Byla e2YT-509-985/2019
Dėl teismo sprendimo peržiūrėjimo, suinteresuoti asmenys R. K., J. K., K. K., institucija teikianti išvadą Kalvarijos savivaldybės administracijos Socialinių reikalų skyrius

1Marijampolės apylinkės teismo Marijampolės rūmų teisėja Ingrida Navickienė, sekretoriaujant Dainorai Vaitiekūnaitei, dalyvaujant Kalvarijos savivaldybės administracijos atstovei Jolitai Burdulienei, suinteresuoto asmens K. K. atstovei advokatei Stanislovai Staniukynienei, suinteresuotam asmeniui R. K., suinteresuotam asmeniui J. K., institucijos teikiančios išvadą Kalvarijos savivaldybės administracijos Socialinių reikalų skyriaus atstovei Dainai Geležienei,

2viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal pareiškėjo Kalvarijos savivaldybės administracijos pareiškimą dėl teismo sprendimo peržiūrėjimo, suinteresuoti asmenys R. K., J. K., K. K., institucija teikianti išvadą Kalvarijos savivaldybės administracijos Socialinių reikalų skyrius.

3Teismas

Nustatė

4pareiškėjas kreipėsi į teismą, prašydamas pagal pateiktą išvadą peržiūrėti Marijampolės rajono apylinkės teismo 2013 m. kovo 28 d. sprendimą civilinėje byloje Nr. 2-278-374/2013 ir pripažinti K. K. neveiksniu turtinių santykių srityse - asmeninių pajamų ir išlaidų tvarkymas, susijęs su smulkiais buitiniais sandoriais - maisto produktų įsigijimas, sumokėjimas už komunalines paslaugas ir pan.; asmeninių pajamų ir išlaidų tvarkymas, susijęs su lizingo, su daiktų pirkimo- pardavimo išsimokėtinai sutarčių sudarymo, paskolų, vartojimo kredito sutarčių sudarymo ir pan.; kilnojamojo ir nekilnojamojo turto naudojimasis, valdymas ir disponavimas juo (kilnojamojo ir nekilnojamojo turto pirkimo - pardavimo, nuomos, dovanojimo, įkeitimo sandoriai ir kt.); paveldėjimo teisiniai santykiai (palikimo priėmimas, testamento sudarymas ir kt.); dalyvavimas ūkinėje komercinėje veikloje (juridinių asmenų steigimas, buvimas juridinio asmens dalyviu, vertimasis individualia veikla ir kt.); asmeninių neturtinių santykių srityse - savitvarkos įgūdžių sritis; sveikatos priežiūros sritis - kreipimasis dėl sveikatos priežiūros paslaugų, gebėjimas naudotis sveikatos priežiūros paslaugomis, reikiamų sveikatos priežiūros paslaugų poreikio įvertinimas ir pan.; šeimos santykių sritis - santuokos sudarymas, asmens gebėjimas įgyvendinti tėvų valdžią - auklėti ir prižiūrėti savo vaikus, įvaikinti ir kt.; asmens gebėjimas būti globėju (rūpintoju), pagalbininku pagal sutartį dėl pagalbos priimti sprendimus; darbo teisinių santykių sritis.

5Pareiškėjo atstovė teismo posėdyje pareiškimą palaikė, prašė jį tenkinti visiškai pagal pateiktą ekspertizės aktą.

6Suinteresuoto asmens K. K. atstovė prašė pareiškimą tenkinti visiškai, spręsti klausimą dėl globėjos pakeitimo, nes globėja negali tinkamai vykdyti globėjos pareigų, grėsmė kyla ir K. K. saugumui.

7Suinteresuotas asmuo R. K. prašė pareiškimą tenkinti, nurodė, kad sūnus nepasveiko, priešingai sūnus agresyvus, be priežasties užmušė šuniuką, naktį išeina iš namų, negeria vaistų, šiuo metu ligoninėje.

8Suinteresuotas asmuo J. K. prašė pareiškimą tenkinti, nurodė, kad sūnus nepasveiko, naktį išeina iš namų, kai visi užmiega, nesaugu, jis be priežasties užmušė šuniuką, šiuo metu ligoninėje.

9Institucijos atstovė nurodė, kad palaiko išvadą, dėl paskirtos globėjos nurodė, kad tikslinga keisti globėją

10Pareiškimas tenkintinas iš dalies.

11Bylos nagrinėjimo metu nustatyta, kad Marijampolės rajono apylinkės teismo 2013 m. kovo 28 d. sprendimu K. K. pripažintas neveiksniu; Marijampolės rajono apylinkės teismo 2013 m. balandžio 30 d. nutartimi K. K. globėja paskirta R. K..

12Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 2.5 straipsnyje asmens veiksnumas apibrėžiamas kaip fizinio asmens galimybė savarankiškai ir visa apimtimi įgyti, įgyvendinti savo teises ir prisiimti pareigas bei savarankiškai atsakyti už jų nevykdymą.

13Lietuvos Respublikos civilinio kodekso pakeitimo įstatymo Nr. XII-1566 72 straipsnyje nustatyta, kad iki šio įstatymo įsigaliojimo (šis įstatymas, išskyrus jo 72 str. 5 d., įsigaliojo 2016 m. sausio 1 d.) priimti teismo sprendimai, kuriais asmenys pripažinti neveiksniais, turi būti peržiūrėti per dvejus metus nuo šio įstatymo įsigaliojimo dienos Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) nustatyta tvarka. Dėl iki šio įstatymo įsigaliojimo pripažinto neveiksniu asmens pripažinimo veiksniu ar ribotai veiksniu per vienerius metus nuo šio įstatymo įsigaliojimo dienos į neveiksniu pripažinto asmens gyvenamosios vietos apylinkės teismą turi kreiptis neveiksniu pripažinto asmens globėjas, taip pat gali kreiptis kiti šio įstatymo 5 straipsnyje išdėstyto CK 2.10 straipsnio 4 dalyje nurodyti asmenys. Jei per vienerius metus nuo šio įstatymo įsigaliojimo dienos šioje dalyje nurodyti asmenys nesikreipia dėl iki šio įstatymo įsigaliojimo pripažinto neveiksniu asmens pripažinimo veiksniu ar ribotai veiksniu, dėl teismo sprendimo, kuriuo asmuo pripažintas neveiksniu, peržiūrėjimo į neveiksniu pripažinto asmens gyvenamosios vietos apylinkės teismą turi kreiptis neveiksnaus asmens gyvenamosios vietos savivaldybės administracija ar jos įgaliota įstaiga.

14Atsižvelgus į išdėstytas aplinkybes ir pasikeitusį teisinį reguliavimą, teismo sprendimas pripažinti K. K. neveiksniu keistinas ir jis pripažintinas neveiksniu tik atitinkamose srityse, nes visiškas neveiksnumas pagal naują teisinį reguliavimą negalimas. Pažymėtina, kad 2016 m. sausio 1 d. įsigaliojusiais Civilinio kodekso, Civilinio proceso kodekso pakeitimais, siekiama patobulinti asmens neveiksnumo ir riboto veiksnumo institutus ir priartinti juos prie 2006 m. gruodžio 13 d. Jungtinių Tautų Neįgaliųjų teisių konvencijos (toliau – Konvencija) 12 straipsnio nuostatų. Konvencijos 12 straipsnyje numatyta, kad neįgalieji turi būti visais atvejais laikomi teisės subjektais, kaip ir visi kiti asmenys, turi teisinį veiksnumą visose gyvenimo srityse. 2014 m. balandžio mėn. Jungtinių Tautų Neįgaliųjų teisių komiteto (toliau – Komitetas) Baigiamosiose pastabose dėl pirminės Lietuvos ataskaitos dėl Konvencijos įgyvendinimo pateiktose rekomendacijose Lietuvai nurodyta, kad turi būti panaikintas teisinis reguliavimas, kuris sudaro galimybes riboti neįgalių asmenų teisę balsuoti ir būti išrinktiems, t. y. asmenų veiksnumas šiose srityse apskritai neturi būti ribojamas. Taip pat nurodoma, kad neturi būti ribojama asmenų teisė į šeimą, teisė sudaryti santuoką. Atsižvelgiant į Neįgaliųjų teisių konvencijos 12 straipsnio nuostatas, Europos Žmogaus Teisių Teismo jurisprudencijoje, o taip pat ir Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje taip pat pasisakoma, kad tokiose srityse kaip šeimos santykių sritis, santuokos sudarymas, rinkimų teisė (aktyvioji ir pasyvioji, kt.), asmuo neveiksniu arba ribotai veiksniu gali būti pripažįstamas tik išimtiniais atvejais. Teismų praktikoje pažymima, kad asmens pripažinimas neveiksniu tam tikroje srityje arba ribotai veiksniu nereiškia, jog asmuo netenka tam tikros turtinės ar asmeninės neturtinės teisės. Taikant neveiksnumo institutą yra siekiama apsaugoti paties neveiksnaus tam tikroje srityje ar ribotai veiksnaus asmens teises, t y. jam suteikiama pagalba atitinkamas savo teises įgyvendinti per atstovą. Todėl jeigu dėl fizinio asmens sveikatos būklės tam tikros teisės dėl savo prigimties negali būti įgyvendintos per atstovą, ypač asmeninių neturtinių teisių srityje (pvz., teisė sudaryti santuoką, rinkimų teisė), jos ir neturėtų būti ribojamos. Kuo mažesnio neįgalių asmenų teisių ribojimo principas reiškia ir tai, kad nereikia pripažinti asmens neveiksniu tose srityse, kuriomis dėl savo sveikatos būklės asmuo vis tiek negalės pasinaudoti, t. y. atitinkamos sritys asmeniui dėl jo sveikatos būklės yra neaktualios.

15Iš bylos medžiagos matyti, kad 2013 m. kovo 28 d. sprendimu K. K. neveiksniu pripažintas dėl jam diagnozuotos ligos Sunkus protinis atsilikimas. Bylos nagrinėjimu metu, siekiant nustatyti ar pasikeitė K. K. sveikatos būklė po sprendimo, kuriuo jis pripažintas neveiksniu, 2018 m. lapkričio 29 d. nutartimi paskirta psichiatrinė ekspertizė. 2019 m. kovo 28-balandžio 5 d. ekspertizės akte pateikta išvada, jog K. K. nėra pasveikęs; jam diagnozuojamas įgimtas intelekto deficitas – Sunkus protinis atsilikimas, reikšmingas elgesio sutrikimas, reikalaujantis dėmesio ar gydymo (F 72.1); jis negali suprasti savo veiksmų reikšmės ir jų valdyti turtinių santykių ir asmeninių neturtinių santykių srityse.

16Atsižvelgiant į nurodytus neįgaliųjų teisių ribojimo kriterijus ir įvertinus tai, kad K. K. psichikos sutrikimas egzistuoja nuolat ir yra progresuojantis, o jo sveikatos būklė negerėja, nustatytas 20 procentų darbingumo lygis, gilus protinis atsilikimas, teismas pripažįsta, jog veiksnumo ribojimas darbo teisinių santykių srityje jam nėra aktualus, nes dirbti jis iš esmės negali dėl psichikos sutrikimo pobūdžio. Todėl pripažinti jį neveiksniu šioje srityje, kuri jam nėra aktuali, ir kurioje jam nekyla jokių pavojų nepripažinus jį neveiksniu, nėra būtinybės. Tuo tarpu riboti veiksnumą šeimos srityje prieštarautų Konvencijos 12 straipsnio nuostatoms, nes tai yra asmeninės teisės, kurios dėl savo prigimties negali būti įgyvendintos per atstovą – globėją.

17Taip pat nėra prasmės riboti veiksnumą gebėjimo būti globėju (rūpintoju), pagalbininku pagal sutartį dėl pagalbos priimant sprendimus srityje, nes tokiu asmeniu negalima tapti vien tik savo asmeniniu sprendimu, todėl nėra grėsmės, kad šioje srityje jis galėtų pakenti sau ar kitiems asmenims, jeigu jos veiksnumas nebūtų apribotas. Asmens tinkamumą eiti globėjo ar rūpintojo pareigas vertina teismas ar kitos įgaliotos institucijos, kurios asmenį gali paskirtis į tokias pareigas, todėl nėra jokios rizikos ar grėsmės, kad L. K. pagal savo sveiktos būklę galėtų būti paskirtas kito asmens globėju (rūpintoju) ar notaro patvirtina sutartimi būtų paskirtas pagalbininku pagal sutartį kitam asmeniui su turima medicinine psichikos sutrikimo diagnoze.

18Į bylą pateikta 2018 m. gegužės 15 d. išvada dėl asmens gebėjimo pasirūpinti savimi ir priimti kasdienius sprendimus, kurioje nurodyta, kad K. K. visiškai negali pasirūpinti savimi ir priimti kasdieninius sprendimus turtinių santykių srityse - asmeninių pajamų ir išlaidų tvarkymas, susijęs su smulkiais buitiniais sandoriais; asmeninių pajamų ir išlaidų tvarkymas susijęs su lizingo, daiktų pirkimo-pardavimo išsimokėtinai sutarčių sudarymu, paskolų, vartojimo kreditų sutarčių sudarymu; kilnojamojo turto naudojimas, valdymas ir disponavimas juo; nekilnojamojo turto naudojimas, valdymas ir disponavimas juo; paveldėjimo teisiniai santykiai; dalyvavimas ūkinėje komercinėje veikloje; asmeninių neturtinių santykių srityse – savitvarkos įgūdžių; sveikatos priežiūros; šeimos santykių; asmens gebėjimas būti globėju (rūpintoju), pagalbininku pagal sutartį dėl pagalbos priimant sprendimus; darbo teisinių santykių.

19Įvertinus bylos aplinkybes konstatuotina, kad sprendimas, kuriuo K. K. pripažintas neveiksniu, keistinas ir jis pripažintinas neveiksniu turtinių santykių srityse - asmeninių pajamų ir išlaidų tvarkymas, susijęs su smulkiais buitiniais sandoriais; asmeninių pajamų ir išlaidų tvarkymas, susijęs su lizingo, su daiktų pirkimo-pardavimo išsimokėtinai sutarčių sudarymu, paskolų, vartojimo kreditų sutarčių sudarymu; kilnojamojo turto naudojimas, valdymas ir disponavimas juo; nekilnojamojo turto naudojimas, valdymas ir disponavimas juo; paveldėjimo teisiniai santykiai; dalyvavimas ūkinėje komercinėje veikloje; asmeninių neturtinių santykių srityse - savitvarkos įgūdžių srityje; sveikatos priežiūros (Neįgaliųjų teisių konvencijos 1 str. 1 d., CK 2.10 str., Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministro 2015 m. gruodžio 10 d. įsakymo Nr. A1-742 dėl asmens gebėjimo pasirūpinti savimi ir priimti kasdienius sprendimus nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo 10 p.).

20K. K. pripažinus neveiksniu aukščiau išvardintose srityse, šiose srityse jam nustatytina globa ir skirtinas globėjas (CK 3.238 str. 1 d., 3.242 str. 1 d., CPK 468 str. 4 d.).

21Marijampolės rajono apylinkės teismo 2013 m. balandžio 30 d. nutartimi K. K. globėja paskirta motina R. K., kuri byloje paliktina globėja iki teismo inicijuotinos bylos dėl globėjo pakeitimo išnagrinėjimo, kadangi šioje byloje nustatyta, jog atsižvelgiant į K. K. sveikatos būklę, globėja R. K. negali tinkamai juo pasirūpinti, dėl ko gyla grėsmė tiek paties globojamojo, tiek ir globėjos saugumui (CPK 468 – 469 str.).

22Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259 straipsniu, 263-268 straipsniais, 270 straipsniu, 468 - 469 straipsniais,

Nutarė

23pareiškimą tenkinti iš dalies.

24Pakeisti Marijampolės rajono apylinkės teismo 2013 m. kovo 28 d. sprendimą, priimtą civilinėje byloje Nr. 2-278-374/2013 ir pripažinti K. K., asmens kodas ( - ) neveiksniu:

25- turtinių santykių srityse: asmeninių pajamų ir išlaidų tvarkymas, susijęs su smulkiais buitiniais sandoriais; asmeninių pajamų ir išlaidų tvarkymas, susijęs su lizingo, su daiktų pirkimo-pardavimo išsimokėtinai sutarčių sudarymu, paskolų, vartojimo kreditų sutarčių sudarymu; kilnojamojo turto naudojimas, valdymas ir disponavimas juo; nekilnojamojo turto naudojimas, valdymas ir disponavimas juo; paveldėjimo teisiniai santykiai; dalyvavimas ūkinėje komercinėje veikloje;

26- asmeninių neturtinių santykių srityse: savitvarkos įgūdžių; sveikatos priežiūros.

27Nustatyti K. K. globą turtinių santykių srityse: asmeninių pajamų ir išlaidų tvarkymas, susijęs su smulkiais buitiniais sandoriais; asmeninių pajamų ir išlaidų tvarkymas, susijęs su lizingo, su daiktų pirkimo-pardavimo išsimokėtinai sutarčių sudarymu, paskolų, vartojimo kreditų sutarčių sudarymu; kilnojamojo turto naudojimas, valdymas ir disponavimas juo; nekilnojamojo turto naudojimas, valdymas ir disponavimas juo; paveldėjimo teisiniai santykiai; dalyvavimas ūkinėje komercinėje veikloje; asmeninių neturtinių santykių srityse: savitvarkos įgūdžių; sveikatos priežiūros jo globėja palikti R. K. iki teismo inicijuotos bylos dėl globėjo pakeitimo išnagrinėjimo.

28Inicijuoti bylą dėl globėjo pakeitimo.

29Kitoje dalyje pareiškimą atmesti.

30Teismo sprendimo kopiją ne vėliau kaip kitą darbo dieną po jo įsiteisėjimo išsiųsti Neveiksnių ir ribotai veiksnių asmenų registro tvarkymo įstaigai.

31Sprendimas per trisdešimt dienų nuo sprendimo priėmimo dienos gali būti skundžiamas Kauno apygardos teismui per Marijampolės apylinkės teismo Marijampolės rūmus.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Marijampolės apylinkės teismo Marijampolės rūmų teisėja Ingrida... 2. viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą... 3. Teismas... 4. pareiškėjas kreipėsi į teismą, prašydamas pagal pateiktą išvadą... 5. Pareiškėjo atstovė teismo posėdyje pareiškimą palaikė, prašė jį... 6. Suinteresuoto asmens K. K. atstovė prašė pareiškimą tenkinti visiškai,... 7. Suinteresuotas asmuo R. K. prašė pareiškimą tenkinti, nurodė, kad sūnus... 8. Suinteresuotas asmuo J. K. prašė pareiškimą tenkinti, nurodė, kad sūnus... 9. Institucijos atstovė nurodė, kad palaiko išvadą, dėl paskirtos globėjos... 10. Pareiškimas tenkintinas iš dalies.... 11. Bylos nagrinėjimo metu nustatyta, kad Marijampolės rajono apylinkės teismo... 12. Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 2.5 straipsnyje asmens... 13. Lietuvos Respublikos civilinio kodekso pakeitimo įstatymo Nr. XII-1566 72... 14. Atsižvelgus į išdėstytas aplinkybes ir pasikeitusį teisinį reguliavimą,... 15. Iš bylos medžiagos matyti, kad 2013 m. kovo 28 d. sprendimu K. K. neveiksniu... 16. Atsižvelgiant į nurodytus neįgaliųjų teisių ribojimo kriterijus ir... 17. Taip pat nėra prasmės riboti veiksnumą gebėjimo būti globėju... 18. Į bylą pateikta 2018 m. gegužės 15 d. išvada dėl asmens gebėjimo... 19. Įvertinus bylos aplinkybes konstatuotina, kad sprendimas, kuriuo K. K.... 20. K. K. pripažinus neveiksniu aukščiau išvardintose srityse, šiose srityse... 21. Marijampolės rajono apylinkės teismo 2013 m. balandžio 30 d. nutartimi K. K.... 22. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259... 23. pareiškimą tenkinti iš dalies.... 24. Pakeisti Marijampolės rajono apylinkės teismo 2013 m. kovo 28 d. sprendimą,... 25. - turtinių santykių srityse: asmeninių pajamų ir išlaidų tvarkymas,... 26. - asmeninių neturtinių santykių srityse: savitvarkos įgūdžių; sveikatos... 27. Nustatyti K. K. globą turtinių santykių srityse: asmeninių pajamų ir... 28. Inicijuoti bylą dėl globėjo pakeitimo.... 29. Kitoje dalyje pareiškimą atmesti.... 30. Teismo sprendimo kopiją ne vėliau kaip kitą darbo dieną po jo... 31. Sprendimas per trisdešimt dienų nuo sprendimo priėmimo dienos gali būti...