Byla e2-4593-630/2018
Dėl turtinės žalos atlyginimo, kompensacinių palūkanų ir bylinėjimosi išlaidų priteisimo, trečiasis asmuo V. Č

1Marijampolės apylinkės teismo Šakių rūmų teisėja Lina Antanaitienė,

2rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės akcinės bendrovės „Lietuvos draudimas“ ieškinį atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „Pajūrio investicinis fondas“ dėl turtinės žalos atlyginimo, kompensacinių palūkanų ir bylinėjimosi išlaidų priteisimo, trečiasis asmuo V. Č..

3Teismas

Nustatė

4ieškovė kreipėsi į teismą su ieškiniu prašydama priteisti iš atsakovės uždarosios akcinės bendrovės (toliau – UAB) „Pajūrio investicinis fondas“ 752,92 Eur žalos atlyginimą, 45,42 Eur kompensacines palūkanas, 6 (šešis) procentus metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas.

5Atsakovei „Pajūrio investicinis fondas“ adresuoti ieškinio, jo priedų kopijos bei teismo pranešimas, kuriame nustatytas 14 dienų terminas atsiliepimui į ieškinį pateikti, išsiųsti 2018 m. gegužės 29 d. įmonės registruotos buveinės adresu ( - ) ir įteikti 2018 m. birželio 8 d. (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 123 straipsnio 4 dalis). Atsakovė per teismo nustatytą terminą atsiliepimo į ieškinį nepateikė. Atsakovui nepateikus atsiliepimo į ieškinį, ieškovė prašo priimti sprendimą už akių.

6Trečiajam asmeniui V. Č. procesiniai dokumentai išsiųsti pakartotinai deklaruotos gyvenamosios vietos adresu ir laikomi įteiktais CPK 123 straipsnio 3 dalyje nustatyta tvarka. Trečiasis asmuo atsiliepimo į ieškinį nepateikė.

7Ieškinys tenkinamas visiškai.

8Teismas, priimdamas sprendimą už akių, atlieka formalų byloje pateiktų įrodymų vertinimą, tai yra įsitikina, kad pasitvirtinus šių įrodymų turiniui būtų pagrindas priimti tokį sprendimą.

9Ieškovės ieškinyje nurodytomis aplinkybėmis ir prie ieškinio pateiktais įrodymais nustatyta, kad 2017 m. sausio 13 d. įvykio metu buvo apgadintas butas, esantis ( - ). Įvykio metu buvo sulietos buto sienos ir grindys. Minėtas butas buvo apdraustas Būsto draudimu. Ieškovės žalų ekspertas vertintojas nustatė, kad buvo sulietos svetainės grindys ir sienos. Vadovaujantis draudimo sutartimi, įvykis pripažintas draudžiamuoju. Apskaičiuojant nuostolį ir mokant draudimo išmoką ieškovė vadovavosi Būsto draudimo taisyklėmis Nr. 067 (toliau – Taisyklės) (2016-05-17 redakcija, galioja nuo 2016-06-01). Pagal Taisyklių nuostatas nuostolio dydis yra nustatomas vadovaujantis surašytu turto sunaikinimo ar sugadinimo aktu (jei apžiūra buvo vykdoma ir aktas buvo surašytas), gautais iš draudėjo ir kompetentingų įstaigų dokumentais, būtinais turto sunaikinimo ar sugadinimo priežastims ir nuostolių dydžiui nustatyti. Kai pastatai (pastatų elementai (įrenginiai)) ar namų turtas, apdrausti atkūrimo verte, dėl draudžiamojo įvykio buvo sugadinti, tai nuostolis yra šio turto remonto kaina. Nuostoliu laikomos tik remonto išlaidos, būtinos sugadintam turtui atstatyti iki buvusios būklės prieš pat įvykį bei neviršijančios to turto atkūrimo vertės, buvusios prieš pat draudžiamąjį įvykį. Draudimo objekto – buto, esančio ( - ), žalos dydis buvo apskaičiuotas vadovaujantis LR Aplinkos ministro įsakymu ND1-708 „Apie statinių statybos skaičiuojamų kainų nustatymo normatyvus” patvirtinta „Sistela“ programa sąmatoms sudaryti. Ieškovė apskaičiavo, jog turto remonto kaina sudaro 783,50 Eur ir kompensavo per užpylimą atsiradusią žalą išmokėdama 754,54 Eur dydžio draudimo išmoką (783,50 Eur turto remonto kaina pagal AB „Lietuvos draudimas” sudarytą sąmatą – 28,96 Eur besąlyginė išskaita). Draudimo išmokos apskaičiavimą ir išmokėjimą patvirtinantys dokumentai pridedami. Ieškovės apdraustas turtas buvo apgadintas dėl vandens prasiskverbimo per bendrąsias konstrukcijas namo, kurį pardavė atsakovė (el. b. l. 120-135). Ieškovės ieškiniu prašoma priteisti suma, atsižvelgiant į 1,62 Eur nusidėvėjimą, sudaro 752,92 Eur.

10Nurodytas aplinkybes įrodo ir patvirtina pateikti teismui dokumentai – būsto draudimo liudijimas; turto sugadinimo, sunaikinimo aktas; lokalinė sąmata; draudimo išmokos apskaičiavimas, pranešimas atsakovei apie žalos atlyginimą; mokėjimo nurodymas, patvirtinantis draudimo išmokos išmokėjimą; 2017 m. gegužės 5 d. pretenzija atsakovei; 2015 m. lapkričio 11 d. UAB „Pajūrio investicinis fondas“ ir V. Č. sudaryta būsto pirkimo-pardavimo sutartis, buto fotonuotraukos ir kita bylos medžiaga.

11Lietuvos Respublikos Civilinis kodekso (toliau – CK) 6.1015 straipsnio 1 dalis numato, jog draudikui, išmokėjusiam draudimo išmoką, pereina teisė reikalauti išmokėtų sumų iš atsakingų už padarytą žalą asmenų, jeigu draudimo sutartis nenustato ko kita. Pagal CK 6.1015 straipsnio 2 dalį, reikalavimo teisė, perėjusi draudikui, įgyvendinama laikantis taisyklių, nustatančių draudėjo ir už žalą atsakingo asmens santykius. CK 6.333 straipsnis numato, kad pardavėjas privalo perduoti pirkėjui daiktus, kurių kokybė atitinka pirkimo-pardavimo sutarties sąlygas bei daiktų kokybę nustatančių dokumentų reikalavimus. Įstatymai ar sutartis gali numatyti pardavėjo pareigą garantuoti pirkėjui, kad daiktai atitinka sutarties sąlygas ir kad sutarties sudarymo metu nėra paslėptų daiktų trūkumų, dėl kurių daikto nebūtų galima naudoti tam tikslui, kuriam pirkėjas jį ketino naudoti, arba dėl kurių daikto naudingumas sumažėtų taip, kad pirkėjas, apie tuos trūkumus žinodamas, arba apskritai nebūtų to daikto pirkęs, arba nebūtų už jį tiek mokėjęs. Kai pardavėjas garantuoja daiktų kokybę, jis atsako už daiktų trūkumus, jeigu neįrodo, kad šie atsirado po daiktų perdavimo pirkėjui dėl to, kad pirkėjas pažeidė daikto naudojimo ar saugojimo taisykles, arba dėl trečiųjų asmenų kaltės ar nenugalimos jėgos.

12Nustatyta, jog buto, esančio ( - ), būsto draudimo liudijimo sąlygose numatyta vadovautis Būsto draudimo taisyklėmis Nr. 067, kurių nuostatose numatyta, jog tuo atveju, ka pastatai (pastatų elementai (įrenginiai)) ar namų turtas, apdrausti atkūrimo verte, dėl draudžiamojo įvykio buvo sugadinti, tai nuostolis yra šio turto remonto kaina. Nuostoliu laikomos tik remonto išlaidos, būtinos sugadintam turtui atstatyti iki buvusios būklės prieš pat įvykį bei neviršijančios to turto atkūrimo vertės, buvusios prieš pat draudžiamąjį įvykį (Taisyklių 2.2 p.).

13Ieškovė pagal nuostolių nustatymo lokalinę sąmatą apskaičiavo draudimo išmoką ir išmokėjo draudėjui 754,54, Eur draudimo išmoką. Ieškovė siuntė pretenziją atsakovei, pagal įstatymą patvirtinančiai parduoto daikto kokybę, ragindama atlyginti atsiradusius nuostolius dėl netinkamos daikto kokybės, tačiau žala iki šiol nėra atlyginta, todėl ji priteistina iš atsakovės UAB „Pajūrio investicinis fondas“ (CK 6.333 straipsnis, CK 6.1015 straipsnio 1 dalis).

14Esant nurodytoms aplinkybėms, ieškovei išmokėto draudimo išmokos dalį, išskaičius 1,62 Eur nusidėvėjimą, privalo grąžinti atsakovė, todėl ieškovei iš atsakovės UAB „Pajūrio investicinis fondas“ priteistina 752,92 Eur žalos atlyginimas.

15CK 6.261 straipsnyje numatyta, kad praleidus piniginės prievolės įvykdymo terminą, kreditorius nuostolius negautų pajamų pavidalu patiria visada, todėl skolininkas, praleidęs piniginės prievolės įvykdymo terminą, privalo mokėti už termino praleidimą sutarčių ar įstatymų nustatytas palūkanas, kurios yra laikomos minimaliais kreditoriaus patirtais nuostoliais. Atsižvelgiant į tai, iš atsakovės priteistina ieškovei 45,42 Eur kompensacinių palūkanų, skaičiuojamų nuo pareikalavimo įvykdyti prievolę iki ieškinio pareiškimo teismui dienos (752,92 Eur turtinė žala × 0,06 proc. palūkanų dydis/365 dienų skaičius metuose × 367 pradelstų dienų skaičius)

16CK 6.37 straipsnio 2 dalyje yra numatyta skolininko pareiga mokėti palūkanas už laikotarpį nuo civilinės bylos iškėlimo iki visiško teismo sprendimo įvykdymo. Todėl ieškovės prašymu iš atsakovės priteistina įstatymo nustatytos 6 procentų dydžio metinės palūkanos už priteistiną žalos dydį nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

17Kadangi ieškinys tenkinamas visiškai, iš atsakovės UAB „Pajūrio investicinis fondas“ ieškovei AB „Lietuvos draudimas“ priteisiamos 88,08 Eur bylinėjimosi išlaidos, kurias sudaro 18,00 Eur sumokėtas žyminis mokestis ir 70,08 Eur išlaidų už teisinę pagalbą rengiant ieškinį (CPK 93 straipsnio 1 dalis, 88 straipsnio 1 dalies 1 punktas).

18Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 93 straipsnio 1 dalimi, 96 straipsnio 1 dalimi, 142 straipsnio 4 dalimi, 285-286 straipsniais, teismas

Nutarė

19ieškinį tenkinti visiškai.

20Priteisti ieškovei akcinei bendrovei „Lietuvos draudimas“, juridinio asmens kodas 110051834, buveinės adresas: Vilnius, Jono Basanavičiaus g. 12, atsiskaitomosios sąskaitos Nr. ( - ), AB Swedbank, iš atsakovės UAB „Pajūrio investicinis fondas, juridinio asmens kodas 302898098, buveinės adresas Šakių r. sav., Griškabūdis, Rygiškių g. 13, 752,92 Eur (septynis šimtus penkiasdešimt du eurus, 92 ct) žalos atlyginimą, 45,42 Eur (keturiasdešimt penkis eurus, 42 ct) kompensacinių palūkanų, 6 (šešis) procentus metinių palūkanų už priteistą sumą nuo 2018 m. liepos 29 d. iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 88,08 Eur (aštuoniasdešimt aštuonis eurus, 08 ct) bylinėjimosi išlaidų.

21Atsakovas negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau per 20 (dvidešimt) dienų nuo jo priėmimo dienos turi teisę paduoti Marijampolės apylinkės teismo Šakių rūmams pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo, atitinkantį Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 287 straipsnio 1-4 dalis bei 80 straipsnio 3 dalies reikalavimus.

22Ieškovas per 20 (dvidešimt) dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti apeliacinį skundą Kauno apygardos teismui per Marijampolės apylinkės teismo Šakių rūmus.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Marijampolės apylinkės teismo Šakių rūmų teisėja Lina Antanaitienė,... 2. rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės... 3. Teismas... 4. ieškovė kreipėsi į teismą su ieškiniu prašydama priteisti iš atsakovės... 5. Atsakovei „Pajūrio investicinis fondas“ adresuoti ieškinio, jo priedų... 6. Trečiajam asmeniui V. Č. procesiniai dokumentai išsiųsti pakartotinai... 7. Ieškinys tenkinamas visiškai.... 8. Teismas, priimdamas sprendimą už akių, atlieka formalų byloje pateiktų... 9. Ieškovės ieškinyje nurodytomis aplinkybėmis ir prie ieškinio pateiktais... 10. Nurodytas aplinkybes įrodo ir patvirtina pateikti teismui dokumentai –... 11. Lietuvos Respublikos Civilinis kodekso (toliau – CK) 6.1015 straipsnio 1... 12. Nustatyta, jog buto, esančio ( - ), būsto draudimo liudijimo sąlygose... 13. Ieškovė pagal nuostolių nustatymo lokalinę sąmatą apskaičiavo draudimo... 14. Esant nurodytoms aplinkybėms, ieškovei išmokėto draudimo išmokos dalį,... 15. CK 6.261 straipsnyje numatyta, kad praleidus piniginės prievolės įvykdymo... 16. CK 6.37 straipsnio 2 dalyje yra numatyta skolininko pareiga mokėti palūkanas... 17. Kadangi ieškinys tenkinamas visiškai, iš atsakovės UAB „Pajūrio... 18. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 93 straipsnio 1... 19. ieškinį tenkinti visiškai.... 20. Priteisti ieškovei akcinei bendrovei „Lietuvos draudimas“, juridinio... 21. Atsakovas negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka,... 22. Ieškovas per 20 (dvidešimt) dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi...