. B., a.k. ( - ) darbo užmokestis 1988 metais buvo 26,88 Lt (dvidešimt šeši litai ir aštuoniasdešimt aštuoni centai), 1989 metais - 34,98 Lt (trisdešimt keturi litai ir devyniasdešimt aštuoni centai), 1990 metais - 47,16 Lt (keturiasdešimt septyni litai ir šešiolika centų); 1991 metais: sausio mėn. - 3,93 Lt (trys litai ir devyniasdešimt trys centai), vasario mėn. - 3,93 Lt (trys litai ir devyniasdešimt trys centai), kovo mėn.- 3,93 Lt (trys litai ir devyniasdešimt trys centai), balandžio mėn. - 3,93 Lt (trys litai ir devyniasdešimt trys centai), gegužės mėn. - 6,33 Lt (šeši litai ir trisdešimt trys centai), birželio mėn. - 7,38 Lt (septyni litai ir trisdešimt aštuoni centai), liepos mėn.- 9,79 Lt (devyni litai ir septyniasdešimt devyni centai), rugpjūčio mėn. - 10,47 Lt (dešimt litų ir keturiasdešimt septynis centai), rugsėjo mėn. - 9,20 Lt (devyni litai ir dvidešimt centų), spalio mėn. - 9,13 Lt (devyni litai ir trylika centų), lapkričio mėn. - 8,22 Lt (aštuoni litai ir dvidešimt du centai), gruodžio mėn. - 14,52 Lt (keturiolika litų ir penkiasdešimt du centai); 1992 metais: sausio mėn. - 27,81 Lt (dvidešimt septyni litai ir aštuoniasdešimt vienas centas), vasario mėn. - 29,32 Lt (dvidešimt devyni litai ir trisdešimt du centai), kovo mėn. - 34,39 Lt (trisdešimt keturi litai ir trisdešimt devyni centai), balandžio mėn. - 27,71 Lt (dvidešimt septyni litai ir septyniasdešimt vienas centas), gegužės mėn. - 30,80 Lt (trisdešimt litų ir aštuoniasdešimt centų), birželio mėn. - 35,53 Lt (trisdešimt penki litai ir penkiasdešimt trys centai), liepos mėn. - 66,30 Lt (šešiasdešimt šeši litai ir trisdešimt centų), rugpjūčio mėn. - 162,50 Lt (vienas šimtas šešiasdešimt du litai ir penkiasdešimt centų), rugsėjo mėn. - 169,89 Lt (vienas šimtas šešiasdešimt devyni litai ir aštuoniasdešimt devynis centai), spalio mėn. -100,41 Lt (vienas šimtas litų ir keturiasdešimt vienas centas), lapkričio mėn. - 85,70 Lt (aštuoniasdešimt penki litai ir septyniasdešimt centų), gruodžio mėn. - 105,79 Lt (vienas šimtas penki litai ir septyniasdešimt devyni centai); 1993 metais: sausio mėn. - 109,90 Lt (vienas šimtas devynis litai ir devyniasdešimt centų), vasario mėn. - 126,83 Lt (vienas šimtas dvidešimt šeši litai ir aštuoniasdešimt trys centai), kovo mėn. - 194,92 Lt (vienas šimtas devyniasdešimt keturi litai ir devyniasdešimt du centai), balandžio mėn. - 353,77 Lt (trys šimtai penkiasdešimt trys litai ir septyniasdešimt septyni centai), gegužės mėn. - 103,40 Lt (vienas šimtas trys litai ir keturiasdešimt centų), birželio mėn. - 189,87 Lt (vienas šimtas aštuoniasdešimt devyni litai ir aštuoniasdešimt septyni centai), liepos mėn. - 292,35 Lt (du šimtai devyniasdešimt du litai ir trisdešimt penki centai), rugpjūčio mėn. - 275,57 Lt (du šimtai septyniasdešimt penki litai ir penkiasdešimt septyni centai), rugsėjo mėn. - 252,40 Lt (du šimtai penkiasdešimt du litai ir keturiasdešimt centų), spalio mėn. - 217,96 Lt (du šimtai septyniolika litų ir devyniasdešimt šeši centai), lapkričio mėn. - 299,18 Lt (du šimtai devyniasdešimt devyni litai ir aštuoniolika centų), gruodžio mėn. - 277,33 Lt (du šimtai septyniasdešimt septyni litai ir trisdešimt trys centai).

20Pareikšimą dalyje dėl pareiškėjo R. B. darbo užmokesčio nustatymo laikotarpiu nuo 1984 metų iki 1987 metų atmesti.

21Faktas nustatytas Valstybinei socialinio draudimo pensijai gauti.

22Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus miesto 3 apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
1. Vilniaus miesto 3 apylinkės teismo teisėja Rasita Kurakienė, sekretoriaujant... 2. pareiškėjas kreipėsi į teismą, prašydamas nustatyti juridinę reikšmę... 3. Teismo posėdžio metu pareiškėjas pareiškimą palaikė. Papildomai nurodė,... 4. Suinteresuoto asmens AB „Vingriai“ sutinka su pareiškėjo pareiškimu,... 5. Suinteresuoto asmens Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Vilniaus... 6. Pareiškimas tenkintinas iš dalies.... 7. Įvertinus byloje esančius rašytinius įrodymus bei liudytojų O. J. ir R. Z.... 8. Iš AB „Vingriai“ 2011-08-04 pažymos Nr. 169 matyti, kad 2000-10-18 AB... 9. Pagal Lietuvos Respublikos Valstybinių socialinio draudimo pensijų įstatymo... 10. Valstybinių socialinio draudimo pensijų skyrimo ir mokėjimo nuostatų... 11. Nuostatų 24 punktas nurodo, kad, jeigu asmuo negali dokumentais įrodyti... 12. Iš Vilniaus apskrities archyvo pateiktų Vilniaus staklių gamybos gamybinio... 13. Liudytoja O. J. teismo posėdžio metu paaiškino, kad AB „Vingriai“ dirbo... 14. Kadangi byloje nėra duomenų apie liudytojos O. J. darbo užmokestį... 15. Iš byloje esančios liudytojo R. Z. darbo knygelės (b.l.20) matyti, kad... 16. Kadangi pareiškėjas negali kitokia tvarka gauti dokumentų, patvirtinančių... 17. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 290-291 str., 448 str.,... 18. pareiškimą patenkinti iš dalies.... 19. Nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, kad pareiškėjo R. B., a.k. ( -... 20. Pareikšimą dalyje dėl pareiškėjo R. B. darbo užmokesčio nustatymo... 21. Faktas nustatytas Valstybinei socialinio draudimo pensijai gauti.... 22. Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas...