Byla 2-8666-110/2011

1Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo teisėjas Stanislovas Juocevičius,

2sekretoriaujant Audrutei Zemlickaitei,

3dalyvaujant pareiškėjui R. M.,

4suinteresuoto asmens atstovei Aliftinai Kutyš,

5suinteresuoto asmens atstovui Zigmond Maceikianec,

6viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal pareiškėjo R. M. patikslintą pareiškimą dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo, suinteresuoti asmenys – Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Vilniaus skyrius, AB ,,Vingriai“.

Nustatė

7pareiškėjas nurodė, kad Vilniaus staklių gamykloje ,,Komunaras“ nuo 1974-09-27 iki 1987-05-04 ir nuo 1988-11-23 iki 2005-01-27 dirbo šlifuotoju. Vilniaus šlifavimo staklių gamykla ,,Komunaras“ 1995-03-17 reorganizuota į AB ,,Vingriai“. Patvirtinančių dokumentų ir duomenų apie gautą darbo darbo užmokestį už laikotarpį nuo 1984-01-01 iki 1987-05-04 ir nuo 1988-11-23 iki 1993-12-31 negali gauti dėl 2000-10-18 AB ,,Vingriai“ buhalterijoje įvykusio gaisro, kurio metu sudegė dalis buhalterinių dokumentų, tame tarpe ir duomenys apie pareiškėjo darbo užmokestį. Taip pat nurodė, kad jo darbo užmokesčio dydis už laikotarpį nuo 1984-01-01 iki 1987-05-04 ir nuo 1988-11-23 iki 1993-12-31 buvo vienodas su V. G., dirbusio Vilniaus staklių gamykloje ,,Komunaras“ V kategorijos šlifuotoju. Duomenys apie V. G. gautą darbo užmokestį yra išlikę. Juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymas reikalingas išankstinei socialinio draudimo pensijai paskaičiuoti.

8Pareiškėjas patikslintu pareiškimu prašo nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, kad jo gautas darbo užmokestis buvo: per 1984m. – 51,90 Lt, per 1985 m. – 49,53 Lt, per 1986 m. – 42,33 Lt. Nuo 1987-01-01 iki 1987-05-04 – 23,68 Lt, nuo 1988-11-23 iki 1988-12-31 – 9,17 Lt, per 1989 m. – 76,46 Lt, per 1990 m. – 83,10 Lt. 1991 metais: sausio mėn. – 5,21 Lt, vasario mėn. – 10,10 Lt, kovo mėn. – 7,72 Lt, balandžio mėn. – 7,49 Lt, gegužės mėn. – 12,82 Lt, birželio mėn. – 10,17 Lt, liepos mėn. – 9,23 Lt, rugpjūčio mėn. – 9,94 Lt, rugsėjo mėn. – 10,30 Lt, spalio mėn. – 17,89 Lt, lapkričio mėn. – 16,38 Lt, gruodžio mėn. – 18,65 Lt. 1992 metais: sausio mėn. – 43,25 Lt, vasario mėn. – 40,36 Lt, kovo mėn. – 66,48 Lt, balandžio mėn. – 52,38 Lt, gegužės mėn. – 43,93 Lt, birželio mėn. – 102,42 Lt, liepos mėn. – 43,57 Lt, rugpjūčio mėn. – 96,40 Lt, rugsėjo mėn. – 49,56 Lt, spalio mėn. – 58,87 Lt, lapkričio mėn. – 39,91 Lt, gruodžio mėn. – 115,87 Lt. 1993 metais: sausio mėn. – 44,77 Lt, vasario mėn. – 133,96 Lt, kovo mėn. – 119,29Lt, balandžio mėn. – 154,15 Lt, gegužės mėn. – 210,00 Lt, birželio mėn. – 200,45 Lt, liepos mėn. – 201,20 Lt, rugpjūčio mėn. – 243,13 Lt, rugsėjo mėn. – 275,00 Lt, spalio mėn. – 262,00 Lt, lapkričio mėn. – 199,34 Lt, gruodžio mėn. – 236,31 Lt.

9Suinteresuotas asmuo AB ,,Vingriai“ pateiktame atsiliepime (b.l. 27) ir jo atstovas teismo posėdžio metu patikslintam pareiškimui neprieštaravo ir prašė jį tenkinti. Nurodė, kad 2000-10-18 įmonės archyve įvyko gaisras, kurio metu sudegė buhalteriniai dokumentai. Gaisro faktą patvirtina Vilniaus miesto Priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos 2000-10-19 aktas. Dėl šios priežasties AB ,,Vingriai“ neturi galimybės pareiškėjui pateikti dokumentų, reikalingų išankstinei senatvės pensijai paskaičiuoti.

10Suinteresuoto asmens Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Vilniaus skyrius pateiktame atsiliepime (b.l. 31-33) ir jo atstovė teismo posėdžio metu, išklausiusi pareiškėjo paaiškinimus ir liudytojo V. G. paliudijimus, pareiškėjo patikslintam pareiškimui dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo neprieštaravo.

11Patikslintas pareiškimas tenkintinas.

12Pagal byloje esančius rašytinius įrodymus nustatyta, kad Vilniaus šlifavimo staklių gamykla ,,Komunaras“ 1995-03-17 reorganizuota į AB ,,Vingriai“. Šią aplinkybę patvirtina byloje pateikta AB ,,Vingriai“ pažyma Nr. 57 (b.l. 9). Pagal pateiktą darbo knygelės išrašą ir socialinio draudimo pažymėjimo ( - ) nuorašą nustatyta, kad pareiškėjas Vilniaus šlifavimo staklių gamykloje nuo 1974-09-27 iki 1987-05-04 ir nuo 1988-11-23 iki 2005-01-27 dirbo šlifuotoju (b.l. 4-8, 10-16).

13Valstybinių socialinio draudimo pensijų skyrimą ir mokėjimą reglamentuoja Lietuvos Respublikos valstybinių socialinio draudimo pensijų įstatymas (Žin., 1994, Nr. 59-1153; 2005, Nr. 71-2555, toliau – Įstatymas) bei Valstybinių socialinio draudimo pensijų skyrimo ir mokėjimo nuostatai (Žin., 1994, Nr. 91-1781; 2005, Nr. 83-3066, toliau – Nuostatai).

14Pagal Valstybinių socialinio draudimo pensijų įstatymo 56 str. 4 d. nuostatas, jei už valstybinio socialinio draudimo stažui prilygintą laiką (54 str. 1 d., 2 d. 1-9 p.) asmuo dėl svarbių priežasčių, ar dėl nuo jo nepriklausančių aplinkybių negali pateikti duomenų apie pajamas, prilyginamas draudžiamosioms pajamoms, asmens draudžiamųjų pajamų koeficientas skaičiuojamas pagal to laikotarpio minimalų mėnesinį darbo užmokestį, o jeigu asmuo dirbo turėdamas ne visą etatą – pagal minimalaus mėnesinio darbo užmokesčio dalį, atitinkančią turėto etato dalį. Nuostatų 30 p. nustatyta, kad asmens draudžiamosios pajamos iki 1994-01-01 įrodomos darbdavių (atskiru susitarimu jų įgaliotų juridinių asmenų, teikiančių jiems dokumentų saugojimo paslaugas ir turinčių licenciją tokiai veiklai) pažymomis, išduotomis remiantis įmonės, įstaigos, organizacijos turimais dokumentais apie asmeniui apskaičiuotas (išmokėtas) pajamas, likviduotų institucijų, įstaigų ar įmonių funkcijų perėmėjų, o jeigu jų nėra – steigėjo funkcijų vykdytojų (atskiru susitarimu jų įgaliotų juridinių asmenų, teikiančių jiems dokumentų saugojimo paslaugas ir turinčių licenciją tokiai veiklai) pažymomis, išduotomis remiantis turimais dokumentais ir patvirtintomis vadovo parašu ir antspaudu, taip pat valstybinės archyvų sistemos įstaigų ar savivaldybių archyvų pažymomis arba šiose įstaigose ir archyvuose saugomų dokumentų apie asmeniui apskaičiuotas (išmokėtas) pajamas nuorašais ir išrašais.

152000-10-18 AB ,,Šlifavimo staklės“ archyve įvyko gaisras, kurio metu sudegė buhalteriniai dokumentai. Gaisro faktą patvirtina Vilniaus miesto Priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos 2000-10-19 aktas (b.l. 24). 2000-11-03 AB ,,Vingriai“ aktu Nr. 1 Dėl archyvinių bylų vertės ekspertizės nustatyta, kad gaisro metu sunaikinti darbuotojų socialinių garantijų užtikrinimui (darbo užmokesčio ir darbo stažo nustatymui, apskaičiuojant senatvės, invalidumo ir kt. pensijas) reikalingi dokumentai (b.l. 29). Suinteresuoto asmens AB ,,Vingriai“ 2010-12-09 pažyma Nr. 57 patvirtina aplinkybę, kad duomenų apie pareiškėjo dirbusio Vilniaus šlifavimo staklių gamykloje darbo užmokestį už laikotarpį nuo 1974-09-27 iki 1987-05-04 ir nuo 1988-11-23 iki 2005-01-27 dėl įvykusio 2000-10-18 gaisro pateikti neturi galimybės (b.l. 9).

16Pareiškėjas patikslintame pareiškime ir teismo posėdžio metu nurodė, kad jo darbo užmokesčio dydis už laikotarpį nuo 1974-09-27 iki 1987-05-04 ir nuo 1988-11-23 iki 2005-01-27 buvo vienodas su V. G., dirbusio Vilniaus staklių gamykloje ,,Komunaras“, V kategorijos šlifuotoju, ir kurio duomenys apie gautą darbo užmokestį yra išlikę ir nurodyti pateiktose pažymose (b.l. 17-22).

17Teismo posėdžio metu liudytoju apklaustas V. G. paliudijo, kad kartu su pareiškėju laikotarpyje nuo 1974-09-27 iki 1987-05-04 ir nuo 1988-11-23 iki 2005-01-27 dirbo Vilniaus šlifavimo staklių gamykloje šlifuotoju. Nors jam buvo suteikta V kategorija, tačiau patvirtino, kad su pareiškėju minėtu laikotarpiu gaudavo vienodą darbo užmokestį, kadangi užmokesčio dydis nepriklausė nuo turėtos kategorijos.

18Remiantis pareiškėjo paaiškinimu, liudytojo V. G. paliudijimu, kitais rašytiniais įrodymais, esančiais byloje, darytina išvada, kad pareiškėjo gautas darbo užmokestis buvo: per 1984m. – 51,90 Lt, per 1985 m. – 49,53 Lt, per 1986 m. – 42,33 Lt. Nuo 1987-01-01 iki 1987-05-04 – 23,68 Lt, nuo 1988-11-23 iki 1988-12-31 – 9,17 Lt, per 1989 m. – 76,46 Lt, per 1990 m. – 83,10 Lt. 1991 metais: sausio mėn. – 5,21 Lt, vasario mėn. – 10,10 Lt, kovo mėn. – 7,72 Lt, balandžio mėn. – 7,49 Lt, gegužės mėn. – 12,82 Lt, birželio mėn. – 10,17 Lt, liepos mėn. – 9,23 Lt, rugpjūčio mėn. – 9,94 Lt, rugsėjo mėn. – 10,30 Lt, spalio mėn. – 17,89 Lt, lapkričio mėn. – 16,38 Lt, gruodžio mėn. – 18,65 Lt. 1992 metais: sausio mėn. – 43,25 Lt, vasario mėn. – 40,36 Lt, kovo mėn. – 66,48 Lt, balandžio mėn. – 52,38 Lt, gegužės mėn. – 43,93 Lt, birželio mėn. – 102,42 Lt, liepos mėn. – 43,57 Lt, rugpjūčio mėn. – 96,40 Lt, rugsėjo mėn. – 49,56 Lt, spalio mėn. – 58,87 Lt, lapkričio mėn. – 39,91 Lt, gruodžio mėn. – 115,87 Lt. 1993 metais: sausio mėn. – 44,77 Lt, vasario mėn. – 133,96 Lt, kovo mėn. – 119,29Lt, balandžio mėn. – 154,15 Lt, gegužės mėn. – 210,00 Lt, birželio mėn. – 200,45 Lt, liepos mėn. – 201,20 Lt, rugpjūčio mėn. – 243,13 Lt, rugsėjo mėn. – 275,00 Lt, spalio mėn. – 262,00 Lt, lapkričio mėn. – 199,34 Lt, gruodžio mėn. – 236,31 Lt.

19Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes, patikslintas pareiškimas tenkintinas.

20Juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymas pareiškėjui reikalingas paskaičiuoti išankstinės senatvės pensiją pagal Lietuvos Respublikos valstybinių socialinio draudimo pensijų įstatymą.

21Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 259str., 270 str., 444 str. 1 d., 2 d. 4 p., 448 str., teismas

Nutarė

22patikslintą pareiškimą tenkinti.

23Nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, kad R. M. (a.k. ( - ) darbo užmokestis buvo: per 1984m. – 51,90 Lt, per 1985 m. – 49,53 Lt, per 1986 m. – 42,33 Lt. Nuo 1987-01-01 iki 1987-05-04 – 23,68 Lt, nuo 1988-11-23 iki 1988-12-31 – 9,17 Lt, per 1989 m. – 76,46 Lt, per 1990 m. – 83,10 Lt. 1991 metais: sausio mėn. – 5,21 Lt, vasario mėn. – 10,10 Lt, kovo mėn. – 7,72 Lt, balandžio mėn. – 7,49 Lt, gegužės mėn. – 12,82 Lt, birželio mėn. – 10,17 Lt, liepos mėn. – 9,23 Lt, rugpjūčio mėn. – 9,94 Lt, rugsėjo mėn. – 10,30 Lt, spalio mėn. – 17,89 Lt, lapkričio mėn. – 16,38 Lt, gruodžio mėn. – 18,65 Lt. 1992 metais: sausio mėn. – 43,25 Lt, vasario mėn. – 40,36 Lt, kovo mėn. – 66,48 Lt, balandžio mėn. – 52,38 Lt, gegužės mėn. – 43,93 Lt, birželio mėn. – 102,42 Lt, liepos mėn. – 43,57 Lt, rugpjūčio mėn. – 96,40 Lt, rugsėjo mėn. – 49,56 Lt, spalio mėn. – 58,87 Lt, lapkričio mėn. – 39,91 Lt, gruodžio mėn. – 115,87 Lt. 1993 metais: sausio mėn. – 44,77 Lt, vasario mėn. – 133,96 Lt, kovo mėn. – 119,29Lt, balandžio mėn. – 154,15 Lt, gegužės mėn. – 210,00 Lt, birželio mėn. – 200,45 Lt, liepos mėn. – 201,20 Lt, rugpjūčio mėn. – 243,13 Lt, rugsėjo mėn. – 275,00 Lt, spalio mėn. – 262,00 Lt, lapkričio mėn. – 199,34 Lt, gruodžio mėn. – 236,31 Lt.

24Nurodytas juridinę reikšmę turintis faktas nustatytas, siekiant paskaičiuoti išankstinę senatvės pensiją pagal Lietuvos Respublikos valstybinių socialinio draudimo pensijų įstatymą.

25Sprendimas per 30 dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas apeliacine tvarka Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus miesto 1 apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
1. Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo teisėjas Stanislovas Juocevičius,... 2. sekretoriaujant Audrutei Zemlickaitei,... 3. dalyvaujant pareiškėjui R. M.,... 4. suinteresuoto asmens atstovei Aliftinai Kutyš,... 5. suinteresuoto asmens atstovui Zigmond Maceikianec,... 6. viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal pareiškėjo R.... 7. pareiškėjas nurodė, kad Vilniaus staklių gamykloje ,,Komunaras“ nuo... 8. Pareiškėjas patikslintu pareiškimu prašo nustatyti juridinę reikšmę... 9. Suinteresuotas asmuo AB ,,Vingriai“ pateiktame atsiliepime (b.l. 27) ir jo... 10. Suinteresuoto asmens Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Vilniaus... 11. Patikslintas pareiškimas tenkintinas.... 12. Pagal byloje esančius rašytinius įrodymus nustatyta, kad Vilniaus šlifavimo... 13. Valstybinių socialinio draudimo pensijų skyrimą ir mokėjimą reglamentuoja... 14. Pagal Valstybinių socialinio draudimo pensijų įstatymo 56 str. 4 d.... 15. 2000-10-18 AB ,,Šlifavimo staklės“ archyve įvyko gaisras, kurio metu... 16. Pareiškėjas patikslintame pareiškime ir teismo posėdžio metu nurodė, kad... 17. Teismo posėdžio metu liudytoju apklaustas V. G. paliudijo, kad kartu su... 18. Remiantis pareiškėjo paaiškinimu, liudytojo V. G. paliudijimu, kitais... 19. Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes, patikslintas pareiškimas tenkintinas.... 20. Juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymas pareiškėjui reikalingas... 21. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 259str., 270 str., 444 str. 1 d., 2 d.... 22. patikslintą pareiškimą tenkinti.... 23. Nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, kad R. M. (a.k. ( - ) darbo... 24. Nurodytas juridinę reikšmę turintis faktas nustatytas, siekiant... 25. Sprendimas per 30 dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas...