Byla 2-830-868/2012
Dėl draudimo išmokos priteisimo

1Vilniaus m. 3 apylinkės teismo teisėja Vanda Višnevska,

2sekretoriaujant Skaistei Cinkutei,

3dalyvaujant ieškovo J. T. atstovui advokatui Vytautui Zenevskiui,

4atsakovo AB „Lietuvos draudimas“ atstovei Justinai Paškevičienei, viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo J. T. ieškinį atsakovui AB „Lietuvos draudimas“, tretieji asmenys A. B. ir A. B., dėl draudimo išmokos priteisimo,

Nustatė

5Ieškovas teismui pateikė ieškinį (b.l. 2-4), kurio prašo priteisti iš atsakovo AB „Lietuvos draudimas“ ieškovo J. T. naudai 4938,96 Lt draudimo išmoką, 5 proc. dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei bylinėjimosi išlaidas.

6Nurodė, kad 2011 m. vasario mėn. 01 d. pratęsė su atsakovu sudarytą Būsto draudimo sutartį laikotarpiui nuo 2011 02 02 d. iki 2012 02 01 d. Pagal sutarties sąlygas Būsto draudimo liudijimą turėjau apmokėti lygiomis dalimis iki 2011 08 02 d. tokiu būdu : 161 Lt iki 2011 02 02 d. ir 161 Lt iki 2011 08 02 d. Pirmąją įmoką 161 Lt sumoje sumokėjo 2011 02 01 d., todėl draudimo sutartis įsigaliojo (CK 6.996 str. 1 d.).

7Pagal Būsto draudimo liudijimo sąlygas pasirinktas Standartinis pastatų draudimo variantas. Draudimo objektas - gyvenamasis pastatas, esantis adresu: Birštono g. 5, Druskininkai.

82011 m. kovo mėn. 21 d. gyvenamojo namo adresu : Birštono g. 5, Druskininkai bendraturčio A. B. sūnėnas A. B., gyvenantis bendraturčiui priklausančioje namo dalyje, be ieškovo žinios ir sutikimo išardė ventiliacijos kaminą, kuris iš ieškovo buto per namo palėpę buvo išvestas į lauką. Ventiliacijos kaminas ventiliavo ieškovo buto virtuvės ir tualeto patalpas ir buvo įrengtas ieškovo lėšomis, todėl yra ieškovo privati nuosavybė. Tretysis asmuo tyčiniais veiksmais sunaikino ventiliacijos kaminą t.y. atliko piktavališkus, priešingus teisei veiksmus ieškovo nuosavybės atžvilgiu. Apie įvykį nustatyta tvarka pranešta draudiko atstovui, surašytas Turto sunaikinimo aktas. Nustatytas žalos dydis 4938,96 Lt.

92011 05 09 d. iš atsakovo ieškovas gavo pranešimą apie tai, kad draudimo išmokos išmokėti atsakovas negali, nes atsakovas priėjo išvados, kad ventiliacijos kamino sunaikinimas buvo bendraturčių veiksmai, siekiant atlikti remonto darbus, o ne piktavališkai sugadinti pastatą.

102011 06 10 atsakovui buvo pareikšta pretenzija Nr. 03/14 dėl draudimo išmokos išmokėjimo į kurią atsakovas atsakė, kad pastato sugadinimas, siekiant atlikti remonto darbus, o ne piktavališkai sugadinti pastatą, nėra įvardintas tarp draudžiamųjų įvykių , todėl vadovaujantis Taisyklių II dalies 5.6 punktu yra nedraudžiamasis.

11LR CK 4.85 str. nustatyta , kad sprendimai dėl bendrojo naudojimo objektų valdymo ir naudojimo priimami butų ir kitų patalpų savininkų balsų dauguma. Tretysis asmuo A. B. nėra nei gyvenamojo namo Birštono g. 5, Druskininkuose, bendraturtis, nei savininkas. Atlikdamas bendrojo naudojimo patalpose remontą, tretysis asmuo A. B. ieškovo apie savo ketinimus neinformavo ir negavo jo sutikimo, todėl veikė neteisėtai ir tyčia (piktavališkai) sunaikino ventiliacijos kaminą. Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie LR Aplinkos ministerijos Alytaus teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyrius, atlikęs patikrinimą, rašte 2011 04 19 Nr. 2D-4642-(14.2) konstatavo, kad name, adresu Birštono g. 5, Druskininkai, vyko paprastojo remonto darbai (virtuvės patalpoje naujai pritvirtintos gipso kartono plokštės, dalis virtuvės praplėsta nenaudojamos palėpės sąskaita), kuriuos vykdė tretysis asmuo A. B.. Pagal Statybos techninio reglamento STR 1.01.08:2002 „Statinio statybos rūšys „12 p. minėti darbai priskirtini statinio paprastojo remonto darbams. LR Statybos įstatymo 2 str. 21 p. nustatyta, kad statinio paprastasis remontas yra statybos rūšis , kurios tikslas - atnaujinti statinį , jo nerekonstruojant ar kapitališkai neremontuojant. To paties reglamento 18 p. nustatyta, kad statinio bendrojo naudojimo objektų paprastojo remonto darbai gali būti vykdomi tik gavus statinio bendraturčių sutikimą Civilinio kodekso nustatytais atvejais ir tvarka. Būsto draudimo taisyklių Nr. 064" (toliau „ Taisyklės,,) II dalies 4.1.3 punkte nustatyta, kad „nuostoliai dėl piktavališko pastato sugadinimo dėl trečiųjų asmenų veiksmų neatlyginami: pastatams, kurie nebaigti statyti, yra rekonstruojami ar kuriose vykdomi kapitalinio remonto darbai“. Kadangi tretysis asmuo atliko tik paprastojo remonto darbus, o ne rekonstrukciją ar kapitalinį remontą, todėl atsakovo atsisakymas išmokėti draudimo išmoką yra nepagrįstas ir neteisėtas . Esant tokioms aplinkybėms draudimo išmoka yra priteistina iš atsakovo (LR CK 6.987 str.).

12Įstatymas taip pat numato, kad skolininkas privalo mokėti įstatymų nustatyto dydžio palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (LR CK 6.37 str.) , o CK 210 str. nustatyta, kad terminą įvykdyti piniginę prievolę praleidęs skolininkas privalo mokėti 5 proc. dydžio metines palūkanas už sumą, kurią sumokėti praleistas terminas. Tokiu būdu iš atsakovo taip pat priteistinos palūkanos nuo bylos iškėlimo teisme iki visiško teismo sprendimo įvykdymo.

13Atsakovas AB „Lietuvos draudimas“ pateikė atsiliepimą į ieškinį, kuriuo prašo ieškinį atmesti.

14Nurodė, kad AB „Lietuvos draudimas" su J. T. pasirašė Būsto draudimo polisą Nr. 157327054, kuris įsigaliojo 2011 m. vasario 2 dieną. Minėto poliso sudedamoji dalis yra Būsto draudimo taisyklės Nr. 064 (toliau - Taisyklės), kurių nuostatomis ir remiasi ieškovas J. T. (toliau - Ieškovas), grįsdamas savo reikalavimus dėl išmokos už turto sunaikinimą priteisimo. Ieškovo teigimu, AB „Lietuvos draudimas" pagal Taisyklių II dalies 4.1.3. punkto nuostatas turi prievolę išmokėti draudimo išmoką už Ieškovo kaimyno gyvenamosiose patalpose buvusio kamino išardymą. Taisyklių II dalies 4.1.3. punkte nustatyta, kad draudiminiu įvykiu laikomas piktavališkas pastato sugadinimas dėl trečiųjų asmenų veiksmų - bet koks tiesioginis apdrausto pastato ar jo dalių sugadinimas, sunaikinimas ar vagystė dėl tyčinių trečiųjų asmenų veiksmų. AB „Lietuvos draudimas" nesutinka su ieškovo argumentais, kad ieškovo kaimyno A. B. ir (ar) jo anūko A. B. veiksmai laikytini piktavališkais ir šis įvykis laikytinas draudiminiu pagal Taisyklių nuostatas. AB „Lietuvos draudimas" pažymi, kad draudimo apsauga pagal Taisyklių II dalies 4.1.3. punkto nuostatas galioja tokios žalos atlyginimui, kurią sukelia trečiojo asmens veiksmai (tai reiškia asmens, kuris į sunaikintą objektą neturi nei nuosavybės nei valdymo ar naudojimo teisių) bei asmens veiksmai yra piktavališki (tai reiškia piktavališką tikslą - tyčia sunaikinti svetimą turtą), šioje byloje nagrinėjamas įvykis, sukėlęs žalos Ieškovui, yra susijęs ne su trečiojo asmens veiksmais, o su bendraturčio (A. B.) sūnėno (A. B.), turinčio teisę valdyti ir naudoti bendraturčiams priklausantį turtą nepažeidžiant kitų bendraturčių teisėtų interesų, veiksmais, kurių tikslas - teisėtas įprastas gyvenamųjų patalpų remontas, o ne piktavališkas siekis sunaikinti svetimą nuosavybę.

15Pirma, A. B. yra teisėtas gyvenamojo namo dalies valdytojas, o ne tretysis asmuo ir teisėto gyvenamojo namo dalies valdymo faktas byloje nėra ginčijamas. Teisėtas savininkas A. B. savo veiksmais (neveikimu) patvirtina sutikimą, kad A. B. gyventų jam priklausančioje gyvenamojo namo, esančio Birštono g. 5, Druskininkai, dalyje. Ieškovo teigimu, kaimynystėje gyvenantis A. B. yra trečiasis asmuo, nes jis nėra laikytinas nei gyvenamojo namo, esančio Birštono g. 5, Druskininkų m. bendraturčiu, nei savininku. Pažymėtina, kad A. B., A. B. dėdei, yra žinoma, kad jo sūnėnas gyvena jam priklausančio minėto gyvenamojo namo antrame aukšte. Taigi, nepaisant to, kad jokia sutartis, patvirtinanti esamą A. B. ir A. B. susitarimą nebuvo pateikta, akivaizdu, kad faktiškai A. B. yra laikytinas nuomininku arba panaudos gavėju, priklausomai nuo to ar pastarasis atlygina A. B. už leidimą naudotis jam priklausančiu nekilnojamuoju turtu. Pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.576 straipsnį gyvenamosios patalpos nuomos sutartimi nuomotojas įsipareigoja suteikti už mokestį gyvenamąją patalpą nuomininkui laikinai valdyti ir naudoti ją gyvenimui. Vadinasi, tiek valdymo, tiek naudojimo teisės, įskaitant bendrosios nuosavybės objektų valdymo ir naudojimo teises yra perduodamos gyvenamosios patalpos nuomininkui, mutatis mutandis šios nuostatos taikytinos ir gyvenamosios patalpos panaudos sutarčiai. Atsižvelgiant į išdėstytą, A. B. pripažintinas teisėtu gyvenamojo namo dalies ir bendrosios nuosavybės valdytoju.

16Antra, A. B. veiksmai negali būti laikytini svetimos nuosavybės sunaikinimu, jie gali būti laikytini tik nuosavybės teisės įgyvendinimo sąlygų pažeidimu. A. B. išardytas ventiliacijos kaminas pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 4.82 str. 1 dalį laikytinas bendrosios dalinės nuosavybės objektu. Ieškovas neteisėtus A. B. veiksmus taip pat kildina iš Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 4.75 straipsnio 1 dalies nuostatų, kurios nurodo, kad bendrosios dalinės nuosavybės objektas valdomas, juo naudojamasi ir disponuojama bendraturčių sutarimu, o Ieškovas tokio sutikimo nedavė. Atkreiptinas dėmesys, kad pastarieji Ieškovo argumentai patvirtina, jog Ieškovas neginčija A. B. valdymo ir naudojimo teisių, kurių turinys ir apimtis atitinka ventiliacinio kamino bendraturčio A. B. teises, o teigia, kad šių teisių įgyvendinimas pažeidė jo nuosavybės teisę.

17Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra pažymėjęs, kad bendraturčiai yra įpareigoti susitarimo siekti bendradarbiaujant kooperuojantis, derinant savo interesus. Vieno bendraturčio atliekami bendro daikto pakeitimai gali pakeisti kitų bendraturčių naudojimo, valdymo ir disponavimo teisių turinį, bet neturėtų tapti šių teisių pažeidimo priežastimi. Įstatyminis imperatyvas susitarti įpareigoja bendraturčius, veikiant pagal teisingumo, protingumo ir sąžiningumo reikalavimus, ieškoti priimtiniausio jiems sprendimo būdo, nesiekiant savo teisių įgyvendinimo kitų bendraturčių teisių sąskaita. Bendraturčių susitarimas įgalina užtikrinti stabilų ir ekonomišką daikto valdymą, naudojimąsi juo bei disponavimai. Taip pat kasacinio teismo praktikoje pripažįstama, kad tuo atveju, kai bendraturčių ginčą dėl bendrosios dalinės nuosavybės teisės įgyvendinimo sprendžia teismas, kitiems bendraturčiams neleidžiama ginčyti bendraturčio siekiamos įgyvendinti ar apginti įstatymo suteiktos teisės, susijusios su bendru daiktu. Tokiu atveju bendraturčiai gali ginčyti ne teisę kaip tokią, bet jos įgyvendinimo būdą ar sąlygas bei įrodinėti, kad besikreipusio į teismą teisminės gynybos bendraturčio pasirinktas teisės įgyvendinimo būdas ar sąlygos pažeistų ir teises ar teisėtus interesus į bendrą daiktą. Vadinasi, bendrosios nuosavybės teise priklausančiu daiktų valdymo, naudojimo ar disponavimo teisių turinio pokyčiai (šiuo atveju kaimyno A. B. veiksmai) nėra laikytini svetimos nuosavybės sunaikinimu, t.y. neteisėtais veiksmais, o yra laikytini šių teisių įgyvendinimo sąlygų ar būdo pažeidimu.

18Trečia, nėra nustatytas A. B. veiksmų piktavališkumas. Piktavališkais veiksmais laikytini teisei priešingi veiksmai (neteisėti veiksmai), pasireiškiantys asmens kalte tyčios forma. Remiantis Taisyklių nuostatomis A. B. veiksmai turėtų pasireikšti kaip tiesioginis apdrausto pastato ar jo dalių sugadinimas, sunaikinimas ar vagystė dėl tyčinių šio asmens veiksmų. Tuo tarpu, tiek Alytaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Druskininkų policijos komisariato viešosios tvarkos skyriaus prevencijos poskyrio tyrėjo Artūro Glavinsko tarnybiniame pranešime (Ieškinio priedas), tiek Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Alytaus teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriaus rašte (Ieškinio priedas) jokių piktavališkų veiksmų ar A. B. tyčios nėra nustatyta. Abi institucijos pabrėžė, kad A. B. veiksmai - kamino išardymas - buvo susiję su jo teisėtu tikslu atlikti įprastą gyvenamojo namo dalies remontą ir pagerinti patalpų gyvenimo sąlygas (sutvarkant varvantį stogą). Taip pat pabrėžtina, kad A. B. nurodė pareigūnams, kad baigęs remontą iš Ieškovo gyvenamųjų patalpų ateinantį kaminą atstatys. Atsižvelgiant į išdėstytą, piktavališkumo, ty. tyčinių veiksmų, siekiant sunaikinti leškovui priklausantį turtą, A. B. veiksmuose nėra nustatyta.

19Taigi, A. B. veikė kaip teisėtas valdytojas, turėdamas teisėtą tikslą atlikti gyvenamojo namo dalies remontą, pažeidė tik Ieškovo nuosavybės teisės įgyvendinimo sąlygas, kas suponuoja Ieškovo teisę kreiptis į A. B. dėl Ieškovui sukeltų nuostolių atlyginimo. Tačiau nesant trečiojo asmens piktavališkų veiksmų, atitinkami A. B. veiksmai nėra ir negali būti laikytini draudiminiu įvykiu pagal Taisykles, todėl AB „Lietuvos draudimas" nekyla prievolė išmokėti draudimo išmoką Ieškovui už sunaikintą kaminą.

20Ieškinys netenkinamas.

