Byla 1S-323-518/2018
Dėl Kauno apygardos teismo 2018 m. rugsėjo 17 d. nutarties, kuria pratęstas laikino nuosavybės teisės apribojimo terminas į UAB „A“ priklausantį turtą – transporto priemonę

1Lietuvos apeliacinio teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjas Linas Žukauskas, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjęs UAB „A“ (duomenys pakeisti) skundą dėl Kauno apygardos teismo 2018 m. rugsėjo 17 d. nutarties, kuria pratęstas laikino nuosavybės teisės apribojimo terminas į UAB „A“ priklausantį turtą – transporto priemonę,

Nustatė

21. Kauno apygardos teisme nagrinėjama baudžiamoji byla, kurioje A. S. kaltinama pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso (toliau – BK) BK 25 straipsnio 3 dalį ir 182 straipsnio 2 dalį (21 veika), BK 25 straipsnio 3 dalį, BK 22 straipsnio 1 dalį ir BK 182 straipsnio 2 dalį (4 veikos), A. L. – pagal BK 25 straipsnio 3 dalį ir 182 straipsnio 2 dalį (3 veikos), A. Ž. – pagal BK 25 straipsnio 3 dalį ir BK 182 straipsnio 2 dalį, A. R. – pagal BK 25 straipsnio 3 dalį ir BK 182 straipsnio 2 dalį (27 veikos), BK 25 straipsnio 3 dalį, BK 22 straipsnio 1 dalį ir BK 182 straipsnio 2 dalį (7 veikos), BK 214 straipsnio 1 dalį ir 215 straipsnio 1 dalį, An. R. – pagal BK 25 straipsnio 3 dalį ir 182 straipsnio 2 dalį (27 veikos), BK 25 straipsnio 3 dalį, BK 22 straipsnio 1 dalį ir BK 182 straipsnio 2 dalį (7 veikos), BK 129 straipsnio 2 dalies 9 ir 11 punktus, BK 181 straipsnio 3 dalį (2 veikos), BK 140 straipsnio 1 dalį, BK 215 straipsnio 1 dalį, BK 214 straipsnio 1 dalį, BK 182 straipsnio 1 dalį.

32. Siekiant užtikrinti galimą civilinį ieškinį ir turto konfiskavimą, ikiteisminio tyrimo metu Vilniaus apygardos prokuratūros 1-ojo baudžiamojo persekiojimo skyriaus prokurorės Ritos Vaitekūnienės 2018 m. vasario 5 d. Nutarimu buvo skirtas laikinas nuosavybės teisės apribojimas UAB „A“ turtui – transporto priemonei (ekskavatoriui - krautuvui) VOLVO BL71 PLUSD, valstybinis numeris ( - ), vin. kodas ( - ). Vėliau šios procesinės prievartos priemonės terminas buvo tęsiamas.

43. Siekiant užtikrinti galimą civilinį ieškinį ir turto konfiskavimą, skundžiama Kauno apygardos teismo 2018 m. rugsėjo 17 d. nutartimi trijų mėnesių laikotarpiui nuo 2018 m. rugsėjo 17 d. pratęstas laikino nuosavybės teisės apribojimo terminas į UAB „A“ priklausantį turtą – transporto priemonę (ekskavatorių - krautuvą) VOLVO BL71 PLUSD, valstybinis numeris ( - ), vin. kodas ( - ), uždraudžiant minėtą turtą valdyti, naudotis juo bei disponuoti.

54. UAB „A“ direktorius O. U. (toliau atstovas) skunde prašo panaikinti Kauno apygardos teismo 2018 m. rugsėjo 17 d. nutartį. Nurodo, kad skundžiama nutartis yra nepagrįsta, todėl turi būti panaikinta. Atstovo nuomone, UAB „A“ nuosavybės teisės į automobilį VOLVO BL71 PLUSD, valstybinis numeris ( - ), buvo apribotos nepagrįstai, nesant įstatyminių pagrindų. Tuo buvo pažeistos trečiųjų asmenų teisės ir pažeistas proporcingumo principas.

64.1. Atstovas atkreipia dėmesį, kad aptariama transporto priemonė buvo įgyta teisėtu būdu, UAB „A“ vadovas dar 2017 m. kovo 1 d. savanoriškai pateikė tai patvirtinančius dokumentus. Atstovas pažymi, kad nei juridiniam asmeniui UAB „A“, nei už jos veiksmus atsakingam fiziniam asmeniui šioje baudžiamojoje byloje pranešimai apie įtarimus neįteikti, vėliau kaltinimai nepareikšti. Dėl šios priežasties nėra jokio pagrindo UAB „A“ įtraukti civiliniu atsakovu šioje baudžiamojoje byloje. Kaltinamieji niekaip nėra susiję nei su UAB „A“, nei su jos direktoriumi. Šioje byloje taip pat nėra duomenų, kad UAB „A“ būtų atsakinga už žalą, kuri galėjo atsirasti dėl kaltinamiesiems inkriminuojamų nusikalstamų veikų. Taigi, UAB „A“ šioje byloje negali būti civiliniu atsakovu. Todėl jos turtui laikinasis nuosavybės teisės apribojimas negalėjo būti taikomas, siekiant užtikrinti civilinį ieškinį.

74.2. Atstovas taip pat pažymi, kad BK 72 straipsnio 4 dalyje yra įtvirtintas baigtinis sąrašas atvejų, kada gali būti konfiskuojamas trečiojo asmens turtas, nepriklausomai nuo to, ar tas asmuo patrauktas baudžiamojon atsakomybėn už konkrečios nusikalstamos veikos padarymą. Atstovo vertinimu, nei vienas iš BK 72 straipsnio 4 dalyje numatytų atvejų negali būti taikomas UAB „A“ atžvilgiu. Remiantis BK 72 straipsnio 5 dalies nuostata, tais atvejais, kai nusikalstama veika įgytas turtas yra perduotas tretiesiems asmenims - sąžiningiems įgijėjams, taikomas turto vertės konfiskavimas iš nusikalstamą veika padariusio asmens. Atstovas atkreipia dėmesį, kad šioje byloje dėl galimai įvykdyto sukčiavimo, t. y. V. K. priklausiusios transporto priemonės VOLVO BL71 PLUSD, valstybinis numeris ( - ) užvaldymo apgaule, šiam asmeniui buvo padaryta turtinė žala. Tačiau šiuo atveju transporto priemonę pardavus trečiajam asmeniui UAB „A“ kaip sąžiningam įgijėjui, kuris nėra susijęs su nusikalstamą veiką padariusiais asmenimis ir nėra materialiai atsakingas už šių asmenų veiksmais padarytą žalą, bei nežinojo, jog automobilis buvo įsigytas nusikalstamu būdu, iš kaltininko nukentėjusiajam priteistina tų daiktų vertę atitinkanti pinigų suma. Tuo tarpu sąžiningas įgijėjas - UAB „A“ negali būti atsakingas už šių asmenų veiksmais padarytą žalą.

85. UAB „A“ skundas atmetamas.

96. BPK 151 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad civiliniam ieškiniui, galimam turto konfiskavimui arba išplėstiniam turto konfiskavimui užtikrinti prokuroro nutarimu įtariamajam ar pagal įstatymus materialiai atsakingam už įtariamojo veiksmus fiziniam asmeniui arba fiziniams asmenims, kurie turi nusikalstamu būdu gautą ar įgytą arba Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 723 straipsnyje nurodytus požymius atitinkantį konfiskuotiną turtą, gali būti skiriamas laikinas nuosavybės teisės apribojimas. BPK 151 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad juridinio asmens nuosavybės teisė gali būti laikinai apribota prokuroro nutarimu, kai: 1) siekiama užtikrinti galimą turto konfiskavimą BK 72 straipsnyje numatytais atvejais ir galimą išplėstinį turto konfiskavimą BK 723 straipsnyje numatytais atvejais; 2) siekiama užtikrinti civilinį ieškinį, jei yra pakankamas pagrindas juridinį asmenį įtraukti civiliniu atsakovu. BPK 151 straipsnio 6 dalyje nustatyta, kad, kai byla perduota į teismą, dėl laikino nuosavybės teisės apribojimo paskyrimo ar jo taikymo termino pratęsimo priimdamas nutartį nusprendžia teismas, kurio žinioje yra byla. Nei BPK 151 straipsnis, nei kiti procesiniai įstatymai bylą perdavus teismui laikino nuosavybės teisės apribojimo taikymo trukmės neapriboja.

106.1. Taigi, ši procesinė prievartos priemonė yra taikoma esant bent vienam iš baudžiamojo proceso įstatyme numatytų pagrindų, t. y. kai procese turi būti užtikrintas civilinis ieškinys, galimas turto konfiskavimas ar išplėstinis turto konfiskavimas. Baudžiamojo proceso įstatymas nenumato jokių išlygų ar papildomų sąlygų šiam apribojimui taikyti. Laikinai apribojant nuosavybės teisę pagrindinis tikslas yra išsaugoti turtą, kad jis nebūtų paslėptas, sunaudotas ar sunaikintas. Laikinas nuosavybės teisės apribojimas yra laikina procesinė prievartos priemonė, kurios taikymas gali būti panaikintas, nepasitvirtinus įtarimams (kaltinimams) arba paaiškėjus kitoms priežastims, dėl kurių šios prievartos priemonės taikymas būtų netikslingas (BPK 151 straipsnio 8 dalis).

117. Šioje baudžiamojoje byloje A. S., A. R. ir An. R., be kitų nusikalstamų veikų, kaltinami pagal BK 25 straipsnio 3 dalį ir 182 straipsnio 2 dalį tuo, kad veikdami organizuotoje grupėje apgaule įgijo svetimą didelės vertės (131 000 Eur) V. K. priklausantį turtą. Iš bylos duomenų matyti, kad nukentėjusiajam V. K. priklausiusi transporto priemonė (ekskavatorius - krautuvas) VOLVO BL71 PLUSD, valstybinis numeris ( - ), vin. kodas ( - ), galimai apgaulės būdu buvo perrašyta UAB „B“ (duomenys pakeisti), kurios direktorė kaltinamoji A. R. už 28 500 eurų šią transporto priemonę pardavė UAB „A“.

127.1. Pagal BK 72 straipsnio 2 dalį konfiskuotinu turtu laikomas baudžiamojo įstatymo uždraustos veikos įrankis, priemonė ar rezultatas. Uždraustos veikos rezultatu pripažįstamas tiesiogiai ar netiesiogiai iš jos gautas bet kokio pavidalo turtas. Pagal BK 72 straipsnio 4 dalį kitam fiziniam ar juridiniam asmeniui priklausantis konfiskuotinas turtas konfiskuojamas, nepaisant to, ar tas asmuo nuteistas už šio kodekso uždraustos veikos padarymą, ar ne, jeigu: 1) perleisdamas turtą kaltininkui ar kitiems asmenims, jis žinojo arba turėjo ir galėjo žinoti, kad šis turtas bus naudojamas šio kodekso uždraustai veikai daryti; 2) šis turtas jam buvo perleistas sudarius apsimestinį sandorį; 3) šis turtas jam buvo perleistas kaip kaltininko šeimos nariui ar artimajam giminaičiui; 4) šis turtas jam buvo perleistas kaip juridiniam asmeniui, kurio vadovas, valdymo organo narys arba dalyviai, valdantys ne mažiau kaip penkiasdešimt procentų juridinio asmens akcijų (pajaus, įnašų ir pan.), yra kaltininkas, jo šeimos nariai ar artimieji giminaičiai; 5) įgydamas šį turtą, jis arba juridiniame asmenyje vadovaujamas pareigas ėję ir teisę jam atstovauti, juridinio asmens vardu priimti sprendimus ar kontroliuoti juridinio asmens veiklą turėję asmenys žinojo arba turėjo ir galėjo žinoti, kad šis turtas yra šio kodekso uždraustos veikos įrankis, priemonė ar rezultatas. Taigi, esant įstatyme nustatytoms sąlygoms, gali būti konfiskuojamas ne tik kaltininko vardu registruotas, bet ir kitam fiziniam ar juridiniam asmeniui priklausantis konfiskuotinas turtas – šiuo atveju UAB „A“ priklausanti transporto priemonė.

137.2. BPK 109 straipsnyje nustatyta, kad asmuo, dėl nusikalstamos veikos patyręs turtinės ar neturtinės žalos, turi teisę baudžiamajame procese pareikšti įtariamajam ar kaltinamajam arba už įtariamojo ar kaltinamojo veikas materialiai atsakingiems asmenims civilinį ieškinį. Iš baudžiamosios bylos medžiagos matyti, kad nukentėjusysis V. K. baudžiamojoje byloje pareiškė civilinį ieškinį dėl 199 020,29 Eur turtinės žalos atlyginimo (t. 135, b. l. 94-96).

147.3. UAB „A“ direktorius skunde nurodo, kad kaltinamieji niekaip nėra susiję nei su UAB „A“, nei su jos direktoriumi, šioje byloje nėra duomenų, jog UAB „A“ būtų atsakinga už žalą, kuri galėjo atsirasti dėl kaltinamiesiems inkriminuojamų nusikalstamų veikų. Todėl skunde manoma, kad UAB „A“ šioje byloje negali būti civiliniu atsakovu. Be to, skunde pažymima, kad aptariama transporto priemonė buvo įgyta teisėtu būdu, todėl sąžiningas įgijėjas - UAB „A“ negali būti atsakingas už šių asmenų veiksmais padarytą žalą.

157.3.1. Pažymėtina, kad BPK X dalyje nustatyta tvarka skundą nagrinėjantis aukštesnysis teismas patikrina tik skundžiamos nutarties pratęsti laikiną nuosavybės teisės apribojimo termino teisėtumą ir pagrįstumą. Iš bylos medžiagos matyti, kad byloje yra pakankamai duomenų, užfiksuotų nukentėjusiųjų ir liudytojų apklausos protokoluose, apžiūros protokoluose ir kituose procesiniuose dokumentuose, suteikiančių pagrindą manyti, kad kaltinamieji A. S., A. R. ir An. R. galėjo padaryti jiems inkriminuojamas nusikalstamas veikas. Be to, nagrinėdamas skundą dėl procesinės prievartos priemonės – laikino nuosavybės teisės apribojimo – paskyrimo ar jos termino pratęsimo teismas byloje surinktus duomenis analizuoja ir vertina tik tiek, kad būtų galima nustatyti, ar yra pagrindas asmenis kaltinti jiems inkriminuojamų nusikalstamų veikų padarymu. Tačiau aukštesnysis teismas iš esmės nesprendžia kaltės bei civilinio ieškinio pagrįstumo klausimų, taip pat, ar byloje bus taikomas turto konfiskavimas arba išplėstinis turto konfiskavimas. Tai daroma nagrinėjant bylą teisiamajame posėdyje pirmosios instancijos teisme.

167.3.2. Kaltininko galimo pasipelnymo iš nusikalstamos veikos faktas ir dydis yra baudžiamojoje byloje įrodinėtinos aplinkybės, nes jos susijusios su baudžiamojo įstatymo taikymu. Baudžiamojo įstatymo nuostatos, reglamentuojančios turto konfiskavimą ir / ar išplėstinį turto konfiskavimą, leidžia teismui taikyti tokio pobūdžio procesinę prievartos priemonę (BK 72 ir 723 straipsniai). Kokiu būdu iš tiesų aptariama transporto priemonė buvo įgyta iš nukentėjusiojo V. K. ir vėliau perleista UAB „A“, bus nustatyta tik bylą išnagrinėjus iš esmės, priimant teismui galutinį baigiamąjį aktą. BPK 151 straipsnyje numatyta procesinė prievartos priemonė yra taikoma siekiant užtikrinti galimą turto konfiskavimą ar išplėstinį turto konfiskavimą, taigi akivaizdu, jog įstatymas leidžia taikyti šią procesinę prievartos priemonę esant manymui, o ne vien surinkus nenuginčijamus įrodymams, jog asmens turimas turtas, kuriam taikomas laikinas nuosavybės teisių apribojimas, yra gautas nusikalstamu būdu.

177.3.3. Nagrinėjamu atveju atsižvelgus į A. S., A. R. ir An. R. inkriminuojamų nusikalstamų veikų pobūdį, į tai, kad nukentėjusiajam V. K. priklausiusi transporto priemonė (ekskavatorius - krautuvas) VOLVO BL71 PLUSD, valstybinis numeris ( - ), vin. kodas ( - ), galimai apgaulės būdu buvo perrašyta UAB „B“, kurios direktorė kaltinamoji A. R. už 28 500 eurų šią transporto priemonę pardavė UAB „A“, yra pagrindas manyti, kad kaltinamiesiems gali būti taikomas turto konfiskavimas arba išplėstinis turto konfiskavimas. Šioje byloje yra pakankamai duomenų, leidžiančių daryti išvadą, kad dėl šios nusikalstamos veikos nukentėjusiajam V. K. buvo padaryta turtinė žala, kurios atlyginimo užtikrinimui taip pat yra taikomas laikinas nuosavybės teisės apribojimas UAB „A“ priklausančiam turtui. Aukštesniojo teismo vertinimu, bylos aplinkybių visuma rodo, jog netaikant procesinės prievartos priemonės – laikino nuosavybės teisių apribojimo UAB „A“ priklausančiam turtui – gali būti apsunkintas byloje pareikšto civilinio ieškinio ir galimo turto konfiskavimo įvykdymas. Todėl laikinas nuosavybės teisių apribojimas į aptariamą UAB „A“ priklausančią transporto priemonę yra pagrįstas ir teisėtas.

187.4. Aukštesniojo teismo nuomone, šioje baudžiamojoje byloje pratęsiant laikino nuosavybės teisės apribojimo terminą proporcingumo principas pažeistas nebuvo. Tiek Lietuvos Respublikos Konstitucijos 23 straipsnyje, tiek Europos Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijoje įtvirtintas nuosavybės neliečiamumo principas nėra absoliutus. Nuosavybės neliečiamumo ribojimai baudžiamojo proceso kontekste reglamentuojami nacionaliniais įstatymais, šiuo atveju - BPK ir yra galimi. Šios procesinės prievartos priemonės taikymu yra siekiama svarbių BPK numatytų tikslų. Todėl laikinas nuosavybės teisių apribojimas į UAB „A“ turtą negali būti vertinamas kaip per griežta procesinė prievartos priemonė, ji yra proporcinga jos taikymu siekiamiems tikslams. Šioje proceso stadijoje netaikant procesinės prievartos priemonės – laikino nuosavybės teisių apribojimo į UAB „A“ turtą, gali būti apsunkintas arba tapti neįmanomu nuosprendžio dalies dėl civilinio ieškinio ir turto konfiskavimo įvykdymas.

197.5. Byloje nėra objektyvių duomenų, patvirtinančių, kad tokio masto ir griežtumo procesinė prievartos priemonė – laikinas nuosavybės teisių apribojimas – UAB „A“ priklausančiai transporto priemonei varžo jos teises akivaizdžiai labiau, nei reikia tokios rūšies procesine prievartos priemone siekiamiems tikslams pasiekti. Tokių duomenų skunde nepateikia ir UAB „A“ direktorius. Pažymėtina, kad nuosavybės teisių apribojimui iš esmės būdingas laikinas pobūdis ir ši procesinė prievartos priemonė gali būti panaikinta teismo nutartimi, vos tik ji taps nereikalinga arba paaiškėjus kitoms priežastims, dėl kurių šios prievartos priemonės taikymas būtų netikslingas.

208. Atsižvelgiant į nustatytas aplinkybes, daroma išvada, jog Kauno apygardos teismas, spręsdamas klausimą dėl UAB „A“ laikino nuosavybės teisės apribojimo termino pratęsimo, nepažeidė šios procesinės prievartos priemonės taikymo reikalavimų. Šiuo metu skundžiamoje nutartyje nurodyti nuosavybės teisės apribojimo pagrindai nėra išnykę ar pasikeitę, jų nepaneigia skunde nurodyti UAB „A“ atstovo argumentai. Laikino nuosavybės teisės apribojimo terminas UAB „A“ turtui skundžiama nutartimi pratęstas pagrįstai.

219. Kauno apygardos teismo 2018 m. rugsėjo 17 d. yra teisėta ir pagrįsta, jos naikinti skunde nurodytais motyvais nėra pagrindo.

22Teisėjas, vadovaudamasis BPK 442 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

23atmesti UAB „A“ skundą ir palikti galioti Kauno apygardos teismo 2018 m. rugsėjo 17 d. nutartį.

24Nutartis įsigalioja nuo jos priėmimo dienos ir yra neskundžiama.

Proceso dalyviai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjas Linas... 2. 1. Kauno apygardos teisme nagrinėjama baudžiamoji byla, kurioje A. S.... 3. 2. Siekiant užtikrinti galimą civilinį ieškinį ir turto konfiskavimą,... 4. 3. Siekiant užtikrinti galimą civilinį ieškinį ir turto konfiskavimą,... 5. 4. UAB „A“ direktorius O. U. (toliau atstovas) skunde prašo panaikinti... 6. 4.1. Atstovas atkreipia dėmesį, kad aptariama transporto priemonė buvo... 7. 4.2. Atstovas taip pat pažymi, kad BK 72 straipsnio 4 dalyje yra įtvirtintas... 8. 5. UAB „A“ skundas atmetamas.... 9. 6. BPK 151 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad civiliniam ieškiniui, galimam... 10. 6.1. Taigi, ši procesinė prievartos priemonė yra taikoma esant bent vienam... 11. 7. Šioje baudžiamojoje byloje A. S., A. R. ir An. R., be kitų nusikalstamų... 12. 7.1. Pagal BK 72 straipsnio 2 dalį konfiskuotinu turtu laikomas baudžiamojo... 13. 7.2. BPK 109 straipsnyje nustatyta, kad asmuo, dėl nusikalstamos veikos... 14. 7.3. UAB „A“ direktorius skunde nurodo, kad kaltinamieji niekaip nėra... 15. 7.3.1. Pažymėtina, kad BPK X dalyje nustatyta tvarka skundą nagrinėjantis... 16. 7.3.2. Kaltininko galimo pasipelnymo iš nusikalstamos veikos faktas ir dydis... 17. 7.3.3. Nagrinėjamu atveju atsižvelgus į A. S., A. R. ir An. R.... 18. 7.4. Aukštesniojo teismo nuomone, šioje baudžiamojoje byloje pratęsiant... 19. 7.5. Byloje nėra objektyvių duomenų, patvirtinančių, kad tokio masto ir... 20. 8. Atsižvelgiant į nustatytas aplinkybes, daroma išvada, jog Kauno apygardos... 21. 9. Kauno apygardos teismo 2018 m. rugsėjo 17 d. yra teisėta ir pagrįsta, jos... 22. Teisėjas, vadovaudamasis BPK 442 straipsnio 1 dalies 1 punktu,... 23. atmesti UAB „A“ skundą ir palikti galioti Kauno apygardos teismo 2018 m.... 24. Nutartis įsigalioja nuo jos priėmimo dienos ir yra neskundžiama....