Byla eI-5653-394/2018
Dėl vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą priteisimo iš atsakovų D. M. ir E. M., tretieji suinteresuoti asmenys S. M. ir M. M

1Regionų apygardos administracinio teismo Šiaulių rūmų teisėja Jarūnė Sedalienė,

2sekretoriaujant Janinai Morkūnienei,

3dalyvaujant pareiškėjos atstovui advokato padėjėjui Sandžiui Povilauskui,

4dalyvaujant atsakovei D. M.,

5nedalyvaujant atsakovui E. M., tretiesiems suinteresuotiems asmenims S. M. ir M. M.,

6viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo administracinę bylą pagal pareiškėjos viešosios įstaigos Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centras prašymą dėl vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą priteisimo iš atsakovų D. M. ir E. M., tretieji suinteresuoti asmenys S. M. ir M. M..

7Teismas, išnagrinėjęs bylą,

Nustatė

8Viešoji įstaiga Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centras (toliau tekste – pareiškėja), atstovaujama advokato Giedriaus Gvildžio, su prašymu kreipėsi į teismą, prašydama priteisti solidariai iš atsakovų D. M. ir E. M. 553,94 Eur vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą, suskaičiuotos nuo 2013-01-01 iki 2017-06-30, ir 18,60 Eur bylinėjimosi išlaidų. Vėliau prašomą priteisti sumą pareiškėja sumažino iki 538,30 Eur.

9Pareiškėja teismui pateiktame prašyme nurodė ir pareiškėjos atstovas teismo posėdžio metu paaiškino, kad atsakovai nuo 1994-12-29 jungtinės sutuoktinių nuosavybės teise valdo nekilnojamąjį turtą, esantį (duomenys neskelbiami), šiuo adresu savo nuolatinę gyvenamąją vietą yra deklaravę 6 asmenys, todėl atsakovams kyla pareiga mokėti vietinę rinkliavą už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą, kuri nustatyta norminių aktų pagrindu. Atsakovams kartą į metus buvo siunčiami vietinės rinkliavos mokėjimo pranešimai bei įspėjimai dėl skolos, susidariusios nesumokėjus vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą. Atsakovai per laikotarpį nuo 2013-01-01 iki 2017-06-30 yra nesumokėję pareiškėjui 538,30 Eur vietinės rinkliavos, kuri apskaičiuota remiantis Radviliškio rajono savivaldybės tarybos 2006 m. spalio 12 d. sprendimu Nr. T-885 (su vėlesniais pakeitimais ir papildymais) patvirtintais Vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą nuostatais.

10Lietuvos Respublikos rinkliavų įstatymas įtvirtina savivaldybių teisę savivaldybės teritorijoje nustatyti vietines rinkliavas už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir tvarkymą; vietinę rinkliavą bei rinkliavos nuostatus tvirtina savivaldybės taryba savo sprendimu. Pareiškėjas viešoji įstaiga Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centras yra Šiaulių regiono savivaldybių (tame tarpe ir Radviliškio rajono savivaldybės) įsteigta įstaiga, viešojo administravimo subjektas, kuriam pavestas vietinės rinkliavos iš atliekų turėtojų už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą administravimas. Nuostatų 10 p. nurodo, jog vietinę rinkliavą administruoja viešoji įstaiga Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centras, kuriam savivaldybės tarybos sprendimu pavestas vietinės rinkliavos administravimas ir kuris apskaičiuoja vietinę rinkliavą ir siunčia mokėjimo pranešimą mokėtojui, kontroliuoja vietinės rinkliavos mokėjimą, vieną kartą per metus kiekvienam vietinės rinkliavos mokėtojui pateikia mokėjimo pranešimą (sąskaitą), o vietinė rinkliava mokama į administratoriaus sąskaitą už pasirinktą laikotarpį.

11Pareiškėja nurodo, kad rinkliava atsakovams skaičiuojama Nuostatų 4.1. p. nustatyta tvarka, kaip gyvenamosios paskirties patalpų, esančių Radviliškio rajono savivaldybės teritorijoje, savininkams pagal tame būste savo gyvenamąją vietą deklaravusių asmenų skaičių. Nesumokėta vietinė rinkliava išieškoma Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka (Nuostatų 30 p.). Tokiu būdu ir pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.1. str. rinkliavos mokėjimas yra atsakovų prievolė, kurią LR CK 6.59 str. draudžia vienašališkai atsisakyti įvykdyti.