21Byloje nustatyta, kad šalys 2011-02-01 pratęsė Būsto draudimo sutartį (Būsto draudimo liudijimas, b.l. 8), kuria buvo apdrausta ieškovo gyvenamojo namo, esančio Birštono g. 5, Druskininkų m., dalis - 94,29 kv.m., ūkinis pastatas - 18,44 kv.m., viralinė - 34,39 kv.m. bei garažas 27,4 kv.m. Ši draudimo sutartis sudaryta Būsto draudimo taisyklių Nr. 064 pagrindu (b.l. 8, 106-128). Gyvenamasis namas Birštono g. 5, Druskininkų m. bendrosios nuosavybės teise priklauso ieškovui J. T., jo žmonai A. T. bei trečiajam asmeniui A. B.. Pagal ieškovo atstovo paaškinimus bei jo pateiktus dokumentus nustatytina, kad ieškovui su žmona priklauso nurodyto namo 1 aukštas, o trečiajam asmeniui A. B. priklauso palėpė. Trečiajam asmeniui A. B. priklausančioje palėpėje gyveno tretysis asmuo A. B., kuris, vykdydamas palėpės mansardiniame aukšte paprastojo remonto darbus, pašalino bendrojo naudojimo patalpoje esantį ventiliacijos vamzdį (b.l. 17-18). Ieškovas nurodė, jog už sunaikintą jam nuosavybės teise priklausantį ventiliacijos kaminą atsakovas privalo išmokėti draudiminę išmoka. Atsakovas mano, kad už ventiliacijos kamino sunaikinimą privalo atsakyti A. B. kaip namo bendaturtis, nes atsakovas tokios rizikos nedraudė.

22Asmuo, siekiantis apsaugoti savo turtinius interesus nuo galimos žalos, sudaro draudimo sutartį, pagal kurią įvykus draudžiamajam įvykiui – draudimo sutartyje nurodytam atsitikimui – draudikas įsipareigoja sumokėti draudėjui draudimo išmoką (CK 6.987 straipsnis, Draudimo įstatymo 2 str. 15 d.). Kadangi draudimo sutartimi draudimo objektui suteikiama apsauga nėra absoliuti, draudikas, prisiimdamas draudimo riziką, nustato draudimo sutartimi suteikiamos draudimo apsaugos ribas. Draudimo apsauga nustatoma tiek draudiko parengtomis draudimo rūšies taisyklėmis (standartinės sąlygos), tiek draudimo polise aptartomis individualiomis sąlygomis. Kasacinio teismo praktikoje pažymėta, kad draudimo taisyklės yra standartinės, bendros sąlygos, paprastai taikomos visiems draudėjams, sudarantiems atitinkamos draudimo rūšies sutartį su tuo pačiu draudiku, o draudimo polise nurodomi ne bendri, bet konkrečią sutartį individualizuojantys duomenys: sutarties šalys, naudos gavėjas, draudžiamas objektas, jį identifikuojantys duomenys, draudimo įmokos (premijos) dydis, draudimo suma, draudimo apsaugos apimtis (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2006 m. gegužės 3 d. nutartis, priimta civilinėje byloje G. E. v. UAB DK „PZU Lietuva“, bylos Nr. 3K-3-315/2006; 2009 m. birželio 15 d. nutartis, priimta civilinėje byloje UADB „Legator“ v. ADB „Reso Europa“, Nr. 3K-3-257/2009; kt.). Taigi, paprastai draudimo rūšies taisyklėse nustatomi atvejai, kurie laikytini draudžiamaisiais įvykiais, taip pat kurie tokiais nelaikomi. Kasacinės instancijos teismas, pasisakydamas dėl įstatyme draudikui suteiktos teisės parengti draudimo rūšies taisykles, yra nurodęs, kad draudikas privalo užtikrinti sutarties sąlygų teisinį apibrėžtumą ir jų suderinamumą, taisyklėse pateiktos sąvokos turi būti kiek įmanoma aiškiau atskleistos, konkretizuotos; įtrauktos į sudarytą draudimo sutartį, jos tampa sudėtine sutarties dalimi. Jeigu sutarties sąlygos vis dėlto suformuluojamos nepakankamai aiškiai, teismas, spręsdamas šalių ginčą dėl sutarties sąlygų vykdymo, jas aiškina, vadovaudamasis sutarčių aiškinimo taisyklėmis (CK 6.193 straipsnis) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus tiesėjų kolegijos 2009 m. birželio 15 d. nutartis, priimta civilinėje byloje UADB „Legator“ v. ADB „Reso Europa“, Nr. 3K-3-257/2009; kt.). Siekdamas apsaugoti turtinius interesus žalos atsiradimo atveju, draudėjas gali susitarti dėl kitokios nei nustatyta draudimo taisyklėse draudimo apsaugos apimties, šias sąlygas individualizuojant draudimo polise. Dėl to sprendžiant klausimą dėl draudimo išmokos mokėjimo ar nemokėjimo, turi būti įvertinama, dėl kokių draudimo apsaugos ribų buvo susitarta draudimo sutartimi (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2012 m. kovo 13 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-91/2012).

23Būsto draudimo liudijime yra nurodytas draudimo objektas, gyvenamojo namo, esančio Birštono g. 5, Druskininkų m., dalis, kurio plotas 94,29 kv.m. Šalių sudarytos draudimo sutarties Būsto draudimo taisyklių (toliau – taisyklių) II dalies 2.1.1. punkte nustatyti draudimo objektai, kuriems taikoma draudimine apsauga, t.y. pastato viduje esantiems vedinimo ir oro koncionavimo stacionariems įrenginiams. Byloje neginčijamai nustatyta, jog sunaikintas ventiliacijos kaminas buvo bendro naudojimo patalpoje, todėl jis nelaikytinas apdraustu turtu (b.l. 17-18) bei jam netaikoma draudiminė apsauga.

24Draudimo sutarties aiškinimas turi atitikti CK 6.193 str. ir tikruosius šalių ketinimus. Byloje nustatyta, kad draudimo sutartis yra aiški bei nepanaikinta ir nenuginčyta įstatymų nustatyta tvarka. Teismas pažymi, kad kitoks tarp šalių sudarytos draudimo sutarties sąlygų, kurios nėra nuginčytos ar panaikintos nustatyta tvarka, aiškinimas pažeistų teisingumo vykdymą šalyje, taigi ir viešąjį interesą.

25Teismas kritiškai vertina ieškovo argumentą, kad ventiliacijos kaminas yra ieškovo nuosavybė, nes šios aplinkybės ieškovas neįrodė (CPK 178 str.).

26CK 4.82 str. 1 d. numato, kad butų ir kitų patalpų savininkams bendrosios dalinės nuosavybės teise priklauso namo bendro naudojimo patalpos, pagrindinės namo konstrukcijos, bendrojo naudojimo mechaninė, elektros, sanitarinė-techninė ir kitokia įranga. Atitinkamai bendrojo naudojimo patalpose esantys įrenginiai nelaikytini asmenine nuosavybe, kol neįrodyta kitaip. Kadangi ieškovas neįrodė, jog sunaikintas ventiliacijos kaminas yra jo asmeninė nuosavybė, nėra pagrindo aiškinti Būsto draudimo taisyklių ieškovo naudai dėl jo viso apdrausto nekilnojamojo turto.

27Draudikas privalo įrodyti aplinkybes, atleidžiančias jį nuo draudimo išmokos mokėjimo ar suteikiančias teisę sumažinti draudimo išmoką (Draudimo įstatymo 96 str. 6 d.). Draudikas, atsisakydamas mokėti draudimo išmoką ar ją sumažindamas, privalo pateikti draudėjui, naudos gavėjui ar nukentėjusiam trečiajam asmeniui išsamų ir motyvuotą paaiškinimą apie tokio sprendimo priežastis (Draudimo įstatymo 96 str. 8 d.).

28Byloje nustatyta (b.l. 20), kad 2011-05-09 pranešimu atsakovas ieškovą informavo, jog negali išmokėti draudimo išmokos, nes rizika nėra aptarta draudimo sutartyje ir nepatenka į draudžiamųjų sąrašą. Tokią išvadą atsakovas padarė remiantis ieškovo pateiktais dokumentais, t.y. VTSI prie Aplinkos ministerijos raštu Nr. 2D-4642-(14.2). Taip pat 2011-06-21 raštu atsakovas informavo ieškovą, jog įvykis yra nedraudiminis pagal taisyklių II dalies 5.6 p. (b.l. 23). Todėl konstatuotina, kad atsakovas įrodė aplinkybes, atleidžiančias jį nuo draudimo išmokos mokėjimo, bei apie tai informavo ieškovą (b.l. 20, 23).

29Teismas, įvertinęs nustatytus faktus, pripažįsta atsakovo atsisakymą išmokėti draudimo išmoką dėl draudiminio įvykio nebuvimo teisėtu ir pagrįstu. Atsakovas, nustatęs, kad įvykis nėra draudiminis, neturėjo pareigos išmokėti draudimo išmoką. Atsakovas, atsisakęs mokėti draudimo išmoką, iš esmės įvykdė įstatyminę pareigą ir pranešė ieškovui, kaip draudėjui, apie tokio sprendimo priežastis (LR Draudimo įstatymo 96 str.).

30Atsižvelgiant į nustatytas ir nurodytas aplinkybes, ieškinys atmetamas.

31Kadangi ieškinys atmestinas, iš ieškovo valstybės naudai priteisiamos procesinių dokumentų įteikimo išlaidos ( CPK 92 str., 93 str. 1 d.).

32Vadovaudamasis LR CPK 259-270 str., 93 str., teismas

Nutarė

33Ieškinį atmesti.

34Priteisti iš ieškovo J. T. valstybės naudai 41,19 Lt (keturiasdešimt vieną Lt 19 ct) procesinių dokumentų įteikimo išlaidų.

35Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus m. 3 apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus m. 3 apylinkės teismo teisėja Vanda Višnevska,... 2. sekretoriaujant Skaistei Cinkutei,... 3. dalyvaujant ieškovo J. T. atstovui advokatui Vytautui Zenevskiui,... 4. atsakovo AB „Lietuvos draudimas“ atstovei Justinai... 5. Ieškovas teismui pateikė ieškinį (b.l. 2-4), kurio prašo priteisti iš... 6. Nurodė, kad 2011 m. vasario mėn. 01 d. pratęsė su atsakovu sudarytą Būsto... 7. Pagal Būsto draudimo liudijimo sąlygas pasirinktas Standartinis pastatų... 8. 2011 m. kovo mėn. 21 d. gyvenamojo namo adresu : Birštono g. 5, Druskininkai... 9. 2011 05 09 d. iš atsakovo ieškovas gavo pranešimą apie tai, kad draudimo... 10. 2011 06 10 atsakovui buvo pareikšta pretenzija Nr. 03/14 dėl draudimo... 11. LR CK 4.85 str. nustatyta , kad sprendimai dėl bendrojo naudojimo objektų... 12. Įstatymas taip pat numato, kad skolininkas privalo mokėti įstatymų... 13. Atsakovas AB „Lietuvos draudimas“ pateikė atsiliepimą į ieškinį,... 14. Nurodė, kad AB „Lietuvos draudimas" su J. T. pasirašė Būsto draudimo... 15. Pirma, A. B. yra teisėtas gyvenamojo namo dalies valdytojas, o ne tretysis... 16. Antra, A. B. veiksmai negali būti laikytini svetimos nuosavybės sunaikinimu,... 17. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra pažymėjęs, kad bendraturčiai yra... 18. Trečia, nėra nustatytas A. B. veiksmų piktavališkumas. Piktavališkais... 19. Taigi, A. B. veikė kaip teisėtas valdytojas, turėdamas teisėtą tikslą... 20. Ieškinys netenkinamas.... 21. Byloje nustatyta, kad šalys 2011-02-01 pratęsė Būsto draudimo sutartį... 22. Asmuo, siekiantis apsaugoti savo turtinius interesus nuo galimos žalos, sudaro... 23. Būsto draudimo liudijime yra nurodytas draudimo objektas, gyvenamojo namo,... 24. Draudimo sutarties aiškinimas turi atitikti CK 6.193 str. ir tikruosius... 25. Teismas kritiškai vertina ieškovo argumentą, kad ventiliacijos kaminas yra... 26. CK 4.82 str. 1 d. numato, kad butų ir kitų patalpų savininkams bendrosios... 27. Draudikas privalo įrodyti aplinkybes, atleidžiančias jį nuo draudimo... 28. Byloje nustatyta (b.l. 20), kad 2011-05-09 pranešimu atsakovas ieškovą... 29. Teismas, įvertinęs nustatytus faktus, pripažįsta atsakovo atsisakymą... 30. Atsižvelgiant į nustatytas ir nurodytas aplinkybes, ieškinys atmetamas.... 31. Kadangi ieškinys atmestinas, iš ieškovo valstybės naudai priteisiamos... 32. Vadovaudamasis LR CPK 259-270 str., 93 str., teismas... 33. Ieškinį atmesti.... 34. Priteisti iš ieškovo J. T. valstybės naudai 41,19 Lt (keturiasdešimt vieną... 35. Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas...