Byla e2YT-2503-329/2020
Dėl termino palikimui priimti atnaujinimo, suinteresuoti asmenys byloje E. D., Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

1Marijampolės apylinkės teismo Marijampolės rūmų teisėja Virginija Šeškuvienė, sekretoriaujant Sidonai Bukotienei, dalyvaujant pareiškėjo R. J. D. atstovei advokatei V. N.,

2viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal pareiškėjo R. J. D. pareiškimą dėl termino palikimui priimti atnaujinimo, suinteresuoti asmenys byloje E. D., Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos.

3Teismas

Nustatė

4pareiškėjas prašo atnaujinti įstatymo numatytą terminą palikimui priimti po jo tėvo J. D., gimusio ( - ) d., mirties ( - ) d.

5Pareiškėjas pareiškime nurodė ir jo atstovė teismo posėdyje paaiškino, kad nuo pat gimimo gyvena ( - ), ten gyveno ir jo tėvas, kuris į Lietuvą grįžo gyventi tik penkis metus prieš mirtį. Apie tėvo sudarytą testamentą, kuriuo visas turtas paliktas pareiškėjui, sužinojo tik ( - ) m. rudenį. Pareiškėjo teigimu, nuo pat to momento, kai sužinojo apie jam paliktą turtą, nedelsdamas kreipėsi į atitinkamas institucijas, siekdamas sužinoti apie paliktą palikimą. Duomenų surinkimas buvo apsunkintas, kadangi pareiškėjas gyvena ( - ), o palikimas atsirado Lietuvoje, todėl teko nuolat kooperuotis su įvairiomis įstaigomis, be to, palikimo priėmimas užtruko ir dėl dokumentų vertimo į lietuvių bei anglų kalbas bei dėl prasidėjusios Covid-19 koronaviruso pandemijos. Atsižvelgiant į tai, pareiškėjas mano, jog terminą palikimui priimti praleido dėl svarbių priežasčių, todėl prašo jį atnaujinti.

6Suinteresuotas asmuo Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos pateikė atsiliepimą, kuriame nurodė, kad pareiškimui neprieštarauja ir prašo bylą nagrinėti jiems nedalyvaujant.

7Suinteresuotas asmuo E. D. pateikė atsiliepimą, kuriuo sutinka su pareiškimu ir prašo jį tenkinti.

8Teismas

konstatuoja:

9pareiškimas tenkinamas visiškai.

10Paveldėjimas – tai mirusio fizinio asmens turtinių teisių, pareigų ir kai kurių asmeninių turtinių teisių, pareigų ir kai kurių asmeninių neturtinių teisių perėjimas jo įpėdiniams pagal įstatymą arba (ir) pagal testamentą (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 5.1 straipsnio 1 dalis). Tam, kad gautų palikimą, įpėdinis turi įstatymo nustatyta tvarka ir terminais jį priimti, tai yra kreiptis į palikimo atsiradimo vietos notarą arba faktiškai pradėti valdyti paveldėtą turtą (CK 5.50 straipsnio 2 dalis). Siekiant užtikrinti apibrėžtumą civiliniuose teisiniuose santykiuose ir skatinant įpėdinius kuo greičiau priimti sprendimą dėl paveldimo turto, CK 5.50 straipsnio 3 dalyje nustatyta, kad palikimas turi būti priimtas per tris mėnesius nuo palikimo atsiradimo dienos. Praleidęs šį terminą įpėdinis turi kreiptis į teismą dėl termino atnaujinimo, jei terminas praleistas dėl svarbių priežasčių, arba tikėtis kitų palikimą priėmusių įpėdinių sutikimo ir palikimą priimti be kreipimosi į teismą (CK 5.57 straipsnio 1 dalis).

11Bylos dėl praleistų materialiųjų teisinių terminų atnaujinimo bylos nagrinėjamos ypatingosios teisenos tvarka pagal Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) XXXVIII skyriuje nustatytas proceso taisykles (CPK 442 straipsnio 1 dalies 13 punktas). Su materialinėmis teisės normomis nustatytų terminų pabaiga įstatymas sieja asmenų tam tikrų teisių ar pareigų atsiradimą, pasikeitimą ar pasibaigimą. Sprendžiant klausimą pratęsti ar nepratęsti praleistą materialųjį terminą, būtina įvertinti: 1) kilsiančias pasekmes terminą prašančio pratęsti asmens ir kitų asmenų teisių ir pareigų apimčiai; 2) termino praleidimo priežastis, trukdžiusias pareiškėjui laiku įgyvendinti savo teise ir pareigas. Sprendžiant, ar konkrečios priežastys pripažintinos svarbiomis, ar jos teikia pagrindą pratęsti terminą, reikia atsižvelgti į prašomo atnaujinti termino paskirtį, teisines pasekmes, konkrečias faktines aplinkybes, byloje dalyvaujančių šalių elgesį, terminą prašančio asmens teisinį statusą ir elgesį, kitas reikšmingas aplinkybes, taip pat į protingumo, sąžiningumo ir teisingumo kriterijus (CK 1.5 straipsnis).

12Svarbiomis termino praleidimo priežastimis gali būti pripažintos objektyvios, tai yra nuo asmens valios nepriklausiusios aplinkybės, jei asmuo, sužinojęs apie savo teisę, dėl kurios įgyvendinimo praleistas terminas, nedelsdamas, tai yra per protingus terminus kreipiasi į teismą dėl termino atnaujinimo. Vertinant pareiškėjo elgesį, būtina atsižvelgti į tai, ar jis buvo atidus, sąžiningas ar, priešingai, savo teises įgyvendino nerūpestingai, aplaidžiai. Šia prasme kiekvienam konkrečiam atvejui taikytini ne vidutiniai, o individualūs sąžiningo, atidaus ir rūpestingo asmens elgesio standartai (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2006 m. sausio 16 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-46/2006; 2007 m. kovo 30 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-126/2007; 2011 m. kovo 7 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-91/2011).

13Iš byloje surinktų rašytinių įrodymų nustatyta, kad pareiškėjas R. J. D., gimęs ( - ) d., po jo tėvo J. D., gimusio ( - ) d., mirties ( - ) d. (( - ) d. mirties liudijimas), testamentu paveldėjo J. D. priklausantį visą kilnojamąjį ir nekilnojamąjį ir visą kitą turtą, kur jis bebūtų ir iš ko besusidarytų.

14Iš Valstybės įmonės „Registrų centras“ Gyventojų registro pažymos apie asmens duomenis matyti, jog J. D. buvo sudaręs santuoką su R. D. D., gimusia ( - ) d., kuri, kaip matyti iš mirties liudijimo Nr. ( - ), ( - ) d. mirė. Iš ( - ) valstijos gimimų išrašų matyti, jog ( - ) d. gimė sūnus R. J., ( - ) d. gimė sūnus E. . Iš pateikto mirties liudijimo matyti, kad J. D. mirė Marijampolėje, iki mirties jis taip pat gyveno Marijampolėje. Iš pateiktos akcinės bendrovės SEB banko ( - ) d. teisme gautos informacijos matyti, kad po J. D. mirties liko trijose banko sąskaitose piniginės lėšos.

15Pareiškėjas visą palikėjo turtą paveldėjo testamentu, todėl paveldėjimas pagal įstatymą nėra galimas. Vienintelis formaliai galimas įpėdinis pagal įstatymą – pareiškėjo brolis E. D. - atsiliepimu išreiškė valią, jog sutinka, kad visas turtas atitektų jo broliui R. J. D.. Šios aplinkybės įrodo, jog atnaujinus terminą palikimui priimti pasekmių, galimai kilsiančių kitų asmenų teisėms ir pareigoms, ateityje nenumatyta.

16Sprendžiant termino praleidimo priežastis, trukdžiusias pareiškėjui laiku įgyvendinti savo teises ir pareigas, teismas įvertina tai, jog pareiškėjas gimė ir augo ( - ), o jo tėvui grįžus į Lietuvą šiuo rūpinosi ir kontaktavo. Svarbu įvertinti aplinkybę, jog pareiškėjas dėl termino palikimui priimti atnaujinimo kreipėsi iš karto, vos tik sužinojo apie atsiradusį palikimą. Tai patvirtina pareiškėjo pateikti rašytiniai dokumentai, tokie kaip ( - ) d. akcinės bendrovės SEB banko pranešimas dėl informacijos pateikimo, ( - ) d. prašymas, ( - ) d. atstovavimo sutartis.

17Teismas sprendžia, jog pareiškėjas, ( - ) m. rudenį sužinojęs apie jo atžvilgiu paliktą palikimą, aktyviais veiksmais siekė jį priimti, tai yra būdamas ( - ) kreipėsi į Lietuvoje esančias atitinkamas institucijas, domėjosi apie palikimą ir siekė gauti reikiamą informaciją apie palikimo priėmimą.

18Atsižvelgiant į aukščiau išdėstytą, teismas, vadovaudamasis teisingumo, protingumo ir sąžiningumo kriterijais (CK 1.5 straipsnis), pripažįsta, kad pareiškėjo aktyvūs veiksmai laikomi sąžiningais ir rūpestingais, todėl yra pagrindas nurodytą priežastį, dėl kurios laiku nebuvo priimtas mirusiojo J. D. palikimas, laikyti svarbia ir atnaujinti pareiškėjui terminą palikimui priimti (CPK 442 straipsnio 13 punktas, alimi, 578 straipsniu).

19Procesinių dokumentų siuntimo išlaidos iš pareiškėjo valstybei nepriteisiamos, nes jos neviršija minimalios 5 Eur dydžio valstybei priteistinos bylinėjimosi išlaidų sumos (CPK 96 straipsnio 6 dalis, Lietuvos Respublikos teisingumo ministro ir Lietuvos Respublikos finansų ministro 2014 m. rugsėjo 23 d. Įsakymas dėl Lietuvos Respublikos teisingumo ministro ir Lietuvos Respublikos finansų ministro 2011 m. lapkričio 7 d. Įsakymo Nr.1R-261/1K-355 „Dėl minimalios valstybei priteistinos bylinėjimosi išlaidų sumos nustatymo pakeitimo“ Nr. 1R-298/1K-290).

20Vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 578 straipsniu, teismas n u s p r e n ž i a:

21prašymą tenkinti.

22Pareiškėjui R. J. D., gimusiam ( - ) d., atnaujinti praleistą terminą palikimui priimti ir nustatyti 3 (trijų) mėnesių terminą nuo nutarties įsiteisėjimo dienos kreiptis į notarų biurą J. D., gimusio ( - ) d., mirusio ( - ) d., palikimui priimti.

23Nutartis per 7 dienas nuo jos paskelbimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Kauno apygardos teismui per Marijampolės apylinkės teismo Marijampolės rūmus. Teisėja

24Virginija Šeškuvienė

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Marijampolės apylinkės teismo Marijampolės rūmų teisėja Virginija... 2. viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą... 3. Teismas... 4. pareiškėjas prašo atnaujinti įstatymo numatytą terminą palikimui priimti... 5. Pareiškėjas pareiškime nurodė ir jo atstovė teismo posėdyje paaiškino,... 6. Suinteresuotas asmuo Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų... 7. Suinteresuotas asmuo E. D. pateikė atsiliepimą, kuriuo sutinka su pareiškimu... 8. Teismas... 9. pareiškimas tenkinamas visiškai.... 10. Paveldėjimas – tai mirusio fizinio asmens turtinių teisių, pareigų ir kai... 11. Bylos dėl praleistų materialiųjų teisinių terminų atnaujinimo bylos... 12. Svarbiomis termino praleidimo priežastimis gali būti pripažintos... 13. Iš byloje surinktų rašytinių įrodymų nustatyta, kad pareiškėjas R. J.... 14. Iš Valstybės įmonės „Registrų centras“ Gyventojų registro pažymos... 15. Pareiškėjas visą palikėjo turtą paveldėjo testamentu, todėl... 16. Sprendžiant termino praleidimo priežastis, trukdžiusias pareiškėjui laiku... 17. Teismas sprendžia, jog pareiškėjas, ( - ) m. rudenį sužinojęs apie jo... 18. Atsižvelgiant į aukščiau išdėstytą, teismas, vadovaudamasis teisingumo,... 19. Procesinių dokumentų siuntimo išlaidos iš pareiškėjo valstybei... 20. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 578 straipsniu,... 21. prašymą tenkinti.... 22. Pareiškėjui R. J. D., gimusiam ( - ) d., atnaujinti praleistą terminą... 23. Nutartis per 7 dienas nuo jos paskelbimo dienos gali būti skundžiama... 24. Virginija Šeškuvienė...