Byla 2-139-728/2011
Dėl isakymo, nuomos sutarties, sudarytos tarp UAB „Stiebas“ ir Vilniaus apskrities viršininko, pripažinimo negaliojancia ir ipareigojimo gražinti žeme natura

1Vilniaus m. 1 apylinkes teismo teiseja Regina Eltermaniene, sekretoriaujant A.Kinkeviciui, dalyvaujant ieškovei L. T., jos atstovui advokatui R. M., atsakovo atstovams V. J., N. M., advokatui V. M., A. M., D. V. viešame teismo posedyje išnagrinejo civiline byla pagal ieškoves L. T. ieškini atsakovams UAB „Stiebas“, Vilniaus apskrities viršininko administracijai bei Vilniaus miesto savivaldybes administracijai, tretysis asmuo J. S., del isakymo, nuomos sutarties, sudarytos tarp UAB „Stiebas“ ir Vilniaus apskrities viršininko, pripažinimo negaliojancia ir ipareigojimo gražinti žeme natura.

2nustate:

3Ieškove pateike ieškini atsakovams prašydama panaikinti Vilniaus apskrities valdytojo 1996-12-02 isakyma Nr. 1749-01 „Del žemes sklypo nuomos Vilniaus mieste uždarajai akcinei bendrovei „Stiebas“ ir Vilniaus apskrities viršininko 2006-09-27 isakyma Nr. 2.3-9008-01 „Del valstybines žemes sklypo, esancio Ateities g. 21, Vilniuje, kadastrinis Nr. 0101/0008:602, nuomos sutarties dalinio pakeitimo“ dalyje, kur yra išlikusi V. S. žeme, pateiktame teismui plane pažymeta indeksu A ir atskirta indeksais 1, 2, 3, 4 bei neužimta UAB „Stiebas“ pastatais, nurode, kad pagal 2002m. balandžio 2d. redakcijos Pilieciu nuosavybes teisiu i išlikusi nekilnojamaji turta atkurimo istatymo nuostatas ji yra pretendente del nuosavybes teisiu i išlikusi V. S. nekilnojamaji turta atkurimo, atsakingu instituciju praše atkurti natura dali 10,2741ha išlikusios žemes ties Ateities ir L. G. gatvemis.Tik 2006 vasario gavo rašta Nr. S22-131, kad vadovaujantis minetu istatymu bei Vyriausybes 1997 09 29 nutarimu Nr. 1057 su velesniais pakeitimais bei atsižvelgiant i Vilniaus tarybos 1998 12 19 sprendimu Nr. 292 patvirtinto Vilniaus miesto bendrojo plano(pakeitimai patvirtinti 2004 12 29 sprendimu Nr. 1-635 ginco žeme yra priskirta valstybes išperkamajai žemei, nes ji užimta privaciais namu valdos sklypais ir kitais kadastriniais sklypais, patenka i Valstybines reikšmes miško plota bei minetu gatviu teritorija, todel negali buti gražinta natura Tai neteiseta, nes tai prieštarauja LR Aukšciausiosios tarybos 1990 11 15 konstatavimui, jog valstybe negincytinai pripažista Lietuvos pilieciu nuosavybes teisiu testinuma, kad jie turi teise susigražinti istatymo apibrežtose ribose ir tvarka išlikusi jiems priklausiusi turta natura. Ieškinyje ieškove desto teisinius argumentus, nurodo, kad ginco žeme jos žiniomis nebuvo priskirta išperkamajai, LAT tokiose bylose yra pabrežes, kad jei asmuo padave pareiškima laiku ir nustatyta tvarka del atkurimo, todel negalima traktuoti, kad tai yra valstybinis laisvos žemes fondas ir kol nebus išsprestas klausimas iki galo, šis turtas negali buti perleistas tretiems asmenims (1999 09 06 LAT nutartis Nr. 3K-3-384/1999).Mano, kad patvirtintas planas pažeidžia atkurimo natura principa, paimant žeme visuomenes poreikiams turi buti teisingai atlyginama, siekiama interesu pusiausvyros (Konstitucijos 23str.).Nurodo, kad jai nepavyko gauti VAVA isakymo del ginco sklypo išnuomojimo atsakovui UAB ,,Stiebas,, , todel prašo teismo ja išsireikalauti (b.l. 1-5, t.1).

4Atsakovas UAB ,,Stiebas,, su ieškiniu nesutiko, nurode, kad turi buti nustatyta prieš gražinant pretendentui sklypa natura, ar jis yra laisvas, neužstatytas, jei sklypas priskirtinas valstybes išperkamajai žemei, tai jis negražinamas natura. Nurode, kad ieškove nepateike irodymu, jog nustatyta tvarka ir terminais yra apskundusi nurodytus administracinius aktus, todel jie yra teiseti ir galiojantys.Ginco sklypu naudojasi atsakovas teisetai pagal 99 metams sudaryta nuomos sutarti administracinio-komercinio pastato eksploatavimui, pakeitus sutarties 3p. buvo praplesta žemes sklypo paskirtis, ieškove nurodo, kad žeme naudojama automobiliu parkavimui, taciau ant sklypo stovintis komercines paskirties pastatas ir kiemo statiniai, i kuriuos investuota 645533,20Lt bei 164000Lt gamybinei veiklai vystyti, technika irgi laikoma teritorijoje, su žemes sklypu siejama tolesne imones veiklos perspektyva_už banko suteikta 3mln 200000Lt paskola yra ikeista ir žemes nuomos teise, pradeta administracinio pastato rekonstrukcija, prideda tai patvirtinancius rašytinius irodymus(b.l. 17-20, t. 1),

5Atsakovas VAVA su ieškiniu nesutiko, atsiliepime nurode nesutikimo argumentus (b.l.160-162 , t. 2)

6Atsakovo VAVA teisiu ir pareigu peremejas Nacionaline žemes tarnyba prie Žemes ukio ministerijos posedyje paaiškino, kad ginco žeme priskirta valstybes išperkamajai, yra praleistas terminas apskusti VAVA rašta, termino pradžia turi buti skaiciuojama nuo 1997m., nes prieš tai buvusi savininke viska žinojo, ieškove turejo pradeti gincyti akta 1996 12 02 (b.l. 108, t.5.)

7Atsakove Vilniaus miesto savivaldybes administracija ieškovei pakeitus ieškinio dalyka(b.l. 9, t. 5)su juo nesutiko anksciau nurodytu atsiliepime argumentu pagrindu(b.l. 28, t. 5, b.l. 153-157, t. 2).

8Trecias asmuo J. S. nepasirupino tinkamu atstovavimu, savo pozicijos neišreiške, bylos nagrinejime nedalyvavo(b.l.107,t.5).

9Trecias asmuo AB SEB bankas nurode, kad UAB ,,Stiebas,, finansinius isipareigojimus bankui ivykde ir hipoteka šiu prievoliu ivykdymo užtikrinimui yra išregistruota, todel bankas neturi suinteresuotumo šios bylos baigtimi (b.l. 1,t. 5), taciau praše priteisti turetas bylinejimosi išlaidas (CPK 98str.), t.y. atlyginima už advokato darba, viso 350,90Lt, pateike tai patvirtinancius irodymus (b.l. 61,62,t. 5).

10Bylos nagrinejimo metu dalyvavusios šalys palaike savo procesiniuose dokumentuose išdestytus argumentus(b.l.107-109 ).

11Ieškoves atstovas paaiškino, kad nera pagrindo ieškoves reikalavimams taikyti ieškinio senati, nes nesutinka su atsakovo argumentu, kad ieškove apie pažeistas teises galejo sužinoti 1997m, t.y. apie 1996 12 02 priimta gincijama valdytojo isakyma ir ta pacia diena apie sudaryta nuomos sutarti ir pagal 1964m. CK 84str. 1d. turejo kreiptis i teisma ne veliau kaip iki 2000m. Šiuo atveju pagal bendra senaties termino nustatymo taisykle ieškinio senaties eigos pradžios terminas prasideda nuo teises i ieškini atsiradimo dienos, t.y. nuo tos dienos, kuria asmuo sužinojo arba turejo sužinoti apie savo teises pažeidima. Pagal CK 1.127str 1d. (1964m. CK 86str) eigos pradžia prasideda, kai asmuo subjektyviai suvokia arba turi suvokti apie jo teises pažeidima.1999 12 17 J. B. perleido ieškovei teise i 1,2843ha V. S. iki 1940m. nuosavybes teise valdytos žemes, todel ši aplinkybe paneigia atsakovo teigini apie ieškoves sužinojimo apie pažeista teise ieškinio senaties pradžia. Ieškovei ilga laika atsakingos institucijos žadejo atkurti nuosavybe, taciau rezultatas nebuvo pasiektas, buvo gražinta tik dalis žemes, o i likusia dali 2009 09 08 sprendimu Vilniaus apskrities viršininkas nurode, kad bus atkurtos veliau. Del ieškoves reikalavimu pagristumo atstovas pakartojo ieškinyje išdestytus argumentus, todel teismas ju nekartoja .Atstovas akcentavo, kad byloje pateikti irodymai bei savivaldybes 32008 01 18 atsiliepime pripažistama, kad žemes sklypas, kurio ieškove reikalauja suformuoti natura šiuo metu nuomos sutartimi yra išnuomotas UAB ,,Stiebas,,Byloje pateiktas planas liudija, kad išnuomotas sklypas yra susijes su V. S. iki 1940m. tureta žemevalda(plane žemevalda pažymeta raide A ir apibrežta koordinatemis 1,2,3,4. (b.l. 96-99, t.5).

12Atsakovo UAB ,,Stiebas,, atstovas su ieškiniu nesutiko, išdeste nesutikimo argumentus, kurie buvo nurodyti atsiliepime bei kituose procesiniuose dokumentuose(b.l. 17-20, t.1b.l. 131144, t. 2, b.l.100106, t. 5)Praše priteisti bylinejimosi išlaidas pateikes tai patvirtinancius dokumentus(b.l. 81-94, t. 5), viso pagal dokumentus išlaidos sudaro 29479,80Lt.

13Ieškinys dalyje atmestinas, kitoje dalyje paliktinas nenagrinetu.

14Spresdamas ieškinio pagristumo klausima teismas vadovavosi 2002 balandžio 2d. redakcijos Pilieciu nuosavybes teisiu i išlikusi nekilnojamaji turta atkurimo istatymo nuostatomis, CK isigaliojimo ir igyvendinimo istatymo 9str. 1d., CK 1.78-1.96str., 1964m. CK 84str. 1d., LAT bei LVAT formuojama praktika del skundu, susijusiu su teisiu i žeme atkurimu iki apskrities viršininko sprendimo del nuosavybes teisiu atkurimo priemimo nagrinejimo Žemes reformos istatymo 18str. nustatyta tvarka, t.y. ikiteismine ginco nagrinejimo tvarka, bei procesinemis normomis, reglamentuojanciomis irodymu leistinuma.

15Teismas, susipažines ir išnagrinejes bylos rašytinius irodymus, šaliu paaiškinimus, isigilines i aukšciau išvardintu istatymu reglamentavima sutinka pilnai su atsakovo UAB ,,Stiebas,, atstovo bei kitu atsakovu argumentais, kad ieškinys netenkintinas kaip nepagristas,o dalyje turi buti paliktas nenagrinetu, todel tuos argumentus panaudoja kaip ieškinio nepagristuma pagrindžiancius motyvus,bei motyvus del dalies reikalavimu palikimo nenagrinetu, tuo paciu atmesdamas ieškoves L. T. ir jos advokato argumentus del ieškinio pagristumo bei ieškinio senaties netaikymo.

16Bylos nagrinejimo metu nustatyta, kad ieškove Vilniaus apskrities valdytojo 1996-12-02 isakyma Nr. 1749-01 (toliau – Isakymas) bei 1996-12-02 valstybines žemes nuomos ne žemes ukio veiklai sutarti Nr. 292 N01196-12015 (toliau – Sutartis) gincija vadovaudamasi 2002 m. balandžio 2 d. redakcijos Pilieciu nuosavybes teisiu i išlikusi nekilnojamaji turta atkurimo istatymo nuostatomis.

17Pagal LR CK patvirtinimo isigaliojimo ir igyvendinimo istatymo 9 str. 1 d. CK 1.78 – 1.96 straipsniuose nustatytos normos del sandoriu negaliojimo taikomos tiems sandoriams, kurie sudaromi isigaliojus šiam Kodeksui. Todel teismo nuomone ieškove gincyti Isakyma ir Sutarties teisetuma gali tik ju priemimo/sudarymo metu galiojusiu teises aktu pagrindu..

18Ieškove nei ieškinyje, nei bylos nagrinejimo metu nenurodo jokiu argumentu, patvirtinanciu, kad gincijamas administracijos 1996-12-02 isakymas Nr. 1749-01 ir/ar tos pacios dienos Valstybines žemes nuomos ne žemes ukio veiklai sutartis buvo priimti pažeidžiant tuo metu galiojusias teises normas. Teismo nuomone ieškove netinkamai taiko istatymu galiojima laike reglamentuojancias teises normas, del ko kelia nepagristus reikalavimus.

19Ginco nuomojamas žemes sklypas yra priskirtas valstybes išperkamai žemei, yra užstatytas UAB „Stiebas“ nuosavybes teise priklausanciais statiniais, nuomojamas žemes sklypas yra naudojamas tu statiniu eksploatavimui, todel ieškoves ieškinio reikalavimai negali buti tenkinami, nes byloje esantis Vilniaus miesto savivaldybes administracijos Miesto pletros departamento 2005-12-21 raštas Nr. A51-17548-(2.5-MPD-0) patvirtina, kad pagal Vilniaus miesto tarybos 1998 m. gruodžio 19 d. sprendimu Nr. 292 patvirtinto Vilniaus miesto bendrojo plano (kurio pakeitimai patvirtinti Tarybos 2004 m. gruodžio 29 d. sprendimu Nr. 1-635) sprendinius, V. S. iki nacionalizacijos tureta žeme ties Ateities ir L. G. gatvemis priskirta valstybes išperkamai žemei, kadangi užimta privaciais namu valdos sklypais ir kitais kadastriniais sklypais, patenka i valstybines reikšmes miško plota, L. G. ir Ateities gatviu teritorija bei i rekreacine teritorija, todel negali buti gražinta natura. Teismas daro išvada, kad Vilniaus miesto tarybos patvirtintame Vilniaus miesto bendrajame plane, Atkurimo istatymo 12 str. 3 p. prasme, yra išreikštas konkretus visuomenes poreikis ieškoves pageidaujamai gražinti natura žemei.

20Ieškove akcentuoja i byla pateikta UAB „Inžineriniai tyrinejimai“ parengta plana, kuriame pažymetos „UAB „Stiebas“ išsinuomoto sklypo ribos, plotas 10366 m2“; „Gražintinos išlikusios V. S. žemes dalis (neužstatyta), kuria naudojasi UAB „Stiebas“, plotas 3281 m2“; „UAB „Stiebas“ savavališkai aptverta ir naudojama teritorija, plotas 1935 m2 ir 211 m2“. Remdamasi šiuo planu ieškove teigia, jog UAB „Stiebas“ yra nepagristai išnuomota ir savavališkai aptverta 2146 m2 teritorija, be to, nurodo, jog 3281 m2 UAB „Stiebas“ išnuomoto žemes sklypo dalis yra gražintinos išlikusios V. S. žemes dalis, neužstatyta UAB „Stiebas“ nuosavybes teise priklausanciais statiniais.

21Teismas sutinka su atsakovo argumentu, kad šis UAB „Inžineriniai tyrinejimai“ parengtas planas neatitinka irodymu leistinumo reikalavimu, nepatvirtina jokiu bylai reikšmingu aplinkybiu, be to prieštarauja kitiems byloje esantiems irodymams. Planas nepatvirtina, jog UAB „Stiebas“ nuomojamo žemes sklypo 3281 m2 dalis, yra gražintina išlikusi V. S. žeme. Šis planas aptariamo fakto ir negali patvirtinti, kadangi buvusio savininko iki nacionalizacijos nuosavybes teise tureto žemes sklypo ribos yra patvirtinamos kitais irodymais, t.y. šis faktas turi buti irodinejamas kartografine medžiaga. CPK 177 str. 4 d. nustato, kad bylos aplinkybes, kurios pagal istatymus turi buti patvirtintos tam tikromis irodinejimo priemonemis, negali buti patvirtinamos jokiomis kitomis irodinejimo priemonemis. Šiuo atveju, ieškove nepateike tinkamu irodymu patvirtinti jos teigiamas faktines aplinkybes.Ieškoves pateiktame parengtame plane nera pažymeta, kurioje nuomojamo žemes sklypo vietoje yra pastatytas UAB „Stiebas“ nuosavybes teise priklausantis pastatas (unikalus Nr. 1098-7000-8010, bendras plotas: 2594.72 kv.m.) ir kiti statiniai (inžineriniai) – kiemo statiniai (tvora, parkavimo aikštele (plotas-3528,35 kv.m.). Teismas sutinka, kad pateiktas planas yra neinformatyvus. Fakta, kad UAB „Stiebas“ nuosavybes teise priklausantys statiniai yra pastatyti nuomojamame žemes sklype patvirtina byloje esantys irodymai (VI Registru centro Nekilnojamojo turto registro išrašas bei žemes sklypo planas). Ieškoves pateiktas planas nepatvirtina jokiu svarbiu bylai aplinkybiu. Šio plano negalima palyginti/sugretinti su byloje esanciu nuomojamo žemes sklypo planu, kuris yra iregistruotas Nekilnojamojo turto kadastre ir turi oficialaus rašytinio irodymo galia. Be to šiame plane nera pažymeti UAB „Stiebas“ priklausantys statiniai.

22Ieškove nepateike jokiu irodymu patvirtinanciu, jog UAB „Stiebas“ nuomojamo žemes sklypo 3281 m2 dalis yra gražintina išlikusi V. S. žeme. Teismui neaišku, kokiu faktiniu duomenu pagrindu ieškove teigia, jog mineta žemes sklypo dalis nera užstatyta UAB „Stiebas“ nuosavybes teise priklausanciais statiniais. Atsakovas UAB „Stiebas“ i byla yra pateikes 2007-10-29 Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenu banko išraša, kuris akivaizdžiai patvirtina, kad aptariamoje žemes sklypo dalyje yra pastatyti statiniai – kiemo statiniai (tvora, parkavimo aikštele, unikalus Nr. 1098-7000-8076, plotas 3528,35 kv. m.), kurie nuosavybes teise priklauso UAB „Stiebas“. I kiemo statinius UAB „Stiebas yra investaves daug lešu, pateikes tai patvirtinancius irodymus. Pagal Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo formuojama praktika automobiliu saugojimo aikštele atitinka statinio savoka, todel šis sklypas laikytinas užstatytu ir priskirtinas prie valstybes išperkamos žemes. Žemes sklypas gali buti laikomas užstatytu, jeigu jame yra statinio savoka atitinkantis nekilnojamasis daiktas, kurio eksploatacijai žemes sklypas ir yra naudojamas ( LVAT 2002 m. kovo 14 d. nutartis, priimta administracineje byloje Nr. A6-64/2002). Teismas daro išvada, kad ieškoves teiginiai, kad UAB „Inžineriniai tyrinejimai“ parengto plano 3281 m2 plotas nera užstatytas prieštarauja faktinems aplinkybems.

23Ieškoves argumentai, kad UAB „Stiebas“ yra nepagristai išnuomota ir savavališkai aptverta 2146 m2 teritorija, neatitinka tikroves, nes byloje esancios 1996-12-02 valstybines žemes nuomos ne žemes ukio veiklai sutartis Nr. 292 N01196-12015 ir 2006-10-09 Susitarimas del valstybines žemes nuomos ne žemes ukio veiklai sutarties Nr. 292 N01196-12015, dalinio pakeitimo Nr. K01/2006-1213, patvirtina, kad UAB „Stiebas“ yra išnuomotas 1,0366 ha žemes sklypas. Ieškove pati prie pareiškimo del sprendimo už akiu peržiurejimo pridejo VI Registru centro Nekilnojamojo turto kadastre iregistruota nuomojamo žemes sklypo plana. Pažymetina, kad UAB „Stiebas“ faktiškai nenaudoja ir nenuomoja didesnio žemes sklypo negu kad nurodyta aukšciau paminetose Valstybinese žemes nuomos sutartyse bei VI Registru centre iregistruotame žemes sklypo plane. Be to, atsakovas UAB „Stiebas“ i byla yra pateikes teritorijos, esancios Ateities, L. G., M. Š. sankirtos topografine nuotrauka, kuri patvirtina, jog ieškoves nurodomos 2146 m2 teritorijos UAB „Stiebas“ net ir noredamas negaletu nuomoti ar naudoti, kadangi šioje teritorijoje yra išvedžiotos pažemines komunikacijos. I byla pateikta topografine nuotrauka patvirtina, kad UAB „Inžineriniai tyrinejimai“ parengto plano teritorijos dalyse, pažymetose 1935 m2 ir 211 m2, yra išvedžiota fekaline kanalizacija (pažymeta KF), vandentiekis (pažymetas V) lietaus kanalizacija (pažymeta KL), telefono linijos (pažymetos T). Tai leidžia teismui daryti išvada, kad ginco teritorija negali buti nuomojama, joje negali buti vykdomos statybos, del ko teismas atmeta ieškoves argumentus, kad UAB „Stiebas“ faktiškai naudoja ar nuomoja didesni žemes sklypa.

24Teismas konstatuoja, kad ieškove nepateike i byla jokiu irodymu, kuriu pagrindu ji nustate, kad butent jos pateiktame plane pažymeta žemes sklypo dalis indeksu A ir atskirta indeksais 1,2,3,4 patenka i buvusio savininko V. S. tureta žeme. Ieškove nepateike jokiu irodymu, patvirtinanciu, kaip atsakovui UAB „Stiebas“ išnuomotas žemes sklypas yra susijes su buvusio savininko V. S. iki 1940 m. tureta žemevalda. Todel šie ieškoves argumentai ir jais grindžiami reikalavimai atmestini(CPK 178str. ).

25Del ieškinio senaties taikymo

26Del atsakovo atstovo prašymo ieškoves 1 ir 2 reikalavimui taikyti ieškinio senati teismas konstatuoja, kad išdestyti argumentai yra pagristi, ko pagrindu ir del senaties termino reikalavimai yra atmestini, nes CK patvirtinimo, isigaliojimo ir igyvendinimo istatymo 10 str. 1 d. nustato, kad CK nustatyti ieškinio senaties terminai taikomi, jeigu ieškinio senaties terminas prasidejo isigaliojus šiam kodeksui, taip pat jei reikalavimams pareikšti ieškinio senaties terminai, numatyti pagal galiojusius istatymus, nepasibaige iki šio kodekso isigaliojimo. Iki šio kodekso isigaliojimo praejusi ieškinio senaties termino dalis iskaitoma i šio kodekso nustatyta ieškinio senaties termina.

271964 m. LR CK 86 str., ir 2001 m. LR CK 1.127 str. 1 d. nustato, kad ieškinio senaties terminas prasideda nuo teises i ieškini atsiradimo dienos. Teise i ieškini atsiranda nuo tos dienos, kuria asmuo sužinojo arba turejo sužinoti apie savo teises pažeidima. Lietuvos Aukšciausiojo Teismo Senato 2002-12-20 nutarimo Nr. 39 „Del ieškinio senati reglamentuojanciu istatymu normu“ 7.2 p. nustatyta, kad istatymas ieškinio senaties termino eigos pradžia sieja su tokiais subjektyvaus pobudžio kriterijais: asmens sužinojimu ar turejimu sužinoti apie teises pažeidima. Todel spresdamas apie ieškinio senaties termino eigos pradžia, teismas visu pirma nustato teises pažeidimo momenta. Sužinojimo apie teises pažeidima momentu laikytina diena, kada asmuo faktiškai suvokia, kad jo teise arba istatymo saugomas interesas yra pažeisti ar gincijami (Nutarimo 7.3 p.). 1964 m. CK 84 str. 1 d. nustate bendra treju metu ieškinio senaties termina.

28Iš pateiktu byloje irodymu teismas daro išvada, kad ieškove žinodama, jog turi teise atkurti nuosavybes teises i 1,2843 ha V. S. turetos žemes dali, tinkamai rupindamasi savo teisemis, jau 1997 metais turejo ir galejo sužinoti apie 1996-12-02 priimta gincijama Vilniaus apskrities valdytojo isakyma ir ta pacia diena sudaryta valstybines žemes nuomos ne žemes ukio veiklai sutarti. Pagal tuo metu galiojusio 1964 m. CK 84 str. 1 d., ieškove del gincijamo individualaus administracinio akto ir valstybines žemes nuomos ne žemes ukio veiklai sutarties pripažinimo negaliojanciais, privalejo kreiptis i teisma ne veliau kaip iki 2000 metu. Taciau ieškove L. T. pirma karta ieškini pareiške 2007-06-27, ieškinio senaties termina praleidusi daugiau kaip 7 metus. Ieškinio pareiškimas praleidus ieškinio senaties termina yra pagrindas atmesti ieškini (1964 m. CK 90 str., CK 1.131 str. 1 d.).

29Ieškove L. T. atsikirsdama i atsakovo UAB „Stiebas“ prašyma taikyti ieškinio reikalavimams ieškinio senati, 2008-04-28 i byla pateike rašta, kuriame išdesto savo argumentus del šio UAB „Stiebas“ prašymo. Ieškove teigia, kad tik 1999-12-17 J. B. perleido ieškovei teise atkurti nuosavybes teises i 1,2843 ha V. S. iki 1940 m. nuosavybes teise valdyta žeme. Todel ieškove teigia, kad iki mineto termino negalejusi sužinoti apie gincijamus aktus.Šie argumentai yra nepagristi, nes tai, kad ieškove L. T. tik 1999-12-17 igijo teise atkurti nuosavybes teises i V. S. iki 1940 m. nuosavybes teise valdyta žeme, nustatant ieškinio senaties termino pradžios momenta ir skaiciuojant jo eiga yra absoliuciai nereikšminga aplinkybe. 1964 m. CK 87 straipsnyje nustatyta, kad asmenu pasikeitimas prievoleje nepakeicia ieškinio senaties termino. CK 1.128 straipsnyje itvirtinta iš esmes tokia pati nuostata, tik papildomai nustatyta, kad prievoles asmenu pasikeitimas nepakeicia ieškinio senaties termino ir jo skaiciavimo tvarkos, jeigu istatymuose nenustatyta ko kita. Taigi, L. T. 1999-12-17 sudariusi teisiu perleidimo sutarti neigijo daugiau teisiu negu ju turejo J. B.. Istatyme nera itvirtinta, kad toks teisiu perleidimas nutraukia ieškinio senaties terminus ir jie pradedami skaiciuoti iš naujo. Atvirkšciai, paminetos teises normos (1964 m. CK 87 str., CK 1.128 str.) aiškiai itvirtina, kad asmenu pasikeitimas prievoleje ieškinio senaties termino eigos neitakoja. Tokios šiu teises normu aiškinimo ir taikymo praktikos laikosi ir LAT (žr. pvz., LAT Civiliniu bylu skyriaus teiseju kolegijos 2002 m. kovo 13 d. nutartis civilineje byloje I. M. v. UAB ,,Gelsta“, byla Nr. 3K-3-399/2002). Teismas daro išvada, kad ieškinio senaties terminas ieškoves reikalavimams prasidejo 1997 metais, kuomet nuosavybes atkurimo teises priklause J. B. ir tesesi toliau šia teise perleidus ieškovei L. T..

30Ieškove savo 2008-04-28 rašte taip pat nurodo, jog jos atstovas 2006-11-22 kreipesi i atsakingas institucijas del informacijos apie gražintina žeme pateikimo, bet gavo neigiama atsakyma del informacijos suteikimo. 2007-02-27 ieškove kreipesi su skundu i Vilniaus apskrities viršininko administracija. 2007-03-09 skundas buvo išnagrinetas, taciau nebuvo patenkintas ir t.t. Taciau šios išvardintos ieškoves aplinkybes skaiciuojant ieškinio senaties termino eiga taipogi yra visiškai nereikšmingos.

311964 m. LR CK 86 str., ir 2001 m. LR CK 1.127 str. 1 d. ieškinio senaties termino pradžios momenta sieja su subjektyviu kriterijum: asmens sužinojimu ar turejimu sužinoti apie savo teises pažeidima. Taigi ieškinio senaties terminas prasideda ne tik tada, kai asmuo sužinojo apie savo teises pažeidima, bet ir tada, kai jis turejo sužinoti apie savo teises pažeidima, taciau del aplaidumo, nerupestingumo šios aplinkybes nesužinojo. Ieškoves gincijami Vilniaus apskrities valdytojo 1996-12-02 isakymas Nr. 1749-01 bei valstybines žemes nuomos ne žemes ukio veiklai sutartis buvo sudaryti/priimti 1996-12-02. Taigi tuo metu J. B., turejusi teise atkurti nuosavybes teises i V. S. iki 1940 m. nuosavybes teise valdyta žeme, budama rupestinga ir apdairi, siekdama apginti savo pažeistas teises turejo teise kreiptis i teisma per protinga termina – iki 2000 metu, taciau to nepadare.

32J. B. Vilniaus apskrities viršininko administracijai buvo pateikusi prašyma Nr. 20-2407, kuriuo praše vietoj 1,2843 ha V. S. iki 1940 m. nuosavybes teise valdytos žemes išmoketi jai kompensacija. Taciau 1999-12-17 perleidusi savo teise L. T., mineta prašyma ji atsieme (b.l. 110). J. B. nesikreipe i teisma siekdama apginti pažeista teise tokiu budu praleisdama ieškinio senaties termina gincyti Vilniaus apskrities valdytojo 1996-12-02 isakyma bei jo pagrindu sudaryta Valstybines žemes nuomos ne žemes ukio veiklai sutarti. LAT 2000 m. rugsejo 20 d. nutartyje, priimtoje civilineje byloje Nr. 3K-3-856/2000, yra nurodes, kad: „jeigu asmuo, žinodamas arba turedamas žinoti apie savo teises pažeidima (1964 m. CK 86 str.), i ši pažeidima per visa ieškinio senaties termino eiga nereaguoja ir nereiškia ieškinio, tai kita civilinio teisinio santykio šalis turi teise pagristai tiketis, kad toks asmuo arba apskritai atsisako savo teises, arba nemano, jog jo teise yra pažeista“. Šiuo atveju, J. B. nereiške ieškinio del pažeistu teisiu gynimo, o ieškove L. T. 1999-12-17 sudariusi teisiu perleidimo sutarti ieškini taip pat pareiške tik 2007-06-27, ieškinio senaties termina praleidusi daugiau kaip 7 metus. Todel aukšciau paminetiems ieškoves reikalavimams taikytinas ieškinio senaties terminas ir jie atmestini dar ir šiuo pagrindu.

33Del ikiteismines ginco nagrinejimo tvarkos.

34Ieškoves patikslinto ieškinio trecias ir ketvirtas reikalavimai „ipareigoti Vilniaus savivaldybes administracija istatymu nustatyta tvarka suformuoti 1,284 ha ieškovei gražintinos išlikusios V. S. žemes sklypa ties Ateities ir L. G. gatvemis“ bei „ipareigoti Vilniaus apskrities viršininko administracija, atkurti natura ieškovei priklausancia dali 10,2741 ha išlikusios V. S. žemes, ties Ateities ir L. G. gatvemis, o butent 1,284 ha“, paliktini nenagrinetais, nes pagal LAT ir LVAT formuojama praktika šiems reikalavimams turejo buti taikyta ikiteismine nagrinejimo tvarka.

35LAT 2008 m. kovo 4 d. nutartyje civilineje byloje Nr. 3K-3-147/2008 nurode, kad „skundai, susije su nuosavybes teisiu i žeme atkurimu iki apskrities viršininko sprendimo del nuosavybes teisiu atkurimo priemimo, nagrinejami Žemes reformos istatymo 18 str. nustatyta tvarka [...]. Reikalavimas del nuosavybes teisiu atkurimo gali buti nagrinejamas teismine tvarka tik po to, kai suinteresuotas asmuo yra pasinaudojes neteismine šio klausimo sprendimo tvarka. Tokia praktika formuojama kasacines instancijos teismo jurisprudencijoje (pvz., Lietuvos Aukšciausiojo Teismo Civiliniu bylu skyriaus teiseju kolegijos 1999 m. balandžio 12 d. nutartis, priimta civilineje M. J. v. Jonavos rajono žemetvarkos skyrius, bylos Nr. 3K-3-49/1999; 1999 m. rugsejo 6 d. nutartis, priimta civilineje byloje P. R. v. Panevežio miesto valdyba, bylos Nr. 3K-3-384/1999; 2005 m. gegužes 11 d. nutartis, priimta civilineje byloje J. R. v. Vilniaus rajono savivaldybes administracijos direktorius, bylos Nr. 3K-3-309/2005; 2007 m. birželio 22 d. nutartis, priimta civilineje byloje V. B. v. A. M., bylos Nr. 3K-3-225/2007), tokia pati pozicija formuojama ir Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo jurisprudencijoje (išplestines teiseju kolegijos 2003 m. birželio 23 d. nutartis, priimta civilineje byloje V. I. A. v. Vilniaus apskrities viršininko administracija, bylos Nr. A8-406/2003; teiseju kolegijos 2004 m. birželio 15 d. nutartis, priimta civilineje byloje J. G. v. Vilniaus apskrities viršininko administracija, bylos Nr. A10-571/2004; 2007 m. balandžio 16 d. nutartis, priimta civilineje byloje A. V. v. Vilniaus miesto savivaldybes taryba, bylos Nr. A2-408/2007; Teismu istatymo 33 straipsnis 2 dalis)“.

36Teismas atkreipia demesi, jog Vilniaus apskrities viršininko administracija jokio administracinio akto, kuriuo butu tenkinamas prašymas atkurti nuosavybes teises arba atsisakoma atkurti nuosavybes teises, nurodant konkrecius atsisakymo pagrindus, ieškoves atžvilgiu nera priimtas.

37Esant tokioms aplinkybems, ieškoves reikalavimai del ipareigojimo jai atkurti nuosavybes teises, ipareigojant Vilniaus savivaldybes administracija istatymu nustatyta tvarka suformuoti 0,9898 ha ieškovei gražintinos išlikusios V. S. žemes sklypa ties Ateities ir L. G. gatvemis ir ipareigojant Vilniaus apskrities viršininko administracija atkurti natura ieškovei priklausancia dali 10,2741 ha išlikusios V. S. žemes, ties Ateities ir L. G. gatvemis, o butent 0,9898 ha. paliktini nenagrinetais.

38Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turetas bylinejimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies, nors ši ir butu atleista nuo bylinejimosi išlaidu mokejimo i valstybes biudžeta. Atsakovas UAB ,,Stiebas,, prašo priteisti 29479,80Lt už advokato paslaugas, pateikia advokato darbo byloje patvirtinancius tinkamus irodymus. Teismas, atsižvelgdamas i bylos sudetinguma, ilga bylos nagrinejimo procesa bei advokato paruoštu dokumentu skaiciu, apimti bei dalyvavimo teismo posedžiuose laiko trukme daro išvada, kad negali buti priteistina visa prašoma suma, nes ginco šalys fizinis ir juridinis asmuo nera lygiaverciai savo finansinemis galimybemis, advokato valandinis ikainis 420Lt yra per didelis, todel priteistina suma atsižvelgiant i Rekomendacijas bei teisingumo, protingumo ir sažiningumo kriterijus mažinama iki 15000Lt ir priteistina atsakovui UAB ,,Stiebas,, iš ieškoves L. T..

39Teismas netenkina treciojo asmens AB SEB bankas prašymo priteisti turetas advokato išlaidas, nes byloje nera pateikta irodymu, kad konkreciai tokias išlaidas trecias asmuo yra patyres ir sumokejes advokatui konkreciai už šia byla. (b.l. 63-65,t. 5)

40Iš ieškoves L. T. priteistina 40,53Lt turetu pašto išlaidu i valstybes biudžeta.

41Remiantis išdestytu ir vadovaujantis LR CPK 269str., 270str., teismas

Nutarė

42ieškinio reikalavima del Vilniaus apskrities valdytojo 1996 12 02 isakymo Nr. 1749-01 ,, Del žemes sklypo nuomos Vilniaus mieste uždarajai akcinei bendrovei ,,Stiebas,, ir Vilniaus apskrities viršininko 2006 09 27 isakyma Nr. 2.3-9008-01 ,, Del valstybines žemes sklypo, esancio Ateities g. 21,Vilniuje, kadastrinis Nr. 0101.0008:602 nuomos sutarties dalinio pakeitimo,, dalyje, kur yra išlikusi V. S. žeme, pateiktame plane pažymeta indeksu A ir atskirta indeksais 1,2,3,4 bei užimta UAB ,,Stiebas,, pastatais atmesti.

43Ieškinio reikalavima del ipareigojimo Vilniaus savivaldybes administracija istatymu nustatyta tvarka suformuoti 0,9898 ha ieškovei gražintinos išlikusios V. S. žemes sklypa ties Ateities ir L. G. gatvemis bei ipareigoti Vilniaus apskrities viršininko administracija atkurti natura ieškovei priklausancia dali 10,2741ha išlikusios V. S. žemes, ties Ateities ir L. G. gatvemis, o butent 0,9898ha palikti nenagrinetu.

44Priteisti iš ieškoves L. T., a.k. ( - ) 15000Lt(penkiolika tukstanciu)Lt advokato išlaidu atsakovo UAB ,,Stiebas,, im. k. 121312634 naudai.

45Priteisti iš ieškoves L. T., a.k. ( - ) 40,53Lt pašto išlaidu i valstybes biudžeta.

46Atmesti treciojo asmens AB SEB bankas prašyma priteisti 350,90Lt bylinejimosi išlaidu.

47Sprendimas per 30dienu nuo priemimo dienos gali buti skundžiamas apeliaciniu skundu Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus m. 1 apylinkes teisma.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus m. 1 apylinkes teismo teiseja Regina Eltermaniene, sekretoriaujant... 2. nustate:... 3. Ieškove pateike ieškini atsakovams prašydama panaikinti Vilniaus apskrities... 4. Atsakovas UAB ,,Stiebas,, su ieškiniu nesutiko, nurode, kad turi buti... 5. Atsakovas VAVA su ieškiniu nesutiko, atsiliepime nurode nesutikimo argumentus... 6. Atsakovo VAVA teisiu ir pareigu peremejas Nacionaline žemes tarnyba prie... 7. Atsakove Vilniaus miesto savivaldybes administracija ieškovei pakeitus... 8. Trecias asmuo J. S. nepasirupino tinkamu atstovavimu, savo... 9. Trecias asmuo AB SEB bankas nurode, kad UAB ,,Stiebas,, finansinius... 10. Bylos nagrinejimo metu dalyvavusios šalys palaike savo procesiniuose... 11. Ieškoves atstovas paaiškino, kad nera pagrindo ieškoves reikalavimams... 12. Atsakovo UAB ,,Stiebas,, atstovas su ieškiniu nesutiko, išdeste nesutikimo... 13. Ieškinys dalyje atmestinas, kitoje dalyje paliktinas nenagrinetu. ... 14. Spresdamas ieškinio pagristumo klausima teismas vadovavosi 2002 balandžio 2d.... 15. Teismas, susipažines ir išnagrinejes bylos rašytinius irodymus, šaliu... 16. Bylos nagrinejimo metu nustatyta, kad ieškove Vilniaus apskrities valdytojo... 17. Pagal LR CK patvirtinimo isigaliojimo ir igyvendinimo istatymo 9 str. 1 d. CK... 18. Ieškove nei ieškinyje, nei bylos nagrinejimo metu nenurodo jokiu argumentu,... 19. Ginco nuomojamas žemes sklypas yra priskirtas valstybes išperkamai žemei,... 20. Ieškove akcentuoja i byla pateikta UAB „Inžineriniai tyrinejimai“... 21. Teismas sutinka su atsakovo argumentu, kad šis UAB „Inžineriniai... 22. Ieškove nepateike jokiu irodymu patvirtinanciu, jog UAB „Stiebas“... 23. Ieškoves argumentai, kad UAB „Stiebas“ yra nepagristai išnuomota ir... 24. Teismas konstatuoja, kad ieškove nepateike i byla jokiu irodymu, kuriu... 25. Del ieškinio senaties taikymo... 26. Del atsakovo atstovo prašymo ieškoves 1 ir 2 reikalavimui taikyti ieškinio... 27. 1964 m. LR CK 86 str., ir 2001 m. LR CK 1.127 str. 1 d. nustato, kad ieškinio... 28. Iš pateiktu byloje irodymu teismas daro išvada, kad ieškove žinodama, jog... 29. Ieškove L. T. atsikirsdama i atsakovo UAB „Stiebas“... 30. Ieškove savo 2008-04-28 rašte taip pat nurodo, jog jos atstovas 2006-11-22... 31. 1964 m. LR CK 86 str., ir 2001 m. LR CK 1.127 str. 1 d. ieškinio senaties... 32. J. B. Vilniaus apskrities viršininko administracijai buvo... 33. Del ikiteismines ginco nagrinejimo tvarkos.... 34. Ieškoves patikslinto ieškinio trecias ir ketvirtas reikalavimai „ipareigoti... 35. LAT 2008 m. kovo 4 d. nutartyje civilineje byloje Nr. 3K-3-147/2008 nurode, kad... 36. Teismas atkreipia demesi, jog Vilniaus apskrities viršininko administracija... 37. Esant tokioms aplinkybems, ieškoves reikalavimai del ipareigojimo jai atkurti... 38. Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turetas bylinejimosi išlaidas... 39. Teismas netenkina treciojo asmens AB SEB bankas prašymo priteisti turetas... 40. Iš ieškoves L. T. priteistina 40,53Lt turetu pašto... 41. Remiantis išdestytu ir vadovaujantis LR CPK 269str., 270str., teismas... 42. ieškinio reikalavima del Vilniaus apskrities valdytojo 1996 12 02 isakymo Nr.... 43. Ieškinio reikalavima del ipareigojimo Vilniaus savivaldybes administracija... 44. Priteisti iš ieškoves L. T., a.k. (... 45. Priteisti iš ieškoves L. T., a.k. (... 46. Atmesti treciojo asmens AB SEB bankas prašyma priteisti 350,90Lt bylinejimosi... 47. Sprendimas per 30dienu nuo priemimo dienos gali buti skundžiamas apeliaciniu...