12Atsakovė D. M. su pareiškėjos prašymu sutinka iš dalies, neginčija vietinės rinkliavos skolos paskaičiavimo už save, sutuoktinį E. M. ir sūnų L. M., tačiau nesutinka su rinkliavos skaičiavimu už sūnų S. M., nes jis yra pilnametis ir pats už save atsako, už sūnų M. M. ir anūką A. M., taip pat dukrą V. S. bei jos vaikus I. S. ir U. S., nes šie asmenys atsakovei nuosavybės teise priklausančiame name, esančiame (duomenys neskelbiami), nagrinėjamu laikotarpiu faktiškai negyveno. M. M. šeima gyveno Vilniuje, o vėliau Radviliškyje, bute, esančiame (duomenys neskelbiami), V. S. šeima taip pat gyveno adresu (duomenys neskelbiami), o vėliau - (duomenys neskelbiami).

13Atsakovas E. M., tretieji suinteresuoti asmenys S. M. ir M. M. į teismo posėdį neatvyko, apie bylos nagrinėjimo laiką ir vietą pranešta tinkamai, pateikė teismui prašymus bylą nagrinėti jiems nedalyvaujant, bei atsiliepimus, kuriuose nurodė, kad su pareiškėjos prašymu nesutinka, prašo atmesti. S. M. nurodė, kad yra pilnametis ir pilnai save išlaikantis asmuo, todėl pareiškėjas turėjo kontaktuoti su juo tiesiogiai, teikti jam priskaitymus ir sąskaitas. M. M. nurodė, kad jo šeima nuo 2008 m. adresu (duomenys neskelbiami), negyvena ir su tėvais bendro ūkio neveda.

14Pareiškėjos viešosios įstaigos Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centras prašymas tenkintinas.

15Radviliškio rajono savivaldybės taryba 2007-08-30 sprendimu Nr. T-160 nuo 2007 m. spalio 1 d. įvedė privalomą vietinę rinkliavą už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą. Rinkliava skaičiuojama, vadovaujantis Radviliškio rajono savivaldybės tarybos 2006-10-12 sprendimu Nr. T-885 patvirtintais Radviliškio rajono savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą nuostatais (papildyti ir keisti 2007-11-29 sprendimu Nr. T-236, 2008-05-15 sprendimu Nr. T-401, 2008-06-26 sprendimais Nr. T-450 bei Nr. T-451, 2009-12-17 sprendimu Nr. T-868, 2013-08-22 sprendimu Nr. T-573, 2014-10-09 sprendimu Nr. T-856, 2014-12-18 sprendimu Nr. T-913 ir 2017-06-22 sprendimu Nr. T-595), kurių 10 ir 11 punktai pavedė pareiškėjui rinkliavos administravimą. Pagal Nuostatų (redakcija, galiojusi iki 2017-07-01) 4 p., šios vietinės rinkliavos mokėtojai yra ir fiziniai asmenys, gyvenamosios paskirties patalpų, esančių Radviliškio rajono savivaldybėje, savininkai arba savivaldybės gyvenamosios paskirties patalpų nuomininkai, kuriems vietinė rinkliava apskaičiuojama priklausomai nuo tos patalpos gyventojų skaičiaus. Nuo 2017 m. liepos 1 d. galiojančių Nuostatų 12.2 punktas numato, kad pastoviąją dedamąją moka visi gyvenamosios paskirties patalpų, esančių savivaldybės teritorijoje, gyventojai.

16Byloje esantys duomenys patvirtina, jog atsakovams D. M. ir E. M. nuo 1994-12-29 bendrosios jungtinės sutuoktinių nuosavybės teise priklauso gyvenamasis namas, esantis (duomenys neskelbiami), šiame name nuo 1992-03-30 deklaruota atsakovės D. M., o nuo 1995-03-13 – atsakovo E. M. nuolatinė gyvenamoji vieta, todėl pagal Nuostatų 4.1. p. atsakovai laikotarpiu nuo 2013-01-01 iki 2017-06-30 buvo vietinės rinkliavos mokėtojai, kurie privalėjo mokėti vietinę rinkliavą priklausomai nuo tos patalpos gyventojų skaičiaus. Iš pateiktos pažymos apie vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą skolą matyti, kad atsakovai tinkamai nemokėjo vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą, todėl už laikotarpį nuo 2013-01-01 iki 2017-06-30 susidarė 553,94 Eur įsiskolinimas. Atsakovei pateikus dokumentus apie M. M. studijas nuo 2003-09-01 iki 2014-06-15, pareiškėja anuliavo skolą už šį asmenį už laikotarpį nuo 2013-01-01 iki 2014-06-30 ir sumažino priskaičiuotos skolos sumą iki 538,30 Eur.

