Byla eI-2293-386/2020
Dėl nesumokėtos vietinės rinkliavos priteisimo

1Regionų apygardos administracinio teismo Klaipėdos rūmų teisėja Laimutė Jokubauskaitė, sekretoriaujant teismo posėdžių sekretorei Vaidai Damašienei,

22020 m. vasario 17 d. teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo administracinę bylą pagal pareiškėjos uždarosios akcinės bendrovės Telšių regiono atliekų tvarkymo centro patikslintą prašymą atsakovams D. V., K. L., J. V., V. V. ir A. V. dėl nesumokėtos vietinės rinkliavos priteisimo.

3Teismas, išnagrinėjęs bylą,

Nustatė

4Pareiškėja UAB Telšių regiono atliekų tvarkymo centras (toliau – ir pareiškėja) prašo priteisti iš atsakovų už nekilnojamojo turto objektą – gyvenamąjį namą, adresu ( - ), už laikotarpį nuo 2015-01-01 iki 2019-12-31 239,15 Eur dydžio nesumokėtą vietinę rinkliavą proporcingai jų nuosavybės teise valdomai nekilnojamojo turto daliai: iš D. V. – 143,51 Eur; iš K. L. – 23,91 Eur; iš V. V. – 23,91 Eur; iš A. V.– 23,91 Eur; iš J. V. – 23,91 Eur bei bylinėjimosi išlaidas.

5Nurodo, jog pareiškėja yra Telšių rajono savivaldybės teritorijoje vietinę rinkliavą administruojantis subjektas, kontroliuojantis vietinės rinkliavos mokėjimą, vykdantis vietinės rinkliavos apskaitą bei kitas procedūras, reikalingas vietinei rinkliavai administruoti. Nekilnojamojo turto savininkai turi įstatymo nustatytą prievolę mokėti metinę vietinę rinkliavą. Prašo bylą nagrinėti pareiškėjos atstovui nedalyvaujant.

6Atsakovai atsiliepimų į pareiškėjos patikslintą prašymą nepateikė. Apie teismo posėdžio vietą ir laiką paskelbta specialiame internetiniame teismų tinklapyje.

7Byla išnagrinėta iš esmės proceso šalims nedalyvaujant rašytinio proceso tvarka (Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 77 straipsnio 3 dalis, 78 straipsnio 5 dalis).

8Teismas konstatuoja:

9Komunalinių atliekų tvarkymas, antrinių žaliavų surinkimas, perdirbimo organizavimas teisės aktais yra priskirtas savivaldybių funkcijoms (Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 31 punktas, Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymo 25 straipsnis).

10Rinkliavų nustatymą, rinkimą ir kontrolę reglamentuoja Lietuvos Respublikos rinkliavų įstatymas, kurio 2 straipsnio 3 dalis vietinę rinkliavą apibrėžia kaip savivaldybės tarybos sprendimu nustatytą privalomą įmoką, galiojančią tos savivaldybės teritorijoje. Rinkliavų įstatymo 11 straipsnio 1 dalies 8 punktas nustato, kad savivaldybės taryba turi teisę savivaldybės teritorijoje nustatyti vietines rinkliavas, be kita ko, tik už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą. Šio įstatymo 12 straipsnio 1-5 punktai numato, kad savivaldybės taryba savo sprendimu tvirtina vietinės rinkliavos nuostatus, kuriuose nustato: 1) vietinės rinkliavos dydį; 2) vietinės rinkliavos mokėjimo tvarką; 3) vietinės rinkliavos lengvatas; 4) vietinės rinkliavos grąžinimo atvejus; 5) delspinigių dydį, jų apskaičiavimo, mokėjimo tvarką ir atleidimo nuo delspinigių atvejus.

11Telšių rajono savivaldybės tarybos 2013-05-30 sprendimu Nr. T1-236 bei 2017-02-23 sprendimu Nr. T1-41 patvirtinti Telšių rajono savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš jų turėtojų ir tvarkymą nuostatai (toliau - Nuostatai). Vietinės rinkliavos nuostatai nustato, jog vietinės rinkliavos mokėtojai - komunalinių atliekų turėtojai, visi fiziniai ir juridiniai asmenys, valdantys, naudojantys, disponuojantys nekilnojamuoju turtu (išskyrus žemės sklypus) Telšių rajono savivaldybės teritorijoje, išskyrus įmones, turinčias TIPK leidimus. (2013 m. Nuostatų 6 p., 2017 m. Nuostatų 2 p.). Vietinės rinkliavos dydis nustatomas visiems komunalinių atliekų turėtojams - visiems fiziniams ir juridiniams asmenims, valdantiems, naudojantiems, disponuojantiems nekilnojamuoju turtu (išskyrus žemės sklypus) Telšių rajono savivaldybės teritorijoje, išskyrus įmones, turinčias TIPK leidimus. (2013 m. 34 p.). Vietinę rinkliavą privalo mokėti visi savivaldybės teritorijoje esančio nekilnojamojo turto objektų (išskyrus žemės sklypus) savininkai arba įgalioti asmenys (2017 m. nuostatų 51 p.).

12Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2010 m. kovo 29 d. nutartyje administracinėje byloje Nr. A525-471/2010 išaiškino, kad vietinė rinkliava už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą vertintina kaip atliekų turėtojo privaloma įmoka už atliekas, kurios tvarkomos savivaldybės komunalinių atliekų tvarkymo sistemoje. Tai savo ruožtu leidžia daryti išvadą, kad aptariama vietinė rinkliava ir jos dydis nėra siejama su konkrečios paslaugos suteikimu. Teismas minėtoje nutartyje akcentavo ir tai, jog vietinės rinkliavos privalomasis pobūdis (Rinkliavų įstatymo 2 straipsnio 3 dalis) ir paskirtis lemia, kad rinkliava nėra sutartinio pobūdžio mokėjimas ir ji reglamentuojama viešosios, o ne privatinės teisės normomis. Vietinės rinkliavos objektas negali būti laikomas komunaline paslauga (šiukšlių išvežimu) Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.584 straipsnio 1 dalies prasme.

13Remiantis Nekilnojamojo turto registro duomenų banko išrašu, atsakovai yra nekilnojamojo turto objekto adresu ( - ) savininkai – 3/5 dalys nuosavybės teise priklauso D. V., o kitiems atsakovams - po 1/10. Taigi, atsakovai ginčo laikotarpiu yra vietinės rinkliavos mokėtojai ir privalo mokėti vietinę rinkliavą. Iš teismui pateiktos pažymos apie skolą nustatyta, kad atsakovai nesumokėjo vietinės rinkliavos už ginčo laikotarpį. Duomenų, kad atsakovai teisės aktų nustatyta tvarka kreipėsi dėl kitos metinės vietinės rinkliavos (nulinės) taikymo ar būtų atleisti nuo rinkliavos mokėjimo, nėra.

14Mokėtina vietinė rinkliava apskaičiuota pagal nekilnojamojo turto objekto kategoriją, paskirtį ir proporcingai atsakovų nuosavybės teise valdomai nekilnojamojo turto daliai. Atsakovai tinkamai nevykdė prievolės mokėti vietinę rinkliavą už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą, todėl pareiškėja įgijo reikalavimo teisę į prievolės įvykdymą (Civilinio kodekso 6.38 straipsnis).

15Dėl bylinėjimosi išlaidų

16Pareiškėja prašo priteisti iš atsakovų 36,30 Eur bylinėjimosi išlaidų atlyginimą advokato pagalbai apmokėti ir 5,07 Eur išlaidų atlyginimą už Nekilnojamojo turto centrinio duomenų banko bei Gyventojų registro išrašų suformavimą. Nurodo, kad prašoma priteisti suma neviršija Rekomendacijose nurodytų maksimalių dydžių ir yra gerokai už juos mažesnė.

17Administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ir ABTĮ) 40 straipsnio 1 dalyje reglamentuojama, kad proceso šalis, kurios naudai priimtas sprendimas, turi teisę gauti iš kitos šalies savo išlaidų atlyginimą. ABTĮ 40 straipsnio 5 dalis numato, jog atstovavimo išlaidų atlyginimo klausimas sprendžiamas Civilinio proceso kodekso (toliau – ir CPK) ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka. CPK 98 straipsnio 2 dalis nustato, kad šalies išlaidos, susijusios su advokato ar advokato padėjėjo pagalba, atsižvelgiant į konkrečios bylos sudėtingumą ir advokato ar advokato padėjėjo darbo ir laiko sąnaudas, yra priteisiamos ne didesnės, kaip numatyta Lietuvos Respublikos teisingumo ministro kartu su Lietuvos advokatų tarybos pirmininku patvirtintose rekomendacijose dėl užmokesčio dydžio. Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2015 m. kovo 19 d. įsakymu Nr. 1R-77 patvirtintos Rekomendacijos dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio.

18Iš bylos duomenų matyti, kad mokėjimo nurodymu pagal PVM sąskaitą faktūrą (specifikacija) nagrinėjamoje byloje advokatų profesinei bendrijai sumokėta 36,30 Eur. Turėtų išlaidų dydis yra ženkliai mažesnis už maksimaliai pagal Rekomendacijas galimą priteisti dydį, tačiau tai savaime nėra pakankamas pagrindas prašymą tenkinti pilnai. Naujausioje Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikoje (2017 m. birželio 12 d. nutartis administracinėje byloje Nr. eA-533-552/2017; 2017 m. balandžio 19 d. nutartis administracinėje byloje eA-535-492/2017, kt.) laikomasi nuoseklios pozicijos, jog teismui yra suteikta teisė, vadovaujantis sąžiningumo, teisingumo principais bei realumo, būtinumo ir pagrįstumo kriterijais, įvertinti šalių patirtas išlaidas advokato pagalbai apmokėti bei nustatyti jų dydį, kad nebūtų pažeistas šalių lygiateisiškumo principas. Teismas, įvertinęs minėtus kriterijus, t. y tai, kad ši byla yra šabloninė, nesudėtinga, nereikalavo teisinių paslaugų kompleksiškumo, prašymas paduotas per LITEKO viešųjų elektroninių paslaugų EPP posistemį bei tai, jog teismų praktika nagrinėjamos kategorijos bylose yra susiformavusi ir aiški, administracinėje byloje keičiasi tik šalis, laikotarpis, už kurį prašoma priteisti vietinę rinkliavą, ir prašoma priteisti pinigų suma, o šiems duomenims surašyti kvalifikuota teisinė pagalba labiau perteklinis momentas, tokio pobūdžio darbas gali būti atliekamas ir pareiškėjos, atsakingos už vietinės rinkliavos administravimą, jėgomis. Teismas, atsižvelgiant į minėtus kriterijus, konstatuoja, jog pareiškėjos prašymas dėl bylinėjimosi išlaidų atlyginimo tenkinamas iš dalies - priteistina 14,00 Eur. Bylinėjimosi išlaidos iš atsakovų priteistinos pagal jų nuosavybės teise valdomas pastato dalis, t. y. iš D. V. priteistina 8,4 Eur (3/5 dalys), iš kitų atsakovų - po 1,4 Eur (po 1/10 dalį). Kitoje dalyje pareiškėjos prašymas dėl turėtų išlaidų atlyginimo priteisimo atmestinas kaip nepagrįstas.

19Pareiškėja prašo priteisti 5,07 Eur išlaidų už Nekilnojamojo turto centrinio duomenų banko bei Gyventojų registro išrašų suformavimą, tačiau nepateikė duomenų, kad sumokėjo 5,07 Eur. Tai išlaidos, susijusios su pareiškėjos vidiniu administravimu, tiesioginiu funkcijų atlikimu administruojant vietinę rinkliavą, todėl prašymas šioje dalyje atmestinas kaip nepagrįstas.

20Teismas, remdamasis tuo, kas išdėstyta ir vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 84 straipsnio 5 dalimi, 86-87 straipsniais, 88 straipsnio 4 punktu, 132 straipsnio 1 dalimi,

Nutarė

21Pareiškėjos UAB Telšių regiono atliekų tvarkymo centras prašymą tenkinti iš dalies.

22Priteisti UAB Telšių regiono atliekų tvarkymo centrui vietinę rinkliavą už gyvenamąjį namą, adresu ( - ), už laikotarpį nuo 2015-01-01 iki 2019-12-31:

23iš D. V. – 143,51 Eur ir 8,4 Eur bylinėjimosi išlaidas;

24iš K. L. – 23,91 Eur ir 1,4 Eur bylinėjimosi išlaidas;

25iš V. V. – 23,91 Eur ir 1,4 Eur bylinėjimosi išlaidas;

26iš A. V. – 23,91 Eur ir 1,4 Eur bylinėjimosi išlaidas;

27iš J. V. – 23,91 Eur ir 1,4 Eur bylinėjimosi išlaidas.

28Kitoje dalyje pareiškėjos prašymą dėl bylinėjimosi išlaidų atmesti kaip nepagrįstą.

29Sprendimas per 30 kalendorinių dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui per Regionų apygardos administracinio teismo Klaipėdos rūmus.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Regionų apygardos administracinio teismo Klaipėdos rūmų teisėja Laimutė... 2. 2020 m. vasario 17 d. teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo... 3. Teismas, išnagrinėjęs bylą,... 4. Pareiškėja UAB Telšių regiono atliekų tvarkymo centras (toliau – ir... 5. Nurodo, jog pareiškėja yra Telšių rajono savivaldybės teritorijoje... 6. Atsakovai atsiliepimų į pareiškėjos patikslintą prašymą nepateikė. Apie... 7. Byla išnagrinėta iš esmės proceso šalims nedalyvaujant rašytinio proceso... 8. Teismas konstatuoja:... 9. Komunalinių atliekų tvarkymas, antrinių žaliavų surinkimas, perdirbimo... 10. Rinkliavų nustatymą, rinkimą ir kontrolę reglamentuoja Lietuvos Respublikos... 11. Telšių rajono savivaldybės tarybos 2013-05-30 sprendimu Nr. T1-236 bei... 12. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2010 m. kovo 29 d. nutartyje... 13. Remiantis Nekilnojamojo turto registro duomenų banko išrašu, atsakovai yra... 14. Mokėtina vietinė rinkliava apskaičiuota pagal nekilnojamojo turto objekto... 15. Dėl bylinėjimosi išlaidų... 16. Pareiškėja prašo priteisti iš atsakovų 36,30 Eur bylinėjimosi išlaidų... 17. Administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ir ABTĮ) 40 straipsnio 1... 18. Iš bylos duomenų matyti, kad mokėjimo nurodymu pagal PVM sąskaitą... 19. Pareiškėja prašo priteisti 5,07 Eur išlaidų už Nekilnojamojo turto... 20. Teismas, remdamasis tuo, kas išdėstyta ir vadovaudamasis Lietuvos Respublikos... 21. Pareiškėjos UAB Telšių regiono atliekų tvarkymo centras prašymą tenkinti... 22. Priteisti UAB Telšių regiono atliekų tvarkymo centrui vietinę rinkliavą... 23. iš D. V. – 143,51 Eur ir 8,4 Eur bylinėjimosi išlaidas;... 24. iš K. L. – 23,91 Eur ir 1,4 Eur bylinėjimosi išlaidas;... 25. iš V. V. – 23,91 Eur ir 1,4 Eur bylinėjimosi išlaidas;... 26. iš A. V. – 23,91 Eur ir 1,4 Eur bylinėjimosi išlaidas;... 27. iš J. V. – 23,91 Eur ir 1,4 Eur bylinėjimosi išlaidas.... 28. Kitoje dalyje pareiškėjos prašymą dėl bylinėjimosi išlaidų atmesti kaip... 29. Sprendimas per 30 kalendorinių dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti...