Byla 2-488-541/2012
Dėl skolos priteisimo

1Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo teisėja J. V., sekretoriaujant V. G., dalyvaujant ieškovo DNSB „Bokšto bendrija“ atstovams I. J., advokatui R. V., atsakovo atstovui advokatui A. K.,

2viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovo DNSB „Bokšto bendrija“ ieškinį atsakovui UAB „B. I.“ dėl skolos priteisimo,

Nustatė

3ieškovas ieškiniu prašo priteisti iš atsakovo 1 624,72 Lt skolą, kurią sudaro atsakovo atsakovo nesumokėtos kaupiamosios lėšos pastato, esančio adresu ( - ), unikalus Nr. ( - ), (toliau – Pastatas), bendrojo naudojimo objektų remontui ir atnaujinimui bei lėšos Pastato priežiūros administravimui, 6 proc. dydžio metines procesines palūkanas ir bylinėjimosi išlaidas. Nurodo, kad Pastato savininkai yra įsteigę DNSB „Bokšto bendrija“ (toliau - Bendrija). Atsakovas yra dviejų patalpų Pastate savininkas, tačiau nėra Bendrijos narys. Paaiškino, kad 2009-03-16 ir 2010-04-27 vyko Bendrijos narių susirinkimai, apie kurių darbotvarkes buvo daugiau kaip prieš dvi savaites paskelbta viešai, t.y. pranešimais dienraštyje „Kauno diena“ ir Pastato skelbimų lentoje. Susirinkimuose dalyvavo butų ir patalpų, esančių Pastate, savininkų dauguma. 2009-03-16 vykusio Bendrijos narių susirinkimo sprendimu Nr. 6 Pastato butų ir patalpų savininkai nustatė 0,20 Lt kaupiamųjų lėšų dydį už 1 kv. m. naudingo ploto bei sprendimu Nr. 7 nustatė kiekvienam turtinio vieneto savininkui įnešti vienkartinę 1 Lt už 1 kv. m. naudingo ploto įmoką į bendrijos sąskaitą. 2010-04-27 vykusio Bendrijos narių susirinkimo sprendimu Nr. 7.1 Pastato butų ir patalpų savininkai nutarė nuo 2010-05-01 rinkti po 0,50 Lt už 1 kv. m. naudingo ploto lėšoms kaupti ir Pastato priežiūros administravimui. Ieškovas reikalavimą dėl susidariusios skolos priteisimo grindžia Civilinio kodekso 4.85 straipsnyje įtvirtina nuostata, kad Bendrijos narių (Pastato savininkų) sprendimai dėl lėšų kaupimo bei Pastato administravimo yra privalomi atsakovui kaip Pastato bendrojo naudojimo objektų bendrasavininkiui. Pažymi, kad atsakovas vykusiuose susirinkimuose nedalyvavo, nuomonės sprendžiamais klausimais kaip Pastato bendrojo naudojimo objektų bendrasavininkis neišreiškė, nesutikdamas su Bendrijos narių priimtais sprendimais, turėjo teisę juos skųsti, tačiau ja nepasinaudojo. Atsakovas ieškovo pateiktų sąskaitų neapmokėjo.

4Teismo posėdžio metu ieškovo atstovai ieškinio reikalavimus palaikė, paaiškino, kad atsakovas kaip Pastato bendrasavininkis, nors ir nėra bendrijos narys, turi pareiga mokėti Bendrijos savininkų susirinkimuose nustatytas kaupiamąsias lėšas ir administravimo įmokas. Susirinkime balsavo 64 Pastato savininkai (absoliuti dauguma) iš 88, t.y. name apskritai yra 88 nekilnojamojo turto objektai. Savininkai turi teisę nuspręsti, kokias įmokas savininkai turi mokėti, tam, kad būtų valdoma, tvarkoma ir atitinkamai naudojama bendroji nuosavybė. Priimti sprendimai atitinka Civilinio kodekso nuostatas ir privalomi atsakovui. Įvertinus tai, kad atsakovas po ieškovo kreipimosi į teismą su ieškiniu sumokėjo 1003,51Lt įsiskolinimą, ieškovas šioje dalyje ieškinio reikalavimo atsisakė (b.l.176).

5Atsakovo atstovas atsiliepimu į ieškinį nurodė, kad nesutinka su pareikštu ieškiniu. Paaiškino, kad atsakovas būtinų pastato administravimo ir kitų su visų pastato savininkų interesų įgyvendinimu išlaidų neatsisako apmokėti, tačiau jos turi būti aiškios ir pagrįstos. Atsakovas nesutinka su 2009-03-16, 2010-04-27 vykusių susirinkimų protokoluose 5 p. bei 6.2 p. įformintais nutarimais dėl kaupiamųjų lėšų, kurių panaudojimas nesusijęs su pastato atnaujinimu, o su ieškovo, kaip juridinio asmens, veiklos išlaidų padengimu: vadovo darbo užmokesčio mokėjimu, buhalterinės apskaitos kaštų padengimu ir kt. Mano, kad Civilinio kodekso 4.82 str. 3 d. nesudaro ieškovui prielaidų reikalauti iš atsakovo, nesančio Bendrijos nariu, mokėti kaupiamąsias lėšas pastato administravimui, kurių dydis nėra aiškus ir nėra atskirtas nuo ieškovo bendrųjų išlaidų. Tuo labiau, atsakovui, kaip juridiniam asmeniui, nekyla teisinė pareiga perduoti neapibrėžto dydžio lėšų kaupti kitam juridiniam asmeniui, t.y. ieškovui.

6Atsakovo atstovas teismo posėdžio metu nurodė, kad su ieškinio nesutinka, nes Bendrijos narių susirinkimuose nebuvo nustatytas aiškus kaupiamųjų ir administravimo lėšų santykis. Kaupiamosios lėšos, kurios skirtos atnaujinti bendrojo naudojimo objektams yra aiškiai tikslinės, jos negali būti naudojamos jokiais kitais tikslais, jos turi būti kaupiamos atskiroje sąskaitoje. P. B. narių nutarimus kaupiamąsias lėšas galima išleisti bendrijos pirmininko atlyginimui, kitoms paslaugoms. Bendrija nesilaikė įstatų, nebuvo atsidariusi atskiros kaupiamosios sąskaitos. Atsakovas neatsisako prisidėti prie bendrojo naudojimo objektų atnaujinimo, bet nesant nustatytos aiškios kaupiamųjų lėšų saugojimo ir naudojimo tvarkos, atsakovas perduoti lėšas saugoti Bendrijai neturi galimybės.

7Ieškinys tenkintinas. Byla dalyje dėl 1003,51 Lt skolos priteisimo nutrauktina.

8Byloje esančiais įrodymais nustatyta, kad ieškovas DNSB „Bokšto bendrija“ įgyvendina Pastato patalpų savininkų bendrąsias teises, pareigas ir interesus, susijusius su namo bendrojo naudojimo objektų ir įstatymų nustatyta tvarka Pastatui priskirtų žemės sklypų valdymu, naudojimu, priežiūra ir tvarkymu. Bendrija vykdo Pastato bendrojo naudojimo patalpų, bendrojo naudojimo inžinierinės įrangos, Pastato bendrojo naudojimo konstrukcijų priežiūrą, eksploatavimą, remontą, renovaciją, priskirto žemės sklypo tvarkymą, vykdo bendruosius mokėjimų įsipareigojimus, kitų bendrų teisėtų interesų gynimą ir apsaugą. Bendrija savo veikloje vadovaujasi Daugiabučių namų savininkų bendrijų įstatymu, kitais įstatymais, teisės aktais, Bendrijos įstatais (ginčo teisinio santykio atsiradimo metu galiojusi 2003-02-05 įstatų redakcija (b.l.148-157), galiojanti 2011-12-06 įstatų redakcija (b.l.164-172). Tikslinių, kaupiamųjų ir kitų įmokų nustatymo ir mokėjimo tvarką numatė galiojusių Bendrijos įstatų 87-93 punktai, galiojančių 87-93 punktai, galiojančių Bendrijos įstatų 75-81 punktai (b.l.155, 170). Atsakovas UAB „B. I.“ yra dviejų patalpų (patalpų Nr. 3D, 104.15 kv.m. bendrojo ploto, unikalus Nr. ( - ), ir patalpų Nr.3E, 134.78 kv.m. bendrojo ploto, ( - )) Pastate savininkas, tačiau nėra Bendrijos narys (b.l.54-57). 2009-03-16 ir 2010-04-27 įvyko DNSB „Bokšto bendrija“ narių susirinkimai, apie kurių darbotvarkes buvo paskelbta viešai, t.y. pranešimais dienraštyje „Kauno diena“ ir Pastato skelbimų lentoje (b.l.12,21,54,58). Susirinkimuose dalyvavo DNSB „Bokšto bendrija“ narių dauguma (b.l.3-11, 13-20), kurie taip pat sudaro butų ir patalpų, esančių Pastate, savininkų daugumą (b.l.55-57). 2009-03-16 vykusio susirinkimo sprendimu Nr. 6 Pastato butų ir patalpų savininkai nustatė 0,20 Lt kaupiamųjų lėšų dydį už 1 kv. m. naudingo ploto bei sprendimu Nr. 7 nustatė kiekvienam turtinio vieneto savininkui įnešti vienkartinę 1,00 Lt už 1 kv.m. naudingo ploto įmoką į bendrijos sąskaitą, o sprendimu Nr. 5 nutarė kaupiamąsias lėšas naudoti bendrijos pirmininko darbo užmokesčiui, buhalterinę apskaitą tvarkančios įmonės užmokesčiui apmokėti, likusias nepanaudotas lėšas kaupti Bendrijos sąskaitoje (DNSB „Bokšto bendrija“ narių susirinkimo 2009-03-16 protokolas Nr.1, b.l.3-9). 2010-04-27 įvykusio Bendrijos narių susirinkimo sprendimu Nr.7 buvo nutarta nuo 2010-05-01 rinkti administravimo ir bendrijos pirmininko atlyginimo lėšas, kurias sudarys kaupiamosios lėšos, bendrijos pirmininko atlyginimas, teisininko paslaugos, po 0,50 Lt (penkiasdešimt centų) už vieną kvadratinį metrą naudingo ploto (DNSB „Bokšto bendrija“ 2010-04-27 narių susirinkimo protokolas Nr.2010/02, b.l. 13-17). M. B. narių susirinkimų sprendimų pagrindu ieškovas pateikė atsakovui laikotarpiu nuo 2009-03-23 iki 2010-11-20 12 sąskaitų faktūrų bendrai 1624,72 Lt sumai (b.l.22-34). Ieškovas ne kartą siuntė priminimus atsakovui dėl piniginės prievolės įvykdymo, t.y. kaupiamųjų lėšų bei Bendrijos administravimui skirtų lėšų, proporcingai tenkančių atsakovui pagal pateiktas Bendrijos sąskaitas-faktūras sumokėjimo (b.l.59, 61, 63, 64, 72,). Atsakovas 2011-04-27 mokėjimo nurodymu Nr.20111319 sumokėjo pagal ieškovo pateiktas sąskaitas-faktūras: 2009-03-23 Nr. BB0050 - 525.65 Lt suma, 2009-09-24 Nr. BB0107 - 191.14 Lt suma, 2010-03-23 Nr. BB0164 - 286.72 Lt, viso 1003.51 Lt įsiskolinimą (b.l.109). Pagal sąskaitas-faktūras, išrašytas ieškovo atsakovui laikotarpiu nuo 2010-05-31 iki 2010-11-13 bendrai 621.21 Lt sumai, atsakovas su ieškovu neatsiskaitė (b.l.23-30). Nesutikimą atsiskaityti pagal ieškovo pateiktas sąskaitas-faktūras atsakovas grindė tuo, kad atsakovas nėra Bendrijos narys, lėšas, kurios reikalingos atlyginti visas išlaidas, susijusias ir kylančias iš bendrosios dalinės nuosavybės teisės įgyvendinimo, kaupia savarankiškai, pasirengę atlyginti visas faktines išlaidas, proporcingai tenkančias atsakovui, kaip Pastato bendrasavininkis, tik gavę tokias išlaidas pateisinančius ir pagrindžiančius dokumentus (b.l.60). Atsakovas nesutinka su 2009-03-16, 2010-04-27 vykusių Bendrijos narių susirinkimų nutarimais dėl kaupiamųjų lėšų, kurių panaudojimas nesusijęs su pastato atnaujinimu, o su ieškovo, kaip juridinio asmens, veiklos išlaidų padengimu: vadovo darbo užmokesčio mokėjimu, buhalterinės apskaitos kaštų padengimu ir kt.

9Daugiabučio gyvenamojo namo butų ir kitų patalpų savininkai daiktinių teisių turinį sudarančias teises - valdymo ir naudojimo - įgyvendina balsų dauguma, jei butų ir kitų patalpų savininkų bendrijos įstatuose ar jungtinės veiklos sutartyje nenumatyta kitaip (Civilinio kodekso 4.85 straipsnio 1 dalis). Civilinio kodekso 4.85 straipsnio 4 dalyje numatyta, jog butų ir kitų patalpų savininkų sprendimai skelbiami viešai ir galioja visiems butų ir kitų patalpų savininkams. Daugiabučio namo savininkų bendrija yra viena iš bendrosios dalinės nuosavybės objektų valdymo formų (Civilinio kodekso 4.83 straipsnio 3 dalis, Daugiabučių namų savininkų bendrijos įstatymo (toliau - DNSB) 3 straipsnis, Lietuvos Aukščiausiojo teismo Civilinių bylų skyriaus išplėstinės teisėjų kolegijos 2007-11-26 nutartis civilinėje byloje L. B. ir kt. daugiabučio namo savininkų bendrija „Medvėgalis“ ir kt., bylos Nr.3K-7-345/2007). Civilinio kodekso 4.82 straipsnio 3 dalis nustato prievolę butų ir kitų patalpų savininkams proporcingai savo daliai apmokėti išlaidas namui išlaikyti ir išsaugoti, mokėti mokesčius, rinkliavas ir kitas įmokas, taip pat reguliariai daryti atskaitymus kaupti lėšas, kurios bus skiriamos namui atnaujinti. DNSB 29 straipsnio 1 dalies 2 ir 4 punktuose nurodyta, jog bendrijos narys privalo: laikytis bendrijos įstatų, vykdyti bendrijos narių susirinkimo, bendrijos valdybos (bendrijos pirmininko) ir revizijos komisijos (revizoriaus) sprendimus; atsiskaityti nustatyta tvarka už teikiamas paslaugas, mokėti bendrijos nustatytas įmokas.

10Taigi nagrinėjamu atveju, atsakovas, būdamas Pastate esančių patalpų savininku kartu yra ir bendrosios dalinės nuosavybės teisės subjektu, todėl pagal daiktinės teisės normas privalo proporcingai savo daliai mokėti Butų ir patalpų savininkų sprendimais nustatytus mokesčius, rinkliavas ir kitas įmokas, reguliariai daryti atskaitymus kaupti lėšas, kurios bus skiriamos Pastatui atnaujinti (Civilinio kodekso 4.82 straipsnio 3 dalis, 4.85 straipsnis). Ieškovo sprendimai dėl lėšų kaupimo ir administravimo mokesčių nustatymo yra galiojantys, priimti Bendrijos narių, kurie taip pat yra Pastato patalpų ir butų savininkai, dauguma. Minėtos paskirties lėšų rinkimą numato daiktinės teisės normos, reglamentuojančios butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios dalinės nuosavybės teisę, Bendrijos įstatai, sprendimais nutartų rinkti įmokų paskirtis - Pastato bendrojo naudojimo objektų remontas ir atnaujinimas bei Pastato priežiūros administravimas.

11Iš bylos duomenų matyti, kad atsakovas tam tikrą laiką savo pareigą vykdė, t.y. mokėjo pagal ieškovo pateiktas sąskaitas kaupiamąsias lėšas ir lėšas, skirtas Pastato administravimui (b.l.31-33), kaip ir buvo nustatyta ieškovo 2009-03-16 narių susirinkimo sprendimais Nr. 5, 7 (b.l.3-5). Ši prievolė atsakovui išlieka ir pagal ieškovo 2010-04-27 narių susirinkimo priimtą sprendimą Nr. 7.1 (b.l.13-17). Atsakovo nurodyta aplinkybė, jog jis savarankiškai kaupia lėšas Pastato bendro naudojimo objektų remontui ir atnaujinimui šiam ginčui spręsti yra teisiškai nereikšminga ir neatleidžia atsakovo kaip Pastato bendraturčio nuo pareigos mokėti minėtais Bendrijos narių sprendimais nustatytas įmokas, kurios yra skirtos bendram turtui prižiūrėti, išlaikyti, išsaugoti, atnaujinti, jo būtiniesiems pagerinimams atlikti. Be to, pastebėtina ir tai, jog atsakovas, tvirtindamas, jog jis savarankiškai kaupia minėtos paskirties lėšas, teismui tokių duomenų nepateikė.

12Teismas sutinka su atsakovo argumentu, kad ieškovas minėtuose sprendimuose nėra konkrečiai atskyręs, kuri tiksliai sprendimais nustatyta įmokų dalis turi tekti Pastato priežiūros administravimui, kuri kaupiamosioms lėšoms Pastato bendro naudojimo objektų remontui ir atnaujinimui, tačiau pažymi, kad ši aplinkybė neatleidžia atsakovo nuo prievolės mokėti nustatytas įmokas, nes tokio pobūdžio įmokų mokėjimą numato įstatymai, reglamentuojantys bendrosios dainės nuosavybės teisės įgyvendinimą. Minėto pobūdžio įmokos tiesiogiai susiję su Bendrijos, kaip vienos iš bendrosios dalinės nuosavybės valdymo formų, veikiančios Pastato bendratučių vardu ir interesais, veiklos funkcionavimu, jos įgyvendinimu. Kita vertus, atsakovas, kaip bendrosios dalinės nuosavybės dalyvis, nesutikdamas su Bendrijos priimtais sprendimais dėl įmokų dydžio, tikslingumo, jų rinkimo tvarkos ir panašiai, turi subjektinę teisę juos ginčyti arba ginti savo teises ir interesus įstatymais numatytais būdais ir tvarka.

13Civilnio kodekso 6.37 str. 2 d. numatyta, kad skolininkas taip pat privalo mokėti įstatymų nustatyto dydžio palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. P. C. kodekso 6.210 str. terminą įvykdyti piniginę prievolę praleidęs skolininkas privalo mokėti šešių procentų dydžio metines palūkanas už sumą, kurią sumokėti praleistas terminas, jeigu įstatymai ar sutartis nenumato ko kito. Byla teisme iškelta 2011-01-07(b.l.1). Dėl nurodytų argumentų, ieškovo reikalavimas priteisti iš atsakovo 6 proc. dydžio metines palūkanas nuo priteistos 621,21 Lt sumos už laikotarpį nuo 2011-01-07 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, tenkintinas.

14Ieškovas teismo posėdžio metu atsisakė ieškinio reikalavimo dalies dėl 1003,51 Lt skolos priteisimo, nes atsakovo šioje dalyje reikalavimą patenkino iki bylos nagrinėjimo iš esmės pabaigos. (b.l.176). Ieškovui žinomos Civilinio proceso kodekso (toliau - CPK) 294 str. 2 dalyje numatytos procesinės atsisakymo nuo ieškinio pasekmės. Ieškovo atsisakymas nuo dalies ieškinio priimamas, nes jis neprieštarauja imperatyvioms įstatymų nuostatoms ar viešajam interesui (CPK 42 str. 2 d.). Byla dėl reikalavimo dalies – 1003,51 Lt skolos priteisimo nutraukiama (( - ) str. 4 p.).

15Ieškovas už pareikštą pareiškimą dėl teismo įsakymo ir ieškinį sumokėjo 67,00 Lt žyminį mokestį (b.l.35,48,83). Vadovaujantis CPK 87 str. 2 d., ieškovui atsisakius pareikšto ieškinio dalies dėl 1003,51 Lt skolos priteisimo, ieškovui grąžintina 75 procentai sumokėto žyminio mokesčio nuo atsisakytos reikalavimo dalies, t.y. 43 Lt išaiškinant, kad žyminį mokestį grąžina Valstybinė mokesčių inspekcija, remdamasi teismo sprendimu (CPK 87 str. 3 d.).

16Šaliai kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies (CPK 93 str. 1d.). Vadovaujantis CPK 93 str. 1 d. ieškovui iš atsakovo priteistinas 24 Lt žyminis mokestis.

17Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, teismas priteisia iš antrosios šalies išlaidas už advokato dalyvavusio nagrinėjant bylą, pagalbą, taip pat už pagalbą rengiant procesinius dokumentus ir teikiant konsultacijas (CPK 98 str. 1 d.).

18Turėtų advokato išlaidų pagrindimui ieškovas pateikė tai patvirtinančius įrodymus (b.l.36,79), iš kurių matyti, kad jis atlygintinai naudojosi advokato pagalba. Ieškovas už konsultaciją ir pareiškimo dėl teismo įsakymo surašymą sumokėjo 300 Lt ir 300 Lt už ieškinio surašymą. Ieškovo patirtos išlaidos advokato pagalbai apmokėti neviršija LR teisingumo ministro 2004-04-02 įsakymu Nr. 1R-85 patvirtintose Rekomendacijose dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato teikiamą teisinę pagalbą nustatytų maksimalių dydžių. Ieškovo turėtos bylinėjimosi išlaidos yra protingos, pagristos, todėl patenkinus ieškinį, šios išlaidos priteistinos ieškovui iš atsakovo.

19Vadovaujantis CPK 96 str. 1 d. iš atsakovo priteistinos valstybei 29,77 Lt pašto išlaidos.

20Teismas, vadovaudamasis LR ( - ) – 260 str., 293-295 str.

Nutarė

21Ieškovo DNSB „Bokšto bendrija“ ieškinį tenkinti.

22Priteisti iš atsakovo UAB „Bauer international“, juridinio asmens kodas 300039515, ieškovui DNSB „Bokšto bendrija“, juridinio asmens kodas 302304599, 621,21 (šešis šimtus dvidešimt vieną litą 21 ct.) Lt skolos.

23Priteisti iš atsakovo UAB „Bauer international“, juridinio asmens kodas 300039515, ieškovui DNSB „Bokšto bendrija“, juridinio asmens kodas 302304599, 6 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme 2011-01-07 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

24Priteisti iš atsakovo UAB „Bauer international“, juridinio asmens kodas 300039515, ieškovui DNSB „Bokšto bendrija“, juridinio asmens kodas 302304599, 24 Lt žyminį mokestį, 1200 Lt išlaidų advokato pagalbai apmokėti.

25Bylą dalyje dėl 1003,51 (vieno tūkstančio trijų litų 51 ct.) Lt skolos priteisimo nutraukti.

26Sprendimas per 30 (trisdešimt) dienų gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Vilniaus apygardos teismui per šį apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo teisėja J. V., sekretoriaujant V.... 2. viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę... 3. ieškovas ieškiniu prašo priteisti iš atsakovo 1 624,72 Lt skolą, kurią... 4. Teismo posėdžio metu ieškovo atstovai ieškinio reikalavimus palaikė,... 5. Atsakovo atstovas atsiliepimu į ieškinį nurodė, kad nesutinka su pareikštu... 6. Atsakovo atstovas teismo posėdžio metu nurodė, kad su ieškinio nesutinka,... 7. Ieškinys tenkintinas. Byla dalyje dėl 1003,51 Lt skolos priteisimo... 8. Byloje esančiais įrodymais nustatyta, kad ieškovas DNSB „Bokšto... 9. Daugiabučio gyvenamojo namo butų ir kitų patalpų savininkai daiktinių... 10. Taigi nagrinėjamu atveju, atsakovas, būdamas Pastate esančių patalpų... 11. Iš bylos duomenų matyti, kad atsakovas tam tikrą laiką savo pareigą... 12. Teismas sutinka su atsakovo argumentu, kad ieškovas minėtuose sprendimuose... 13. Civilnio kodekso 6.37 str. 2 d. numatyta, kad skolininkas taip pat privalo... 14. Ieškovas teismo posėdžio metu atsisakė ieškinio reikalavimo dalies dėl... 15. Ieškovas už pareikštą pareiškimą dėl teismo įsakymo ir ieškinį... 16. Šaliai kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas... 17. Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, teismas priteisia iš antrosios... 18. Turėtų advokato išlaidų pagrindimui ieškovas pateikė tai patvirtinančius... 19. Vadovaujantis CPK 96 str. 1 d. iš atsakovo priteistinos valstybei 29,77 Lt... 20. Teismas, vadovaudamasis LR ( - ) – 260 str., 293-295 str.... 21. Ieškovo DNSB „Bokšto bendrija“ ieškinį tenkinti.... 22. Priteisti iš atsakovo UAB „Bauer international“, juridinio asmens kodas... 23. Priteisti iš atsakovo UAB „Bauer international“, juridinio asmens kodas... 24. Priteisti iš atsakovo UAB „Bauer international“, juridinio asmens kodas... 25. Bylą dalyje dėl 1003,51 (vieno tūkstančio trijų litų 51 ct.) Lt skolos... 26. Sprendimas per 30 (trisdešimt) dienų gali būti skundžiamas apeliaciniu...