17Iš pateiktos pažymos apie gyventojų skaičių matosi, kad adresu (duomenys neskelbiami), atsakovų sūnaus S. M. gyvenamoji vieta deklaruota nuo 2003-03-12, sūnaus M. M. – nuo 2001-07-25, anūko A. M. – nuo 2012-08-21. Šių asmenų gyvenamosios vietos buvo deklaruotos ir pažymos surašymo metu (2018-09-20). Pagal Nuostatų 4.1 punktą, už jų gyvenamojoje patalpoje deklaruotus asmenis vietinę rinkliavą už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą moka tų gyvenamųjų patalpų savininkai, todėl vietinė rinkliava atsakovams, kaip gyvenamojo namo, esančio (duomenys neskelbiami), savininkams pagrįstai paskaičiuota ir už S. M., M. M. bei A. M.. Nei S. M., nei M. M. nepateikė teismui jokių duomenų, kad jie atsakovų gyvenamojoje patalpoje bylai aktualiu laikotarpiu faktiškai negyveno ir vietinę rinkliavą už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą mokėjo kitur, nors M. M. teismo buvo įpareigotas pateikti dokumentus, įrodančius jo faktinę gyvenamąją vietą per laikotarpį nuo 2013-01-01 iki 2017-06-30, taip pat duomenis, kad šiuo laikotarpiu vietinę rinkliavą už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą mokėjo kitur. Pareiškėja, gavusi dokumentus apie M. M. mokymąsi per laikotarpį nuo 2003-09-01 iki 2014-06-15, skolą už šį asmenį perskaičiavo ir anuliavo už laikotarpį nuo 2013-01-01 iki 2014-06-30, kitų duomenų, kurių pagrindu būtų galima perskaičiuoti susidariusį įsiskolinimą už nurodytus asmenis, byloje nėra.

18Atsakovė D. M. teigia, kad neprivalo mokėti rinkliavos už suaugusius ir atskirai gyvenančius savo vaikus, tačiau tiek S. M., tiek M. M. gyvenamoji vieta bylai aktualiu laikotarpiu buvo deklaruota būtent atsakovams nuosavybės teise priklausančiose gyvenamosiose patalpose, kurių adresu priskaičiuota vietinės rinkliavos skola. Prievolę deklaruoti savo gyvenamąją vieta nustato Lietuvos Respublikos gyvenamosios vietos deklaravimo įstatymas, kurio 4 straipsnio 1 dalyje sakoma, kad gyvenamąją vietą privalo deklaruoti Lietuvos Respublikos piliečiai, atvykę gyventi į Lietuvos Respubliką ilgiau kaip 183 dienoms per metus, keičiantys gyvenamąją vietą Lietuvos Respublikoje ar išvykstantys iš jos ilgesniam kaip šešių mėnesių laikotarpiui. Pagal Deklaravimo įstatymo 8 straipsnio 1 dalį, gyvenamosios patalpos savininkas turi teisę kreiptis į deklaravimo įstaigą su prašymu taisyti, keisti ar naikinti deklaravimo duomenis, susijusius su jo nekilnojamuoju turtu, tačiau atsakovai to nedarė, ir jų pilnamečių vaikų gyvenamosios vietos nagrinėjamu laikotarpiu buvo deklaruotos būtent atsakovų adresu, todėl atsakovai liko atsakingi už vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą sumokėjimą už visus jų gyvenamosiose patalpose gyvenamąją vietą deklaravusius asmenis.

19Bylos duomenimis nustatyta, kad atsakovų gyvenamojoje patalpoje adresu (duomenys neskelbiami), gyvenamąją vietą laikotarpiu nuo 2012-12-05 iki 2013-04-15 buvo deklaravusi ir atsakovų dukra V. S. bei jos nepilnamečiai vaikai I. S. ir U. S., už kuriuos atsakovams nuo 2013-01-01 iki 2013-03-30 taip pat buvo paskaičiuota vietinės rinkliavos skola. Nors atsakovė teigia, kad vietinę rinkliavą už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą V. S. tuo laikotarpiu mokėjo gyvendama kitu adresu, tačiau pareiškėja pateikė 2018-11-19 rašytinį paaiškinimą dėl mokėjimo pranešimo Nr. 97135969, kuriame nurodyta, kad šiame pranešime vietinė rinkliava V. S. faktiškai skaičiuota nuo 2013-04-01 iki 2013-06-30, nors ir nurodyta, kad skaičiuojama nuo 2013-01-01 iki 2013-06-30, ir už keturis gyventojus priskaičiuota 60,00 Lt už 3 mėn., o ne 120,00 Lt, jeigu būtų skaičiuota už 6 mėn. Taigi šie duomenys patvirtina, kad vietinė rinkliava už V. S. ir jos vaikus už laikotarpį nuo 2013-01-01 iki 2013-03-30 atsakovams paskaičiuota pagrįstai, nes jie gyvenamąją vietą išsideklaravo tik 2013-04-15.

20Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo išplėstinė teisėjų kolegija 2014 m. sausio 28 d. nutartyje administracinėje byloje Nr. A556-334/2014, be kita ko, yra pasisakiusi, jog tuo atveju, jei objektyvūs duomenys neabejotinai patvirtina, kad fizinio ar juridinio asmens veikloje (plačiąja prasme – pvz., valdant, naudojant ar disponuojant nekilnojamuoju turtu ar pan.) jokios (komunalinės) atliekos nesusidaro, akivaizdu, jog toks asmuo negali būti pripažintas „atliekų turėtoju“ minėtų nuostatų prasme, nes jis neturi ir (ar) nedaro (negamina) atliekų, kaip tai apibrėžiama Atliekų tvarkymo įstatymo nuostatose. Nagrinėjamu atveju atsakovai nepateikė teismui jokių objektyvių duomenų, kad jų nekilnojamojo turto adresu komunalinės atliekos už visus deklaruotus asmenis nesusidarė, kad pilnamečiai vaikai vietinę rinkliavą už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą mokėjo gyvendami kitur. Radviliškio rajono savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą nuostatų 22 punkte numatyta, kad vietinė rinkliava neskaičiuojama fiziniams asmenims, kurie ne vėliau kaip iki einamųjų mokestinių metų pabaigos pateikė rinkliavos administratoriui prašymą ir aplinkybes patvirtinančius dokumentus. Siekdami, kad jiems nebūtų skaičiuojama vietinė rinkliava už faktiškai negyvenančius šeimos narius, atsakovai turėjo galimybę susipažinti su šia viešai prieinama informacija ir Nuostatuose numatytomis sąlygomis kreiptis į pareiškėją dėl lengvatų taikymo ar atleidimo nuo vietinės rinkliavos mokesčio. Nagrinėjamu atveju atsakovai nepateikė jokių duomenų, kurie leistų spręsti, kad jie nelaikytini atliekų turėtojais Nuostatų prasme, todėl jie, kaip vietinės rinkliavos mokėtojai, turėjo pareigą mokėti vietinę rinkliavą už ginčo laikotarpį už visus jų gyvenamojoje patalpoje deklaruotus asmenis.

21Pagal Rinkliavų įstatymo 2 straipsnio 3 dalį vietinė rinkliava yra savivaldybės tarybos sprendimu nustatyta privaloma įmoka, galiojanti tos savivaldybės teritorijoje, todėl atsakovams vietinės rinkliavos mokėjimas yra piniginė prievolė ir ją vienašališkai atsisakyti įvykdyti draudžiama (Civilinio kodekso 6.59 str.). Pareiga mokėti už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą įteisinta Rinkliavų įstatymo 2 straipsnio 3 dalies, 11 straipsnio 1 dalies 8 punkto, 12 straipsnio 2 punkto, Atliekų tvarkymo įstatymo 32 straipsnio 1 dalies bei Nuostatų pagrindu. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas, formuojantis vienodą teisės taikymo praktiką šios kategorijos bylose (administracinė byla Nr. A525-471/2010), yra nurodęs, jog rinkliava nėra sutartinio pobūdžio mokėjimas, ji reglamentuojama viešosios, o ne privatinės teisės normomis, vietinės rinkliavos objektas negali būti laikomas komunaline paslauga (šiukšlių išvežimu), vietinė rinkliava už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą vertintina kaip atliekų turėtojo privaloma įmoka už atliekas, tvarkomas savivaldybės komunalinių atliekų tvarkymo sistemoje, todėl teismas neturi teisinio pagrindo netenkinti pareiškėjo reikalavimo dėl vietinės rinkliavos iš atsakovų priteisimo.

22Tenkintinas ir pareiškėjo prašymas priteisti iš atsakovų 18,60 Eur išlaidų advokato pagalbai apmokėti, nes proceso šalis, kurios naudai priimtas sprendimas, turi teisę gauti iš kitos proceso šalies savo išlaidų atlyginimą (ABTĮ 40 straipsnio 1 dalis). Išlaidų advokato pagalbai apmokėti dydis yra pagrįstas ir įrodytas byloje pateiktais dokumentais - 2017 m. rugpjūčio 1 d. Vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą skolų išieškojimo paslaugų teikimo sutartimi Nr. S-17-188 su priedais, 2017 m. spalio 12 d. Sutartimi dėl teisinių paslaugų teikimo, 2018 m. birželio 12 d. PVM sąskaita-faktūra Nr. 2018-000074, 2018 m. birželio 26 d. mokėjimo nurodymu Nr. 761, Ruoštinų dokumentų sąrašu prie Sutarties dėl teisinių paslaugų teikimo, kurio 16 eilutėje nurodyta 18,60 Eur suma pagal atsakovų mokėtojo kodą Nr. 1280103, 2017 m. rugsėjo 8 d. atstovavimo sutartimi, 2018 m. balandžio 27 d. įgaliojimu Nr. 11.

23Teismas, vadovaudamasis išdėstytu ir Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 84-87 straipsniu, 88 straipsnio 4 punktu, 132 straipsnio 1 dalimi,

Nutarė

24Pareiškėjo prašymą tenkinti visiškai ir priteisti solidariai iš atsakovų D. M. ir E. M. pareiškėjui VšĮ Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centras 538,30 Eur (penkis šimtus trisdešimt aštuonis Eur 30 ct) vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą, suskaičiuotos nuo 2013-01-01 iki 2017-06-30, ir 18,60 Eur (aštuoniolika Eur 60 ct) išlaidų advokato pagalbai apmokėti.

25Sprendimas per vieną mėnesį nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas apeliacine tvarka Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui tiesiogiai arba per sprendimą priėmusio teismo Šiaulių rūmus.

Proceso dalyviai
1. Regionų apygardos administracinio teismo Šiaulių rūmų teisėja Jarūnė... 2. sekretoriaujant Janinai Morkūnienei,... 3. dalyvaujant pareiškėjos atstovui advokato padėjėjui Sandžiui Povilauskui,... 4. dalyvaujant atsakovei D. M.,... 5. nedalyvaujant atsakovui E. M., tretiesiems suinteresuotiems asmenims S. M. ir... 6. viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo administracinę... 7. Teismas, išnagrinėjęs bylą,... 8. Viešoji įstaiga Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centras (toliau tekste... 9. Pareiškėja teismui pateiktame prašyme nurodė ir pareiškėjos atstovas... 10. Lietuvos Respublikos rinkliavų įstatymas įtvirtina savivaldybių teisę... 11. Pareiškėja nurodo, kad rinkliava atsakovams skaičiuojama Nuostatų 4.1. p.... 12. Atsakovė D. M. su pareiškėjos prašymu sutinka iš dalies, neginčija... 13. Atsakovas E. M., tretieji suinteresuoti asmenys S. M. ir M. M. į teismo... 14. Pareiškėjos viešosios įstaigos Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centras... 15. Radviliškio rajono savivaldybės taryba 2007-08-30 sprendimu Nr. T-160 nuo... 16. Byloje esantys duomenys patvirtina, jog atsakovams D. M. ir E. M. nuo... 17. Iš pateiktos pažymos apie gyventojų skaičių matosi, kad adresu (duomenys... 18. Atsakovė D. M. teigia, kad neprivalo mokėti rinkliavos už suaugusius ir... 19. Bylos duomenimis nustatyta, kad atsakovų gyvenamojoje patalpoje adresu... 20. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo išplėstinė teisėjų kolegija... 21. Pagal Rinkliavų įstatymo 2 straipsnio 3 dalį vietinė rinkliava yra... 22. Tenkintinas ir pareiškėjo prašymas priteisti iš atsakovų 18,60 Eur... 23. Teismas, vadovaudamasis išdėstytu ir Lietuvos Respublikos administracinių... 24. Pareiškėjo prašymą tenkinti visiškai ir priteisti solidariai iš atsakovų... 25. Sprendimas per vieną mėnesį nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas...