Byla 2-389-599/2012

1Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo teisėja Erika Vilimienė

2sekretoriaujant Giedrei Vasiliauskaitei

3viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo UAB „Minibank“ ieškinį atsakovui D. L. dėl įsiskolinimo ieškojimo,

4Teismas, išnagrinėjęs civilinę bylą,

Nustatė

5ieškovas kreipėsi į teismą ir nurodė, kad 2009-10-07 d. atsakovas kreipėsi į ieškovą su prašymu suteikti jam 200,00 Lt dydžio paskolą trisdešimties dienų laikotarpiui, ko pasėkoje ieškovas suteikė atsakovui šią paskolą ir atsakovas įsipareigojo šią paskolą grąžinti ieškovui nustatytomis sutarties sąlygomis, tačiau atsakovas savo sutartinių įsipareigojimų neįvykdė, todėl ir susidarė įsiskolinimas. Ieškovas prašė išieškoti iš atsakovo 200,00 Lt įsiskolinimą, 380,07 Lt delspinigių, 5 % metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos (t. y. nuo 2011-01-12 d.) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei visas bylinėjimosi išlaidas (b.l. 42-45). Į teismo posėdį ieškovo atstovas neatvyko, apie teismo posėdžio vietą ir laiką ieškovui yra pranešta tinkamai, teisme gautas prašymas šią civilinę bylą nagrinėti ieškovo atstovui nedalyvaujant, todėl ši civilinė byla yra nagrinėjama ieškovo atstovui nedalyvaujant (b.l. 107, 110).

6Atsakovas pateikė teismui atsiliepimą, kuriuo su ieškovo pareikštais ieškininiais reikalavimais sutiko tik iš dalies ir nurodė, jog ieškovo reikalaujami delspinigiai yra neprotingai dideli, t. y. kelis kartus viršijantys skolą, be to, atsakovas grąžino 200,00 Lt dydžio paskolą ieškovui bei sumokėjo 48,00 Lt dydžio mokestį ir 19,97 Lt delspinigių. Atsakovas prašė teismo ieškinį atmesti kaip nepagrįstą (b.l. 66-67, 83-84). Į teismo posėdį atsakovas neatvyko, apie teismo posėdžio vietą ir laiką atsakovui yra pranešta LR CPK 130 str. nustatyta tvarka, prašymo atidėti šios civilinės bylos nagrinėjimą atsakovas nepateikė, todėl ši civilinė byla yra nagrinėjama atsakovui nedalyvaujant (b.l. 106, 110).

7Ieškinys tenkintinas dalinai.

8Iš civilinėje byloje esančių rašytinių įrodymų turinio nustatyta, kad 2009-02-11 d. šalys sudarė Paskolos sutartį, kurios pagrindu ieškovas suteikė atsakovui 200,00 Lt dydžio paskolą, o atsakovas įsipareigojo grąžinti šią paskolą ieškovui sutartyje nustatyta tvarka (b.l. 5-6). Iš civilinėje byloje esančių rašytinių įrodymų turinio nustatyta, jog atsakovui savo sutartinių įsipareigojimų tinkamai neįvykdžius ieškovo atžvilgiu, ieškovas paskaičiavo atsakovo įsiskolinimą sekančiai : 200,00 Lt paskola, 48,00 Lt paslaugos mokestis bei 580,07 Lt delspinigiai (b.l. 42-45). Iš civilinėje byloje esančių rašytinių įrodymų turinio taip pat nustatyta, kad atsakovas grąžino ieškovui 200,00 Lt dydžio paskolą ir sumokėjo 48,00 Lt dydžio paskolos mokestį bei 19,97 Lt dydžio delspinigius (b.l. 86-89). Byloje duomenų apie tai, kad atsakovas sumokėjo ieškovui likusį įsiskolinimą, nėra ir šalys tokių rašytinių įrodymų į šią civilinę bylą nepateikė (LR CPK 176 str. – 179 str.) (b.l. 1-110).

9Sutinkamai su LR CK 6.38 str. 1 d., 3 d. nuostatomis, prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus, o kai tokių nurodymų nėra, - vadovaujantis protingumo kriterijais. Kiekviena šalis turi atlikti savo pareigas kuo ekonomiškiau ir vykdydama prievolę bendradarbiauti su kita šalimi (šalių pareiga kooperuotis).

10Sutinkamai su LR CK 6.210 str. 1 d. nuostatomis, terminą įvykdyti piniginę prievolę praleidęs skolininkas privalo mokėti penkių procentų dydžio metines palūkanas už sumą, kurią sumokėti praleistas terminas, jeigu įstatymai ar sutartis nenustato kitokio palūkanų dydžio.

11Sutinkamai su LR CK 6.873 str. 1 d. 6.874 str. 1 d. nuostatomis, paskolos gavėjas privalo grąžinti gautą paskolą paskolos davėjui sutartyje nustatytu laiku ir tvarka. Jeigu paskolos gavėjas laiku negrąžina paskolos sumos, jis privalo mokėti paskolos davėjui šio kodekso 6.210 straipsnyje nustatytas palūkanas nuo tos dienos, kada paskolos suma turėjo būti grąžinta, iki jos grąžinimo dienos, neatsižvelgiant į palūkanų, nustatytų šio kodekso 6.37 straipsnyje, mokėjimą, jeigu paskolos sutartis nenustato ko kita.

12LR CK 6.71 str. 1 d. nuostatose yra nustatyta, kad netesybos – tai įstatymų, sutarties ar teismo nustatyta pinigų suma, kurią skolininkas privalo sumokėti kreditoriui, jeigu prievolė neįvykdyta arba įvykdyta netinkamai, o sutinkamai su LR CK 6.72 str. nuostatomis, susitarimas dėl netesybų turi būti rašytinis. Iš Paskolos sutarties 9.1 p. nuostatų matyti, kad paskolos gavėjui uždelsus sumokėti paskolos sutartyje nustatytus mokėjimus, paskolos gavėjas moka paskolos davėjui 1,3 % dydžio delspinigius už sutarties nevykdymą nuo bendros uždelstos mokėjimų sumos už kiekvieną uždelstą dieną (b.l. 10-16). Iš ieškovo į bylą pateiktų paskaičiavimų nustatyta, kad atsakovui yra paskaičiuoti 580,07 Lt dydžio delspinigiai, t.y. sutartyje nustatyti delspinigiai prilygsta net 474,50 % metinių palūkanų (b.l. 10-16). Iš Paskolos sutarties 7.1 p. nuostatų taip pat matyti, jog šalys susitarė, kad mokėtinos sumos bus įskaitomos tokia tvarka : pirma – nuostoliams atlyginti ; antra – paslaugos mokesčiui padengti ; trečia – netesyboms padengti ; ketvirta – paskolai padengti ; penkta – kitiems mokėjimams padengti (b.l. 10-16). Pažymėtina tai, kad ši sutarties sąlyga šalių yra nenuginčyta, todėl galiojanti (b.l. 10-16). Iš šios civilinės bylos medžiagos matyti, kad atsakovas laikotarpyje nuo 2010-02-09 d. iki 2010-11-05 d. (imtinai) ieškovui sumokėjo 268,00 Lt sumą ir ieškovas šią sumą užskaitė – 200,00 Lt kaip delspinigių dalinį apmokėjimą bei 48,00 Lt paslaugos mokesčiui padengti, todėl pagal ieškovo paskaičiavimus atsakovo delspinigių įsiskolinimo likutis dar sudaro 380,07 Lt sumą (580,07 Lt -200 Lt = 380,07 Lt) (b.l. 86-89).

13Pažymėtina tai, kad atsižvelgiant į Lietuvos Aukščiausiojo Teismo formuojamą praktiką (LAT 2003-11-05 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-1070/2003 m. ; LAT 2006-11-15 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-413/2006 m. ; LAT 2005-06-6 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-316/2005 m.), netesybos atlieka tik kompensuojamąją funkciją, siekiant atlyginti šaliai nuostolius, taigi netesybos negali leisti nukentėjusiajai šaliai (t. y. ieškovui) piktnaudžiauti savo teise ir nepagrįstai praturtėti kitos šalies (t. y. atsakovo) sąskaita. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2007-10-12 d. nutartyje civilinėje byloje Nr. 3K-7-304/2007 m. konstatavo, jog remdamasis LR CK 6.73 str. 2 d. nuostatomis, teismas kontroliuoja netesybų dydį, kad nebūtų sudaryta pagrindo piktnaudžiauti teise ir nepagrįstai praturtėti. Sąžiningumo ir protingumo principų sutartiniams santykiams taikymas, neleidžiant sutarties šaliai nepelnytai praturtėti dėl neprotingo dydžio netesybų, yra viešas interesas, kurį teismas turi įgyvendinti ex officio (LAT 2006-11-15 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-413/2006 m. ir LAT 2005-06-06 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-316/2005 m.). Atsižvelgiant į Lietuvos Aukščiausiojo Teismo formuojamą teismų praktiką, taip pat į tai, jog atsakovas yra vartotojas, kuris Paskolos sutartį su ieškovu sudarė prisijungimo būdu pagal standartines sutarties sąlygas, pagal kurias jis yra priverstas priimti jam primetamas stipraus kontrahento siūlomas sutarties sąlygas arba apskritai atsisakyti sutarties, todėl turėjo ribotas galimybes derėtis dėl sutarties sąlygų, be to, įvertinant ir tai, jog vartotojui (t. y. atsakovui) sudarant Paskolos sutartį nebuvo išaiškintos visos sutarties sąlygos, todėl jis negalėjo visapusiškai įvertinti riziką ir Paskolos sutarties neįvykdymo pasekmes, be to, ieškovui nepateikus jokių rašytinių įrodymų į šią civilinę bylą dėl jo patirtų nuostolių dydžio, pripažintina, kad ieškovo prašomos priteisti netesybos (t. y. delspinigiai), kurios siekia 580,07 Lt sumą, palyginus su pagrindinės skolos suma (200,00 Lt), yra aiškiai per didelės, todėl šios netesybos yra laikytinos baudinėmis (LR CK 1.5 straipsnis). Be to, LR CK 6.73 str. 2 d. bei 6.258 str. 3 d. nuostatose yra numatyta, kad jeigu netesybos yra neprotingai didelės, tai teismas gali jas sumažinti, tačiau jos negali būti mažesnės už nuostolių, atsiradusių dėl prievolės neįvykdymo ar netinkamo įvykdymo, sumą. Netesybų dydžio klausimas turi būti sprendžiamas, atsižvelgiant į konkrečios civilinės bylos faktines ir teisiškai reikšmingas aplinkybes, t. y. į prievolės pobūdį, padarytą pažeidimą, jo padarinius, prievolės sumą, palyginus su delspinigių suma bei kitus kriterijus (LAT nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-107/2006 m.). Tokiu būdu, LR CK 6.73 str. 2 d. nuostatos suteikia teismui teisę savo nuožiūra mažinti netesybas, kurios yra aiškiai per didelės, todėl esant šioms aplinkybėms konstatuotina, jog 1,3 % dydžio delspinigių norma yra neprotingai didelė ir nesąžininga atsakovo atžvilgiu, todėl teismas, remdamasis LR CK 6.258 str. 3 d. nuostatomis bei LR CK 1.5 str. nuostatose įtvirtintais teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principais, mažina netesybas (t. y. delspinigius) iki 200,00 Lt bendros delspinigių sumos (580,07 Lt – 200,00 Lt = 380,07 Lt) ir šioje dalyje ieškovo ieškiniai reikalavimai atmestini kaip nepagrįsti bei neįrodyti (LR CPK 176 str. - 179 str.). Iš šios civilinės bylos medžiagos matyti, jog atsakovas laikotarpyje nuo 2010-02-09 d. iki 2010-11-05 d. (imtinai) ieškovui sumokėjo 268,00 Lt sumą ir ieškovas šią sumą užskaitė – 200,00 Lt kaip delspinigių dalinį apmokėjimą bei 48,00 Lt paslaugos mokesčiui padengti, todėl darytina išvada, kad atsakovas pilnai sumokėjo ieškovui 200,00 Lt delspinigius bei 48,00 Lt paslaugos mokestį, vadovaujantis Paskolos sutarties 7.1p. nuostatomis.

14Esant aukščiau nurodytoms aplinkybėms, ieškovo ieškinys tenkintinas dalinai ir iš atsakovo ieškovo naudai išieškotinas 180,00 Lt įsiskolinimas (200,00 Lt – 20,00 Lt = 180,00 Lt) bei 5 % metinės palūkanos nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos (t. y. nuo 2011-01-12) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, likusioje dalyje ieškinys atmestinas kaip nepagrįstas bei neįrodytas (LR CPK 176 str.- 179 str.).

15Sutinkamai su LR CPK 88 str. 1 d. 6 p., 93 str. 2d., 98 str. nuostatomis bei LR Teisingumo ministro 2004-04-02 Įsakymu Nr. 1R-85 patvirtintomis „Rekomendacijos dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio“ nuostatomis ir atsižvelgiant į šios konkrečios civilinės bylos sudėtingumą, apimtį bei į advokato laiko sąnaudas, iš atsakovo ieškovo naudai išieškotinos 100,00 Lt išlaidos advokato pagalbai apmokėti bei 67,00 Lt žyminis mokestis (b.l. 4, 61, 77-80, 103, 107-108).

16Sutinkamai su LR CPK 92 str. nuostatomis, iš atsakovo valstybės naudai išieškotinos 25,09 Lt pašto išlaidos.

17Vadovaudamasis LR CPK 259 str. – 270 str., teismas

Nutarė

18ieškinį tenkinti dalinai.

19Išieškoti iš atsakovo D. L., a/k ( - ) gyv. ( - ), Vilniuje, ieškovo UAB „Minibank“, į/k 301850677, buveinė H. Manto g. 84, Klaipėdoje, naudai 180,00 Lt įsiskolinimą, 5 % metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos (t. y. nuo 2011-01-12) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 100,00 Lt išlaidas advokato pagalbai apmokėti bei 67,00 Lt žyminį mokestį.

20Likusioje dalyje ieškinį atmesti.

21Išieškoti iš atsakovo D. L., a/k ( - ) gyv. ( - ), Vilniuje, valstybės naudai 25,09 Lt pašto išlaidas.

22Sprendimas per 30 dienų apeliacine tvarka gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus miesto 1 apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo teisėja Erika Vilimienė... 2. sekretoriaujant Giedrei Vasiliauskaitei... 3. viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo UAB... 4. Teismas, išnagrinėjęs civilinę bylą,... 5. ieškovas kreipėsi į teismą ir nurodė, kad 2009-10-07 d. atsakovas... 6. Atsakovas pateikė teismui atsiliepimą, kuriuo su ieškovo pareikštais... 7. Ieškinys tenkintinas dalinai.... 8. Iš civilinėje byloje esančių rašytinių įrodymų turinio nustatyta, kad... 9. Sutinkamai su LR CK 6.38 str. 1 d., 3 d. nuostatomis, prievolės turi būti... 10. Sutinkamai su LR CK 6.210 str. 1 d. nuostatomis, terminą įvykdyti piniginę... 11. Sutinkamai su LR CK 6.873 str. 1 d. 6.874 str. 1 d. nuostatomis, paskolos... 12. LR CK 6.71 str. 1 d. nuostatose yra nustatyta, kad netesybos – tai... 13. Pažymėtina tai, kad atsižvelgiant į Lietuvos Aukščiausiojo Teismo... 14. Esant aukščiau nurodytoms aplinkybėms, ieškovo ieškinys tenkintinas... 15. Sutinkamai su LR CPK 88 str. 1 d. 6 p., 93 str. 2d., 98 str. nuostatomis bei LR... 16. Sutinkamai su LR CPK 92 str. nuostatomis, iš atsakovo valstybės naudai... 17. Vadovaudamasis LR CPK 259 str. – 270 str., teismas... 18. ieškinį tenkinti dalinai.... 19. Išieškoti iš atsakovo D. L., a/k ( - ) gyv. ( - ), Vilniuje, ieškovo UAB... 20. Likusioje dalyje ieškinį atmesti.... 21. Išieškoti iš atsakovo D. L., a/k ( - ) gyv. ( - ), Vilniuje, valstybės... 22. Sprendimas per 30 dienų apeliacine tvarka gali būti skundžiamas Vilniaus...