Byla 1-245-654/2011

1Vilniaus m. 1 apylinkės teismo teisėjas Alenas Piesliakas, sekretoriaujant Daivai Paliokaitei, dalyvaujant prokurorui T. Uldukiui, gynėjui R. Jurkai, nukentėjusiesiems I. K. ir V. P., viešame teismo posėdyje išnagrinėjo baudžiamąją bylą, kurioje A. L., a.k. ( - ) gim. ( - ) , Lietuvos Respublikos pilietis, lietuvis, vidurinio išsilavinimo, vedęs, dirbantis ( - ), gyv. ( - ), neteistas, kaltinamas pagal Lietuvos Respublikos BK 138 str. 2 d. 7 p. 8 p., 284 str. 1 d.

2Teismas, išnagrinėjęs bylą,

Nustatė

3A. L. nesunkiai sutrikdė kito žmogaus sveikatą dėl chuliganiškų paskatų ir kitų žmonių gyvybei pavojingu būdu bei pažeidė viešąją tvarką, o būtent:

4A. L. 2010-04-06, apie 19.16 val., Vilniuje, L.Giros g. prie 102 namo, be priežasties panaudojo šaunamąjį ginklą PM Nr. AV2377L prieš nukentėjusiuosius I. K. ir V. P., iššovė jiems į kojas ne mažiau kaip po vieną šūvį, tokiu įžūliu elgesiu padarė I. K. nežymų sveikatos sutrikdymą, demonstruodamas nepagarbą aplinkiniams ir sutrikdė visuomenės rimtį bei tvarką, o nukentėjusiajam V. P. peršovė dešinę blauzdą ir taip dėl chuliganiškų paskatų kitų žmonių gyvybei pavojingu būdu nesunkiai sutrikdė V. P. sveikatą.

5Šiais savo veiksmais A. L. padarė nusikalstamas veikas, numatytas Lietuvos Respublikos BK 138 str. 2 d. 7 p. 8 p., 284 str. 1 d.

6Apklaustas teisme kaltinamasis A. L. pripažino padaręs jam inkriminuotą veiką ir paaiškino, kad jis panaudojo teisėtai laikomą šaunamąjį ginklą prieš nukentėjusiuosius gindamasis nuo jų. 2010-04-06 vakare po darbo važiavo namo ir S.Nėries gatvėje, vietoje, kurioje nėra vietos prasilenkti automobiliams, pamatė priešais atvažiuojantį „BMW“ automobilį, kuriuo važiavo abu nukentėjusieji. Jis praleido šį automobilį, o pravažiuodamas jo vairuotojas pro atvirą automobilio langą įžeidinėjo jį necenzūriniais žodžiais, aiškino, kad jis skriaudžia jo draugus, sėdinčius kalėjime. Vyriškis jam pasirodė apsvaigęs, todėl jis nusivijo automobilį, norėjo įsidėmėti jo valstybinius numerius ir pranešti policijai. Skambindamas policijai, telefoną pametė po automobilio sėdyne, todėl toliau važiavo paskui „BMW“ automobilį. L.Giros gatvėje šis automobilis sustojo ir jis pamatė, kaip abu nukentėjusieji išlipo ir artinosi prie jo automobilio. „BMW“ keleivis rankoje turėjo metalinį strypą. Jis išvažiuoti nebegalėjo, nes nebuvo vietos apsisukti, o gatvė buvo labai siaura ir atbuline eiga būtų buvę labai sunku išvažiuoti. Jis išlipo iš automobilio ir liepė nukentėjusiesiems stovėti, kol jis iškvies policiją, bet šie artinosi, keikė jį necenzūriniais žodžiais ir grasino susidoroti. Pamatęs, kad jo sveikatai iškilo grėsmė, jis išsitraukė savo ginklą ir įspėjo, kad prireikus jį panaudos, po to iššovė vieną šūvį į orą. Nukentėjusieji artinosi, todėl jis dar kartą iššovė į orą, o jiems priėjus apie 1,5 m atstumu, šovė į asfaltą jiems po kojomis. Iššovė po vieną šūvį abiem vaikinams šalia kojų, norėdamas juos pagąsdinti. Iššovęs pamatė, kad V. P. pataikė į koją, todėl iš automobilio pasiėmė vaistinėlę ir grįžo suteikti sužeistajam pirmąją medicininę pagalbą bei iškvietė policiją ir medikus. Tuo metu kai kvietė policiją ir medikus, vaikinai kažkur paslėpė turėtą strypą. Pagal išvaizdą šis strypas jam priminė betono maišytuvą, nes buvo apie 1 m ilgio, o koto gale kažkas pritvirtinta. Tą dieną į ginklo dėtuvę buvo įdėjęs 8 šovinius ir keturis iš jų iššovė įvykio metu – du į orą bei dar du į žemę.

7Apklaustas teisme nukentėjusysis I. K. paaiškino, kad 2010-04-06 vakare savo automobiliu „BMW“ atvažiavo į S.Nėries gatvę pasiimti žmonos brolio V. P.. Po to važiavo link L.Giros gatvės ir priešais pamatė atvažiuojantį kaltinamąjį. Dėl šalikelėje pastatytų automobilių prasilenkti toje vietoje sudėtinga. Nors pagal KET reikalavimus jis turėjo praleisti šį automobilį, tačiau „Škoda“ vairuotojui tereikėjo pasitraukti ir leisti jam įvažiuoti į išvažiavimą, todėl jis pamirksėjo tolimosiomis šviesomis prašydamas jį praleisti ir „Škoda“ automobiliui sustojus, jis palengva apvažiavo šį automobilį. Matė, kad vairuotojas kažką jam sakė pikta išraiška, tačiau langas buvo uždarytas, todėl konkrečių žodžių negirdėjo. Važiuojant toliau pamatė, kad iš paskos važiuoja tas pats „Škoda“ automobilis ir mirksi ilgosiomis šviesomis. Pagalvojęs, kad prasilenkdamas galėjo užkliudyti šį automobilį, jis sustojo prie L.Giros g. 96 namo ir išlipo kartu su V. P.. Su „Škoda“ vairuotoju norėjo draugiškai išsiaiškinti ir žengė link jo kelis žingsnius, tačiau pastarasis išbėgo iš savo automobilio, pradėjo šaukti, kad jie prisipirko „BMW“ ir nemoka važinėti, po to išsitraukė ginklą ir iššovė į jų pusę tris šūvius. Jokių perspėjamų šūvių nebuvo. Vienas šūvis buvo į jo pusę, kitas – į V. P., o trečias į asfaltą. Jam buvo nestipriai sužalota koja, o V. P. buvo peršauta dešinė koja. Savo automobilio bagažinėje turėjo dažų maišytuvą, kurį vežiojasi kartu su kitais statybiniais įrankiais. Maišytuvo ar kito daikto nei jis, nei V. P. įvykio metu nebuvo paėmę į rankas. Pats yra buvęs uždarytas Lukiškių TI-K tris kartus, tačiau kaltinamojo tarp darbuotojų nematė ir jo nepažinojo. Apie tai, kad šis dirba Lukiškių TI-K, sužinojo tik po įvykio.

8Specialisto išvada Nr. G 1189/10(01) nustatyta, kad I. K. padaryta liestinė žaizda dešinės blauzdos išoriniame paviršiuje galimai 2010-04-06. Tikėtina, kad sužalojimas galėjo atsirasti šaunant šaunamuoju ginklu. Sužalojimas padarytas vienu trauminiu poveikiu ir yra vertintinas nežymiu sveikatos sutrikdymu (t. 1, b.l. 63).

9Apklaustas teisme nukentėjusysis V. P. paaiškino, kad 2010-04-06 vakare kartu su sesers vyru I. K., pastarojo vairuojamu automobiliu važiavo S.Nėries gatve. Jis tuo metu kalbėjo telefonu, todėl tiksliai nematė konflikto tarp I. K. ir kaltinamojo. Gali būti, kad jie apsižodžiavo. Prasilenkus jie nuvažiavo toliau, tačiau netrukus pamatė kaltinamąjį važiuojant iš paskos ir mirksint žibintais. Pagalvoję, kad prasilenkdami kliudė automobilį, jie sustojo ir išlipo. Jokių daiktų rankose nei jis, nei I. K. neturėjo. A. L. taip pat išlipo ir pradėjo rėkti, kad jie prisipirkę „BMW“, tačiau nemoka vairuoti. Jiems paklausus, ko jis nori, kaltinamasis į juos šovė. Tą suprato išgirdęs šūvio garsą ir pajutęs skausmą kojoje. Nei jis, nei I. K. kaltinamajam negrasino, o šis jų neperspėjo apie tai, kad panaudos ginklą. Jis girdėjo tris šūvius. Pirmas buvo paleistas į jų pusę, antras sužeidė jo koją, po ko jis pargriuvo ir girdėjo dar vieną šūvį, bet negali pasakyti į ką buvo šauta. Jam buvo sužalota dešinė koja. Sužalojimą gydėsi Lazdynų ligoninėje, vėliau – Šeimos medicinos centre S.Nėries gatvėje. Taip pat pusantro mėnesio buvo reabilitacijoje įstaigoje „Pušyno kelias“.

10Specialisto išvada Nr. G 1994/10(01) nustatyta, kad V. P. padarytas dešinės blauzdos kiaurinis sužalojimas pasireiškęs dešinės blauzdos šautinėmis žaizdomis, dešinio pakinklio arterijos sužalojimu, dešinės blauzdos raumenų guolių sindromu. Sužalojimas padarytas vienu šūviu galimai 2010-04-06. Sužalojimas vertintinas nesunkiu sveikatos sutrikdymu (t. 1, b.l. 169).

11Apklaustas teisme liudytojas policijos pareigūnas S. L. paaiškino, kad 2010-04-06 patruliavo su G. L. ir apie 19.20 val. gavo pranešimą apie konfliktą ties L.Giros gatvėje esančiu transporto žiedu, kurio vienas iš dalyvių turi ginklą. Bevažiuojant į įvykio vietą buvo gautas papildomas pranešimas, kad vienam iš konflikto dalyvių yra peršauta koja. Atvykus prie įvažiavimo į L.Giros g. 96 namo kiemą paaiškėjo, kad konflikto metu A. L. iš nuosavo teisėtai laikomo ginklo šaudė į I. K., kuriam buvo sužalota koja, bei V. P., kuriam buvo peršauta koja ir jis gulėjo ant žolės. A. L., paklaustas apie įvykio aplinkybes, paaiškino, kad S.Nėries gatvėje prasilenkiant automobiliams apsižodžiavo su kitais konflikto dalyviais, todėl jis pasivijo „BMW“ tam, kad pasikalbėtų su jo vairuotoju. Sustojus prie L.Giros g. 96 namo išlipę iš automobilio nukentėjusieji artinosi prie jo, dėl ko jis perspėjo nesiartinti ir parodė ginklą, tačiau šiems nesustojus ir po įspėjamųjų šūvių, jis šovė į vaikinus. A. L. tvirtino, kad vaikinai norėjo jį sumušti, tačiau nekonkretizavo iš kokių jų veiksmų tą suprato, apie jokius strypus neužsiminė. Vizualiai apžiūrėjus įvykio vietą, jokių galimai reikšmingų daiktų nepastebėjo. Automobilio „BMW“ netikrino, tačiau vizualiai jo salone nesimatė jokių strypų ar kitų įtartinų daiktų. Netrukus medikai išvežė į ligoninę I. K. bei V. P., o A. L. ir iš jo paimtas ginklas su šovinių dėtuve buvo perduoti atvykusiems Vilniaus m. 6 PK pareigūnams.

12Apklaustas teisme liudytojas policijos pareigūnas G. L. nurodė iš esmės tas pačias aplinkybes kaip S. L., papildomai paaiškino, kad iš A. L. paimtoje šovinių dėtuvėje buvo keturi šoviniai.

13Apklaustas teisme liudytojas policijos pareigūnas D. B. paaiškino, kad 2010-04-06, apie 19.30 val. gavo nurodymą nuvykti į įvykio vietą prie L.Giros g. 102, kur vyko susišaudymas. Jo užduotis buvo apžiūrėti įvykio vietą ir surasti ar nustatyti veikai tirti reikšmingus daiktus ir objektus. Atvykus į vietą jam buvo paaiškinta, kad kilusio konflikto metu vienas iš jo dalyvių panaudojo šaunamąjį ginklą, todėl jis ieškojo šūvio pėdsakų ir šovinių tūtelių. Įvykio vieta buvo prie L.Giros g. 96 namo, šalia įvažiavimo į kiemą. Šalia įvažiavimo stovėjo užrakintas automobilis „BMW“, o netoli jo ant žolės matėsi raudonos spalvos dėmė, galimai nuo kraujo. Ant įvažiavimo į kiemą plytelių rado dvi tūteles nuo ginklo. Dėl šlapios kelio dangos šūvio pėdsakų vizualiai nesimatė. Apžiūrėjus įvykio vietos teritoriją 10-15 metrų spinduliu, daugiau tūtelių, kulkų ar kitų reikšmingų daiktų rasta nebuvo.

14Apklaustas teisme liudytojas policijos pareigūnas D. P. paaiškino, kad į įvykio vietą nuvyko kartu su D. B. ir nurodė iš esmės tas pačias aplinkybes kaip D. B.. Papildomai paaiškino, kad bendravo su įvykio vietoje kartu su patruliais S. L. ir G. L. buvusiu įtariamuoju A. L. ir šis paaiškino, kad šovė keturis šūvius, nes jį bandė užpulti du vaikinai, su kuriais kilo konfliktas dėl kelių eismo taisyklių pažeidimo. A. L. sakė, kad šovė du šūvius į orą, po to dar du šūvius į vaikinų pusę. Apie tai, kad vaikinai turėjo strypą ar kokį kitą daiktą rankose, A. L. neminėjo. Po savaitės pagal atskirą nurodymą apžiūrėjo I. K. automobilį „BMW“, siekdamas surasti strypą. Automobilio bagažinėje buvo dažymo įrankiai, tame tarpe apie 30 cm ilgio maišytuvas, tačiau jis visiškai neatitiko įtariamojo nurodyto apie 60 cm ilgio strypo apibūdinimo, todėl atskirai dažų maišytuvo neapžiūrėjo ir jo nepaėmė.

15Apklaustas teisme liudytojas A. Z. paaiškino, kad 2010-04-06, apie 19.10 val., eidamas L.Giros gatve pamatė dideliu greičiu vienas paskui kitą važiuojančius automobilius „BMW“ ir „Škoda“. Susidarė įspūdis, kad pastarasis automobilis vijosi „BMW“. Girdėjo garso signalą, po kurio abu automobiliai sustojo. Netrukus jis išgirdo du šūvius, tačiau jau buvo gana toli, todėl nematė, kas į ką šaudė. Priėjęs prie įvykio vietos pamatė vieną vaikiną, kuris šuoliavo ant vienos kojos, o netoli stovėjo dar du vaikinai, vienas iš kurių ištaisinėjo ginklą. Dėl ko kilo konfliktas nežino, jo eigos nematė.

16Apklaustas teisme liudytojas G. N. paaiškino, kad 2010-04-06, apie 19.15 val., eidamas pro L.Giros g. 96 namą, pamatė šalia automobilio „BMW“ gulintį vaikiną, kuris buvo susiėmęs koją. Netoli stovėjo dar du vaikinai, kurie ginčijosi. Vienas iš jų netrukus iš už diržo išsitraukė ginklą, priėjo prie gulinčio vaikino ir nusitaikė į jį. Pamatęs ginklą, jis iškvietė policiją. Šūvių negirdėjo ir daugiau konflikto aplinkybių nežino.

17Apklaustas teisme liudytojas V. N. paaiškino, kad 2010-04-06, apie 19.15 val., ėjo L.Giros gatve ir išgirdo du šūvius. Paėjęs toliau, prie vieno iš namų pamatė tris vaikinus. Vienas iš jų rankoje turėjo ginklą ir juo iššovė kitam vaikinui du kartus į kojas, po ko minėtas vaikinas suklupo. Jis tuomet paėjo į šalį ir apie įvykį pranešė policijai. Iš viso buvo keturi šūviai. Kur buvo šauti pirmi du nematė, o paskutiniai buvo šauti vienam iš vaikinų į kojas. Daugiau įvykio aplinkybių nežino.

18Apklaustas teisme liudytojas V. E. paaiškino, kad 2010-04-06, apie 19.00 val., važiavo L.Giros gatve ir pamatė vienas paskui kitą ramiai važiuojančius automobilius „BMW“ ir „Škoda“, kurie sustojo prie L.Giros g. 96 namo. Iš „BMW“ išlipo du vaikinai ir iš jų judesių suprato, kad jie eina aiškintis su „Škoda“ automobilio vairuotoju. Vienas iš vaikinų, BMW keleivis, rankose turėjo daiktą, panašų į strypą. Matė, kad vaikinai rėkaudami artinosi prie „Škoda“ vairuotojo, o šis rankos mostu jiems rodė nesiartinti, po to išsitraukė ginklą ir iššovė du kartus į orą. Po to jis nuvažiavo ir girdėjo dar du šūvius, bet negali pasakyti, kur jie buvo iššauti. Po kelių dienų interneto svetainėje www.skelbiu.lt pamatė skelbimą, prašantį atsiliepti mačiusius minėtą įvykį, todėl jis susisiekė su skelbimą padavusiu asmeniu, kuris prisistatė Andžejumi, papasakojo jam ką matė ir paliko savo duomenis. Policijai apie susišaudymą nepranešė, nes nenorėjo veltis į svetimus reikalus, mane, kad vaikinai tokiu būdu aiškinasi tarpusavyje.

19Įvykio vietos apžiūros metu prie L.Giros 96 namo, Vilniuje, buvo rastos ir paimtos dvi tūtelės ir kraujo pėdsakai (t. 1, b.l. 6-16).

20Automobilio „BMW“, v.n. ( - ) apžiūros metu 2010-04-14 nebuvo rasta ir paimta tyrimui reikšmingų daiktų (t. 1, b.l. 17-19).

21Automobilyje „BMW“, v.n. ( - ) rastas dažų maišytuvas buvo apžiūrėtas (t. 1, b.l. 75) ir pateiktas atpažinti A. L., tačiau šis šio įrankio neatpažino (t. 2, b.l. 116-118).

22Daiktų pateikimo metu buvo paimti nukentėjusiųjų bei kaltinamojo drabužiai, vilkėti įvykio metu (t. 1, b.l. 20-22). Specialisto išvada Nr. 11-1228(10) nustatyta, kad ant lipdukų su mikrodalelėmis nuo A. L. rankų, kaktos, galvos plaukų ir drabužių yra šūvio pėdsakų. Ant nukentėjusiųjų I. K. bei V. P. drabužių yra šūvio pėdsakų. Minėti šūvio pėdsakai yra vienodi su šūvio pėdsakais iš įvykio vietoje rastų tūtelių (t. 1, b.l. 34-35).

23Specialisto išvada Nr. 11-963(10) nustatyta, kad tyrimui pateiktas pistoletas yra fabrikinės gamybos 9 mm kalibro Makarovo konstrukcijos pistoletas Nr. AB2377L, skirtas šaudyti 9 mm kalibro šoviniais. Tai yra šaunamasis ginklas ir priskiriamas B kategorijos ginklams. Tirti pateikti keturi šoviniai yra 9 mm kalibro šoviniai, skirti šaudyti iš Makarovo konstrukcijos pistoletų. Dvi tyrimui pateiktos tūtelės yra 9 mm kalibro šovinių, skirtų šaudyti iš Makarovo konstrukcijos pistoletų. Šios tūtelės yra šautos tirti pateiktame pistolete Nr. AB2377L. Jei ginklo dėtuvė prieš šaudymą buvo pilnai užtaisyta, iš pistoleto buvo iššauti keturi šoviniai (t. 1, b.l. 38-41).

24Darydamas išvadas teismas remiasi nukentėjusiųjų parodymais, kadangi jie yra aiškūs, suprantami ir vienodi tiek teisminio nagrinėjimo, tiek ikiteisminio tyrimo metu. Teismas taip pat vadovaujasi liudytojų parodymais, kadangi jų suinteresuotumas bylos baigtimi nėra nustatytas, jų parodymai atitinka vieni kitus ir kitus byloje esančius parodymus, teismui nekyla abejonių dėl jų tikrumo ir patikimumo. Teismas iš dalies remiasi kaltinamojo parodymais, kadangi kai kuriose vietose jie prieštarauja kitiems bylos įrodymams ir yra jų paneigti. Teismas atmeta ir nesivadovauja byloje esančiais liudytojo V. E. parodymais, kadangi jo atsiradimo byloje aplinkybės teismui kelia abejones – apklaustas teisme liudytojas paaiškino, kad internetu naudojasi retai, įtikinamai paaiškinti, kokiu tikslu jis lankėsi internetiniame skelbimų puslapyje, negalėjo. Abejotina, kad V. E., matęs įvykį, ieškojo skelbimo, kviečiančio atsiliepti šio įvykio liudytojus. Be to, V. E. paaiškinimai akivaizdžiai prieštarauja kitiems byloje surinktiems įrodymams – nukentėjusiųjų ir kitų liudytojų paaiškinimams. Teismas vadovaujasi byloje esančių tyrimo veiksmų protokolais, kadangi veiksmai yra atlikti ir protokolai surašyti nepažeidžiant BPK reikalavimų.

25Ištyręs byloje surinktus įrodymus ir įvertinęs juos Lietuvos Respublikos BPK 20 str. nustatyta tvarka teismas daro išvadą, kad A. L. padarė nusikalstamas veikas. Ištirtais įrodymais nustatyta, kad 2010-04-06 apie 19 val. 16 min. Vilniuje L. Giros gatve automobiliu „BMW“ važiavo I. K. ir V. P., o priešais juos automobiliu „Škoda“ važiavo A. L.. Priešpriešais važiuojantys automobiliai dėl siauro pravažiavimo prasilenkti negalėjo, kliūtis buvo I. K. vairuojamo automobilio eismo juostoje, A. L. važiavo laisva eismo juosta. Dėl veiksmų prasilenkiant kaltinamojo ir nukentėjusiųjų parodymai skiriasi. Apklaustas teisme A. L. paaiškino, kad prasilenkiant automobiliams I. K. pasakė jį įžeidžiančius žodžius apie jo darbą Lukiškių TIK, be to, jis pastebėjo tam tikrus požymius, kad I. K. galėjo būti apsvaigęs bei vairuodamas kelti grėsmę kitiems eismo dalyviams, todėl apsisuko ir važiavo paskui I. K. vairuojamą automobilį. Tokius kaltinamojo parodymus paneigia nukentėjusiųjų parodymai. Apklausti nukentėjusieji paneigė, kad prasilenkiant automobiliams I. K. sakytų kokius nors A. L. įžeidžiančius žodžius. Iš kaltinamojo ir nukentėjusiųjų parodymų matyti, kad A. L. važiavo lengvuoju automobiliu, ant tarnybinės formos vilkėjo civilinę striukę, todėl neįtikinama kaltinamojo versija, kad nukentėjusieji matė, kad A. L. pareigūnas ir įžeidė jį kaip pareigūną. Nors I. K. ir buvo sulaikytas BPK nustatyta tvarka, sulaikymo laiką buvo Lukiškių TIK, tačiau tai buvo 2003 m. (t.1, b.l. 57) ir jokių duomenų apie tai, kad jis buvo sutikės A. L., byloje nėra. Teismas atmeta išsakytą galimybę, nepagrįstą jokiais įrodymais. Taip pat byloje nėra duomenų, kad I. K. pažinotų A. L. – I. K. gyvena Fabijoniškių gatvėje, dirba privačioje bendrovėje, o A. L. gyveno S. Nėries gatvėje, dirbo valstybinėje tarnyboje, kad jie galėjo susitikti kokiomis nors kitomis aplinkybės, ne darbe ir ne gyvenamojoje vietoje, byloje duomenų nėra. Teismas netiki kaltinamojo pateikta versija, kad jis pastebėjęs galimą I. K. apsvaigimą ir siekdamas pranešti apie tai, nuvažiavo paskui nukentėjusiuosius. Net ir turint omenyje galimą kaltinamojo apmokymą atpažinti apsvaigusius asmenis, ši jo versija yra labai abejotina, nes nėra nustatyta, kad nukentėjusysis buvo apsvaigęs, ką paneigė ir pats nukentėjusysis.

26Automobiliams prasilenkus, A. L. apsisuko ir vijosi nukentėjusiuosius dideliu greičiu. Tai patvirtina ne vien nukentėjusiųjų, bet ir liudytojo A. Z. parodymai. Kaltinamasis sugebėjo greitai apsisukti siauroje S. Nėries gatvėje ir nedideliu atstumu iki L. Giros gatvės pasivijo nukentėjusiuosius. Nukentėjusiuosius pasivijus kaltinamasis naudojo garsinį signalą ir ilgąsias šviesas, kad nukentėjusieji sustotų. Automobiliai sustojo L. Giros gatvėje ties 102 namu. Dėl tolimesnių įvykių kaltinamasis paaiškino, kad išlipęs iš automobilio jis pamatė išlipusius ir link jo einančius nukentėjusiuosius, o V. P. turėjo metalinį strypą. Tada jis iššovė du šūvius į viršų ir du šūvius į žemę. Tokius kaltinamojo parodymus patvirtina liudytojo V. N. parodymai. Apklausti teisme nukentėjusieji paaiškino, kad kaltinamasis jau iš automobilio išlipo su ginklu rankose ir pasakęs, kad jie prisipirko BMW ir važinėti nemoka, iššovė į jų pusę. Teismui nekyla abejonių, kad į nukentėjusiuosius šovė A. L.. Tiek iš kaltinamojo, tiek iš nukentėjusiųjų parodymų matyti, kad nieko esminio kaltinamajam pasivijus nukentėjusiuosius jie nekalbėjo, nei vienas iš įvykio dalyvių negalėjo nurodyti, kas buvo kalbama įvykio vietoje iki šūvių. Tai rodo, kad kaltinamasis, tik išlipęs iš automobilio, pradėjo šaudyti į nukentėjusiuosius. Tai patvirtina nukentėjusiųjų parodymai, tiek tai, kad V. P. iš už automobilio buvo tik išėjęs, tiek tai, kad sužeistas iki žolės jis šuoliavo neilgai, nedidelį atstumą.

27Vertinant veiką svarbu nustatyti jos priežastį, motyvą. Apklaustas teisme kaltinamasis paaiškino, kad jis šovė bijodamas dėl savo sveikatos, nukentėjusiesiems einant prie jo su metaliniu strypu rankose, t.y. jis teigė, kad šūvius padarė esant būtinosios ginties sąlygose. Tačiau tokie kaltinamojo paaiškinimai nėra teisingi ir paneigti kita bylos medžiaga. Šią situaciją kaltinamasis sukūrė pats – jis pats, be jokios pateisinamos priežasties, vijosi nukentėjusiuosius ir negresiant jokiam pavojui šaudė į juos. Tiek nukentėjusiųjų, tiek liudytojų policijos pareigūnų parodymais, tiek apžiūros bei daiktų pateikimo atpažinti protokolais nustatyta, kad nukentėjusieji jokio įrankio neturėjo ir jokios grėsmės kaltinamajam nekėlė. Jie sustojo kaltinamajam juos pasivijus, mirksint šviesomis ir naudojant garsinį signalą galvodami, kad prasilenkdami kliudė kaltinamojo automobilį ir ėjo kalbėti dėl galimo eismo įvykio. Atsižvelgiant į tai, kad kaltinamasis įvykio metu buvo uniformuotas pareigūnas, be to, turintis šaunamąjį ginklą, vairavo gatvėje, kurioje jis turėjo pirmenybę, tačiau nukentėjusysis jam pamirksėjo šviesomis ir jam teko praleisti nukentėjusįjį, nukentėjusįjį jis nusivijo dideliu greičiu, pasivijęs nukentėjusiuosius reiškė nepasitenkinimą, kad jie važinėja su „BMW“ markės automobiliu ir nemoka važiuoti, bei nieko daugiau nesiaiškindamas panaudojo šaunamąjį ginklą, teismas daro išvadą, kad kaltinamojo veiksmai buvo atlikti be priežasties.

28Kaltinamojo veiksmai kaltinamajame akte kvalifikuoti kaip viešosios tvarkos trikdymas šaunant į I. K. ir kaip nesunkus sveikatos sutrikdymas dėl chuliganiškų paskatų, padarytas kitų žmonių gyvybei pavojingu būdu. Teismas mano, kad toks A. L. veiksmų kvalifikavimas yra teisingas. Neabejotinai nustatyta, kad A. L. viešoje vietoje panaudojo šaunamąjį ginklą ir juo nesunkiai sutrikdė V. P. sveikatą, o taip pat šovė į I. K. ir nežymiai sužalojo jo sveikatą. V. P. sveikatą jis sužalojo iš chuliganiškų paskatų ir pavojingu kitų žmonių gyvybei būdu. Baudžiamojoje teisėje veiksmai, atlikti be priežasties ar pasiremiant menkaverte priežastimi vertinami kaip padaryti iš chuliganiškų paskatų. Tai patvirtina aukščiau išdėstyti teismo nustatyti A. L. veiksmų motyvai. A. L. veiksmai viešoje vietoje panaudojant šaunamąjį ginklą, kuomet netoli įvykio vietos buvo kitų pašalinių, su įvykiu nesusijusių žmonių (byloje apklausti netoli įvykio vietos buvę liudytojai) rodo, kad buvo realus pavojus jų gyvybei. Šaudamas į I. K. kaltinamasis nežymiai sutrikdė pastarojo sveikatą. Tačiau šūvis buvo atliktas viešoje vietoje, be jokios priežasties, aiškiai priešpastatant save visuomenei ir joje pripažintoms moralės normoms. Tokiais įžūliais savo veiksmai A. L. demonstravo nepagebą aplinkiniams ir sutrikdė visuomenės rimtį.

29Sutrikdydamas V. P. sveikatą ir pažeisdamas visuomenės tvarką jis veikė tiesiogine tyčia.

30A. L. veiksmai teisingai kvalifikuoti pagal Lietuvos Respublikos BK 138 str. 2 d. 7 ir 8 p. ir 284 str. 1 d.

31Kaltinamojo atsakomybę sunkinančių ar atsakomybę lengvinančių aplinkybių teismas nenustatė. Pripažįstant kaltinamajam atsakomybę lengvinančią aplinkybę – prisipažinimą padarius nusikalstamą veiką ir nuoširdų gailėjimąsi, teismas atsižvelgia į įstatymo aiškinimą, teismų praktiką ir byloje nustatytas faktines aplinkybes. Šios aplinkybės tinkamas įvertinimas byloje svarbus ir dėl to, kad teismo posėdyje kaltinamojo advokatas ir kaltinamasis prašė pripažinti kaltinamojo A. L. atsakomybę švelninančią aplinkybę tai, kad jis prisipažino padaręs nusikalstamą veiką ir nuoširdžiai gailisi ir atleisti jį nuo baudžiamosios atsakomybės kaltinamajam ir nukentėjusiesiems susitaikius. Lietuvos Respublikos BK 38 str. taikymo viena iš būtinų sąlygų yra kaltinamojo visiškas prisipažinimas padarius nusikalstamą veiką ir nuoširdus gailėjimasis.

32Pagal BK 59 straipsnio 1 dalies 2 punktą atsakomybę lengvinanti aplinkybė yra tada, kai kaltininkas prisipažino padaręs baudžiamojo įstatymo numatytą veiką, ir nuoširdžiai gailisi arba padėjo išaiškinti šią veiką ar joje dalyvavusius asmenis. BK 59 straipsnio 1 dalies 2 punkte numatyta atsakomybę lengvinanti aplinkybė konstatuotina tik nustačius du momentus: kaltininko prisipažinimą padarius baudžiamojo įstatymo numatytą veiką, ir vieną iš alternatyvių aplinkybių: kaltininko nuoširdų gailėjimąsi arba padėjimą išaiškinti šią veiką ar joje dalyvavusius asmenis. Kaltininko nuoširdus gailėjimasis dėl padarytos nusikalstamos veikos yra tada, kai kaltininkas laisva valia pripažino padaręs nusikalstamą veiką, kritiškai vertina savo elgesį ir stengiasi sušvelninti nusikalstamos veikos pasekmes.

33Vertinant kaltininko parodymus svarbu nustatyti, ar kaltininko parodymai prisideda prie tinkamo bylos išnagrinėjimo ir teisingo sprendimo priėmimo byloje. Tais atvejais, kai kaltininkas teisme pakeičia ikiteisminio tyrimo metu duotus parodymus arba duoda tik iš dalies teisingus parodymus, arba prisipažinimas daromas tik dėl ikiteisminio tyrimo metu įstatymo nustatyta tvarka surinktų įrodymų, patvirtinančių jo dalyvavimą nusikalstamos veikos padaryme, toks prisipažinimas negali būti laikomas jo atsakomybę lengvinančia aplinkybe 59 straipsnio 1 dalies 2 punkto prasme. Kadangi šią atsakomybę lengvinančią aplinkybę pripažįsta teismas, todėl lemiamą reikšmę turi kaltininko parodymai, duoti teisme. Tačiau teismas turi įvertinti, kokį indėlį kaltinamasis savo parodymais ikiteisminio tyrimo metu ir teismui nagrinėjant bylą įnešė į teisingo sprendimo byloje priėmimą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis byloje Nr. 2K-397/2010).

34Apklausiamas teisme A. L. nurodė, kad nusikalstamos veikos padarymo jis neprisipažįsta, tačiau vėliau kitame posėdyje, prieš pateikdamas prašymą dėl susitaikymo, jis nurodė visiškai prisipažįstąs padaręs nusikalstamą veiką. Tačiau duodamas parodymus jis neigė kai kuriuos kaltinamajame akte jam inkriminuotos nusikalstamos veikos sudėties objektyviuosius požymius. Apklausiamas teisme A. L. bandė išgalvotomis aplinkybėmis pateisinti savo poelgį, kuris kaltinamajame akte yra įvardintas kaip padarytas iš chuliganiškų paskatų, t.y. be priežasties. Jis paaiškino, kad gynėsi nuo nukentėjusiųjų, kurių veiksmai neva grasino jo sveikatai ir jis veikė besigindamas nuo nukentėjusiųjų, nors tokie jo parodymai yra neteisingi ir paneigti kitais bylos įrodymais. Šios aplinkybės, kurias apklausiamas A. L. paneigė ar aiškino skirtingai, nei nustatyta kitais įrodymais, yra esminės nusikalstamos veikos sudėčiai nustatyti, todėl jų nepripažinimą teismas vertino kaip dalinį kaltės pripažinimą. Tokiais savo veiksmais neprisidėjo prie tinkamo bylos išnagrinėjimo ir teisingo sprendimo priėmimo byloje, o atvirkščiai, bandė įtikinti teismą, kad faktinės aplinkybės buvo visai kitokios, nei teismo nustatyta. Teismui nenustačius A. L. atsakomybę lengvinančios aplinkybės – prisipažinimo padarius nusikalstamą veiką ir nuoširdaus gailėjimosi, teismas netaiko Lietuvos Respublikos BK 38 str.

35Skirdamas bausmę A. L. teismas atsižvelgia į tai, kad jo padarytos veikos priskiriamos prie nesunkių ir apysunkių nusikaltimų, nusikalstamos veikos baigtos, padarytos tiesiogine tyčia. Kaltinamasis yra neteistas, administracine tvarka nebaustas, jis dirba, yra vedęs, turi nuolatinę gyvenamąją vietą. BK 138 str. 2 d. sankcija numato laisvės atėmimo iki 5 metų bausmę, o BK 284 str. 1 d. sankcija numato viešųjų darbų, baudos, laisvės apribojimo, arešto ir laisvės atėmimo iki 2 metų bausmes. Už vienos iš A. L. padarytos nusikalstamos veikos padarymą numatyta tik laisvės atėmimo bausmė, kitokios rūšies bausmės teismas jam paskirti negali. Tačiau akivaizdu, kad bausmės tikslai gali būti pasiekti ir be laisvės atėmimo bausmės vykdymo, o įstatymas leidžia atidėti tik laisvės atėmimo bausmės vykdymą. Todėl teismas mano, kad kaltinamajam skirtina laisvės atėmimo bausmė, o jos vykdymas, vadovaujantis Lietuvos Respublikos BK 75 str. atidėtinas. Bausmės vykdymas atidėtinas dėl kaltinamojo asmenybę charakterizuojančių aplinkybių, nurodytų šiame nuosprendyje.

36Nustatydamas bausmės dydį, skaičiuojant nuo jos vidurkio ir vadovaudamasis Lietuvos Respublikos BK 61 str. 2 d. nuostatomis, teismas įvertina tai, kad nėra nustatyta kaltinamojo atsakomybę lengvinančių ar atsakomybę sunkinančių aplinkybių, atsižvelgia į nusikalstamos veikos aplinkybes ir aplinkybes, apibūdinančias kaltinamojo asmenybę ir mano, kad A. L. skirtinas bausmės terminas, mažesnis už įstatyme numatytą bausmės vidurkį.

37Vadovaujantis Lietuvos Respublikos BK 63 str. 1 ir 4 d. bausmės bendrintinos dalinio sudėjimo būdu.

38Vadovaujantis Lietuvos Respublikos BK 72 str. nusikalstamų veikų įrankis – pistoletas PM, konfiskuotinas.

39Šiuo nuosprendžiu nustatytas nusikalstamas veikas kaltinamasis padarė be priežasties panaudodamas teisėtai turimą šaunamąjį ginklą. vadovaujantis Lietuvos Respublikos BK 68 str. kartu su bausme kaltinamajam skirtina baudžiamojo poveikio priemonė – uždraudimas naudotis specialia teise – laikyti ir nešioti šaunamąjį ginklą.

40Nukentėjusieji yra pareiškę civilinius ieškinius dėl jiems padarytos turtinės ir neturtinės žalos atlyginimo. Dėl padarytos žalos kaltinamasis ir nukentėjusieji susitarė, todėl nukentėjusiųjų ieškiniai tenkintini susitarimo ribose. Kaltinamasis taip pat yra susitaręs su civiliniu ieškovu dėl padarytos žalos atlyginimo.

41Byloje esančios ligonio reabilitacinės kortelės grąžintinos V. P.. Vilniaus apsk. VPK 6 PK daiktinių įrodymų saugojimo kameroje saugomi V. P. mėlynos džinsinės kelnės, 2 vnt. sportinių batelių, I. K. džinsinės kelnės ir 2 vnt. kojinių, dažų maišytuvo dalis, A. L. juodos spalvos striukė ir tamsiai mėlynos spalvos kelnės grąžintinos šių daiktų savininkams.

42Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos BPK 297-298, 301-305, 307 str. teismas, -

Nutarė

43A. L. pripažinti kaltu:

44padarius nusikalstamą veiką, numatytą Lietuvos Respublikos BK 138 str. 2 d. 7 p. 8 p. ir paskirti jam 1 metus laisvės atėmimo;

45padarius nusikalstamą veiką, numatytą Lietuvos Respublikos BK 284 str. 1 d. ir paskirti jam 6 mėnesius laisvės atėmimo.

46Vadovaujantis Lietuvos Respublikos BK 63 str. 1 ir 4 d. paskirtas bausmes subendrinti dalinio sudėjimo būdu ir paskirti A. L. galutinę subendrintą bausmę – 1 metus 3 mėnesius laisvės atėmimo.

47Vadovaujantis Lietuvos Respublikos BK 75 str. bausmės vykdymą atidėti 1 metams 6 mėnesiams įpareigojant A. L. be institucijos, prižiūrinčios bausmės vykdymo atidėjimą, sutikimo neišvykti iš gyvenamosios vietos ilgiau kaip 7 paroms.

48Vadovaujantis Lietuvos Respublikos BK 72 str. pistoletą PM Nr. AV2377L, konfiskuoti.

49Vadovaujantis Lietuvos Respublikos BK 68 str. uždrausti A. L. naudotis specialia teise – teise laikyti ir nešioti ginklą, 1 metams 6 mėnesiams.

50Iš dalies tenkinti civilinius ieškinius. Priteisti iš A. L. 2253,66 Lt V. P. patirtai turtinei žalai atlyginti ir 17746,34 Lt patirtai neturtinei žalai atlyginti. Priteisti iš A. L. 5000 Lt I. K. naudai jo patirtai neturtinei žalai atlyginti. Priteisti iš A. L. 7070,47 Lt. Valstybinės ligonių kasos prie SAM patirtai žalai atlyginti.

51Byloje esančias ligonio reabilitacines korteles grąžinti V. P..

52Vilniaus apsk. VPK 6 PK daiktinių įrodymų saugojimo kameroje saugomas mėlynos džinsinės kelnės, 2 vnt. sportinių batelių grąžinti V. P..

53Vilniaus apsk. VPK 6 PK daiktinių įrodymų saugojimo kameroje saugomas džinsines kelnes, 2 vnt. kojinių, dažų maišytuvo dalį grąžinti I. K..

54Vilniaus apsk. VPK 6 PK daiktinių įrodymų saugojimo kameroje saugomas juodos spalvos striukę ir tamsiai mėlynos spalvos kelnes grąžinti A. L..

55Nuosprendis per 20 dienų nuo paskelbimo dienos gali būti apskųstas Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus m. 1 apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus m. 1 apylinkės teismo teisėjas Alenas Piesliakas, sekretoriaujant... 2. Teismas, išnagrinėjęs bylą,... 3. A. L. nesunkiai sutrikdė kito žmogaus sveikatą dėl chuliganiškų paskatų... 4. A. L. 2010-04-06, apie 19.16 val., Vilniuje, L.Giros g. prie 102 namo, be... 5. Šiais savo veiksmais A. L. padarė nusikalstamas veikas, numatytas Lietuvos... 6. Apklaustas teisme kaltinamasis A. L. pripažino padaręs jam inkriminuotą... 7. Apklaustas teisme nukentėjusysis I. K. paaiškino, kad 2010-04-06 vakare savo... 8. Specialisto išvada Nr. G 1189/10(01) nustatyta, kad I. K. padaryta liestinė... 9. Apklaustas teisme nukentėjusysis V. P. paaiškino, kad 2010-04-06 vakare kartu... 10. Specialisto išvada Nr. G 1994/10(01) nustatyta, kad V. P. padarytas dešinės... 11. Apklaustas teisme liudytojas policijos pareigūnas S. L. paaiškino, kad... 12. Apklaustas teisme liudytojas policijos pareigūnas G. L. nurodė iš esmės tas... 13. Apklaustas teisme liudytojas policijos pareigūnas D. B. paaiškino, kad... 14. Apklaustas teisme liudytojas policijos pareigūnas D. P. paaiškino, kad į... 15. Apklaustas teisme liudytojas A. Z. paaiškino, kad 2010-04-06, apie 19.10 val.,... 16. Apklaustas teisme liudytojas G. N. paaiškino, kad 2010-04-06, apie 19.15 val.,... 17. Apklaustas teisme liudytojas V. N. paaiškino, kad 2010-04-06, apie 19.15 val.,... 18. Apklaustas teisme liudytojas V. E. paaiškino, kad 2010-04-06, apie 19.00 val.,... 19. Įvykio vietos apžiūros metu prie L.Giros 96 namo, Vilniuje, buvo rastos ir... 20. Automobilio „BMW“, v.n. ( - ) apžiūros metu 2010-04-14 nebuvo rasta ir... 21. Automobilyje „BMW“, v.n. ( - ) rastas dažų maišytuvas buvo apžiūrėtas... 22. Daiktų pateikimo metu buvo paimti nukentėjusiųjų bei kaltinamojo... 23. Specialisto išvada Nr. 11-963(10) nustatyta, kad tyrimui pateiktas pistoletas... 24. Darydamas išvadas teismas remiasi nukentėjusiųjų parodymais, kadangi jie... 25. Ištyręs byloje surinktus įrodymus ir įvertinęs juos Lietuvos Respublikos... 26. Automobiliams prasilenkus, A. L. apsisuko ir vijosi nukentėjusiuosius dideliu... 27. Vertinant veiką svarbu nustatyti jos priežastį, motyvą. Apklaustas teisme... 28. Kaltinamojo veiksmai kaltinamajame akte kvalifikuoti kaip viešosios tvarkos... 29. Sutrikdydamas V. P. sveikatą ir pažeisdamas visuomenės tvarką jis veikė... 30. A. L. veiksmai teisingai kvalifikuoti pagal Lietuvos Respublikos BK 138 str. 2... 31. Kaltinamojo atsakomybę sunkinančių ar atsakomybę lengvinančių aplinkybių... 32. Pagal BK 59 straipsnio 1 dalies 2 punktą atsakomybę lengvinanti aplinkybė... 33. Vertinant kaltininko parodymus svarbu nustatyti, ar kaltininko parodymai... 34. Apklausiamas teisme A. L. nurodė, kad nusikalstamos veikos padarymo jis... 35. Skirdamas bausmę A. L. teismas atsižvelgia į tai, kad jo padarytos veikos... 36. Nustatydamas bausmės dydį, skaičiuojant nuo jos vidurkio ir vadovaudamasis... 37. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos BK 63 str. 1 ir 4 d. bausmės bendrintinos... 38. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos BK 72 str. nusikalstamų veikų įrankis –... 39. Šiuo nuosprendžiu nustatytas nusikalstamas veikas kaltinamasis padarė be... 40. Nukentėjusieji yra pareiškę civilinius ieškinius dėl jiems padarytos... 41. Byloje esančios ligonio reabilitacinės kortelės grąžintinos V. P..... 42. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos BPK 297-298, 301-305, 307 str. teismas, -... 43. A. L. pripažinti kaltu:... 44. padarius nusikalstamą veiką, numatytą Lietuvos Respublikos BK 138 str. 2 d.... 45. padarius nusikalstamą veiką, numatytą Lietuvos Respublikos BK 284 str. 1 d.... 46. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos BK 63 str. 1 ir 4 d. paskirtas bausmes... 47. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos BK 75 str. bausmės vykdymą atidėti 1... 48. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos BK 72 str. pistoletą PM Nr. AV2377L,... 49. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos BK 68 str. uždrausti A. L. naudotis... 50. Iš dalies tenkinti civilinius ieškinius. Priteisti iš A. L. 2253,66 Lt V. P.... 51. Byloje esančias ligonio reabilitacines korteles grąžinti V. P..... 52. Vilniaus apsk. VPK 6 PK daiktinių įrodymų saugojimo kameroje saugomas... 53. Vilniaus apsk. VPK 6 PK daiktinių įrodymų saugojimo kameroje saugomas... 54. Vilniaus apsk. VPK 6 PK daiktinių įrodymų saugojimo kameroje saugomas juodos... 55. Nuosprendis per 20 dienų nuo paskelbimo dienos gali būti apskųstas Vilniaus...