Byla 2-17187-285/2012
Dėl priverstinio skolos išieškojimo prieš terminą ne ginčo tvarka, gautą 2012-10-01

1Kauno miesto apylinkės teismo teisėja Janina Narkevičiūtė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi kreditoriaus Palangos kredito unijos, atstovaujamo administracijos vadovo Rolando Jatulio 2012-09-24 pakartotinį pareiškimą Nr. 1145 dėl priverstinio skolos išieškojimo prieš terminą ne ginčo tvarka, gautą 2012-10-01,

Nustatė

22012-06-07 Kauno miesto apylinkės teismo hipotekos teisėjos nutartimi Nr.2-9902-285/2012 nutarta areštuoti G. M. asmeninės nuosavybės teise priklausantį įkeistą turtą: 0,5643 ha ploto žemės sklypą, unikalus Nr. (duomenys neskelbtini5, esantį ( - ) ir 1,3134 ha ploto žemės sklypą, unikalus Nr. ( - ), esantį ( - ) įkeistą 2011-10-03 sutartinės hipotekos lakštu, identifikavimo kodas 02120110010153, užtikrinant skolininko V. K. paskolos ,suteiktos pagal 2011-09-26 paskolos sutartį Nr.11-00112 grąžinimą kreditoriui Palangos kredito unijai. Įspėti skolininką V. K. gyv. ( - ) ir įspėti įkeisto turto savininką G. M., gyv. ( - ), kad negrąžinus skolos pagal 2011-09-26 paskolos sutartį Nr.11-00112 per vieną mėnesį nuo šios nutarties įteikimo dienos įkeistas turtas bus parduotas iš varžytynių. Uždrausti įkeisto turto savininkui G. M. perleisti šį turtą kitiems asmenims, taip pat įkeisti, išnuomoti ar kitokiomis teisėmis apsunkinti, parduoti ar naikinti daiktus, kurie yra šio turto priklausiniai, reikalauti padalyti šį turtą ar atskirti priklausinius nuo šio turto. Minėta nutartis įkeisto turto savininkui G. M. įteikta 2012-06-28 (b.l.51).Skolininkui V. K. įteikta 2012-08-23 viešo paskelbimo būdu, patalpinant skelbimą specialiame interneto tinklalapyje www.teismai.lt, CPK 130str. nustatyta tvarka. (b.l.68.)

32012-10-01 gautas kreditoriaus Palangos kredito unijos pakartotinis pareiškimas dėl priverstinio skolos išieškojimo ne ginčo tvarka. Pareiškime nurodoma, kad skolininkas V. K. nuo 2010-09-15 tinkamai bei laiku nevykdo prievolės pagal 2011-09-26 paskolos sutartį Nr.11-00112. Skolininko V. K. negrąžinta 398 115, 08 Lt suma, iš jų : 380 000,00 Lt paskolos suma , 18 115,08 Lt palūkanų suma. Kreditorius prašo priverstinai išieškoti skolą pardavus įkeistą daiktą iš varžytynių, nes suėjus vieno mėnesio įspėjimo terminui ,skolininkas skolos negrąžino.

4Prašymas tenkintinas. Nuo 2012 m. liepos 1 d. įsigaliojus Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau CK) ir Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso (toliau CPK) pakeitimams, kuriais iš esmės keičiama išieškojimo iš hipoteka (įkeitimu) įkeisto turto tvarka, taip pat pakeista didžioji dalis materialinių teisės normų, reglamentuojančių hipotekos (įkeitimo) teisės atsiradimą, pakeitimą ir pasibaigimą, sutinkamai su Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 542, 543, 544, 545, 551, 554, 566, 715, 744, 745, 746, 747 straipsnių pakeitimo ir papildymo ir 546, 547, 548, 549, 550, 552, 553, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 567, 568, 569 straipsnių pripažinimo netekusiais galios 2011 m. gruodžio 22 d. įstatymo Nr. XI-1843 34 str. 3 d., iki šio įstatymo įsigaliojimo pradėtas išieškojimas vykdomas pagal procesines teisės normas, galiojusias iki šio įstatymo įsigaliojimo.

5Prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais (CK 6.38 str., 6.63 str.). Draudžiama vienašališkai atsisakyti įvykdyti prievolę ar vienašališkai pakeisti jos įvykdymo sąlygas, išskyrus įstatymų ar sutarties numatytus atvejus ( CK 6.59 str.).

6Iš byloje esančių dokumentų matyti, kad 2011-09-26 kreditorius Palangos kredito unija ir skolininkas V. K. sudarė paskolos sutartį Nr.11-00112 dėl 380 000,00Lt paskolos su 10,00 proc. metinių palūkanų norma iki 2031-09-15 ir susitarė, jog skolininkas mokės palūkanas ir paskolą kas mėnesį pagal nustatytą įmokų grafiką. Šalių sudaryta kredito sutartis kvalifikuotina kaip kylanti iš vartojimo teisinių santykių, nesąžiningumo sąlygų nenustatyta, nes sutarties šalių įsipareigojimai yra aiškūs, konkretūs ir suprantami, todėl skolininkas turėjo galimybę apsispręsti, ar tokia sutartis jam priimtina ir jis pajėgus ją vykdyti, o jei sutarties sąlygos jo netenkino, tai jis turėjo galimybę sudaryti sutartį su kitu kreditoriumi, kurio sąlygos jam priimtinesnės (CK 6.188 str., CPK 177, 178, 185 str.).Skolininkas įsipareigojimų nevykdė, nustatytu terminu nemokėjo palūkanų ir paskolos dalies. Kreditorius 2012-04-19 pranešimu informavo skolininką apie sutarties nutraukimą ir įspėjo skolininką, kad negrąžinus skolos per papildomai nustatytą terminą, kreditorius vienašališkai įgis teisę nutraukti paskolos sutartį. Pranešimas skolininkui asmeniškai įteiktas 2012-04-25 (b.l.27). Per papildomai nustatytą terminą, skolininkas skolos nesumokėjo, įsipareigojimų neįvykdė. Kreditorius 2012-05-03 valdybos posėdyje vienbalsiai nusprendė nutraukti 2011-09-26 paskolos sutartį Nr.11-00112 prieš terminą. Teismas laiko, kad kreditorius paskolos sutartį prieš terminą nutraukė pagrįstai, nes skolininkas sutarties tinkamai nevykdė, nemokėjo paskolos grąžinimo dalių ir palūkanų, per papildomai nustatytą terminą įsiskolinimo nesumokėjo, ir tuo padarė esminį sutarties pažeidimą. Toks sutarties nutraukimo pagrindas numatytas LR CK 6.217 str. 5d. Todėl yra įstatyminis pagrindas priverstinai išieškoti skolą. ( CK 6.217 str. 1,2,3d., CK 6.209 str.).

7Skolininko V. K. prievolės pagal 2011-09-26 paskolos sutartį Nr.11-00112 įvykdymo užtikrinimui įregistruota svetimo turto hipoteka. Įkeisto turto savininkas G. M. atsako už skolininko įsipareigojimų įvykdymą tik įkeistu daiktu (Civilinio kodekso 4.195 straipsnis 1 dalis).

8Skolininkas V. K. nustatytu terminu prievolės neįvykdė,todėl kreditoriaus Palangos kredito unijos prašymu įkeistas turtas parduotinas iš varžytynių ir iš skolininko išieškotina 398115,08Lt suma, iš jų 380 000,00 Lt negrąžintas kreditas, 18115,08 Lt priskaičiuotos sutartinės palūkanos, ir 100,00 Lt žyminis mokestis.

9Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 4.174str., 4.192str., 6.873str.1d., LR Civilinio proceso kodekso atskirų straipsnių pripažinimo netekusiais galios 2011 m. gruodžio 22 d. įstatymo Nr. XI -1843 34 straipsnio 3 dalimi, CPK 290-292str., 544str., teismas,

Nutarė

10Patenkinti kreditoriaus Palangos kredito unijos į.k. 110085313, buveinės adresas Palanga , Ganyklų g. 6, reikalavimus ir priverstinai išieškoti iš V. K., a.k. ( - ) gyv. ( - ), negrąžintą 398 115,08Lt (tris šimtus devyniasdešimt aštuonis tūkstančius vieną šimtą penkioliką litų 08ct.) sumą, 100,00 Lt.( vieną šimtą litų ) žyminį mokestį.

11Priverstinai parduoti iš varžytynių G. M., a.k ( - ) gyv. ( - ), asmeninės nuosavybės teise priklausantį įkeistą turtą: 0,5643 ha ploto žemės sklypą, unikalus Nr. ( - ) esantį ( - ), ir 1,3134 ha ploto žemės sklypą, unikalus Nr. ( - ) įkeistą 2011-10-03 sutartinės hipotekos lakštu, identifikavimo kodas 02120110010153, užtikrinant V. K. skolinio reikalavimo įvykdymą Palangos kredito unijai, į.k.110085313.

12Nutartį pavesti vykdyt Kauno miesto ir Kauno rajono apylinkės teismų veiklos teritorijos antstoliui kreditoriaus pasirinkimu. Pardavus įkeistą turtą iš varžytynių, išieškotas lėšas skirsto išieškojimą vykdęs antstolis savo patvarkymu.

13Nutarties patvirtintas kopijas išsiųsti Valstybės įmonės Registrų centro Kauno filialui, kreditoriui Palangos kredito unijai, skolininkui V. K. ir įkeisto turto savininkui G. M..

14Nutartis per 7 dienas nuo nutarties kopijos įteikimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Kauno apygardos teismui per Kauno miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai