Byla e2-4849-570/2020
Dėl turtinės žalos atlyginimo regreso tvarka

1Marijampolės apylinkės teismo Marijampolės rūmų teisėja Rūta Neveckienė

2teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Marijampolės skyriaus ieškinį atsakovei K. J. dėl turtinės žalos atlyginimo regreso tvarka.

3Teismas

Nustatė

4Ieškovas prašo priteisti iš atsakovės 116,50 Eur žalos atlyginimo regreso tvarka. Ieškovas bylą prašo nagrinėti dokumentinio proceso tvarka.

5Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 424 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad ieškinys, kurio dalykas yra piniginiai reikalavimai, atsirandantys iš delikto, jeigu visi reikalavimai yra pagrindžiami leistinais rašytiniais įrodymais, gali būti išsprendžiamas dokumentinio proceso tvarka. Ieškovė piniginius reikalavimus atsakovui grindžia leistinais rašytiniais įrodymais, todėl ieškinys gali būti išsprendžiamas dokumentinio proceso tvarka.

6Atsakovei iki preliminaraus sprendimo priėmimo apie pareikštą ieškinį nėra pranešama (CPK 427 straipsnio 4 dalis).

7Teismas

konstatuoja:

8Ieškinys tenkintinas visiškai.

9Bylos duomenimis nustatyta, kad 2018-06-05 atsakovė kreipėsi į ieškovą su prašymu skirti socialinio draudimo našlaičių pensiją (toliau – našlaičių pensija) nuo 2018-07-01 už 2011-10-01 mirusią mamą. Kartu su prašymu ji pateikė Marijampolės profesinio rengimo centro Paslaugų skyriaus ( - ) pažymą Nr. ( - ) apie jos mokymąsi, kurioje buvo nurodyta, kad K. J. mokosi Marijampolės profesinio rengimo centro Paslaugų skyriuje ( - ) programos (kartu su vidurinio ugdymo programa), mokymosi baigimo data numatoma ( - ).

10Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Marijampolės skyriaus 2018 m. birželio 20 d. sprendimu Nr. ( - ) atsakovei buvo paskirta 98,83 Eur per mėnesį našlaičių pensija nuo 2018-07-01 iki sukaks 24 metai, jei bus švietimo įstaigų bendrojo ugdymo programų ar formaliojo profesinio ugdymo programų mokine ar nuolatinių studijų programų studente. Atsakovė 2018-06-05 prašyme skirti našlaičių pensiją įsipareigojo ne vėliau kaip per 10 dienų pranešti Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Marijampolės skyriui apie studijų formos pasikeitimą, nutraukimą ar baigimą. 2020-02-10 ieškovas gavo duomenis iš Švietimo informacinių technologijų centro ir mokinių registrų, kad atsakovė 2020-01-31 nutraukė mokslą Marijampolės profesinio rengimo centre. Paaiškėjo, kad 2020-01-31 mokymosi programa nutraukta, tačiau apie mokymosi pabaigą atsakovė ieškovui nepranešė ir atsakovei buvo išmokėta našlaičių pensija už 2020 m. vasario mėnesį.

11Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Marijampolės skyriaus 2020 m. vasario 13 d. sprendimu Nr. ( - ) buvo nutrauktas atsakovei našlaičių pensijos mokėjimas nuo 2020-03-01. Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Marijampolės skyriaus 2020 m. vasario 17 d. sprendimu Nr. ( - ) buvo nustatyta 116,50 Eur našlaičių pensijos permoka, susidariusi laikotarpiu nuo 2020-02-01 iki 2020-02-29. Permoka susidarė dėl to, kad našlaičių pensijos gavėja nepranešė apie aplinkybes, turinčias įtakos pensijos mokėjimui, t. y. nepranešė apie mokymosi pabaigą.

12Nurodytas aplinkybes įrodo ir patvirtina pateikti teismui elektroninės bylos priedai –2018-06-05 prašymo dėl socialinio draudimo našlaičių pensijos skyrimo kopija, išrašų iš Lietuvos Respublikos gyventojų registro kopijos, Marijampolės profesinio rengimo centro Paslaugų skyriaus ( - ) pažymos Nr. ( - ) kopija, Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Marijampolės skyriaus 2018 m. birželio 20 d. sprendimo Nr. ( - ) kopija, 2020 m. vasario 13 d. sprendimo Nr. ( - ) kopija, 2020 m. vasario 17 d. sprendimo Nr. ( - ) kopija, Mokėtinos našlių ir našlaičių pensijos sumos apskaičiavimo kopija, Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Marijampolės skyriaus 2020-02-18 rašto Nr. ( - ) kopija, 2020-03-23 rašto Nr. ( - ) kopija, 2020-06-03 rašto Nr. ( - ) kopija ir kt.

13Socialinio draudimo našlaičių pensijos skiriamos ir mokamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos socialinio draudimo pensijų įstatymu (toliau – Pensijų įstatymas) bei Valstybinių socialinio draudimo pensijų skyrimo ir mokėjimo nuostatais, patvirtintais Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2017 m. gruodžio 27 d. įsakymu Nr. A1-670 (toliau – Nuostatai). Pensijų įstatymo 38 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad švietimo įstaigų bendrojo ugdymo programų ar formaliojo profesinio ugdymo programų mokiniai ir nuolatinių studijų programų studentai, sukakę 18 metų, turi teisę gauti našlaičių pensiją iki mokymosi arba studijų pagal šias programas baigimo (išskyrus bendrojo ugdymo programų mokinius, kurie turi teisę gauti našlaičių pensiją iki tų metų, kuriais jie baigia mokytis pagal šias programas, rugpjūčio 31 d.), bet ne ilgiau, iki jiems sukaks 24 metai. Pensijų įstatymo 43 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad pensijos gavėjas privalo pranešti Valstybinio socialinio draudimo fondo administravimo įstaigai, kuri moka jam pensiją, apie aplinkybes, turinčias įtakos pensijos dydžiui ar mokėjimui, per 10 dienų nuo šių aplinkybių atsiradimo dienos. Jei apie tokias aplinkybes laiku nepranešus pensija yra permokama, permokėta suma iš gavėjo išieškoma pensiją mokančios Valstybinio socialinio draudimo administravimo įstaigos vadovo sprendimu. Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo įstatymo (toliau – VSD įstatymas) 21 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad juridiniai arba fiziniai asmenys, dėl kurių kaltės Fondo administravimo įstaigos neteisėtai išmokėjo apdraustiesiems asmenims tam tikras išmokas arba kurių neteisėtais (kaltais) veiksmais buvo padaryta kitokia turtinė žala Fondui, privalo tą žalą atlyginti įstatymų nustatyta tvarka. VSD įstatymo 21 straipsnio 2 dalis nustato, kad jeigu socialinio draudimo išmokos neteisėtai išmokėtos dėl jų gavėjų kaltės, susidariusi permoka Fondo valdybos teritorinio skyriaus direktoriaus sprendimu išieškoma iš bet kurios gavėjo gaunamos socialinio draudimo išmokos, mokamos tam asmeniui iš Fondo lėšų. Išieškomos sumos dydis per mėnesį negali viršyti 50 procentų gavėjui priklausančios socialinio draudimo išmokų sumos. Jeigu asmuo jokių socialinio draudimo išmokų negauna, permoka išieškoma teismo tvarka. Civilinė atsakomybė yra turtinė prievolė, kurios viena šalis turi teisę reikalauti atlyginti nuostolius (žalą), o kita šalis privalo atlyginti padarytus nuostolius (žalą), atsiranda neįvykdžius įstatymuose ar sutartyje nustatytos pareigos (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.245 straipsnio 1 dalis, 6.246 straipsnio 1 dalis).

14Atsakovė laiku neinformavo ieškovo apie mokymosi pabaigą, dėl to jai buvo nepagrįstai išmokėta našlaičių pensija. Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui (toliau – Fondo biudžetui) buvo padaryta 116,50 Eur žala. Atsakovė negauna jokių socialinio draudimo išmokų, todėl Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Marijampolės skyrius kitokia, ne teismine, tvarka negali išieškoti Fondo biudžetui padarytos žalos.

15Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259 straipsniu, 262 straipsniu, 428 straipsniu ir 430 straipsniu, teismas

Nutarė

16Ieškinį tenkinti visiškai.

17Priteisti ieškovui Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Marijampolės skyriui, juridinio asmens kodas 188677622, buveinės adresas A. Valaičio g. 2-1, Marijampolės m., atsiskaitomoji sąskaita Nr. ( - ), Luminor Bank AB iš atsakovės K. J., asmens kodas ( - ) gyv. ( - ), 116,50 Eur (vieną šimtą šešiolika eurų 50ct) žalos atlyginimo.

18Priteisti valstybei iš atsakovės K. J., asmens kodas ( - ) gyv. ( - ), 8 Eur (aštuonis eurus) žyminio mokesčio, sumokant į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos Finansų ministerijos vieną iš sąskaitų, įmokos kodas 5660.

19Atsakovė privalo per 20 dienų nuo šio sprendinio įteikimo dienos teismui raštu pateikti motyvuotus prieštaravimus. Jeigu per 20 dienų nuo sprendimo įteikimo prieštaravimai nebus pateikti, preliminarus teismo sprendimas įsiteisės ir jo pagrindu ieškovui gali būti išduotas vykdomasis raštas. Atsakovo prieštaravimai turi atitikti bendruosius reikalavimus, keliamus procesinių dokumentų turiniui ir formai, turi būti motyvuoti ir pagrįsti CPK 177 straipsnyje nurodytomis įrodinėjimo priemonėmis.

20Jeigu atsakovė per 20 dienų nuo preliminaraus sprendimo priėmimo teismo sprendimą įvykdo ir raštu pateikia teismui tai patvirtinančius dokumentus, teismas nutartimi panaikina preliminarų sprendimą ir bylą nutraukia.

21Preliminarus teismo sprendimas neskundžiamas nei apeliaciniu, nei kasaciniu skundais.

Proceso dalyviai
1. Marijampolės apylinkės teismo Marijampolės rūmų teisėja Rūta Neveckienė... 2. teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal... 3. Teismas... 4. Ieškovas prašo priteisti iš atsakovės 116,50 Eur žalos atlyginimo regreso... 5. Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 424 straipsnio... 6. Atsakovei iki preliminaraus sprendimo priėmimo apie pareikštą ieškinį... 7. Teismas... 8. Ieškinys tenkintinas visiškai.... 9. Bylos duomenimis nustatyta, kad 2018-06-05 atsakovė kreipėsi į ieškovą su... 10. Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Marijampolės skyriaus 2018 m.... 11. Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Marijampolės skyriaus 2020 m.... 12. Nurodytas aplinkybes įrodo ir patvirtina pateikti teismui elektroninės bylos... 13. Socialinio draudimo našlaičių pensijos skiriamos ir mokamos vadovaujantis... 14. Atsakovė laiku neinformavo ieškovo apie mokymosi pabaigą, dėl to jai buvo... 15. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259 straipsniu,... 16. Ieškinį tenkinti visiškai.... 17. Priteisti ieškovui Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos... 18. Priteisti valstybei iš atsakovės K. J., asmens kodas ( - ) gyv. ( - ), 8 Eur... 19. Atsakovė privalo per 20 dienų nuo šio sprendinio įteikimo dienos teismui... 20. Jeigu atsakovė per 20 dienų nuo preliminaraus sprendimo priėmimo teismo... 21. Preliminarus teismo sprendimas neskundžiamas nei apeliaciniu, nei kasaciniu...