Byla I-1598-414/2018
Dėl sprendimo panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus

1Regionų apygardos administracinio teismo Kauno rūmų teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Rimanto Giedraičio (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas), Dainos Kukalienės ir Algio Markevičiaus, sekretoriaujant Neringai Musinienei, dalyvaujant pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „Alnitransa“ atstovui advokatui A. P., atsakovo Valstybinės miškų tarnybos atstovui R. Š.,

2viešame teismo posėdyje išnagrinėjo administracinę bylą pagal pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „Alnitransa“ skundą atsakovui Valstybinei miškų tarnybai dėl sprendimo panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus.

3Teismas

Nustatė

4Pareiškėjas uždaroji akcinė bendrovė „Alnitransa“ ir jos atstovas (toliau - UAB„Alnitransa“ ir Pareiškėjas) prašė panaikinti Valstybinės miškų tarybos sprendimą netikslinti Lietuvos Respublikos miškų valstybės kadastro duomenų, įformintą 2017 m. lapkričio 23 d. rašte Nr. R6-7140 „Dėl duomenų patikslinimo“ ir įpareigoti atsakovą patikslinti Lietuvos Respublikos miškų valstybės kadastro duomenis, kiek tai susiję su pareiškėjui UAB „Alnitransa“ nuosavybės teise priklausančiu žemės sklypu, kadastro Nr. ( - ) (unikalus Nr. ( - )), panaikinant įrašus apie šioje teritorijoje fiksuotus miško želdinius bei miško žemę.

5Atstovas paaiškino, kad Pareiškėjui nuosavybės teise priklauso žemės sklypai kadastro Nr. ( - ) (unikalus Nr. ( - )) ir kadastro Nr. ( - ) (unikalus Nr. ( - )), esantys ( - ), naudojimo būdas - kiti žemės ūkio paskirties žemės sklypai. Pareiškėjas minimuose žemės sklypuose planuoja vykdyti ūkinę veiklą. 2017 m. lapkričio 14 d. prašymu Nr. 219 Pareiškėjas kreipėsi į Valstybinę miškų tarnybą dėl jam priklausančių žemės sklypų unikalus Nr. ( - ), kadastrinis Nr. ( - ) ir unikalus Nr. ( - ), kadastrinis Nr. ( - ), esančių ( - ), miškų kadastro duomenų koregavimo. Minėtame prašyme Pareiškėjas pažymėjo, kad natūroje miško želdinių minėtuose sklypuose nėra ir vadovaujantis žemės sklypo dokumentais, šiuose žemės sklypuose nebuvo fiksuota miško žemė ar miško želdiniai ir nebuvo nustatytas miško naudojimo apribojimas. Dėl šios priežasties buvo prašoma pakoreguoti miškų valstybės kadastro duomenis, panaikinant įrašus apie miško želdinius ar miško žemę Pareiškėjai priklausančiuose žemės ūkio paskirties sklypuose. Pažymėjo, jog Valstybinė miškų tarnyba 2017 m. lapkričio 23 d. raštu Nr. R6-7140 „Dėl duomenų patikslinimo“ atsisakė tikslinti Lietuvos Respublikos miškų valstybės kadastro duomenis. Nurodė, jog į žemės sklypą, kadastrinis Nr. ( - ) patenka Ukmergės miškų urėdijos ( - ) girininkijos ( - ) kvartalo ( - ) ir ( - ) taksacinių miško sklypų dalys, kurios inventorizuotos miško žeme (miško naudmenos - medynai (1 OP)) 2008 m. valstybinės sklypinės miškų inventorizacijos metu. Pabrėžė, kad Pareiškėjas prašė pakoreguoti miškų valstybės kadastro duomenis, atsižvelgiant į tai, kad natūroje miško želdinių Pareiškėjo sklypuose nėra ir į tai, kad vadovaujantis žemės sklypo dokumentais bei VĮ „Registrų centras“ duomenimis nebuvo fiksuota miško žemė ir nėra nustatytas miško naudojimo apribojimas. Šias aplinkybes, kreipiantis į atsakovą, Pareiškėjas grindė pridedamais VĮ „Registrų centras“ nekilnojamojo turto centrinio duomenų banko išrašais bei teritorijos topografiniu planu, 2017 m. gruodžio 8 d. antstolės N. J. faktinių aplinkybių konstatavimo protokolu su nuotraukomis, kuriame konstatuota ir aiškiai matoma, jog paminėtuose žemės sklypas yra ariama žemė, jokių miško želdinių jame nėra, todėl atsakovui kyla pareiga pakeisti duomenis Lietuvos Respublikos miškų valstybės kadastre. Pažymėjo, kad atsakovas tik deklaratyviai nurodė, jog į paminėtą sklypą patenka Ukmergės miškų urėdijos ( - ) girininkijos ( - ) kvartalo ( - ) ir ( - ) taksacinių miško sklypų dalys, tačiau nepateikė šį teiginį patvirtinančių dokumentų. Taip pat atsakovas nenurodė nė vienos teisės akto nuostatos, kuria vadovavosi atsisakant atlikti prašomus veiksmus, nors faktinė situacija akivaizdžiai rodo, kad paminėtame žemės sklype nėra jokių miško želdinių, todėl atsisakymas atlikti veiksmus yra teisiškai nepagrįstas, nemotyvuotas ir neatitinka Viešojo administravimo įstatymo 8 straipsnio 1 dalyje įtvirtintų reikalavimų, keliamų viešojo administravimo subjekto priimtam individualiam administraciniam aktui.

6Valstybinės miškų tarnybos atstovas prašė skundą atmesti kaip nepagrįstą.

7Atstovas paaiškino, kad žemės sklype kadastrinis Nr. ( - ) esantys miškai, miško žemė buvo registruoti Lietuvos Respublikos miškų valstybės kadastre pagal 2008 m. valstybinės sklypinės miškų inventorizacijos duomenis, kurios vykdytoju buvo VĮ Valstybinis miškotvarkos institutas. 2008 m. VĮ Valstybinio miškotvarkos instituto 2009 m. birželio 29 d. perdavimo ir priėmimo aktu duomenys buvo perduoti Valstybinei miškotvarkos tarnybai. Pažymėjo, kad Miškų valstybės kadastro objektas – miško masyvas, jį sudarantys miško kvartalai, taksaciniai miško žemės sklypai. Šis kadastras apima visumą duomenų apie miškus, jų priklausomybę, miško išteklių kiekį bei kokybę ir ekonominę vertę. Teisės aktuose nėra nustatyta privalomo miško naudmenų įregistravimo Nekilnojamojo turto registre, kad galima būtų identifikuoti, ar į konkretų žemės sklypą patenka miškas. Miškų kadastro paskirtis yra Miškų įstatyme nustatyta tvarka rinkti, kaupti, apdoroti, sisteminti, saugoti, naudoti, atnaujinti ir teikti duomenis apie Lietuvos miškus. Miškų valstybės kadastre kaupiami erdviniai duomenys apie miškų plotų ribas. Pabrėžė, kad duomenys yra nepriklausomi nuo Nekilnojamojo turto registre esančių duomenų, kuriame miškai, skirtingai nuo Miškų kadastro, nėra grafiškai lokalizuoti. Atsižvelgiant į aukščiau įvardintą teisinį reguliavimą mano, kad tvarkant Miškų valstybės kadastro duomenis yra naudojami ir atitinkami Nekilnojamojo turto registro duomenys. Tačiau atsižvelgiant į šių kadastrų ir registrų paskirtį, objektus, duomenų įregistravimo ir išregistravimo pagrindus, šių kadastrų duomenys gali nesutapti, tačiau tai savaime nereiškia, kad Lietuvos Respublikos miškų valstybės kadastro tvarkytojo duomenys yra neteisingi. Rėmėsi Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2013 m. gruodžio 19 d. nutartimi administracinėje byloje Nr. A-512-2388/2013.

8Skundas tenkintinas iš dalies.

9Administracinėje byloje ginčas kilo dėl Valstybinės miškų tarybos sprendimo netikslinti Lietuvos Respublikos miškų valstybės kadastro duomenų, įforminto 2017 m. lapkričio 23 d. rašte Nr. R6-7140 „Dėl duomenų patikslinimo“, teisėtumo ir pagrįstumo.

10Teismo posėdžio metu nustatyta, kad Pareiškėjui nuosavybės teise priklauso žemės sklypai kadastro Nr. ( - ) (unikalus Nr. ( - )) ir kadastro Nr. ( - ) (unikalus Nr. ( - )), esantys ( - ), naudojimo būdas - kiti žemės ūkio paskirties žemės sklypai (b. l. 7-8). Iš Atrankos išvados dėl Padvarių smėlio ir žvyro telkinio išteklių naudojimo poveikio aplinkai vertinimo Pareiškėjas sužinojo, kad Lietuvos Respublikos miškų valstybės kadastre dalis šių sklypų teritorijos priskirta IV grupės ūkiniams miškams (b. l. 16-19), todėl 2017 m. lapkričio 14 d. prašymu Nr. 219 kreipėsi į Valstybinę miškų tarnybą dėl Pareiškėjui priklausančių žemės sklypų unikalus Nr. ( - ), kadastrinis Nr. ( - ) ir unikalus Nr. ( - ), kadastrinis Nr. ( - ), esančių ( - ), miškų kadastro duomenų koregavimo. Minėtame prašyme Pareiškėjas pažymėjo, kad natūroje miško želdinių minėtuose sklypuose nėra ir vadovaujantis žemės sklypo dokumentais, šiuose žemės sklypuose nebuvo fiksuota miško žemė ar miško želdiniai ir nebuvo nustatytas miško naudojimo apribojimas (b. l. 6).

11Valstybinė miškų tarnyba 2017 m. lapkričio 23 d. raštu Nr. R6-7140 „Dėl duomenų patikslinimo“ atsisakė tikslinti Lietuvos Respublikos miškų valstybės kadastro duomenis. Nurodė, jog į žemės sklypą, kadastrinis Nr. ( - ) patenka Ukmergės miškų urėdijos ( - ) girininkijos ( - ) kvartalo ( - ) ir ( - ) taksacinių miško sklypų dalys, kurios inventorizuotos miško žeme (miško naudmenos - medynai (1 OP)) 2008 m. valstybinės sklypinės miškų inventorizacijos metu, todėl pagal pateiktus duomenis Lietuvos Respublikos miškų valstybės kadastro duomenys nebus tikslinami (b. l. 10).

12Byloje esantys duomenys patvirtina, kad žemės sklypas, kurio kadastro Nr. ( - ) (unikalus Nr. ( - )), esantis ( - ), naudojimo būdas - kiti žemės ūkio paskirties žemės sklypai (b. l. 8), patenka į Ukmergės miškų urėdijos ( - ) girininkijos ( - ) kvartalo ( - ) ir ( - ) taksacinių miško sklypų teritoriją (b. l. 31-33, 43). Bylos nagrinėjimo metu pateikti duomenys rodo, kad paminėtame žemės sklype yra ariama žemė (b. l. 11-15, o buvęs miškas galimai sunaikintas (b. l. 47-52).

13Taigi Pareiškėjas siekė pakeisti Lietuvos Respublikos miškų valstybės kadastro duomenis žemės sklypui, kurio kadastro Nr. ( - ) (unikalus Nr. ( - )).

14Lietuvos Respublikos miškų valstybės kadastro nuostatai, patvirtinti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. spalio 9 d. nutarimu Nr. 1255 reglamentuoja kadastro objekto išregistravimą, atsisakymą jį išregistruoti, kadastro duomenų pakeitimą ir atsisakymą juos pakeisti, kadastro duomenų taisymą (Nuostatų 29, 30, 33, 36-41 punktai), o Lietuvos Respublikos miškų įstatymo 11 straipsnis nustato išimtinius atvejus, kai miško žemė gali būti paverčiama kitomis naudmenomis.

15Valstybinės miškų tarnybos miškų kadastro skyriaus vedėjo R. B. sprendimas netikslinti Lietuvos Respublikos miškų valstybės kadastro duomenų, įformintas 2017 m. lapkričio 23 d. rašte Nr. R6-7140 „Dėl duomenų patikslinimo“ yra viešojo administravimo subjekto priimtas individualus administracinis aktas, kuriam turi būti taikomos Viešojo administravimo įstatymo nuostatos. Vadovaujantis Viešojo administravimo įstatymo 8 straipsnio 1 ir 2 dalimis, individualus administracinis aktas turi būti pagrįstas objektyviais duomenimis (faktais) ir teisės aktų normomis, o taikomos poveikio priemonės turi būti motyvuotos, individualiame administraciniame akte turi būti aiškiai suformuluotos nustatytos arba suteikiamos teisės ir pareigos ir nurodyta apskundimo tvarka. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (toliau – LVAT), formuojantis vienodą administracinių teismų praktiką aiškinat ir taikant teisės aktus (ABTĮ 15 str. 1 d.), yra pažymėjęs, kad viešojo administravimo sistemai priklausančių kompetentingų institucijų sprendimai turi būti aiškūs, tikslūs, nedviprasmiški, leidžiantys suinteresuotam subjektui suvokti, kokios priežastys lėmė vienokį ar kitokį valdžios institucijos sprendimą (žr., pvz., LVAT sprendimą administracinėje byloje Nr. A556-1395/2008). Sprendimo priėmimo faktinis pagrindas ir individuali argumentacija turi būti žinomi ne tik viešojo administravimo subjektui, priimančiam sprendimą, bet ir asmeniui, kurio atžvilgiu jis priimamas. Individualus administracinis aktas turi būti toks, kad iš jo būtų galima suprasti visuomeninių santykių esmę, subjektus, dalyvaujančius šiuose santykiuose, būtų aiškus tų visuomeninių santykių teisinis kvalifikavimas. Visiškai nesilaikant minėtų nuostatų ar laikantis tik iš dalies, paprastai kyla pagrįsta abejonė dėl tokio administracinio akto teisėtumo bei pagrįstumo, įgalinanti teismą, nagrinėjantį tokią bylą, skundžiamą viešojo administravimo subjekto individualų administracinį aktą panaikinti (žr., pvz., LVAT 2008 m. lapkričio 19 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A556-1898/2008, 2008 m. gruodžio 19 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A756-2036/2008).

16Kaip matyti iš ginčijamo 2017 m. lapkričio 23 d. sprendimo, jis nėra pagrįstas jokiomis teisės aktų normomis, nenurodytas teisinis pagrindas. Nors faktiniu atsisakymo pagrindu yra nurodomas žemės sklypo, kurio kadastro Nr. ( - ) patekimas į Ukmergės miškų urėdijos ( - ) girininkijos ( - ) kvartalo ( - ) ir ( - ) taksacinių miško sklypų teritoriją, tačiau toks atsisakymas tikslinti kadastro duomenis nėra pakankamai aiškus. Kaip jau buvo paminėta, Lietuvos Respublikos miškų valstybės kadastro nuostatai, patvirtinti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. spalio 9 d. nutarimu Nr. 1255 reglamentuoja kadastro objekto išregistravimą, atsisakymą jį išregistruoti, kadastro duomenų pakeitimą ir atsisakymą juos pakeisti, kadastro duomenų taisymą, o Lietuvos Respublikos miškų įstatymo 11 straipsnis nustato išimtinius atvejus, kai miško žemė gali būti paverčiama kitomis naudmenomis, tačiau galimybė miško kadastro duomenis keisti, taisyti, miško žemę paversti kitomis naudmenomis nebuvo svarstyta, nors to ir siekė Pareiškėjas, prašydamas pakoreguoti miškų valstybės kadastro duomenis, panaikinant fiksuotus miško želdinius minėtoje teritorijoje (b. l. 6).

17Įvertinus byloje nustatytas aplinkybes, darytina išvada, jog atsakovas tinkamai neatliko jam, kaip viešojo administravimo subjektui, nustatytų pareigų, iš esmės netinkamai spręsdamas ir įformindamas priimamą sprendimą ir tokiu būdu pažeidė Viešojo administravimo įstatyme reglamentuojamas pagrindines procedūras, turėjusias užtikrinti visų aplinkybių objektyvų įvertinimą bei sprendimo priėmimą. Viešojo administravimo įstatymo individualiam teisės aktui keliamų reikalavimų pažeidimai sudaro pagrindą priimtą sprendimą netikslinti Lietuvos Respublikos miškų valstybės kadastro duomenų, įformintą 2017 m. lapkričio 23 d. rašte Nr. R6-7140 „Dėl duomenų patikslinimo“, pripažinti nepagrįstu, neteisėtu ir jį panaikinti (ABTĮ 88 str. 2 p.). Atsakovas Valstybinė miškų taryba įpareigotinas iš naujo įstatymo nustatyta tvarka išnagrinėti uždarosios akcinės bendrovės „Alnitransa“ 2017 m. lapkričio 14 d. prašymą Nr. 219 Dėl miškų kadastro, priimant motyvuotą, faktinėmis aplinkybėmis ir teisės aktų reikalavimais pagrįstą sprendimą.

18Kadangi tik kadastro tvarkytojui tenka pareiga priimti sprendimu dėl kadastro objekto registravimo, išregistravimo, atsisakymo jį registruoti ar išregistruoti, kadastro duomenų pakeitimo ar atsisakymo juos pakeisti (Lietuvos Respublikos miškų valstybės kadastro nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. spalio 9 d. nutarimu Nr. 1255 27 punktas), todėl netenkintinas skundo reikalavimas įpareigoti atsakovą patikslinti Lietuvos Respublikos miškų valstybės kadastro duomenis, kiek tai susiję su pareiškėjui UAB „Alnitransa“ nuosavybės teise priklausančiu žemės sklypu, kadastro Nr. ( - ) (unikalus Nr. ( - )), panaikinant įrašus apie šioje teritorijoje fiksuotus miško želdinius bei miško žemę.

19Vadovaudamasi Administracinių bylų teisenos įstatymo 86-87 straipsniais, 88 straipsnio 1 dalies 2 punktu, teisėjų kolegija

Nutarė

20Pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „Alnitransa“ skundą patenkinti iš dalies.

21Panaikinti Valstybinės miškų tarybos sprendimą netikslinti Lietuvos Respublikos miškų valstybės kadastro duomenų, įformintą 2017 m. lapkričio 23 d. rašte Nr. R6-7140 „Dėl duomenų patikslinimo“ ir įpareigoti atsakovą iš naujo išnagrinėti uždarosios akcinės bendrovės „Alnitransa“ 2017 m. lapkričio 14 d. prašymą Nr. 219.

22Likusioje dalyje pareiškėjo skundą atmesti.

23Sprendimas per vieną mėnesį nuo jo paskelbimo gali būti skundžiamas Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui, apeliacinį skundą paduodant tiesiogiai Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui arba per Regionų apygardos administracinio teismo Kauno rūmus.

Proceso dalyviai
1. Regionų apygardos administracinio teismo Kauno rūmų teisėjų kolegija,... 2. viešame teismo posėdyje išnagrinėjo administracinę bylą pagal... 3. Teismas... 4. Pareiškėjas uždaroji akcinė bendrovė „Alnitransa“ ir jos atstovas... 5. Atstovas paaiškino, kad Pareiškėjui nuosavybės teise priklauso žemės... 6. Valstybinės miškų tarnybos atstovas prašė skundą atmesti kaip... 7. Atstovas paaiškino, kad žemės sklype kadastrinis Nr. ( - ) esantys miškai,... 8. Skundas tenkintinas iš dalies.... 9. Administracinėje byloje ginčas kilo dėl... 10. Teismo posėdžio metu nustatyta, kad Pareiškėjui nuosavybės teise priklauso... 11. Valstybinė miškų tarnyba 2017 m. lapkričio 23 d. raštu Nr. R6-7140 „Dėl... 12. Byloje esantys duomenys patvirtina, kad žemės sklypas, kurio kadastro Nr. ( -... 13. Taigi Pareiškėjas siekė pakeisti Lietuvos Respublikos miškų valstybės... 14. Lietuvos Respublikos miškų valstybės kadastro nuostatai, patvirtinti... 15. Valstybinės miškų tarnybos miškų kadastro skyriaus vedėjo 16. Kaip matyti iš ginčijamo 2017 m. lapkričio 23 d. sprendimo, jis nėra... 17. Įvertinus byloje nustatytas aplinkybes, darytina išvada, jog atsakovas... 18. Kadangi tik kadastro tvarkytojui tenka pareiga priimti sprendimu dėl kadastro... 19. Vadovaudamasi Administracinių bylų teisenos įstatymo 86-87 straipsniais, 88... 20. Pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „Alnitransa“ skundą... 21. Panaikinti Valstybinės miškų tarybos sprendimą netikslinti Lietuvos... 22. Likusioje dalyje pareiškėjo skundą atmesti.... 23. Sprendimas per vieną mėnesį nuo jo paskelbimo gali būti skundžiamas...