Byla 2-722-475/2012
Dėl žalos atlyginimo

1Kauno miesto apylinkės teismo teisėja Virginija Simanavičienė, sekretoriaujant Ievai Einorytei, dalyvaujant ieškovo UAB „Druskininkų autobusų parkas“ atstovams Inai Šejanovienei, Valdui Večkiui ir advokatui Laimučiui Jankauskui, atsakovui ir trečiojo asmens V. V. IĮ „IERA“ atstovui V. V., atsakovo atstovui advokatui Deividui Poškai, viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo UAB „Druskininkų autobusų parkas“ ieškinį atsakovui V. V., trečiajam asmeniui V. V. IĮ „IERA“ dėl žalos atlyginimo, ir

Nustatė

2Ieškovas prašo priteisti iš atsakovo 91.767,41 Lt žalai atlyginti, 5 proc. dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir visas patirtas bylinėjimosi išlaidas (b.l. 3-6, I t.).

3Ieškovas ieškinyje nurodė ir jo atstovai teismo posėdžio metu paaiškino, kad 2000 12 22 ieškovas su atsakovu sudarė darbo sutartį Nr. 189, kuria atsakovas buvo priimtas į generalinio direktoriaus pareigas. Atsakovas atleistas iš darbo 2008 10 31 pagal DK 235 str. 2 d. 7 p., t. y. už šiurkštų darbo pareigų pažeidimą -atsakovo darbinėje veikloje buvo vagystės, sukčiavimo, turto pasisavinimo arba iššvaistymo požymiai. Dėl to jo atžvilgiu pradėti ikiteisminiai tyrimai. Pažymėjo, kad atsakovas, eidamas savo pareigas buvo bendrovės valdymo organu, todėl jam keliami specialūs reikalavimai. Vadovo kaip bendrovės valdymo organo teisinį statusą reglamentuoja civilinės teisės normos, taikomos akcinių bendrovių organų veiklai reguliuoti (pavyzdžiui, ABI 19 str. 1- 4, 6, 8 d., 37 str., CK 2.81 str. 1 d., 2.82 str. 1, 2, 3 d., 2.87 str. ir kt.). Administracijos vadovas yra specialus subjektas, kuriam taikomi aukštesni veiklos ir atsakomybės standartai nei eiliniam bendrovės darbuotojui; įmonę ir administracijos vadovą sieja pasitikėjimo (fiduciariniai) santykiai; tai reiškia, kad įmonės administracijos vadovas privalo ex officio veikti išimtinai įmonės interesais; administracijos vadovui keliama lojalumo pareiga (duty of loyalty); įmonės vadovas atstovauja bendrovei, atsako už įmonės kasdienės veiklos organizavimą; jis turi veikti rūpestingai, sąžiningai, atidžiai, kvalifikuotai bei daryti viską kas nuo jo priklauso, kad jo vadovaujama įmonė veiktų pagal įstatymus ir kitus teisės aktus (LAT 2002 06 19 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-880/2002; 2009 11 20 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-444/2009). Pabrėžė, kad atsakovas eidamas savo pareigas privalėjo veikti išimtinai ieškovo naudai (ABĮ 19 str. 8 d., CK 2.87 str. 1 d.), būti lojaliu ieškovui (CK 2.87 str. 2 d.) bei vengti interesų konflikto (CK 2.87 str. 3 d.). ABĮ 37 str. 5 d. nustato, kad bendrovės vadovas savo veikloje vadovaujasi bendrovės įstatais. Ieškovo įstatų (2004 m. kovo 5 d. ir 2007 m. rugpjūčio 17 d. redakcijos) 2.1 p. nurodyta, jog bendrovės tikslus sudaro siekis racionaliai panaudoti bendrovės resursus, siekis gauti maksimalų pelną bei siekis tenkinti akcininkų interesus. Įstatų 5.3 p. draudžia ieškovo organams priimti sprendimus ir atlikti veiksmus, kurie pažeidžia bendrovės įstatus bei tikslus ir/ar akivaizdžiai viršija normalią gamybinę-ūkinę riziką, yra akivaizdžiai nuostolingi ir ekonomiškai nenaudingi. Todėl atsižvelgiant į įstatus veikimas išimtinai ieškovo naudai turėtų būti suprantamas kaip siekis efektyviai vykdyti komercinę veiklą ir gauti iš jos maksimalų pelną. Nurodė, kad atsakovas pažeidė savo fiduciarines pareigas, todėl privalo atlyginti neteisėtais veiksmais ieškovui padarytą žalą. Pabrėžė, kad atsakovo iniciatyva 2006 08 19 buvo sudaryta transporto priemonės nuomos, neteikiant vairavimo ir techninės priežiūros paslaugų, sutartis Nr. 060601 tarp ieškovo ir V. V. individualios įmonės „IERA“, kuria ieškovui buvo išnuomotos transporto priemonės Iveco Unic (v.n. ZPN839, pagaminta 1985 m.) ir Scania BR116 (v.n. ZAB314, pagaminta 1980 m.). Taip pat atsakovo iniciatyva 2008 07 16 buvo sudaryta transporto priemonės nuomos, neteikiant vairavimo ir techninės priežiūros paslaugų, sutartis Nr. 32 tarp ieškovo ir V. V. individualios įmonės „IERA“, kuria ieškovui buvo išnuomota transporto priemonė Mercedes Benz 208 (v.n. NAV077, pagaminta 1994 m.). Vadovaujantis sutarčių 4.1 p. nuomos mokestis apskaičiuojamas pagal transporto priemonių nuvažiuotą kilometrų skaičių, t.y. jis priklauso nuo naudojimosi transporto priemonėmis intensyvumo. Už kiekvieną Iveco Unic ir Mercedes Benz 208 nuvažiuotą kilometrą mokama 0,4 Lt + PVM, o už Scania BR116 - 0,5 Lt + PVM. Pažymėjo, kad V. V. individuali įmonė „IERA“ priklauso atsakovui, vadinasi, atsakovas inicijavo sandorių sudarymą su jam pačiam priklausančia individualia įmone. Mano, jog yra akivaizdu, kad šioje situacijoje atsakovo asmeniniai interesai prieštaravo ieškovo interesams, todėl tokių sandorių sudarymas vertintinas kaip interesų konfliktas (CK 2.87 str. 3 d.). Be to, pažymėjo, kad atsakovas nurodė dispečeriams iš V. V. individualios įmonės „IERA“ nuomojamas transporto priemones traukti į maršrutus, nors ieškovas tuo metu turėjo daug neeksploatuojamų transporto priemonių ir išnuomotų už neprotingai mažą kainą UAB „Druskininkų autobusai“ transporto priemonių, kurios galėjo būti panaudotos tiems patiems maršrutams aptarnauti. Atsakovo nurodymu taip pat buvo suremontuotas iš V. V. individualios įmonės „IERA“ nuomojamas Scania BR116 (PVM sąskaita faktūra serija TLT Nr. 7017832), nors atsižvelgiant į jo amžių ir likutinę vertę tokio masto remontas prieštaravo ekonominei logikai. Nurodė, kad atsakovas sąmoningai nurodė naudoti iš jam priklausančios individualios įmonės išnuomotas transporto priemones, kad būtų mokamas didesnis nuomos mokestis už jas, nors racionaliai naudojant ieškovui priklausančias transporto priemones buvo galima apseiti ir be nuomojamų transporto priemonių, taigi tokiu būdu buvo veikiama prieš ieškovo tikslą siekti maksimalaus pelno, atsakovas pažeidė įstatuose ir įstatymuose nustatytą pareigą veikti išimtinai ieškovo naudai būti lojaliu jam. Pažymėjo, kad atsakovui tinkamai vykdant savo pareigas ir racionaliai naudojant ieškovui priklausančias transporto priemones buvo galima išvengti nuomojamų transporto priemonių naudojimo ir nuomos mokesčio už jas mokėjimo, V. V. individualiai įmonei „IERA“ sumokėtas nuomos mokestis vertintinas kaip ieškovo patirti nuostoliai dėl atsakovo neteisėtų veiksmų, todėl ieškovo nuostoliais laikytinos V. V. individualiai įmonei „IERA“ sumokėtas nuomos mokestis be PVM. Nurodė, kad ieškovo paskaičiavimu patirtus nuostolius sudaro 80.698,55 Lt, todėl ši suma priteistina iš atsakovo. Ieškovas sumokėjo 11.068,86 Lt be PVM už atsakovo individualiai įmonei priklausančio autobuso remontą, todėl ši suma taip pat priteistina kaip nuostoliai. Taigi, atsakovas savo neteisėtais veiksmais iš viso padarė 91.767,41 Lt (80.698,55+11.068,86) žalos. Iš aukščiau nurodytų aplinkybių akivaizdu, kad tarp atsakovo neteisėtų veiksmų ir ieškovo patirtų nuostolių yra priežastinis ryšys. Vadovaujantis CK 6.248 str. 1 d. atsakovo kaltė preziumuojama. Iš aukščiau nurodytų aplinkybių matyti, kad atsakovo neteisėti veiksmai atlikti atsakovui veikiant kaip valdymo organui. Kai uždarosios akcinės bendrovės vadovas padaro bendrovei žalos veikdamas kaip jos valdymo organas „išoriniuose“ santykiuose, tai jam taikytina civilinė atsakomybė pagal civilinius Įstatymus, o ne materialinė atsakomybė pagal Darbo kodeksą (LAT 2009 11 20 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-444/2009). Todėl atsakovas atsako pagal civilinės atsakomybės taisykles. Vadovaujantis CK 6.251 str. jis privalo atlyginti visą padarytą žalą. CK 6.37 str. 2 d. nustato, jog skolininkas privalo mokėti įstatymų nustatyto dydžio palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. CK 6.210 str. 2 d. nurodyta, kad už termino praleidimą mokamos 5 % dydžio metinės palūkanos. Todėl iš atsakovo priteistinos 5 % dydžio procesinės palūkanos. Nesutiko su atsakovo nuomone, kad ieškinio senaties terminas turėtų būti skaičiuojamas už tris metus iki kreipimosi į teismą su ieškiniu momento, t. y. nuo 2007 m. rugsėjo 21 d. Pažymėjo, kad atsakovas klaidingai aiškina ieškinio senaties taikymą reglamentuojančias teisės normas, nes jis neatsižvelgia į CK 1.127 straipsnį, kuris reglamentuoja, kad ieškinio senaties termino eiga prasideda nuo teisės į ieškinį atsiradimo dienos, t. y. nuo tos dienos, kurią asmuo sužinojo arba turėjo sužinoti apie savo teisių pažeidimą. Nurodė, kad įstatymas ieškinio senaties termino eigos pradžią sieja su subjektyviu momentu (sužinojimu apie teisę į ieškinį), o ne objektyviu momentu (teisės pažeidimo). Dėl to senaties termino eigos pradžia laikytina ta diena, kurią ieškovas sužinojo apie atsakovo neteisėtais veiksmais jam padarytą žalą. Pabrėžė, jog apie atsakovo neteisėtus veiksmus ir veikimą prieš ieškovo interesus buvo sužinota tik 2008 m. pabaigoje, dėl to atsakovas buvo nedelsiant atleistas iš darbo. Ieškovo atstovai nedelsdami kreipėsi į ikiteisminio tyrimo institucijas dėl V. V. darbinės veiklos, turinčios nusikalstamos veikos požymių. Druskininkų miesto apylinkės prokuratūroje buvo pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl V. V. nusikalstamos veikos padarymo, bendrovės turto išvaistymo. Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato Nusikaltimų tyrimo valdybos Ekonominių nusikaltimų tyrimo skyrius atliko ikiteisminį tyrimą dėl UAB „Druskininkų autobusų parkas“ buvusio direktoriaus V. V. neteisėtų veiksmų pasirašant 2008 07 25 dviejų autobusų pirkimo-pardavimo sutartį, laiduojant UAB „Hanza lizingas“ už UAB „Druskininkų autobusai“ bei tuo savo veiksmais padarant 89.042,80 Lt žalą ir dėl UAB „Druskininkų autobusų parkas“ dokumentų klastojimo ir perdavė bylą nagrinėti teismui. Šią baudžiamąją bylą išnagrinėjo Varėnos rajono apylinkės teismas (bylos Nr. 1-9-547/2012) ir 2012 m. balandžio 4 d. nuosprendžiu V. V. pripažino kaltu padarius nusikaltimus, numatytus BK 300 str. 3 d. ir 228 str. 1 d. Pažymėjo, kad ieškovas negalėjo sužinoti apie atsakovo neteisėtus veiksmus anksčiau, nes atsakovas, kaip generalinis direktorius, kontroliavo visą su ieškovo komercine veikla susijusią informaciją ir slėpė informaciją apie su jam priklausančia individualia įmone sudarytas bendrovei nenaudingas sutartis bei jų vykdymą nuo kitų bendrovės organų. Šį faktą patvirtina buvusio UAB „Druskininkų autobusų parkas“ akcininko D. S. parodymai ikiteisminio tyrimo metu, baudžiamojoje byloje Nr. 20-2-00548-10 Kauno miesto apylinkės prokuratūroje. Nurodė, kad bendrovės veiklos patikrinimas prasidėjo 2008 m. gale ir atitinkamai baigėsi 2011 m. pabaigoje, todėl ieškinio senaties terminas nėra praleistas (b.l. 5-8, IV t.). Pabrėžė, kad atsakovas nenurodė jokių aplinkybių, kurios paneigtų aukščiau nurodytą ieškinio senaties termino eigos pradžią, ir nepateikė tokias aplinkybes patvirtinančių įrodymų, todėl jo prašymas taikyti ieškinio senatį yra atmestinas kaip nepagrįstas.

4Atsakovas atsiliepime (b.l. 67-73, I t.) ir kartu su atstovu teismo posėdžio metu nesutiko su ieškiniu. Nurodė, kad šioje civilinėje byloje ginčas kilęs dėl tarp ieškovo bei atsakovui priklausančios V. V. individualios įmonės „IERA“ sudarytų sutarčių, t.y. 2006 08 19 Transporto priemonės nuomos, neteikiant vairavimo ir techninės priežiūros paslaugų, sutarties Nr. 060601 bei 2008 07 16 Transporto priemonės nuomos, neteikiant vairavimo ir techninės priežiūros paslaugų, sutarties Nr. 32, pagrindu Ieškovo V. V. individualiai įmonei „IERA“ sumokėto nuomos mokesčio už transporto priemonių naudojimą vežant keleivius viešojo transporto maršrutais. Pabrėžė, jog sutarčių sudarymas tarp ieškovo ir atsakovo individualios įmonės savaime nereiškia interesų konflikto. Atsižvelgiant į tai, jog sutartys buvo sudaromos siekiant naudos ieškovui, šios sutartys ieškovui ginčo laikotarpiu buvo ir iki šiol yra naudingos, iš esmės įgalina ieškovą tinkamai atlikti jo vykdomą viešojo transporto funkciją. Mano, kad nepagrįsti yra argumentai, jog būtent atsakovas inicijavo ir vykdė sutarčių sudarymo procedūras. 2006 08 19 sutartis sudaryta ieškovą atstovaujant ne atsakovui, o vyr. mechanikui A. B.. Tuo tarpu, 2008 07 16 sutartis sudaryta ieškovą atstovaujant valdybos pirmininkui J. C.. Pažymėjo, kad iš šių valdybos pirmininko veiksmų matyti, jog sutarčių sudarymui pritarė bei jį faktiškai vykdė ne atsakovas asmeniškai, o ieškovo valdybos pirmininkas, todėl sutartys sudarytos ne atsakovo, o ieškovo valdybos iniciatyva bei pritarimu. Nurodė, kad šį argumentą patvirtina ir tai, jog ieškiniu ieškovas neprašo pripažinti 2008 07 16 Sutarties negaliojančia. Pabrėžė, kad ieškovas ieškiniu nereiškia valios nutraukti sutartinių santykių su atsakovo IĮ „IERA“, iš to darytina išvada, jog sutartys yra naudingos ieškovui, o ši civilinė byla inicijuota siekiant nepagrįstai ir neteisėtai išreikalauti iš atsakovo šio sąžiningai ir teisėtai gautą nuomos mokestį. Ieškinyje taip pat nepagrįstai nurodoma, kad atsakovas nurodė dispečeriams iš atsakovo IĮ „IERA“ nuomojamas transporto priemones įtraukti į maršrutus, nors ieškovas tuo metu turėjo daug eksploatuojamų transporto priemonių ir išnuomotų už neprotingai mažą kainą UAB „Druskininkų autobusai“ transporto priemonių, kurios galėjo būti panaudotos tiems patiems maršrutams aptarnauti. Nurodė, kad atsakovas niekada jokiais veiksmais nė vienam ieškovo darbuotojui nėra nurodęs koreguoti sudaromų mėnesinių grafikų ar dienos paskirstymų. Grafikus bei paskirstymus visada sudarydavo atsakingi ieškovo darbuotojai, atsižvelgę į: (1) ieškovo dispozicijoje esančių transporto priemonių gedimus, (2) reikalavimus transporto priemonėms pagal numatomą maršrutą (pagal teisės aktų reikalavimus, viešojo transporto priemonės skirstomos į atskirus tipus pagal tai, kokiais maršrutais šios transporto priemonės gali vežti keleivius: miesto maršrutais, priemiesčio maršrutais arba tarpmiestiniais maršrutais), (3) maršruto svarbą bei populiarumą (atsižvelgiant į savaitės dieną bei maršruto kryptį, kai kuriems maršrutams būtina priskirti aukštesnės kategorijos ir/ar didesnį keleivių kiekį galinčią vežti transporto priemonę), (4) taip pat vairuotojų užimtumą bei sveikatos būklę. Sutarčių pagrindu Ieškovo disponuojamos atsakovo IĮ „IERA“ priklausančios transporto priemonės būdavo naudojamos tik išimtiniais atvejais, kuomet atsižvelgiant konkrečiam maršrutui reikiamą transporto priemonės tipą, nebūdavo laisvų tinkamų ieškovo transporto priemonių arba tinkamų ieškovo rezerve esančių transporto priemonių (visos konkrečiam maršrutui keliamus transporto priemonės reikalavimus atitinkančios transporto priemonės būdavo arba sugedusios, remontuojamos arba jau priskirtos kitam maršrutui). Tik atitikus visus nurodytus kriterijus maršrutui būdavo priskiriama sutarčių pagrindu nuomojama transporto priemonė. Visais kitais atvejais atsakovo IĮ „IERA“ priklausančios transporto priemonės viešojo transporto maršrutais nevažiuodavo bei keleivių neveždavo, o nuomos mokestis atsakovui nebuvo mokamas. Atsakovas niekada nėra nurodęs jokiam ieškovo darbuotojui į viešojo transporto maršrutus priskirti sutartimis nuomojamas transporto priemones. Mėnesinius grafikus bei kiekvienos dienos paskirstymus sudarydavo atsakingi ieškovo darbuotojai, šių grafikų bei paskirstymų sudarymas buvo šių darbuotojų atsakomybė, o atsakovas, kaip tuometinis ieškovo direktorius, šiems darbuotojams jokiais veiksmais ar kitu būdu nedarė įtakos bei sudaromų grafikų ar paskirstymų nekoregavo. Pabrėžė, jog ieškovo pateikiami rašytiniai ieškovo darbuotojų paaiškinimai, kuriais grindžiamas ieškinyje nurodomas reikalavimas, pagal CPK 177 str. nuostatas apskritai negali būti laikomi tinkama ir leistina įrodinėjimo priemone, o todėl šiais rašytiniais paaiškinimais šioje civilinėje byloje negalima remtis. Nurodė, jog atsakovas sąmoningai nurodė naudoti iš jam priklausančios individualios įmonės išnuomotas transporto priemones, kad būtų mokamas didesnis nuomos mokestis už jas, nors racionaliai naudojant ieškovui priklausančias transporto priemones buvo galima apsieiti ir be nuomojamų transporto priemonių. Pabrėžė, jog visi faktiniai duomenys, patvirtinantys ieškovo galimybes konkrečią dieną išsiversti be sutartimis nuomojamų transporto priemonių yra užfiksuoti ieškovo mėnesiniuose grafikuose ir/ar dienos paskirstymuose, o visuose mėnesiniuose grafikuose bei dienos paskirstymuose detaliai nurodoma informacija apie grafiko ar paskirstymo sudarymo metu tinkamas naudoti transporto priemones bei jų priskyrimą konkrečiam to mėnesio ar tos dienos maršrutui. Mano, kad šių dokumentų duomenys aiškiai ir vienareikšmiškai patvirtina, jog kiekvienu atveju, kuomet maršrutui buvo priskirtas atsakovo IĮ „IERA“ priklausanti transporto priemonė, be sutartimis nuomojamų transporto priemonių išsiversti nebuvo galimybės dėl ieškovui priklausančių transporto priemonių gedimų, užimtumo ir/ar kitokių priežasčių. Tokiais atvejais maršrutui nepriskyrus sutartimis nuomojamos transporto priemonės, ieškovas apskritai negalėtų tinkamai įvykdyti vykdomos veiklos, kadangi dalis maršrutų tą dieną apskritai negalėtų funkcionuoti. Pabrėžė, kad ieškovas jokiais įrodymais nepagrindė savo reikalavimų bei argumentų - nepateikė nei vieno ginčo laikotarpiu sudaryto mėnesinio grafiko ar dienos paskirstymo. Atsakovo žiniomis, ieškovui priklausančių transporto priemonių eksploatavimo išlaidos kiekvienam kilometrui, priklausomai nuo transporto priemonės kategorijos bei dydžio, sudaro maždaug 0,9 - 2,5 Lt. Tuo tarpu, sutartimis iš atsakovo IĮ „IERA“ nuomojamų transporto priemonių vieno nuvažiuoto kilometro kaina yra 0,4 - 0,5 Lt, todėl akivaizdu, jog visi ieškovo argumentai dėl atsakovo veikimo ieškovo nenaudai bei dėl sutarčių finansinio nenaudingumo ieškovui yra nepagrįsti. Pažymėjo, kad ieškovas prašo priteisti 11.068,86 Lt be PVM už atsakovo individualiai įmonei priklausančio autobuso Scania BR116 remontą, tačiau nepateikė jokių įrodymų, patvirtinančių faktinį tariamai patirtos žalos faktą, t.y. nepateikė jokių dokumentų, patvirtinančių transporto priemonės remonto kainos apmokėjimą, nes PVM sąskaita-faktūra nėra mokėjimo faktą patvirtinantis dokumentas, o todėl laikytina, jog ieškovas savo argumentų tinkamai nepagrindė, o todėl apskritai negalima vertinti, jog ieškovas apskritai patyrė žalą. Pabrėžė, kad net ir tuo atveju, jei ieškovas apmokėjo pateiktą PVM sąskaitą-faktūrą bei patyrė išlaidas dėl transporto priemonės remonto, ieškovo reikalavimas atsakovui atlyginti transporto priemonės remonto kainą yra visiškai nepagrįstas, nes 2006 09 19 sutarties 3.1. p. nustato, kad nuomininkas, t.y. ieškovas, įsipareigoja nuomos laikotarpiu techniškai prižiūrėti transporto priemonę, užtikrinti tinkamą jos būklę, atlikti einamąjį remontą. Mano, jog yra akivaizdu, kad sutarties pagrindu naudojant transporto priemonę viešojo transporto paslaugoms teikti, transporto priemonės techninė būklė ilgainiui pablogėjo, atsirado gedimų, kuriuos reikalinga remontuoti išsaugoti galimybę šia transporto priemone toliau teikti viešojo transporto paslaugas ir minėti gedimai atsirado būtent dėl ieškovo veiksmų, t.y. transporto priemonės naudojimo teikiant viešojo transporto paslaugas, todėl, vadovaujantis sutarties nuostatomis, būtent ieškovas privalo atlikti einamąjį transporto priemonės remontą, siekiant grąžinti transporto priemonę į tokią techninę būklę, kokios ji buvo sutarties sudarymo bei transporto priemonės perdavimo ieškovui metu. Pabrėžė, jog pagal ieškovo pateiktą 2008 07 30 sąskaitą Nr. 7017832, matyti, jog sutarties pagrindu nuomotai transporto priemonei Scania BR116 (valst. Nr. ZAB 314) buvo atliktas einamasis remontas. Šio remonto išlaidas, vadovaujantis sutarties nuostatomis, privalo padengti ieškovas, todėl nepagrįsti ir neteisėti yra ieškovo reikalavimai šią sumą priteisti iš atsakovo kaip ieškovo patirtus nuostolius. Nurodė, kad ieškovas jau yra iškėlęs teisminį ginčą dėl transporto priemonei Scania BR116 atlikto remonto išlaidų priteisimo iš atsakovo IĮ „IERA“. 2009 12 15 sprendimu civilinėje byloje Nr. 2-804-297/2009 Druskininkų miesto apylinkės teismas atmetė ieškovo UAB „Druskininkų autobusų parkas“ ieškinį atsakovui V. V. individualios įmonės „IERA“ dėl 20.948,90 Lt transporto priemonės remonto išlaidų priteisimo, kuriame konstatavo, jog byloje nėra pagrindo daryti išvadą, jog transporto priemonei buvo atliekamas kapitalinis remontas. Teismas padarė išvadą, jog transporto priemonei Scania BR116 buvo atliktas einamasis remontas, kurio išlaidas pagal Sutartį įsipareigojo padengti ieškovas UAB „Druskininkų autobusų parkas“. 2010 09 14 nutartimi civilinėje byloje 2S-1006-520/2010 Vilniaus apygardos teismas nutarė miesto apylinkės teismo 2009 12 15 sprendimą panaikinti ir bylą perduoti nagrinėti tam pačiam pirmosios instancijos teismui nuo ieškinio priėmimo stadijos. Nurodė, kad ieškovas prašo priteisti tariamai jo patirtus nuostolius už laikotarpį nuo 2006 07 14 iki 2008 04 30 imtinai. Pažymėjo, kad ieškovas ieškinį pateikė teismui 2010 09 21, todėl yra praleidęs trejų metų ieškinio senaties terminą reikalavimams dėl žalos atlyginimo pareikšti, todėl ieškovo reikalavimų pagrįstumas svarstytinas tik už laikotarpį nuo 2007 09 21. Iki 2007 09 21 atsakovo įsitikinimu ieškinys turėtų būti atmestas iš esmės kaip nepagrįstas (b.l. 35-40, IV t.). Prašė taikyti ieškinio senaties terminą šioje byloje, ieškinį atmesti kaip pateiktą praleidus ieškinio senaties terminą ir nepagrįstą.

5Trečiasis asmuo atsiliepimo nepateikė. Teismo posėdžio metu jo atstovas nesutiko su ieškiniu, palaikė atsakovo atsiliepime išdėstytas aplinkybes ir argumentus (b.l. 98, IV t.).

6Ieškinys tenkintinas.

7Teismo posėdžio metu nustatyta, kad nuo 2000 12 22 iki 2008 10 31 ieškovo UAB „Druskininkų autobusų parkas“ generaliniu direktoriumi buvo atsakovas V. V. (b.l. 33, I t.). Atsakovas iš pareigų buvo atleistas pagal DK 235 str. 2 d. 7 p. už šiurkštų darbo pareigų pažeidimą (b.l. 33, I t.), tačiau Vilniaus apygardos teismas 2011 06 10 daliniu sprendimu pakeitė V. V. atleidimo iš darbo formuluotę, pripažindamas, kad darbo sutartis 2008 10 30 buvo nutraukta Akcinių bendrovių įstatymo (toliau tekste – ABĮ) 34 str. 2 d., 37 str. 3 d. ir DK 124 str. 1 p. numatytu pagrindu (b.l. 22-27, III t.). 2006 08 19 ieškovas sudarė su V. V. IĮ „IERA“ transporto priemonės nuomos, neteikiant vairavimo ir techninės priežiūros paslaugų, sutartį Nr. 060601, kuria ieškovui buvo išnuomotos transporto priemonės Iveco Unic (v.n. ZPN839, pagaminta 1985 m.) ir Scania BR116 (v.n. ZAB314, pagaminta 1980 m.) (b.l. 27-29, I t.). Taip pat ieškovas su V. V. IĮ „IERA“ 2008 07 16 sudarė transporto priemonės nuomos, neteikiant vairavimo ir techninės priežiūros paslaugų, sutartį Nr. 32, kuria ieškovui buvo išnuomota transporto priemonė Mercedes Benz 208 (v.n. NAV077, pagaminta 1994 m.) (b.l. 30-32, I t.). Minėtų sutarčių sudarymo metu ieškovo generaliniu direktoriumi buvo V. V., IĮ „IERA“ savininkas.

8Ieškovas reikalavimus atsakovui kildina iš atsakovo vadovavimo ieškovui sudarytų sandorių prieštaraujančių bendrovės interesams ir dėl to padarytų nuostolių CK 6. 245 - 6.249 str. ir 6.263 str. pagrindais, o taip pat remiasi UAB „MgI In Salvo“ atlikta nepriklausomo auditoriaus ataskaita (b.l. 106-107, I t.). Nurodo, kad dėl atsakovo V. V. vadovavimo metu 2006 08 19 ir 2008 07 16 sudarytų sandorių bendrovei padaryta 91.767,41 Lt nuostolių, kuriuos sudaro: 80.698,55 Lt be PVM - V. V. individualiai įmonei „IERA“ sumokėtas nuomos mokestis (b.l. 16, I t.) ir 11.068,86 Lt be PVM - už atsakovo individualiai įmonei priklausančio autobuso remontą (b.l. 17-20, I t.). Šalių ginčui taikytini CK 2.87 straipsnis, ABĮ bei deliktinę atsakomybę reglamentuojantys įstatymai.

9Dėl juridinio asmens vadovo civilinės atsakomybės

10Civilinė atsakomybė – tai turtinė prievolė, kurios viena šalis turi teisę reikalauti atlyginti nuostolius (žalą), o kita – privalo atlyginti padarytus nuostolius (žalą). Civilinės atsakomybės atsiradimo pagrindas – įstatymuose ar sutartyse numatytų pareigų nevykdymas (neteisėtas neveikimas), atlikimas veiksmų, kuriuos įstatymai ar sutartys draudžia atlikti (neteisėtas veikimas), o taip pat pažeidimas bendro pobūdžio pareigų elgtis atidžiai ir rūpestingai. Atlyginami tik tie nuostoliai, kurie susiję su veiksmais (veikimu, neveikimu), nulėmusiais skolininko civilinę atsakomybę taip, kad nuostoliai gali būti laikomi skolininko veikimo, ar neveikimo rezultatu. Civilinė atsakomybė taikoma esant kaltei, kuri gali pasireikšti tyčia arba neatsargumu (CK 6.245 – 6. 248 str.). Žala, kaip civilinės atsakomybės atsiradimo sąlyga, reiškiasi vienu iš CK 6.249 str. 1 d. nustatytų būdų: asmens turto netekimu arba sužalojimu, jo turėtomis išlaidomis (tiesioginiais nuostoliai), taip pat negautomis pajamomis (netiesioginiai nuostoliai). Netiesioginiai nuostoliai yra neteisėtų veiksmų sąlygotos išlaidos ar turto sumažėjimas, kurie atsiranda kaip žalos padarymo papildomas rezultatas, arba yra būtinos, siekiant gauti žalos atlyginimą.

11Juridinio asmens valdymo organo narys juridinio asmens ir kitų juridinio asmens organų narių atžvilgiu turi veikti sąžiningai ir protingai, būti lojalus, privalo vengti situacijos, kai jo asmeniniai interesai prieštarauja, ar gali prieštarauti juridinio asmens interesams. Juridinio asmens valdymo organo narys, nevykdantis arba netinkamai vykdantis pareigas, nurodytas CK 2. 87 straipsnyje, ar steigimo dokumentuose, privalo padarytą žalą atlyginti juridiniam asmeniui visiškai, jei įstatymai, steigimo dokumentai ar sutartis nenustato kitaip (CK 2.87 str. 7 d.). Bendrovės vadovas savo veikloje vadovaujasi įstatymais, kitais teisės aktais, bendrovės įstatais, visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimais, stebėtojų tarybos bei valdybos sprendimais ir pareiginiais nuostatais. Akcinių bendrovių įstatymas įpareigoja jį dirbti sąžiningai ir rūpestingai, siekti bendrovės tikslų, vengti sprendimų, kurie akivaizdžiai viršytų normalią gamybinę – ūkinę riziką ir/ar būtų akivaizdžiai ekonomiškai nenaudingi (ABĮ 37 str.).

12Visiškai nesvarbu, ar už padarytą žalą kaltas asmuo nuteisiamas, ar ne. Lietuvos Aukščiausias Teismas, formuodamas vienodą teismų praktiką, yra nurodęs, kad aplinkybė, ar žala padaryta darbuotojų veiksmais, kuriuose yra baudžiamaisiais įstatymais baudžiamųjų veikų požymių, ar ne, yra reikšminga materialinės atsakomybės rūšiai, bet ne materialinės atsakomybės pagrindui. Atsakomybei atsirasti pakanka nustatyti tam tikrus nusikaltimo požymius ir nebūtina, kad darbuotojas už savo veiksmus būtų nuteistas įsiteisėjusiu teismo nuosprendžiu. Atsakomybė taip pat atsiranda ir tais atvejais, kai baudžiamoji byla nekeliama ar nutraukiama dėl senaties termino pasibaigimo (LAT nutartys civilinėse bylose Nr. 3K-3-478/2005, Nr. 3K-3-280/2003, CPK 4 str.). Pažymėtina, kad Varėnos rajono apylinkės teismo 2012 04 04 nuosprendis baudžiamojoje byloje Nr. 1-9-547/2012, kuriuo atsakovas, kaip buvęs ieškovo generalinis direktorius, pripažintas kaltu padarius nusikaltimus, numatytus BK 300 str. 3 d. ir 228 str. 1 d., yra neįsiteisėjęs ir juo teismas vadovautis negali (b.l. 9-22, IV t.).

13Sprendžiant dėl konkrečiam ginčui svarbių aplinkybių ir reikšmingų faktų, būtina įvertinti ir atsižvelgti į to ginčo specifiką. Nagrinėjamu atveju sprendžiamas klausimas dėl bendrovės buvusio vadovo atsakomybės už jo veiksmais bendrovei padarytą žalą. Tokiu atveju vertinant įrodymus būtina turėti omenyje tai, kad generalinis direktorius yra specialus subjektas, kuriam taikomi aukštesni veiklos ir atsakomybės standartai nei eiliniam bendrovės darbuotojui; įmonę ir administracijos vadovą sieja pasitikėjimo (fiduciariniai) santykiai; tai reiškia, kad įmonės vadovas privalo ex officio veikti išimtinai įmonės interesais (CK 2.87 straipsnis); administracijos vadovui keliama lojalumo pareiga; įmonės vadovas atstovauja bendrovei, atsako už įmonės kasdienės veiklos organizavimą; jis turi veikti rūpestingai, sąžiningai, atidžiai, kvalifikuotai bei daryti viską, kas nuo jo priklauso, kad jo vadovaujama įmonė veiktų pagal įstatymus ir kitus teisės aktus (LAT 2009 11 20 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-444/2009; 2009 11 30 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-528/2009; kt.). Šioje byloje būtina nustatyti, ar įmonės generalinis direktorius savo pareigas įvykdė, pagal objektyvius elgesio standartus – rūpestingo, apdairaus, protingo vadovo elgesio matą (LAT 2006 05 25 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-266/2006; 2006 06 12 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-298/2006). Juridinio asmens valdymo organų nariai negali pasipelnyti juridinio asmens sąskaita, o priešingi jų veiksmai būtų juridinio asmens organų narių pareigų pažeidimas pagal CK 2.87 straipsnį (LAT 2009 12 08 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-557/2009). Taigi, būtina atsižvelgti ne tik į konkretaus sandorio įtaką bendrovės turtinei padėčiai, bet ir įvertinti sandorių visumą, atsižvelgti į jų sudarymo metu buvusią situaciją bendrovėje, sandorio šalių ryšius, sandorių ekonominį pagrįstumą ir pan., nes tai reikšminga sprendžiant dėl bendrovės vadovo pareigos veikti išimtinai bendrovės interesais įvykdymo (LAT 2010 07 20 nutartis civilinėje byloje nr. 3K-3-334/2010).

14Dėl 2006 08 19 ir 2008 07 16 transporto priemonės nuomos, neteikiant vairavimo ir techninės priežiūros paslaugų sutarčių ir transporto priemonės Scania BR116 remonto

15Ieškovas teigia, kad dėl 2006 08 19 UAB „Druskininkų autobusų parkas“ sudarytos sutarties su V. V. individualia įmone „IERA“ transporto priemonės nuomos, neteikiant vairavimo ir techninės priežiūros paslaugų, kuria ieškovui buvo išnuomotos transporto priemonės Iveco Unic (v.n. ZPN839, pagaminta 1985 m.) ir Scania BR116 (v.n. ZAB314, pagaminta 1980 m.) (b.l. 27-29, I t.), bendrovė patyrė 80.698,55 Lt nuostolių (b.l. 16, I t.). Manytina, kad atsakovo argumentas, jog šių transporto nuomos sutartys, buvo sudarytos siekiant tinkamai organizuoti viešojo transporto paslaugų teikimą, yra nepagrįstas. Iš byloje pateiktų duomenų apie ieškovui priklausančias transporto priemones 2008 kovo – 2008 liepos mėn. matyti, kad dalis transporto priemonių buvo išnuomota UAB „Druskininkų autobusai“ (b.l. 21-23, I t.), t.y. kitai transporto paslaugas teikiančiai bendrovei, taigi, akivaizdu, kad UAB „Druskininkų autobusų parkas“ transporto priemonių vykdyti savo funkcijas netrūko. Be to, dauguma ieškovo transporto priemonių yra įsigytos iki 2006 m., kai pasak atsakovo, trūko transporto priemonių viešojo transporto paslaugoms teikti.

16Vadovaujantis sutarčių 4.1 p. nuomos mokestis apskaičiuojamas pagal transporto priemonių nuvažiuotą kilometrų skaičių, t.y. jis priklauso nuo naudojimosi transporto priemonėmis intensyvumo. Už kiekvieną Iveco Unic ir Mercedes Benz 208 nuvažiuotą kilometrą mokama 0,4 Lt + PVM, o už Scania BR116 - 0,5 Lt + PVM. Ieškovas teigia, kad atsakovas nurodė dispečeriams iš V. V. IĮ „IERA“ nuomojamas transporto priemones traukti į maršrutus, nors ieškovas tuo metu turėjo daug neeksploatuojamų transporto priemonių ir išnuomotų už neprotingai mažą kainą UAB „Druskininkų autobusai“ transporto priemonių, kurios galėjo būti panaudotos tiems patiems maršrutams aptarnauti. Teismo posėdžio metu apklausti liudytojai (b.l. 106-112, IV t.) patvirtino, kad direktoriaus įsakymu yra sudaromi mėnesiniai maršrutai, o jo bei kiekvienos dienos maršrutų pakeitimus turi teisę koreguoti direktorius per vyriausiąjį dispečerį, kuris duoda nurodymus kitiems dispečeriams. Atsakovas būdamas ieškovo generaliniu direktoriumi šia teise naudodavosi (b.l. 111 , IV), todėl ieškovas pagrįstai teigia, kad siekdamas didesnio uždarbio atsakovo IĮ „IERA“ priklausančioms transporto priemonėms, galėjo nukreipti jas važiuoti pelningesniais maršrutais, t.y. pasinaudoti savo tarnybine padėtimi.

17Nepriklausomo auditoriaus ataskaitoje (b.l. 106-107, I t.) konstatuojama, kad ieškovas tiriamuoju laikotarpiu nuo 2006 08 01 iki 2008 12 31 turėjo pakankamą transporto priemonių parką savo pagrindinei veiklai vykdyti, todėl trijų transporto priemonių nuoma iš V. V. IĮ „IERA“ ieškovui buvo ekonomiškai nenaudinga. Taip pat nurodė, kad įvertinant tai, kad ieškovo direktorius ir nuomotojo IĮ „IERA“ savininkas buvo tas pats asmuo, galima teigti, kad visa per sutarčių galiojimo laikotarpį sumokėta nuomos suma turėtų būti vertintina kaip tiesioginė žala ieškovo įmonei. Lietuvos teismo specialistizės centro pateiktoje išdavoje (b.l. 124-144, I t.) nurodyta, jog V. V. IĮ „IERA“ sudarius su UAB „Druskininkų autobusų parkas“ 2006 08 19 ir 2008 07 16 transporto priemonių nuomos, neteikiant vairavimo ir techninės priežiūros paslaugų sutartis nebuvo padaryta turtinė žala, nes gautos pajamos padengė nuomos sąnaudas, tačiau pažymėtina, kad specialistas pateikęs išvadą buvo nekompetentingas vertinti sutarčių sudarymo teisinių aspektų ir nustatyti, ar sutartys sudarytos pažeidžiant teisės aktus. Atsižvelgiant į tai, kad pagal bylos duomenis ieškovo transporto priemonių parkas buvo pakankamas vykdyti viešojo transporto paslaugų teikimą, ieškovas panaudodamas jam priklausančias transporto priemones būtų neturėjęs išlaidų transporto priemonių nuomai.

18Ieškovo įstatų 5.42. p. nustatyta, kad bendrovės vadovas veikia bendrovės vardu ir turi teisę vienvaldiškai sudaryti sandorius (b.l. 13, I.) (ABĮ 37 str. 10 p.). Atsakovo teiginiai, kad jis nėra atsakingas už jo vadovavimo bendrovei metu sudarytus sandorius, vien todėl, jog 2006 08 19 sutartis sudaryta ieškovą atstovaujant vyr. mechanikui A. B., 2008 07 16 sutartis sudaryta ieškovą, atstovaujant vaidybos pirmininkui J. C., taip pat laikytini nepagrįstais. Faktas, kad 2008 07 16 sutartis pasirašyta valdybos pirmininko dar savaime nereiškia, kad sutartis sudaryta ne atsakovo, o ieškovo valdybos iniciatyva bei pritarimu. Nors teismo posėdžio metu liudytojai J. C., a.k. ( - ) ir P. L., a.k. ( - ) patvirtino, kad ieškovo valdyba žinojo ir pritarė transporto priemonių nuomos sutarčių sudarymui su V. V. IĮ „IERA“ (b.l. 104-106, IV t.), tačiau byloje nėra pateikta įrodymų, kad valdyba kaip kolegialus bendrovės organas būtų priėmusi sprendimą sudaryti 2006 08 19 ir 2008 07 16 sutartis (b.l. 11, I t.). Minėti liudytojai nurodė, kad sudaryti sutartis pasiūlė ir apie transporto priemonių trūkumą buvo informuoti atsakovo, t.y. tuometinio generalinio direktoriaus. Pažymėtina, kad byloje yra duomenų, kad kiti valdybos nariai apie minėtų sutarčių sudarymą nežinojo ir mano, jog jos sudarytos pažeidžiant ieškovo interesus (b.l. 121-123, I t.). Atsakovas neginčija, jog šios sutartys buvo sudarytos be jo žinios, t.y., kad pasirašę asmenys veikė be jo, kaip generalinio direktoriaus, turinčio teisę vienvaldiškai sudaryti sandorius, įgaliojimo.

19Be to, nepriklausomo auditoriaus nuomone, ieškovo kompensuota 11.068,86 Lt suma V. V. IĮ „IERA“ už iš jos pačios nuomojamos transporto priemonės Scania BR116 remontą pagal 2008 07 30 sąskaitą-faktūrą, taip pat laikytina tiesiogine žala ieškovui. (b.l. 106-107, I t.). Atsakovas teigia, kad ieškovas atliko minėtos transporto priemonės einamąjį remontą pagal 2006 08 19 sutarties 3.1. p., tačiau įrodymų, kad sąskaitoje-faktūroje (b.l. 17-20, I t.) nurodyti atlikti remonto darbai priskirtini einamajam remontui, nepateikta.

20Atsakovo V. V., kaip UAB „Druskininkų autobusų parkas“ vadovo, veiksmai, sudarant 2006 08 19 ir 2008 07 16 sutartis, priimant sprendimą išmokėti V. V. IĮ „IERA“ priklausančios transporto priemonės Scania BR116 remonto išlaidas akivaizdžiai sukelia interesų konfliktą, yra nesąžiningi, prieštaraujantys bendrovės interesams, o sprendimai priimti asmeniniais V. V. kaip IĮ „IERA“ savininko interesais (CK 2.87 str.). Tai patvirtina ir nepriklausomo auditoriaus ataskaita, kurioje nurodyta, kad papildomų transporto priemonių nuoma, turint pakankamą transporto priemonių parką savo pagrindinei veiklai vykdyti, buvo ekonomiškai nenaudinga ieškovui. Atsakovas, nors ir nepasirašė minėtų sutarčių, tačiau tuo metu būdamas generaliniu ieškovo direktoriumi šių sandorių neginčijo, siekė jų sandorių sudarymo, informuodamas ieškovo valdybą apie neva esantį transporto priemonių trūkumą. Jei nebūtų sudarytos transporto priemonių nuomos sutartys su V. V. IĮ „IERA“, bendrovei nebūtų atsiradę 91.767,41 Lt nuostolių.

21Atsižvelgiant į faktines bylos aplinkybes darytina išvada, kad bendrovei realūs nuostoliai dėl šių sutarčių sudarymo yra 91.767,41 Lt ir ši pinigų suma priteistina iš atsakovo V. V..

22Dėl ieškinio senaties.

23Atsakovas, prašo taikyti ieškinio senatį, nes mano, kad ieškovas ją praleido ir ieškinį atmesti ir tuo pagrindu. Ieškovas nesutinka su atsakovo argumentais ir mano, kad senaties termino nepraleido.

24Ieškinio senatis – tai įstatyme nustatytas laikas, per kurį asmuo gali apginti savo pažeistą teisę pareikšdamas ieškinį. Tokio termino nustatymo tikslas – užtikrinti teisinių santykių stabilumą ir šių santykių dalyvius skatinti operatyviau ginti pažeistas teises. Yra objektyvusis ir subjektyvusis teisės į ieškinį atsiradimo pagrindai, t. y. asmens teisės pažeidimas ir asmens sužinojimas arba turėjimas sužinoti apie savo teisės pažeidimą. Reikalavimams dėl padarytos žalos atlyginimo įstatymas numato sutrumpintą trijų metų senaties terminą (CK 1.125 str. 8 d.). Pagal CK 1.127 straipsnio 1 dalį ieškinio senaties termino eiga prasideda nuo tos dienos, kai asmuo sužinojo ar turėjo sužinoti apie savo teisės pažeidimą. (LAT 2010 12 10 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-516/2010, 2012 05 02 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-217/2012)

25Nagrinėjamojoje byloje matyti, kad 2008 12 08 UAB „Druskininkų autobusų parkas“ akcininkas D. S. kreipėsi su 2008 11 28 pareiškimu į Druskininkų miesto apylinkės prokuratūrą dėl valdybos pirmininko J. C. kartu su generaliniu direktoriumi V. V. galimai neteisėtų veiksmų, padariusių turtinės žalos bendrovei (b.l. 121, I t.). Pareiškime buvo nurodyta, jog pastabėta 2008 10 30 bendrovės neeilinio pakartotinio visuotinio akcininkų susirinkimo bendro balsavimo biuletenio suklastojimas bei priimti netinkami sprendimai bendrovei padarant žalą. 2009 09 17 Lietuvos teismo specialistizės centras pateikė išvadą ikiteisminio tyrimo byloje dėl UAB „Druskininkų autobusų parkas“ turto išvaistymo, piktnaudžiavimo tarnybine padėtimi ir dokumentų klastojimo (b.l. 124-144, I t.). Išvadoje specialistas nenurodė, ar sudarant transporto priemonių nuomos sutartis tarp IĮ „IERA“, kurios savininkas yra V. V., ir UAB „Druskininkų autobusų parkas“, kuriai tas pats asmuo vadovavo, buvo pažeisti norminiai teisės aktai, tačiau konstatavo, kad gautos pajamos padengė nuomos sąnaudas. 2010 11 16 Druskininkų miesto apylinkės prokuratūra nutraukė ikiteisminį tyrimą atsakovo V. V. atžvilgiu, nesurinkus pakankamai duomenų pagrindžiančių jo kaltę pagal BK 183 str. 1 d., 184 str. 4 d., 228 str. 1 d., 228 str. 1 d., 222 str. ir 300 str. 1 bei 2 d. (b.l. 124-123, I t.). Iš to darytina išvada, kad ieškovui nepavykus apginti savo teisių baudžiamojo proceso tvarka, senaties termino eiga ginti savo pažeistas teises civilinio proceso tvarka prasidėjo 2010 11 16, tai reiškia, kad ieškovas senaties termino nepraleido, nes ieškinį teismui pateikė 2010 09 21 (b.l. 3-6, I t.).

26Atsižvelgiant į aukščiau išdėstytą, konstatavus, kad ieškovas atsakovo atžvilgiu nepraleido įstatymo nustatyto senaties termino, ieškinys dėl 91.767,41 Lt žalos atlyginimo, 5 proc. dydžio metinių palūkanų nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki visiško teismo sprendimo įvykdymo kaip įrodytas tenkintinas visiškai (CPK 177 str., 178 str.)

27Dėl bylinėjimosi išlaidų

28Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, teismas priteisia iš antrosios šalies bylinėjimosi išlaidas. Ieškinį patenkinus visiškai iš atsakovo priteistinos bylinėjimosi išlaidos: 1.000,00 Lt žyminio mokesčio (b.l. 53) (CPK 80 str. 1 d., 93str. 1 d.).

29Kadangi ieškovas buvo atleistas nuo dalies žyminio mokesčio sumokėjimo (b.l. 49), iš atsakovo valstybei priteistinas 1.753,00 Lt žyminis mokestis (CPK 80 str. 1 d., 96 str.).

30Taip pat nagrinėjant bylą susidarė 187,95 bylinėjimosi išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, kurios buvo apmokėtos teismo lėšomis, todėl iš atsakovo į valstybės biudžetą priteistinos teismo patirtos išlaidos (CPK 96 str.).

31Vadovaujantis Lietuvos Respublikos CPK 259, 263, 264, 265, 268, 270 str., teismas

Nutarė

32Ieškinį tenkinti.

33Priteisti iš atsakovo V. V., a.k. ( - ) gyv. ( - ), ieškovui UAB „Druskininkų autobusų parkas“, į.k. 152035473, buveinė – Taikos pr. 98A, Kaunas, a.s. Nr. LT26 7300 0100 0222 0209, „Swedbank“, AB, b.k. 73000, 91.767,41 Lt (devyniasdešimt vieną tūkstantį septynis šimtus šešiasdešimt septynis tūkstančius, 41 ct) žalos atlyginimo, 5 (penkių) proc. dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos (91.767,41 Lt) nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2010 10 07) iki visiško teismo sprendimo įvykdymo, 1.000,00 Lt (vieną tūkstantį litų, 00 ct) žyminio mokesčio.

34Priteisti valstybei iš atsakovo V. V., a.k. ( - ) gyv. ( - ), 1.753,00 Lt (vieną tūkstantį septynis šimtus penkiasdešimt tris litus, 00 ct) žyminio mokesčio ir 187,95 Lt (vieną šimtą aštuoniasdešimt septynis litus, 95 ct) už procesinių dokumentų siuntimą, sumokant į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos Finansų ministerijos surenkamąją sąskaitą LT24 7300 0101 1239 4300, įmonės kodas 188659752, įmokos kodas 5660.

35Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Kauno apygardos teismui per Kauno miesto apylinkės teismą.

1. Kauno miesto apylinkės teismo teisėja Virginija Simanavičienė,... 2. Ieškovas prašo priteisti iš atsakovo 91.767,41 Lt žalai atlyginti, 5 proc.... 3. Ieškovas ieškinyje nurodė ir jo atstovai teismo posėdžio metu paaiškino,... 4. Atsakovas atsiliepime (b.l. 67-73, I t.) ir kartu su atstovu teismo posėdžio... 5. Trečiasis asmuo atsiliepimo nepateikė. Teismo posėdžio metu jo atstovas... 6. Ieškinys tenkintinas.... 7. Teismo posėdžio metu nustatyta, kad nuo 2000 12 22 iki 2008 10 31 ieškovo... 8. Ieškovas reikalavimus atsakovui kildina iš atsakovo vadovavimo ieškovui... 9. Dėl juridinio asmens vadovo civilinės atsakomybės ... 10. Civilinė atsakomybė – tai turtinė prievolė, kurios viena šalis turi... 11. Juridinio asmens valdymo organo narys juridinio asmens ir kitų juridinio... 12. Visiškai nesvarbu, ar už padarytą žalą kaltas asmuo nuteisiamas, ar ne.... 13. Sprendžiant dėl konkrečiam ginčui svarbių aplinkybių ir reikšmingų... 14. Dėl 2006 08 19 ir 2008 07 16 transporto priemonės nuomos, neteikiant... 15. Ieškovas teigia, kad dėl 2006 08 19 UAB „Druskininkų autobusų parkas“... 16. Vadovaujantis sutarčių 4.1 p. nuomos mokestis apskaičiuojamas pagal... 17. Nepriklausomo auditoriaus ataskaitoje (b.l. 106-107, I t.) konstatuojama, kad... 18. Ieškovo įstatų 5.42. p. nustatyta, kad bendrovės vadovas veikia bendrovės... 19. Be to, nepriklausomo auditoriaus nuomone, ieškovo kompensuota 11.068,86 Lt... 20. Atsakovo V. V., kaip UAB „Druskininkų autobusų parkas“ vadovo, veiksmai,... 21. Atsižvelgiant į faktines bylos aplinkybes darytina išvada, kad bendrovei... 22. Dėl ieškinio senaties.... 23. Atsakovas, prašo taikyti ieškinio senatį, nes mano, kad ieškovas ją... 24. Ieškinio senatis – tai įstatyme nustatytas laikas, per kurį asmuo gali... 25. Nagrinėjamojoje byloje matyti, kad 2008 12 08 UAB „Druskininkų autobusų... 26. Atsižvelgiant į aukščiau išdėstytą, konstatavus, kad ieškovas atsakovo... 27. Dėl bylinėjimosi išlaidų... 28. Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, teismas priteisia iš antrosios... 29. Kadangi ieškovas buvo atleistas nuo dalies žyminio mokesčio sumokėjimo... 30. Taip pat nagrinėjant bylą susidarė 187,95 bylinėjimosi išlaidų,... 31. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos CPK 259, 263, 264, 265, 268, 270 str.,... 32. Ieškinį tenkinti.... 33. Priteisti iš atsakovo V. V., a.k. ( - ) gyv. ( - ), ieškovui UAB... 34. Priteisti valstybei iš atsakovo V. V., a.k. ( - ) gyv. ( - ), 1.753,00 Lt... 35. Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Kauno...