Byla 2-826-816/2011

1Vilniaus miesto 4 apylinkės teismo teisėja Jovita Einikienė, sekretoriaujant Marijai Zubrickienei, dalyvaujant atsakovo atstovui A. M., viešame teismo posėdyje išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovo J. G. ieškinį atsakovui valstybės įmonei Registrų centras dėl sprendimo panaikinimo ir įpareigojimo įregistruoti juridinį faktą, dalyvaujant tretiesiems asmenims - L. G., D. B. A/S Lietuvos filialui,

Nustatė

2ieškovas, vadovaudamasis CK 3.84-3.86, 4.170 straipsniais, Nekilnojamojo turto registro įstatymu, kreipėsi į teismą, prašydamas: 1) panaikinti VĮ Registrų centro Vilniaus filialo 2009-09-03 sprendimą Nr. RS-1505 ir VĮ Registrų centro Centrinio registratoriaus Ginčų nagrinėjimo komisijos (toliau – Komisija) 2009-09-16 sprendimą Nr. 315, kuriais atsisakyta žymą apie šeimos turtą perkelti nuo buto adresu M. K. Č. g. 7-27, Druskininkuose, ant vienbučio gyvenamojo namo adresu Svajos g. 5, Vilniuje; 2) įpareigoti valstybės įmonę Registrų centras įregistruoti juridinį faktą, perkeliant nurodytą žymą nuo vieno būsto ant kito.

3Atsakovas atsiliepime į ieškinį nurodė su juo nesutinkąs. Paaiškino, kad atsisakė įregistruoti juridinį faktą apie šeimos turtą Nekilnojamojo turto registre, nes jame (registre) gyvenamajam namui, esančiam Svajos g. 5, Vilniuje, yra įregistruotas kitas juridinis faktas – hipoteka, o kreditoriaus sutikimo, kad jis neprieštarauja prašomo įregistruoti juridinio fakto įregistravimui Nekilnojamojo turto registre, ieškovas nepateikė. Paaiškino, kad tarp šalių nėra ginčo, kad gyvenamasis namas adresu Svajos g. 5, Vilniuje, yra faktinė ieškovo šeimos gyvenamoji patalpa, tačiau paviešinant šį faktą Nekilnojamojo turto registre, buvo būtina gauti kreditoriaus sutikimą, kadangi šeimos turto teisino statuso įregistravimas galėjo pažeisti kreditoriaus interesus.

4Trečiasis asmuo D. B. A/S Lietuvos filialas pirminiame atsiliepime į skundą buvo nurodęs, kad neprieštarauja, jog gyvenamasis namas, esantis Svajos g. 5, Vilniuje, būtų laikomas pareiškėjo šeimos turtu, o šis faktas registruojamas Nekilnojamojo turto registre (1 t., b. l. 47). Atsiliepimo į ieškinį nepateikė.

5Trečiasis asmuo L. G. atsiliepimu į ieškinį prašė jį tenkinti, priteisti bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad bylos neves per advokatą.

6Teismo posėdžio metu atsakovo atstovas palaikė atsiliepime į ieškinį išdėstytus argumentus.

7Ieškinys tenkintinas.

8Iš bylos medžiagos matyti, kad ieškovas J. G. su sutuoktine L. G. bendrosios jungtinės nuosavybės teise valdo žemės sklypą su jame esančiu vienbučiu gyvenamuoju namu (unikalus Nr. 4400-1066-8010) adresu Svajos g. 5, Vilniuje (1 t., b. l. 21-22). 2009-08-28 J. G. su prašymu kreipėsi į VĮ Registrų centrą, prašydamas žymą apie šeimos turtą perkelti nuo buto, esančio M. K. Č. g. 7-27, Druskininkuose, ant turto – vienbučio gyvenamojo namo, esančio Svajos g. 5, Vilniuje, paaiškindamas, kad pasikeitė šeimos nuolatinė gyvenamoji vieta (1 t., b. l. 23). Kartu su prašymu VĮ Registrų centrui ieškovas J. G. pateikė santuokos liudijimo kopiją (1 t., b. l. 13) ir pažymą apie gyvenamosios vietos savininkus (bendraturčius), kurioje nurodyta, kad gyvenamojoje patalpoje, esančioje Svajos g. 5, Vilniuje, savo gyvenamąją vietą yra deklaravę ieškovas J. G., jo sutuoktinė L. G. ir sūnus V. G. (1 t., b. l. 34).

9Nekilnojamojo turto registro įstatymo (toliau – NTRĮ) 15 straipsnio 2 dalies 8 punktas numato, kad atitinkamo nekilnojamojo daikto registro įraše gali būti daroma žyma apie juridinį faktą – nekilnojamojo daikto priskyrimą šeimos turtui. NTRĮ 23 straipsnio 2 dalis numato, jog kartu su prašymu įregistruoti daiktines teises į nekilnojamąjį daiktą, šių teisių suvaržymus, juridinius faktus turi būti pateikiami dokumentai, patvirtinantys prašomų įregistruoti daiktinių teisių, šių teisų suvaržymų, juridinių faktų atsiradimą. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002-07-12 nutarimu Nr. 1129 patvirtintų Nekilnojamojo turto registro nuostatų (toliau – Nuostatai) 52 punkte (ginčijamų sprendimų priėmimo metu galiojusi redakcija) nustatyta, jog žyma apie nekilnojamojo daikto priskyrimą šeimos turtui daroma pagal vieno iš sutuoktinių prašymą, kuriame nurodoma, kad jų šeima nuolat gyvena atitinkamame gyvenamajame name ar bute, pateikus santuokos liudijimą.

10Byloje nustatyta, kad VĮ RC Vilniaus filialas ir Komisija ginčo sprendimais atsisakė tenkinti ieškovo J. G. prašymą nekilnojamojo turto registre įregistruoti juridinį faktą apie nekilnojamojo daikto – vienbučio gyvenamojo namo (unikalus Nr. 4400-1066-8010), esančio Svajos g. 5, Vilniuje, priskyrimą šeimos turtui, kadangi minėto nekilnojamojo daikto registro įraše įregistruotas juridinis faktas apie hipoteką, o kreditoriaus sutikimo, kad jis neprieštarauja dėl prašomo juridinio fakto įregistravimo, Nekilnojamojo turto registro tvarkytojui kartu su prašymu J. G. nepateikė. Komisija sprendime nurodė, jog atsisakymo tenkinti ieškovo J. G. prašymą pagrindas – NTRĮ 29 straipsnio 1 dalies 7 punktas. NTRĮ įstatymo 29 straipsnio 1 dalies 7 punkte nustatyta, kad Nekilnojamojo turto registro tvarkytojas atsisako įregistruoti daiktines teises į nekilnojamąjį daiktą, šių teisių suvaržymus, juridinius faktus, jeigu prašymo nagrinėjimo metu nustatoma, kad įstatymai nenumato galimybės prašomas įregistruoti daiktines teises į nekilnojamąjį daiktą, šių teisių suvaržymus ar juridinius faktus registruoti nekilnojamojo turto registre. Tad šiuo pagrindu, ieškovui pateikus visus pagal įstatymą ir nuostatus privalomus tokiam faktui registruoti dokumentus, - atsakovas neteisėtai atsisakė įregistruoti ieškovo prašomą faktą apie turto priskyrimą šeimos turtui, nes, kaip jau minėta, įstatymas numato turto priskyrimo šeimos turtui fakto registravimą.

11Atsiliepime į ieškinį atsakovas taip pat nurodo, kad teritorinis ir centrinis registratoriai, prieš priimdami skundžiamus sprendimus, patikrino Hipotekos registro įrašą (sutartinės hipotekos kodas: 01120080007199), iš kurio turinio (Sąlygos ir reikalavimai) nustatyta, kad „Įkeičiamų daiktų savininkas įsipareigoja be raštiško kreditoriaus sutikimo įkeičiamų daiktų niekam neperleisti, neįkeisti, neišnuomoti, nerekonstruoti, nekeisti jų paskirties ir/ar statuso ar kitaip neapsunkinti įkeičiamų daiktų trečiųjų asmenų teisėmis“ (1 t., b. l. 39-43).

12Civilinio kodekso 3.84 straipsnio 2 dalies 1 punkte įtvirtinta, kad šeimos gyvenamoji patalpa yra šeimos turtas, nepaisant to, ar jis nuosavybės teise priklauso vienam ar abiems sutuoktiniams. Šeimos gyvenamoji patalpa įgyja šeimos turto teisinį statusą nuo santuokos įregistravimo dienos, tačiau sutuoktiniai gali panaudoti šį faktą prieš sąžiningus trečiuosius asmenis tik tada, jeigu nekilnojamasis daiktas yra įregistruotas viešame registre kaip šeimos turtas (Civilinio kodekso 3.84 str. 4 d.). Civilinio kodekso 3.85 straipsnio 3 dalyje nustatyta, kad iš šeimos turto negali būti išieškoma pagal kreditorių reikalavimus, jeigu kreditoriai žinojo arba turėjo žinoti, kad sandorio sudarymas nesusijęs su šeimos poreikių tenkinimu ir prieštarauja šeimos interesams.

13Byloje nekyla ginčo dėl to, kad pagal Civilinio kodekso 3.84 str. įtvirtintą teisinį reglamentavimą, šeimos gyvenamoji patalpa (patalpa, kurioje šeima yra deklaravusi savo nuolatinę gyvenamąją vietą) šeimos turto teisinį statusą įgyja nuo santuokos įregistravimo dienos. Tai reiškia, kad šeimos turtas yra fakto klausimas, o šeimos turtu vienintelė šeimos gyvenamoji patalpa pripažįstama nepriklausomai nuo to, ar ji įregistruota nekilnojamojo turto registre kaip šeimos turtas. Kita vertus, sutuoktiniai juridinį faktą apie tai, kad tam tikras nekilnojamasis daiktas yra šeimos turtas, prieš sąžiningus trečiuosius asmenis gali panaudoti tik tada, jeigu nekilnojamasis daiktas yra įregistruotas viešame registre kaip šeimos turtas. Civilinio kodekso 3.85 straipsnio 3 dalis numato galimybę riboti išieškojimą iš šeimos turto, tačiau tam būtina sąlyga – kreditorius žinojo arba turėjo žinoti, kad sandorio sudarymas nesusijęs su šeimos poreikių tenkinimu ir prieštarauja šeimos interesams. Vis dėlto minėtų Civilinio kodekso nuostatų, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo formuojamos jų taikymo ir aiškinimo praktikos (pavyzdžiui, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008 m. rugsėjo 15 d. nutarties civilinėje byloje R. P. v. R. N., bylos Nr. 3K-3-416/2008, kat. 42.4; 75.6.1; 2006 m. kovo 29 d. nutartis civilinėje byloje J. J. v. S. C., R. C., K. J., bylos Nr. 3K-3-241/2006, kat. 21.4.1.1; 75.6.1) sisteminė analizė leidžia teigti, kad disponavimo šeimos turtu apribojimai, nustatyti CK 3.85 straipsnyje, taikomi nepriklausomai nuo to, ar šeimos turto teisinis statusas yra įregistruotas viešame registre. Šeimos turtu šeimos gyvenamoji patalpa pripažįstama nepriklausomai nuo to, ar ji įregistruota nekilnojamojo turto registre kaip šeimos turtas, o vien šeimos turto teisinio statuso nepaviešinimas nesudaro pagrindo išvengti Civilinio kodekso 3.85 straipsnyje numatytų disponavimo tokiu turtu apribojimų taikymo. Tai patvirtina ir įstatymų leidėjo nustatyta teismo leidimų tokį turtą perleidžiant, įkeičiant ar kiaip apsunkinant gavimo sistema.

14Tad tokie atsakovo VĮ RC (Vilniaus filialo ir Komisijos) atsisakymo įregistruoti juridinį faktą, kad gyvenamasis namas, esantis Svajos g. 5, Vilniuje, yra šeimos turtas, motyvai, jog įregistravus tokį juridinį faktą, būtų pažeistos Hipotekos sandorio sąlygos ir reikalavimai, draudžiantys be raštiško kreditoriaus sutikimo keisti įkeistų daiktų statusą, taip pat būtų pažeista Civilinio kodekso 4.170 straipsnio 3 dalies norma, nes juridinio fakto apie šeimos turtą įregistravimas nekilnojamojo turto registre yra vertintinas kaip disponavimo šiuo turtu suvaržymas, - atmestini kaip nepagrįsti, nes, kaip minėta, šeimos gyvenamosios patalpos, kaip šeimos turto, teisinis statusas priklausomai nuo jo paviešinimo Nekilnojamojo turto registre nesikeistų, o Civilinio kodekso 3.85 straipsnyje numatyti apribojimai dėl išieškojimo iš šeimos turto, disponavimo juo būtų taikomi nepriklausomai nuo tokio turto teisinio statuso paviešinimo. Be to, atsakovui atsisakant žymą apie šeimos turtą perkelti nuo buto adresu M. K. Č. g. 7-27, Druskininkuose, ant vienbučio gyvenamojo namo adresu Svajos g. 5, Vilniuje, kuriame šiuo metu ieškovo šeima faktiškai gyvena ir yra deklaravusi gyvenamąją vietą, sukuriama dviprasmiška teisinė situacija, kuomet šeimos turto teisinis statusas yra įregistruotas vienai gyvenamajai patalpai, nors, vadovaujantis Civilinio kodekso 3.84 straipsnio 2 dalies nuostatomis, šeimos turtu turėtų būti laikoma (ir yra laikoma) visai kita gyvenamoji patalpa. Vien kreditoriaus sutikimo perregistruoti šeimos turto teisinį statusą kitai gyvenamajai patalpai nebuvimas neturėtų būti pagrindu konstatavimui (ir tokio konstatavimo viešinimui), jog ieškovo šeima nuolat gyvena Druskininkuose arba kad ji negyvena name adresu Svajos g. 5, Vilniuje, o taip pat neturėtų būti pagrindu, užkertančiu kelią ieškovui (jo šeimai) paviešinti gyvenimo name adresu Svajos g. 5, Vilniuje, faktą, kas, ieškovui esant susituokusiam, kartu reiškia ir šeimos turto teisinio statuso paviešinimą.

15Išdėstytų aplinkybių ir motyvų pagrindu pripažintina, kad vien juridinio fakto apie tai, kad namas adresu Svajos g. 5, Vilniuje, yra šeimos turtas, paviešinimas nereiškia tokio turto (kaip šeimos turto) teisinio statuso pasikeitimo, kadangi šis teisinis statusas atsiranda nepriklausomai nuo jo įregistravimo viešame registre, be to, vien juridinio fakto apie šeimos turto teisinį statusą paviešinimas pats savaime nesuvaržo, neapsunkina išieškojimo iš šeimos turto, nes Civilinio kodekso 3.85 straipsnyje numatyti disponavimo tokiu turtu ir išieškojimo iš jo apribojimai taikomi nepriklausomai nuo šeimos turto teisinio statuso įregistravimo viešame registre. Tad kreditoriaus, kuriam yra įkeistas šeimos turtas, sutikimas ar nesutikimas dėl tokio juridinio fakto (apie šeimos turto teisinį statusą) paviešinimo jokio teisinės reikšmės neturi, teisės aktai jo nenumato, todėl teismas konstatuoja, kad VĮ RC Vilniaus filialo ir Komisijos sprendimai, kuriais atsisakyta tenkinti ieškovo J. G. prašymą nekilnojamojo turto registre įregistruoti juridinį faktą apie nekilnojamojo daikto – vienbučio gyvenamojo namo (unikalus Nr. 4400-1066-8010), esančio Svajos g. 5, Vilniuje, priskyrimą šeimos turtui, yra neteisėti ir nepagrįsti, todėl naikintini, o ieškovo J. G. ieškinys tenkintinas. VĮ RC Vilniaus filialas įpareigotinas įregistruoti juridinį faktą apie šeimos turtą, perkeliant žymą apie šeimos turtą nuo buto, esančio M. K. Č. g. 7-27, Druskininkuose, ant turto – vienbučio gyvenamojo namo, esančio Svajos g. 5, Vilniuje (unikalus Nr. 4400-1066-8010), priklausančio sutuoktiniams J. G. ir L. G. bendrosios jungtinės nuosavybės teise.

16Iš atsakovo ieškovo naudai priteistina 131 Lt žyminio mokesčio (CPK 93 str. 1 d.).

17Remdamasis tuo, kas išdėstyta, ir vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 186-188, 197, 250, 259, 263, 268, 270, 279 straipsniais, teismas

Nutarė

18patenkinti ieškinį.

19Panaikinti valstybės įmonės Registrų centro Vilniaus filialo 2009-09-03 sprendimą Nr. RS-1505 ir Valstybės įmonės Registrų centro Centrinio registratoriaus ginčų nagrinėjimo komisijos 2009-09-16 sprendimą Nr. 315.

20Įpareigoti valstybės įmonę Registrų centrą Vilniaus filialą įregistruoti juridinį faktą, perkeliant žymą apie šeimos turtą nuo buto, esančio M. K. Č. g. 7-27, Druskininkuose, ant turto – vienbučio gyvenamojo namo, esančio Svajos g. 5, Vilniuje (unikalus Nr. 4400-1066-8010), priklausančio sutuoktiniams J. G. (asmens kodas ( - ) ir L. G. (asmens kodas ( - ) bendrosios jungtinės nuosavybės teise.

21Iš atsakovo valstybės įmonės Registrų centro ieškovo J. G. naudai priteisti 131 Lt (vieną šimtą trisdešimt vieną litą) bylinėjimosi išlaidų.

22Sprendimas per 30 (trisdešimt) dienų gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Vilniaus apygardos teismui per šį apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus miesto 4 apylinkės teismo teisėja Jovita... 2. ieškovas, vadovaudamasis CK 3.84-3.86, 4.170 straipsniais, Nekilnojamojo turto... 3. Atsakovas atsiliepime į ieškinį nurodė su juo nesutinkąs. Paaiškino, kad... 4. Trečiasis asmuo D. B. A/S Lietuvos filialas pirminiame atsiliepime į skundą... 5. Trečiasis asmuo L. G. atsiliepimu į ieškinį prašė jį tenkinti, priteisti... 6. Teismo posėdžio metu atsakovo atstovas palaikė atsiliepime į ieškinį... 7. Ieškinys tenkintinas.... 8. Iš bylos medžiagos matyti, kad ieškovas J. G. su sutuoktine L. G. bendrosios... 9. Nekilnojamojo turto registro įstatymo (toliau – NTRĮ) 15 straipsnio 2... 10. Byloje nustatyta, kad VĮ RC Vilniaus filialas ir Komisija ginčo sprendimais... 11. Atsiliepime į ieškinį atsakovas taip pat nurodo, kad teritorinis ir... 12. Civilinio kodekso 3.84 straipsnio 2 dalies 1 punkte įtvirtinta, kad šeimos... 13. Byloje nekyla ginčo dėl to, kad pagal Civilinio kodekso 3.84 str.... 14. Tad tokie atsakovo VĮ RC (Vilniaus filialo ir Komisijos) atsisakymo... 15. Išdėstytų aplinkybių ir motyvų pagrindu pripažintina, kad vien juridinio... 16. Iš atsakovo ieškovo naudai priteistina 131 Lt žyminio mokesčio (CPK 93 str.... 17. Remdamasis tuo, kas išdėstyta, ir vadovaudamasis Lietuvos Respublikos... 18. patenkinti ieškinį.... 19. Panaikinti valstybės įmonės Registrų centro Vilniaus filialo 2009-09-03... 20. Įpareigoti valstybės įmonę Registrų centrą Vilniaus filialą... 21. Iš atsakovo valstybės įmonės Registrų centro ieškovo J. G. naudai... 22. Sprendimas per 30 (trisdešimt) dienų gali būti skundžiamas apeliaciniu...