Byla eI3-2443-609/2020
Dėl sprendimo panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus

1Regionų apygardos administracinio teismo Klaipėdos rūmų teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Remigijaus Armino, Eglės Kiaurakytės (pirmininkaujančios ir pranešėjos), Vidos Stonkuvienės, sekretoriaujant Jurgitai Žvilauskienei,

2viešame teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo administracinę bylą pagal pareiškėjos uždarosios akcinės bendrovės Raguvilė skundą atsakovei Kretingos rajono savivaldybės tarybai dėl sprendimo panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus.

3Teisėjų kolegija

Nustatė

4Pareiškėja uždaroji akcinė bendrovė Raguvilė (toliau – ir pareiškėja, UAB Raguvilė) prašo panaikinti atsakovės Kretingos rajono savivaldybės tarybos (toliau – ir atsakovė) 2019 m. lapkričio 28 d. sprendimą Nr.T2-322 kuriuo buvo patvirtintas Kretingos rajono savivaldybės teritorijoje esančių patalpų ir statinių, kurie yra apleisti ir neprižiūrimi, naudojami ne pagal paskirtį ir kuriems 2019 metais taikomas maksimalus nekilnojamojo turto mokesčio tarifas, sąrašas (toliau – ir Ginčijamas sprendimas) ta apimtimi, kuria jai nuosavybės teise priklausantys gamybos, pramonės paskirties pastatai, kurių unikalūs Nr. ( - ), esantys adresu ( - ) (toliau – ir Pastatai), buvo įtraukti į Kretingos rajono savivaldybės teritorijoje esančių patalpų ir statinių, kurie yra apleisti ir neprižiūrimi, naudojami ne pagal paskirtį ir kuriems 2019 metais taikomas maksimalus nekilnojamojo turto mokesčio tarifas, sąrašą (tolau – ir Sąrašas), atsakovę įpareigoti juos išbraukti iš Sąrašo ir jiems netaikyti padidinto nekilnojamojo turto mokesčio tarifo.

5Skunde nurodo, jog 2019 m. spalio 9 d. pareiškėja kreipėsi į Kretingos rajono savivaldybės administraciją su prašymu jai nuosavybės teise priklausančius gamybos, pramonės paskirties pastatus, kurių unikalūs Nr. ( - ), esančius adresu ( - ), išbraukti iš Sąrašo. Kretingos rajono savivaldybės administracija 2019 m. gruodžio 4 d. rašte Nr. (4.1.15.)-D3-5788 „Dėl statinių, kurie yra apleisti ir neprižiūrimi ir kuriems taikomas maksimalus nekilnojamojo turto mokesčio tarifas, sąrašo patvirtinimo“ nurodė, jog remiantis rekomendaciniu 2019 m. spalio 15 d. protokoliniu sprendimu Nr. D8-2248, Pastatai nebus išbraukti iš Sąrašo, priešingai, Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2019 m. lapkričio 28 d. sprendimu Nr. T2-322 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės teritorijoje esančių patalpų ir statinių, kurie yra apleisti ir neprižiūrimi, naudojami ne pagal paskirtį ir kuriems 2019 metais taikomas maksimalus nekilnojamojo turto mokesčio tarifas, sąrašo patvirtinimo“ Pastatai įtraukti į Sąrašą. Pareiškėjos teigimu, Ginčijamas sprendimas neatitinka Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo 8 straipsnyje individualiam administraciniam aktui keliamų reikalavimų, nes yra nemotyvuotas, nepateikti argumentai, kuriais grindžiamas atsisakymas Pastatus išbraukti iš Sąrašo. Argumentuoja, jog atsakovės 2019 m. spalio 23 d. rašte Nr. (4.1.15)-D3-5069 Dėl statinių, kurie yra apleisti ir neprižiūrimi ir kuriems taikomas maksimalus nekilnojamojo turto mokesčio tarifas, sąrašo“ nurodyta Pastatų neišbraukimo iš Sąrašo priežastis yra lakoniška, nepagrįsta faktinėmis aplinkybėmis. Atkreipiamas teismo dėmesys į 2019 m. liepos 9 d. statinių techninės priežiūros patikrinimo aktą Nr. NP-25, kurio duomenimis yra nuolat vykdoma Pastatų priežiūra, jų techninė būklė nekelia pavojaus pastatuose ar arti jų įvairiais tikslais esančių žmonių sveikatai, gyvybei, aplinkai. Remiamasi Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 2 straipsnio 1 dalies nuostatomis bei teismine praktika, kad esminiu kriterijumi yra statinių būklė, kuri nustatoma pagal objektyvius požymius, atsižvelgiant į galiojančių teisės aktų reikalavimus.

6Pareiškėja teigia, jog ji nuolat stebi Europos Sąjungos paramai gauti kvietimus dėl pastato renovacijos ir sklypo infrastruktūros gerinimo, Pastatai yra prižiūrėti, nuolat vykdoma jų techninė priežiūra, šis turtas nėra apdegęs ar kitaip fiziškai pažeistas, todėl pastatai neturi būti įtraukti į Sąrašą ir apmokestinti maksimaliu nekilnojamojo turto mokesčio tarifu. Pareiškėja nesutinka su atsakovės argumentu, jog pareiškėja nepateikė įrodymų dėl Pastatų techninės būklės.

7Atsakovė Kretingos rajono savivaldybės taryba atsiliepime i skundą nurodo, jog su skundu nesutinka ir prašo jį atmesti kaip nepagrįstą. Teigia, jog vykdant Statybos įstatymo 49 straipsnio 1 dalies 3 punkte numatytą statinių naudojimo priežiūrą, 2019 m. liepos 9 d. buvo atliktas Pastatų patikrinimas, kurio metu buvo nustatyta, jog Pastatai nėra naudojami pagal paskirtį, pastatų angos užsandarintos, juose jokia veikla nevykdoma, jų būklė bloga, nes sienos įdrėkusiosios, byra tinkas, fiziškai pažeistas stogas. Akcentuoja, jog analogiškus patikrinimus Kretingos rajono savivaldybės administracija atlieka nuo 2014 metų, tačiau pareiškėja nesiėmė jokių realių veiksmų dėl Pastatų naudojimo pagal paskirtį. 2019 m. rugpjūčio 14 d. įvyko Kretingos rajono savivaldybės administracijos komisijos posėdis, kuriame buvo svarstomi klausimai dėl statinių įtraukimo į Sąrašą pagal Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2012 m. rugsėjo 27 d. sprendimu Nr. T2-329 patvirtintą Kretingos rajono savivaldybės teritorijoje esančių patalpų ir statinių ir patalpų, kurie yra apleisti ir neprižiūrimi, naudojami ne pagal paskirtį ir kuriems taikomas maksimalus nekilnojamojo turto mokesčio tarifas, nustatymo tvarkos aprašą (toliau – Tvarkos aprašas). Argumentuoja, jog 2019 m. rugsėjo 9 d. raštu pareiškėja buvo informuota apie Pastatų įtraukimą į Sąrašą, išaiškinta jos teisė pateikti duomenis, įrodančius, kad jai priklausantis nekilnojamasis turtas neatitinka Aprašo kriterijų arba tai, kad neatitikimas yra nulemtas kitų aplinkybių, reglamentuotų Aprašo 13.1 – 13.4 punktuose.

8Pareiškėja nepateikė duomenų, kad Pastatai yra naudojami ar ji ėmėsi konkrečių veiksmų jiems tvarkyti, remontuoti ar rekonstruoti. Mano, jog pareiškėjos teiginys dėl kvietimų Europos Sąjungos paramai gauti nuolatinis stebėjimas neįrodo jos realių pastangų Pastatus naudoti pagal paskirtį.

9Pažymi, jog pareiškėja nuolat buvo raginama priimti sprendimą dėl Pastatų nugriovimo, rekonstravimo ar remonto, teigia, jog dėl Pastatų nenaudojimo ir nepriežiūros 2014-2016 metais Pastatai taip pat buvo apmokestinti maksimaliu nekilnojamojo turto mokesčio tarifu.

10Nurodo, jog vadovaujantis Nekilnojamojo turto mokesčio įstatymo 2 straipsnio 1 dalyje, 6 straipsnio 1 ir 2 dalyse įtvirtintomis nuostatomis, savivaldybės tarybai yra suteikta teisė priimti norminio administracinio pobūdžio teisės aktus, kuriais būtų nustatyti konkretūs nekilnojamojo turto mokesčio tarifai bei jie diferencijuojami, priklausomai nuo nekilnojamojo turto naudojimo paskirties, teisinio statuso, techninių savybių, priežiūros būklės, mokesčio mokėtojų socialinės padėties ar nekilnojamojo turto buvimo savivaldybės teritorijoje vietos.

11Pažymi, jog Ginčijamo sprendimo preambulėje nurodytas teisinis pagrindas, kuriuo remintis Sąrašas sudaromas ir tvirtinamas. Argumentuoja, jog vadovaujantis Aprašo 5.2 punktu Pastatai įtraukti į Sąrašą, nustačius jų nenaudojimo faktą.

12Teismas

konstatuoja:

13Nagrinėjamo ginčo dalykas – Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2019 m. lapkričio 28 d. sprendimo Nr. T2-322 kuriuo buvo patvirtintas Kretingos rajono savivaldybės teritorijoje esančių patalpų ir statinių, kurie yra apleisti ir neprižiūrimi, naudojami ne pagal paskirtį ir kuriems 2019 metais taikomas maksimalus nekilnojamojo turto mokesčio tarifas, sąrašas, dalyje, kuria Pastatai įtraukti į Sąrašą, teisėtumas ir pagrįstumas. Panaikinus Ginčijamą sprendimą, pareiškėja prašo įpareigoti atsakovę Pastatus išbraukti iš Sąrašo bei jiems netaikyti maksimalaus nekilnojamojo turto mokesčio tarifo.

14Teisėjų kolegija atkreipia dėmesį į nagrinėjamoje byloje pasirinktą pareiškėjos teisių gynimo būdą – ji neginčija savo prievolės mokėti konkrečius mokesčius ir nustatytų padidintų mokesčių tarifų, nagrinėjamu atveju ginčijamas Pastatų įtraukimo į Sąrašą teisėtumas. Byloje esantis Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašas patvirtina, jog pareiškėja yra gamybos, pramonės paskirties pastatų – mokymo dirbtuvių (unikalūs Nr. ( - )), esančių adresu ( - ), savininkė.

15Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2019 m. lapkričio 28 d. sprendimu Nr. T2-322 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės teritorijoje esančių patalpų ir statinių, kurie yra apleisti ir neprižiūrimi, naudojami ne pagal paskirtį ir kuriems 2019 metais taikomas maksimalus nekilnojamojo turto mokesčio tarifas, sąrašo patvirtinimo“ buvo patvirtintas Sąrašas, į kurį buvo įtraukti Pastatai (Sąrašo 23 ir 24 pozicijos).

16Nagrinėjamu atveju matyti, jog Ginčijamas sprendimas buvo priimtas, vadovaujantis Nekilnojamojo turto mokesčio įstatymo 2 straipsnio 1 dalimi, Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2018 m. gegužės 30 d. sprendimo Nr. T2-152 „Dėl nekilnojamojo turto mokesčio tarifų 2019 metų mokestiniam laikotarpiui nustatymo“ 1.4 punktu, Kretingos rajono savivaldybės teritorijoje esančių pastatų ir statinių, kurie yra apleisti ir neprižiūrimi, naudojami ne pagal paskirtį ir kuriems taikomas maksimalus nekilnojamojo turto mokesčio tarifas, nustatymo tvarkos aprašo, patvirtinto Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2012 m. rugsėjo 27 d. sprendimu Nr. T2-329 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės teritorijoje esančių pastatų ir statinių, kurie yra apleisti ir neprižiūrimi, naudojami ne pagal paskirtį ir kuriems taikomas maksimalus nekilnojamojo turto mokesčio tarifas bei nenaudojamų kitos paskirties žemės sklypų nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ 5 punktu, atsižvelgus į 2019 m. rugpjūčio 14 d. ir 2019 m. spalio 15 d. protokolus Nr. D8-1688 ir D8-2248.

172019 m. rugpjūčio 14 d. įvyko Kretingos rajono savivaldybės administracijos komisijos, savivaldybės teritorijoje esančioms patalpoms ir statiniams, kurie yra apleisti ir neprižiūrimi, naudojami ne pagal paskirtį ir kuriems taikomas maksimalus nekilnojamojo turto mokesčio tarifas bei nenaudojamų kitos paskirties žemės sklypų Kretingos rajone nustatyti, posėdis, kurio metu nutarta į preliminarų Sąrašą įrašyti nenaudojamus pagal paskirtį Pastatus, o 2019 m. rugsėjo 9 d. pareiškėja buvo informuota apie jos teisę per 30 dienų laikotarpį kreiptis į Kretingos rajono savivaldybės administraciją dėl jai nuosavybės teise priklausančių pastatų (patalpų) išbraukimo iš Sąrašo, jei jie atitinka Tvarkos aprašo 13.1-13.4 punktuose nurodytus kriterijus.

18Nustatyta, kad 2019 m. spalio 9 d. pareiškėja kreipėsi į Kretingos rajono savivaldybės administraciją su prašymu Pastatus išbraukti iš preliminaraus Sąrašo.

19Kretingos rajono savivaldybės administracijos 2019 m. spalio 23 d. raštu Nr. (4.1.15.)-D3-5069 „Dėl statinių, kurie yra apleisti ir neprižiūrimi ir kuriems taikomas maksimalus nekilnojamojo turto mokesčio tarifas, sąrašo“ pareiškėja buvo informuota, kad jos prašymas yra netenkintas, nes pareiškėja nepateikė jokių dokumentų (atliktų darbų aktų, pažymų, nuotraukų), kurie įrodytų, kad Pastatų techninė būklė buvo pagerinta, Pastatai seniai nenaudojami, juose esančios angos užkaltos, jų techninė būklė bloga.

20Kretingos rajono savivaldybės administracijos 2019 m. gruodžio 4 d. raštu Nr. (4.1.15.)-D3-5788 „Dėl statinių, kurie yra apleisti ir neprižiūrimi ir kuriems taikomas maksimalus nekilnojamojo turto mokesčio tarifas, sąrašo patvirtinimo“ pareiškėja buvo papildomai informuota, kad Ginčijamu sprendimu Pastatai yra įtraukti į Sąrašą bei pareiškėjai išaiškinta Ginčijamo sprendimo apskundimo tvarka.

21Pagal Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 1 dalies 21 ir 36 punktus statinių naudojimo priežiūra įstatymų nustatyta tvarka bei sanitarijos ir higienos taisyklių tvirtinimas ir jų laikymosi kontrolės organizavimas, švaros ir tvarkos viešose vietose užtikrinimas yra savarankiškos savivaldybių funkcijos.

22Nekilnojamojo turto mokesčio įstatymo 2 straipsnio 1 dalyje yra pateikta apleisto ar neprižiūrimo nekilnojamojo turto sąvoka. Tai – nekilnojamasis turtas, kurio būklė kelia pavojų jame ar arti jo gyvenančių, dirbančių ar kitais tikslais būnančių žmonių sveikatai, gyvybei ar aplinkai ir kuris per viešojo administravimo subjekto, vykdančio statinių naudojimo priežiūrą, nustatytą terminą nebuvo suremontuotas, rekonstruotas ar nugriautas, ir kuris yra įtrauktas į apleisto ir neprižiūrimo nekilnojamojo turto sąrašą. Apleisto ir neprižiūrimo nekilnojamojo turto sąrašą kiekvienoje savivaldybės teritorijoje sudaro ir tvirtina savivaldybės taryba. Kriterijus, kuriais remiantis nekilnojamasis turtas yra įtraukimas į apleisto ar neprižiūrimo nekilnojamojo turto sąrašą, nustato Lietuvos Respublikos Vyriausybė ar jos įgaliota institucija.

23Nekilnojamojo turto mokesčio įstatymo 6 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad konkretų mokesčio tarifą, kuris galios atitinkamos savivaldybės teritorijoje nuo kito mokestinio laikotarpio pradžios, savivaldybės taryba nustato iki einamojo mokestinio laikotarpio birželio 1 dienos. <...>. Savivaldybės taryba gali nustatyti ir kelis konkrečius mokesčio tarifus, kurie diferencijuojami tik atsižvelgiant į vieną arba kelis iš šių kriterijų: nekilnojamojo turto paskirtį, naudojimą, teisinį statusą, jo technines savybes, priežiūros būklę, apleistumą, mokesčio mokėtojų kategorijas (dydį ar teisinę formą, ar socialinę padėtį) ar nekilnojamojo turto buvimo savivaldybės teritorijoje vietą pagal strateginio planavimo ir teritorijų planavimo dokumentus nustatytus prioritetus). Šio mokesčio objektas yra nekilnojamasis turtas, esantis Lietuvos Respublikoje.

24Apibendrinant tai, kas aukščiau išdėstyta, darytina išvada, jog nekilnojamojo turto mokesčio diferencijavimo pagal Nekilnojamojo turto mokesčio įstatymo 6 straipsnio 2 dalyje nustatytus kriterijus tikslas yra garantuoti, jog nekilnojamojo turto savininkai tvarkytų, neapleistų, naudotų bei naudotų pagal paskirtį jiems priklausantį nekilnojamąjį turtą.

25Šis teisinis reguliavimas Kretingos rajono savivaldybėje yra įgyvendinamas Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2012 m. rugsėjo 27 d. sprendimu Nr. T2-329 (Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2018 m. birželio 28 d. sprendimo Nr. T2-196 redakcija) patvirtintu Kretingos rajono savivaldybės teritorijoje esančių apleistų ir neprižiūrimų, naudojamų ne pagal paskirtį statinių nustatymo tvarkos aprašu (toliau – Tvarkos aprašas), kurio 5 punkte nurodyta, kad į Sąrašą gali būti įrašytas fiziniams ir juridiniams asmenims nuosavybės teise priklausantis Turtas, kuris, vadovaujantis Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto mokesčio įstatymu yra apmokestinamas nekilnojamojo turto mokesčiu ir atitinka vieną ar kelis iš šių kriterijų: 5.1. Turto savininkai nevykdo Lietuvos Respublikos Statybos įstatyme nustatytų statinių naudotojų pareigų; 5.2. Turto angos (durys, langai) yra užkaltos ar kitaip uždengtos, užrakintos ir ilgą laiką neatidaromos, patalpos yra tuščios, netvarkomos, neapžiūrimos, nevykdoma nuolatinė jų techninė priežiūra; 5.3. Turtas yra apdegęs, apgriuvęs ar kitaip fiziškai pažeistas arba jis neatitinka Lietuvos Respublikos statybos įstatymo statiniams keliamų reikalavimų. Turtas yra apleistas, neprižiūrimas, neremontuojamas, nerekonstruojamas ir nenugriaunamas, jeigu jų esama būklė kelia pavojų jame ar arti jo esančių žmonių sveikatai, gyvybei ar aplinkai.

26Tvarkos aprašo 7 punkte nurodyta, kad Administracijos seniūnijų seniūnai seniūnijų teritorijose, vadovaudamiesi šio Aprašo 5 punkte nustatytais kriterijais, atrenka Turtą, sudaro preliminarų Sąrašą ir iki einamų metų rugpjūčio 1 d. pateikia Savivaldybės administracijos skyriui (toliau – ir statybos skyrius). Preliminariuose Sąrašuose turi būti nurodyta: statinio adresas, unikalus ar kadastro numeriai, nuoroda, pagal kokį kriterijų siūloma Turtą įtraukti į preliminarų Sąrašą. Prie šio preliminaraus Sąrašo pridedama pagalbinė ir vaizdinė medžiaga (aktai, pažymos, nuotraukos, žemėlapiai ir pan.) Tvarkos aprašo 8 punktas). Statybos skyrius preliminarius Sąrašus papildo, nurodydamas Turto savininkų deklaruotą gyvenamąją vietą ir preliminarius Sąrašus pateikia Savivaldybės teritorijoje esančioms patalpoms ir statiniams, kurie yra apleisti ir neprižiūrimi, naudojami ne pagal paskirtį ir kuriems taikomas maksimalus nekilnojamojo turto mokesčio tarifas bei nenaudojamų kitos paskirties žemės sklypų Kretingos rajone komisijai (toliau – ir Komisija) (Tvarkos aprašo 9 punktas). Komisija iki einamųjų metų rugsėjo 1 d. apsvarsto seniūnų pateiktus preliminarius Sąrašus ir teikia išvadas dėl Sąrašo sudarymo (Tvarkos aprašo 10 punktas). Statybos skyrius, atsižvelgdamas į Komisijos pateiktas išvadas, patikslina preliminarų Sąrašą (Tvarkos aprašo 11 punktas).

27Tvarkos aprašo 13 punkte nurodyta, kad Turto, kuris yra įtrauktas į preliminarų Sąrašą, bet neatitinka Aprašo 5 punkte nurodytų kriterijų, savininkai per 30 dienų nuo pranešimo paskelbimo ir išsiuntimo dienos pateikia Statybos skyriui prašymą ir dokumentus (pažymas, nuotraukas, VĮ Registro centro išrašus ir kt.), įrodančius, kad Turtas neatitinka minėtų kriterijų arba atitikimas šiems kriterijams yra sąlygotas vienos ar keleto šių aplinkybių: 13.1. kai dėl trečiųjų asmenų neteisėtų veiksmų Turtas buvo suniokotas ir šis faktas konstatuotas kompetentingos institucijos išvadose, ir nuo įvykio praėjo mažiau negu trys mėnesiai; 13.2. kai Turto savininkas kreipėsi į Statybos skyrių arba prašymą pateikė nuotoliniu būdu pasinaudojęs Lietuvos Respublikos statybos leidimų ir statybos valstybinės priežiūros informacine sistema „Infostatyba“ dėl statybą leidžiančio dokumento, suteikiančio teisę rekonstruoti, atnaujinti (modernizuoti), atlikti kapitalinio, paprastojo remonto darbus ar griauti išdavimo į preliminarų Sąrašą įrašytam turtui; 13.3. kai Turtas buvo įsigytas ne anksčiau kaip prie šešis mėnesius iki jo įtraukimo į preliminarų Sąrašą dienos; 13.4. kai įrašyto į Sąrašą Turto savininkas ėmėsi Turto tvarkymo veiksmų ir Turto būklės pagerinimas užfiksuotas dokumentais (atliktų darbų aktais, pažymomis, nuotraukomis ir pan.). Statybos skyrius išnagrinėja prašyme nurodytus motyvus, pateiktus dokumentus, patikrina Turto būklę vietoje ir savo išvadas bei rekomendacijas dėl jo įtraukimo ar neįtraukimo į Sąrašą iki spalio 10 d. pateikia Komisijai (Tvarkos aprašo 14 punktas). Komisija, išnagrinėjusi pareiškėjo prašyme išdėstytus motyvus ir Statybos skyriaus pateiktas išvadas, bei įvertinusi Turto savininko veiksmus Turto būklei pagerinti, iki spalio 15 d. priima rekomendacinį protokolinį sprendimą dėl Sąrašo (Tvarkos aprašo 15 punktas). Statybos skyrius: (Tvarkos aprašo 16.1. punktas) vadovaudamasis Komisijos rekomendaciniu protokoliniu sprendimu, per 5 darbo dienas parengia Sąrašo projektą ir Savivaldybės tarybos sprendimo projektą dėl Sąrašo tvirtinimo, kuris nustatyta tvarka teikiamas Savivaldybės tarybai; Tvarkos aprašo 16.2 punktas) per 5 darbo dienas nuo Savivaldybės tarybos sprendimo dėl Sąrašo tvirtinimo įsigaliojimo, duomenis apie Turtą, įtrauktą į Sąrašą, pateikia Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, rašto kopiją – Klaipėdos apskrities valstybinei mokesčių inspekcijai, pranešimą – Turto savininkui, kuris kreipėsi dėl Turto išbraukimo iš Sąrašo, apie Turto įtraukimą ar išbraukimą į iš Sąrašą (o).

28Nagrinėjamu atveju matyti, jog Pastatai į Sąrašą įtraukti, vadovaujantis Tvarkos aprašo 5.2 punktu. Kretingos rajono savivaldybės administracijos komisijos, savivaldybėje esančioms patalpoms ir statiniams, kurie yra apleisti ir neprižiūrimi, naudojami ne pagal paskirtį ir kuriems taikomas maksimalus nekilnojamojo turto mokesčio tarifas bei nenaudojamų kitos paskirties žemės sklypų Kretingos rajone nustatyti 2019 m. rugpjūčio 14 d. posėdžio protokolo Nr. 1688 turinys patvirtina, jog pareiškėjos 2019 m. spalio 9 d. prašymas Pastatus išbraukti iš preliminaraus Sąrašo buvo netenkintas, konstatavus, jog Pastatai daugelį metų nenaudojami pagal paskirtį, neremontuojami, jų fizinė būklė bloga.

29Statybos įstatymo 47 straipsnis (akto redakcija, galiojusi nuo 2019 m. sausio 1 d. iki 2020 m. sausio 1 d.) įtvirtino statinių naudotojo pareigas: 1) naudoti statinį (jo patalpas) pagal paskirtį, išskyrus Vyriausybės nustatytus atvejus ir tvarką; 2) laikytis normatyviniuose statybos techniniuose dokumentuose ar normatyviniuose statinio saugos ir paskirties dokumentuose nustatytų statinio naudojimo ir priežiūros reikalavimų, kad būtų išlaikytos statinio (jo dalių, inžinerinių sistemų) savybės, atitinkančios Reglamente (ES) Nr. 305/2011 nustatytus esminius statinių reikalavimus; 3) šio ir kitų įstatymų nustatyta tvarka organizuoti ir (ar) atlikti statinio techninę priežiūrą; 4) suremontuoti, rekonstruoti arba nugriauti statinius, jeigu tolesnis jų naudojimas kelia pavojų žmonių gyvybei, sveikatai ar aplinkai; 5) leisti statinių naudojimo priežiūrą atliekančių viešojo administravimo subjektų pareigūnams, atliekantiems savo funkcijas, įstatymų nustatyta tvarka patekti į naudojamą statinį, butą ir kitas gyvenamąsias patalpas ir apžiūrėti juos; pateikti šiems pareigūnams su statinio, buto ir kitų gyvenamųjų patalpų naudojimu ir jų technine priežiūra susijusius dokumentus.

30Nagrinėjamos bylos ribose sprendžiant dėl Pastatų įtraukimo į Sąrašą, vienas esminių kriterijų yra jo būklė, kuri nustatoma pagal objektyvius požymius, atsižvelgiant į galiojančių teisės aktų reikalavimus. Bylai aktualios Ginčijamo sprendimo priėmimo metu buvusios aplinkybės.

31Byloje esantis Kretingos rajono savivaldybės administracijos Statinių techninės priežiūros patikrinimo aktas Nr. NP-25 ir fotonuotraukos patvirtina, jog 2019 m. birželio 13 d. gavus fizinio asmens skundą, 2019 m. liepos 9 d. Pastatai buvo apžiūrėti vizualiai. Apžiūros metu nustatyta, kad Pastatai nenaudojami pagal nustatytą jų naudojimo paskirtį, teritorija aplink Pastatus sutvarkyta (žolė nušienauta), visos Pastatų angos tinkami užsandarintos, vykdoma Pastatų techninė priežiūra, esama Pastatų būklė nekelia pavojaus juose ar arti jo esančių žmonių sveikatai, gyvybei ar aplinkai.

32Įvertinus apžiūros metu nustatytas aplinkybes apie Pastatų būklę, darytina išvada, jog Pastatai atitinka Nekilnojamojo turto mokesčio įstatymo 2 straipsnio 1 dalyje reglamentuoto apleisto ar neprižiūrimo nekilnojamojo turto kriterijus. Byloje esantys duomenys patvirtinta Pastatų nenaudojimo pagal paskirtį nuo 2014 metų faktą bei atsakovės teiginius, jog pareiškėja eilę metų buvo raginama laikytis statinių naudotojų pareigų ir imtis realių veiksmų, kurie užtikrintų galimybę Pastatus naudoti pagal paskirtį. Nors pareiškėja teigia, jog ji nuolat stebi ES paramai gauti kvietimus Pastatų renovavimui, byloje duomenų, kurie leistų suabejoti Pastatų apleistumu ir nepriežiūra tokia apimtimi, kad Pastatai galėtų būti įtraukti į Sąrašą 5.2 punkto pagrindu, nėra. Darytina išvada, jog pareiškėjos vykdomos priemonės nėra pakankamos ir veiksmingos.

33Nagrinėjamu atveju matyti, jog pareiškėja naudojosi Tvarkos aprašo 13 punkte numatyta procedūra, tačiau ir jos baigiamojo akto neginčija. Kadangi Kretingos rajono savivaldybės administracijos 2019 m. spalio 23 d. rašte Nr. (4.1.15.)-D3-5069 „Dėl statinių, kurie yra apleisti ir neprižiūrimi ir kuriems taikomas maksimalus nekilnojamojo turto mokesčio tarifas, sąrašo“ ir Kretingos rajono savivaldybės administracijos 2019 m. gruodžio 4 d. rašte Nr. (4.1.15.)-D3-5788 „Dėl statinių, kurie yra apleisti ir neprižiūrimi ir kuriems taikomas maksimalus nekilnojamojo turto mokesčio tarifas, sąrašo patvirtinimo“ buvo išdėstytos atsisakymo tenkinti pareiškėjos 2019 m. spalio 9 d. prašymą Pastatus išbraukti iš preliminaraus Sąrašo priežastys, nepagrįstu laikytinas skundo argumentas, kad Ginčijamas sprendimas nemotyvuotas, nepateikti argumentai, kuriais grindžiamas atsisakymas Pastatus išbraukti iš Sąrašo.

34Kadangi Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2019 m. lapkričio 28 d. sprendimas Nr. T2-322 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės teritorijoje esančių patalpų ir statinių, kurie yra apleisti ir neprižiūrimi, naudojami ne pagal paskirtį ir kuriems 2019 metais taikomas maksimalus nekilnojamojo turto mokesčio tarifas, sąrašo patvirtinimo“, ta apimtimi, kuria Pastatai buvo įtraukti į minėtą sąrašą, buvo priimtas, nepažeidžiant Tvarkos apraše numatytų procedūrinių reikalavimų - t. y. yra pagrįstas objektyviais faktiniais duomenimis (faktais), patvirtinančiais Pastatų apleistumą, jų nenaudojimo pagal paskirtį faktą, atitinka esminius Viešojo administravimo įstatymo 8 straipsnio reikalavimus, jis laikytinas teisėtu ir pagrįstu, jo panaikinimui pagrindo nėra.

35Netenkinus pagrindiniu laikytino reikalavimo dėl Ginčijamo sprendimo panaikinimo, išvestinis reikalavimas Pastatus išbraukti iš Sąrašo bei jiems netaikyti maksimalaus nekilnojamojo turto mokesčio tarifo atmestinas kaip nepagrįstas.

36Pagal Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 40 straipsnio 1 dalį proceso šalis, kurios naudai priimtas sprendimas, turi teisę gauti iš kitos proceso šalies savo išlaidų atlyginimą.

37Kadangi skundas netenkintas, pareiškėja neįgijo teisės į patirtų bylinėjimosi išlaidų atlyginimą, todėl jų prašymas jai iš atsakovės priteisti bylinėjimosi išlaidas netenkintinas.

38Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 84 straipsniu - 87 straipsniu, 88 straipsnio 1 punktu, teismas

Nutarė

39Skundą atmesti kaip nepagrįstą.

40Sprendimas per trisdešimt kalendorinių dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui, paduodant apeliacinį skundą per Regionų apygardos administracinio teismo Klaipėdos rūmus.

Proceso dalyviai
1. Regionų apygardos administracinio teismo Klaipėdos rūmų teisėjų kolegija,... 2. viešame teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo... 3. Teisėjų kolegija... 4. Pareiškėja uždaroji akcinė bendrovė Raguvilė (toliau – ir pareiškėja,... 5. Skunde nurodo, jog 2019 m. spalio 9 d. pareiškėja kreipėsi į Kretingos... 6. Pareiškėja teigia, jog ji nuolat stebi Europos Sąjungos paramai gauti... 7. Atsakovė Kretingos rajono savivaldybės taryba atsiliepime i skundą nurodo,... 8. Pareiškėja nepateikė duomenų, kad Pastatai yra naudojami ar ji ėmėsi... 9. Pažymi, jog pareiškėja nuolat buvo raginama priimti sprendimą dėl Pastatų... 10. Nurodo, jog vadovaujantis Nekilnojamojo turto mokesčio įstatymo 2 straipsnio... 11. Pažymi, jog Ginčijamo sprendimo preambulėje nurodytas teisinis pagrindas,... 12. Teismas... 13. Nagrinėjamo ginčo dalykas – Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2019 m.... 14. Teisėjų kolegija atkreipia dėmesį į nagrinėjamoje byloje pasirinktą... 15. Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2019 m. lapkričio 28 d. sprendimu Nr.... 16. Nagrinėjamu atveju matyti, jog Ginčijamas sprendimas buvo priimtas,... 17. 2019 m. rugpjūčio 14 d. įvyko Kretingos rajono savivaldybės administracijos... 18. Nustatyta, kad 2019 m. spalio 9 d. pareiškėja kreipėsi į Kretingos rajono... 19. Kretingos rajono savivaldybės administracijos 2019 m. spalio 23 d. raštu Nr.... 20. Kretingos rajono savivaldybės administracijos 2019 m. gruodžio 4 d. raštu... 21. Pagal Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 1 dalies 21... 22. Nekilnojamojo turto mokesčio įstatymo 2 straipsnio 1 dalyje yra pateikta... 23. Nekilnojamojo turto mokesčio įstatymo 6 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad... 24. Apibendrinant tai, kas aukščiau išdėstyta, darytina išvada, jog... 25. Šis teisinis reguliavimas Kretingos rajono savivaldybėje yra įgyvendinamas... 26. Tvarkos aprašo 7 punkte nurodyta, kad Administracijos seniūnijų seniūnai... 27. Tvarkos aprašo 13 punkte nurodyta, kad Turto, kuris yra įtrauktas į... 28. Nagrinėjamu atveju matyti, jog Pastatai į Sąrašą įtraukti, vadovaujantis... 29. Statybos įstatymo 47 straipsnis (akto redakcija, galiojusi nuo 2019 m. sausio... 30. Nagrinėjamos bylos ribose sprendžiant dėl Pastatų įtraukimo į Sąrašą,... 31. Byloje esantis Kretingos rajono savivaldybės administracijos Statinių... 32. Įvertinus apžiūros metu nustatytas aplinkybes apie Pastatų būklę,... 33. Nagrinėjamu atveju matyti, jog pareiškėja naudojosi Tvarkos aprašo 13... 34. Kadangi Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2019 m. lapkričio 28 d.... 35. Netenkinus pagrindiniu laikytino reikalavimo dėl Ginčijamo sprendimo... 36. Pagal Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 40... 37. Kadangi skundas netenkintas, pareiškėja neįgijo teisės į patirtų... 38. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo... 39. Skundą atmesti kaip nepagrįstą.... 40. Sprendimas per trisdešimt kalendorinių dienų nuo jo paskelbimo dienos gali...