Byla 2-9386-566/2012
Dėl skolos priteisimo, priimdama sprendimą už akių

1Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo teisėja Diana Butrimienė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi ieškovo UAB „4finance“ ieškinį atsakovei J. M. dėl skolos priteisimo, priimdama sprendimą už akių,

Nustatė

2Ieškovas ieškinyje nurodė, kad 2009-01-19 tarp ieškovo ir atsakovės pagal bendrąsias paskolos sutarties sąlygas buvo sudaryta paskolos sutartis, pagal kurią ieškovas atsakovei suteikė 500,00 Lt dydžio paskolą. Atsakovė įsipareigojo iki 2009-07-18 grąžinant paskolą kartu sumokėti 100,00 Lt paskolos suteikimo komisinį mokestį (palūkanas), tačiau sutartu laiku atsakovė paskolos negrąžino ir nesumokėjo palūkanų, todėl liko skolinga ieškovui 600,00 Lt (500,00 Lt paskolos + 100,00 Lt palūkanų). Už įsipareigojimų nevykdymą ieškovas atsakovei paskaičiavo 1080,00 Lt delspinigių. Ieškovas prašo priteisti iš atsakovės 500,00 Lt paskolos, 100,00 Lt palūkanų, 1080,00 delspinigių, 5 proc. dydžio metines procesines palūkanas ir bylinėjimosi išlaidas (b.l. 1-2).

3Atsakovei, kurios buvimo vieta pareiškus ieškinį tapo nežinoma, ieškinio su priedais kopijos ir teismo pranešimas įteikti Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 130 str. nustatyta tvarka (įteikta 2012-05-30), viešo paskelbimo būdu (b.l. 22). Atsakovė atsiliepimo į pareikštą ieškinį per teismo nustatytą terminą nepateikė, todėl vadovaujantis CPK 142 str. 4 d., esant ieškovo prašymui, teismas priima sprendimą už akių.

4Ieškinys tenkintinas iš dalies.

5Priimdamas sprendimą už akių, teismas atlieka formalų byloje pateiktų įrodymų vertinimą, t.y. įsitikina, kad pasitvirtinus šių įrodymų turiniui būtų pagrindas priimti tokį sprendimą (CPK 285 str. 2 d.).

6Iš byloje esančių rašytinių įrodymų nustatyta, kad ieškovas UAB „4finance“ (ankstesnis pavadinimas UAB „SMScredit.lt“) su atsakove J. M. prisijungimo būdu sudarė Paskolos sutartį pagal standartines Bendrųjų paskolos sutarties sąlygų 3 d. nuostatas (b.l. 5-7). Pagal Sąlygų 3.1 p. Paskolos sutartis įsigalioja, kai paskolos gavėjas gauna paskolą tokiu būdu ir pagal tokias procedūras, kaip išdėstyta Bendrųjų sąlygų 3.3 p. Paskolos davėjas išduoda paskolą paskolos gavėjui, pervedant ją į paskolos gavėjo sąskaitą, nedelsiant po to, kai įsigalioja paskolos sutartis. Pervedimo atlikimo momentu pripažįstama, kad paskolos gavėjas gavo paskolą (Sąlygų 3.3 p.). Pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.870 str. 2 d., paskolos sutartis laikoma realine sutartimi, t.y. paskolos sutartis pripažįstama sudaryta nuo pinigų perdavimo momento. Teismas pripažįsta, kad 2009-01-19 ieškovui pervedus į atsakovės banko sąskaitą 500,00 Lt paskolą, tarp šalių buvo sudaryta paskolos sutartis (b.l. 9). Pagal Paskolos sutartį, atsakovė 500,00 Lt dydžio paskolą bei 100,00 Lt palūkanų įsipareigojo grąžinti iki 2009-07-18. Duomenų apie tai, kad atsakovė su ieškovu atsiskaitė, byloje nepateikta.

7Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.38 str. nustatyta, kad prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus, o kai tokių nurodymų nėra, – vadovaujantis protingumo kriterijais, o CK 6.256 str. 1 d. nustatyta, kad kiekvienas asmuo privalo tinkamai ir laiku vykdyti savo sutartines prievoles. Sutarties neįvykdymu laikomos bet kokios iš sutarties atsiradusios prievolės neįvykdymas, įskaitant netinkamą įvykdymą ir įvykdymo termino praleidimą (CK 6.205 str.). Pagal CK 6.59 str. draudžiama vienašališkai atsisakyti įvykdyti prievolę ar vienašališkai pakeisti jos įvykdymo sąlygas, išskyrus įstatymų ar sutarties numatytus atvejus. Atsižvelgiant į tai, kad byloje nepateikta įrodymų, jog atsakovė su ieškovu atsiskaitė (CPK 178 str.), taip pat į tai, jog atsakovė savo prievolės neginčija (CPK 12 str.), vadovaujantis CK 6.38 str., 6.189 str. 1 d., 6.256 str. 1 d., 6.873 str. 1 d., 6.874 str. 2 d., 6.886 str. 1 d., ieškovo naudai iš atsakovės priteistina 600,00 Lt skolos, kurią sudaro 500,00 Lt negrąžintos paskolos ir 100,00 Lt palūkanų (paskolos suteikimo komisinis mokestis).

8Pagal CK 6.258 str. 1 d., įstatymai ar sutartis gali nustatyti, kad už prievolės neįvykdymą ar netinkamą įvykdymą kaltoji šalis privalo sumokėti netesybas (baudą, delspinigius). Susitarimas dėl netesybų turi būti rašytinis (CK 6.72 str.). Bendrųjų paskolos sutarties sąlygų 9.2 p. numato, kad jei paskolos gavėjas vėluoja atlikti bet kokį mokėjimą pagal paskolos sutartį, paskolos gavėjas už kiekvieną vėlavimo dieną moka paskolos davėjui 1 proc. dydžio įsipareigojimų nevykdymo baudą (delspinigius) nuo visų uždelstų mokėjimų. Atsakovei paskaičiuoti 1080,00 Lt dydžio delspinigiai (b.l. 1). Sutartyje nustatyti delspinigiai prilygsta net 365 procentams metinių palūkanų.

9Atsižvelgiant į Lietuvos Aukščiausiojo Teismo formuojamą praktiką (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2003 m. lapkričio 5 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-1070/2003; 2006 m. lapkričio 15 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-413/2006; 2005 m. birželio 6 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-316/2005 ir kt.), netesybos atlieka ne baudinę, o kompensuojamąją funkciją, siekiant atlyginti šaliai nuostolius, taigi netesybos negali leisti nukentėjusiajai šaliai (ieškovui) piktnaudžiauti savo teise ir nepagrįstai praturtėti kitos šalies (atsakovės) sąskaita. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2007 m. spalio 12 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. 3K-7-304/2007 nurodė, jog remdamasis CK 6.73 str. 2 d. nuostatomis, teismas kontroliuoja netesybų dydį, kad nebūtų sudaryta pagrindo piktnaudžiauti teise ir nepagrįstai praturtėti. Sąžiningumo ir protingumo principų sutartiniams santykiams taikymas, neleidžiant sutarties šaliai nepelnytai praturtėti dėl neprotingo dydžio netesybų, yra viešas interesas, kurį teismas turi įgyvendinti ex officio (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2006 m. lapkričio 15 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-413/2006 ir 2005 m. birželio 6 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-316/2005). Atsižvelgiant į Lietuvos Aukščiausiojo Teismo formuojamą teismų praktiką, taip pat į tai, jog atsakovė yra vartotojas, kuris Paskolos sutartį su ieškovu sudarė prisijungimo būdu pagal standartines sutarties sąlygas, pagal kurias jis yra priverstas priimti jam primetamas stipraus kontrahento siūlomas sutarties sąlygas arba apskritai atsisakyti sutarties, todėl turėjo ribotas galimybes derėtis dėl sutarties sąlygų, įvertinant tai, kad vartotojui sudarant Sutartį nėra išaiškinamos visos sąlygos, todėl jis negali visapusiškai įvertinti riziką ir Sutarties neįvykdymo pasekmes, ieškovui nepateikus jokių įrodymų dėl jo patirtų nuostolių dydžio, pripažintina, kad ieškovo prašomi priteisti delspinigiai, kurie siekia 1080,00 Lt, palyginus su pagrindinės skolos suma (500,00 Lt), yra aiškiai per dideli, todėl laikytini baudinėmis (CK 1.5 str.).

10Lietuvos Respublikos CK 6.73 str. 2 d. ir 6.258 str. 3 d. nustato, kad jeigu netesybos yra neprotingai didelės, teismas gali jas sumažinti, tačiau jos negali būti mažesnės už nuostolių, atsiradusių dėl prievolės neįvykdymo ar netinkamo įvykdymo, sumą. Netesybų dydžio klausimas turi būti sprendžiamas atsižvelgiant į konkrečios bylos faktines ir teisiškai reikšmingas aplinkybes: į prievolės pobūdį, padarytą pažeidimą, jo padarinius, prievolės sumą, palyginus su delspinigių suma, ir kitus kriterijus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-107/2006). Pažymėtina, kad ieškovo paaiškinimai dėl delspinigių dydžio pagrįstumo atmestini, kadangi ieškovas yra pelno siekiantis ūkio subjektas, veikiantis padidintos rizikos sąlygomis greitų paskolų teikimo srityje, todėl vykdydamas tokio pobūdžio ūkinę-komercinę veiklą turi pareigą tinkamai įvertinti bei prisiimti su tokia veikla susijusią riziką, neperkeldamas jos jo teikiamų paslaugų vartotojams. CK 6.73 str. 2 d. suteikia teismui teisę savo nuožiūra mažinti netesybas, kurios yra aiškiai per didelės. Esant šioms aplinkybėms konstatuotina, kad 1 proc. dydžio delspinigių norma yra neprotingai didelė ir nesąžininga, todėl teismas, remdamasis CK 6.258 str. 3 d. ir CK 1.5 str. įtvirtintais teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principais, mažina netesybas septintadaliu, t.y. iki 0,3 procentų nuo nesumokėtos sumos už kiekvieną uždelstą dieną. Remiantis išdėstytu, ieškovo naudai iš atsakovės priteistina 324,00 Lt (1080,00 Lt x 0,3) delspinigių (CK 6.73 str. 2 d.).

11Remiantis CK 6.37 str. 2 d. ir 6.210 str. 1 d., ieškovui iš atsakovės priteistina 5 proc. dydžio metinės palūkanos už priteistą 924,00 Lt sumą nuo bylos iškėlimo teisme 2012-05-04 dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo dienos.

12Iš byloje pateiktų rašytinių įrodymų nustatyta, kad ieškovas pateikdamas ieškinį sumokėjo 50,00 Lt žyminio mokesčio (b.l. 1). Atsižvelgiant į tai, kad ieškovo ieškinys patenkintas iš dalies (55,0 proc. patenkintų reikalavimų), vadovaujantis CPK 88 str. ir 93 str. 2 d., ieškovui iš atsakovės priteistina 27,50 Lt bylinėjimosi išlaidų.

13Vadovaudamasis CPK 142 str. 4 d., 279 str., 285-288 str., 307 str., teismas

Nutarė

14Ieškinį tenkinti iš dalies.

15Priteisti ieškovui UAB „4finance“, j.a.k. 301881644, iš atsakovės J. M., a.k. ( - ), 500,00 Lt (penkis šimtus litų 00 ct) paskolos, 100,00 Lt (vieną šimtą litų 00 ct) palūkanų, 324,00 Lt (tris šimtus dvidešimt keturis litus 00 ct) delspinigių, 5 proc. dydžio metines palūkanas už priteistą 924,00 Lt sumą nuo bylos iškėlimo teisme 2012-05-04 dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei 27,50 Lt (dvidešimt septynis litus 50 ct) bylinėjimosi išlaidų.

16Išaiškinti atsakovei, kad per 20 dienų nuo sprendimo už akių priėmimo dienos ji turi teisę teismui paduoti pareiškimą dėl sprendimo peržiūrėjimo, kuriame turi būti nurodoma: teismo, priėmusio sprendimą už akių, pavadinimas; šalies, paduodančios pareiškimą, pavadinimas; aplinkybės, liudijančios neatvykimo į teismo posėdį ir teismo neinformavimo iki teismo posėdžio priežasčių svarbumą, taip pat įrodymai, patvirtinantys šias aplinkybes; aplinkybės, galinčios turėti įtakos sprendimo teisėtumui ir pagrįstumui, bei įrodymai, patvirtinantys šias aplinkybes; pareiškimą paduodančios šalies prašymas; prie pareiškimo pridedamos šalies medžiagos sąrašas; pareiškimą paduodančios šalies parašas ir pareiškimo surašymo data.

17Šalis, dėl kurios priimtas sprendimas už akių, negali šio sprendimo skųsti apeliacine ar kasacine tvarka.

18Ieškovas turi teisę per 30 dienų apskųsti sprendimą Vilniaus apygardos teismui, skundą paduodant per Vilniaus miesto 1 apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai