Byla 2-2221-631/2012
Dėl delspinigių priteisimo

1Vilniaus miesto 3 apylinkės teismo teisėja Gitana Butrimaitė, sekretoriaujant Julianai Voitiulevič, dalyvaujant ieškovo atstovei advokato padėjėjai Agnei Kuraitytei, atsakovo atstovui advokatui Edgarui Dereškevičiui, viešame teismo posėdyje išnagrinėjusi ieškovo UAB „AETERNO“ ieškinį atsakovui UAB „ELDK“ dėl delspinigių priteisimo,

Nustatė

2Ieškovas kreipėsi į teismą su ieškiniu dokumentinio proceso tvarka (b.l. 2-6), nurodydamas, kad 2011-08-30 sudarė su atsakovu negyvenamos patalpos pirkimo-pardavimo sutartį. Sutartyje šalys susitarė dėl atsiskaitymo tvarkos. Atsakovas sutartyje nustatytu terminu (iki 2011-09-15) nesumokėjo ieškovui 455000 Lt sumos, todėl turi sumokėti sutartyje numatytus 0,1 proc. delspinigius už kiekvieną uždelstą atsiskaityti dieną. Tačiau atsakovas šią prievolę vykdyti atsisakė. Ieškovas teismui pateiktu ieškiniu prašė priteisti iš atsakovo 22750 Lt delspinigių, 6 procentų metines palūkanas nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas.

32012-03-09 teismui priėmus preliminarų sprendimą byloje ir ieškinį tenkinus, atsakovas pateikė prieštaravimus (b.l. 67-69), kuriuose nurodė, kad 2011-10-26 ieškovas savo rašytiniu sutikimu patvirtino, jog neprieštarauja, kad ieškovas su juo galutinai atsiskaitytų iki 2011-10-29. Atsakovo galimybė atsiskaityti priklausė nuo jį kredituojančio banko, apie ką ieškovas, pasirašydamas sutartį, žinojo ir su kuo sutiko. Sutartyje numatyta, kad iškilus laikinai aplinkybei, dėl kurios neįmanoma sutarties įvykdyti, šalis atleidžiama nuo atsakomybės protingam laikotarpiui. Atsakovas vėlavimo atsiskaityti nelaikė sutarties pažeidimu, nes nepasinaudojo sutartyje numatyta teise nutraukti sutartį.

4Atsiliepime į atsakovo prieštaravimus ieškovas nurodė, kad sutartyje nustatytas netesybų dydis atitinka protingumo, sąžiningumo, teisingumo ir šalių interesų pusiausvyros kriterijus. Sutarties šalys yra privatūs verslo subjektai, turintys patirties, galintys numatyti įsipareigojimų nevykdymo padarinius ir laisva valia pasirenkantys sutarties sąlygas. Bankui pateiktas sutikimas, kad atsakovas galutinai atsiskaitytų iki 2011-10-29 negali būti vertinamas kaip šalių susitarimas pakeisti sutartį ar teisės reikalauti delspinigių atsisakymas. Atsakovo galimybės atsiskaityti priklausymas nuo jį finansavusio banko, negali jo atleisti nuo atsakomybės už sutarties pažeidimą ir negali būti laikomas force majeure aplinkybe. Ieškovas nepasinaudojo teise nutraukti sutartį, nes atsakovas atsiskaitė per papildomai nustatytą terminą.

5Teismo posėdžio metu ieškovo atstovė palaikė ieškinį, paaiškindama, jog

6pagal Civilinio kodekso reikalavimus, sutarties pakeitimai galėjo būti sudaromi tik notarine tvarka, o kitokie susitarimai, remiantis teismų praktika, yra niekiniai. Dėl jokių sutarties išlygų atsakovas į ieškovą nesikreipė. 2011-10-26 pažyma pateikta banko prašymu, jo vidinėms reikmėms, jos turinys padiktuotas banko. Bankas nėra sutarties šalis, o sutartyje nebuvo numatyta sąlygų, kad atsiskaitymas vyks priklausomai nuo banko finansavimo. Atsakovo ir jo kreditoriaus santykiai yra ne šios bylos dalykas. Viena kainos dalis buvo numatyta ieškovo paskolai dengti, todėl sutartyje nustatyti terminai turėjo ieškovui esminės reikšmės. Nagrinėjamu atveju Force majeure aplinkybių nebuvo, nes, remiantis įstatymu, finansinių išteklių neturėjimas tokia aplinkybe nelaikomas. Pagrindų netesyboms mažinti nėra. Ieškovo atstovė prašė palikti preliminarų sprendimą nepakeistą.

7Atsakovo atstovas teismo posėdžio metu paaiškino, kad 15 dienų nuo sutarties sudarymo atsiskaitymo terminas yra akivaizdžiai nesąžiningas. Ieškovas buvo informuotas atsakovą finansuojančio banko, kad toks terminas nerealus. Jam buvo aišku, kad sutartis bus įvykdyta pavėluotai. Ieškovas su tuo sutiko, užtikrino, kad problemų nekils, todėl būtinybės tartis dėl netesybų pakeitimo nebuvo. Ieškovo 2011-10-13 pretenzijos atsakovas negavo. Ieškovas sutiko pratęsti sutarties terminą, nes be tokio sutikimo bankas nebūtų galėjęs pervesti atsakovui kredito dalies. Remiantis CK 6.192 str., sutarties pakeitimai neprivalėjo būti sudaromi notarine forma, nes taip numatyta Sutarties 17.1. p. Atsakovas bendradarbiavo su ieškovu, padarė viską, kad sutartis būtų įvykdyta tinkamai, savo sutartinių įsipareigojimų negalėjo įvykdyti laikinai ir tai nuo jo valios nepriklausė. Atsakovas sutiktų mokėti delspinigius už vėlavimą atsiskaityti nuo termino, iki kurio ieškovas sutiko atidėti mokėjimą (2011-10-29) iki faktinio atsiskaitymo 2011-11-04. Teismas turi teisę mažinti netesybas, jei jos aiškiai per didelės ir jei prievolė iš dalies įvykdyta. Ieškovo atstovas prašė ieškinį atmesti.

82012-03-09 preliminarus sprendimas pakeičiamas. Ieškinys tenkinamas iš dalies.

9Iš byloje esančių rašytinų įrodymų ir šalių atstovų paaiškinimų nustatyta, kad 2011-08-30 tarp ieškovo ir atsakovo sudaryta Pirkimo-pardavimo sutartis, kuria ieškovas įsipareigojo parduoti atsakovui 272/10000 dalis žemės sklypo, esančio ( - ), ir administracines patalpas, esančias ( - ) (b.l. 8-25). Sutartyje nurodyta, kad dalį turto kainos atsakovas ieškovui sumokėjo iki sutarties sudarymo ir sutarties sudarymo dieną. Likusią dalį, remiantis Sutarties 5.1. p., atsakovas įsipareigojo sumokėti iki 2011 m. rugsėjo 15 d., pervesdamas 277560,25 Lt ieškovui, o 177439,75 Lt - ieškovo kreditoriui. Šias sumas atsakovas į Sutartyje nurodytas sąskaitas pervedė tik 2011-11-04 (b.l. 28, 29). Pagal Sutarties 11.2. p., laiku neatsiskaitęs su ieškovu atsakovas įsipareigojo mokėti 0,1 % dydžio delspinigius nuo nesumokėtos kainos dalies už kiekvieną pradelstą dieną. Ieškovas paskaičiavo ir pareikalavo iš atsakovo 22750 Lt delspinigių nuo 455000 Lt sumos už 50 pradelstų dienų (b.l. 30-31). Atsakovas delspinigius mokėti atsisakė, motyvuodamas tuo, kad ieškovas rašytiniu sutikimu patvirtino, jog neprieštarauja, kad atsakovas galutinai atsiskaitytų iki 2011-10-29 (b.l. 32-33).

10Į bylą pateikta 2011-10-26 pažyma, adresuota atsakovo kreditoriui Nordea Bank Finland Plc Lietuvos skyriui, kurioje ieškovas nurodo, jog neprieštarauja, kad atsakovas pagal 2011-08-30 pirkimo-pardavimo sutartį už perkamą nekilnojamąjį turtą galutinai atsiskaitytų iki 2011-10-29 (b.l.71). Byloje iškilo ginčas dėl to, ar šia pažyma ieškovas sutiko priimti prievolės įvykdymą praleidus sutartyje numatytą atsiskaitymo terminą, ar sutiko šį terminą pratęsti. Sprendžiant dėl tikrųjų ieškovo ketinimų, t.y. ar jis siekė šiuo sutikimu pakeisti tarp šalių sudarytą sutartį, svarbu atsižvelgti į šios pažymos atsiradimo ir parengimo aplinkybes. Į bylą pateiktas 2011-10-27 elektroninis laiškas, iš kurio nustatyta, kad atsakovą finansuojančio banko vadybininkė V. J. persiuntė ieškovui rašto formą, reikalingą banko lėšų išmokėjimui pagal 2011-08-30 pirkimo-pardavimo sutartį. Teismo posėdžio metu liudytoja apklausta V. J. patvirtino šias aplinkybes. Banko forma buvo siunčiama tam, kad iš pažymos turinio bankui būtų aišku, jog pardavėjas sutinka priimti atsiskaitymą. Teismas daro išvadą, kad ieškovas pažymą parengė banko prašymu, pagal jo nurodytą formą, tam, kad bankas išmokėtų atsakovui lėšas. Pažyma adresuota bankui, kas taip pat patvirtina nurodytą jos paskirtį. Šios pažymos negalima laikyti šalių susitarimu, sutikimu pratęsti atsiskaitymo terminą ar sutarties sąlygų, numatančių šį terminą, pakeitimu. Šią pažymą teismas vertina tik kaip ieškovo sutikimą priimti prievolės įvykdymą po termino praleidimo, kad jis priims pavėluotą apmokėjimą už nekilnojamąjį turtą, t.y. nesinaudos Sutarties 11.3. p. numatyta teise nutraukti Sutartį. Tai, kad ieškovas Sutarties nenutraukė, negali būti laikoma pripažinimu, jog nematė atsakovo veiksmuose sutarties pažeidimo, kaip nurodo atsakovas. Ieškovui Sutartyje numatyta teisė, bet ne pareiga nutraukti Sutartį.

11CK 6.192 str. 4 d. numato, jog sutarties pakeitimas arba papildymas turi būti tokios pat formos, kokios turėjo būti sudaryta sutartis, išskyrus įstatymų ar sutarties nustatytus atvejus. Nekilnojamojo daikto pirkimo-pardavimo sutartis turi būti notarinės formos (CK 6.393 str. 1 d.), todėl ir jos sąlygų, numatančių atsiskaitymo terminus, pakeitimai turi būti notarinės formos, jei sutartyje nenumatyta kitaip. Sutarties 13.5. p. numato, kad ji gali būti pakeista ar papildyta tik laikantis įstatymo nustatytos notarinės formos. Taigi, Sutartyje šalys išimties iš įstatymo numatytos taisyklės nenustatė. CK 6.183 str. įsakmiai nurodo, kad notarinės formos sutartis gali būti pakeista tik notarine forma. Sutartyje esant numatytiems atsiskaitymo terminams, juos pratęsiant, keičiamos sutarties sąlygos. Tokiu atveju, atsižvelgiant į įstatymo ir sutarties nuostatas, rašytinio ieškovo sutikimo Sutarties sąlygų dėl atsiskaitymo terminų pakeitimui nebūtų pakakę. Nustačius, kad tokio sutikimo ieškovas išvis nedavė, neturi reikšmės argumentai dėl to, ar tokiam sutikimui pakanka rašytinės formos.

12Esant tokioms aplinkybėms, netaikytinas Sutarties 17.1. p., numatantis, kad šalių sutikimai, susiję su Sutartimi, sudaromi raštu ir siunčiami registruotu laišku, el. paštu, faksu arba įteikiant pasirašytinai sutartyje nurodytu adresu Sutarties šalies. Pažymėtina, kad sutikimą įvykdyti prievolę po termino jai įvykdyti praleidimo ieškovas pateikė bankui, o ne atsakovui. Bankas, nebūdamas Sutarties šalimi, neturėjo jokių įgaliojimų tartis dėl Sutarties įvykdymo terminų atidėjimo, ką patvirtino liudytoja teismo posėdžio metu apklausta V. J.. Ji parodė, kad bankas nesikiša į kliento sutarčių sudarymo procesą, neįtakoja ir nereguliuoja jų sąlygų. Tai taip pat patvirtina, kad ieškovas, pateikdamas tokią pažymą bankui, neketino ja keisti Sutartyje numatytų atsiskaitymo terminų, o tik atliko banko prašomą procedūrą, kad gautų apmokėjimą pagal Sutartį.

13Liudytoja taip pat patvirtino, kad atsakovas negalėjo per 15 dienų nuo sutarties sudarymo iki atsiskaitymo pagal Sutartį termino pabaigos spėti gauti banko reikalaujamą kredito grąžinimo garantiją, be kurios nebūtų išmokėtas kreditas. Tuo tarpu remiantis Sutarties 5.4. p., ieškovas žinojo, jog atsiskaitymą su juo atsakovas vykdys iš banko suteikto kredito. Tai rodo, kad sutartyje šalių numatytas atsiskaitymo terminas buvo per trumpas, kad atsakovas galėtų tinkamai vykdyti sutartį. Atsakovo atstovas teismo posėdžio metu nurodė, jog Sutartį iniciavo ieškovas, kad atsakovas atkreipė jo dėmesį į per trumpus jos įvykdymo terminus. Teismas daro išvadą, kad sutartis sudaryta tarp juridinių asmenų, tai nėra vartojimo sutartis ar sutartis, sudaryta prisijungimo būdu, esant standartinėms sąlygoms. Neįrodyta ir nėra pagrindo manyti, kad atsakovas neturėjo galimybės įtakoti sutarties sąlygų. Sutarties 16.1. p. numato, kad šalims buvo išaiškinta teisė atsisakyti sutarties ar jos sąlygos, suteikiančios kitai šaliai perdėtą pranašumą. Šalys galėjo daryti įtaką sąlygų sudarymui. Šis sutarties punktas negali būti laikomas tik formaliu. Atsakovas, sudarydamas sutartį, prisiėmė joje numatytus įsipareigojimus, patvirtino jos nuostatas. Teismas vertina, jog atsakovo argumentai dėl Sutarties vykdymo terminų ginčo išsprendimui įtakos nedaro.

14Pasirašydamas sutartį joje numatytomis sąlygomis, atsakovas prisiėmė pareigą jas tinkamai vykdyti. Sutartyje nebuvo numatyta, kad atsiskaitymas pagal ją vyks tuomet, kai bankas suteiks kreditą. Atvirkščiai – buvo numatyti griežti atsiskaitymo terminai (Sutarties 5.1. p.), atsakomybė už jų nesilaikymą (Sutarties 11.2., 11.3. p.), atsakovo garantija, kad yra finansiškai pajėgus tinkamai vykdyti Sutartį (Sutarties 10.3. p.). Kompleksiškai vertinant Sutarties sąlygas daroma išvada, kad ieškovo žinojimas, jog už įsigytą turtą atsakovas atsiskaitys iš lėšų, gautų kredituojant bankui, nepanaikina atsakovo pareigos atsiskaityti sutartyje numatytais terminais, nešalina atsakomybės dėl vėlavimo atsiskaityti, dėl to, kad laiku nebuvo gautas kreditas. Liudytoja V. J. teismo posėdžio metu patvirtino, kad kreditas galėjo būti išmokėtas tik atsakovui įvykdžius visas Kredito sutarties sąlygas – pateikus visus reikalingus dokumentus, tarp jų - garantuojančios už kreditą įmonės garantiją. Tai atsakovas padarė tik 2011 m. spalio pabaigoje, po ko buvo išmokėtas kreditas. Teismas daro išvadą, kad kredito gavimas priklausė nuo atsakovo veiksmų, todėl būtent atsakovas, sudarydamas Sutartį, turėjo ir galėjo numatyti ir įvertinti, kiek truks kredito gavimas, pasirūpinti, kad sutartyje būtų numatyti realūs jos įvykdymo terminai. To nepadaręs, jis prisiėmė sutarties savalaikio neįvykdymo riziką ir turi pareigą atsakyti už tokį sutarties pažeidimą joje numatyta tvarka.

15Teismas atmeta atsakovo argumentus dėl rėmimosi Sutarties 12.2. p., numatančiu, kad jei aplinkybė, dėl kurios neįmanoma sutarties įvykdyti, laikina, tai šalis atleidžiama nuo atsakomybės laikotarpiui, kuris yra protingas, atsižvelgiant į tos aplinkybės įtaką sutarties įvykdymui. Sutinkant su ieškovės argumentais, ši Sutarties nuostata numatyta XII skyriuje, reglamentuojančiame šalių santykius esant nenugalimos jėgos aplinkybėms. Tiek šio skyriaus 12.1. p., tiek CK 6.212 str. numato, kad nenugalima jėga nelaikoma tai, kad sutarties šalis neturi reikiamų finansinių išteklių arba skolininko kontrahentai pažeidžia savo prievoles. Taigi, minėtas Sutarties 12.2. p. negali būti taikomas atsietai nuo likusio Sutarties teksto, neatsižvelgiant į Sutarties struktūrą, iš kurios matyti, jog šis punktas skirtas aptarti laikinų nenugalimos jėgos aplinkybių įtaką Sutarties vykdymui ir neturi jokios įtakos nagrinėjamu atveju, nes finansinių išteklių nebuvimas force majeure aplinkybe išvis nelaikomas.

16Byloje nėra duomenų apie tai, kad atsakovas būtų kreipęsis į ieškovą, prašydamas atidėti terminą, numatytą Sutarties įvykdymui, taręsis dėl delspinigių neskaičiavimo. Tai, kad atsakovas pasitikėjo ieškovo geranoriškumu, ieškovas, sudarant sutartį, užtikrino, jog problemų dėl vėlesnio atsiskaitymo nekils, o pirmą pretenziją atsakovas iš ieškovo gavo tik įvykdžius sutartį, neturi teisinės reikšmės. Atsakovas yra juridinis asmuo, verslo subjektas, jam turi būti suprantamas jo rašytinių įsipareigojimų privalomumas ir suvokiamos jų nevykdymo ar netinkamo vykdymo pasekmės. Žodiniai šalių susitarimai ar derybos negali šalinti atsakovo atsakomybės, numatytos notarine tvarka sudarytoje šalių sutartyje ir negali atimti iš ieškovo teisės reikalauti Sutartyje numatytų netesybų.

17Nustačius, kad tarp šalių sudarytoje sutartyje yra numatyta atsakovo atsakomybė pažeidus atsiskaitymo terminus, kad atsiskaitymo terminai šalių susitarimu pratęsti nebuvo, atsakovo kredito gavimo aplinkybės jų įtakoti negalėjo, daroma išvada, kad ieškovas, atsakovui laiku neatsiskaičius pagal Sutartį, turi teisę reikalauti iš atsakovo delspinigių.

18Šalys Sutarties 11.2. p. numatė 0,1 proc. nuo nesumokėtos patalpų kainos dalies delspinigius. 11.5. p. šalys pareiškė, kad Sutartyje nustatytos netesybos yra pagrįstos ir sąžiningos bei atspindi minimalius nuostolius, kuriuos šalis realiai patirtų dėl įsipareigojimų pažeidimo. Ieškovas atsiliepime į atsakovo prieštaravimus nurodė, kad Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2007 m. spalio mėn. 12 d. nutartyje civilinėje byloje Nr. 3K-7-304/2007 yra pažymėjęs, jog kreditoriui nereikia įrodinėti patirtų nuostolių dydžio, nes sutartimi sulygtos netesybos laikomos iš anksto nustatytais būsimais kreditoriaus nuostoliais, kurie gali būti pripažinti minimaliais nuostoliais. Be kita ko, kasacinis teismas yra nurodęs, kad sutartyje šalių nustatytos netesybos už prievolių neįvykdymą ar netinkamą įvykdymą gali būti sumažintos CK 6.73 straipsnio 2 dalies tvarka ir pagrindais. Tokiu būdu, teismas turi teisę kontroliuoti netesybų dydį, kad nebūtų sudaryta prielaidų šaliai piktnaudžiauti teise ir nepagrįstai praturtėti.

19Teismas turi teisę mažinti pagal sutartį atsiradusias netesybas tik nustatęs, kad netesybos aiškiai per didelės arba prievolė iš dalies įvykdyta. Pagal formuojamą praktiką, nurodytos aplinkybės vertintinos atsižvelgiant į konkrečios bylos aplinkybes (šalių sutartinių santykių pobūdį, ar nebuvo susitarimo taikyti išimtines arba alternatyvias netesybas, prievolės vertę, prievolės pažeidimo aplinkybes, kreditoriaus patirtų nuostolių dydį ir kt.), remiantis CK 1.5 straipsnyje įtvirtintais teisingumo, sąžiningumo, protingumo principais bei siekiant nepažeisti sutarties šalių interesų pusiausvyros (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2007 m. spalio mėn. 12 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-304/2007). Analogiškos nuostatos dėstomos ir Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2011 m. liepos mėn. 15 d. nutartyje civilinėje byloje Nr. 3K-3-294/2011, kuria remiasi ieškovas. Šioje nutartyje kasacinis teismas taip pat konstatuoja nesant pagrindo mažinti delspinigius tuo atveju, kai šalys yra juridiniai asmenys ir laisva valia sudarė sutartį. Tačiau, teismo manymu, vien ši aplinkybė negali būti laikoma užkertančia kelią delspinigiams mažinti, jei nustatoma kitų jų mažinimo pagrindų.

20Atsižvelgdamas į paminėtą kasacinio teismo praktiką, teismas sprendžia ar yra pagrindas taikyti CK 6.73 str. 2 d. ir CK 6.258 str. 3 d., numatančias, kad teismas gali mažinti netesybas, jei jos aiškiai, neprotingai didelės ar skolininkas iš dalies įvykdė prievolę. Atsakovas pilnai įvykdė prievolę atsiskaityti su ieškovu, kas sudaro pagrindą mažinti Sutartyje nustatytas netesybas. Teismo vertinimu, už 50 dienų vėlavimą įvykdyti dalį prievolės susidariusi 22750 Lt delspinigių suma yra neprotingai didelė. Dalį pavėluotos sumokėti sumos atsakovas turėjo pervesti į ieškovo kreditoriaus sąskaitą, tokiu būdu dengiant ieškovo kreditą, tačiau nesant pateiktų įrodymų apie tai, ar dėl vėlavimo tai padaryti ieškovas patyrė nuostolių, teismas negali daryti išvados, kad 22750 Lt netesybų suma yra adekvati ir nepažeidžia atsakovo turtinių interesų, įvertinus termino praleidimo aplinkybes.

21Teismas atsižvelgia į tai, kad atsakovas vėlavo vykdyti prievolę dėl objektyvių aplinkybių. Kredito negavimas laiku negali būti laikomas aplinkybe, šalinančia civilinę atsakomybę, tačiau gali būti pagrindu mažinti jos dydį. Nenustatyta atsakovo nesąžiningumo, piktybiškumo vėluojant sumokėti dalį sumos už nekilnojamojo turto įsigijimą. Jis stengėsi skubinti kredito gavimą, kas nustatyta liudytojos parodymais. Atsižvelgdamas į prievolės pažeidimo aplinkybes, teismas mano, kad sutarčiai esant įvykdytai, 22750 Lt delspinigių suma, kurią siekia prisiteisti ieškovas, yra per didelė ir turi būti mažinama, remiantis CK 1.5 str. įtvirtintais teisingumo, protingumo ir sąžiningumo kriterijais. Civilinių teisinių santykių subjektai, įgyvendindami savo teises, privalo veikti pagal teisingumo, protingumo ir sąžiningumo reikalavimus. Teismas šiais principais privalo vadovautis aiškindamas įstatymus ir juos taikydamas. Atsakovui įvykdžius prievolę, dėjus maksimalias pastangas jai tinkamai vykdyti, ieškovui priteistinos netesybos mažinamos pusiau, priteisiant ieškovui 11375 Lt delspinigių (CK 6.200 str.).

22Iš dalies tenkindamas ieškovo reikalavimą priteisti netesybas, metines palūkanas, teismas vadovaujasi LR CK 1.138 str., 6.1. str., 6.2. str., 6.4 str., 6.37 str., 6.38 str., 6.63 str., 6.71 str., 6.73 str., 6.192 str., 6.205 str., 6.210 str., 6.212 str., 6.245 str., 6.256 str., 6.258 str., 6.393 str.

23Iš atsakovo, remiantis LR CPK 93 str. 2 d., proporcingai teismo patenkintų reikalavimų daliai, ieškovo naudai priteisiama 170,50 Lt žyminio mokesčio.

24Procesinių dokumentų įteikimo išlaidos valstybei iš šalių nėra priteisiamos, nes jos būtų mažesnės nei 10 Lt (CPK 96 str. 6 d., LR Teisingumo ministro ir LR Finansų ministro 2011 m. lapkričio 7 d. įsakymas Nr. 1R-261/1K-355 „Dėl minimalios valstybei priteistinos bylinėjimosi išlaidų sumos nustatymo“).

25Vadovaujantis LR CPK 259, 260, 265, 268-270, 307, 430, straipsniais, teismas,-

Nutarė

26Pakeisti Vilniaus miesto 3 apylinkės teismo 2012 m. kovo 9 d. preliminarų sprendimą civilinėje byloje pagal ieškovo UAB „AETERNO“ ieškinį atsakovui UAB „ELDK“ dėl delspinigių priteisimo.

27Ieškinį patenkinti iš dalies.

28Priteisti iš atsakovo UAB „ELDK“, į.k. 301738710, 11375 Lt delspinigių ir 170,50 Lt bylinėjimosi išlaidų, iš viso 11545,50 Lt (vienuolika tūkstančių penkis šimtus keturiasdešimt penkis Lt 50 ct) ieškovo UAB „AETERNO“, į.k. 125495948, naudai.

29Priteisti iš atsakovo UAB „ELDK“, į.k. 301738710, šešių procentų metines palūkanas nuo priteistos 11375 Lt delspinigių sumos nuo bylos iškėlimo teisme 2012 m. kovo 8 d. iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ieškovo UAB „AETERNO“, į.k. 125495948, naudai.

30Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo gali būti skundžiamas apeliacine tvarka Vilniaus apygardos teismui, apeliacinį skundą paduodant per Vilniaus miesto 3 apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus miesto 3 apylinkės teismo teisėja Gitana Butrimaitė,... 2. Ieškovas kreipėsi į teismą su ieškiniu dokumentinio proceso tvarka (b.l.... 3. 2012-03-09 teismui priėmus preliminarų sprendimą byloje ir ieškinį... 4. Atsiliepime į atsakovo prieštaravimus ieškovas nurodė, kad sutartyje... 5. Teismo posėdžio metu ieškovo atstovė palaikė ieškinį, paaiškindama, jog... 6. pagal Civilinio kodekso reikalavimus, sutarties pakeitimai galėjo būti... 7. Atsakovo atstovas teismo posėdžio metu paaiškino, kad 15 dienų nuo... 8. 2012-03-09 preliminarus sprendimas pakeičiamas. Ieškinys tenkinamas iš... 9. Iš byloje esančių rašytinų įrodymų ir šalių atstovų paaiškinimų... 10. Į bylą pateikta 2011-10-26 pažyma, adresuota atsakovo kreditoriui Nordea... 11. CK 6.192 str. 4 d. numato, jog sutarties pakeitimas arba papildymas turi būti... 12. Esant tokioms aplinkybėms, netaikytinas Sutarties 17.1. p., numatantis, kad... 13. Liudytoja taip pat patvirtino, kad atsakovas negalėjo per 15 dienų nuo... 14. Pasirašydamas sutartį joje numatytomis sąlygomis, atsakovas prisiėmė... 15. Teismas atmeta atsakovo argumentus dėl rėmimosi Sutarties 12.2. p.,... 16. Byloje nėra duomenų apie tai, kad atsakovas būtų kreipęsis į ieškovą,... 17. Nustačius, kad tarp šalių sudarytoje sutartyje yra numatyta atsakovo... 18. Šalys Sutarties 11.2. p. numatė 0,1 proc. nuo nesumokėtos patalpų kainos... 19. Teismas turi teisę mažinti pagal sutartį atsiradusias netesybas tik... 20. Atsižvelgdamas į paminėtą kasacinio teismo praktiką, teismas sprendžia ar... 21. Teismas atsižvelgia į tai, kad atsakovas vėlavo vykdyti prievolę dėl... 22. Iš dalies tenkindamas ieškovo reikalavimą priteisti netesybas, metines... 23. Iš atsakovo, remiantis LR CPK 93 str. 2 d., proporcingai teismo patenkintų... 24. Procesinių dokumentų įteikimo išlaidos valstybei iš šalių nėra... 25. Vadovaujantis LR CPK 259, 260, 265, 268-270, 307, 430, straipsniais, teismas,-... 26. Pakeisti Vilniaus miesto 3 apylinkės teismo 2012 m. kovo 9 d. preliminarų... 27. Ieškinį patenkinti iš dalies.... 28. Priteisti iš atsakovo UAB „ELDK“, į.k. 301738710, 11375 Lt delspinigių... 29. Priteisti iš atsakovo UAB „ELDK“, į.k. 301738710, šešių procentų... 30. Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo gali būti skundžiamas apeliacine...