Byla A2.3.-23-655/2010

1Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo teisėja Ainora Kornelija Macevičienė, sekretoriaujant Tomai Petkevičiūtei, dalyvaujant Vilniaus RAAD Vilniaus miesto agentūros atstovui E. Z., dalyvaujant administracinėn atsakomybėn traukiamam asmeniui L. Z., jo atstovei advokatei R. D., viešame teismo posėdyje išnagrinėjusi L. Z., a.k( - ) gim. ( - ), gyv. ( - ), Vilniuje, dirbančio ( - ), administracinio teisės pažeidimo bylą,

Nustatė

22009-09-16 administracinio teisės pažeidimo protokole AM Nr. 051450 nurodyta, kad 2009-09-16 patikrinimo metu, aktu Nr. VR-14.7-604 nustatyta, kad SR UAB „Senovė“, esanti Jočionių g. 13B, Vilniuje, neįvykdė 2009-08-05 d. privalomojo nurodymo Nr. VR-14.2-123 ir 2009-08-05 pakartotinio privalomojo nurodymo Nr. VR 14.2-124 ir 2009-09-02 pakartotinio privalomojo nurodymo Nr. VR-14.2-138, ir tuo pažeidė LR Aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės įstatymo 54 str. 2d., t.y. padarė administracinius teisės pažeidimus, numatytus LR ATPK 5114 str. 1 d. ir 5114 str. 2 d.

32009-10-20 administracinio teisės pažeidimo protokole AM Nr. 053254 nurodyta, kad 2009-10-19 nustatyta, kad SR UAB „Senovė“, esanti Jočionių g. 13B, Vilniuje, neįvykdė 2009-10-08 pakartotinai duoto privalomojo nurodymo Nr. VR-14.2-163 reikalavimų. Pavojingų atliekų naudojimo ir šalinimo įmonės darbo žurnalas pildomas netinkamai. Įmonė surinkinėjo pavojingas atliekas Kaune, neturėdama tam teisės., t.y. neturėdama Pavojingų atliekų tvarkymo licenzijos atliekoms Kauno RAAD-o teritorijoje rinkti. Atliekos įmonėje tvarkomos pažeidžiant Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidime Nr. 4.7-V-02-147, Atliekų tvarkymo veiklos nutraukimo plane nustatytas sąlygas ir reikalavimus, nesilaikant atliekų šalinimo techninio reglamento. Už nustatytus pažeidimus atsakingas SR UAB „Senovė“ aplinkosaugos specialistas L. Z., kuris pažeidė LR Aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės įstatymo 54 str. 2d. ir kitus 2009-10-19 patikrinimo akte Nr. VR-14.7-681 išvardintus teisės aktus, t.y. padarė administracinius teisės pažeidimus, numatytus LR ATPK 512 str. 3 d.; 513 str. 13 d.; 513 str. 16 d.; 513 str. 18 d.; 5114str. 2d.

42009-11-09 administracinio teisės pažeidimo protokole AM Nr. 052934 nurodyta, kad UAB „Senovė“ medicininių atliekų deginimo įrenginyje atliekos šalinamos pažeidžiant Atliekų tvarkymo veiklos nutraukimo plano sąlygas bei Atliekų šalinimo techninio reglamento, kurie yra neatsiejams TIPK leidimo Nr. 4.7-V-02-147 dalis, 4 ir 7 punktus. Neįvykdyti 2009-09-21 Vilniaus miesto agentūros vedėjo pakartotinai duoto privalomojo nurodymo Nr. VR-14.2-152 reikalavimai. Pažeidžiami Lietuvos Respublikos Aplinkos apsaugos įstatymo 14 str. 3 p. ir Lietuvos Respublikos Aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės įstatymo 54 str. 2d. reikalavimai, t.y. t.y. padarė administracinius teisės pažeidimus, numatytus LR ATPK 512 str. 3 d.; 5114str. 2d.

52010-01-05 teismo posėdžio metu paaiškėjus, kad administracinio teisės pažeidimo protokolai AM Nr. 053254 ir AM Nr. 052934 yra susiję su protokolu AM Nr. 051450 bei nagrinėjamais pažeidimo dalykais, o taip pat, atsižvelgiant į tai, kad atsikirtimai grindžiami tais pačiais rašytiniais įrodymais, protokoline teismo nutartimi administracinio teisės pažeidimo bylos A2.3-47-655/210 ir A2.3-5461-655/210 sujungtos į vieną bylą, paliekant bendrą bylos Nr. A2.3-23-655/2010.

6Administracinėn atsakomybėn traukiamas asmuo, atvykęs į teismo posėdį, savo kaltės dėl padarytų pažeidimų, kurie nurodyti administracinių teisės pažeidimų protokoluose nepripažino ir paaiškino, kad 2009-08-05 privalomojo nurodymo Nr. VR-14.2-123 dėl įrangos kalibravimo, UAB „Senovė“ nustatytu laiku, t.y. iki 2009-14 neįvykdė dėl objektyvių priežasčių, kadangi nepasibaigus nustatytam nurodymo įvykdymo terminui, o būtent 2009-09-10 buvo gauti nauji nurodymai Nr. 141 ir Nr. 142 Naujai gauti privalomieji nurodymai iš esmės yra tapatūs ankstesniajam, t.y. dėl įmonėje naudojamos įrangos neatitikimo nustatytiems standartams, kalibravimo pagal TIPK procedūrą, ir esamų trūkumų pašalinimui nustatytas naujas terminas iki 2009-11-20. Vėliau šis terminas buvo pratęstas iki 2010 m. sausio 24 d. Nežiūrint į tai, kad buvo nustatyti nauji trūkumų pašalinimo terminai, pirminiuose privalomuose nurodymuose nustatyti terminai prieštarauja Aplinkos ministerijos organizuoto pasitarimo metu patvirtinto veiksmų plano terminams. Vilniaus RAAD Vilniaus miesto agentūros atstovai, iš esmės pripažindami, kad ne visos bendrovės darbo organizavimo problemos gali būti išsprendžiamos vien tik bendrovės pastangomis, ir toliau rašo pakartotinius privalomuosius nurodymus dėl tų pačių trūkumų, motyvuodami tai dideliu visuomenės spaudimu dėl pavojingų atliekų naikinimo. Tuo metu, kai bendrovės veikla yra sustabdyta, agentūros atstovai rašo administracinio teisės pažeidimo protokolus dėl per didelių atliekų kiekio laikymo. Išdėstytų argumentų patvirtinimui L. Z. pateikė rašytinius įrodymus, kurie prijungti prie bylos medžiagos.

7Administracinėn atsakomybėn traukiamo asmens atstovė advokatė R. D., palaikydama atstovaujamojo asmens poziciją, papildomai paaiškino, kad 2009-09-16 administracinio teisės pažeidimo protokole Nr. AM 051450 nepagrįstai nurodoma, kad nevykdomas privalomasis nurodymas Nr. VR-14.2-124, kadangi tos pačios dienos patikrinimo aktu Nr. VR-14.2-604 yra konstatuota, jog reikalavimo 6 ir 7 punktai yra vykdomi. Vilniaus apygardos administracinis teismas administracinę teiseną dėl 2009-08-05 privalomojo nurodymo Nr. 125 nevykdymo yra nutraukęs, todėl mano, kad ir vėlesni privalomieji nurodymai dėl tų pačių pažeidimų pašalinimo (monitoringo duomenų skelbimo tvarkos) yra nepagrįsti. Atitinkamai yra nepagrįstai surašyti 2009-10-20 administracinio teisės pažeidimo protokolas AM Nr. 053254 ir 2009-11-09 administracinio teisės pažeidimo protokolas AM Nr. 052934. Be to, atkreiptinas dėmesys į tai, kad Aplinkos apsaugos ministerija nėra parengusi jokios metodikos, kaip turėtų būti skelbiami monitoringo duomenys, todėl UAB „Senovė“ juos skelbia savo bendrovės tinklapyje. Todėl nuobaudų skyrimas už tokios tvarkos nepažeidimą yra nepagrįstas.

8Vilniaus RAAD Vilniaus miesto agentūros atstovas teismo posėdžio metu nurodė, kad agentūros manymu administracinių teisės pažeidimų protokolai yra surašyti teisingai, kadangi bendrovė savalaikiai neįvykdė privalomųjų nurodymų. Lietuvos teritorijoje veikia tik viena tokio pobūdžio įmonė, todėl jos veikla, atsižvelgiant į didelį visuomenės spaudimą dėl pavojingų atliekų naikinimo, įdėmiai kontroliuojama. Apie tai, kad agentūroje buvo pratęsti privalomųjų nurodymų vykdymo terminai, atstovui nėra žinoma.

9ATPK 9 str. nustatyta, kad administraciniu teisės pažeidimu (nusižengimu) laikomas priešingas teisei, kaltas (tyčinis arba neatsargus) veikimas arba neveikimas kuriuo kėsinamasi į valstybinę arba viešąją tvarką nuosavybę, piliečių teises ir laisves, nustatytą valdymo tvarką.

10Administracinis teisės pažeidimas laikomas padarytu tyčia, jeigu jį padaręs asmuo suprato priešingą teisei savo veikimo arba neveikimo pobūdį, numatė žalingas pasekmes ir jų norėjo, arba sąmoningai leido joms kilti ( ATPK 10 str.). Nagrinėjamoje byloje nėra duomenų apie tai, kad administracinėn atsakomybėn traukiamas asmuo privalomųjų pakartotinių nurodymų nevykdė sąmoningai, arba sąmoningai leido kilti žalingoms pasekmėms. Lygiai taip pat teismui nėra pateikta įrodymų, patvirtinančių tai, kad administraciniai teisės pažeidimai, dėl kurių pradėta administracinė teisena būtų padaryti dėl neatsargumo, t.y. numatant jog veikimas arba neveikimas gali sukelti žalingas pasekmes, bet lengvabūdiškai tikintis jų išvengti , arba nenumatant žalingų pasekmių kilimo galimybės, tačiau turint galimybę ir galint jas numatyti (ATPK 11 str.).

11Teismas atkreipia dėmesį į tai, kad nagrinėjamų administracinių teisės pažeidimų atveju, žalos padarymas nėra konstatuotas. Priešingai, pateikti rašytiniai įrodymai patvirtina, kad UAB „Senovė“ vadovas L. Z. ėmėsi visų įstatymuose ir kituose norminiuose aktuose numatytų priemonių, kad aplinkosauginių reikalavimų būtų laikomasi ir Agentūros privalomieji nurodymai būtų vykdomi. Surinkta ir ištirta administracinės bylos medžiaga šių administracinėn atsakomybėn traukiamo asmens motyvų ir argumentų nepaneigia.

12Teismo nuomone, agentūros minimas ypatingas žiniasklaidos dėmesys ir visuomenės spaudimas dėl įmonės veiklos sustabdymo, nėra pakankama vada administracinei teisenai pradėti.

13Įvertinus surinktą medžiagą konstatuotina, kad nagrinėjamuose Administracinių teisės pažeidimų protokoluose nurodytų aplinkybių nepatvirtina faktiniai bylos duomenys. Agentūros pakartotiniai privalomieji nurodymai buvo surašomi neatsižvelgiant į tai, kad dėl objektyvių priežasčių, nepriklausančių nuo administracinėn atsakomybėn traukiamo asmens valios, nurodytais terminais įvykdyti nėra jokios galimybės, bei nevertinant to fakto, kad vėlesniais Agentūros administracijos sprendimais terminai yra atidėti.

14Nenustačius L. Z. kaltės formos administracinė byla nutrauktina, nesant administracinių teisės pažeidimų sudėties.

15Vadovaujantis ATPK 250 str. 1 d. 1 p., 287 str. 1 d. 2 p. teismas,

Nutarė

16Nutraukti administracinio teisės pažeidimo bylos, iškeltos L. Z., pagal ATPK 5114 str. 1 d. ir 5114 str. 2 d., 512 str. 3 d.; 513 str. 13 d.; 513 str. 16 d.; 513 str. 18 d. teiseną, nesant administracinių teisės pažeidimų sudėties.

17Nutarimas per 10 d. gali būti skundžiamas Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui, skundą paduodant per Vilniaus miesto 2 apylinkės teismą.

Proceso dalyviai