Byla 2-174-599/2013
Dėl žalos atlyginimo, tretysis asmuo Š. K

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Erika Vilimienė

2sekretoriaujant Giedrei Vasiliauskaitei

3dalyvaujant ieškovo atstovei L. V.

4atsakovo atstovui G. V.

5viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo VSDFV Kauno skyriaus ieškinį atsakovui S. I. AS Lietuvos filialui dėl žalos atlyginimo, tretysis asmuo Š. K.,

6Teismas, išnagrinėjęs civilinę bylą,

Nustatė

7ieškovas kreipėsi į teismą ir nurodė, kad 2011-02-17 d. įvykusio autoįvykio metu nukentėjo R. S., o minėto eismo įvykio kaltininku buvo pripažintas tretysis asmuo Š. K., vairavęs automobilį R. T., Valst. Nr. ( - ) kurio valdytojų civilinę atsakomybę buvo apdraudęs atsakovas, o kadangi nukentėjusysis laikotarpiu nuo 2011-02-17 d. iki 2011-03-04 d. (imtinai) (Nedarbingumo P. S. ED Nr. 1511553) buvo nedarbingas, todėl ieškovas 2011-03-16 d. Sprendimu Nr. 8.40-659 nukentėjusiajam už laikinojo nedarbingumo laikotarpį priskaičiavo ir išmokėjo 2434,90 Lt dydžio ligos pašalpą. Ieškovas nurodė, jog atsakovas atsisakė atlyginti ieškovui padarytą žalą ir nepagrįstai vadovavosi LR Transporto priemonių civilinės atsakomybės privalomojo draudimo įstatymo 16 str. 4 d. nuostatose nustatytu vienerių metų terminu pretenzijai pareikšti, nes šiame įstatyme numatytas vienerių metų pretenzinis terminas taikomas tik esant sutartiniams draudiminiams teisiniams santykiams bei sutinkamai su LR CK 6.290 str. 1 d. ir 3 d. nuostatomis, LR Nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialinio draudimo įstatymo 31 str. nuostatomis, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004- 03-22 nutarimu Nr. 309 patvirtintų Nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialinio draudimo išmokų nuostatų 117 p., 118 p. bei LR Transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo įstatymo 19 str. 10 d. nuostatomis atsakovas privalo atlyginti ieškovui išmokėtą 2434,90 Lt ligos pašalpą. Ieškovas ieškiniu ir patikslintu ieškiniu prašė teismo išieškoti iš atsakovo 2434,90 Lt žalos atlyginimą regreso tvarka (b.l. 1-4, 48-51). Teismo posėdžio metu ieškovo atstovė paaiškino, kad vadovaujantis naujausia LAT praktika (t. y. LAT 2012-10-23 d. nutartis civilinėje byloje 3K-7-368/2012 m.), kurioje buvo konstatuota, kad tais atvejais, kai socialinio draudimo išmokas mokantys subjektai iš atsakingo draudiko siekia prisiteisti nukentėjusiajam trečiajam asmeniui išmokėtas socialinio draudimo išmokas, tarp šalių susiklosto ne deliktiniai, o draudimo teisiniai santykiai bei LR Transporto priemonių civilinės atsakomybės privalomojo draudimo įstatymo 16 str. 4 d. nuostatose nustatyto vienerių metų termino pretenzijai pareikšti pasibaigimas nepanaikina nukentėjusiojo ar valstybinio socialinio draudimo įstaigų materialiosios subjektinės teisės reikalauti atlyginti žalą iš žalą padariusio draudiko, kai draudėjas dar yra atsakingas prieš nukentėjusįjį pagal deliktinės atsakomybės taisykles, t. y. net ir praleidus vienerių metų terminą, žalą atsakovas vis tiek privalo atlyginti, be to, tik pareiškęs reikalavimą atsakovui ieškovas įstojo į draudiminius teisinius santykius ir tapo jų dalyviu, t. y. ieškovas pretenziją atsakovui pareiškė 2012-06-06 dieną, o 2012-06-26 d. raštu atsakovas, kurį ieškovas gavo tik 2012-07-02 dieną, atsisakė išmokėti prašomą sumą, todėl vienerių metų ieškinio senaties terminas turi būti skaičiuojamas nuo atsakovo atsisakymo grąžinti išmokėtą ligos pašalpą ir tokiu būdu ieškovas su ieškiniu į teismą kreipėsi nepraleisdamas vienerių metų ieškinio senaties termino (Vilniaus apygardos teismo nutartis civilinėje byloje 2A-3188-345/2012 m.). Ieškovo atstovė patikslintą ieškinį palaikė pilnai ir prašė teismo jį tenkinti pilnutinai (b.l. 74-78).

8Atsakovas pateikė teismui atsiliepimą, kuriuo nesutiko su ieškovo ieškiniais reikalavimais ir nurodė, kad atsisakė tenkinti ieškovo pretenziją dėl ieškovui padarytos 2434,90 Lt žalos, kadangi atsakovo, kaip draudiko pareigos atlyginti žalą atsiradimo ir vykdymo pagrindai, kreipimosi į draudiką tvarka bei sąlygos ir kiti susiję klausimai imperatyviai yra reglamentuojami LR Transporto priemonių civilinės atsakomybės privalomojo draudimo įstatymo nuostatomis bei šio įstatymo atžvilgiu LR CK ir LR Draudimo įstatymas yra taikomi kaip lex generalis ir dėl šios priežasties ieškovas privalėjo laikytis tvarkos ir sąlygų, kurias imperatyviai nustato minėtas įstatymas, be to, atitinkamai ir šio įstatymo 16 str. 4 d. nuostatose įtvirtinto vienerių metų termino pretenzijai pareikšti ir kurio nesilaikymo pasekmė, vadovaujantis LR CK 6.124 str. nuostatomis, yra žalą padariusio asmens draudiko prievolės pasibaigimas, nes ligos pašalpa nukentėjusiajam buvo išmokėta 2011-03-18 dieną, o savo pirmąjį reikalavimą ieškovas atsakovui pareiškė tik 2012-06-06 dieną. Atsakovas nurodė, jog ieškovo teisė reikalauti išmokėtų sumų iš atsakingo už žalą transporto priemonės valdytojo draudiko perėjo subrogacijos pagrindu, todėl naujasis kreditorius, t. y. ieškovas, įstojęs į prievolinį teisinį santykį nukentėjusiojo asmens vietoje ir perėmęs reikalavimo teises, negali skolininko atžvilgiu įgyti daugiau teisių nei jų turėjo pradinis kreditorius, t. y. tretysis asmuo. Atsakovas taip pat nurodė, kad ieškovas nukentėjusiajam išmoką išmokėjo 2011-03-18 dieną, o ieškinį ieškovas pareiškė tik 2012-07-11 dieną, todėl atsižvelgiant į naujausią LAT praktiką bei vadovaujantis LR CK 1.125 str. 7 d. nuostatomis, prašė taikyti vienerių metų ieškinio senaties terminą ir ieškinį atmesti kaip neįrodytą ir nepagrįstą bei neįrodytą (b.l. 18-21, 38-40, 53-56). Teismo posėdžio metu atsakovo atstovas prašė teismo taikyti vienerių metų ieškinio senaties terminą ir ieškinį atmesti kaip nepagrįstą bei neįrodytą (b.l. 77-78).

9Tretysis asmuo atsiliepimo į ieškinį nepateikė, į teismo posėdį neatvyko, apie teismo posėdžio vietą ir laiką trečiajam asmeniui yra pranešta tinkamai, prašymą atidėti šios civilinės bylos nagrinėjimą nepateikė, todėl ši civilinė byla yra nagrinėjama trečiajam asmeniui nedalyvaujant (b.l. 63).

10Ieškinys tenkintinas pilnutinai.

11Iš civilinėje byloje esančių rašytinių įrodymų turinio, šalių atstovų paaiškinimų nustatyta, kad 2011-02-17 dieną įvykusio autoįvykio metu nukentėjo R. S., o minėto eismo įvykio kaltininku buvo pripažintas tretysis asmuo Š. K., vairavęs automobilį R. T., Valst. Nr. ( - ) kurio valdytojų civilinę atsakomybę buvo apdraudęs atsakovas (LR CPK 182 str.1 d. 5 p., 187 str.). Iš byloje esančių rašytinių įrodymų turinio nustatyta, jog nukentėjusysis R. S. laikotarpiu nuo 2011-02-17 d. iki 2011-03-04 d. (imtinai) (Nedarbingumo P. S. ED Nr. 1511553) buvo nedarbingas, todėl ieškovas 2011-03-16 d. Sprendimu Nr. 8.40-659 nukentėjusiajam už laikinojo nedarbingumo laikotarpį priskaičiavo ir išmokėjo 2434,90 Lt dydžio ligos pašalpą (b.l. 6-10). Iš 2012-06-06 d. ieškovo rašto Nr. (1.11)S-35527 turinio nustatyta, kad ieškovas kreipėsi į atsakovą dėl 2434,90 Lt žalos atlyginimo regreso tvarka ir 2012-06-26 d. raštu Nr. 11/300-0334/5 atsakovas informavo ieškovą, jog ieškovas yra praleidęs LR Transporto priemonių civilinės atsakomybės privalomojo draudimo įstatyme 16 str. 4 d. nuostatose numatytą vienerių metų terminą pretenzijai pareikšti, todėl atsakovas neturi jokio teisinio pagrindo tenkinti šio ieškovo pareikšto reikalavimo atsakovui (b.l. 12-14).

12Sutinkamai su LR Asmenų draudimo valstybės lėšomis sąlygų 26 p. nuostatomis, įstaigos, išmokėjusios draudimo sumas ir kompensacijas, įgyja reikalavimo (t. y. regreso) teisę į žalą padariusius juridinius ir fizinius asmenis LR CK nuostatų nustatyta tvarka, o LR CK 6.290 str. 1,3 d.d. nuostatose yra numatyta, kad socialinio draudimo išmokos, mokamos sveikatos sužalojimo ar gyvybės atėmimo atvejais, yra įskaitomos į atlygintinos žalos dydį ir draudimo išmokas išmokėjusios socialinio draudimo įstaigos įgyja regreso teisę į žalą padariusį asmenį.

13Ištyręs šioje civilinėje byloje esančius rašytinius įrodymus, šalių atstovų paaiškinimus, teismas daro išvadą, kad ieškovo ieškinys yra pagrįstas ir tenkintinas, kadangi iš visos šios civilinės bylos medžiagos matyti, kad draudimo teisinių santykių atsiradimo tarp draudėjo ir draudiko pagrindas yra draudimo sutartis ir kai socialinio draudimo įstaiga žalą patyrusiam asmeniui išmoka socialinio draudimo išmokas, draudimo sutarties pagrindu atsiradusi žala padariusio asmens draudiko prievolė išmokėti draudimo išmokas, atlyginant žalą nukentėjusiajam asmeniui, nesibaigia, o tik pasikeičia prievolės šalis, t. y. socialinio draudimo įstaiga, išmokėjusi draudimo išmoką, įgyja draudėjo teises ir pareigas toje pačioje draudimo sutarties pagrindu kilusioje prievolėje ir tai reiškia, jog socialinio draudimo įstaiga, perėmusi nukentėjusiojo teises ir pareigas (t. y. išmokėjusi socialinio draudimo išmokas) ir pareikšdama žalą padariusio asmens draudikui reikalavimą šias įmokas grąžinti, tampa draudimo teisinių santykio dalyviu ir jai turi būti taikomas draudimo teisinių santykių reguliavimas, be to, LR Transporto priemonių civilinės atsakomybės privalomojo draudimo įstatymo 16 str. 4 d. nuostatose nustatytas vienerių metų terminas pretenzijai pareikšti negali būti aiškinamas ir taikomas taip, jog dėl to būtų iš esmės paneigiama draudiko draudimo sutarties pagrindu atsiradusi pareiga atlyginti žalą, o nukentėjusiajam asmeniui per nurodytą terminą nepareiškus reikalavimo žalą padariusio asmens draudikui, žalą padaręs asmuo prarastų draudimo sutarties teikiamą apsaugą, nes priešingas normų aiškinimas iš esmės prieštarautų LR Transporto priemonių civilinės atsakomybės privalomojo draudimo įstatymo nuostatose įtvirtinto privalomojo civilinės atsakomybės draudimo esmei bei tikslams, be to, LR Transporto priemonių civilinės atsakomybės privalomojo draudimo įstatymo 16 str. 4 d. nuostatose nustatyto vienerių metų termino pretenzijai pareikšti pasibaigimas iš esmės nepanaikina nukentėjusiojo asmens materialiosios subjektinės teisės reikalauti atlyginti žalą iš šią žalą padariusio asmens draudiko, kai draudėjas dar yra atsakingas prieš nukentėjusįjį asmenį pagal deliktinės atsakomybės taisykles, todėl teismas pilnai sutinka su ieškovo išdėstytais argumentais šioje civilinėje byloje tiek dėl ieškinio dalyko bei pagrindo, tiek dėl ieškinio senaties taikymo bei ieškinio senaties terminų skaičiavimo, o atsakovo argumentai atmestini kaip nepagrįsti bei neįrodyti (LR CPK 176 str. – 179 str.) (LAT 2012-10-24 d. nutartis civilinėje byloje 3K-3-435/2012 m. bei LAT 2012-10-23 d. nutartis civilinėje byloje 3K-7-368/2012 m.),

14Esant aukščiau nurodytoms aplinkybėms ir sutinkamai su LR CK 6.290 str. 1 d. ir 3 d. nuostatomis, LR Nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialinio draudimo įstatymo 31 str., Nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialinio draudimo išmokų nuostatų 117 p., 118 p., LR Transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo įstatymo 19 str. 10 d. nuostatomis, darytina išvada, jog ieškovo ieškinys tenkintinas pilnutinai ir iš atsakovo ieškovo naudai išieškotinas 2434,90 Lt žalos atlyginimas regreso tvarka.

15Sutinkamai su LR CPK 92 str. ir 96 str. 1 d. nuostatomis, iš atsakovo valstybės naudai išieškotinas 73,00 Lt žyminis mokestis bei 13,51 Lt pašto išlaidos.

16Kiti šalių išdėstyti argumentai bei byloje pateikti įrodymai neturi reikšmės teisingam bylos išsprendimui.

17Vadovaudamasis LR CPK 259 – 270 str. str., teismas

Nutarė

18ieškinį tenkinti pilnutinai.

19Išieškoti iš atsakovo S. I. AS Lietuvos filialo, į/k 302677744, buveinė Ulonų g. 2, Vilniuje, ieškovo VSDFV Kauno skyriaus, į/k 191683350, buveinė A. M. g. 42, Kaune, naudai 2434,90 Lt žalos atlyginimą regreso tvarka.

20Išieškoti iš atsakovo S. I. AS Lietuvos filialo, į/k 302677744, buveinė Ulonų g. 2, Vilniuje, valstybės naudai 73,00 Lt žyminį mokestį bei 13,51 Lt pašto išlaidų.

21Sprendimas per 30 dienų apeliacine tvarka gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai